ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY"

Transkript

1 ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, , Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, Praha 6 tel listopad 2013

2 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH: 1. VÝZNAM CYKLISTICKÉ DOPRAVY ODŮVODNĚNÍ PODKLADY A LITERATURA 4 3. KONCEPCE PŘEDMĚT NÁVRHU DOPORUČENÝ OBSAH ČÁSTI CYKLISTICKÁ DOPRAVA 9 6. POZNÁMKA K PRŮZKUMŮM PŘÍLOHY UKÁZKY Z CYKLOGENERELU Ing. Květoslav Syrový

3 1. VÝZNAM CYKLISTICKÉ DOPRAVY - ODŮVODNĚNÍ Cyklistická složka dopravy má být nedílnou součástí dopravního generelu i územního plánu a to především z hlediska následných koordinací jednotlivých mnohdy samostatných záměrů. Ať už generel dopravy obsahuje část (vrstvu) cyklodoprava nebo existuje samostatný cyklogenerel (v kontextu dopravního generelu) má sloužit schváleným územně plánovacím podkladem (pro zajištění jisté kontinuity rozvoje cyklistické dopravy + relevantní podmínka pro jiné záměry v území zabývat se cyklistickou dopravou). Ač jsou známé přínosy i prospěšnost jízdy cyklistické dopravy, je pohled na infrastrukturu pro cyklisty v současnosti spíše takový, že není dostatečně komfortní nebo je jen kusá (ad. klišé: vede odnikud nikam ). S její přípravou a případnou realizací se však přichází až ex-post, tj. doplňuje se do již existujícího veřejného potažmo dopravního prostoru. Obecná nespokojenost s kvalitou i kvantitou infrastruktury je jednak ze strany uživatelů a jednak ze strany státní i veřejné správy. Všeobecně jsou s přípravou, realizací a používáním cyklistické infrastruktury velmi rozporuplné až negativní zkušenosti. Tradice je na území Prahy ovlivněna letitou preferencí jiných druhů doprav. Právě to je zásadním důvodem absence kvality, kvantity a pozitivních zkušeností. Ještě dnes lze např. v ul. Letňanská 1 najít pozůstatky po příčném uspořádání cca z roku 1965, ve kterém byla cyklistická doprava řešena vždy na jednostranném vyvýšeném pásu pro cyklisty. Řešení, po kterém dnes opět pokukujeme u západních sousedů. Pěší a cyklistická doprava byla ale v druhé polovině 20. století systematicky upozaďována. Smyslem moderní koncepce dopravy je nabídka volby takového (vhodného) dopravního prostředku, který je vhodný z většiny důvodů (tj. vhodný nejen pro jedince, ale taktéž pro celé společenství i prostředí, kterým vzniká potřeba se pohybovat). Současná politika ČR v rozvoji cyklistické dopravy (cyklostartegie 2 ) podporuje evropské dopravní myšlenky Vize 25, tj. srovnatelné podmínky pro všechny 4 základní módy dopravy (4x25%). Nejefektivnější doprava na vzdálenosti do 2 až 5 km je právě cyklodoprava, až teprve s rozvinutější infrastrukturou se tato vzdálenost prodlužuje. Základními mantinely jsou vždy prostor, cena (a to jak cena vlastní jízdy, tak náklady na realizaci infrastruktury 3 ), dále čas a dopad na zdraví vlastní i společnosti a v neposlední řadě 1 Praha 9 ul. Letňanská ( 2 Dokument schválený vládou ČR v roce 2013 ( final/) 3 V podstatě většinu opatření pro cyklisty lze realizovat současně s ostatní dopravní infrastrukturou (v případě nových realizací, rekonstrukcí apod.), takže v rozpočtech se nemusí jednat o samostatnou položku na cykl. infrastrukturu, avšak lze ji zahrnout v rámci celé stavby. Navýšení může pak být vzhledem k rozsahu dopravních staveb nepatrné, nebo v řádu jednotek procent Ing. Květoslav Syrový

4 samozřejmě i vliv na kvalitu, estetiku a funkci prostředí. To vše samozřejmě v kontextu urbanistických zásad pro existující i dosud neurbanizovaná území. Z výše uvedených (a dalších aspektů) vychází taková koncepce dopravy, která automaticky počítá i s infrastrukturou pro veškeré druhy dopravy a to v závislosti již na zmíněném účelu (kdo, co a proč se přepravuje) a době přepravy. Pro určení je třeba socioekonomických dat, krajinných vztahů a samozřejmě provedení odpovídajících rozborů, které jsou předpokladem nejen pro koncepci dopravy, ale také i pro plán mobility a výsledný akční plán (pro dané území a v kontextu souvisejících investic jako jsou nové stavby, opravy a rekonstrukce). Akční plán (část cyklistická doprava /cyklodoprava a cykloturistika/) je sestavován a aktualizován pro každý rok. K němu je třeba určit odpovídající výši investic a náklady na údržbu a rezervu na případné opravy. Výše samozřejmě respektuje priority orgánů správy daného území. Jízdní kolo je z hlediska využití prostředek, který lze použít pro každodenní dopravu, rekreaci i vrcholový sport a mohou ho využít jak děti, tak senioři či zčásti i hendikepovaní a to i bez řidičského oprávnění. Tento zásadní vstupní údaj (účel použití a rozmanitost uživatelské skupiny) do problematiky návrhu série opatření pro cyklisty značně rozšiřuje škálu možností volby a aplikace jednotlivých řešení. Důležité je oprostit se od osobních zkušeností typu: tudy bych nejel a tohle je přeci nejbezpečnější. Někdy totiž nadměrná snaha o zajištění bezpečnosti může v důsledku znamenat nepoužitelné řešení pro většinovou skupinu uživatelů, nebo nereálnou realizaci ať už z pohledu investic (zpravidla je odloženo) nebo z pohledu technického řešení (záměr se vzhledem k protichůdným požadavkům všech dotčených stran nepodaří projednat natož zrealizovat). Rozbory a analýzy území jsou prováděny zpravidla pro všechny druhy dopravy společně, avšak je nutné připomenout, že cyklistická část má svá specifika a je třeba na ni díky rozmanitosti jejího využití myslet jako na náročnější mód dopravy. 2. PODKLADY A LITERATURA Pro zpracování podrobné koncepce cyklistické dopravy pro území MČ Prahy 14 jsou doporučeny následující podklady a literatura: [1] TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty platná 2006 (EDIP) [2] TP Navrhování komunikací pro cyklisty návrh 2011 (ADOS, Cach, Syrový) (smysl, členění, rozbory, návrh koncepce, postup, příklady atd.) [3] koncepce páteřních a hlavních cyklotras (URM) [4] územní plán územního celku hl. m. Prahy (URM) Ing. Květoslav Syrový

5 [5] server [6] server 3. KONCEPCE Obecně pro cyklistickou dopravu platí, že v první řadě je třeba myslet v ploše, ne v liniích a koridorech. Obsluhovaná území (zdroje a cíle) jsou zpravidla plošného charakteru. Každá cesta začíná v obydlených oblastech. Základem jsou tedy zklidněné zóny (obytné zóny, zóny 30 a pěší zóny s povoleným pohybem jízdních kol), ve kterých v podstatě není třeba žádných samostatných (a současně ani nákladných) úprav (kromě umožnění jízdy v event. jednosměrných komunikacích nebo zprůjezdnění slepé ulice apod.). Liniová opatření s vyšší mírou ochrany (cyklopruhy, pásy, stezky) je třeba řešit až v rámci či podél urbanistických os území (vytíženějších dopravních koridorů, sběrných a rychlostních komunikací, kolejových staveb, objezd plošných bariér, podél toků atd.), a dále řešit i propojení jednotlivých území a v návaznosti na rekreační území a krajinu. Z výše uvedeného tedy vyplývají vztahy v území, které je třeba nějak pokrýt - naplnit. Dále je třeba určit převažující potřebu, účel a dobu přepravování (nemusí se jednat jen o dopravu jediným prostředkem, tj. kombinovaná doprava /odložení jízdního kola a přesednutí či cestování s jízdním kolem vlakem, metrem atd./). Fáze přípravy: stav (v rámci ostatních druhů dopravy) analýza (v rámci ostatních druhů dopravy + speciálně cyklo) podmínky (v rámci ostatních druhů dopravy + speciálně cyklo) návrh (v rámci ostatních druhů dopravy + speciálně cyklo) Následné kroky: prezentace a připomínkové řízení, zapracování připomínek koordinace s MHMP a okolními MČ zapracování do akčního plánu MČ Následné kroky jsou důležité proto, aby nezůstalo pouze u teoretických linií navržené koncepce jen na papíře Ing. Květoslav Syrový

6 4. PŘEDMĚT NÁVRHU 4.1 Obecné dělení opatření pro cyklistickou dopravu [2]: Zklidněná území a vazby mezi nimi nejčastěji pro plošnou dopravní obsluhu území základní pohyb v prostoru mimo základní koridory a trasy zklidněné zóny (rezidenční, smíšené a polyfunkční) a oblasti (přírodní, rekrační) principy sdílení prostoru, samostatná opatření cyklodopravy pouze jako doplňková Chráněné koridory zpravidla převažuje rekreační využití nad dopravním základní skelet pro pohyb na jízdním kole s minimálním kontaktem s motorovou dopravou samostatné cesty s rekreačním a cykloturistickým potenciálem (klidové zóny apod.) samostatná propojení a vazby přímo v uliční síti Integrované koridory především pro rychlé dopravní užití (cyklodoprava) základní významné provozně-funkční osy území městské třídy a bulváry, významné komunikace tvořící páteř území apod. zpravidla dopravně zatížené koridory (automobilová a veřejná doprava) Kombinovaná doprava (síť veřejné dopravy jako součást infrastruktury pro cyklisty) 4.2 Podrobné dělení infrastruktury pro cyklistickou dopravu [2]: Celoměstsky významné koridory / cyklotrasy tvoří základní kostru pro cyklistickou dopravu ve městě. Slouží především pro dálkové vztahy uvnitř města i pro spojení s regionem. Zajišťují dopravní, resp. dopravní a rekreační funkci. Pokud možno sledují buď přirozené linie terénu (vodní toky, terasy), což umožní jejich sklonově příznivý průběh, anebo hlavní osy obsluhy území a vzájemná propojení částí území, tj. urbanistické osy, významné trasy veřejné dopravy a další směry s vysokou potenciální poptávkou po cyklistické dopravě. Doplňkové a místní cyklotrasy slouží k plošné obsluze území, zajišťují napojení na celoměstskou síť, resp. její zahuštění. Dále zahrnují čistě rekreační trasy s minimálním dopravním významem. Tyto cyklotrasy nejsou v územním plánu obsaženy a jejich realizace se předpokládá v různých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s jejich regulativy. Významná pěší a cyklistická propojení předpokládají koridorové propojení různých částí území pro pěší a cyklistickou dopravu tam, kde je v současnosti bariéra pohybu v území anebo tato bariéra může vzniknout. V navazujícím území pak často není pouze jedno koridorové vedení, ale plošný volný pohyb v prostoru. o vzájemná propojení občanské vybavenosti, významných uzlů veřejné dopravy sportoviště apod. o vztahy mezi zástavbou a krajinou, zelení Ing. Květoslav Syrový

7 o o vzájemné vztahy v krajině, zeleni, zajímavými místy, stopy historických cest v území (mnohdy přerušeny velkými infrastrukturálními stavbami) 4.3 Přehled příkladů nejčastějších situací a adekvátních řešení [2] nadřazené liniové dopravní stavby (koridory rychlostních komunikací, železničních tratí apod.) nejčastěji souběžné účelové či obslužné komunikace, případně stezky (samostatné či s chodci) směrově a převážně i niveletně souběžně vedené v koridoru rychlostní komunikace či železniční trati přiměřený odstup od samotné dopravní stavby ve volné krajině ve stísněných poměrech (úseky na mostech, v terénním zářezu apod.) v těsném prostorovém přimknutí (např. segregované v PP) významné obslužné a sběrné komunikace vhodný pohyb jízdních kol (dle kontextu stavby) nejčastěji jako oddělený v hlavním dopravním prostoru (HDP) především pomocí cyklopruhů, případně v přidruženém prostoru (PP) dle ČSN především integrační, případně též segregační prvky dopravní infrastruktury pro provoz jízdních kol s ohledem na dopravní vazby a druh cyklotras možný či vhodný souběh opatření v HDP i PP městské třídy a bulváry (obslužné a sběrné komunikace) vhodný pohyb jízdních kol nejčastěji jako oddělený, případně společný v HDP, ojediněle též v PP především integrační prvky dopravní infrastruktury pro provoz jízdních kol zklidněné obslužné komunikace pohyb jízdních kol zpravidla jako společný v HDP bez zvláštních opatření pro cyklodopravu důležité především celkové zklidňování provozu (zvláště v křižovatkách), volba vhodného povrchu integrace prvků cyklistické infrastruktury, nejčastěji pro zajištění obousměrného provozu jízdních kol obytné a pěší zóny pohyb cyklistů společně s pěšími, resp. vozidly, zpravidla bez zvláštních opatření pro cyklodopravu především zajištění obousměrného průjezdu jízdních kol v potřebných směrech žádoucí volba dobře sjízdných povrchů v částech prostoru určených k pojíždění účelové komunikace zpravidla bez zvláštních opatření pro cyklodopravu, s minimálním provozem motorových vozidel zajištění průjezdnosti bez nutnosti překonávání bariér (vrata, závory, nevhodné úpravy povrchu) často vázáno na liniové dopravní stavby nadřazeného charakteru (železniční tratě, rychlostní silnice) Ing. Květoslav Syrový

8 zelené cesty především rekreační účel, cykloturistika (vhodná obnova či tvorba stromořadí, odpočívek apod.) zpevněné lesní a polní cesty, případně účelové komunikace zajištění dobré sjízdnosti povrchu (zpravidla bez nutnosti náročnějších stavebních úprav) přírodní stezky rekreační účel, ochrana přírodního koridoru zajištění průjezdnosti bez nutnosti překonávání bariér (oplocení, nevhodné úpravy povrchu) pouze dílčí šetrné (přírodně blízké) úpravy zemního krytu, vždy bez stavebních zásahů 4.4 Zařízení a zázemí pro cyklistickou dopravu Parkování jízdních kol od jednotlivých stojanů až po velkokapacitní dlouhodobější odkládání kol v rámci P+R: o o o výčet míst (občanská vybavenost, exponovaná místa nákupních center, obchodní třídy atd.), způsob (důležitá je blízkost vchodu, přehledná a osvětlená místa, mimo vodicí linie pro nevidomé), typ a vybavení: krátkodobé parkování (v řádu minut až hodiny) městské stojany nekryté typu obráceného U umožňující uzamknout za rám kola, střednědobé (až několik hodin) městské stojany kryté přístřeškem, zčásti hlídané (kamerový systém) apod., dlouhodobé (přes noc: B+R) hlídané bezpečné uzamykatelné boxy, kóje, místnosti, kolárny, odpočívky (sezení, přístřeší, odpadkový koš, odložení kol) mobiliář (sezení, pítka, opory pro odložení kol při zastavení) infopanely (orientace v území v důležitých bodech, rozcestí, vyhlídky apod.) další vybavení (samoobslužné opravny s pumpičkou v exponovaných místech, automat na duše apod.) Ing. Květoslav Syrový

9 5. DOPORUČENÝ OBSAH ČÁSTI CYKLISTICKÁ DOPRAVA Průzkumy a podklady A. Situace současného stavu infrastruktury pro cyklisty - současná (ne)přívětivost území pro cyklistickou dopravu vymezení hranice (nejen území ve správě zadavatele, ale v širších souvislostech s přesahem do všech sousedních území MHMP, sousední MČ, SČ kraj) současný stav infrastruktury pro cyklisty (trasy, stezky, doporučené trasy, včetně přívětivosti jednotlivých oblastí - zóny 30, obytné a pěší zóny + jejich prostupnost) + infrastruktura veřejné dopravy přístupná přepravě jízdních kol, lávky a bezbariérová křížení velkých dopravních staveb, společná řešení s jinou bezmotorovou dopravou B. Situace nadřazené koncepce dopravy - okrajové podmínky, související investice dosavadní koncepce a ojedinělé záměry (MHMP, SC kraj, MČ P14 i sousední MČ), studie, územní plán, rekonstrukce, revitalizace a opravy (koordinace připravovaných staveb a oprav: zahrnuje i plán souvislé údržby kom. při které lze v případě potřeby nárokovat u obnovy DZ integraci opatření pro cyklistickou dopravu apod.) průzkumy historické, vlastní a mezi uživateli, průzkumy v terénu pentlogramy, nehodovost, intenzity automobilové dopravy a cyklodopravy Analytická část - analýza území a potřeb cyklistické dopravy (výsledkem je výkres bariér a problémový výkres pozitivní a negativní hodnoty) C. Vazby a vztahy v území základní dělení území na funkční plochy socioekonomické vztahy dopravní a rekreační vazby a vztahy definice potřeb v území plán jiných dopravních staveb v území o příčné vazby - cyklo jako součást MÚK, lávky, mosty o podélné vazby o součást jiné dopravní stavby Ing. Květoslav Syrový

10 D. Výkres bariér a problémový výkres současné a výhledové bariéry (stav vs. ÚPn, plánované záměry, koordinace) - plošné, liniové a bodové bariéry (uzavřené areály, neprostupná území, velké dopravní stavby, schodiště v trase) další limity území (dopravně inženýrské, územní, z hlediska ochrany přírody a krajiny /ŽP/, technická infrastruktura) výškové (vertikální) bariéry (ztracené spády, reliéf, vrstevnice) definování kritických a problémových míst SWOT analýza Návrhová část - grafická (dělení dle odst. 4.2 výše) E. Celkové situace (dělení ploch a tras dle významu, využití či důležitosti) deklarace základních principů koncepce, modelování cyklistické dopravy návrh sítě, vazeb, propojení, doprovodné infrastruktury, opatření apod. ve variantách, vzájemná srovnání (vlastnosti, výhody, nevýhody, náročnost, realizovatelnost) F. Podrobné situace navržené infrastruktury pro cyklistickou dopravu plošná, liniová či bodová opatření, objekty parkování, odpočívky, infotabule, případně další doprovodná infrastruktura) G. Event. detailní situace ve vybraných kritických místech H. Vzorové příčné řezy (prověření reálnosti navrhovaného řešení v uličním profilu) Návrhová část - popisná Specifikace všech koridorů a ploch v kontextu s ÚPn Specifikace uzlů (křižovatek a křížení) v kontextu s ÚPn Návrh priority a etapizace Předběžné orientační náklady na přípravu a realizaci Kontrolní část a aktualizace (není součásti zpracování vlastního dopravního generelu či cyklogenerelu, avšak jedná se o kroky následné a pro další realizaci návrhů a aplikaci ÚPP nezbytné) projednání a schválení zastupitelstvem = územně plánovací podklad monitoring a vyhodnocování aktualizace Ing. Květoslav Syrový

11 6. POZNÁMKA K PRŮZKUMŮM Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách: dopravní funkce (cyklodoprava), rekreační, oddechová a sportovní funkce. Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, nebo jen zčásti či v podobě kusých úseků (jako je tomu i v případě Prahy 14), jsou cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá tu svou bezpečnou cestu, a to přibližně v co nejpřímější a poměrně bezpečné linii. Proto není možné navrhovat infrastrukturu dle okamžitých současných intenzit cyklistické dopravy nasčítané ve zvoleném profilu, avšak je třeba disponovat znalostmi místních poměrů a respektovat zákonitosti pohybu a volby trasy cyklistů. Na mnohých místech se cyklodoprava a rekreace potkává, je tedy třeba reagovat na potřeby širší skupiny uživatelů (např. dvojí řešení v profilu ulice Cíglerova či Ocelkova v trase A 26 resp. A 44 - stezka pro chodce a cyklisty na tubusu metra resp. na chodníku + nutnost řešit dopravu i v hlavním dopravním prostoru z hlediska širší obsluhy území apod.). 7. PŘÍLOHY - páteřní a hlavní cyklotrasy celoměstského systému MHMP (URM), , ver2 - TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (EDIP) - TP Navrhování komunikací pro cyklisty, návrh (ADOS) - Klíčové body rozvoje cyklodopravy P14, r mapa - Mapa Prahy 14 Další podklady lze stáhnout na Ing. Květoslav Syrový

12 GRAFICKÁ ČÁST 8. UKÁZKY Z CYKLOGENERELU schéma základního členění na funkční plochy řešeného území (MČ Praha 21) schéma současného stavu dopravní infrastruktury + výhled (MČ Praha 21) Ing. Květoslav Syrový

13 schéma dopravních a rekreačních vztahů v území + významné body zájmu (MČ Praha 21) schéma pokrytí vztahů v území návrhem cyklistických koridorů (MČ Praha 21) Ing. Květoslav Syrový

14 ukázka z přehledné situace návrhů koridorů pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury ukázka z podrobné situace návrhů (MČ Praha 21) Ing. Květoslav Syrový

15 ukázka z podrobných prověřovacích příčných řezů (MČ Praha 21) ukázka z detailních situací (MČ Praha 21) Ing. Květoslav Syrový

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ Průvodní zpráva Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství zpracovala: ing. Pavla Dyntarová datum: 12/2001 1. ÚVOD Cyklistická doprava

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PROJEKT PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 DATUM BŘEZEN 2008 ZPRACOVATEL ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO OBSAH PREZENTACE zadání (představy objednatele) zpracovatelský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 22. 10. 2015, Děčín Městská knihovna DĚČÍNEM NA KOLE zpracovatelé Ing. Květoslav Syrový / Ing. arch. David Pfann JDU NA KOLO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015 Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud 1 Obsah Zdůvodnění a účel dokumentu...3 Vymezení cílů návrhu cyklo opatření...3 Hlavní část návrhy prioritních

Více

STUDIE DOPRAVNĚ URBANISTICKÝCH VZTAHŮ AREÁLU UK PELC TYROLKA TEXTOVÁ ČÁST. Obsah textové části:

STUDIE DOPRAVNĚ URBANISTICKÝCH VZTAHŮ AREÁLU UK PELC TYROLKA TEXTOVÁ ČÁST. Obsah textové části: STUDIE DOPRAVNĚ URBANISTICKÝCH VZTAHŮ AREÁLU UK PELC TYROLKA TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: 1. Důvody a cíle zpracování studie 2. Současné podmínky a limity řešení 3. Varianty řešení a jejich hodnocení

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 6/6 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 30.4.2015 Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015 Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ŠVÝCARSKÝ A DÁNSKÝ MODEL INFRASTRUKTURY V PODMÍNKÁCH ČR. Ing. arch. TOMÁŠ CACH. samostatný dopravní urbanista

ŠVÝCARSKÝ A DÁNSKÝ MODEL INFRASTRUKTURY V PODMÍNKÁCH ČR. Ing. arch. TOMÁŠ CACH. samostatný dopravní urbanista Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu ~ http://cyklo.praha-mesto.cz říjen 2010 ŠVÝCARSKÝ A DÁNSKÝ MODEL INFRASTRUKTURY V PODMÍNKÁCH ČR Ing. arch. TOMÁŠ CACH samostatný dopravní urbanista

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK. zadání. Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK. zadání. Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13 ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK zadání Schváleno Zastupitelstvem města Nejdek dne 25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/13 Územní plán Nejdek zadání Název: Územní plán Nejdek Stupeň: Zadání Pořizovatel: Městský úřad Nejdek

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2009 Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTA

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTA CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MĚSTA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA Město Brno je ntrem jižní Moravy a zároveň druhým největším městem České republiky. Sestává se z 29 samosprávných městských částí, většinou někdejších

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Možnosti využití dopravní infrastruktury pro cyklistickou dopravu na českobudějovicku

Možnosti využití dopravní infrastruktury pro cyklistickou dopravu na českobudějovicku VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ Možnosti využití dopravní infrastruktury pro cyklistickou dopravu na českobudějovicku Autor práce: Bc. Daniel Štípek Vedoucí: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Cíl

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

ETAPIZACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ /// GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ETAPIZACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ /// GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 21 MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ AKTUALIZACE GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY V UHERSKÉM HRADIŠTI OBJEDNATEL MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ MASARYKOVO NÁM. 19 686 70 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZPRACOVATEL ING. ADOLF JEBAVÝ ADOS, ALTERNATIVNÍ

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE Zastupitelstvo obce Mikulovice, příslušné podle 6 odst.

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ

VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII. NÁVRH PRIORIT REKONSTRUKCE A DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VII.1. ZÁMĚRY DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ VYBRANÝCH OBCÍ Obsahem této kapitoly je shrnutí navrhované dostavby silnic II. a III.tříd na území vybraných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2597 ze dne 23.10.2015 k návrhu na vydání Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

Více