Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středočeský Fond rozvoje obcí a měst"

Transkript

1 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: Druh žadatele: Právnická osoba - obec ORP: Benešov Ulice: Číslo popisné: 39 PSČ: Obec: Třebešice Okres: Benešov Pošta: Divišov Telefon: Fax: www: Korespondenční adresa (je-li jiná než výše uvedená) Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: ORP: Bankovní spojení Předčíslí účtu: Číslo účtu: Kód banky: 0800 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Specifický symbol: Statutární zástupce Jméno: Jaroslav Růžek Funkce: starosta/starostka Žádost vyplnil Jméno: Bc. Monika Matoušková Telefon: z Doplňující informace Počet obyvatel k : 80 Datum usnesení obecního zastupitelstva: :00:00 Obec má schválený územní plán: ano generováno: :27:08 1/5

2 Bilance hospodaření 2009 příjmy: Kč Schválený rozpočet na rok 2010 příjmy: Projekt Název projektu: Oprava zdi kolem hřbitova výdaje: Kč výdaje: Kč Oblast podpory: Hřbitovy Popis projektu: Jedná se o opravu původní hřbitovní zdi z části nadezděné z bílých cihel. V jižní, západní a východní části je původní zeď zbouraná a na jejím místě je postavena z bílých cihel v minulém století nová zeď. Výška zdi je přizpůsobena tvaru terénu. Ve vstupní části jsou vrata přizděna a otvor je úzký pouze pro potřebu údržby atd. Vrata jsou ocelová, v některých partiích chybí části profilu, ze kterého jsou svařeny. Obvodové zdivo slouží jako závětří pro hřbitov. Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny: Cílem projektu je oprava hřbitovní zdi, která je v některých částech rozpadlá a již nefunkční. Opravená hřbitovní zeď je uprostřed návsi. Kostel se hřbitovem tvoří dominantu obce, a tudíž polorozpadlá hřbitovní zeď nevytváří estetický dojem. Oprava této zdi přispěje k lepšímu vzhledu celkové obce. Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé obce, kteří chodí na hřbitov uctít památku zesnulých. Další cílovou skupinou jsou turisté, kteří navštěvují obec pro velmi klidné a tiché prostředí. Výchozí situace: V některých partiích zdi je vidět skrz. Horní část je rozpadlá a již nefunkční. Maltové lože je vyplaveno částečně nebo celé. Zeď není svislá a v částech rovná. Spodní část založení zdi není možné posoudit, pilíře jsou v rozpětí cca 4bm v půdorysu 450mm/450mm a 300mm/300mm. Vrata jsou funkční, ale ve spojích vylezlá. Zeď nemá žádné ochranné zakrytí ani nátěr. Zdůvodnění potřeby realizace projektu: Hřbitovní zeď je v některých částech rozpadlá a proto neslouží svému účelu. Je zde i riziko rozvalení zdi, při které by byla nutnost postavit zcela novou zeď, včetně základů, což by bylo pro obec velice finančně náročné, jelikož je obecní rozpočet velmi omezený. Jelikož kostel se hřbitovem tvoří dominantu obce, byla by veliká škoda hřbitovní zeď neopravit. Popis způsobu realizace projektu: V některých částech bude zeď zdemontována a zpět vyzděna z podobných cihel. Na celé zdivo generováno: :27:08 2/5

3 bude nanesen podkladní prostřik (špryc). V horní části po celém obvodu bude proveden zpevňující věneček 150/150mm. Na pilířích bude provedeno zakrytí z prejzové krytiny. Zeď bude ukončena pálenými hřebenáči, které budou přilepeny. Celá zeď bude omítnuta, přeštukována a natřena požadovyným ochranným nátěrem. Vstup bude ubourán, zvětšen a boky budou dozděny z kamene, kde bude vytvořen průjezd cca 3bm. Vrata budou navržena kovaná včetně metalizace a ochranného černého nátěru. Postup prací byl konzultován a schválen NPÚ. Možná rizika realizace projektu: Obec na dofinancování vyčlenila dostatek prostředků, nicméně v současné době nemá na celou akci potřebné finance, tudíž pokud neuspěje s žádostí, záměr se odloží. Zahájení realizace projektu měsíc/rok: 6/2011 Ukončení realizace projektu měsíc/rok: 11/2011 Projekt musí být ukončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy příjemcem dotace; uznatelné jsou náklady vzniklé od Připravenost projektu Připravenost dofinancování projektu 100% Nabídkový rozpočet 100% Žádost o vydání stanoviska k zamýšlené opravě 80% Dotace Typ dotace: Požadovaná investiční dotace: Požadovaná neinvestiční dotace: Celková požadovaná dotace v roce 2011: neinvestiční Kč Kč Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: 95% Vlastní investiční zdroje: Vlastní neinvestiční zdroje: Celkové vlastní zdroje: Předpokládané investiční náklady: Předpokládané neinvestiční náklady: Celkové předpokládané náklady: Kč Kč Kč Kč generováno: :27:08 3/5

4 Spolufinancování projektu EU Spolufinancování projektů EU Dotace z EU: Náklady na projekt včetně dotace z EU: Ne Závazné minimální parametry akce Parametr Jednotka Hodnota Omítka m2 360,66 Oprava spodní části mb 187,30 Betonování horní věnec m3 4,21 Úprava vstupu kamenná vyzdívka m2 9 generováno: :27:08 4/5

5 Povinné přílohy k žádosti 1. Podrobný rozpočet akce, u investičních akcí položkový rozpočet. 2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazku spolufinancování akce. 3. List(y) vlastnictví (ne starší než tři měsíce, stačí vytištěné z internetu) u veřejného osvětlení postačí čestné prohlášení obce o vlastnictví pozemků, na kterých je veřejné osvětlení umístěno; u veřejného rozhlasu nevyžadováno (nemusí být umístěn na pozemcích ve vlastnictví obce). 4. Katastrální mapu(y) s vyznačením dotčených pozemků (v případě veřejného rozhlasu s vyznačením jeho umístění). 5. Seznam dotčených pozemků (neplatí pro veřejný rozhlas). 6. Čestné prohlášení žadatele o vlastnictví veřejného rozhlasu (platí pouze pro veřejný rozhlas). 7. Souhlasy všech vlastníků s realizací akce (pouze v případě místních komunikací a chodníků, které nejsou ve vlastnictví žadatele; a veřejného osvětlení, které je umístěno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele). 8. Stanovisko Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (pouze v případě investičních akcí, kde je požadovaná dotace vyšší než 4 mil. Kč včetně DPH). Všeobecná prohlášení Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Prohlašuji, že tato žádost odpovídá Pravidlům pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst platným pro poskytování dotací od roku 2010 ve Středočeském kraji, schváleným usnesením č. 82-6/2009/ZK ze dne Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby vybrané údaje z této žádosti byly zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje. Prohlašuji, že nemám(e) ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obce a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým organizacím Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je kraj zřizovatelem nebo zakladatelem, a že nejsem (nejsme) v žádném soudním sporu se Středočeským krajem nebo příspěvkovou organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je Středočeský kraj zřizovatelem nebo zakladatelem. Prohlašuji, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce. Prohlašuji, že veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí stejně jako příslušné pozemky jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti o dotaci (vyjma chodníků, místních komunikací, veřejného osvětlení zde je dokládán souhlas vlastníka s realizací akce a vyjma veřejného rozhlasu). generováno: :27:08 5/5

6 Prohlašuji, že má-li obec schválený, či připravuje-li, územní plán, je uvedená akce s ním v souladu. Prohlašuji, že projekt uvedený v této žádosti nebude spolufinancován z žádného fondu Evropské Unie. Závěrečné prohlášení Zavazuji se, že v případě poskytnutí dotace budu postupovat podle platného znění Pravidel pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst platných pro poskytování dotací od roku 2010 ve Středočeském kraji. Datum:... Úředně ověřený podpis a razítko: generováno: :27:08 6/5

7 FRO/VEP/008650/2011 Obec Třebešice Třebešice Pošta Divišov Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2011 NEOTVÍRAT STŘEDOČESKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje Zborovská Praha 5

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne 23. 2.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad

Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Unikátní kód žádosti: 68M1gB 1. Identifikace programu Číslo JPD: Název JPD: Číslo priority: Název priority: Číslo

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více