DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!"

Transkript

1 DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc.

2 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje, společenské odpovědnosti a sociální solidarity PREAMBULE Volební program České strany sociálně demokratické pro komunální volby v roce 2014 je založen zejména na prosazování a ochraně základních lidských hodnot, které jsou podstatou všeho našeho snažení. Naše motto Rozum i cit je bazálním obsahem všech jednotlivých částí volebního programu a tuto myšlenku jsme se vždy, i v minulosti, snažili prosadit při každém rozhodování v Radě nebo Zastupitelstvu. Jako tradiční sociálně demokratická strana podporujeme společenskou odpovědnost a sociální solidaritu důležité pilíře zdravého vývoje společnosti, stejně jako hospodářský úspěch a zdravý rozvoj Městské části Praha 1 a jejich občanů. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude prosazovat konkrétní a efektivní pomoc slabším a zranitelnějším spoluobčanům, seniorům, sociálně a zdravotně handicapovaným, rodinám s dětmi a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude prosazovat účinnou a cílenou podporu drobných podnikatelů a živnostníků, kteří na území Prahy 1 zajišťují síť obchodů a služeb a jsou základem každé zdravé ekonomiky. Zároveň budeme prosazovat aktivnější a konkrétnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do řešení problematiky základní občanské vybavenosti, která se v posledních letech až příliš začala orientovat na turisty, a to mnohdy na úkor občanů Prahy 1. Současně však budeme akcentovat společenskou odpovědnost podnikatelů vůči Praze 1 a jejím občanům. Budeme prosazovat rovnováhu mezi základními ústavními právy, a to právem na podnikání a právem na klidné bydlení, které jsou v současné době v hluboké kolizi. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude, stejně jako tomu bylo dosud, prosazovat radnici profesionální, hospodárnou a otevřenou. Radnici, která občanům poskytne vstřícný a efektivní servis. Chceme radnici s vědomím, že jednou z priorit je pomoc občanům, vč. vyvažování nejrůznějších negativ, která s sebou bydlení v centrální městské části velkoměsta přináší. Spíše než na budování pozitivního, ale umělého PR, se opět více zaměříme na konkrétní činy než na prázdná slova. Před vyjadřováním se do médií k čemukoliv, se zaměříme na konstruktivní diskuzi s cílem efektivních řešení problémů, které s sebou řízení Městské části Praha 1 přináší. Politické hašteření o to, kdo problém pomohl vyřešit, nesmí být na úkor skutečného řešení problému. Náš volební program adresujeme všem těm, kterým stejně jako nám leží na srdci rozvoj a péče o náš domov Prahu 1. Jeho obsahem nejsou volební populistické sliby, ale konkrétní řešení, založené na hluboké analýze a dlouhodobé znalosti problému. V letech čeká Městskou část Praha 1 nejen řada zásadních rozhodnutí, ale i konkrétní realizace námi prosazených řešení. My, kandidáti České strany sociálně demokratické pro komunální volby v Praze 1, si vás proto dovolujeme požádat o vaši podporu. Tak bude dosaženo kontinuálního průběhu realizovaných opatření a řešení, bez zbytečných průtahů a negativních dopadů na občany Prahy 1. Jen společně s vámi, a s vaší pomocí, dokážeme vést naši městskou část s cílem jejího zdravého rozvoje a spokojeného života všech nás občanů Prahy 1. II

3 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Transparentní hospodaření pod veřejnou kontrolou. Striktní trvání na dodržování smluv a rozpočtů veřejných zakázek ze strany smluvních partnerů a dodavatelů. Efektivnější chod radnice (racionalizaci administrativy, snižování nákladů důsledným využíváním moderních informačních technologií). Zavedení jednotného systému pro kontrolní pracovníky ÚMČ Praha 1. Efektivní spolupráci s hlavním městem Prahou, zejména při prosazování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se zájmů Městské části Praha 1. Pravidelná veřejná slyšení zástupců radnice s občany Prahy 1. Diskusi s veřejností o důležitých investičních záměrech radnice, či soukromých investorů. Kapitola II. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Kapitola I. OTEVŘENÁ, HOSPODÁRNÁ A EFEKTIVNÍ RADNICE Ekonomická efektivita řízení městské části, jsou spolu s otevřeností, transparentností a manažerským řízením radnice, základními předpoklady prosperity Městské části Praha 1. Radnice a její pracovníci musejí mít vždy na paměti, že jsou pro své spoluobčany zárukou pomoci a často jediným místem, na které se mohou obrátit. Chceme radnici, která občanům Prahy 1 pomáhá, a která zároveň chrání jejich práva a oprávněné zájmy. Základem prosperity je nejen vysoká profesionalita, ale zejména lidský přístup úředníků! Méně byrokracie, více pochopení pro občany Prahy 1. Přijetí a užívání jasných a nepřekročitelných antikorupčních pravidel a opatření. Otázky bezpečnosti a veřejného pořádku v Praze 1 jsou naprosto klíčové pro další zachování a zejména zkvalitňování bydlení v této městské části. Definice a plánovaný rozvoj centra, jako místa kultury, zábavy a turistického ruchu musí jít neoddělitelně spolu s ústavně zaručenou ochranou práv občanů Prahy 1. Právo na zábavu a podnikání nesmí být nadále v kolizi nejen s právem na ochranu osobní integrity a osobního majetku, ale i s právem na klidné bydlení a spánek. Kvalita života a bydlení je totiž nemyslitelná bez pocitu bezpečí a nerušené realizace práv bydlení nás všech občanů Prahy 1. K řešení těchto priorit přistupují kandidáti sociální demokracie odpovědně a profesionálně, a to jak z hlediska řešení a odstraňování příčin, tak zejména i realizací přímé prevence ochrany osob a majetku občanů Prahy 1. Pro efektivní řešení je třeba problematiku rozdělit do dvou kategorií. I. Priority v otázkách bezpečnosti a její prevence Otázky řešení bezpečnosti a kriminality i jejímu předcházení (prevenci) jsou zcela nepochybně v gesci Policie ČR, případně orgánů činných v trestním řízení. Nejen z důvodu dlouhodobého podstavu policistů činných v Praze 1, ale zejména v zájmu nás občanů, je povinností Městské části Prahy 1 všemi nám dostupnými prostředky spolupůsobit, a to jak v prevenci kriminality, tak i v možnostech jejího rychlého odhalení. Současně považujeme za nezbytné stávající početní stav policistů konsolidovat i formou pokračování motivačního III

4 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 CHCI MÍT V NOCI KLID STEJNĚ JAKO VY! zařízeními, případně řešení jinými bezpečnostními prvky. Navyšování stavu policistů s výkonem jejich činnosti v ulicích Prahy 1 tak, aby tento stav umožňoval i řešení veřejného pořádku. Odpovídající zpřísnění zákonů o konzumaci omamných a psychotropních látek a přehodnocení strategie protidrogové politiky a dosavadního striktně humanistického pohledu na drogově závislé osoby. Obecnou kultivaci centra, která odláká prostituci (podporu regulace prostituce formou zákona), nepovolený hazard a další pochybné aktivity. Maximální tlak na dealery drog a přijetí vyhlášky o zákazu aplikace omamných látek na veřejnosti. Budování středisek léčby a resocializace pro uživatele drog, kteří se rozhodli pro život bez jejich užívání, a to mimo centrum hlavního města. Prohlubování spolupráce Městské části Praha 1 se streetworkery zaměřenými na drogově závislé osoby nebo osoby bez domova. II. Priority v otázkách nadměrného hluku a nedodržování stavu veřejného pořádku programu a ve zkvalitňování jejich pomůcek, přímo působících při jejich činnostech ve vztahu k občanům Prahy 1. Za nedílnou součást naší činnosti pak považujeme i oblast zlepšování kvality obecného vnímání pocitu bezpečí občany Prahy 1. Zdokonalování informačního systému sledování kriminality a porušování veřejného pořádku v konkrétních lokalitách Prahy 1. Zintenzivnění protidrogové prevence a ochrany dětí před aktivní i pasivní kriminalitou a prevenci, jakož i prevenci a ochranu seniorů před kriminálními útoky. Rozšiřování a zdokonalování kamerového systému s inteligentním softwarem s před programovanými závadovými jevy, měřiči zvuku a zvukovými antisprejovými čidly, včetně výměny vybavení dohledových center Policie ČR, či Městských strážníků. Umisťování těchto kamer zejména v návaznosti na lokální priority a požadavky SVJ nebo občanů Prahy 1. Vybudování a umístění tzv. svíticích přechodů pro chodce, které prozatím nebyly povoleny památkáři, a to zejména před školami, zdravotnickými a sociálními Nedodržování veřejného pořádku a nadměrný hluk, zejména v nočních hodinách, se plíživým způsobem stal jedním z nejbolavějších problémů všech občanů Prahy 1. Zejména Staré Město se tak díky pouhé proklamované snaze o řešení ze strany hl. m. Prahy, stalo centrem noční zábavy, a to bez ohledu na jeho prioritní charakter rezidenční zóny a památkové rezervace. Tento stav, který se však vesměs týká celé Prahy 1, má několik příčin. Jsou jimi zejména: nemožnost regulace charakteru, množství a stanovení provozní doby zejména zábavních podniků při jejich vzniku, živelně stoupající počet tzv. hostelů a jiných levných ubytovacích zařízení v obytných zónách, klesající počet strážníků a policistů v přímém výkonu činnosti, špatná vymahatelnost zákonů či vyhlášek i v důsledku jejich právních vad nebo nepřiměřeně nízkých sankcí a nekomunikace hl. m. Prahy s Prahou 1 při tvorbě vyhlášek a plnění povinností hl. m. Prahy daných zákonem a dlouhodobé neřešení problémů v oblasti dopravy a smluvní přepravy v Praze 1. Právě znalost těchto příčin je východiskem k řešení tohoto fenoménu. Je především nezbytně nutné, aby Městská část Praha 1 měla takové právní instituty, které jí umožní řádnou správu věcí místních, do níž nepochybně náleží i oblast veřejného pořádku. Je nutné, aby odpovědné orgány a sami podnikatelé přejali IV

5 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY společenskou odpovědnost za zachování centra nejen jako místa k vytěžení co největších zisků, ale zejména jako místa pro bydlení. Sociální demokracie vychází v tomto směru striktně z presumpce, že svoboda podnikání nesmí být v kolizi s právem na klidné bydlení. Ostatně v tomto směru je takový požadavek podpořen i mnoha nálezy Ústavního soudu ČR. Kandidáti sociální demokracie si váží práce podnikatelů, kterým v Praze 1 vytváří dlouhodobě podmínky pro jejich řádné podnikání. Na druhou stranu však musí mít Městská část Praha 1 adekvátní nástroje k tomu, aby podnikatelská činnost nezasahovala do práv nás občanů Prahy 1. Efektivní opatření k okamžitému navýšení počtu strážníků v takovém odpovídajícím počtu, který bude reflektovat specifika centra oproti jiným městským částem. Součástí programu je i odpovídající navýšení stavu policistů ČR, tak aby se i oni mohli účinně zapojit do hlídkové služby v oblasti zachovávání nočního klidu a veřejného pořádku. Pokračování motivačního programu pro strážníky v hlídkové službě v Praze 1. Přijetí regulačních opatření formou právně dokonalých vyhlášek nebo zákonů, které obci umožní pružně reagovat na potřeby jejich občanů, a to i formou stanovení ukončení provozní doby podniků v určité lokalitě Prahy 1. Vyšší sankce za porušení zákonů a vyhlášek regulujících oblast klidu a veřejného pořádku. Dodržování povinností podnikatelů a občanů stanovených rozhodnutími stavebního orgánu, nebo jiného orgánu státní správy. Aby charakter dopravy a smluvní přepravy do a z centra respektoval, že jde o zónu bydlení a památkovou rezervaci. Spolupráci Městské části Praha 1 s občany, SVJ, Spolky a jinými zájmovými sdruženími občanů při realizaci jejich práv a k ochraně jejich zájmů v obci. Finanční pomoc a vzájemnou spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Prahy 1. Kapitola III. SOCIÁLNÍ OBLAST JEDNOU BUDU V DŮCHODU STEJNĚ JAKO VY! V Praze 1 žije v současnosti přes 5 tisíc seniorů a více než 600 spoluobčanů se zdravotním postižením, což představuje téměř 1/5 všech občanů Prahy 1. Často komplikované situace sociálně znevýhodněným skupin obyvatel musí být pro radnici Prahy 1 jednou z nejdůležitějších priorit, která vyžaduje citlivý a lidský přístup. Je třeba nadále pokračovat ve vytváření účinné a adresné sociální sítě na území Prahy 1. Do tohoto programu patří i snaha o prohlubování sociální péče o děti a mládež. Kvalitní sociální služby dostupné všem potřebným! Vypracování koncepce rozsahu a potřeb sociální péče a sociálních služeb na území Prahy 1. Finanční podporu ekonomicky a sociálně slabších občanů při řešení dopadů deregulace nájemného v obecních bytech a narůstající výši nájemného v bytech soukromých vlastníků, bytech ve vlastnictví státu a hlavního města Prahy v Praze 1, a to i prostřednictvím nabídky přestěhování do menších obecních bytů. Rychlou realizaci výstavby dalšího domu s pečovatelskou službou v lokalitě Lodecká-Samcova. Rozšíření počtu bytů pro účely bydlení sociálně slabších občanů Prahy 1, tzv. byty ze sociální rezervy, a pokračující přestavbu volných malometrážních bytů ve vlastnictví Městské části Praha 1 na sociální bydlení. V

6 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Rozšiřování stávající pečovatelské služby a systému tísňového volání pro seniory Prahy 1 zdarma, zejména prostřednictvím příspěvkové organizace Městské části Praha 1. Průběžné zvyšování počtu sociálních pracovníků pečujících o seniory s cílem zajištění komplexní sociální péče včetně odborného poradenství. Rozšiřování stávajícího denního stacionáře pro seniory v dalších lokalitách Prahy 1. Výstavbu klubu seniorů na Malé Straně pro účely realizace volnočasových aktivit, zřízení centra denní hygieny. Podporu volnočasových (společenských, kulturních i sportovních) aktivit pro seniory. Kvalitní stravování a jednotné místo rozvozu pro seniory po Praze 1. Zřízení denního stacionáře pro postižené děti a mládež. Zajištění stravování všech dětí v základních školách na území Prahy 1, které pocházejí se sociálně slabších rodin, a které si nemohou finanční náklady spojené se stravováním svých dětí zajistit jinak, například formou spolupráce s neziskovými organizacemi, jež se těmito projekty zabývají. Grantovou podporu neziskových organizací pečujících o seniory, občany se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Úzkou spolupráci Městské části Praha 1 s neziskovými organizacemi na území Prahy 1, pečujícími o seniory, občany se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci, například prostřednictvím pronájmu dlouhodobě volných nebytových prostor za zvýhodněných podmínek. Kapitola IV. ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice Na Františku zůstává díky ČSSD i nadále v majetku Městské části Praha 1. Ozdravné procesy nemocnice se podařilo nejen nastartovat, ale také v nich úspěšně pokračovat, což se projevuje na neustálém oddlužování této nemocnice. Ta spolu s Poliklinikou Palackého tvoří základní stavební kámen v poskytování zdravotnických služeb v Praze 1. Doplněním sítě praktických lékařů a odborných specializovaných pracovišť, vzniká na území Prahy 1 ucelený soubor široké nabídky zdravotnických služeb. Pokračování započatých ozdravných procesů v Nemocnici Na Františku, optimalizace, důraz na kvalitu a dostupnost poskytované péče, jsou podmínkou dalšího rozvoje zdravotnictví i samotné Nemocnice Na Františku, jejíž setrvání v majetku Městské části Praha 1 je pro obyvatele Prahy 1 i ČSSD dlouhodobou prioritou. Zdravotnictví na evropské úrovni! Ponechání Nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého v majetku Městské části Praha 1, a jejich širší zapojení do rozvojových programů zdravotní politiky hlavního města Prahy. Pokračování v započaté optimalizaci provozních nákladů Nemocnice Na Františku. Poskytování kvalitní zdravotní péče na evropské úrovni. Rozšíření služeb v Nemocnice Na Františku např. o rehabilitaci a gynekologii. Rozšíření ambulantních služeb. Snížení nákladů za poskytování zdravotních služeb, až do vícezdrojového financování, při zachování objemu a kvality poskytované péče. Ve spolupráci s HLMP pokračovat ve finanční spoluúčasti týkající se zajišťování služeb akutní pomoci v Nemocnici Na Františku. Změnu struktury lůžkového fondu podle potřeb obyvatel MČ Praha 1, s ohledem na stárnutí populace a další faktory (např. zvýšení míst v oddělení LDN) Rozvoj domácí zdravotní péče. Zpracování koncepce odborných specializovaných pracovišť a jejich rovnoměrného rozvržení na území Městské části Praha 1. Zavedení systému měření a vyhodnocování kvality péče poskytované v jednotlivých zařízeních. Grantovou podporou zkvalitňování rehabilitačních programů pro starší občany. Kapitola V. BYDLENÍ Důstojné bydlení patří mezi základní občanská práva. Radnice nesmí rezignovat na svůj úkol pomáhat občanům Městské části Praha 1 při zajišťování tohoto práva. Jejím partnerem jsou obyvatelé Prahy 1, ne developeři. Bydlení v centru nesmí být jen pro bohaté! Pokračování privatizace obecních bytů do rukou oprávněných nájemců. Aby přeměna nebytových prostor nebránila rychlému průběhu privatizace. Finanční podporu ekonomicky a sociálně slabších občanů při řešení dopadů deregulace nájemného v obecních bytech, a narůstající výši nájemného v bytech soukromých vlastníků, bytech ve vlastnictví státu a hlavního města Prahy VI

7 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Kapitola VI. UMÍM ZATLAČIT NA PÁKU STEJNĚ JAKO VY! v Praze 1, a to i prostřednictvím nabídky přestěhování do menších obecních bytů. Vypracování novelizace koncepce pro efektivní nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 1. Ponechání dostatečného množství bytů v majetku Městské části Praha 1, a to zejména pro potřeby mladých rodin s dětmi, seniorů a dalších skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Rozšíření počtu bytů pro účely bydlení sociálně slabších občanů Prahy 1, tzv. byty ze sociální rezervy, a pokračující přestavbu volných malometrážních bytů, ve vlastnictví Městské části Praha 1, na sociální bydlení. Nárůst bytové plochy formou přeměny nebytových prostorů na byty, a to zejména malometrážní. Skutečné partnerství radnice a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Efektivní podporu SVJ: grantové programy zejména na opravu domovního fondu a antigrafitový program, přímá finanční pomoc formou předplácení příspěvku do fondu oprav, poradenství a podobně. Zkvalitňování podmínek pro bydlení pohybově handicapovaných osob, a to například formou výstavby bezbariérových přístupů k bytům. PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY Základem každé zdravé ekonomiky jsou drobní a střední podnikatelé. Vytvářejí pracovní místa, jsou hlavními tvůrci hospodářského rozvoje a jsou to oni, na nichž stojí síť obchodů a služeb v naší městské části. Centrum Prahy je významnou turistickou destinací, čehož ale mnoho podnikatelů využívá na úkor občanů Prahy 1. Z tohoto důvodu není se současnou sítí obchodů a služeb obecná spokojenost. Praxe ukázala, že spoléhat se pouze na podnikatele není pro zajištění dostatečné sítě obchodů a služeb v naší městské části již nadále možné. Je třeba aktivnější, konkrétnější a rozhodnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do řešení problematiky základní občanské vybavenosti. Turisté nesmějí být hlavní cílovou skupinou nabídky drtivé většiny podnikatelů v Praze 1. Vážíme si hostů, ale naší prioritou jsou domácí. Daleko vyšší a aktivnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do rozšiřování obchodů základní občanské vybavenosti, především potravinového sortimentu prostřednictvím projektu Koloniály 1. Vyšší podporu drobných podnikatelů a živnostníků, jejichž provozovny jsou svým sortimentem zaměřeny na občany Prahy 1. Transparentní výběrová řízení na pronájmy nebytových prostorů, se zohledněním aktuální nabídky dané služby, během posuzování nabídek při výběrových řízeních na nebytové prostory. Formou novely vyhlášky o místním poplatku zavedení možnosti slevy ze záboru veřejného prostranství v mimořádných situacích, ovlivňujících negativním způsobem provoz restauračních předzahrádek (např. výkopové a stavební práce, krizové situace povodně atd.) Iniciovat zavedení rozšíření počtu cenových kategorií s detailnějším zohlednění umístění zahrádky mimo hlavní ulice, např. Melantrichova vs. Michalská. Zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy s cílem vyšší pružnosti při změnách v nájemních smlouvách na restaurační předzahrádky umístěných v Praze 1 v případech, kdy si neočekávané jevy vyžádají změny v nájemních smlouvách. Propagaci kvalitních provozoven formou vydávání Katalogu obchodů a služeb v Praze 1, Cenové mapy, prostřednictvím ankety Provozovna roku, Měsíčníku Praha 1, mobilní aplikace obchodu a služeb apod. Snížení počtu pořádání trhů na Staroměstském a Václavském náměstí, během kterých jsou také v hlavní VII

8 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Kapitola VII. CHCI MÍT SVÉHO PEKAŘE STEJNĚ JAKO VY! DOPRAVA Doprava v klidu i pohybu patří díky centrálnímu umístění první městské části k nejpalčivějším problémům, a její dopady mají vliv na životní prostředí i kvalitu bydlení. Současné nekoncepční experimenty vedení Magistrátu hlavního města Prahy nesmí být nadále prováděny na občanech Prahy 1. První městská část a její občané již nemohou dále doplácet na neschopnost řešit palčivou otázku dopravy v rámci celé Prahy. Praha 1 musí sama přijít s vlastními a v evropských městech osvědčenými cestami. Praha 1 nesmí nést tíhu dopravní zátěže sama! Dokončení řešení problematiky pojízdních vozítek vč. Segway, s cílem navrácení funkce chodníků, coby chráněného prostoru chodců. Zpřísnění podmínek pro vydávání povolení pohybu stavební techniky a nákladních vozů. turistické sezóně otevřeny stovky stánků s pokrmy, což má negativní dopad na provozovatele kamenných obchodů a provozoven. Zkvalitnění, změna a kultivace koncepce Farmářských trhů na základě poznatků z provozu. Podporu podnikatelských záměrů, které rozšíří nabídku služeb pro obyvatele. Pravidelnou diskusi s občany o potřebnosti nových obchodů a služeb. Zvýšení úrovně nabídky i kultury prodeje na Havelském tržišti. Nastavení výhodných podmínek pro drobné pěstitele, prodejce tradičních českých výrobků a řemeslníky. Vydání metodiky pro povolování a cenové zvýhodnění nekomerčního využívání laviček a jiné výzdoby, vyžadující zábor veřejného prostranství. Zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o častějším využívání tzv. kontrolorů provokatérů, pro řešení situace týkající se nabízení služeb v rozporu s Živnostenským zákonem nebo Tržním řádem. (Segway, vyjížďky rádoby historickými automobily, golfovými vozítky aj.) Rozšíření hlavních turistických tras i o tzv. boční ulice formou dopravního značení, s cílem odlehčit přetíženým turistickým trasám, kterými jsou např. ulice Karlova nebo Melantrichova. POTŘEBUJU ZAPARKOVAT STEJNĚ JAKO VY! VIII

9 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Zpřísnění podmínek a zavedení pravidel pro zajištění stavenišť a odvozu stavebních materiálů. Zavedení emisních limitů pro vjezd ekologicky nešetrných vozidel nízkoemisní zóny. Rozšíření a zpřesnění podmínek vydání stavebního záboru dle detailů jednotlivých žádostí. Omezení dopravy na magistrále, zejména pak v oblasti Národního muzea. Zavedení mýtného, které nebude mít negativní dopady na občany Prahy 1. Revizi stávajících zón placeného stání ve prospěch rezidentů vč. hledání rozšíření. Maximální efektivnost využití parkovacích míst, doplněním modrého, vodorovného dopravního značení, o kolmé čáry, naznačující jednotlivá parkovací místa v modré zóně. Rozšiřování parkovacích ploch především výstavbou podzemních garáží. Obnovení projektu vybudování parkovacích míst pod Dvořákovým nábřežím. Výměnu povrchu na Dvořákově nábřeží s cílem snížit hlukovou zátěž. Podporu alternativního způsobu dopravy v centru ekologických minibusů a podobně. Rozšiřování pěších a obytných zón. VOLTE DANA STEJNĚ JAKO JÁ! Maxík, Kapitola VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jelikož má doprava v klidu i pohybu na životní prostředí v Praze 1 nezanedbatelný vliv, jsou pro rovnováhu životního prostředí velmi důležité parky, zahrady, uliční zeleň, dětská hřiště, atd. Praha 1 má díky svému centrálnímu umístění velmi specifické problémy s údržbou zelených ploch. Ty jsou například často místem výskytu nepřizpůsobivých osob, které jejich údržbu, i provozování v souladu s původním záměrem radnice, značně ztěžují. Přesto je třeba i nadále rozšiřovat a kultivovat zelené plochy, dbát na jejich správné užívání a vytvářet zelené oázy, které představují protiklad k mnohdy uspěchanému centru města. Praha 1 je výkladní skříní České republiky! Zahájení revitalizace Václavského náměstí ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Vydání pravidel tzv. Sociální odpovědnosti firem, které v Praze 1 realizují komerční projekty. Revitalizaci a rozšiřování zeleně a zelených ploch, ploch pro odpočinek a relaxaci. Zpřísnění podmínek kontrol staveb a nekompromisní trestání znečišťování okolí staveb. Rozšiřování počtu podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Intenzivnější kontroly odpadového hospodářství provozoven produkujících nekomunální odpad a přísnější pokuty za porušování zákona o odpadech. Nulovou toleranci zneužívání tzv. pytlového systému v ulicích Prahy 1. Pokračování boje proti černé reklamě. Výsadbu a rozšiřování tzv. uliční zeleně samostatné stromy. Pokračování v tlaku na striktní dodržování Návštěvních řádů na Slovanském a Střeleckém ostrově, stejně jako v další zeleni, která je ve správě Městské části Praha 1. Dokončení rekonstrukce vč. výměny povrchů cest v severní části Slovanského ostrova. IX

10 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 CHCI SI MÍT KDE HRÁT STEJNĚ JAKO VY! Viktorka Hodková, malá sousedka Vytvoření systému individuální pomoci handicapovaným žákům a žákům rodin s nižšími příjmy. Navýšení finančních prostředků pro opravy škol a modernizaci stravovacích zařízení. Zajištění vzdělávacích programů pro školy s cílem včasného odhalení šikany, užívání drog, zneužívaní dětí a jiných patologických jevů. Zajištění vybavení škol moderními technickými a didaktickými pomůckami. Vypracování systému sportovních soutěží mezi našimi základními školami. Podporování organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže. Podporu talentovaných studentů. Motivaci žáků ke zdravému životnímu stylu a stravování. Kapitola X. KULTURA A SPORT Nezbytnou součástí plnohodnotné občanské společnosti je dostatečná nabídka kulturních a sportovních příležitostí našich občanů. Kapitola IX. ŠKOLSTVÍ Kvalitní rozvoj společnosti není možný bez podpory vzdělávání, a to včetně dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příjemné školní prostředí, dobře ohodnocení pedagogové, moderní metody i technické vybavení, to jsou podmínky pro školství 21. století, o které budeme v příštím volebním období usilovat. NA NIC SI NEHRAJU STEJNĚ JAKO VY! Investice do školství jsou investice do hodnot naší budoucnosti! Zpracování analýzy potřeb Městské části Praha 1 na zabezpečení dostatečného počtu míst v mateřských a základních školách. Zajištění pravidelného odměňování učitelů a pedagogických pracovníků v závislosti na jejich pracovních výsledcích, z prostředků Městské části Praha 1. Podporu vzniku nových mateřských center a fi remních školek. X

11 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY V návaznosti na tradice a organizaci v těchto oblastech budeme prosazovat: Cílenou a promyšlenou grantovou politikou podporovat kulturní instituce, občanské spolky a iniciativy, s cílem rozšířit kulturní, sportovní nabídky a jejich pestrost pro všechny věkové kategorie našich občanů. Podporu tradičních i netradičních aktivity a sportovních akcí formou pořadatelství. Obnovu kulturních památek svěřených Městské části Praha 1 a historických prvků. Rekonstrukci sportovního areálu Na Hradčanech a zapojit do jeho využívání zejména mládež a seniory. VÁŽÍM SI HOSTŮ, ALE FANDÍM DOMÁCÍM STEJNĚ JAKO VY! Kapitola XI. ÚZEMNÍ ROZVOJ Je třeba jednoznačně odmítnout takový rozvoj Prahy 1, který by jen náznakem mohl být diktátem developerů a stavebních firem. Rozhodující slovo musí mít občané, kterým je třeba poskytnut dostatek prostoru jak pro vznášení vlastních návrhů, tak pro oponenturu již exitujících záměrů. Respekt k historickému odkazu, jedinečnému geniu loci, a ke kvalitě života obyvatel, by měl být hlavním kritériem rozvojových plánů. Každý projekt, přinášející změnu ve veřejném prostranství, je třeba konzultovat s místními občany, kterých se týká nejvíce. Kvalita života obyvatel, ne zájmy developerů! Rozvoj Prahy 1 musí být přínosem pro její občany! Pořádání veřejných slyšení u projektů, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu bydlení. Důsledné, systémové a pravidelné informování veřejnosti o rozvojových plánech radnice i soukromých investorů a konzultace se spoluobčany. Revitalizaci zatížených a poškozených ploch, s důrazem na zklidňování daných lokalit. Moderní přístup při respektování historie a komfortu bydlení. Podporu růstu bytové plochy na úkor kanceláří a jiného způsobu využívání vhodných prostorů. Zavedení pravidla sociální odpovědnosti tak, aby součástí každého nového projektu bylo i vylepšení prostředí v jeho okolí zeleň, relaxační a pobytové zóny a podobně. Modernizaci a rozšiřování dětských hřišť, veřejných hřišť, zón klidu i aktivního odpočinku pro všechny generace. Pojmenování nábřeží mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako nábřeží Jana Wericha. Dokončení chodníkového programu, jehož součástí je revitalizace povrchů chodníků v Praze 1. Realizaci malých, dílčích projektů na zkulturnění a zkrášlení jednotlivých lokalit, katastrálních území drobné opravy a úpravy veřejného prostranství. Omezení výstavby objektů a zástaveb vnitrobloků, které by nešetrně zasahovaly do historického prostředí Prahy 1. Dokončení revitalizace Václavského náměstí. VOLBAMI NAŠE SPOLUPRÁCE NEKONČÍ, ALE ZAČÍNÁ! XI

12 8 VOLTE ČSSD DO ZASTUPITELSTVA PRAHY 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Konference Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II.

Konference Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II. Konference Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II. Prezentace Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Tomáš Trejtnar vedoucí oddělení ekonomických a právních činností odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Koncepce města přátelského seniorům

Koncepce města přátelského seniorům Koncepce města přátelského seniorům 2010-2014 Květen 2010 Ing. Daniela Lusková 1 OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 2 3. Souhrnná zjištění z průzkumů v seniorské populaci a prostředí města 3 4. Definice

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Programové prohlášení na volební období 2014-2018

Programové prohlášení na volební období 2014-2018 Programové prohlášení na volební období 2014-2018 uzavřeno níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hnutí ANO 2011: Mgr. Jaroslav Němec, nar. 25. 3. 1966, bytem Velehradská 4248/24a,

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska www.survio.com 31. 01. 2014 14:25:09 Základní údaje Název výzkumu Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM!

STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM! Občané za spokojené bydlení Sdružení nezávislých kandidátů Program pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 2, 15.-16.10.2010 STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM! www.osb-praha2.cz 1

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 2. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 19. schůze RMČ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více