DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!"

Transkript

1 DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc.

2 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje, společenské odpovědnosti a sociální solidarity PREAMBULE Volební program České strany sociálně demokratické pro komunální volby v roce 2014 je založen zejména na prosazování a ochraně základních lidských hodnot, které jsou podstatou všeho našeho snažení. Naše motto Rozum i cit je bazálním obsahem všech jednotlivých částí volebního programu a tuto myšlenku jsme se vždy, i v minulosti, snažili prosadit při každém rozhodování v Radě nebo Zastupitelstvu. Jako tradiční sociálně demokratická strana podporujeme společenskou odpovědnost a sociální solidaritu důležité pilíře zdravého vývoje společnosti, stejně jako hospodářský úspěch a zdravý rozvoj Městské části Praha 1 a jejich občanů. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude prosazovat konkrétní a efektivní pomoc slabším a zranitelnějším spoluobčanům, seniorům, sociálně a zdravotně handicapovaným, rodinám s dětmi a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude prosazovat účinnou a cílenou podporu drobných podnikatelů a živnostníků, kteří na území Prahy 1 zajišťují síť obchodů a služeb a jsou základem každé zdravé ekonomiky. Zároveň budeme prosazovat aktivnější a konkrétnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do řešení problematiky základní občanské vybavenosti, která se v posledních letech až příliš začala orientovat na turisty, a to mnohdy na úkor občanů Prahy 1. Současně však budeme akcentovat společenskou odpovědnost podnikatelů vůči Praze 1 a jejím občanům. Budeme prosazovat rovnováhu mezi základními ústavními právy, a to právem na podnikání a právem na klidné bydlení, které jsou v současné době v hluboké kolizi. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude, stejně jako tomu bylo dosud, prosazovat radnici profesionální, hospodárnou a otevřenou. Radnici, která občanům poskytne vstřícný a efektivní servis. Chceme radnici s vědomím, že jednou z priorit je pomoc občanům, vč. vyvažování nejrůznějších negativ, která s sebou bydlení v centrální městské části velkoměsta přináší. Spíše než na budování pozitivního, ale umělého PR, se opět více zaměříme na konkrétní činy než na prázdná slova. Před vyjadřováním se do médií k čemukoliv, se zaměříme na konstruktivní diskuzi s cílem efektivních řešení problémů, které s sebou řízení Městské části Praha 1 přináší. Politické hašteření o to, kdo problém pomohl vyřešit, nesmí být na úkor skutečného řešení problému. Náš volební program adresujeme všem těm, kterým stejně jako nám leží na srdci rozvoj a péče o náš domov Prahu 1. Jeho obsahem nejsou volební populistické sliby, ale konkrétní řešení, založené na hluboké analýze a dlouhodobé znalosti problému. V letech čeká Městskou část Praha 1 nejen řada zásadních rozhodnutí, ale i konkrétní realizace námi prosazených řešení. My, kandidáti České strany sociálně demokratické pro komunální volby v Praze 1, si vás proto dovolujeme požádat o vaši podporu. Tak bude dosaženo kontinuálního průběhu realizovaných opatření a řešení, bez zbytečných průtahů a negativních dopadů na občany Prahy 1. Jen společně s vámi, a s vaší pomocí, dokážeme vést naši městskou část s cílem jejího zdravého rozvoje a spokojeného života všech nás občanů Prahy 1. II

3 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Transparentní hospodaření pod veřejnou kontrolou. Striktní trvání na dodržování smluv a rozpočtů veřejných zakázek ze strany smluvních partnerů a dodavatelů. Efektivnější chod radnice (racionalizaci administrativy, snižování nákladů důsledným využíváním moderních informačních technologií). Zavedení jednotného systému pro kontrolní pracovníky ÚMČ Praha 1. Efektivní spolupráci s hlavním městem Prahou, zejména při prosazování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se zájmů Městské části Praha 1. Pravidelná veřejná slyšení zástupců radnice s občany Prahy 1. Diskusi s veřejností o důležitých investičních záměrech radnice, či soukromých investorů. Kapitola II. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Kapitola I. OTEVŘENÁ, HOSPODÁRNÁ A EFEKTIVNÍ RADNICE Ekonomická efektivita řízení městské části, jsou spolu s otevřeností, transparentností a manažerským řízením radnice, základními předpoklady prosperity Městské části Praha 1. Radnice a její pracovníci musejí mít vždy na paměti, že jsou pro své spoluobčany zárukou pomoci a často jediným místem, na které se mohou obrátit. Chceme radnici, která občanům Prahy 1 pomáhá, a která zároveň chrání jejich práva a oprávněné zájmy. Základem prosperity je nejen vysoká profesionalita, ale zejména lidský přístup úředníků! Méně byrokracie, více pochopení pro občany Prahy 1. Přijetí a užívání jasných a nepřekročitelných antikorupčních pravidel a opatření. Otázky bezpečnosti a veřejného pořádku v Praze 1 jsou naprosto klíčové pro další zachování a zejména zkvalitňování bydlení v této městské části. Definice a plánovaný rozvoj centra, jako místa kultury, zábavy a turistického ruchu musí jít neoddělitelně spolu s ústavně zaručenou ochranou práv občanů Prahy 1. Právo na zábavu a podnikání nesmí být nadále v kolizi nejen s právem na ochranu osobní integrity a osobního majetku, ale i s právem na klidné bydlení a spánek. Kvalita života a bydlení je totiž nemyslitelná bez pocitu bezpečí a nerušené realizace práv bydlení nás všech občanů Prahy 1. K řešení těchto priorit přistupují kandidáti sociální demokracie odpovědně a profesionálně, a to jak z hlediska řešení a odstraňování příčin, tak zejména i realizací přímé prevence ochrany osob a majetku občanů Prahy 1. Pro efektivní řešení je třeba problematiku rozdělit do dvou kategorií. I. Priority v otázkách bezpečnosti a její prevence Otázky řešení bezpečnosti a kriminality i jejímu předcházení (prevenci) jsou zcela nepochybně v gesci Policie ČR, případně orgánů činných v trestním řízení. Nejen z důvodu dlouhodobého podstavu policistů činných v Praze 1, ale zejména v zájmu nás občanů, je povinností Městské části Prahy 1 všemi nám dostupnými prostředky spolupůsobit, a to jak v prevenci kriminality, tak i v možnostech jejího rychlého odhalení. Současně považujeme za nezbytné stávající početní stav policistů konsolidovat i formou pokračování motivačního III

4 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 CHCI MÍT V NOCI KLID STEJNĚ JAKO VY! zařízeními, případně řešení jinými bezpečnostními prvky. Navyšování stavu policistů s výkonem jejich činnosti v ulicích Prahy 1 tak, aby tento stav umožňoval i řešení veřejného pořádku. Odpovídající zpřísnění zákonů o konzumaci omamných a psychotropních látek a přehodnocení strategie protidrogové politiky a dosavadního striktně humanistického pohledu na drogově závislé osoby. Obecnou kultivaci centra, která odláká prostituci (podporu regulace prostituce formou zákona), nepovolený hazard a další pochybné aktivity. Maximální tlak na dealery drog a přijetí vyhlášky o zákazu aplikace omamných látek na veřejnosti. Budování středisek léčby a resocializace pro uživatele drog, kteří se rozhodli pro život bez jejich užívání, a to mimo centrum hlavního města. Prohlubování spolupráce Městské části Praha 1 se streetworkery zaměřenými na drogově závislé osoby nebo osoby bez domova. II. Priority v otázkách nadměrného hluku a nedodržování stavu veřejného pořádku programu a ve zkvalitňování jejich pomůcek, přímo působících při jejich činnostech ve vztahu k občanům Prahy 1. Za nedílnou součást naší činnosti pak považujeme i oblast zlepšování kvality obecného vnímání pocitu bezpečí občany Prahy 1. Zdokonalování informačního systému sledování kriminality a porušování veřejného pořádku v konkrétních lokalitách Prahy 1. Zintenzivnění protidrogové prevence a ochrany dětí před aktivní i pasivní kriminalitou a prevenci, jakož i prevenci a ochranu seniorů před kriminálními útoky. Rozšiřování a zdokonalování kamerového systému s inteligentním softwarem s před programovanými závadovými jevy, měřiči zvuku a zvukovými antisprejovými čidly, včetně výměny vybavení dohledových center Policie ČR, či Městských strážníků. Umisťování těchto kamer zejména v návaznosti na lokální priority a požadavky SVJ nebo občanů Prahy 1. Vybudování a umístění tzv. svíticích přechodů pro chodce, které prozatím nebyly povoleny památkáři, a to zejména před školami, zdravotnickými a sociálními Nedodržování veřejného pořádku a nadměrný hluk, zejména v nočních hodinách, se plíživým způsobem stal jedním z nejbolavějších problémů všech občanů Prahy 1. Zejména Staré Město se tak díky pouhé proklamované snaze o řešení ze strany hl. m. Prahy, stalo centrem noční zábavy, a to bez ohledu na jeho prioritní charakter rezidenční zóny a památkové rezervace. Tento stav, který se však vesměs týká celé Prahy 1, má několik příčin. Jsou jimi zejména: nemožnost regulace charakteru, množství a stanovení provozní doby zejména zábavních podniků při jejich vzniku, živelně stoupající počet tzv. hostelů a jiných levných ubytovacích zařízení v obytných zónách, klesající počet strážníků a policistů v přímém výkonu činnosti, špatná vymahatelnost zákonů či vyhlášek i v důsledku jejich právních vad nebo nepřiměřeně nízkých sankcí a nekomunikace hl. m. Prahy s Prahou 1 při tvorbě vyhlášek a plnění povinností hl. m. Prahy daných zákonem a dlouhodobé neřešení problémů v oblasti dopravy a smluvní přepravy v Praze 1. Právě znalost těchto příčin je východiskem k řešení tohoto fenoménu. Je především nezbytně nutné, aby Městská část Praha 1 měla takové právní instituty, které jí umožní řádnou správu věcí místních, do níž nepochybně náleží i oblast veřejného pořádku. Je nutné, aby odpovědné orgány a sami podnikatelé přejali IV

5 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY společenskou odpovědnost za zachování centra nejen jako místa k vytěžení co největších zisků, ale zejména jako místa pro bydlení. Sociální demokracie vychází v tomto směru striktně z presumpce, že svoboda podnikání nesmí být v kolizi s právem na klidné bydlení. Ostatně v tomto směru je takový požadavek podpořen i mnoha nálezy Ústavního soudu ČR. Kandidáti sociální demokracie si váží práce podnikatelů, kterým v Praze 1 vytváří dlouhodobě podmínky pro jejich řádné podnikání. Na druhou stranu však musí mít Městská část Praha 1 adekvátní nástroje k tomu, aby podnikatelská činnost nezasahovala do práv nás občanů Prahy 1. Efektivní opatření k okamžitému navýšení počtu strážníků v takovém odpovídajícím počtu, který bude reflektovat specifika centra oproti jiným městským částem. Součástí programu je i odpovídající navýšení stavu policistů ČR, tak aby se i oni mohli účinně zapojit do hlídkové služby v oblasti zachovávání nočního klidu a veřejného pořádku. Pokračování motivačního programu pro strážníky v hlídkové službě v Praze 1. Přijetí regulačních opatření formou právně dokonalých vyhlášek nebo zákonů, které obci umožní pružně reagovat na potřeby jejich občanů, a to i formou stanovení ukončení provozní doby podniků v určité lokalitě Prahy 1. Vyšší sankce za porušení zákonů a vyhlášek regulujících oblast klidu a veřejného pořádku. Dodržování povinností podnikatelů a občanů stanovených rozhodnutími stavebního orgánu, nebo jiného orgánu státní správy. Aby charakter dopravy a smluvní přepravy do a z centra respektoval, že jde o zónu bydlení a památkovou rezervaci. Spolupráci Městské části Praha 1 s občany, SVJ, Spolky a jinými zájmovými sdruženími občanů při realizaci jejich práv a k ochraně jejich zájmů v obci. Finanční pomoc a vzájemnou spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Prahy 1. Kapitola III. SOCIÁLNÍ OBLAST JEDNOU BUDU V DŮCHODU STEJNĚ JAKO VY! V Praze 1 žije v současnosti přes 5 tisíc seniorů a více než 600 spoluobčanů se zdravotním postižením, což představuje téměř 1/5 všech občanů Prahy 1. Často komplikované situace sociálně znevýhodněným skupin obyvatel musí být pro radnici Prahy 1 jednou z nejdůležitějších priorit, která vyžaduje citlivý a lidský přístup. Je třeba nadále pokračovat ve vytváření účinné a adresné sociální sítě na území Prahy 1. Do tohoto programu patří i snaha o prohlubování sociální péče o děti a mládež. Kvalitní sociální služby dostupné všem potřebným! Vypracování koncepce rozsahu a potřeb sociální péče a sociálních služeb na území Prahy 1. Finanční podporu ekonomicky a sociálně slabších občanů při řešení dopadů deregulace nájemného v obecních bytech a narůstající výši nájemného v bytech soukromých vlastníků, bytech ve vlastnictví státu a hlavního města Prahy v Praze 1, a to i prostřednictvím nabídky přestěhování do menších obecních bytů. Rychlou realizaci výstavby dalšího domu s pečovatelskou službou v lokalitě Lodecká-Samcova. Rozšíření počtu bytů pro účely bydlení sociálně slabších občanů Prahy 1, tzv. byty ze sociální rezervy, a pokračující přestavbu volných malometrážních bytů ve vlastnictví Městské části Praha 1 na sociální bydlení. V

6 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Rozšiřování stávající pečovatelské služby a systému tísňového volání pro seniory Prahy 1 zdarma, zejména prostřednictvím příspěvkové organizace Městské části Praha 1. Průběžné zvyšování počtu sociálních pracovníků pečujících o seniory s cílem zajištění komplexní sociální péče včetně odborného poradenství. Rozšiřování stávajícího denního stacionáře pro seniory v dalších lokalitách Prahy 1. Výstavbu klubu seniorů na Malé Straně pro účely realizace volnočasových aktivit, zřízení centra denní hygieny. Podporu volnočasových (společenských, kulturních i sportovních) aktivit pro seniory. Kvalitní stravování a jednotné místo rozvozu pro seniory po Praze 1. Zřízení denního stacionáře pro postižené děti a mládež. Zajištění stravování všech dětí v základních školách na území Prahy 1, které pocházejí se sociálně slabších rodin, a které si nemohou finanční náklady spojené se stravováním svých dětí zajistit jinak, například formou spolupráce s neziskovými organizacemi, jež se těmito projekty zabývají. Grantovou podporu neziskových organizací pečujících o seniory, občany se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Úzkou spolupráci Městské části Praha 1 s neziskovými organizacemi na území Prahy 1, pečujícími o seniory, občany se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci, například prostřednictvím pronájmu dlouhodobě volných nebytových prostor za zvýhodněných podmínek. Kapitola IV. ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice Na Františku zůstává díky ČSSD i nadále v majetku Městské části Praha 1. Ozdravné procesy nemocnice se podařilo nejen nastartovat, ale také v nich úspěšně pokračovat, což se projevuje na neustálém oddlužování této nemocnice. Ta spolu s Poliklinikou Palackého tvoří základní stavební kámen v poskytování zdravotnických služeb v Praze 1. Doplněním sítě praktických lékařů a odborných specializovaných pracovišť, vzniká na území Prahy 1 ucelený soubor široké nabídky zdravotnických služeb. Pokračování započatých ozdravných procesů v Nemocnici Na Františku, optimalizace, důraz na kvalitu a dostupnost poskytované péče, jsou podmínkou dalšího rozvoje zdravotnictví i samotné Nemocnice Na Františku, jejíž setrvání v majetku Městské části Praha 1 je pro obyvatele Prahy 1 i ČSSD dlouhodobou prioritou. Zdravotnictví na evropské úrovni! Ponechání Nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého v majetku Městské části Praha 1, a jejich širší zapojení do rozvojových programů zdravotní politiky hlavního města Prahy. Pokračování v započaté optimalizaci provozních nákladů Nemocnice Na Františku. Poskytování kvalitní zdravotní péče na evropské úrovni. Rozšíření služeb v Nemocnice Na Františku např. o rehabilitaci a gynekologii. Rozšíření ambulantních služeb. Snížení nákladů za poskytování zdravotních služeb, až do vícezdrojového financování, při zachování objemu a kvality poskytované péče. Ve spolupráci s HLMP pokračovat ve finanční spoluúčasti týkající se zajišťování služeb akutní pomoci v Nemocnici Na Františku. Změnu struktury lůžkového fondu podle potřeb obyvatel MČ Praha 1, s ohledem na stárnutí populace a další faktory (např. zvýšení míst v oddělení LDN) Rozvoj domácí zdravotní péče. Zpracování koncepce odborných specializovaných pracovišť a jejich rovnoměrného rozvržení na území Městské části Praha 1. Zavedení systému měření a vyhodnocování kvality péče poskytované v jednotlivých zařízeních. Grantovou podporou zkvalitňování rehabilitačních programů pro starší občany. Kapitola V. BYDLENÍ Důstojné bydlení patří mezi základní občanská práva. Radnice nesmí rezignovat na svůj úkol pomáhat občanům Městské části Praha 1 při zajišťování tohoto práva. Jejím partnerem jsou obyvatelé Prahy 1, ne developeři. Bydlení v centru nesmí být jen pro bohaté! Pokračování privatizace obecních bytů do rukou oprávněných nájemců. Aby přeměna nebytových prostor nebránila rychlému průběhu privatizace. Finanční podporu ekonomicky a sociálně slabších občanů při řešení dopadů deregulace nájemného v obecních bytech, a narůstající výši nájemného v bytech soukromých vlastníků, bytech ve vlastnictví státu a hlavního města Prahy VI

7 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Kapitola VI. UMÍM ZATLAČIT NA PÁKU STEJNĚ JAKO VY! v Praze 1, a to i prostřednictvím nabídky přestěhování do menších obecních bytů. Vypracování novelizace koncepce pro efektivní nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 1. Ponechání dostatečného množství bytů v majetku Městské části Praha 1, a to zejména pro potřeby mladých rodin s dětmi, seniorů a dalších skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Rozšíření počtu bytů pro účely bydlení sociálně slabších občanů Prahy 1, tzv. byty ze sociální rezervy, a pokračující přestavbu volných malometrážních bytů, ve vlastnictví Městské části Praha 1, na sociální bydlení. Nárůst bytové plochy formou přeměny nebytových prostorů na byty, a to zejména malometrážní. Skutečné partnerství radnice a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Efektivní podporu SVJ: grantové programy zejména na opravu domovního fondu a antigrafitový program, přímá finanční pomoc formou předplácení příspěvku do fondu oprav, poradenství a podobně. Zkvalitňování podmínek pro bydlení pohybově handicapovaných osob, a to například formou výstavby bezbariérových přístupů k bytům. PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY Základem každé zdravé ekonomiky jsou drobní a střední podnikatelé. Vytvářejí pracovní místa, jsou hlavními tvůrci hospodářského rozvoje a jsou to oni, na nichž stojí síť obchodů a služeb v naší městské části. Centrum Prahy je významnou turistickou destinací, čehož ale mnoho podnikatelů využívá na úkor občanů Prahy 1. Z tohoto důvodu není se současnou sítí obchodů a služeb obecná spokojenost. Praxe ukázala, že spoléhat se pouze na podnikatele není pro zajištění dostatečné sítě obchodů a služeb v naší městské části již nadále možné. Je třeba aktivnější, konkrétnější a rozhodnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do řešení problematiky základní občanské vybavenosti. Turisté nesmějí být hlavní cílovou skupinou nabídky drtivé většiny podnikatelů v Praze 1. Vážíme si hostů, ale naší prioritou jsou domácí. Daleko vyšší a aktivnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do rozšiřování obchodů základní občanské vybavenosti, především potravinového sortimentu prostřednictvím projektu Koloniály 1. Vyšší podporu drobných podnikatelů a živnostníků, jejichž provozovny jsou svým sortimentem zaměřeny na občany Prahy 1. Transparentní výběrová řízení na pronájmy nebytových prostorů, se zohledněním aktuální nabídky dané služby, během posuzování nabídek při výběrových řízeních na nebytové prostory. Formou novely vyhlášky o místním poplatku zavedení možnosti slevy ze záboru veřejného prostranství v mimořádných situacích, ovlivňujících negativním způsobem provoz restauračních předzahrádek (např. výkopové a stavební práce, krizové situace povodně atd.) Iniciovat zavedení rozšíření počtu cenových kategorií s detailnějším zohlednění umístění zahrádky mimo hlavní ulice, např. Melantrichova vs. Michalská. Zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy s cílem vyšší pružnosti při změnách v nájemních smlouvách na restaurační předzahrádky umístěných v Praze 1 v případech, kdy si neočekávané jevy vyžádají změny v nájemních smlouvách. Propagaci kvalitních provozoven formou vydávání Katalogu obchodů a služeb v Praze 1, Cenové mapy, prostřednictvím ankety Provozovna roku, Měsíčníku Praha 1, mobilní aplikace obchodu a služeb apod. Snížení počtu pořádání trhů na Staroměstském a Václavském náměstí, během kterých jsou také v hlavní VII

8 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Kapitola VII. CHCI MÍT SVÉHO PEKAŘE STEJNĚ JAKO VY! DOPRAVA Doprava v klidu i pohybu patří díky centrálnímu umístění první městské části k nejpalčivějším problémům, a její dopady mají vliv na životní prostředí i kvalitu bydlení. Současné nekoncepční experimenty vedení Magistrátu hlavního města Prahy nesmí být nadále prováděny na občanech Prahy 1. První městská část a její občané již nemohou dále doplácet na neschopnost řešit palčivou otázku dopravy v rámci celé Prahy. Praha 1 musí sama přijít s vlastními a v evropských městech osvědčenými cestami. Praha 1 nesmí nést tíhu dopravní zátěže sama! Dokončení řešení problematiky pojízdních vozítek vč. Segway, s cílem navrácení funkce chodníků, coby chráněného prostoru chodců. Zpřísnění podmínek pro vydávání povolení pohybu stavební techniky a nákladních vozů. turistické sezóně otevřeny stovky stánků s pokrmy, což má negativní dopad na provozovatele kamenných obchodů a provozoven. Zkvalitnění, změna a kultivace koncepce Farmářských trhů na základě poznatků z provozu. Podporu podnikatelských záměrů, které rozšíří nabídku služeb pro obyvatele. Pravidelnou diskusi s občany o potřebnosti nových obchodů a služeb. Zvýšení úrovně nabídky i kultury prodeje na Havelském tržišti. Nastavení výhodných podmínek pro drobné pěstitele, prodejce tradičních českých výrobků a řemeslníky. Vydání metodiky pro povolování a cenové zvýhodnění nekomerčního využívání laviček a jiné výzdoby, vyžadující zábor veřejného prostranství. Zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o častějším využívání tzv. kontrolorů provokatérů, pro řešení situace týkající se nabízení služeb v rozporu s Živnostenským zákonem nebo Tržním řádem. (Segway, vyjížďky rádoby historickými automobily, golfovými vozítky aj.) Rozšíření hlavních turistických tras i o tzv. boční ulice formou dopravního značení, s cílem odlehčit přetíženým turistickým trasám, kterými jsou např. ulice Karlova nebo Melantrichova. POTŘEBUJU ZAPARKOVAT STEJNĚ JAKO VY! VIII

9 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Zpřísnění podmínek a zavedení pravidel pro zajištění stavenišť a odvozu stavebních materiálů. Zavedení emisních limitů pro vjezd ekologicky nešetrných vozidel nízkoemisní zóny. Rozšíření a zpřesnění podmínek vydání stavebního záboru dle detailů jednotlivých žádostí. Omezení dopravy na magistrále, zejména pak v oblasti Národního muzea. Zavedení mýtného, které nebude mít negativní dopady na občany Prahy 1. Revizi stávajících zón placeného stání ve prospěch rezidentů vč. hledání rozšíření. Maximální efektivnost využití parkovacích míst, doplněním modrého, vodorovného dopravního značení, o kolmé čáry, naznačující jednotlivá parkovací místa v modré zóně. Rozšiřování parkovacích ploch především výstavbou podzemních garáží. Obnovení projektu vybudování parkovacích míst pod Dvořákovým nábřežím. Výměnu povrchu na Dvořákově nábřeží s cílem snížit hlukovou zátěž. Podporu alternativního způsobu dopravy v centru ekologických minibusů a podobně. Rozšiřování pěších a obytných zón. VOLTE DANA STEJNĚ JAKO JÁ! Maxík, Kapitola VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jelikož má doprava v klidu i pohybu na životní prostředí v Praze 1 nezanedbatelný vliv, jsou pro rovnováhu životního prostředí velmi důležité parky, zahrady, uliční zeleň, dětská hřiště, atd. Praha 1 má díky svému centrálnímu umístění velmi specifické problémy s údržbou zelených ploch. Ty jsou například často místem výskytu nepřizpůsobivých osob, které jejich údržbu, i provozování v souladu s původním záměrem radnice, značně ztěžují. Přesto je třeba i nadále rozšiřovat a kultivovat zelené plochy, dbát na jejich správné užívání a vytvářet zelené oázy, které představují protiklad k mnohdy uspěchanému centru města. Praha 1 je výkladní skříní České republiky! Zahájení revitalizace Václavského náměstí ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Vydání pravidel tzv. Sociální odpovědnosti firem, které v Praze 1 realizují komerční projekty. Revitalizaci a rozšiřování zeleně a zelených ploch, ploch pro odpočinek a relaxaci. Zpřísnění podmínek kontrol staveb a nekompromisní trestání znečišťování okolí staveb. Rozšiřování počtu podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Intenzivnější kontroly odpadového hospodářství provozoven produkujících nekomunální odpad a přísnější pokuty za porušování zákona o odpadech. Nulovou toleranci zneužívání tzv. pytlového systému v ulicích Prahy 1. Pokračování boje proti černé reklamě. Výsadbu a rozšiřování tzv. uliční zeleně samostatné stromy. Pokračování v tlaku na striktní dodržování Návštěvních řádů na Slovanském a Střeleckém ostrově, stejně jako v další zeleni, která je ve správě Městské části Praha 1. Dokončení rekonstrukce vč. výměny povrchů cest v severní části Slovanského ostrova. IX

10 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 CHCI SI MÍT KDE HRÁT STEJNĚ JAKO VY! Viktorka Hodková, malá sousedka Vytvoření systému individuální pomoci handicapovaným žákům a žákům rodin s nižšími příjmy. Navýšení finančních prostředků pro opravy škol a modernizaci stravovacích zařízení. Zajištění vzdělávacích programů pro školy s cílem včasného odhalení šikany, užívání drog, zneužívaní dětí a jiných patologických jevů. Zajištění vybavení škol moderními technickými a didaktickými pomůckami. Vypracování systému sportovních soutěží mezi našimi základními školami. Podporování organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže. Podporu talentovaných studentů. Motivaci žáků ke zdravému životnímu stylu a stravování. Kapitola X. KULTURA A SPORT Nezbytnou součástí plnohodnotné občanské společnosti je dostatečná nabídka kulturních a sportovních příležitostí našich občanů. Kapitola IX. ŠKOLSTVÍ Kvalitní rozvoj společnosti není možný bez podpory vzdělávání, a to včetně dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příjemné školní prostředí, dobře ohodnocení pedagogové, moderní metody i technické vybavení, to jsou podmínky pro školství 21. století, o které budeme v příštím volebním období usilovat. NA NIC SI NEHRAJU STEJNĚ JAKO VY! Investice do školství jsou investice do hodnot naší budoucnosti! Zpracování analýzy potřeb Městské části Praha 1 na zabezpečení dostatečného počtu míst v mateřských a základních školách. Zajištění pravidelného odměňování učitelů a pedagogických pracovníků v závislosti na jejich pracovních výsledcích, z prostředků Městské části Praha 1. Podporu vzniku nových mateřských center a fi remních školek. X

11 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY V návaznosti na tradice a organizaci v těchto oblastech budeme prosazovat: Cílenou a promyšlenou grantovou politikou podporovat kulturní instituce, občanské spolky a iniciativy, s cílem rozšířit kulturní, sportovní nabídky a jejich pestrost pro všechny věkové kategorie našich občanů. Podporu tradičních i netradičních aktivity a sportovních akcí formou pořadatelství. Obnovu kulturních památek svěřených Městské části Praha 1 a historických prvků. Rekonstrukci sportovního areálu Na Hradčanech a zapojit do jeho využívání zejména mládež a seniory. VÁŽÍM SI HOSTŮ, ALE FANDÍM DOMÁCÍM STEJNĚ JAKO VY! Kapitola XI. ÚZEMNÍ ROZVOJ Je třeba jednoznačně odmítnout takový rozvoj Prahy 1, který by jen náznakem mohl být diktátem developerů a stavebních firem. Rozhodující slovo musí mít občané, kterým je třeba poskytnut dostatek prostoru jak pro vznášení vlastních návrhů, tak pro oponenturu již exitujících záměrů. Respekt k historickému odkazu, jedinečnému geniu loci, a ke kvalitě života obyvatel, by měl být hlavním kritériem rozvojových plánů. Každý projekt, přinášející změnu ve veřejném prostranství, je třeba konzultovat s místními občany, kterých se týká nejvíce. Kvalita života obyvatel, ne zájmy developerů! Rozvoj Prahy 1 musí být přínosem pro její občany! Pořádání veřejných slyšení u projektů, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu bydlení. Důsledné, systémové a pravidelné informování veřejnosti o rozvojových plánech radnice i soukromých investorů a konzultace se spoluobčany. Revitalizaci zatížených a poškozených ploch, s důrazem na zklidňování daných lokalit. Moderní přístup při respektování historie a komfortu bydlení. Podporu růstu bytové plochy na úkor kanceláří a jiného způsobu využívání vhodných prostorů. Zavedení pravidla sociální odpovědnosti tak, aby součástí každého nového projektu bylo i vylepšení prostředí v jeho okolí zeleň, relaxační a pobytové zóny a podobně. Modernizaci a rozšiřování dětských hřišť, veřejných hřišť, zón klidu i aktivního odpočinku pro všechny generace. Pojmenování nábřeží mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako nábřeží Jana Wericha. Dokončení chodníkového programu, jehož součástí je revitalizace povrchů chodníků v Praze 1. Realizaci malých, dílčích projektů na zkulturnění a zkrášlení jednotlivých lokalit, katastrálních území drobné opravy a úpravy veřejného prostranství. Omezení výstavby objektů a zástaveb vnitrobloků, které by nešetrně zasahovaly do historického prostředí Prahy 1. Dokončení revitalizace Václavského náměstí. VOLBAMI NAŠE SPOLUPRÁCE NEKONČÍ, ALE ZAČÍNÁ! XI

12 8 VOLTE ČSSD DO ZASTUPITELSTVA PRAHY 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více