DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!"

Transkript

1 DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc.

2 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje, společenské odpovědnosti a sociální solidarity PREAMBULE Volební program České strany sociálně demokratické pro komunální volby v roce 2014 je založen zejména na prosazování a ochraně základních lidských hodnot, které jsou podstatou všeho našeho snažení. Naše motto Rozum i cit je bazálním obsahem všech jednotlivých částí volebního programu a tuto myšlenku jsme se vždy, i v minulosti, snažili prosadit při každém rozhodování v Radě nebo Zastupitelstvu. Jako tradiční sociálně demokratická strana podporujeme společenskou odpovědnost a sociální solidaritu důležité pilíře zdravého vývoje společnosti, stejně jako hospodářský úspěch a zdravý rozvoj Městské části Praha 1 a jejich občanů. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude prosazovat konkrétní a efektivní pomoc slabším a zranitelnějším spoluobčanům, seniorům, sociálně a zdravotně handicapovaným, rodinám s dětmi a dalším znevýhodněným skupinám obyvatel. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude prosazovat účinnou a cílenou podporu drobných podnikatelů a živnostníků, kteří na území Prahy 1 zajišťují síť obchodů a služeb a jsou základem každé zdravé ekonomiky. Zároveň budeme prosazovat aktivnější a konkrétnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do řešení problematiky základní občanské vybavenosti, která se v posledních letech až příliš začala orientovat na turisty, a to mnohdy na úkor občanů Prahy 1. Současně však budeme akcentovat společenskou odpovědnost podnikatelů vůči Praze 1 a jejím občanům. Budeme prosazovat rovnováhu mezi základními ústavními právy, a to právem na podnikání a právem na klidné bydlení, které jsou v současné době v hluboké kolizi. Česká strana sociálně demokratická v Praze 1 bude, stejně jako tomu bylo dosud, prosazovat radnici profesionální, hospodárnou a otevřenou. Radnici, která občanům poskytne vstřícný a efektivní servis. Chceme radnici s vědomím, že jednou z priorit je pomoc občanům, vč. vyvažování nejrůznějších negativ, která s sebou bydlení v centrální městské části velkoměsta přináší. Spíše než na budování pozitivního, ale umělého PR, se opět více zaměříme na konkrétní činy než na prázdná slova. Před vyjadřováním se do médií k čemukoliv, se zaměříme na konstruktivní diskuzi s cílem efektivních řešení problémů, které s sebou řízení Městské části Praha 1 přináší. Politické hašteření o to, kdo problém pomohl vyřešit, nesmí být na úkor skutečného řešení problému. Náš volební program adresujeme všem těm, kterým stejně jako nám leží na srdci rozvoj a péče o náš domov Prahu 1. Jeho obsahem nejsou volební populistické sliby, ale konkrétní řešení, založené na hluboké analýze a dlouhodobé znalosti problému. V letech čeká Městskou část Praha 1 nejen řada zásadních rozhodnutí, ale i konkrétní realizace námi prosazených řešení. My, kandidáti České strany sociálně demokratické pro komunální volby v Praze 1, si vás proto dovolujeme požádat o vaši podporu. Tak bude dosaženo kontinuálního průběhu realizovaných opatření a řešení, bez zbytečných průtahů a negativních dopadů na občany Prahy 1. Jen společně s vámi, a s vaší pomocí, dokážeme vést naši městskou část s cílem jejího zdravého rozvoje a spokojeného života všech nás občanů Prahy 1. II

3 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Transparentní hospodaření pod veřejnou kontrolou. Striktní trvání na dodržování smluv a rozpočtů veřejných zakázek ze strany smluvních partnerů a dodavatelů. Efektivnější chod radnice (racionalizaci administrativy, snižování nákladů důsledným využíváním moderních informačních technologií). Zavedení jednotného systému pro kontrolní pracovníky ÚMČ Praha 1. Efektivní spolupráci s hlavním městem Prahou, zejména při prosazování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se zájmů Městské části Praha 1. Pravidelná veřejná slyšení zástupců radnice s občany Prahy 1. Diskusi s veřejností o důležitých investičních záměrech radnice, či soukromých investorů. Kapitola II. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Kapitola I. OTEVŘENÁ, HOSPODÁRNÁ A EFEKTIVNÍ RADNICE Ekonomická efektivita řízení městské části, jsou spolu s otevřeností, transparentností a manažerským řízením radnice, základními předpoklady prosperity Městské části Praha 1. Radnice a její pracovníci musejí mít vždy na paměti, že jsou pro své spoluobčany zárukou pomoci a často jediným místem, na které se mohou obrátit. Chceme radnici, která občanům Prahy 1 pomáhá, a která zároveň chrání jejich práva a oprávněné zájmy. Základem prosperity je nejen vysoká profesionalita, ale zejména lidský přístup úředníků! Méně byrokracie, více pochopení pro občany Prahy 1. Přijetí a užívání jasných a nepřekročitelných antikorupčních pravidel a opatření. Otázky bezpečnosti a veřejného pořádku v Praze 1 jsou naprosto klíčové pro další zachování a zejména zkvalitňování bydlení v této městské části. Definice a plánovaný rozvoj centra, jako místa kultury, zábavy a turistického ruchu musí jít neoddělitelně spolu s ústavně zaručenou ochranou práv občanů Prahy 1. Právo na zábavu a podnikání nesmí být nadále v kolizi nejen s právem na ochranu osobní integrity a osobního majetku, ale i s právem na klidné bydlení a spánek. Kvalita života a bydlení je totiž nemyslitelná bez pocitu bezpečí a nerušené realizace práv bydlení nás všech občanů Prahy 1. K řešení těchto priorit přistupují kandidáti sociální demokracie odpovědně a profesionálně, a to jak z hlediska řešení a odstraňování příčin, tak zejména i realizací přímé prevence ochrany osob a majetku občanů Prahy 1. Pro efektivní řešení je třeba problematiku rozdělit do dvou kategorií. I. Priority v otázkách bezpečnosti a její prevence Otázky řešení bezpečnosti a kriminality i jejímu předcházení (prevenci) jsou zcela nepochybně v gesci Policie ČR, případně orgánů činných v trestním řízení. Nejen z důvodu dlouhodobého podstavu policistů činných v Praze 1, ale zejména v zájmu nás občanů, je povinností Městské části Prahy 1 všemi nám dostupnými prostředky spolupůsobit, a to jak v prevenci kriminality, tak i v možnostech jejího rychlého odhalení. Současně považujeme za nezbytné stávající početní stav policistů konsolidovat i formou pokračování motivačního III

4 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 CHCI MÍT V NOCI KLID STEJNĚ JAKO VY! zařízeními, případně řešení jinými bezpečnostními prvky. Navyšování stavu policistů s výkonem jejich činnosti v ulicích Prahy 1 tak, aby tento stav umožňoval i řešení veřejného pořádku. Odpovídající zpřísnění zákonů o konzumaci omamných a psychotropních látek a přehodnocení strategie protidrogové politiky a dosavadního striktně humanistického pohledu na drogově závislé osoby. Obecnou kultivaci centra, která odláká prostituci (podporu regulace prostituce formou zákona), nepovolený hazard a další pochybné aktivity. Maximální tlak na dealery drog a přijetí vyhlášky o zákazu aplikace omamných látek na veřejnosti. Budování středisek léčby a resocializace pro uživatele drog, kteří se rozhodli pro život bez jejich užívání, a to mimo centrum hlavního města. Prohlubování spolupráce Městské části Praha 1 se streetworkery zaměřenými na drogově závislé osoby nebo osoby bez domova. II. Priority v otázkách nadměrného hluku a nedodržování stavu veřejného pořádku programu a ve zkvalitňování jejich pomůcek, přímo působících při jejich činnostech ve vztahu k občanům Prahy 1. Za nedílnou součást naší činnosti pak považujeme i oblast zlepšování kvality obecného vnímání pocitu bezpečí občany Prahy 1. Zdokonalování informačního systému sledování kriminality a porušování veřejného pořádku v konkrétních lokalitách Prahy 1. Zintenzivnění protidrogové prevence a ochrany dětí před aktivní i pasivní kriminalitou a prevenci, jakož i prevenci a ochranu seniorů před kriminálními útoky. Rozšiřování a zdokonalování kamerového systému s inteligentním softwarem s před programovanými závadovými jevy, měřiči zvuku a zvukovými antisprejovými čidly, včetně výměny vybavení dohledových center Policie ČR, či Městských strážníků. Umisťování těchto kamer zejména v návaznosti na lokální priority a požadavky SVJ nebo občanů Prahy 1. Vybudování a umístění tzv. svíticích přechodů pro chodce, které prozatím nebyly povoleny památkáři, a to zejména před školami, zdravotnickými a sociálními Nedodržování veřejného pořádku a nadměrný hluk, zejména v nočních hodinách, se plíživým způsobem stal jedním z nejbolavějších problémů všech občanů Prahy 1. Zejména Staré Město se tak díky pouhé proklamované snaze o řešení ze strany hl. m. Prahy, stalo centrem noční zábavy, a to bez ohledu na jeho prioritní charakter rezidenční zóny a památkové rezervace. Tento stav, který se však vesměs týká celé Prahy 1, má několik příčin. Jsou jimi zejména: nemožnost regulace charakteru, množství a stanovení provozní doby zejména zábavních podniků při jejich vzniku, živelně stoupající počet tzv. hostelů a jiných levných ubytovacích zařízení v obytných zónách, klesající počet strážníků a policistů v přímém výkonu činnosti, špatná vymahatelnost zákonů či vyhlášek i v důsledku jejich právních vad nebo nepřiměřeně nízkých sankcí a nekomunikace hl. m. Prahy s Prahou 1 při tvorbě vyhlášek a plnění povinností hl. m. Prahy daných zákonem a dlouhodobé neřešení problémů v oblasti dopravy a smluvní přepravy v Praze 1. Právě znalost těchto příčin je východiskem k řešení tohoto fenoménu. Je především nezbytně nutné, aby Městská část Praha 1 měla takové právní instituty, které jí umožní řádnou správu věcí místních, do níž nepochybně náleží i oblast veřejného pořádku. Je nutné, aby odpovědné orgány a sami podnikatelé přejali IV

5 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY společenskou odpovědnost za zachování centra nejen jako místa k vytěžení co největších zisků, ale zejména jako místa pro bydlení. Sociální demokracie vychází v tomto směru striktně z presumpce, že svoboda podnikání nesmí být v kolizi s právem na klidné bydlení. Ostatně v tomto směru je takový požadavek podpořen i mnoha nálezy Ústavního soudu ČR. Kandidáti sociální demokracie si váží práce podnikatelů, kterým v Praze 1 vytváří dlouhodobě podmínky pro jejich řádné podnikání. Na druhou stranu však musí mít Městská část Praha 1 adekvátní nástroje k tomu, aby podnikatelská činnost nezasahovala do práv nás občanů Prahy 1. Efektivní opatření k okamžitému navýšení počtu strážníků v takovém odpovídajícím počtu, který bude reflektovat specifika centra oproti jiným městským částem. Součástí programu je i odpovídající navýšení stavu policistů ČR, tak aby se i oni mohli účinně zapojit do hlídkové služby v oblasti zachovávání nočního klidu a veřejného pořádku. Pokračování motivačního programu pro strážníky v hlídkové službě v Praze 1. Přijetí regulačních opatření formou právně dokonalých vyhlášek nebo zákonů, které obci umožní pružně reagovat na potřeby jejich občanů, a to i formou stanovení ukončení provozní doby podniků v určité lokalitě Prahy 1. Vyšší sankce za porušení zákonů a vyhlášek regulujících oblast klidu a veřejného pořádku. Dodržování povinností podnikatelů a občanů stanovených rozhodnutími stavebního orgánu, nebo jiného orgánu státní správy. Aby charakter dopravy a smluvní přepravy do a z centra respektoval, že jde o zónu bydlení a památkovou rezervaci. Spolupráci Městské části Praha 1 s občany, SVJ, Spolky a jinými zájmovými sdruženími občanů při realizaci jejich práv a k ochraně jejich zájmů v obci. Finanční pomoc a vzájemnou spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Prahy 1. Kapitola III. SOCIÁLNÍ OBLAST JEDNOU BUDU V DŮCHODU STEJNĚ JAKO VY! V Praze 1 žije v současnosti přes 5 tisíc seniorů a více než 600 spoluobčanů se zdravotním postižením, což představuje téměř 1/5 všech občanů Prahy 1. Často komplikované situace sociálně znevýhodněným skupin obyvatel musí být pro radnici Prahy 1 jednou z nejdůležitějších priorit, která vyžaduje citlivý a lidský přístup. Je třeba nadále pokračovat ve vytváření účinné a adresné sociální sítě na území Prahy 1. Do tohoto programu patří i snaha o prohlubování sociální péče o děti a mládež. Kvalitní sociální služby dostupné všem potřebným! Vypracování koncepce rozsahu a potřeb sociální péče a sociálních služeb na území Prahy 1. Finanční podporu ekonomicky a sociálně slabších občanů při řešení dopadů deregulace nájemného v obecních bytech a narůstající výši nájemného v bytech soukromých vlastníků, bytech ve vlastnictví státu a hlavního města Prahy v Praze 1, a to i prostřednictvím nabídky přestěhování do menších obecních bytů. Rychlou realizaci výstavby dalšího domu s pečovatelskou službou v lokalitě Lodecká-Samcova. Rozšíření počtu bytů pro účely bydlení sociálně slabších občanů Prahy 1, tzv. byty ze sociální rezervy, a pokračující přestavbu volných malometrážních bytů ve vlastnictví Městské části Praha 1 na sociální bydlení. V

6 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Rozšiřování stávající pečovatelské služby a systému tísňového volání pro seniory Prahy 1 zdarma, zejména prostřednictvím příspěvkové organizace Městské části Praha 1. Průběžné zvyšování počtu sociálních pracovníků pečujících o seniory s cílem zajištění komplexní sociální péče včetně odborného poradenství. Rozšiřování stávajícího denního stacionáře pro seniory v dalších lokalitách Prahy 1. Výstavbu klubu seniorů na Malé Straně pro účely realizace volnočasových aktivit, zřízení centra denní hygieny. Podporu volnočasových (společenských, kulturních i sportovních) aktivit pro seniory. Kvalitní stravování a jednotné místo rozvozu pro seniory po Praze 1. Zřízení denního stacionáře pro postižené děti a mládež. Zajištění stravování všech dětí v základních školách na území Prahy 1, které pocházejí se sociálně slabších rodin, a které si nemohou finanční náklady spojené se stravováním svých dětí zajistit jinak, například formou spolupráce s neziskovými organizacemi, jež se těmito projekty zabývají. Grantovou podporu neziskových organizací pečujících o seniory, občany se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Úzkou spolupráci Městské části Praha 1 s neziskovými organizacemi na území Prahy 1, pečujícími o seniory, občany se zdravotním postižením a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci, například prostřednictvím pronájmu dlouhodobě volných nebytových prostor za zvýhodněných podmínek. Kapitola IV. ZDRAVOTNICTVÍ Nemocnice Na Františku zůstává díky ČSSD i nadále v majetku Městské části Praha 1. Ozdravné procesy nemocnice se podařilo nejen nastartovat, ale také v nich úspěšně pokračovat, což se projevuje na neustálém oddlužování této nemocnice. Ta spolu s Poliklinikou Palackého tvoří základní stavební kámen v poskytování zdravotnických služeb v Praze 1. Doplněním sítě praktických lékařů a odborných specializovaných pracovišť, vzniká na území Prahy 1 ucelený soubor široké nabídky zdravotnických služeb. Pokračování započatých ozdravných procesů v Nemocnici Na Františku, optimalizace, důraz na kvalitu a dostupnost poskytované péče, jsou podmínkou dalšího rozvoje zdravotnictví i samotné Nemocnice Na Františku, jejíž setrvání v majetku Městské části Praha 1 je pro obyvatele Prahy 1 i ČSSD dlouhodobou prioritou. Zdravotnictví na evropské úrovni! Ponechání Nemocnice Na Františku a Polikliniky Palackého v majetku Městské části Praha 1, a jejich širší zapojení do rozvojových programů zdravotní politiky hlavního města Prahy. Pokračování v započaté optimalizaci provozních nákladů Nemocnice Na Františku. Poskytování kvalitní zdravotní péče na evropské úrovni. Rozšíření služeb v Nemocnice Na Františku např. o rehabilitaci a gynekologii. Rozšíření ambulantních služeb. Snížení nákladů za poskytování zdravotních služeb, až do vícezdrojového financování, při zachování objemu a kvality poskytované péče. Ve spolupráci s HLMP pokračovat ve finanční spoluúčasti týkající se zajišťování služeb akutní pomoci v Nemocnici Na Františku. Změnu struktury lůžkového fondu podle potřeb obyvatel MČ Praha 1, s ohledem na stárnutí populace a další faktory (např. zvýšení míst v oddělení LDN) Rozvoj domácí zdravotní péče. Zpracování koncepce odborných specializovaných pracovišť a jejich rovnoměrného rozvržení na území Městské části Praha 1. Zavedení systému měření a vyhodnocování kvality péče poskytované v jednotlivých zařízeních. Grantovou podporou zkvalitňování rehabilitačních programů pro starší občany. Kapitola V. BYDLENÍ Důstojné bydlení patří mezi základní občanská práva. Radnice nesmí rezignovat na svůj úkol pomáhat občanům Městské části Praha 1 při zajišťování tohoto práva. Jejím partnerem jsou obyvatelé Prahy 1, ne developeři. Bydlení v centru nesmí být jen pro bohaté! Pokračování privatizace obecních bytů do rukou oprávněných nájemců. Aby přeměna nebytových prostor nebránila rychlému průběhu privatizace. Finanční podporu ekonomicky a sociálně slabších občanů při řešení dopadů deregulace nájemného v obecních bytech, a narůstající výši nájemného v bytech soukromých vlastníků, bytech ve vlastnictví státu a hlavního města Prahy VI

7 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Kapitola VI. UMÍM ZATLAČIT NA PÁKU STEJNĚ JAKO VY! v Praze 1, a to i prostřednictvím nabídky přestěhování do menších obecních bytů. Vypracování novelizace koncepce pro efektivní nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 1. Ponechání dostatečného množství bytů v majetku Městské části Praha 1, a to zejména pro potřeby mladých rodin s dětmi, seniorů a dalších skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Rozšíření počtu bytů pro účely bydlení sociálně slabších občanů Prahy 1, tzv. byty ze sociální rezervy, a pokračující přestavbu volných malometrážních bytů, ve vlastnictví Městské části Praha 1, na sociální bydlení. Nárůst bytové plochy formou přeměny nebytových prostorů na byty, a to zejména malometrážní. Skutečné partnerství radnice a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Efektivní podporu SVJ: grantové programy zejména na opravu domovního fondu a antigrafitový program, přímá finanční pomoc formou předplácení příspěvku do fondu oprav, poradenství a podobně. Zkvalitňování podmínek pro bydlení pohybově handicapovaných osob, a to například formou výstavby bezbariérových přístupů k bytům. PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY Základem každé zdravé ekonomiky jsou drobní a střední podnikatelé. Vytvářejí pracovní místa, jsou hlavními tvůrci hospodářského rozvoje a jsou to oni, na nichž stojí síť obchodů a služeb v naší městské části. Centrum Prahy je významnou turistickou destinací, čehož ale mnoho podnikatelů využívá na úkor občanů Prahy 1. Z tohoto důvodu není se současnou sítí obchodů a služeb obecná spokojenost. Praxe ukázala, že spoléhat se pouze na podnikatele není pro zajištění dostatečné sítě obchodů a služeb v naší městské části již nadále možné. Je třeba aktivnější, konkrétnější a rozhodnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do řešení problematiky základní občanské vybavenosti. Turisté nesmějí být hlavní cílovou skupinou nabídky drtivé většiny podnikatelů v Praze 1. Vážíme si hostů, ale naší prioritou jsou domácí. Daleko vyšší a aktivnější zapojení radnice Městské části Praha 1 do rozšiřování obchodů základní občanské vybavenosti, především potravinového sortimentu prostřednictvím projektu Koloniály 1. Vyšší podporu drobných podnikatelů a živnostníků, jejichž provozovny jsou svým sortimentem zaměřeny na občany Prahy 1. Transparentní výběrová řízení na pronájmy nebytových prostorů, se zohledněním aktuální nabídky dané služby, během posuzování nabídek při výběrových řízeních na nebytové prostory. Formou novely vyhlášky o místním poplatku zavedení možnosti slevy ze záboru veřejného prostranství v mimořádných situacích, ovlivňujících negativním způsobem provoz restauračních předzahrádek (např. výkopové a stavební práce, krizové situace povodně atd.) Iniciovat zavedení rozšíření počtu cenových kategorií s detailnějším zohlednění umístění zahrádky mimo hlavní ulice, např. Melantrichova vs. Michalská. Zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy s cílem vyšší pružnosti při změnách v nájemních smlouvách na restaurační předzahrádky umístěných v Praze 1 v případech, kdy si neočekávané jevy vyžádají změny v nájemních smlouvách. Propagaci kvalitních provozoven formou vydávání Katalogu obchodů a služeb v Praze 1, Cenové mapy, prostřednictvím ankety Provozovna roku, Měsíčníku Praha 1, mobilní aplikace obchodu a služeb apod. Snížení počtu pořádání trhů na Staroměstském a Václavském náměstí, během kterých jsou také v hlavní VII

8 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Kapitola VII. CHCI MÍT SVÉHO PEKAŘE STEJNĚ JAKO VY! DOPRAVA Doprava v klidu i pohybu patří díky centrálnímu umístění první městské části k nejpalčivějším problémům, a její dopady mají vliv na životní prostředí i kvalitu bydlení. Současné nekoncepční experimenty vedení Magistrátu hlavního města Prahy nesmí být nadále prováděny na občanech Prahy 1. První městská část a její občané již nemohou dále doplácet na neschopnost řešit palčivou otázku dopravy v rámci celé Prahy. Praha 1 musí sama přijít s vlastními a v evropských městech osvědčenými cestami. Praha 1 nesmí nést tíhu dopravní zátěže sama! Dokončení řešení problematiky pojízdních vozítek vč. Segway, s cílem navrácení funkce chodníků, coby chráněného prostoru chodců. Zpřísnění podmínek pro vydávání povolení pohybu stavební techniky a nákladních vozů. turistické sezóně otevřeny stovky stánků s pokrmy, což má negativní dopad na provozovatele kamenných obchodů a provozoven. Zkvalitnění, změna a kultivace koncepce Farmářských trhů na základě poznatků z provozu. Podporu podnikatelských záměrů, které rozšíří nabídku služeb pro obyvatele. Pravidelnou diskusi s občany o potřebnosti nových obchodů a služeb. Zvýšení úrovně nabídky i kultury prodeje na Havelském tržišti. Nastavení výhodných podmínek pro drobné pěstitele, prodejce tradičních českých výrobků a řemeslníky. Vydání metodiky pro povolování a cenové zvýhodnění nekomerčního využívání laviček a jiné výzdoby, vyžadující zábor veřejného prostranství. Zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o častějším využívání tzv. kontrolorů provokatérů, pro řešení situace týkající se nabízení služeb v rozporu s Živnostenským zákonem nebo Tržním řádem. (Segway, vyjížďky rádoby historickými automobily, golfovými vozítky aj.) Rozšíření hlavních turistických tras i o tzv. boční ulice formou dopravního značení, s cílem odlehčit přetíženým turistickým trasám, kterými jsou např. ulice Karlova nebo Melantrichova. POTŘEBUJU ZAPARKOVAT STEJNĚ JAKO VY! VIII

9 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY Zpřísnění podmínek a zavedení pravidel pro zajištění stavenišť a odvozu stavebních materiálů. Zavedení emisních limitů pro vjezd ekologicky nešetrných vozidel nízkoemisní zóny. Rozšíření a zpřesnění podmínek vydání stavebního záboru dle detailů jednotlivých žádostí. Omezení dopravy na magistrále, zejména pak v oblasti Národního muzea. Zavedení mýtného, které nebude mít negativní dopady na občany Prahy 1. Revizi stávajících zón placeného stání ve prospěch rezidentů vč. hledání rozšíření. Maximální efektivnost využití parkovacích míst, doplněním modrého, vodorovného dopravního značení, o kolmé čáry, naznačující jednotlivá parkovací místa v modré zóně. Rozšiřování parkovacích ploch především výstavbou podzemních garáží. Obnovení projektu vybudování parkovacích míst pod Dvořákovým nábřežím. Výměnu povrchu na Dvořákově nábřeží s cílem snížit hlukovou zátěž. Podporu alternativního způsobu dopravy v centru ekologických minibusů a podobně. Rozšiřování pěších a obytných zón. VOLTE DANA STEJNĚ JAKO JÁ! Maxík, Kapitola VIII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jelikož má doprava v klidu i pohybu na životní prostředí v Praze 1 nezanedbatelný vliv, jsou pro rovnováhu životního prostředí velmi důležité parky, zahrady, uliční zeleň, dětská hřiště, atd. Praha 1 má díky svému centrálnímu umístění velmi specifické problémy s údržbou zelených ploch. Ty jsou například často místem výskytu nepřizpůsobivých osob, které jejich údržbu, i provozování v souladu s původním záměrem radnice, značně ztěžují. Přesto je třeba i nadále rozšiřovat a kultivovat zelené plochy, dbát na jejich správné užívání a vytvářet zelené oázy, které představují protiklad k mnohdy uspěchanému centru města. Praha 1 je výkladní skříní České republiky! Zahájení revitalizace Václavského náměstí ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Vydání pravidel tzv. Sociální odpovědnosti firem, které v Praze 1 realizují komerční projekty. Revitalizaci a rozšiřování zeleně a zelených ploch, ploch pro odpočinek a relaxaci. Zpřísnění podmínek kontrol staveb a nekompromisní trestání znečišťování okolí staveb. Rozšiřování počtu podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Intenzivnější kontroly odpadového hospodářství provozoven produkujících nekomunální odpad a přísnější pokuty za porušování zákona o odpadech. Nulovou toleranci zneužívání tzv. pytlového systému v ulicích Prahy 1. Pokračování boje proti černé reklamě. Výsadbu a rozšiřování tzv. uliční zeleně samostatné stromy. Pokračování v tlaku na striktní dodržování Návštěvních řádů na Slovanském a Střeleckém ostrově, stejně jako v další zeleni, která je ve správě Městské části Praha 1. Dokončení rekonstrukce vč. výměny povrchů cest v severní části Slovanského ostrova. IX

10 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 CHCI SI MÍT KDE HRÁT STEJNĚ JAKO VY! Viktorka Hodková, malá sousedka Vytvoření systému individuální pomoci handicapovaným žákům a žákům rodin s nižšími příjmy. Navýšení finančních prostředků pro opravy škol a modernizaci stravovacích zařízení. Zajištění vzdělávacích programů pro školy s cílem včasného odhalení šikany, užívání drog, zneužívaní dětí a jiných patologických jevů. Zajištění vybavení škol moderními technickými a didaktickými pomůckami. Vypracování systému sportovních soutěží mezi našimi základními školami. Podporování organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže. Podporu talentovaných studentů. Motivaci žáků ke zdravému životnímu stylu a stravování. Kapitola X. KULTURA A SPORT Nezbytnou součástí plnohodnotné občanské společnosti je dostatečná nabídka kulturních a sportovních příležitostí našich občanů. Kapitola IX. ŠKOLSTVÍ Kvalitní rozvoj společnosti není možný bez podpory vzdělávání, a to včetně dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Příjemné školní prostředí, dobře ohodnocení pedagogové, moderní metody i technické vybavení, to jsou podmínky pro školství 21. století, o které budeme v příštím volebním období usilovat. NA NIC SI NEHRAJU STEJNĚ JAKO VY! Investice do školství jsou investice do hodnot naší budoucnosti! Zpracování analýzy potřeb Městské části Praha 1 na zabezpečení dostatečného počtu míst v mateřských a základních školách. Zajištění pravidelného odměňování učitelů a pedagogických pracovníků v závislosti na jejich pracovních výsledcích, z prostředků Městské části Praha 1. Podporu vzniku nových mateřských center a fi remních školek. X

11 PROGRAM ROZVOJE, SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A SOCIÁLNÍ SOLIDARITY V návaznosti na tradice a organizaci v těchto oblastech budeme prosazovat: Cílenou a promyšlenou grantovou politikou podporovat kulturní instituce, občanské spolky a iniciativy, s cílem rozšířit kulturní, sportovní nabídky a jejich pestrost pro všechny věkové kategorie našich občanů. Podporu tradičních i netradičních aktivity a sportovních akcí formou pořadatelství. Obnovu kulturních památek svěřených Městské části Praha 1 a historických prvků. Rekonstrukci sportovního areálu Na Hradčanech a zapojit do jeho využívání zejména mládež a seniory. VÁŽÍM SI HOSTŮ, ALE FANDÍM DOMÁCÍM STEJNĚ JAKO VY! Kapitola XI. ÚZEMNÍ ROZVOJ Je třeba jednoznačně odmítnout takový rozvoj Prahy 1, který by jen náznakem mohl být diktátem developerů a stavebních firem. Rozhodující slovo musí mít občané, kterým je třeba poskytnut dostatek prostoru jak pro vznášení vlastních návrhů, tak pro oponenturu již exitujících záměrů. Respekt k historickému odkazu, jedinečnému geniu loci, a ke kvalitě života obyvatel, by měl být hlavním kritériem rozvojových plánů. Každý projekt, přinášející změnu ve veřejném prostranství, je třeba konzultovat s místními občany, kterých se týká nejvíce. Kvalita života obyvatel, ne zájmy developerů! Rozvoj Prahy 1 musí být přínosem pro její občany! Pořádání veřejných slyšení u projektů, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu bydlení. Důsledné, systémové a pravidelné informování veřejnosti o rozvojových plánech radnice i soukromých investorů a konzultace se spoluobčany. Revitalizaci zatížených a poškozených ploch, s důrazem na zklidňování daných lokalit. Moderní přístup při respektování historie a komfortu bydlení. Podporu růstu bytové plochy na úkor kanceláří a jiného způsobu využívání vhodných prostorů. Zavedení pravidla sociální odpovědnosti tak, aby součástí každého nového projektu bylo i vylepšení prostředí v jeho okolí zeleň, relaxační a pobytové zóny a podobně. Modernizaci a rozšiřování dětských hřišť, veřejných hřišť, zón klidu i aktivního odpočinku pro všechny generace. Pojmenování nábřeží mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako nábřeží Jana Wericha. Dokončení chodníkového programu, jehož součástí je revitalizace povrchů chodníků v Praze 1. Realizaci malých, dílčích projektů na zkulturnění a zkrášlení jednotlivých lokalit, katastrálních území drobné opravy a úpravy veřejného prostranství. Omezení výstavby objektů a zástaveb vnitrobloků, které by nešetrně zasahovaly do historického prostředí Prahy 1. Dokončení revitalizace Václavského náměstí. VOLBAMI NAŠE SPOLUPRÁCE NEKONČÍ, ALE ZAČÍNÁ! XI

12 8 VOLTE ČSSD DO ZASTUPITELSTVA PRAHY 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

OVV Praha 3. rozšířená verze.

OVV Praha 3. rozšířená verze. OVV Praha 3 Volební program ČSSD pro Prahu 3 rozšířená verze. Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť, Praha 3, přátelská k občanům 1. Praha 3 pro rodinu Chci svou mladší dcerku ráno

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

10 x 10 pro lepší Brno

10 x 10 pro lepší Brno 10 x 10 pro lepší Brno Volební program KDU-ČSL pro volby do zastupitelstev obcí 2010 Co to jako je? Jídelní lístek? No, dá se to tak říct :-) Volby do zastupitelstev obcí 2010 www.kduprobrno.cz Zdravotnictví

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍ PRIORITY 1. rekonstrukce Jiráskova divadla 2. koupaliště Dubice 3. celková rekonstrukce ulice 5. května 4. příprava postupné modernizace stadionu u Ploučnice BEZPEČNOST

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008

Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008 Rada Jihočeského kraje, zvolená na úvodním zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. prosince 2004, si je vědoma své odpovědnosti,

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více