LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE JMÉNEM JINÉ OSOBY, SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PLNOU PRAVOMOC ZAVÁZAT DANOU OSOBU, SPOLEČNOST NEBO PRÁVNÍ SUBJEKT K DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE: TENTO SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NESPOUŠTĚJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. BEZ PRODLENÍ VRAŤTE SOFTWARE A DOKLAD O NÁROKU NA NĚJ SUBJEKTU, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZÍSKALI. 1) Definice. a) Autorizovaný partner znamená distributora, prodejce produktů nebo obchodního partnera společnosti McAfee. b) Potvrzení o udělení práv označuje zprávu v elektronické podobě, kterou společnost McAfee potvrzuje, že jste zakoupili software a podporu a že máte nárok na příslušný produkt, jak je definováno v části Definice nároku na produkt (podrobněji popsáno v části 3(a) níže). Tato zpráva také obsahuje pokyny ke stažení. c) Dokumentací se rozumí materiály v tištěné, elektronické nebo online podobě dodané se softwarem v anglickém jazyce a případně i v jiných jazycích. Tyto materiály vysvětlují použití produktu. d) Slovo McAfee nebo společnost označuje (a) společnost McAfee, Inc., založenou ve státě Delaware a sídlící na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, je-li Software zakoupen v USA, Mexiku, Střední Americe, Jižní Americe nebo Karibské oblasti; (b) společnost McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese McAfee Ireland Ltd., 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, je-li Software zakoupen v Kanadě, v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii (mimo Japonsko) nebo v tichomořské oblasti; (c) společnost McAfee Co., Ltd. se sídlem na adrese Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuyaku, Tokyo , Japonsko, je-li Software zakoupen v Japonsku. e) Uzlem je jakékoli zařízení schopné zpracování dat a jsou jím všechny následující typy počítačových zařízení: bezdiskové pracovní stanice, osobní počítačové pracovní stanice, síťové pracovní stanice, domácí systémy pro práci z domova/na dálku, souborové a tiskové servery, ové servery, zařízení internetové brány, úložné síťové servery (SANS), terminálové servery nebo přenosné pracovní stanice připojené nebo připojující se k těmto serverům nebo síti. f) Softwarem se rozumí každý softwarový program McAfee ve formátu objektového kódu, na který poskytne společnost McAfee licenci a který zakoupen od ní nebo některého z jejích Autorizovaných partnerů. Součástí Softwaru jsou také Upgrady. g) Dceřiná společnost označuje jakýkoliv subjekt, který ovládáte na základě vlastnictví více než padesátiprocentního (50%) podílu na hlasovacích právech. h) Podporou nebo technickou podporou se rozumí služby podpory nabízené společností McAfee za účelem zajištění podpory a údržby softwaru a značkového hardwaru McAfee podrobněji specifikovaného v Podmínkách poskytování technické podpory a údržby McAfee. i) Aktualizace se týkají obsahu a bez dalších omezení zahrnují všechny definiční soubory DAT, podpisové sady, aktualizace zásad a aktualizace databáze pro software, které společnost McAfee všeobecně zpřístupňuje svým zákazníkům v rámci zakoupené podpory a které společností McAfee nejsou samostatně oceněny ani nabízeny k prodeji. j) Upgradem je veškeré vylepšení softwaru, které společnost McAfee všeobecně zpřístupňuje svým zákazníkům v rámci zakoupené podpory a které jí není samostatně oceněno ani nabízeno k prodeji. 2) Udělení licence. V souladu s podmínkami této smlouvy vám tímto společnost McAfee uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat tento software (pro účely této smlouvy se použitím softwaru rozumí přístup k němu, jeho instalace, stažení, kopírování nebo získání jiné výhody z jeho užití) uvedený v potvrzení o udělení práv výhradně pro vaši vlastní interní firemní potřebu. Berete na vědomí, že tento software a všechny související informace jsou vlastnictvím společnosti McAfee a jejích dodavatelů. Práva na aktualizace a upgrady vám nejsou udělena, pokud si nezakoupíte podporu nebo nepředplatíte službu. 3) Podmínky kopírování a použití. a) Nárok na produkt: Použití softwaru závisí na zakoupených licencích (např. uzlech) a vztahují se na něj definice nároku na produkt uvedené v dokumentu Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 1 z 6 01/2015

2 ke dni uvedenému v potvrzení o udělení práv. b) Více platforem, softwarové balíky: Pokud Software podporuje více platforem nebo jej obdržíte v balíku s jiným softwarem, nesmí být Software (bez ohledu na verzi) instalován na více zařízeních, než máte nárok. U určitého softwaru licencovaného v rámci produktu McAfee nabízeného v sadě může být také nutné zakoupit samostatnou serverovou licenci McAfee, aby tento software mohl být používán na určitých typech serverů, všechny případy jsou uvedeny v této dokumentaci. c) Doba platnosti: Je-li v Potvrzení o udělení práv uvedeno období platnosti (dále jen Doba platnosti ), bude licence platit pouze po tuto dobu. V opačném případě je platnost licence časově neomezená. d) Kopie: Software smíte kopírovat tak, jak je nezbytné pro účely zálohování, archivace nebo obnovení provozu po výpadku. e) Dceřiné společnosti: Software můžete v souladu s podmínkami této Smlouvy využívat ve svých dceřiných společnostech, dokud daná společnost zůstává Dceřinou společností. Odpovídáte za dodržování podmínek této smlouvy všemi vašimi dceřinými společnostmi a ponesete plnou odpovědnost za porušení podmínek této smlouvy jakoukoli vaší dceřinou společností. f) Spravující strana: Pokud uzavřete smlouvu s třetí stranou, ve které tato třetí strana spravuje vaše prostředky informačních technologií (dále jen spravující strana ), můžete všechna svá práva na použití softwaru převést na spravující stranu, pokud (a) spravující strana používá software pouze pro vaši interní potřebu a nikoliv k získání výhody pro další třetí stranu nebo spravující stranu; (b) spravující strana souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky této smlouvy; (c) společnosti McAfee písemně oznámíte, že spravující strana bude používat software ve vašem zastoupení. g) Obecná omezení: Vy ani žádná třetí strana nesmíte: (i) bez předchozího písemného souhlasu společnosti McAfee zpětně překládat, dekompilovat nebo analyzovat software mimo rozsah výslovně povolený příslušnými zákony; (ii) odstranit ze softwaru nebo jeho dokumentace jakákoliv označení produktu nebo upozornění o vlastnictví; (iii) pronajímat, půjčovat nebo používat software pro účely sdílení prostředků nebo použití společnostmi poskytujícími služby; (iv) upravovat software nebo z něj vytvářet odvozená díla; (v) bez předchozího písemného souhlasu společnosti McAfee publikovat výsledky jakýchkoliv testů výkonnosti nebo porovnávacích testů či analýz týkajících se softwaru; (vi) používat nebo kopírovat software jinak, než je výslovně uvedeno v tomto dokumentu. 4) Technická podpora a údržba. Podmínky poskytování technické podpory a údržby McAfee se vztahují na zákazníky, kteří si zakoupili podporu. Tyto Podmínky jsou do Smlouvy začleněny pomocí odkazu a naleznete je na adrese Po skončení předplaceného období podpory nebo služby uvedeného v potvrzení o udělení práv ztrácíte veškerá práva na jakoukoliv podporu včetně upgradů, aktualizací a telefonické podpory. 5) Omezená záruka a odmítnutí odpovědnosti. a) Omezená záruka: Společnost McAfee zaručuje, že po dobu 60 dní od data nákupu (dále jen záruční doba ) bude Software poskytnutý podle této Smlouvy (včetně upgradů poskytnutých do konce záruční doby) mít náležitou funkci v souladu s dokumentací. b) Výlučné opravné prostředky: V případě porušení výše uvedené omezené záruky společnost McAfee (a) Software opraví nebo vymění, nebo (b) je-li oprava nebo výměna podle jejího názoru finančně nevýhodná, vrátí částku, kterou jste za Software zaplatili. c) Vyloučení záruky: Výše zmíněná omezená záruka neplatí, pokud: (i) Software není používán v souladu s touto smlouvou nebo dokumentací; (ii) došlo k pozměnění softwaru nebo některé jeho části jiným subjektem než Společností; (iii) došlo k selhání softwaru v důsledku vybavení nebo softwaru, jehož dodavatelem není Společnost. d) Odmítnutí odpovědnosti: VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ ZÁRUKY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM, KTERÉ NAHRAZUJÍ VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MJ. ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍHO NÁROKU A NEPORUŠENÍ JINÝCH PRÁV. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE JE SOFTWARE DODÁVÁN TAK, JAK JE A SPOLEČNOST MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI JISTOTY TÝKAJÍCÍ SE JEHO POUŽITÍ ČI FUNKCE A NEZARUČUJE FUNKCI SOFTWARU FUNGOVAT BEZ PORUCH, VÝPADKŮ ČI CHYB NEBO ŽE ZÁKAZNÍKA OCHRÁNÍ PŘED VŠEMI RIZIKY. e) Výjimky: V některých zemích nebo jurisdikcích není omezení nebo zřeknutí se odpovědnosti u výslovných nebo odvozených záruk povoleno. Výše uvedená ustanovení se na vás proto nemusí vztahovat. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU TYTO VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY OMEZENY TRVÁNÍM ZÁRUČNÍ DOBY (NEBO MINIMÁLNÍ DOBY POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY). 6) Omezení opravných prostředků a náhrady škod. Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 2 z 6 01/2015

3 ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NEPONESE VŮČI DRUHÉ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŠKODY VZNIKLÉ ZTRÁTOU ZISKŮ, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTU MEZD ZAMĚSTNANCŮ, ZASTAVENÍ PROVOZU, SELHÁNÍ NEBO PORUCHU POČÍTAČŮ ANI ZA NÁKLADY NA OPATŘENÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU ČI SLUŽEB, A TO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ANI NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ SE JEDNÁ O PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA, SMLUVNÍ ZÁVAZKY NEBO JINOU OKOLNOST. Bez ohledu na to, zda nárok na náhradu takovýchto škod vychází ze smluvních závazků, porušení občanského práva nebo jiné právní teorie, celková odpovědnost za přímé škody jedné smluvní strany vůči druhé nepřesáhne za žádných okolností menší z těchto dvou částek: a) součet všech vámi zaplacených nebo splatných poplatků za software, který je předmětem nároku, za 12 měsíců před vznikem důvodu k reklamaci; b) ceníkovou cenu společnosti McAfee platnou v den nákupu reklamovaného softwaru a který jste objednali v období 12 měsíců před vznikem důvodu k reklamaci. Výše uvedené ustanovení platí i v případě, že byla druhá strana upozorněna na možnost vzniku takových škod. Žádné ustanovení této Smlouvy žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje (i) odpovědnost některé ze smluvních stran za smrt nebo poranění osob v důsledku nedbalosti ani (ii) vaši odpovědnost za neúměrné použití nebo jakékoliv porušení práv duševního vlastnictví na software společnosti McAfee. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI JE ZALOŽENO NA SKUTEČNOSTI, ŽE KONCOVÍ UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ SVÉ POČÍTAČE K RŮZNÝM ÚČELŮM. PROTO POUZE VY MŮŽETE ZAVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PRO ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANU DAT PODLE VAŠICH POTŘEB PRO PŘÍPAD, ŽE CHYBA V SOFTWARU ZPŮSOBÍ POTÍŽE POČÍTAČE A S TÍM SPOJENOU ZTRÁTU DAT. Z TĚCHTO OBCHODNÍCH DŮVODŮ SOUHLASÍTE S OMEZENÍM ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝM V TÉTO ČÁSTI A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE BEZ VAŠEHO SOUHLASU S TÍMTO USTANOVENÍM BY BYL POPLATEK ÚČTOVANÝ ZA TENTO SOFTWARE VYŠŠÍ. 7) Ochrana duševního vlastnictví. a) Nároky třetích stran: Společnost vás ochrání před nároky jiných subjektů, podle nichž Software porušuje patenty, autorská práva nebo obchodní tajemství daného subjektu, a to za těchto předpokladů: (i) Společnost je o takovém nároku bezodkladně informována nejpozději do 14 dní od jeho zjištění. (ii) Společnosti poskytnete součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla splnit své závazky podle tohoto ustanovení. (iii) Společnost bude mít výlučnou kontrolu nad obhajobou a všemi jednáními o vypořádání nebo urovnání sporu. Předchozí závazek Společnosti se nevztahuje na software ani jeho části nebo komponenty v následujících případech: (i) nejsou dodány Společností; (ii) jsou používány způsobem, který není výslovně schválen touto Smlouvou nebo příslušnou Dokumentací; (iii) jsou sestaveny podle vašich vlastních specifikací; (iv) jsou upraveny jiným subjektem než Společností, týká-li se údajné porušení práv takových úprav; (v) jsou kombinovány s dalšími produkty, procesy nebo materiály, bez kterých by údajné porušení práv neexistovalo; (vi) pokračujete v činnosti údajně porušující práva poté, co jste byli na tuto skutečnost upozorněni a obdrželi upravený Software, který údajnému porušení zamezí. b) Opravné prostředky a odpovědnost: V případě, že kompetentní soud rozhodne, že Software porušuje právo práv, nebo zakáže jeho používání, společnost McAfee může na základě vlastního uvážení podniknout některý z následujících kroků: (i) zajistit vám znovu právo na další používání softwaru, (ii) zajistit úpravu softwaru, aby jeho používání již žádná práva neporušovalo, (iii) nahradit jej softwarem, jehož funkčnost a výkonnost jsou do značné míry stejné, nebo (iv) pokud žádná z předchozích alternativ není k dispozici, společnost vám vyplatí zbytkovou hodnotu nákupní ceny, kterou jste za software porušující práva zaplatili. Tato cena bude snižována podle lineárních odpisů po dobu 3 let od data, kdy byl tento software dodán. Tato část 7 definuje výhradní odpovědnost společnosti McAfee a vaše výhradní opravné prostředky při porušení práv duševního vlastnictví. 8) Ukončení. Bez ohledu na své platební závazky můžete platnost své licence kdykoliv ukončit odinstalováním softwaru. Společnost McAfee může ukončit platnost vaší licence v případě, že podstatným způsobem porušíte podmínky této smlouvy a toto porušení nenapravíte do třiceti (30) dní od okamžiku, kdy jste byli na takové porušení smlouvy upozorněni. V případě ukončení platnosti licence z těchto důvodů musíte okamžitě vrátit nebo zničit všechny kopie softwaru a dokumentace. 9) Další podmínky. a) Zkušební software: Je-li software označen jako zkušební software, vztahují se na něj podmínky v této části a mají přednost před jakýmkoli jiným ustanovením této smlouvy s opačným významem. Vaše bezplatná, Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 3 z 6 01/2015

4 nepřenosná, omezená licence na použití zkušebního softwaru, která je určena pouze pro účely vyzkoušení, má omezenou platnost trvající třicet (30) dní, pokud společnost McAfee písemnou formou neodsouhlasí jinou dobu platnosti. Zkušební software může obsahovat chyby nebo další problémy, které mohou způsobit systémová nebo jiná selhání a ztrátu dat. Z tohoto důvodu je vám zkušební software poskytován ve stavu TAK, JAK JE a společnost McAfee vůči vám odmítá záruky či závazky odpovědnosti jakéhokoliv druhu. Jakékoliv informace o zkušebním softwaru získané jeho použitím budou použity výlučně pro účely vyzkoušení a nebudou poskytnuty třetím stranám. Dále platí omezení popsaná v části 3 g). Pokud po uplynutí zkušební doby zkušební software nezničíte, může vám společnost McAfee podle svého uvážení účtovat částku odpovídající ceníkové ceně zkušebního softwaru společnosti McAfee. Tuto částku jste povinni uhradit po obdržení faktury. POKUD ZÁKON NEUMOŽŇUJE ODPOVĚDNOST ZCELA VYLOUČIT, ALE UMOŽŇUJE JEJÍ OMEZENÍ, ODPOVÍDÁ SPOLEČNOST MCAFEE A JEJÍ DODAVATELÉ A AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI ZA JAKÉKOLI NÁROKY DO CELKOVÉ VÝŠE 50 DOLARŮ NEBO JEJICH EKVIVALENTU V MÍSTNÍ MĚNĚ. b) Beta software: Pokud je Software, který jste obdrželi, označen jako beta software, vztahují se na něj výše uvedená ustanovení části 9 a). Společnost McAfee nemá povinnost dále vyvíjet nebo veřejně vydávat software beta. Na vyžádání společnosti McAfee poskytnete zpětnou vazbu týkající se testování a používání softwaru beta včetně zpráv o chybách a nedostatcích. Souhlasíte s tím, že společnosti McAfee udělujete trvalou, nevýhradní, bezplatnou a celosvětově platnou licenci na používání, kopírování a distribuci této zpětné vazby i tvorbu z ní odvozených děl a zahrnutí této zpětné vazby do libovolného produktu McAfee na základě uvážení společnosti McAfee. Obdržíte-li verzi softwaru beta, která později nebude vydána, nebo komerční verzi softwaru beta veřejně vydanou společností McAfee, souhlasíte s tím, že vrátíte nebo zničíte všechny dřívější verze softwaru beta získané od společnosti McAfee. c) Bezplatný software a software s otevřeným zdrojovým kódem: Součástí tohoto produktu mohou být programy nebo softwarový kód, pro něž platí otevřená licence (dále Software s otevřeným kódem ). Na programy v podobě Softwaru s otevřeným kódem a kódy v tomto Softwaru obsažené se vztahují podmínky a závazky příslušné licence na Software s otevřeným kódem. Na tyto programy a kódy se VÝSLOVNĚ NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI ZÁVAZKY PODPORY UVEDENÉ JINDE V TÉTO SMLOUVĚ. 10) Poznámka pro koncové uživatele pracující ve státní správě Spojených států amerických. Software a doprovodná dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software a za dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru v souladu s platnými dokumenty DFAR, část , a FAR, část Libovolné použití, změny, reprodukce, vydání, spuštění, zobrazení nebo zveřejnění softwaru a doprovodné dokumentace ze strany úřadů Spojených států amerických se bude řídit výhradně podmínkami této smlouvy a bude zakázáno s výjimkou případů výslovně povolených podmínkami této smlouvy. 11) Ochrana osobních údajů a sběr osobních nebo systémových informací. a) Software a podporu nebo předplacené služby mohou využívat aplikace a nástroje určené ke sběru osobních, citlivých nebo jiných informací o vás a uživatelích (např. mimo jiné včetně vašeho nebo uživatelova jména, adresy, ové adresy a údajů o platbě), jejich počítačích, souborech uložených na jejich počítačích nebo interakcích jejich počítačů s ostatními počítači (např. mimo jiné včetně informační sítě, používaných licencí, typu hardwaru, modelu, velikosti pevného disku, typu procesoru, typu disku, velikosti paměti RAM, 32- nebo 64bitové architektury, typů operačního systému, verzí, národního prostředí, verze BIOS, modelu BIOS, celkového počtu nasazených skenerů, velikosti databáze, telemetrie systému, ID zařízení, adresy IP, umístění, obsahu, instalovaných produktů McAfee, komponent McAfee, informací o procesech a službách, četnosti a podrobností k aktualizacím komponent McAfee, informací o nainstalovaných produktech třetích stran, úryvků z protokolů vytvořených společností McAfee, schéma využití produktů a specifických funkcí McAfee atd.) (souhrnně označováno jako data ). b) Sběr těchto dat může být nezbytný k tomu, abychom vám a uživatelům mohli poskytnout odpovídající software, podporu nebo objednané funkce předplacených služeb (např. mimo jiné včetně zjišťování a ohlašování hrozeb a slabých míst ve vaší nebo uživatelově počítačové síti), a aby společnost McAfee mohla zdokonalovat svůj software a podporu nebo předplacené služby (např. mimo jiné včetně synchronizace obsahu, sledování zařízení, řešení potíží atd.)a prohlubovat či zlepšovat celkové zabezpečení zákazníka i uživatelů. Může být nutné, abyste odinstalovali software nebo přestali využívat podporu nebo předplacenou službu, chcete-li ukončit sběr dat, který tyto funkce podporuje. c) Uzavřením této smlouvy nebo použitím softwaru, podpory nebo předplacených služeb vy i uživatelé souhlasíte se zásadou o ochraně osobních údajů společnosti McAfee, která je uvedena na webové stránce společnosti McAfee (www.mcafee.com), i se sběrem, zpracováním, kopírováním, zálohováním, ukládáním, převodem a použitím těchto dat společností McAfee a jejími poskytovateli služeb ve Spojených státech amerických, Evropě nebo dalších zemích nebo jurisdikcích, které nemusí být vaší zemí nebo jurisdikcí, z těchto oblastí či do těchto oblastí, v rámci tohoto softwaru, podpory nebo předplacených služeb. Nesete výhradní odpovědnost za získání všech práv a povolení souvisejících s ochranou osobních údajů od uživatelů, které mohou vyžadovat místní zákony nebo vaše interní zásady. Společnost McAfee bude osobní informace sbírat, zpracovávat, kopírovat, Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 4 z 6 01/2015

5 zálohovat, ukládat, převádět a používat pouze v souladu se svými zásadami o ochraně osobních údajů, uvedenými na jejích webových stránkách (www.mcafee.com). 12) Audit. Společnost může po předchozím odůvodněném písemném upozornění a ne více než jednou ročně na vlastní náklady v běžné pracovní době provést audit s cílem ověřit vaše dodržování podmínek této smlouvy. Jste srozuměni s tím, že společnost využívá k ověření a podpoře používání softwaru zákazníky celou řadu metod. Mezi tyto metody mohou patřit některé funkce Softwaru, které zabraňují neoprávněnému použití a umožňují ověření instalace Softwaru. Zavazujete se nám na základě odůvodněné žádosti poskytnout systémem generované hlášení, které ověřuje vaše nasazení softwaru. Tato žádost nebude vydána častěji než dvakrát (2) ročně. Společnost McAfee nebude bezdůvodně zasahovat do činnosti vaší firmy. 13) Omezení exportu. Berete na vědomí, že se na tento software vztahují vývozní předpisy USA a případně také Evropské unie. Zavazujete se dodržovat příslušné vývozní a dovozní zákony a předpisy platné v jurisdikci, do které má být software dovezen nebo ze které má být vyvezen. Software nevyvezete žádnému jednotlivci, subjektu ani do žádné země ze seznamu subjektů zakázaných příslušnými zákony nebo předpisy. Jste odpovědni za zajištění veškerých povolení, licencí nebo osvědčení potřebných k dovozu nebo vývozu softwaru, a to na vlastní náklady. Další informace o dovozu nebo vývozu softwaru naleznete na adrese (klikněte na nadpis US Export Compliance). Společnost McAfee si vyhrazuje právo tuto webovou stránku na základě vlastního uvážení příležitostně aktualizovat. 14) Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a musí být vykládána v souladu s platnými rozhodnými zákony: (a) zákony státu New York, pokud jste software zakoupili ve Spojených státech amerických, Mexiku, střední Americe, Jižní Americe nebo karibské oblasti; (b) zákony Irské republiky, pokud jste software zakoupili v Kanadě, Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii (mimo Japonska) či v tichomořské oblasti; (c) zákony Japonska, pokud jste software zakoupili v Japonsku. Pokud jste software zakoupili v některé jiné zemi, budou jako rozhodné použity zákony hmotného práva Irské republiky, nebude-li nutné uplatnit jiné místní zákony.tato smlouva se neřídí pravidly pro vypořádání konfliktů zákonů libovolné jurisdikce ani Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Zákon Uniform Computer Information Transactions Act ve své schválené podobě platit nebude. Nevýhradní jurisdikcí ve všech sporech týkajících se této smlouvy bude obvodní soud USA pro jižní obvod státu New York, platí-li zákony státu New York, soudy Irské republiky, platí-li irské zákony, a soudy Japonska, platí-li japonské zákony. 15) Důvěrnost informací Každá ze stran této smlouvy bere na vědomí, že díky svému vztahu se stranou druhou podle této smlouvy může mít přístup k jejím důvěrným informacím a materiálům, technologiím a produktům, které jsou důvěrné a mají podstatnou hodnotu, a že tato hodnota může být při vyzrazení jiným osobám poškozena (dále Důvěrné informace ). Důvěrné informace v písemné nebo jiné hmotné podobě musí být v době poskytnutí označeny jako důvěrné a patřící straně, která je poskytuje. Při poskytnutí ústně nebo vizuálně musí tyto informace označeny jako důvěrné v okamžiku poskytnutí, a toto musí být následně písemně potvrzeno do 15 dnů od poskytnutí. Smluvní strany se Důvěrné informace zavazují žádným způsobem nevyužívat pro sebe ani jiný subjekt, pokud není ve Smlouvě povoleno jinak, a budou tyto chránit alespoň stejně, jako chrání své vlastní důvěrné informace ony a jak by je chránila rozumná osoba. Žádná ze stran nesmí využívat důvěrných informací strany druhé jinak než k plnění svých povinností podle této Smlouvy. Uvedená omezení ve využití Důvěrných informací se nevztahují na informace, které (i) jsou již přijímající straně známy, (ii) se stanou veřejně dostupnými bez protiprávního jednání přijímající strany, (iii) byly přijímající stranou nezávisle vyvinuty, aniž by k tomu přispělo jejich poskytnutí stranou sdělující, (iv) byly oprávněným způsobem získány od jiného subjektu, který není vázán mlčenlivostí nebo (v) musí být poskytnuty ze zákona, s tím, že strana nucená Důvěrné informace sdělit o tom bude jejich vlastníka písemně informovat dostatečně předem, aby tento mohl proti tomu přijmout přiměřená opatření, pokud to bude rozumně možné. Nedohodnou-li se strany jinak, po ukončení platnosti této Smlouvy nebo příslušného dodatku si budou povinny poskytnuté Důvěrné informace navrátit. 16) Různé. a) S výjimkou žalob z důvodu nezaplacení nebo porušení práv plynoucích z duševního vlastnictví softwaru a dokumentace společnosti McAfee nebudou po uplynutí 2 let od okamžiku, kdy se příslušná smluvní strana dozvěděla nebo měla dozvědět o předmětném nároku, žádnou ze smluvních stran vzneseny žádné nároky jakéhokoliv druhu vyplývající z této smlouvy. b) Podmínky této smlouvy, které mají ze své podstaty zůstat v platnosti po ukončení platnost této smlouvy, zůstanou dále v platnosti. Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 5 z 6 01/2015

6 c) Tato smlouva včetně všech dokumentů, které jsou v ní zmiňovány, představuje kompletní smlouvu mezi zúčastněnými stranami a výslovně nahrazuje a ruší veškerou další ústní nebo písemnou komunikaci, sdělení či reklamy týkající se předmětu této smlouvy. Pokud vystavíte objednávku společnosti McAfee nebo jejímu Autorizovanému partnerovi a smluvní podmínky objednávky budou v rozporu s podmínkami a) Smlouvy nebo b) Potvrzení o udělení práv, budou mít přednost podmínky uvedené ve Smlouvě a v Potvrzení. Tuto Smlouvu lze změnit pouze formou písemného dodatku, který bude podepsán řádným oprávněným zástupcem společnosti McAfee. Žádné ustanovení uvedené v této smlouvě nesmí být považováno za zrušené, není-li toto zrušení provedeno písemně a podepsáno zástupcem společnosti McAfee. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy jako neplatné, bude zbytek smlouvy i nadále vymahatelný a zůstane plně v platnosti. d) Všechna oznámení, žádosti, požadavky a rozhodnutí určená společnosti McAfee v souladu s touto smlouvou (mimo rutinních provozních sdělení) zasílejte na příslušnou adresu subjektu uvedenou na první straně této smlouvy. Označte je hlavičkou Attention: Legal Department. Licenční smlouva s firemním koncovým uživatelem (leden 2015) Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 6 z 6 01/2015

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více