LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE JMÉNEM JINÉ OSOBY, SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PLNOU PRAVOMOC ZAVÁZAT DANOU OSOBU, SPOLEČNOST NEBO PRÁVNÍ SUBJEKT K DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE: TENTO SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NESPOUŠTĚJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. BEZ PRODLENÍ VRAŤTE SOFTWARE A DOKLAD O NÁROKU NA NĚJ SUBJEKTU, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZÍSKALI. 1) Definice. a) Autorizovaný partner znamená distributora, prodejce produktů nebo obchodního partnera společnosti McAfee. b) Potvrzení o udělení práv označuje zprávu v elektronické podobě, kterou společnost McAfee potvrzuje, že jste zakoupili software a podporu a že máte nárok na příslušný produkt, jak je definováno v části Definice nároku na produkt (podrobněji popsáno v části 3(a) níže). Tato zpráva také obsahuje pokyny ke stažení. c) Dokumentací se rozumí materiály v tištěné, elektronické nebo online podobě dodané se softwarem v anglickém jazyce a případně i v jiných jazycích. Tyto materiály vysvětlují použití produktu. d) Slovo McAfee nebo společnost označuje (a) společnost McAfee, Inc., založenou ve státě Delaware a sídlící na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, je-li Software zakoupen v USA, Mexiku, Střední Americe, Jižní Americe nebo Karibské oblasti; (b) společnost McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese McAfee Ireland Ltd., 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, je-li Software zakoupen v Kanadě, v Evropě, na Středním východě, v Africe, v Asii (mimo Japonsko) nebo v tichomořské oblasti; (c) společnost McAfee Co., Ltd. se sídlem na adrese Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuyaku, Tokyo , Japonsko, je-li Software zakoupen v Japonsku. e) Uzlem je jakékoli zařízení schopné zpracování dat a jsou jím všechny následující typy počítačových zařízení: bezdiskové pracovní stanice, osobní počítačové pracovní stanice, síťové pracovní stanice, domácí systémy pro práci z domova/na dálku, souborové a tiskové servery, ové servery, zařízení internetové brány, úložné síťové servery (SANS), terminálové servery nebo přenosné pracovní stanice připojené nebo připojující se k těmto serverům nebo síti. f) Softwarem se rozumí každý softwarový program McAfee ve formátu objektového kódu, na který poskytne společnost McAfee licenci a který zakoupen od ní nebo některého z jejích Autorizovaných partnerů. Součástí Softwaru jsou také Upgrady. g) Dceřiná společnost označuje jakýkoliv subjekt, který ovládáte na základě vlastnictví více než padesátiprocentního (50%) podílu na hlasovacích právech. h) Podporou nebo technickou podporou se rozumí služby podpory nabízené společností McAfee za účelem zajištění podpory a údržby softwaru a značkového hardwaru McAfee podrobněji specifikovaného v Podmínkách poskytování technické podpory a údržby McAfee. i) Aktualizace se týkají obsahu a bez dalších omezení zahrnují všechny definiční soubory DAT, podpisové sady, aktualizace zásad a aktualizace databáze pro software, které společnost McAfee všeobecně zpřístupňuje svým zákazníkům v rámci zakoupené podpory a které společností McAfee nejsou samostatně oceněny ani nabízeny k prodeji. j) Upgradem je veškeré vylepšení softwaru, které společnost McAfee všeobecně zpřístupňuje svým zákazníkům v rámci zakoupené podpory a které jí není samostatně oceněno ani nabízeno k prodeji. 2) Udělení licence. V souladu s podmínkami této smlouvy vám tímto společnost McAfee uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat tento software (pro účely této smlouvy se použitím softwaru rozumí přístup k němu, jeho instalace, stažení, kopírování nebo získání jiné výhody z jeho užití) uvedený v potvrzení o udělení práv výhradně pro vaši vlastní interní firemní potřebu. Berete na vědomí, že tento software a všechny související informace jsou vlastnictvím společnosti McAfee a jejích dodavatelů. Práva na aktualizace a upgrady vám nejsou udělena, pokud si nezakoupíte podporu nebo nepředplatíte službu. 3) Podmínky kopírování a použití. a) Nárok na produkt: Použití softwaru závisí na zakoupených licencích (např. uzlech) a vztahují se na něj definice nároku na produkt uvedené v dokumentu Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 1 z 6 01/2015

2 ke dni uvedenému v potvrzení o udělení práv. b) Více platforem, softwarové balíky: Pokud Software podporuje více platforem nebo jej obdržíte v balíku s jiným softwarem, nesmí být Software (bez ohledu na verzi) instalován na více zařízeních, než máte nárok. U určitého softwaru licencovaného v rámci produktu McAfee nabízeného v sadě může být také nutné zakoupit samostatnou serverovou licenci McAfee, aby tento software mohl být používán na určitých typech serverů, všechny případy jsou uvedeny v této dokumentaci. c) Doba platnosti: Je-li v Potvrzení o udělení práv uvedeno období platnosti (dále jen Doba platnosti ), bude licence platit pouze po tuto dobu. V opačném případě je platnost licence časově neomezená. d) Kopie: Software smíte kopírovat tak, jak je nezbytné pro účely zálohování, archivace nebo obnovení provozu po výpadku. e) Dceřiné společnosti: Software můžete v souladu s podmínkami této Smlouvy využívat ve svých dceřiných společnostech, dokud daná společnost zůstává Dceřinou společností. Odpovídáte za dodržování podmínek této smlouvy všemi vašimi dceřinými společnostmi a ponesete plnou odpovědnost za porušení podmínek této smlouvy jakoukoli vaší dceřinou společností. f) Spravující strana: Pokud uzavřete smlouvu s třetí stranou, ve které tato třetí strana spravuje vaše prostředky informačních technologií (dále jen spravující strana ), můžete všechna svá práva na použití softwaru převést na spravující stranu, pokud (a) spravující strana používá software pouze pro vaši interní potřebu a nikoliv k získání výhody pro další třetí stranu nebo spravující stranu; (b) spravující strana souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky této smlouvy; (c) společnosti McAfee písemně oznámíte, že spravující strana bude používat software ve vašem zastoupení. g) Obecná omezení: Vy ani žádná třetí strana nesmíte: (i) bez předchozího písemného souhlasu společnosti McAfee zpětně překládat, dekompilovat nebo analyzovat software mimo rozsah výslovně povolený příslušnými zákony; (ii) odstranit ze softwaru nebo jeho dokumentace jakákoliv označení produktu nebo upozornění o vlastnictví; (iii) pronajímat, půjčovat nebo používat software pro účely sdílení prostředků nebo použití společnostmi poskytujícími služby; (iv) upravovat software nebo z něj vytvářet odvozená díla; (v) bez předchozího písemného souhlasu společnosti McAfee publikovat výsledky jakýchkoliv testů výkonnosti nebo porovnávacích testů či analýz týkajících se softwaru; (vi) používat nebo kopírovat software jinak, než je výslovně uvedeno v tomto dokumentu. 4) Technická podpora a údržba. Podmínky poskytování technické podpory a údržby McAfee se vztahují na zákazníky, kteří si zakoupili podporu. Tyto Podmínky jsou do Smlouvy začleněny pomocí odkazu a naleznete je na adrese Po skončení předplaceného období podpory nebo služby uvedeného v potvrzení o udělení práv ztrácíte veškerá práva na jakoukoliv podporu včetně upgradů, aktualizací a telefonické podpory. 5) Omezená záruka a odmítnutí odpovědnosti. a) Omezená záruka: Společnost McAfee zaručuje, že po dobu 60 dní od data nákupu (dále jen záruční doba ) bude Software poskytnutý podle této Smlouvy (včetně upgradů poskytnutých do konce záruční doby) mít náležitou funkci v souladu s dokumentací. b) Výlučné opravné prostředky: V případě porušení výše uvedené omezené záruky společnost McAfee (a) Software opraví nebo vymění, nebo (b) je-li oprava nebo výměna podle jejího názoru finančně nevýhodná, vrátí částku, kterou jste za Software zaplatili. c) Vyloučení záruky: Výše zmíněná omezená záruka neplatí, pokud: (i) Software není používán v souladu s touto smlouvou nebo dokumentací; (ii) došlo k pozměnění softwaru nebo některé jeho části jiným subjektem než Společností; (iii) došlo k selhání softwaru v důsledku vybavení nebo softwaru, jehož dodavatelem není Společnost. d) Odmítnutí odpovědnosti: VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ ZÁRUKY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM, KTERÉ NAHRAZUJÍ VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MJ. ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍHO NÁROKU A NEPORUŠENÍ JINÝCH PRÁV. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE JE SOFTWARE DODÁVÁN TAK, JAK JE A SPOLEČNOST MCAFEE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI JISTOTY TÝKAJÍCÍ SE JEHO POUŽITÍ ČI FUNKCE A NEZARUČUJE FUNKCI SOFTWARU FUNGOVAT BEZ PORUCH, VÝPADKŮ ČI CHYB NEBO ŽE ZÁKAZNÍKA OCHRÁNÍ PŘED VŠEMI RIZIKY. e) Výjimky: V některých zemích nebo jurisdikcích není omezení nebo zřeknutí se odpovědnosti u výslovných nebo odvozených záruk povoleno. Výše uvedená ustanovení se na vás proto nemusí vztahovat. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU TYTO VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY OMEZENY TRVÁNÍM ZÁRUČNÍ DOBY (NEBO MINIMÁLNÍ DOBY POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY). 6) Omezení opravných prostředků a náhrady škod. Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 2 z 6 01/2015

3 ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NEPONESE VŮČI DRUHÉ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŠKODY VZNIKLÉ ZTRÁTOU ZISKŮ, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTU MEZD ZAMĚSTNANCŮ, ZASTAVENÍ PROVOZU, SELHÁNÍ NEBO PORUCHU POČÍTAČŮ ANI ZA NÁKLADY NA OPATŘENÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU ČI SLUŽEB, A TO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ANI NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ SE JEDNÁ O PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA, SMLUVNÍ ZÁVAZKY NEBO JINOU OKOLNOST. Bez ohledu na to, zda nárok na náhradu takovýchto škod vychází ze smluvních závazků, porušení občanského práva nebo jiné právní teorie, celková odpovědnost za přímé škody jedné smluvní strany vůči druhé nepřesáhne za žádných okolností menší z těchto dvou částek: a) součet všech vámi zaplacených nebo splatných poplatků za software, který je předmětem nároku, za 12 měsíců před vznikem důvodu k reklamaci; b) ceníkovou cenu společnosti McAfee platnou v den nákupu reklamovaného softwaru a který jste objednali v období 12 měsíců před vznikem důvodu k reklamaci. Výše uvedené ustanovení platí i v případě, že byla druhá strana upozorněna na možnost vzniku takových škod. Žádné ustanovení této Smlouvy žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje (i) odpovědnost některé ze smluvních stran za smrt nebo poranění osob v důsledku nedbalosti ani (ii) vaši odpovědnost za neúměrné použití nebo jakékoliv porušení práv duševního vlastnictví na software společnosti McAfee. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI JE ZALOŽENO NA SKUTEČNOSTI, ŽE KONCOVÍ UŽIVATELÉ POUŽÍVAJÍ SVÉ POČÍTAČE K RŮZNÝM ÚČELŮM. PROTO POUZE VY MŮŽETE ZAVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PRO ZÁLOHOVÁNÍ A OCHRANU DAT PODLE VAŠICH POTŘEB PRO PŘÍPAD, ŽE CHYBA V SOFTWARU ZPŮSOBÍ POTÍŽE POČÍTAČE A S TÍM SPOJENOU ZTRÁTU DAT. Z TĚCHTO OBCHODNÍCH DŮVODŮ SOUHLASÍTE S OMEZENÍM ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝM V TÉTO ČÁSTI A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE BEZ VAŠEHO SOUHLASU S TÍMTO USTANOVENÍM BY BYL POPLATEK ÚČTOVANÝ ZA TENTO SOFTWARE VYŠŠÍ. 7) Ochrana duševního vlastnictví. a) Nároky třetích stran: Společnost vás ochrání před nároky jiných subjektů, podle nichž Software porušuje patenty, autorská práva nebo obchodní tajemství daného subjektu, a to za těchto předpokladů: (i) Společnost je o takovém nároku bezodkladně informována nejpozději do 14 dní od jeho zjištění. (ii) Společnosti poskytnete součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla splnit své závazky podle tohoto ustanovení. (iii) Společnost bude mít výlučnou kontrolu nad obhajobou a všemi jednáními o vypořádání nebo urovnání sporu. Předchozí závazek Společnosti se nevztahuje na software ani jeho části nebo komponenty v následujících případech: (i) nejsou dodány Společností; (ii) jsou používány způsobem, který není výslovně schválen touto Smlouvou nebo příslušnou Dokumentací; (iii) jsou sestaveny podle vašich vlastních specifikací; (iv) jsou upraveny jiným subjektem než Společností, týká-li se údajné porušení práv takových úprav; (v) jsou kombinovány s dalšími produkty, procesy nebo materiály, bez kterých by údajné porušení práv neexistovalo; (vi) pokračujete v činnosti údajně porušující práva poté, co jste byli na tuto skutečnost upozorněni a obdrželi upravený Software, který údajnému porušení zamezí. b) Opravné prostředky a odpovědnost: V případě, že kompetentní soud rozhodne, že Software porušuje právo práv, nebo zakáže jeho používání, společnost McAfee může na základě vlastního uvážení podniknout některý z následujících kroků: (i) zajistit vám znovu právo na další používání softwaru, (ii) zajistit úpravu softwaru, aby jeho používání již žádná práva neporušovalo, (iii) nahradit jej softwarem, jehož funkčnost a výkonnost jsou do značné míry stejné, nebo (iv) pokud žádná z předchozích alternativ není k dispozici, společnost vám vyplatí zbytkovou hodnotu nákupní ceny, kterou jste za software porušující práva zaplatili. Tato cena bude snižována podle lineárních odpisů po dobu 3 let od data, kdy byl tento software dodán. Tato část 7 definuje výhradní odpovědnost společnosti McAfee a vaše výhradní opravné prostředky při porušení práv duševního vlastnictví. 8) Ukončení. Bez ohledu na své platební závazky můžete platnost své licence kdykoliv ukončit odinstalováním softwaru. Společnost McAfee může ukončit platnost vaší licence v případě, že podstatným způsobem porušíte podmínky této smlouvy a toto porušení nenapravíte do třiceti (30) dní od okamžiku, kdy jste byli na takové porušení smlouvy upozorněni. V případě ukončení platnosti licence z těchto důvodů musíte okamžitě vrátit nebo zničit všechny kopie softwaru a dokumentace. 9) Další podmínky. a) Zkušební software: Je-li software označen jako zkušební software, vztahují se na něj podmínky v této části a mají přednost před jakýmkoli jiným ustanovením této smlouvy s opačným významem. Vaše bezplatná, Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 3 z 6 01/2015

4 nepřenosná, omezená licence na použití zkušebního softwaru, která je určena pouze pro účely vyzkoušení, má omezenou platnost trvající třicet (30) dní, pokud společnost McAfee písemnou formou neodsouhlasí jinou dobu platnosti. Zkušební software může obsahovat chyby nebo další problémy, které mohou způsobit systémová nebo jiná selhání a ztrátu dat. Z tohoto důvodu je vám zkušební software poskytován ve stavu TAK, JAK JE a společnost McAfee vůči vám odmítá záruky či závazky odpovědnosti jakéhokoliv druhu. Jakékoliv informace o zkušebním softwaru získané jeho použitím budou použity výlučně pro účely vyzkoušení a nebudou poskytnuty třetím stranám. Dále platí omezení popsaná v části 3 g). Pokud po uplynutí zkušební doby zkušební software nezničíte, může vám společnost McAfee podle svého uvážení účtovat částku odpovídající ceníkové ceně zkušebního softwaru společnosti McAfee. Tuto částku jste povinni uhradit po obdržení faktury. POKUD ZÁKON NEUMOŽŇUJE ODPOVĚDNOST ZCELA VYLOUČIT, ALE UMOŽŇUJE JEJÍ OMEZENÍ, ODPOVÍDÁ SPOLEČNOST MCAFEE A JEJÍ DODAVATELÉ A AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI ZA JAKÉKOLI NÁROKY DO CELKOVÉ VÝŠE 50 DOLARŮ NEBO JEJICH EKVIVALENTU V MÍSTNÍ MĚNĚ. b) Beta software: Pokud je Software, který jste obdrželi, označen jako beta software, vztahují se na něj výše uvedená ustanovení části 9 a). Společnost McAfee nemá povinnost dále vyvíjet nebo veřejně vydávat software beta. Na vyžádání společnosti McAfee poskytnete zpětnou vazbu týkající se testování a používání softwaru beta včetně zpráv o chybách a nedostatcích. Souhlasíte s tím, že společnosti McAfee udělujete trvalou, nevýhradní, bezplatnou a celosvětově platnou licenci na používání, kopírování a distribuci této zpětné vazby i tvorbu z ní odvozených děl a zahrnutí této zpětné vazby do libovolného produktu McAfee na základě uvážení společnosti McAfee. Obdržíte-li verzi softwaru beta, která později nebude vydána, nebo komerční verzi softwaru beta veřejně vydanou společností McAfee, souhlasíte s tím, že vrátíte nebo zničíte všechny dřívější verze softwaru beta získané od společnosti McAfee. c) Bezplatný software a software s otevřeným zdrojovým kódem: Součástí tohoto produktu mohou být programy nebo softwarový kód, pro něž platí otevřená licence (dále Software s otevřeným kódem ). Na programy v podobě Softwaru s otevřeným kódem a kódy v tomto Softwaru obsažené se vztahují podmínky a závazky příslušné licence na Software s otevřeným kódem. Na tyto programy a kódy se VÝSLOVNĚ NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI ZÁVAZKY PODPORY UVEDENÉ JINDE V TÉTO SMLOUVĚ. 10) Poznámka pro koncové uživatele pracující ve státní správě Spojených států amerických. Software a doprovodná dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software a za dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru v souladu s platnými dokumenty DFAR, část , a FAR, část Libovolné použití, změny, reprodukce, vydání, spuštění, zobrazení nebo zveřejnění softwaru a doprovodné dokumentace ze strany úřadů Spojených států amerických se bude řídit výhradně podmínkami této smlouvy a bude zakázáno s výjimkou případů výslovně povolených podmínkami této smlouvy. 11) Ochrana osobních údajů a sběr osobních nebo systémových informací. a) Software a podporu nebo předplacené služby mohou využívat aplikace a nástroje určené ke sběru osobních, citlivých nebo jiných informací o vás a uživatelích (např. mimo jiné včetně vašeho nebo uživatelova jména, adresy, ové adresy a údajů o platbě), jejich počítačích, souborech uložených na jejich počítačích nebo interakcích jejich počítačů s ostatními počítači (např. mimo jiné včetně informační sítě, používaných licencí, typu hardwaru, modelu, velikosti pevného disku, typu procesoru, typu disku, velikosti paměti RAM, 32- nebo 64bitové architektury, typů operačního systému, verzí, národního prostředí, verze BIOS, modelu BIOS, celkového počtu nasazených skenerů, velikosti databáze, telemetrie systému, ID zařízení, adresy IP, umístění, obsahu, instalovaných produktů McAfee, komponent McAfee, informací o procesech a službách, četnosti a podrobností k aktualizacím komponent McAfee, informací o nainstalovaných produktech třetích stran, úryvků z protokolů vytvořených společností McAfee, schéma využití produktů a specifických funkcí McAfee atd.) (souhrnně označováno jako data ). b) Sběr těchto dat může být nezbytný k tomu, abychom vám a uživatelům mohli poskytnout odpovídající software, podporu nebo objednané funkce předplacených služeb (např. mimo jiné včetně zjišťování a ohlašování hrozeb a slabých míst ve vaší nebo uživatelově počítačové síti), a aby společnost McAfee mohla zdokonalovat svůj software a podporu nebo předplacené služby (např. mimo jiné včetně synchronizace obsahu, sledování zařízení, řešení potíží atd.)a prohlubovat či zlepšovat celkové zabezpečení zákazníka i uživatelů. Může být nutné, abyste odinstalovali software nebo přestali využívat podporu nebo předplacenou službu, chcete-li ukončit sběr dat, který tyto funkce podporuje. c) Uzavřením této smlouvy nebo použitím softwaru, podpory nebo předplacených služeb vy i uživatelé souhlasíte se zásadou o ochraně osobních údajů společnosti McAfee, která je uvedena na webové stránce společnosti McAfee (www.mcafee.com), i se sběrem, zpracováním, kopírováním, zálohováním, ukládáním, převodem a použitím těchto dat společností McAfee a jejími poskytovateli služeb ve Spojených státech amerických, Evropě nebo dalších zemích nebo jurisdikcích, které nemusí být vaší zemí nebo jurisdikcí, z těchto oblastí či do těchto oblastí, v rámci tohoto softwaru, podpory nebo předplacených služeb. Nesete výhradní odpovědnost za získání všech práv a povolení souvisejících s ochranou osobních údajů od uživatelů, které mohou vyžadovat místní zákony nebo vaše interní zásady. Společnost McAfee bude osobní informace sbírat, zpracovávat, kopírovat, Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 4 z 6 01/2015

5 zálohovat, ukládat, převádět a používat pouze v souladu se svými zásadami o ochraně osobních údajů, uvedenými na jejích webových stránkách (www.mcafee.com). 12) Audit. Společnost může po předchozím odůvodněném písemném upozornění a ne více než jednou ročně na vlastní náklady v běžné pracovní době provést audit s cílem ověřit vaše dodržování podmínek této smlouvy. Jste srozuměni s tím, že společnost využívá k ověření a podpoře používání softwaru zákazníky celou řadu metod. Mezi tyto metody mohou patřit některé funkce Softwaru, které zabraňují neoprávněnému použití a umožňují ověření instalace Softwaru. Zavazujete se nám na základě odůvodněné žádosti poskytnout systémem generované hlášení, které ověřuje vaše nasazení softwaru. Tato žádost nebude vydána častěji než dvakrát (2) ročně. Společnost McAfee nebude bezdůvodně zasahovat do činnosti vaší firmy. 13) Omezení exportu. Berete na vědomí, že se na tento software vztahují vývozní předpisy USA a případně také Evropské unie. Zavazujete se dodržovat příslušné vývozní a dovozní zákony a předpisy platné v jurisdikci, do které má být software dovezen nebo ze které má být vyvezen. Software nevyvezete žádnému jednotlivci, subjektu ani do žádné země ze seznamu subjektů zakázaných příslušnými zákony nebo předpisy. Jste odpovědni za zajištění veškerých povolení, licencí nebo osvědčení potřebných k dovozu nebo vývozu softwaru, a to na vlastní náklady. Další informace o dovozu nebo vývozu softwaru naleznete na adrese (klikněte na nadpis US Export Compliance). Společnost McAfee si vyhrazuje právo tuto webovou stránku na základě vlastního uvážení příležitostně aktualizovat. 14) Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a musí být vykládána v souladu s platnými rozhodnými zákony: (a) zákony státu New York, pokud jste software zakoupili ve Spojených státech amerických, Mexiku, střední Americe, Jižní Americe nebo karibské oblasti; (b) zákony Irské republiky, pokud jste software zakoupili v Kanadě, Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii (mimo Japonska) či v tichomořské oblasti; (c) zákony Japonska, pokud jste software zakoupili v Japonsku. Pokud jste software zakoupili v některé jiné zemi, budou jako rozhodné použity zákony hmotného práva Irské republiky, nebude-li nutné uplatnit jiné místní zákony.tato smlouva se neřídí pravidly pro vypořádání konfliktů zákonů libovolné jurisdikce ani Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Zákon Uniform Computer Information Transactions Act ve své schválené podobě platit nebude. Nevýhradní jurisdikcí ve všech sporech týkajících se této smlouvy bude obvodní soud USA pro jižní obvod státu New York, platí-li zákony státu New York, soudy Irské republiky, platí-li irské zákony, a soudy Japonska, platí-li japonské zákony. 15) Důvěrnost informací Každá ze stran této smlouvy bere na vědomí, že díky svému vztahu se stranou druhou podle této smlouvy může mít přístup k jejím důvěrným informacím a materiálům, technologiím a produktům, které jsou důvěrné a mají podstatnou hodnotu, a že tato hodnota může být při vyzrazení jiným osobám poškozena (dále Důvěrné informace ). Důvěrné informace v písemné nebo jiné hmotné podobě musí být v době poskytnutí označeny jako důvěrné a patřící straně, která je poskytuje. Při poskytnutí ústně nebo vizuálně musí tyto informace označeny jako důvěrné v okamžiku poskytnutí, a toto musí být následně písemně potvrzeno do 15 dnů od poskytnutí. Smluvní strany se Důvěrné informace zavazují žádným způsobem nevyužívat pro sebe ani jiný subjekt, pokud není ve Smlouvě povoleno jinak, a budou tyto chránit alespoň stejně, jako chrání své vlastní důvěrné informace ony a jak by je chránila rozumná osoba. Žádná ze stran nesmí využívat důvěrných informací strany druhé jinak než k plnění svých povinností podle této Smlouvy. Uvedená omezení ve využití Důvěrných informací se nevztahují na informace, které (i) jsou již přijímající straně známy, (ii) se stanou veřejně dostupnými bez protiprávního jednání přijímající strany, (iii) byly přijímající stranou nezávisle vyvinuty, aniž by k tomu přispělo jejich poskytnutí stranou sdělující, (iv) byly oprávněným způsobem získány od jiného subjektu, který není vázán mlčenlivostí nebo (v) musí být poskytnuty ze zákona, s tím, že strana nucená Důvěrné informace sdělit o tom bude jejich vlastníka písemně informovat dostatečně předem, aby tento mohl proti tomu přijmout přiměřená opatření, pokud to bude rozumně možné. Nedohodnou-li se strany jinak, po ukončení platnosti této Smlouvy nebo příslušného dodatku si budou povinny poskytnuté Důvěrné informace navrátit. 16) Různé. a) S výjimkou žalob z důvodu nezaplacení nebo porušení práv plynoucích z duševního vlastnictví softwaru a dokumentace společnosti McAfee nebudou po uplynutí 2 let od okamžiku, kdy se příslušná smluvní strana dozvěděla nebo měla dozvědět o předmětném nároku, žádnou ze smluvních stran vzneseny žádné nároky jakéhokoliv druhu vyplývající z této smlouvy. b) Podmínky této smlouvy, které mají ze své podstaty zůstat v platnosti po ukončení platnost této smlouvy, zůstanou dále v platnosti. Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 5 z 6 01/2015

6 c) Tato smlouva včetně všech dokumentů, které jsou v ní zmiňovány, představuje kompletní smlouvu mezi zúčastněnými stranami a výslovně nahrazuje a ruší veškerou další ústní nebo písemnou komunikaci, sdělení či reklamy týkající se předmětu této smlouvy. Pokud vystavíte objednávku společnosti McAfee nebo jejímu Autorizovanému partnerovi a smluvní podmínky objednávky budou v rozporu s podmínkami a) Smlouvy nebo b) Potvrzení o udělení práv, budou mít přednost podmínky uvedené ve Smlouvě a v Potvrzení. Tuto Smlouvu lze změnit pouze formou písemného dodatku, který bude podepsán řádným oprávněným zástupcem společnosti McAfee. Žádné ustanovení uvedené v této smlouvě nesmí být považováno za zrušené, není-li toto zrušení provedeno písemně a podepsáno zástupcem společnosti McAfee. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy jako neplatné, bude zbytek smlouvy i nadále vymahatelný a zůstane plně v platnosti. d) Všechna oznámení, žádosti, požadavky a rozhodnutí určená společnosti McAfee v souladu s touto smlouvou (mimo rutinních provozních sdělení) zasílejte na příslušnou adresu subjektu uvedenou na první straně této smlouvy. Označte je hlavičkou Attention: Legal Department. Licenční smlouva s firemním koncovým uživatelem (leden 2015) Smlouva EULA pro firemní zákazníky Strana 6 z 6 01/2015

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r)

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

1. Definice. Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education

1. Definice. Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education Upozornění: Společnost HPE vynaloží přiměřené úsilí, aby vám oznámila případné zrušení některé ze služeb vzdělávacích řešení, avšak všechny služby

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka Produkční emfp Designjet T3500 Omezená záruka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Licenční smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Zástupce

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o.,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) 1. Užití Obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více