NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, Nové Sedlo. I: DI: CZ bankovní spojení: SOB íslo útu: /0300 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA, MBA starosta na stran jedné jako objednatel (dále jen objednatel ). a STRABAG a.s. se sídlem: Praha 5, Na Blidle 198/21, PS Odštpný závod eské Budjovice, Vrbenská 31, PS Oblast Západ, Karlovy Vary, Závodní 4/12, PS zastoupena: Iveta Burešová, technická vedoucí oblasti, na základ plné moci Michal Ková, vedoucí provozní jednotky, na základ plné moci IO: DI: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. íslo útu: /5500 zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 na stran druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel ) uzavírají ve smyslu zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, tuto: s m l o u v u o d í l o n a r e a l i z a c i z a k á z k y NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA stránka 1 z 17

2 l. I. Pedmt plnní 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ádn a vas, na svj náklad a nebezpeí stavbu NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou Dílo bude provedeno v rozsahu, zpsobem a v jakosti stanovené: a) touto smlouvou; a b) projektová dokumentace v rozsahu PDS NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA zpracovaná spoleností Varská projektová s.r.o., ze dne 05/2013.,, (píloha. 1 této smlouvy); c) zadávací dokumentací na zakázku pedávanou dodavatelm zadavatelem (píloha. 3 této smlouvy); a d) nabídkou zhotovitele díla ze dne v. nabídkového položkového rozpotu zhotovitele (píloha. 4 této smlouvy); a e) obecn závaznými právními pedpisy, SN, EN, metodikami výrobc pokud neodporují právním pedpism a SN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady pedanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pípadnými pozdjšími zmnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potebami zjištnými v prbhu provádní díla, jeho zkoušení, a uvádní do provozu a/nebo z dvodu rozhodnutí i opatení orgánu státního stavebního dohledu, píp. jinými orgány píslušnými ke kontrole staveb i jinými okolnostmi smluvními stranami nepedvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádeními veejnoprávních orgán, výsledky kontrolních dn a provádných zkoušek s tím, že objednatel je oprávnn upravit zpsob provádní díla Pedmtem díla jsou rovnž innosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel vdl, nebo podle svých odborných znalostí vdt ml a/nebo mohl, že jsou k ádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy teba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištní všech inností, prací, služeb, vcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: a) zajištní kompletní inženýrské innosti zhotovitele a projektu organizace výstavby vetn jeho projednání s objednatelem a píslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištní povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veejných ploch (pekopy komunikací, zelen, atd.) a píp. zmn dopravního znaení; a b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádní díla dle této smlouvy; a c) plnní podmínek souvisejících povolení; a d) zaízení staveništ, jeho zízení, odstranní, zajištní, zabezpeení a napojení na inženýrské sít, v. náklad spojených s užíváním veejného prostranství; a e) zajištní vytýení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správc, a to ped zahájením prací na staveništi, vetn jejich zamení a zakreslení dle skuteného stavu do píslušné dokumentace a vetn jejich písemného a zptného pedání jednotlivým správcm, bude-li potebné; a f) provedení veškerých geodetických prací a pípadných doplujících przkum souvisejících s provedením díla; a g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na ízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, a doložení doklad o této likvidaci, vetn úhrady poplatk za toto uložení, likvidaci a dopravu; a h) provedení opatení pi realizaci stavby vyplývající z umístní a návaznosti stavby a zohledující tyto skutenosti: (i) komunikace a plochy v okolí místa provádní díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a (ii) prostor místa provádní díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatení využít k umístní sociálního a hygienického zaízení zhotovitele; a i) zajištní bezpených pechod a pejezd pes výkopy pro zabezpeení pístupu a píjezdu k objektm; a j) zajištní ochrany proti šíení prašnosti a nadmrného hluku; a k) vybavení dokonené stavby dle píslušných SN se zamením na bezpenost práce a požární ochranu (hasicí pístroje, bezpenostní oznaení, výstražné tabulky, atd.), na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a stránka 2 z 17

3 l) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její pedání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištné podob a 1krát v elektronické podob formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a m) geometrická zamení díla a geometrické a oddlovací plány potvrzené Katastrálním úadem, jejich zpracování a pedání ve 3 vyhotoveních v tištné podob a v 1 vyhotovení v elektronické podob, geometrický plán pak v 6 vyhotoveních v tištné podob a v 1 vyhotovení v elektronické podob vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a n) zpracování a dodání všech dalších doklad potebných k pedání díla; a o) úplné vyištní a vyklizení dokonené akce a staveništ, pípadn výstavbou dotených pozemk a komunikací, v. jejich uvedení do pvodního i s objednatelem dohodnutého stavu; a p) provedení závreného úklidu dokoneného díla dle této smlouvy; a q) uvedení pozemk a komunikací pípadn výstavbou dotených do pvodního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotených výstavbou souasn s dokonením díla; a r) zajištní výkonu innosti koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi (detailní podmínky této ásti plnní jsou uvedeny v l. VI. odst této smlouvy); a s) souinnost pi zajištní kolaudace stavby vetn úasti zhotovitele na všech jednáních a místních šeteních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudaním ízením stavby nebo i pípadn jejich jednotlivých ástí; to vše v míst provádní díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy vci jinak. Zhotovení díla dle pedchozí specifikace je jako celek oznaována jako dílo. Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných SN s použitím výrobk nejvyšší kvalitativní tídy jakosti. Zmny díla, vetn ceny a doby plnní, budou-li zmnou ovlivnny, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouv a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne úinnosti píslušného písemného dodatku smlouvy Za vícepráce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevn vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkaz výmr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatené informace ve lht pro podání nabídky k pedmtné zakázce Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potebné oprávnní k podnikání a disponuje dostatenými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. l. II. Doba plnní 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: Zahájení: po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zadavatel vyzve písemn uchazee k zahájení realizace stavby. Ukonení: do 4 msíc od zahájení, maximální možný termín ukonení Pedpokládaný termín zahájení: Ukonením díla se rozumí pedání úpln a ádn dokonené díla jako celku objednateli v míst plnní, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o pedání a pevzetí stavby, pedání doklad k pevzetí akce a doklad o pedepsaných zkouškách, revizích a o shod, pedání projektu skuteného provedení stavby, pedání zamení stavby a geometrických plán, odstranní všech pípadných vad a nedodlk a úplné vyklizení staveništ, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v prbhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do pvodního i s objednatelem dohodnutého stavu V pípad, že koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko investorskou innost na stavb (dále jen osoba vykonávající technický dozor investora ), objednatel nebo jiná k tomu oprávnná osoba (nap. oblastní inspektorát práce) peruší práce na staveništi z dvodu porušení pravidel bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, toto perušení nebude mít vliv na lhtu plnní díla uvedenou v ustanovení odst tohoto lánku této smlouvy Zdrží-li se provádní díla v dsledku dvod výlun na stran objednatele, má zhotovitel právo na pimené prodloužení doby plnní díla i jeho ásti, a to o dobu, o kterou bylo plnní díla i jeho ásti takto prodlouženo Ped dobou sjednanou pro pedání a pevzetí díla dle odst tohoto lánku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo i kteroukoli jeho ást pevzít. stránka 3 z 17

4 l. III. Místo plnní 3.1. Stavba, tj. místo realizace (zájmové území) se nachází v intravilánu Msta Nové Sedlo na pozemcích parcelní. 432/1, 433/1, 433/2, 468/1 a 451/1 k.ú. Nové Sedlo u Lokte Zhotovitel prohlašuje, že se dostaten seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádní díla a staveništ a že nezjistil, ani podle stanovisek jím pizvaných odborn zpsobilých osob, žádné pekážky, které by zhotoviteli bránily v uzavení této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. l. IV. Cena díla 4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a iní: Cena bez DPH ,00 K DPH ,00 K Cena celkem vetn DPH ,00 K (slovy: tyimiliónysedmsetosmdesátdevttisécptsetticetjedna korun eských v. DPH) (dále jen "Cena za provedení díla") 4.2. V Cen za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které pi plnní svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potebná k realizaci díla, dopravní opatení, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveništ, vytýení inženýrských sítí dle podklad pedaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiál, veškeré zkoušky a revize, mení, innost koordinátora bezpenosti práce dle zákona. 309/2006 Sb., zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zaízení apod.), vetn zapotení rezervy na úhradu nepedvídatelných náklad vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukonení díla pedmtem zvýšení, pokud tato smlouva výslovn nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanní, vcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovn prohlašuje, že souástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splnním podmínek stavebního ízení i získáním jiných povolení i jiných rozhodnutí orgán veejné správy. Souástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouv uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vdt ml nebo mohl vdt Cena za provedení díla v sob nezahrnuje rezervu na nepedvídané práce, které nemohla v dostateném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby Cena za provedení díla je cenou nejvýše pípustnou a nelze ji pekroit. Cenu za provedení díla je možné mnit pouze: a) nebude-li nkterá ást díla v dsledku sjednaných ménprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odetením veškerých náklad na provedení tch ástí díla, které v rámci ménprací nebudou provedeny. Náklady na ménpráce budou odeteny ve výši soutu veškerých odpovídajících položek a náklad neprovedených dle položkového rozpotu, který je souástí nabídky zhotovitele podané na pedmt plnní v rámci zadávacího ízení píslušné zakázky (dále jen položkový rozpoet ), Nedojde-li mezi obma stranami k dohod pi odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávnn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; b) pitením veškerých náklad na provedení tch ástí díla, které objednatel naídil formou víceprací provádt nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpotu. Náklady na vícepráce budou útovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a náklad dle položkového rozpotu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpotu, budou útovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % tchto sborníkových cen; c) v pípad zmny výše DPH v dsledku zmny právních pedpis Rozsah pípadných ménprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, zmny, doplky nebo rozšíení, jakož i jakékoliv pekroení Ceny za provedení díla, které nejsou souástí díla dle této stránka 4 z 17

5 smlouvy a souástí Ceny za provedení díla, musí být vždy pedem sjednány dodatkem k této smlouv. Pokud zhotovitel provede nkteré z tchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je souástí Ceny za provedení díla Zhotovitel odpovídá za to, že sazba dan z pidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními pedpisy Smluvní strany se dohodly, že v pípad prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona. 182/2006 Sb., o úpadku a zpsobech jeho ešení (insolvenní zákon), nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) ped ádným pedáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a ástkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele). l. V. Platební podmínky 5.1 Zadavatel nebude poskytovat ped zahájením prací zálohy. Platební styk bude provádn bezhotovostní zpsobem placením z útu objednatele na úet zhotovitele a uskutení se na základ jedné, a to konené faktury, která bude vystavena na základ soupisu všech provedených prací potvrzeného odpovdným zástupcem zadavatele, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Neprovedené práce dle rozpotu se považují za ménpráce. 5.2 Zbylých 10 % bude zhotoviteli uhrazeno po odstranní vad a nedodlk z pejímacího ízení stavby. Povinnost zaplatit zadrženou ást ceny, vznikne objednateli po jejich odstranní, což protokolárn odsouhlasí odpovdní zástupci obou smluvních stran. 5.3 V konené faktue zhotovitel uvede fakturovanou ást Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Každá dílí i konená faktura dle tohoto lánku smlouvy bude obsahovat náležitosti daového dokladu stanovené zákonem. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, a zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Krom náležitostí stanovených platnými právními pedpisy pro daový doklad bude zhotovitel povinen ve faktue uvést i tyto údaje: a) pesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpotu; b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - íslo smlouvy objednatele, I objednatele; pedmt smlouvy, tj. text zhotovení stavby NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA ; c) oznaení banky a íslo útu, na který musí být zaplaceno; e) lhtu splatnosti faktury 30 dn; f) oznaení osoby, která fakturu vyhotovila, vetn jejího podpisu a kontaktního telefonu; g) oznaení názvu a identifikaního ísla projektu, v rámci kterého je zakázka realizována. V pípad, že faktura nebude obsahovat správné údaje i bude neúplná, je objednatel oprávnn fakturu vrátit ve lht do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto lánku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude bžet od nového doruení opravené faktury Faktura bude mít splatnost 30 kalendáních dní ode dne jejího ádného pedání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dn po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktue uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splnna v den, kdy objednatel dá píkaz k úhrad Objednatel je oprávnn pozastavit financování v pípad, že zhotovitel bezdvodn peruší práce nebo práce bude provádt v rozporu se zadávací dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele Úhrada Ceny za provedení díla, a již jako celku, nemá vliv na uplatnní práva objednatele z vad díla Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutenné na základ této smlouvy budou probíhat bezhotovostn prostednictvím út uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z nkterého ustanovení této smlouvy jinak. stránka 5 z 17

6 5.8. Platba uskutenná na základ této smlouvy je považována za provedenou ádn a vas, pokud ke dni její splatnosti budou penžní prostedky odepsány z útu jedné smluvní strany ve prospch útu druhé smluvní strany. l. VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 6.1. Zhotovitel se zavazuje pi provádní díla dodržovat platné právní a ostatní pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecn závazné pedpisy, SN, EN a rozhodnutí orgán veejné správy, vetn vymezení podmínek hlunosti, doby provádní stavebních prací apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci pedmtu plnní dle této smlouvy zajistí plnní všech úkon a inností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základ ustanovení 14 a 15 zákona. 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Objednatel na základ návrhu zhotovitele urí osobu, která bude na staveništi vykovávat innost koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi. Zhotovitel dále pedloží objednateli ve lht do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce píslušnému podle místa staveništ, který bude po potvrzení oprávnnou osobou objednatele se všeobecnou psobností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu s podmínkami 15 odst. 1. zákona. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla vetn jeho prbžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a tento pedloží objednateli do 10-ti pracovních dní od podpisu smlouvy. V prbhu realizace díla dle této smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve vci psobnosti koordinátora bezpenosti práce mezi zhotovitelem a ureným koordinátorem bezpenosti práce na této stavb. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavb ve stejném režimu jako stavební deník Objednatel je oprávnn provádt cenovou kontrolu v prbhu provádní díla a uvádní dokoneného díla do provozu a kontrolu provádní závreného vyútování díla. Všichni úastníci této smlouvy jsou povinni vytváet dostatené podmínky pro provádní cenové kontroly Zhotovitel prohlašuje, že ped podpisem této smlouvy ádn pekontroloval pedané materiální podklady a dokumentaci a ádn provil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla i jeho ásti si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetením Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádní díla tak, aby provádní díla: a) v co nejmenší míe omezovalo okolí staveništ i jiných okolních dotených pozemk i staveb; a b) neobtžovalo tetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastínním nad míru pimenou pomrm; a c) nemlo nepimený nepíznivý vliv na životní prostedí, vetn minimalizace negativních vliv na okolí staveništ; a d) bylo zabezpeeno pro innost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postup. Totéž platí pro práce subdodavatel. Odbornou úrove realizovaného díla jako celku zabezpeí zhotovitel osobou odpovdnou za odborné vedení provádní stavby David Koryta, Tato odpovdná osoba potvrdí stavební deník ped zahájením prací na provedení díla a po dokonení díla otiskem svého autorizaního razítka a pipojením vlastnoruního podpisu, a dále prbžn v prbhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést zmnu odpovdné osoby. Pípadná zmna odpovdné osoby bude, vetn souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpeí, že odborné práce a innosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstíku nebo živnostenském list, provede subdodavatel s odpovídající odbornou zpsobilostí. Doklady o odborné zpsobilosti subdodavatele pedloží zhotovitel objednateli ped zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele prbžn v prbhu realizace díla Zhotovitel se zavazuje písemn upozornit objednatele na nevhodnost, pípadn nepípustnost podkladových materiál, pokyn a vcí, které mu byly pedány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných zmn, a již z hlediska dsledk na jakost a provedení díla i rozporu s podklady pro uzavení této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgán veejné správy i obecn závaznými právními pedpisy, SN, EN i jinými normami. V pípad, že objednatel bude, i pes upozornní zhotovitele trvat na užití podkladových materiál, pokyn a vcí, které byly zhotoviteli pedány objednatelem, je zhotovitel oprávnn odmítnout jejich plnní pouze tehdy, pokud by se jejich splnním mohl vystavit správnímu i trestnímu postihu. Svá upozornní zapíše zhotovitel do stavebního deníku. stránka 6 z 17

7 6.6. Normy SN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat ob strany za závazné v plném rozsahu Objednatel neudlil zhotoviteli žádné oprávnní najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Souasn smluvní strany dohodly, že každá osoba zamstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem pi provádní díla (nap. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro úely této smlouvy za zamstnance zhotovitele Vyvstane-li v prbhu provádní díla nutnost upesnní zpsobu jeho provedení (vetn používaných stavebních materiál), zavazuje se zhotovitel neprodlen si vyžádat pedchozí písemný souhlas i pokyn objednatele. Tím není dotena povinnost zhotovitele dle odst tohoto lánku této smlouvy Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30-ti dn poté, kdy k tomu bude objednatelem písemn vyzván veškeré pokuty i další sankce, které byly objednateli vymeny pravomocným rozhodnutím orgán veejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou i obecn závaznými právními pedpisy, pi provádní díla. Úhrada bude provedena na úet objednatele uvedený v písemné výzv. l. VII. Souinnost objednatele a zhotovitele 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoení potebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v pípadech, kde to není výslovn stanoveno ustanovením této smlouvy Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutenosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdlí tuto skutenost neprodlen písemn druhé smluvní stran. Smluvní strany se dále zavazují neprodlen odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich stran a které brání splnní jejich smluvních povinností Zhotovitel se zavazuje, že na základ skuteností zjištných v prbhu plnní povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatení smující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnní smlouvy, k ochran objednatele ped škodami, ztrátami a zbytenými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúastnným na provádní díla veškeré potebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souinnost Do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo pedá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace a v 1 vyhotovení stanoviska povolující provedení stavby, v. vyjádení dotených orgán a úastníkízení Oprávnné osoby za objednatele: Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA, MBA, Oprávnné osoby za zhotovitele: Statutární zástupce: Ing.Jaroslav Katzer, tel / Miroslav Božetický, tel / Walter Egger, tel (0)2 / Ing.Jií Dynka, tel / Ing.Jarmila Považanová, tel (0)2 / Stavbyvedoucí: David Koryta, tel Zástupce stavbyvedoucího: Miloš Dufek, tel Kterákoliv ze smluvních stran je oprávnna uinit zmny týkající se oprávnných osob. Zmny týkající se oprávnných osob jsou úinné ode dne, kdy budou písemn oznámeny druhé smluvní stran. l. VIII. Podmínky provedení díla 8.1. Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí pímo souvisejících s jeho inností pi realizaci díla a dokonení stavby, které jsou stránka 7 z 17

8 v jeho kompetenci a za které pln odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnní všech odpad, které vzniknou pi realizaci díla, zábory pozemk, užívání veejných ploch a pekopy komunikací, vetn jejich uvedení do pvodního stavu, spolupráce s objednatelem ve vci pedání pozemk, zelen a ostatních ploch, ešení zpsobu odstranní zavinných škod, které zpsobí na majetku fyzických a právnických osob v prbhu díla a vytyení podzemních inženýrských sítí Zhotovitel se zavazuje v pedstihu minimáln 7 kalendáních dní informovat objednatele o zámru provádní prací, které vyvolají omezení objednatele v míst stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatení k eliminaci tchto omezení a projedná je s objednatelem Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za n záruku v plném rozsahu dle této smlouvy Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat píslušným právním a technicko-dodacím pedpism a zabezpeí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k zámnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít píslušné osvdení o jakosti a zpsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady pedány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opateny razítkem zhotovitele a podpisem odpovdné osoby dle l. VII. odst této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zmny proti projektové dokumentaci. Souasn se zhotovitel zavazuje a ruí za to, že pi realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavb musí splovat požadavky zákona. 183/2006 Sb., stavební zákon Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveništ do doby jeho ádného pedání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu Zhotovitel na sebe pejímá zodpovdnost a ruení za škody zpsobené všemi úastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do pevzetí díla objednatelem bez vad a nedodlk, stejn tak za škody zpsobené svou inností objednateli nebo tetí osob na majetku tzn., že v pípad jakéhokoliv narušení i poškození majetku (nap. vjezd, plot, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finann uhradit Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude bhem celé doby realizace díla do doby ukonení stavby trvale obsazena dostateným potem pracovních sil a pracovník vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostaten zajištno, je povinen na základ upozornní objednatele zjednat bezodkladn nápravu Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávnn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádním. Odstranní tchto vad uplatuje formou zápisu do stavebního deníku, piemž zhotovitel je povinen bezodkladn zjednat nápravu Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepístupnými, je objednatel povinen vas provit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto provení provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení l. IX. odst této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiál a finálních povrchových úprav. Vzorky a podklady s parametry materiál a povrchových úprav budou objednateli pedloženy minimáln v pedstihu 15 kalendáních dní ped zahájením prací nebo dodávek pedmtných výrobk na stavbu. Pokud by mlo použití alternativních výrobk za následek zmny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se zmnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard Naprogramování a nastavení funknosti jednotlivých systém technologických zaízení bude provedeno na základ pedchozí analýzy poteb objednatele a následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funknosti a podoby tchto systém Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastník sousedních i dotených pozemk a nemovitostí. Pípadná škoda zpsobená vlastníkm v dsledku provádní prací jde k tíži zhotovitele. stránka 8 z 17

9 l. IX. Stavební deník 9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne pedání staveništ objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespo v jednom originále a dvou prpisech. Na stavb bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v nm zaznamenávány veškeré skutenosti o prbhu všech prací, vetn prací subdodavatel. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutenosti stanovené zákonem a souasn všechny skutenosti rozhodné pro plnní podmínek této smlouvy, jakož i zmny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavb a bude obma stranám kdykoliv pístupný v dob realizace jakékoli innosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Deník bude veden denn a obsahuje zejména: údaje o pevzetí staveništ, zahájení prací; údaje o poasí a o teplot; údaje o postupu provádných prací s jeho odvodnním; perušení nebo zastavení prací s jeho odvodnním; údaje o výskytu spodní vody, údaje o erpání; údaje o výzv ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepístupnými, kontroly objednatele následující po výzv; veškeré skutenosti, které mají nepíznivý vliv na plynulý prbh prací a plnní smluv; odchylky od dokumentace zdvodnní a všechna ujednání mezi dodavatelem a odbratelem, která se stala pi provádní prací, dvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; požadavky odbratele zvláš pokud jde o odstranní závad a lhty, ve kterých mají být odstranny. Pitom je teba vždy pipojit stanovisko zhotovitele; záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; závažné události pro práce a škody zpsobené povtrnostními vlivy a živelnými pohromami, vetn škod zpsobených zhotovitelem a pokud možno též vyíslení nárok z tchto škod Denní záznamy o provádných pracích se do deníku budou zapisovat iteln, zásadn v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pedmtem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být pepisovány, neiteln škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Pi denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem Zápisy do deníku je oprávnn init stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle l. VII. odst této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle l. VII. odst této smlouvy, technický dozor investora a píslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskm druhé smluvní strany vyjadovat nejpozdji do 5 pracovních dn. Technický dozor investora má právo kdykoli v prbhu stavby po dokonení píslušného záznamu vyjmout pro svoji potebu 1. kopii píslušného záznamu Záznamy objednatele, pop. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají úinek bezprostedního písemného sdlení na zhotovitele a platí jako od nho vzaté na vdomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování pípadných dodatk ke smlouv o dílo Objednatel je oprávnn vykonávat v míst provádní díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho prbhu zejména sledovat, zda jsou práce provádny dle projektu, technických norem a jiných právních pedpis a v souladu s rozhodnutím orgán veejné správy. Na nedostatky pi provádní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávnn dát pracovníkm zhotovitele píkaz k perušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpenost provádné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavb pi provádní díla i tetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpeit úast svých pracovník na provování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodlen opatení k odstranní vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádní díla. Pi provádní zakrývaných ástí díla je povinností zhotovitele písemn a prokazateln vyzvat objednatele k jejich pevzetí ped zakrytím v pedstihu alespo 5 pracovních dní. V pípad, že objednatel kontrolu provedených ástí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutenost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání ástí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepístupnými, na svj náklad. stránka 9 z 17

10 l. X. Staveništ a jeho zaízení Objednatel je povinen protokolárn pedat zhotoviteli staveništ v termínu nejpozdji do 10-ti pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy. O pedání staveništ objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán obma smluvními stranami. Staveništ odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nárok tetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádt práce v rozsahu a za podmínek stanovených píslušným povolením a touto smlouvou o dílo Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi istotu a poádek. Zhotovitel je povinen denn odstraovat na své náklady odpady a neistoty vzniklé jeho inností i inností tetích osob na staveništi, technickými i jinými opateními zabraovat jejich pronikání mimo staveništ. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpenosti práce Zhotovitel bude mít v prbhu realizace a dokonování pedmtu díla na staveništi výhradní odpovdnost za: a) zajištní bezpenosti všech osob oprávnných k pohybu na staveništi, udržování staveništ v uspoádaném stavu za úelem pedcházení vzniku škod; b) zajištní veškerého osvtlení a zábran potebných pro prbh prací, bezpenostních a dopravních opatení pro ochranu staveništ, materiál a techniky vnesených zhotovitelem na staveništ, jakož i odpovdnost za zajištní opatení pro zabezpeení bezpenosti silniního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení pípadného dopravního znaení vetn jeho údržby a ištní; c) provedení veškerých odpovídajících úkon k ochran životního prostedí na staveništi i mimo n a k zabránní vzniku škod zneištním, hlukem, nebo z jiných dvod vyvolaných a zpsobených provozní inností zhotovitele, likvidaci a uskladování veškerého odpadu, vznikajícího pi innosti zhotovitele v souladu s právními pedpisy Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpeení staveništ dle podmínek vyhlášek eského úadu bezpenosti práce. Zhotovitel v plné míe zodpovídá za bezpenost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništ a zabezpeí jejich vybavení ochrannými pracovními pomckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické pedpisy Zhotovitel zajišuje pípravu staveništ, zaízení staveništ, veškerou dopravu, skládku, pípadn mezideponii materiálu, vetn zajištní energií a médií potebných k provádní prací, na vlastní úet. Tyto náklady jsou souástí Ceny za provedení díla Zhotovitel se zavazuje, bez pedchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveništ, jeho zaízení i prostory se staveništm související jakékoli reklamní zaízení, a již vlastní i ve vlastnictví tetí osoby. l. XI. Pedání a pevzetí díla Zhotovitel se zavazuje ádn protokolárn pedat dílo objednateli nejpozdji v termínu dle l. II. odst této smlouvy Nejpozdji na poslední den provedení díla, resp. jeho ásti, svolá zhotovitel pejímací ízení. Na pejímací ízení pizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být dorueno objednateli alespo 5 pracovních dn pedem K pedání díla, resp. jeho ásti, zhotovitelem objednateli dojde na základ pedávacího ízení, a to formou písemného pedávacího protokolu (jehož souástí bude i píslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou i pokud je to obvyklé), který bude podepsán obma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora. Souástí plnní zhotovitele dle této smlouvy a prkazem ádného provedení díla, resp. jeho ásti, je také organizace, provedení a doložení úspšných výsledk potebných individuálních, komplexních, garanních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavk objednatele a dle požadavk orgán státního stavebního dohledu, píp. jiných orgán píslušných ke kontrole staveb. Provádní dohodnutých zkoušek díla i jeho ásti se ídí: a) touto smlouvou, a b) podmínkami stanovenými SN a EN, a d) obecn závaznými metodikami a doporueními výrobc komponent a technologií použitých pi výstavb, neodporují-li platným SN a EN. Pedávací protokol musí obsahovat alespo pedmt a charakteristiku díla, resp. jeho ásti, místo provedení díla, soupis zjištných vad a nedodlk díla stanovených zhotovitelem i stránka 10 z 17

11 objednatelem, vyjádení zhotovitele k vadám díla vyteným objednatelem, lhty pro odstranní vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho ástí, dohodu o lhtách a opateních k odstranní vad a nedodlk díla, resp. jeho ásti, záznam o nutných dodaten požadovaných pracích, pípadnou dohodu o slev z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo pejímá i nikoli a soupis píloh. Pedávací protokol bude vyhotoven ve tech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán obma stranami a má právní sílu originálu V pípad, že je objednatelem pebíráno dokonené dílo, skutenost, že dílo je dokoneno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadn zhotovitel a za tím úelem pedkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli ped zahájením pejímacího ízení úplný seznam všech pedávaných doklad, dokumentaci skuteného provedení, stavební deník, deník vícenáklad, veškerá osvdení o zkouškách a certifikaci použitých materiál a výrobk, revizní zprávy zaízení komplementovaných do díla, potvrzené záruní listy, doklady o ovení funknosti dodaných zaízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních pedpis, návrhy provozních ád, dále doklad o zabezpeení likvidace odpad v souladu se zákonem. 185/2001 Sb. Doklady je povinen zhotovitel pedat v eském jazyce, popípad opatené úedním pekladem do eského jazyka, ve 3 vyhotoveních v tištné podob a v 1 vyhotovení v elektronické podob formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf. Zhotovitel je souasn povinen pi zahájení pejímacího ízení pedložit objednateli doklady prokazující splnní závazku zhotovitele dle l. XVI. této smlouvy. V pípad, že nedojde k pedložení a pedání objednateli shora uvedených doklad nejpozdji pi pejímacím ízení, nepovažuje se dílo za ádn pedané V pípad, že se pi pejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem pedáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodlky, není objednatel povinen pedávané dílo pevzít. Tato skutenost bude uvedena v pedávacím protokole. Po odstranní vad a/nebo nedodlk díla, resp. jeho ásti, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo pevzít, se opakuje pejímací ízení analogicky dle tohoto lánku smlouvy. V takovém pípad bude k pvodnímu pedávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno pevzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro pedávací protokol v tomto lánku smlouvy Pro pípad odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení lánku XI. této smlouvy Za ádn provedené a dokonené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodlk, k nmuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je oznaeno veškerými potebnými, pop. výstražnými popisy, výstražnými i orientaními tabulkami, je vybaveno píslušným vybavením dle platných obecn závazných pedpis a norem se zamením na bezpenost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími pístroji) a jsou k nmu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnní (mj. je vybaveno provozními náplnmi a píslušenstvím tak, aby bylo schopné bžného provozu), tj. dílo kompletní a funkní a splující jakostní a funkní parametry stanovené touto smlouvou a ádn pedané objednateli Vadou se pro úely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecn závaznými pedpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožuje užívání, k nmuž bylo ureno a zhotoveno. Nedodlkem se rozumí nedokonené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného pedmtu plnní, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání ádnému užívání a provozu stavby Zhotovitel je povinen v pimené lht odstranit vady a/nebo nedodlky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodlky díla neodpovídá. Náklady na odstranní tchto vad a nedodlk nese zhotovitel, a to až do úinnosti dohody smluvních stran o jejich úhrad nebo do právní moci rozhodnutí píslušného soudu ve vci úhrady tchto náklad. Nepistoupí-li zhotovitel k odstraování vad a nedodlk díla nejpozdji do 3 dn ode dne neúspšného pokusu o pedání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávnn postupovat dle lánku XIV. této smlouvy. stránka 11 z 17

12 l. XII. Záruní doba, odpovdnost za vady a nedodlky, podmínky reklamace Zhotovitel se zavazuje, že pedané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodlk a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecn závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných SN s použitím výrobk nejvyšší kvalitativní tídy jakosti a bude provedeno v souladu s ovenou technickou praxí Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne ádného protokolárního pevzetí díla bez vad a nedodlk objednatelem, a to v této lht: Délka záruní doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 msíc Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruní servis a odstranní vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruní dobu dle této smlouvy Objednatel je oprávnn reklamovat v záruní dob dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, uren nárok objednatele z vady díla, pípadn požadavek na odstranní vad díla, a to vetn termínu pro odstranní vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby zpsobu odstranní dsledku vadného plnní Zhotovitel se zavazuje bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do 3 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla i jeho ásti, bude-li to v daném pípad technicky možné, zahájit odstraování vady díla i jeho ásti, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovdnost za vady i píiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lht, a souasn zahájit reklamaní ízení v míst provádní díla. V pípad, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranní vady díla okamžit, nejpozdji však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžit i v nejkratší možné dob. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatn. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením l. IV. odst této smlouvy V pípad odstranní vady díla i jeho ásti opravou díla i jeho ásti se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst tohoto lánku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního pevzetí díla po odstranní vad objednatelem s tím, že doba perušení záruní lhty bude poítána na celé dny a bude brán v úvahu každý zapoatý kalendání den. V pípad odstranní vady díla i jeho ásti dodáním náhradního plnní (nahrazením novou bezvadnou vcí), bží pro toto náhradní plnní (vc) nová záruní lhta, a to ode dne protokolárního pevzetí nového plnní (vci) objednatelem; záruní lhta je shodná jako v odst tohoto lánku této smlouvy Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodlky díla i jeho ásti ve lht dle odst tohoto lánku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraování vad nebo nedodlk díla v termínech dle odst tohoto lánku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli ped uplynutím doby k odstranní vad i nedodlk díla, že vadu i nedodlky neodstraní a/nebo je-li zejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodlky díla i jeho ásti ve lht stanovené objednatelem pimen dle charakteru vad a nedodlk díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnní též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostednictvím zakoupit nebo vymnit vadnou ást díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v pípad zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14-ti dn ode dne doruení faktury zaplatil ástku pipadající na cenu, kterou objednatel tetí osob v dsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele útovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na pedané ásti díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy V období posledního msíce kterékoli ze záruních lht dle odst tohoto lánku této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho ásti, které se záruní lhta týká. Na základ této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnní záruních podmínek, popípad budou stanoveny zjištné záruní vady a stanoven režim jejich odstranní. Výstupní prohlídku díla svolá písemn objednatel. V pípad, že se zhotovitel i jeho oprávnný zástupce na objednatelem ádn svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho ásti dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruní vady uvedené v písemném protokolu o splnní záruních podmínek uznává O reklamaním ízení budou objednatelem poizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. stránka 12 z 17

13 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po pedání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních pedpis a neprovádním bžné údržby. Rovnž neodpovídá za vady píp. výrobk a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem V pípad, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávnnou, je objednatel oprávnn zajistit odstranní této vady na své náklady. Pokud však na základ následných zjištní (nap. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) i rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávnn reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávnnosti a odstranní reklamované vady. l. XIII. Vlastnictví k dílu, odpovdnost za škodu, splnní díla Zhotovitel nese od doby pevzetí staveništ do ádného pedání díla bez vad a nedodlk a ádného odevzdání staveništ objednateli nebezpeí škody a jiné nebezpeí na: a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných ástech; a b) plochách, pípadn objektech umístných na staveništi a na okolních pozemcích, i pod staveništm nebo tmito pozemky, a to od doby pevzetí staveništ do ádného pedání díla jako celku a ádného odevzdání staveništ objednateli, pokud nebude v jednotlivých pípadech dohodnuto jinak Odpovdnost stanovená v odst tohoto lánku této smlouvy je objektivní Zhotovitel nese do doby ádného protokolárního pedání díla objednateli nebezpeí škody vyvolané použitím vcí, pístroj, stroj a zaízení jím opatenými k provedení díla i jeho ásti, které se z dvodu své povahy nemohou stát souástí i píslušenstvím díla a která jsou i byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: a) zaízení staveništ provozního, výrobního i sociálního charakteru; a/nebo b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné i použité k provedení díla i jeho ásti (nap. podprné konstrukce, lešení); a/nebo c) ostatní provizorní i jiné konstrukce a objekty použité pi provádní díla i jeho ásti Zhotovitel nese nebezpeí škody a jiná nebezpeí na všech vcech, které zhotovitel sám i objednatel opatil za úelem provedení díla i jeho ásti, a to od okamžiku jejich pevzetí (opatení) do doby pedání díla, pop. u vcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovnž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení 538 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, za škodu zpsobenou jeho inností v souvislosti s plnním této smlouvy Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech vcí, které zhotovitel opatil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Pi uzavírání smluvních vztah ohledn koup vci, kterou zhotovitel opatuje k provedení díla, není zhotovitel oprávnn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 445 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis Veškeré vci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pedány a nestaly se souástí díla, zstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zstává osobou oprávnnou k jejich zptnému pevzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vci, podklady i ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozdji ke dni ádného pedání díla, s výjimkou tch, které prokazateln a oprávnn spoteboval k naplnní svých závazk z této smlouvy Dílo je splnno dnem jeho pevzetí objednatelem bez vad a nedodlk. Pedání a pevzetí díla bude provedeno v míst plnní. l. XIV. Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávnny písemn z dvod podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst tohoto lánku této smlouvy, s úinností okamžiku doruení druhé smluvní stran Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od poátku, ale dnem doruení druhé smluvní stran. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doruení projevu vle smujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní stran ruší Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutenosti: stránka 13 z 17

14 a) nezahájení prací z dvod na stran zhotovitele ani do 30 dn od pedání a pevzetí staveništ; b) prodlení zhotovitele s dokonením díla z dvodu na stran zhotovitele delší jak 15 dn; c) opakované nedodržení pokyn objednatele zhotovitelem, k jejichž udlení je objednatel podle smlouvy o dílo, i podle zákona oprávnn, neprovádní prací v kvalit dle píslušných norem, platných pedpis, smlouvy o dílo, to vše ani po pedchozí výzv ke zjednání nápravy; d) bezdvodné prodlení objednatele s pedáním staveništ delší jak 30 dn. e) jestliže zhotovitel opakovan poruší shodným zpsobem jakýkoli svj závazek, který vyplývá z této smlouvy; f) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendáních dní perušil práce na provedení díla a nejedná se o pípad perušení provádní díla dle lánku VIII. odst této smlouvy; g) jestliže zhotovitel ádn a vas neprokáže trvání platné a úinné pojistné smlouvy dle l. XV. této smlouvy i jinak poruší ustanovení l. XV. této smlouvy; h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svj majetek ve smyslu ustanovení zákona. 182/2006 Sb., o úpadku a zpsobech jeho ešení (insolvenní zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základ návrhu vitele zhotovitele i bude na základ rozhodnutí soudu ustanoven pedbžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák.. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona. 182/2006 Sb.; i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; j) jestliže zhotovitel uzavel smlouvu o prodeji i nájmu podniku i jeho ásti, na základ které pevedl, resp. pronajal, svj podnik i tu jeho ást, jejíž souástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na tetí osobu.; Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: a) pi prodlení zhotovitele s pedáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávnn vyútovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za provedení díla, v. DPH, za každý i zapoatý den prodlení až do pedání a pevzetí; b) pi prodlení zhotovitele s odstraováním vad a nedodlk je objednatel oprávnn vyútovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ,- K za každý i zapoatý den prodlení; c) pi prodlení zhotovitele s odstraováním reklamovaných vad ve lhtách dle této smlouvy je objednatel oprávnn vyútovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ,- K za každý i zapoatý den prodlení; d) v pípad prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávnn vyútovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ástky za každý i zapoatý den prodlení. e) pi bezdvodném prodlení objednatele s pevzetím dokoneného díla bez vad a nedodlk je zhotovitel oprávnn objednateli vyútovat smluvní pokutu ve výši ,- K za každý i zapoatý den prodlení; f) v pípad odstoupení od smlouvy vyjma pípad uvedených v odstavci 4. tohoto lánku je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé stran smluvní pokutu ve výši ,- K; g) v pípad odstoupení od smlouvy v pípadech uvedených v odstavci 4. tohoto lánku je strana, která podstatn porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé stran smluvní pokutu ve výši ,- K; h) v pípad porušení pedpis týkajících se BOZP (zejména zákona. 309/2006 Sb., stavební zákon, naízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, a zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K za každý prokazateln zjištný pípad; Smluvní pokuta je splatná do 14 dn od doruení jejího písemného vyútování povinné stran, pípadn je možno uplatnnou smluvní pokutu zapoíst vi druhé smluvní stran Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto lánku není doteno právo na náhradu škody. l. XV. Pojištní Zhotovitel prohlašuje, že je pojištn pojistnou smlouvou pro pípad pojistné události související s provádním díla, a to zejména a minimáln v rozsahu: a) škody na majetku zpsobené komukoli pi realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu ALL RISK, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé vci a zaízení, které tvoí pedmt díla, uskladnny i montovány, a to na pojistnou ástku odpovídající minimáln Cen za provedení díla, stránka 14 z 17

15 b) pojištní odpovdnosti za škody zpsobené inností zhotovitele pi provádní díla, a to na pojistnou ástku odpovídající minimáln Cen za provedení díla. Pojištní odpovdnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z innosti všech úastník výstavby, vetn subdodavatel Zhotovitel pedloží a pedá objednateli kopie platných a úinných pojistných smluv dle odst tohoto lánku této smlouvy nejpozdji do sedmi dn ode dne podpisu této smlouvy, a to spolen s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádní díla do dne jeho ádného pedání objednateli, eventuáln potvrzením pojišovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje ádn a vas plnit veškeré závazky z tchto pojistných smluv pro nj plynoucí a udržovat pojištní dle ustanovení odst tohoto lánku této smlouvy po celou dobu plnní díla. V pípad zániku pojistné smlouvy dle odst tohoto lánku této smlouvy uzave zhotovitel nejpozdji do sedmi dn pojistnou smlouvu alespo ve stejném rozsahu a tuto pedloží v kopii zhotoviteli nejpozdji do tí dn ode dne jejího uzavení, a to spolen s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavení pojistné smlouvy do dne ádného pedání díla objednateli, eventuáln potvrzením pojišovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. l. XVI. Finanní zajištní Ob smluvní strany se vzájemn dohodly, že k zajištní ádného plnní závazk zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle l. XII. této smlouvy a souasn k úhrad smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základ této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na depozitní bankovní úet objednatele /0300 vedený u SOB, a.s., poboka Karlovy Vary, variabilní symbol:, ástku ve výši 5% z Ceny za provedení díla bez DPH jako finanní záruku za ádné a vasné plnní pohledávek objednatele za zhotovitelem. Tuto ástku zhotovitel složí na uvedený depozitní úet nejpozdji ke dni zahájení pejímacího ízení dle l. XI. této smlouvy. a) Zhotovitel poskytuje objednateli finanní záruku dle ustanovení odst tohoto lánku této smlouvy na dobu trvání celé záruní lhty. b) Zhotovitel je povinen nejpozdji v den zahájení pejímacího ízení pedat objednateli nebo jím povenému zástupci doklady prokazující splnní tohoto jeho závazku ke složení finanní záruky v plné výši. c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruní lhty dle ustanovení l. XII. této smlouvy uvolní finanní záruku ve prospch zhotovitele. d) Objednatel je oprávnn užít penžní prostedky uložené jako finanní záruka dle pedchozích ujednání k úhrad svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto lánku této smlouvy. O užití pedmtných penžních prostedk z tohoto útu je objednatel povinen písemn informovat zhotovitele do 14-ti pracovních dn ode dne užití tchto penžních prostedk. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v dsledku ztráty na úrocích) zpsobené erpáním penžních prostedk z výše uvedeného útu objednatele v souladu s tímto lánkem smlouvy. e) Smluvní strany se dohodly, že v pípad zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruní lhty je objednatel povinen pevést finanní zstatek z takto poskytnutých penžních prostedk (finanní záruky), po provedení pípadných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto lánku této smlouvy a po snížení o ástku daní, bankovních poplatk i dalších náklad objednatele spojených s vedením útu i dalších náklad objednatele spojených s udržováním finanní záruky, na úet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do ticeti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruní lhty dle ustanovení l. XII. této smlouvy Ob smluvní strany se vzájemn dohodly, že finanní zajištní poskytnuté zhotovitelem jako finanní záruka ve smyslu odst tohoto lánku této smlouvy mže být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených: a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským penžním ústavem, a to výlun k zajištní ádného plnní závazk zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle l. XII. této smlouvy, vetn úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokm objednatele z odpovdnosti za vady díla, jakož i pípadné stránka 15 z 17

16 nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospch objednatele na dobu trvání celé záruní lhty prodloužené o 2 msíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínená a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruní listinu, vi objednateli. b) Zhotovitel je povinen nejpozdji v den zahájení pejímacího ízení pedat objednateli nebo jím povenému zástupci doklad prokazující splnní jeho závazku dle ustanovení odst písm. a) tohoto lánku ke složení bankovní záruky v plné výši. c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruní lhty dle ustanovení l. XII. této smlouvy prodloužené o 2 msíce uvolní bankovní záruku ve prospch zhotovitele. d) Objednatel je oprávnn užít bankovní záruku k úhrad svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v pedchozích ujednáních tohoto lánku této smlouvy. O užití pedmtné bankovní záruky je objednatel povinen písemn informovat zhotovitele do trnácti pracovních dní ode dne užití. e) Smluvní strany se dohodly, že v pípad zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruní lhty prodloužené o 2 msíce je objednatel povinen uvolnit pedmtnou bankovní záruku, po provedení pípadných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto lánku této smlouvy, a to do ticeti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruní lhty prodloužené o 2 msíce. l. XVII. Ostatní ujednání 17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle poteby v termínech dohodnutých s objednatelem, piemž na tchto poradách zajistí úast svých kompetentních zástupc, pípadn dalších osob požadovaných objednatelem Zhotovitel je oprávnn povit vykonáváním dílích prací tetí osoby. Za práci všech subdodavatel ruí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provádl sám Zhotovitel je povinen umožnit zamstnancm nebo zmocnncm objednatele, a dalším oprávnným orgánm státní správy vstup do objekt a na pozemky dotené realizací díla a kontrolu doklad souvisejících s projektem v souladu s 2 písm. e) zákona. 320/2001 Sb., o finanní kontrole. l. XVIII. Závrená ustanovení 18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a úinnosti v den jejího podpisu oprávnnými zástupci obou smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že v pípad zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zstávají v platnosti a úinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zstat nedotena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou Smlouva je vyhotovena ve tyech stejnopisech, z nichž ob smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu V pípad neplatnosti nebo neúinnosti nkterého ustanovení této smlouvy nebudou dotena ostatní ustanovení této smlouvy Pípadné spory vzniklé z této smlouvy budou ešeny podle platné právní úpravy vcn a místn píslušnými orgány eské republiky Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou ídit právním ádem eské republiky Tuto smlouvu lze mnit, doplovat a upesovat pouze oboustrann odsouhlasenými, písemnými a prbžn íslovanými dodatky, podepsanými oprávnnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listin Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení 261 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, budou ídit ustanoveními zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. stránka 16 z 17

17

18 íslo zakázky Zakázka Nabídkový rozpoet Nové Sedlo, ul.sadová, Píná, Skláská -Revitalizace a regenerace panel.sídlišt - 1.etapa Klasifikace Fáze Založená nabídka CZK Komentá Popis Komentá Výchozí Typ Firmy Název Význam (funkce) Jméno

19 Zakázka: Nové Sedlo, ul.sadová, Píná, Skláská -Revitalizace a regenerace panel.sídlišt -1.etapa Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH , : Zemní práce , : Svislé konstrukce , : Komunikace , : Ostatní konstrukce a práce , : Silnoproud : Izolace proti vod , : Bourání VRN: Vedlejší rozpotové náklady Celkem (bez DPH) DPH DPH 21 % ze základny: Celkem (vetn DPH) CZK 1 z

20 Po. Typ Kód Popis MJ Výmra bez ztr. Ztratné Výmra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. HmotnostSazba DPH DPH Cena s DPH ,8 _ : Zemní práce ,4 _ H Osivo sms travní parková okrasná kg 111,15 111,15 82, , , SP 101 Kee kus 150,0 150,0 47, H Dodávka ornice m3 370,5 370,5 200, , , SP Rozebrání dlažeb komunikací pro pší ze zámkových dlaždic (zptné požití) m2 227,0 227,0 50, , , SP Sejmutí ornice s pemístním na vzdálenost do 250 m m3 224,05 224,05 46, SP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornin t. 3 m3 672,15 672,15 55, SP Vodorovné pemístní do m výkopku/sypaniny z horniny t. 1 až 4 m3 672,15 672,15 96, SP Píplatek k vodorovnému pemístní výkopku/sypaniny z horniny t. 1 až 4 ZKD 1000 m pes m m , ,75 4, SP Nakládání výkopku z hornin t. 1 až 4 pes 100 m3 m3 672,15 672,15 2, SP Uložení sypaniny na skládky m3 672,15 672,15 10, SP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 075, ,44 10, SP Založení parkového trávníku výsevem v rovin a ve svahu do 1:5 m , ,0 8, SP Úprava plán v záezech v hornin t. 1 až 4 se zhutnním m , ,0 8, SP Rozprostení ornice pl pes 500 m2 ve svahu pes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m , ,0 15, : Svislé konstrukce ,2 _ SP Plotová zídka z betonových tvárnic na CM v.plotové stíšky tl 195mm, prolití betonem, výztuž m3 15,0 15, , , , : Komunikace ,2 _ SP Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 250 mm m2 871,0 871,0 142, , , SP Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 150 mm m2 936,0 936,0 90, , , SP Podklad z mechanicky zpevnného kameniva MZK tl 120 mm m2 936,0 936,0 109, , , SP Podklad z mechanicky zpevnného kameniva MZK tl 150 mm m2 871,0 871,0 129, , , SP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m , ,0 198, , , SP Podklad z kameniva zpevnného cementem na dálnici KSC I tl 150 mm m , ,0 196, , , SP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m , ,0 197, , , SP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m , ,0 224, , , H Dlažba betonová zámková tl.8cm barevná m2 38,25 3,0 39, , , , H Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl.6cm barevná m2 50,0 3,0 51,5 253, , , H Dlažba betonová zámková tl.6cm pírodní m2 886,0 3,0 912,58 113, , , H Dlažba betonová zámková tl.8cm pírodní m2 832,75 3,0 857, , , , SP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pší tl 60 mm skupiny A pl pes 300 m2 m2 936,0 936,0 123, , , SP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pší tl 80 mm skupiny A pl pes 300 m2 m , ,0 123, , , : Ostatní konstrukce a práce ,0 _ SP Montáž odluovae benzinu a olej velikosti 2 kus 3,0 3,0 741, , , H Sloupek Al kus 21,0 21,0 685, , , H Odluova ropných látek plastový s míží do 3,5 t kus 3,0 3, , , , H Obrubník pírodní 100x15/12x30 cm kus 1 511, ,0 105, , , H Obrubník 50x8x25 cm pírodní kus 2 386, ,0 37, , , H Žlab betonový dvouvrstvý 7/10 x 28 x 21 kus 250,0 250,0 58, , , SP Napojení odluova ropných látek na stávající kanalizaci kus 3,0 3, , SP 901 Dod+mtz laviky kus 5,0 5, , SP 902 Pamtní deska kus 1,0 1, , SP 903 PD skuteného provedení soubor 1,0 1, , SP 904 Geodetický przkum skuteného provedení soubor 1,0 1, , SP Píplatek za VDZ -vozíká kus 7,0 7,0 685, SP Montáž svislé dopravní znaky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 21,0 21,0 160, , , SP Montáž sloupku dopravních znaek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 21,0 21,0 548, , , SP Vodorovné dopravní znaení retroreflexním bílým plastem dlící áry souvislé šíky 125 mm m 125,0 125,0 34, , , SP Vodorovné dopravní znaení žlutým plastem dlící áry souvislé šíky 125 mm m 30,0 30,0 36, , , z

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015

S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 Statutární město Karlovy Vary S M L O U V A O D Í L O č. 39-./2015 K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 5 DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace se sídlem: Polní 378 IČO: 71175237 DIČ: CZ71175237 bankovní spojení: KB Mariánské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Klášterec nad Ohří se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 00261939 Zastoupeno: Ing. Kateřinou Mazánkovou,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění

Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění Smlouva o dílo č. 4/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění 1. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580 smlouvy objednatele: 1/2016 ~lo smlouvy zhotovitele: 17122015 SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Článek I.

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více