DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ"

Transkript

1 180 Minut Let 50 Účastníků DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Pohybové činnosti (mimo kolektivních sportů) pro náctileté Mgr. DiS. František Vaníček Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova

2 Autor Lektor Mgr. DiS. František Vaníček Mgr. Jitka Fialová, Mgr. Žaneta Václavková Konzultant Naděžda Kalábová Účastníci, kteří se na příkladu dobré praxe podíleli Adéla Bartošová, Helena Farabauerová, Tomáš Franta, Mgr. Marie Mertová, Mgr. Vladimíra Polidorová, Lenka Řezníčková Organizace Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita Cílová skupina Děti a mládež od třinácti let. Podle typu činnosti a zralosti dítěte lze i mladší. Klíčová slova Sport, netradiční pohybové aktivity, žonglování, slackline, powerkiting, geocaching, volný čas. Časový rozsah realizace Akce proběhla v průběhu odpoledne, v rozsahu 3 4 hodin. Nutná je příprava akce. Instruktoři si připravují stanoviště samostatně. Vhodný prostor k realizaci Volné prostranství (louka, pole ). Lze i na stadionu. Ideální prostor bez stromů, drátů atd.

3 Materiální podmínky, potřeby Žonglování míčky, kužely, poi, talíře, diablo, yoyo, power stick apod. Powerkiting speciální tříkolka, padák, přilba, chrániče, vítr. Slackline line, doprovodné lano. Odstranění překážek z okolí. Geocaching podklady pro nalezení kešky, falešná keška. Materiál na jednotlivé aktivity dodají instruktoři. Realizační tým a jeho kompetence Vedoucí výukového programu zkušený pedagog SVČ, zároveň v roli moderátora vede celou akci. Motivuje děti k činnosti a pomáhá při vlastní realizaci. Licencovaní instruktoři zodpovídají za kladný průběh na jim svěřeném stanovišti. Zajišťují si materiální vybavení a zodpovídají za bezpečnost. Děti a mládež z řad široké veřejnosti se aktivně zapojují, realizují a zkoušejí danou pohybovou činnost. Cíle příkladu dobré praxe Hlavní cíl Cílem je dát dětem a mládeži příležitost vyzkoušet si netradiční sportovní aktivity. Podnítit zájem dětí o sport a aktivní zapojení do činnosti. Motivovat mládež k pohybu, který propojuje techniku, přírodu a sport. Přilákat je na tábory, případně do ZÚ. Další cíle Získávání nových poznatků a zkušeností, ale také zážitků. Seberealizace, rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí. Spolupráce v týmu x samostatná práce. Rychlé rozhodování, reagování. Zodpovědnost. Osvojení si nových pojmů.

4 1. Stručná anotace příkladu dobré praxe Den dětí pro náctileté je sportovní akcí, která je zaměřena na teenagery. Jedná se o aktivní odpoledne, které je vyplněno zajímavými a netradičními sportovními činnostmi. Díky této akci se účastníci dostanou do styku s aktivitami, které ještě nejsou tak rozšířené, mohou si je vyzkoušet a pak případně pokračovat v jejich realizaci samostatně nebo v ZÚ či táborech dané organizace. Zvolené téma slouží k náhledu do netradičních pohybových aktivit, jako jsou žonglování, slackline, powerkiting a geocaching. Výše uvedené aktivity rozvíjejí spolupráci, koordinaci, stabilitu, sílu, odvahu a posunují vlastní hranice a možnosti. Dále vytvářejí a upevňují vazby v kolektivu i v rodině. 2. Cíle související s klíčovými kompetencemi KOMPETENCE K UČENÍ Pro rozvíjení této kompetence u dětí a mládeže je třeba: pokud je to možné, dát všem k činnosti vždy konkrétní názor (ukázku), aby byla činnost dětem a mládeži předkládána s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu; nechat děti a mládež individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat; dbát, aby každá nová činnost měla určitý cíl, přivést děti a mládež k úvahám o problému, k vyjádření vlastních závěrů, k znovuobjevování poznatků; dát příležitost k využívání vlastních zkušeností při činnosti; klást na děti a mládež přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základů a dát jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých dětí a mládeže; podporovat sebedůvěru dětí a mládeže v jejich schopnosti; upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě; vést je k sebehodnocení; vytvářet návyky k pozdější samostatné činnosti; vést děti a mládež k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou poskytnuté materiály. 4

5 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Tato kompetence je založena na předkládání problémů a úkolů ke konkrétnímu řešení každým dítětem a mládeží, dbá se na to, aby se účastníci v úkolu orientovali, přitom: děti a mládež třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy a pomůcky; podle svého uvážení, na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné, nebo naopak odlišné znaky; postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším; na základě pochopení účastníci sami navrhují a provádějí obměny činností; objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti; účastníky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, došli ve své činnosti k závěru, našli řešení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ K rozvíjení této kompetence poskytuje činnostní učení mnoho vhodných příležitostí, jelikož je s každou činností spojena komunikace mezi dětmi a mládeží navzájem i mezi nimi a lektorem. K utváření této kompetence je nutné: nechat děti a mládež při každé činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu; přijímat často neodborně vyjádřené názory a upřesňovat je; umožnit dětem a mládeži hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech; dávat dětem a mládeži prostor k vyjádření vlastního názoru; učit děti a mládež naslouchat názorům ostatních účastníků, využívat možnosti o názorech diskutovat, respektovat se navzájem. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Individuální činnosti zařazované v aktivitách jsou střídány činnostmi dětí a mládeže ve dvojicích nebo ve skupinách, to vyžaduje spolupráci, vzájemnou domluvu a respektování se navzájem. Proto dbáme na to, aby se: děti a mládež podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato pravidla respektovali; učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu; v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout; vzájemná komunikace vedla v příjemné atmosféře. Tomu mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování dětí a mládeže mezi sebou. 5

6 KOMPETENCE OBČANSKÉ Činnostním učením prolínají pohybové aktivity, děti a mládež cítí sounáležitost s kolektivem (ostatními účastníky), neboť jsou často ve vzájemném hovoru, dotazují se navzájem, diskutují o řešení problémů, vyprávějí si různé zkušenosti atp. Tento ráz výuky vede děti a mládež: k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí; ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých; ke snaze o co nejlepší plnění daných úkolů i uvědomování si vlastních práv. 3. Popis realizace příkladu dobré praxe Než začneme s realizací příkladu dobré praxe, je zapotřebí si uvědomit, co která aktivita v sobě skrývá, a proč by mohla být pro náctileté zajímavá a lákavá. Žonglování sportovní aktivita zlepšující koordinaci a prostorovou orientaci. Spočívá ve vyhazování předmětů do různých výšek a manipulaci s nimi. K žonglování lze využít míčky, talíře, diabolo, poi, aj. Slackline je balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body, např. stromy. Na rozdíl od chození po provazu není popruh na slackline natažený napevno, ale je více nebo méně pružný. Existují různé druhy lajn. Pro naši akci jsou využity lajny nízko nad zemí, na kterých se dělají zejména tzv. triky. Existují však i highlajny natažené několik desítek metrů nad zemí, lajny nad vodou nebo extrémně dlouhé longlajny. Powerkiting je druh sportovní aktivity, při níž se používá tažný drak (kite, powerkite) k pohybu člověka. Drak je podobný menšímu padáku. V rámci naší akce jsme použili draka k jízdě na speciální tříkolce. Vzhledem k bezpečnosti je nutné omezení počtu aktivních kitařů. A důležitou činností jednotlivce je naučit se brzdit pomocí draka. Geocaching je trendová celosvětová hra na pomezí sportu a turistiky. Jedná se o hledání skryté schránky nazývané cache (keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Nalezneme-li cache, zapíšeme se do listingu a zaregistrujeme si jí na internetu. To umožňuje srovnávání se s ostatními kačery. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. METODY Volnočasové aktivity hra jako prostředek pro odreagování se, zmírnění napětí, jako možnost tréninku pro zvládání vnějších problémů a dalších rozličných nároků. Metodu využíváme především během činnosti v ZÚ nebo na pobytových akcích a příměstských táborech. Metody slovní vysvětlování, rozhovor, diskuze. Metody názorně demonstrační pozorování, předvádění. Metody praktické nácvik pohybových činností a praktických dovedností. Metody řešení problémů. 6

7 FORMY Práce se skupinou práce ve dvojicích práce s jednotlivcem na pozadí skupiny práce s celou skupinou Práce s jednotlivcem rozhovor instrukce reflexe HARMONOGRAM 2 měsíce před akcí zvolení sportovní činnosti zajištění prostor (vlastní prohlídka pokud možno i s instruktory, zajištění případných povolení ke konání akce) pedagogické zajištění (instruktoři v našem případě to byli kamarádi a známí, kteří dané aktivity provozují) materiální zajištění poskytli nám instruktoři finanční rozpočet částečně hrazen z grantové dotace. Naše náklady byly nižší, neboť jsme měli instruktory za symbolickou částku propagace akce (letáky, y, webové stránky ) 1 měsíc před akcí potvrzení místa konání akce vytvoření orientační mapky pro účastníky druhé kolo propagace naťuknutí činností v zájmových útvarech výroba CWG v kroužku keramiky 1 týden před akcí ověření si personálního zajištění akce a potřebného materiálu doladění technického vybavení (stany, cedule ) příprava materiálu na stanoviště 7

8 POPIS REALIZACE Projekt je možné realizovat za předpokladu, že máme k dispozici místo pro konání akce, odborníka (lektora), který má odpovídající schopnosti pro danou činnosti a dodá i potřebné vybavení. Nabízené aktivity jsou vyzkoušené v praxi ve smíšených kolektivech (víkendové a jednorázové aktivity, příměstské a pobytové tábory). Velikost skupiny závisí na materiálním vybavení, bezpečnostním zajištění, počtu lektorů, věku a dovednostech účastníků. 11:00 12:00 Příprava místa konání Příjezd organizátorů Navezení materiálu Postavení stanů Označení míst cedule s názvy stanovišť, toalety Příjezd instruktorů 12:00 13:30 Příprava stanovišť V našem případě si stanoviště připravovali přímo instruktoři. Uvádíme základní instrukce. Žonglování příprava míčků, kuželů, talířů, diabol. Vymezení prostoru pro jednotlivé druhy žonglování, aby nedocházelo ke srážkám. Slackline natažení dvou lajn (začátečníci a pokročilí) mezi stromy. Třetí lajnu natáhneme jako zkušební, s lanem pro možnost přidržení se rukama. Zkontrolování upevnění a vyzkoušení. Prostor byl volen z bezpečnostního hlediska na travnaté ploše. Aby v případě pádu nedošlo k úrazu účastníka. Powerkiting tato aktivita zabírá největší plochu. Je zapotřebí volné prostranství, tím větší, čím více máme k dispozici draků. Na stanoviště přidáme veškeré chrániče helma, bederní pásy, chrániče zápěstí, kolen a loktů. Potřebné jsou povětrnostní podmínky, ale to není v naší moci. Geocaching zjednodušená verze hry, kdy jsme si pro účastníky připravili mapku se souřadnicemi a úkolem účastníků je kešku najít. Na stanoviště přidáme alespoň 2x GPS a připravíme jednoduchou multinu s nutností zjišťování údajů v okolí areálu a dopočítání správných souřadnic. Po nalezení kešky bude účastníkovi odměnou CWG s logem našeho DDM, které jsme připravili v kroužku keramiky. 13:30 14:00 Příchod účastníků U vchodu do areálu každý obdrží mapku s rozvržením stanovišť. Na ní je i informace o místě společného začátku akce. 14:00 14:15 Zahájení akce Seznámení s prostředím a obecnými pravidly bezpečnosti. 8

9 14:15 Rozdělení do skupin a rozmístění se na stanoviště Vlastní zapojení účastníků již probíhá pod vedením instruktorů: seznámení účastníků s činnosti; praktická ukázka instruktorem; informace o bezpečnosti; vlastní aktivní zapojení s dopomocí a bez dopomoci. 17:00 Ukončení akce 17:10 Uklizení areálu a sbalení materiálu Nezbytné pro kladný průběh další akce je zhodnocení činnosti, návrhy ke zlepšení, motivace do další činnosti a zpětná vazba účastníků. 4. Evaluace závěrečné zhodnocení realizace (klady, zápory a další doporučení) Jelikož je nabídka sportovního vyžití poměrně rozsáhlá, je nutné motivovat děti a mládež novou a netradiční činností. Účastníci akce se seznámí s novými pohybovými aktivitami. Vidí je realizovat lektora a mohou si je sami vyzkoušet, což velmi ocení. Díky tomu si uvědomí, že nic není jednoduché a že i sport může být zábava a nejen dřina. Samostatně se pak mohou věnovat geocachingu, zdokonalovat se v žonglování i na lajně. Náklady na tyto činnosti nejsou nijak vysoké a nevyžadují žádné speciální prostory. To umožňuje mládeži se aktivitám věnovat samostatně, a tím se i zdokonalovat. Akce proběhla s pozitivní odezvou, kterou nám bylo zapojení účastníků do zájmových útvarů a jejich účastí na příměstských a pobytových táborech, kde se snažíme tyto činnosti dále propagovat a přibližovat dnešní mládeži. 9

10 5. Přílohy Fotografie: ŽONGLOVÁNÍ POWERKITING SLACKLINE 10

11 GEOCACHING CWG 11

12

C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in

C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in Žák je aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva základní cíle výchovný a vzdělávací. Atmosféru školní práce vytváří

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více