DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004"

Transkript

1 DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady, kterým se mění a nahrazuje smlouva č. 1/2004 z I. Smluvní strany Objednatel: Město Týniště nad Orlicí Sídlo: Mírové nám. 90, Týniště nad Orlicí Zastoupený: Ing. Jaroslavem Matičkou, starostou města IČO: DIČ: CZ Telefon: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú /0800 dále jen objednatel Zhotovitel: Sídlo: Zapsaný: Zastoupený: ODEKO s.r.o. Smetanova 395, Týniště nad Orlicí Krajský soud v Hradci Králové, OR oddíl C, vložka 7396, spol. zapsána IČO : DIČ : ing. Liborem Hemelíkem, jednatelem společnosti CZ Bankovní spojení: /0100 Kontaktní osoba zhotovitele: dále jen zhotovitel p. Jiří Šubrt Tel: , se dohodly uzavřít ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku tento dodatek smlouvy za podmínek uvedených v následujících článcích II. Předmět smlouvy 2.1. Objednatel je původcem odpadu vznikajícího na území města Týniště nad Orlicí a spádových obcí ve smyslu z.č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn (dále také jen ZOD), konkrétně komunálního odpadu (dále také jen KO), objemného odpadu (dále také jen OO) a využitelných složek (dále také jen VS), jak jsou tyto odpady definovány ZOD a prováděcími předpisy (zejména sk. odpadů 20 dle zařazení ve smyslu 2 odst. f, g vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů) Zhotovitel je oprávněnou osobou ve smyslu ZOD k nakládání s KO, OO a VS Objednatel a zhotovitel se touto smlouvou dohodli na tom, že zhotovitel bude od objednatele za dohodnutou cenu plnění přebírat veškerý KO, objemného odpadu a využitelných složek (dále jen Odpad), jehož původcem je objednatel, a s převzatým odpadem naloží v souladu s níže sjednaným. Objednatel bude po dobu trvání této smlouvy předávat zhotoviteli veškerý Odpad, jehož je původcem a bude zhotoviteli hradit

2 dohodnutou úplatu, to vše za dále sjednaných podmínek. Zhotovitel poskytne objednateli další služby uvedené v této smlouvě Okamžikem převzetí Odpadu, resp. jakékoli jeho části, přechází z objednatele na zhotovitele vlastnické právo k převzatému Odpadu, resp. jeho části, a dále povinnosti původce odpadů v rozsahu určeném ZOD. Za okamžik převzetí Odpadu, resp. jeho části, se považuje výsyp či jakékoli jiné přemístění Odpadu, resp. jeho části, ze sběrné nádoby, zvláštního kontejneru, velkoobjemového kontejneru či jiného odpovídajícího zařízení (dále také jen Sběrná zařízení) zajištěných objednatelem na přepravní prostředek zajištěný zhotovitelem Zhotovitel je povinen převzít pouze Odpad, resp. jeho část, odpovídající Zákonu o odpadech a s ním souvisejících právních předpisů, zejména sk. odpadů 20 dle zařazení ve smyslu 2 odst. f, g vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a umístěný ve Sběrných zařízeních označených určeným způsobem, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn bezodkladně vrátit zpět objednateli převzatý Odpad, resp. jeho část, pokud prokáže, že takto převzatý odpad neodpovídá právním předpisům a podmínkám sjednaných v této smlouvě, přičemž v tomto případě přechází zpět na objednatele vlastnické právo k vrácenému odpadu a odpovídající povinnosti původce odpadů. V takovém případě zhotovitel zkontaktuje zástupce objednatele a dohodnou společně další postup Pokud dále ve smlouvě a jejích přílohách výslovně není sjednáno jinak, mohou být další služby, resp. služby ve větším než sjednaném množství/rozsahu, zhotovitelem poskytnuty pouze v případě, že mezi stranami dojde k uzavření dodatku této smlouvy. III. Rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, v rámci nakládání s Odpadem za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele následující služby, a to svým jménem a na svoje náklady a odpovědnost: Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a odstranění, případně využití, netříděného/směsného KO (tedy odpadu bez NO,OO) Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a využití, případně odstranění, vytříděných složek komunálního odpadu umístěných ve zvláštních kontejnerech Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a odstranění, případně využití, objemného odpadu umístěného ve velkokapacitních kontejnerech, Svoz z mobilního zařízení, sběr, přepravu a odstranění, případně využití Konkrétní rozsah a způsob zajišťování služeb při nakládání s Odpadem vymezených v bodech 3.1. této smlouvy je sjednán v přílohách č. 1 až č. 4 této smlouvy Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel zhotovitele nejméně 15 dnů před požadovaným okamžikem účinnosti změny, písemně vyzve ke konkrétní změně počtu či rozmístění či druhu Sběrných nádob, jež mají být sváženy, nebo ke změně četnosti svozu Sběrných nádob, upraví zhotovitel odpovídajícím způsobem přílohy této smlouvy a/nebo svozový harmonogram zpracovávaný v souladu s touto smlouvou tak, aby objednateli vyhověl. Upravené přílohy a/nebo svozový plán předá zhotovitel bezodkladně objednateli. V rámci takové změny se automaticky nemění sjednané jednotkové ceny služeb. K takové změně není třeba uzavření dodatku této smlouvy. Změna zavazuje strany a je účinná počínaje od 1. dne následujícího měsíce po doručení řádné výzvy objednatele zhotoviteli. Ujednání obsažené v tomto bodě zavazuje smluvní strany pouze za podmínek, že nepovede k porušení závazných právních předpisů, že se uskuteční maximálně jednou měsíčně. IV. Čas a místo plnění předmětu smlouvy 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování služeb v rámci nakládání s Odpadem dle této smlouvy od a tyto poskytovat po celou dobu trvání závazku poskytování služeb dle této smlouvy Místem poskytování svozu Odpadů je správní území města Týniště nad Orlicí, spádových obcí a místa poskytování zbývajících služeb odpovídající zařízením k nakládání s odpady, jež pro plnění této smlouvy zhotovitel zajistí a využije.

3 V. Cena za plnění předmětu smlouvy 5.1. Ceny za jednotlivé služby v rámci nakládání s Odpadem, resp. jednotkové ceny a způsob výpočtu celkové ceny, jsou sjednány v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy. Ceny sjednané v přílohách jsou bez DPH. Jedná se o ceny pevné za sjednané množství/rozsah služeb. Pokud není výslovně v přílohách sjednáno odlišně, nemá na výši ceny vliv množství/hmotnost převzatých Odpadů nacházejících se ve Sběrných zařízeních Další služby, resp. služby ve větším než sjednaném množství/rozsahu, je zhotovitel povinen poskytnout pouze v případě, že mezi stranami dojde k dohodě v souladu s podmínkami uvedenými v přílohách k této smlouvě nebo dojde k uzavření dodatku této smlouvy, jež bude obsahovat také ujednání o ceně za takové dodatečné služby Změna jednotkových cen je možná pouze na základě písemného dodatku K cenám uvedeným v přílohách č. 1 4 bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění Ceny budou upraveny jedenkrát ročně vždy k 1. lednu. Novou cenu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 20. prosince Pokud dojde ke změně právních předpisů, která bude mít vliv na ceny za plnění předmětu smlouvy, budou ceny dle této smlouvy upraveny, s účinností nejdříve ode dne účinnosti příslušné změny právního předpisu, přiměřeně o hodnotu odpovídající vlivu změny právního předpisu na cenu za plnění předmětu smlouvy. Upravené ceny předloží zhotovitel objednateli alespoň 30 dnů před předpokládaným nabytím účinnosti upravené ceny. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit výpočet vlivu změny právního předpisu na cenu za plnění předmětu smlouvy. VI. Platební podmínky 6.1. Zhotovitel bude fakturovat ceny dle této smlouvy měsíčně. Dnem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce Faktury jsou splatné do 14 dnů od jejich doručení objednateli, včetně doručení příloh faktur, objednateli Vyúčtovaná cena bude hrazena na účet zhotovitele uvedený na fakturách. Úhrada se považuje za provedenou dnem připsání platby na účet zhotovitele Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý den ve výši 0,05%. VII. Závazky zhotovitele 7.1. Zhotovitel se zavazuje nakládat s Odpady, resp. zajistit nakládání s odpady, v souladu s právními předpisy, řádně a včas. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením jakékoli části služby odborně způsobilou třetí osobu, přičemž jeho odpovědnost vůči objednateli není jakkoli dotčena. Zhotovitel je oprávněn předávat odpad k odstranění či využití pouze oprávněné osobě ve smyslu ZOD Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o druhu a množství odpadů a způsobu naložení s nimi. Celkovou evidenci pak předloží nejpozději do 10. února kalendářního roku za předcházející kalendářní rok V případě prokazatelného pochybení zhotovitele s poskytováním služby, je zhotovitel povinen zajistit náhradní řešení (náhradní svoz, jiné zajištění nakládání s odpady) do 2 pracovních dnů od přijetí reklamace objednatele. Vypořádaná reklamace není považována za prodlení s plněním závazků a povinností zhotovitele V případě prokazatelného poškození majetku objednatele způsobeného svozovou činností zhotovitele náleží objednateli požadovat náhradu škody.

4 7.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy po dobu, kdy je v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy objednatel, přičemž o dobu prodlení objednatele se prodlužuje termín plnění závazků zhotovitele Zhotovitel se zavazuje, pro případ prodlení s plněním svých závazků plynoucích z čl.ii této smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení Zhotovitel bude při zajišťování jednotlivých služeb plnit specifické závazky plynoucí pro tyto služby z příloh č. 1 až č. 4 této smlouvy Zhotovitel se zavazuje zajistit svým jménem a na svoje náklady po celou dobu trvání závazků poskytování služeb dle této smlouvy, pokud o to bude požádán objednatelem, poskytnout formou zápůjčky objednateli sběrná zařízení na tříděný odpad v odpovídajícím počtu, druzích a provedení, jež jsou nezbytná k řádnému poskytování služeb zhotovitelem v rozsahu sjednaném v této smlouvě, a dále zajistit na svoje náklady jejich rozmístění na dohodnutých místech svozu Odpadů. Závazek obsažený v tomto bodě zahrnuje také povinnost zhotovitele bezodkladně po zjištění nebo nahlášení Objednatelem zajistit náhradní Sběrné zařízení za nefunkční či zničené či odcizené Sběrné zařízení. Podmínky poskytnutí sběrných zařízení Zhotovitelem jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli poškození, případně nesrovnalosti v evidenci separačních nádob. VIII. Závazky objednatele 8.1. Objednatel se zavazuje poskytovat a zajišťovat na svoje náklady zhotoviteli následující součinnost nezbytnou k plnění smlouvy ze strany zhotovitele Objednatel se zavazuje zajistit svým jménem a na svoje náklady po celou dobu trvání závazků poskytování služeb dle této smlouvy, pokud nevyužívá sběrná zařízení pronajatá zhotovitelem, odpovídající počet, druhy a provedení Sběrných zařízení, jež jsou nezbytné k řádnému poskytování služeb zhotovitelem v rozsahu sjednaném v této smlouvě, a dále zajistit na svoje náklady jejich rozmístění na dohodnutých místech svozu Odpadů. Objednatel je povinen nechat si od zhotovitele odsouhlasit vhodnost druhu, provedení a počtu Sběrných zařízení, přičemž zhotovitel vždy poskytne souhlas s využitím konkrétního Sběrného zařízení, pokud bude v souladu se schváleným provozním řádem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, dle ustanovení 18 odst.1 bod e, ve smyslu ZOD, a svozovou či přepravní technikou používanou zhotovitelem. Objednatel splní řádně a včas svůj závazek, pokud nejpozději v den zahájení poskytování předmětných služeb zhotovitelem dle této smlouvy budou na dohodnutých místech svozu Odpadů umístěna odsouhlasená Sběrná zařízení v odpovídajícím počtu a rozmístění. Závazek obsažený v tomto bodě zahrnuje také povinnost objednatele bezodkladně zajistit náhradní Sběrné zařízení za nefunkční či zničené či odcizené Sběrné zařízení Objednatel se zavazuje zajistit na svoje náklady průjezdnost komunikací, na kterých probíhá svoz komunálního odpadu a přístup a příjezd odpovídající svozovou technikou na jednotlivá místa převzetí a svozu Odpadů, na nichž jsou rozmístěna Sběrná zařízení. Neprovedení služby z důvodu nesjízdnosti komunikací v důsledku klimatických podmínek nemůže být považováno za porušení ustanovení této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují, že budou při řešení těchto situací spolupracovat na nejvhodnějším možném řešení tak, aby nedošlo k újmě žádné ze smluvních stran. V případě jakýchkoli prací, které by mohly omezit průjezdnost komunikací, objednatel vyrozumí v předstihu zhotovitele o této skutečnosti, aby mohly být projednány náhradní svozové trasy nebo termíny svozu Objednatel bude při zajišťování jednotlivých služeb plnit závazky plynoucí pro tyto služby z příloh č. 1 až č. 3 této smlouvy.

5 IX. Trvání a ukončení smlouvy 9.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to počínaje od Kterákoli ze stran je oprávněna písemně vypovědět smlouvu bez uvedení důvodů, a to s výpovědní dobou 12 měsíců, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně Obě smluvní strany mají právo okamžitě písemně vypovědět tuto smlouvu, s účinky výpovědi doručením výpovědi druhé smluvní straně, v případě, že dojde k podstatnému porušení závazků uvedených v této smlouvě i přes dvě písemná upozornění, přičemž za podstatná porušení jsou považovány: - prodlení zhotovitele s poskytnutím služby dohodnuté podle této smlouvy v rámci nakládání s Odpady, pokud zhotovitel nesplní svůj závazek ani do 14 dnů po té, co byl objednatelem na prodlení písemně ( , fax) upozorněn. - prodlení objednatele s proplacením faktury vystavené zhotovitelem v trvání delším než 30 kalendářních dnů od termínu splatnosti případné neproplacené faktury 9.3. Jakékoli jednostranné ukončení smlouvy není možné (strany toto právo výslovně vylučují) v případě porušení závazků menší důležitosti. X. Vyšší moc Žádná ze stran není v prodlení s plněním svých závazků či povinností ze smlouvy způsobených vyšší mocí, a to po dobu trvání vyšší moci Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" událost mimo kontrolu té smluvní strany, kterou nelze předvídat a odvrátit. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karantenní omezení, dopravní embarga a stávky. XI. Závěrečná ustanovení Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména Obchodního zákoníku v platném znění (v rámci tohoto zákoníku pak především 261 až 408, přiměřeně pak 536 až 575) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými statutárními zástupci obou stran Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si ponechá objednatel Objednatel prohlašuje, že tuto smlouvu před uzavřením schválilo zastupitelstvo města svým rozhodnutím ze dne. V dne... V Týništi nad Orlicí dne... zhotovitel objednatel

6 Přílohy: Příloha Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a využití, případně odstranění netříděného/směsného KO Příloha Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a využití, případně odstranění, vytříděných složek komunálního odpadu umístěných ve zvláštních kontejnerech. Příloha 3. - Převzetí ostatního směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu přivezeného občany Týniště nad Orlicí nebo z Města Týniště nad Orlicí na překládací stanici odpadů. Příloha 4. - Svoz ze Sběrných zařízení, sběr a přepravu od podnikatelských subjektů na území města Týniště nad Orlicí.

7 Příloha č. 1 Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a odstranění, případně využití, netříděného/směsného KO (tedy odpadu bez NO, objemného odpadu a vytříděných nebezpečných složek) I. Stanovení konkrétního druhu Sběrných zařízení a četnosti svozu 1. Pro ukládání KO budou přednostně využívány typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l a kontejnery o objemu 1100 l. Svoz bude prováděn každý týden. Svozové dny budou v pondělí a úterý. II. Ceny 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě investičních a provozních nákladů zhotovitele. Je určena roční sazbou na obyvatele (RS) vynásobenou počtem obyvatel evidovaných k trvalému pobytu k předcházejícího roku (PO). Počet obyvatel Cena za občana (Kč/občan ) Směsný komunální odpad Celková cena ( Kč/rok) Cena (Kč/měsíc) , , ,75 III. Podmínky zajištění služby 1. Zhotovitel před zahájením poskytování služby oznámí objednateli písemně plán svozů (svozové dny)pro město Týniště nad Orlicí. Jakoukoli změnu plánu svozů musí zhotovitel písemně oznámit objednateli minimálně jeden měsíc před účinností změny. 2. Zhotovitel má právo změny svozového dne mimo rámec předchozího bodu, pokud si to vyžádají provozní okolnosti. O těchto změnách je povinen informovat bezodkladně objednatele. 3. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového plánu v důsledku nenadálých situací, zajistit náhradní svoz během následujícího pracovního dne. O takovéto situaci bude neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel se zavazuje provádět odvoz odpadu i v dny státem uznaných svátků. 4.Zhotovitel se zavazuje vyprazdňovat Sběrné zařízení, pokud jsou splněny podmínky sjednané ve smlouvě, úplně s výjimkou případů, kdy to není možné s ohledem na okolnosti uloženého odpadu v konkrétním Sběrném zařízení, tj. např. zamrzlého nebo příliš upěchovaného odpadu. V takových případech zhotovitel informuje objednatele a společně dohodnou další postup. 5.Zhotovitel se zavazuje odstranit znečištění způsobené při manipulaci a vyklápění nádob. 6. Případné námitky či připomínky ke kvalitě prací, prováděných zhotovitelem, musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného prodlení. 7. Stane-li se místo umístění/stanoviště Sběrného zařízení po určitou dobu nepřístupné, dohodne se zhotovitel s objednatelem na náhradním stanovišti, případně změně typu nádoby či četnosti svozu. 8. Zhotovitel se zavazuje zajistit manipulaci se Sběrným zařízením (k přepravnímu/svozovému prostředku a zpět) max. do vzdálenosti 10 m od místa, kam může bez omezení zajet svozové/přepravní zařízení, to vše

8 za podmínky, že na této vzdálenosti nejsou bezpečnostní, stavební či terénní překážky apod. V opačném případě se jedná o překážku bránící plnění zhotovitele a zhotovitel není povinen zajistit svoz konkrétního Sběrového zařízení do doby odstranění překážky objednatelem, přičemž má vůči objednateli právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s překážkou.

9 Příloha č. 2 Svoz ze Sběrných zařízení, sběr, přepravu a využití, případně odstranění, vytříděných složek komunálního odpadu umístěných ve zvláštních kontejnerech I. Stanovení obsahu služby 1. Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: - sběr, svoz a přeprava vytříděného odpadu k následnému zpracování - manipulace se sběrnými nádobami na vytříděné odpady - vedení evidence vytříděných odpadů - barevné označení nádob dle tříděné komodity II. Druh, množství a četnost svozu Separovaný odpad (plast, sklo, papír ) Komodita Druh Sběrného zařízení Počet ks Četnost svozu Plast Kontejner 1,1 m x týdně Kontejenr 1,1 m x týdně Popelnice 240 l x týdně Zvon 2,1 m3 3 1 x týdně Zvon 1,1 m3 7 1 x týdně Sklo bílé Zvon 1,1 m x za měsíc Sklo bar. Zvon 1,5 m x za 14 dnů Zvon 1,5 m3 3 1 x za měsíc Zvon 1,1 m3 1 1 x za 14 dnů Zvon 1,1 m3 9 1 x za měsíc Popelnice 240 l 39 1 x za 14 dnů Popelnice 240 l 1 1 x za měsíc Popelnice 110 l 52 1 x za 14 dnů Náp. karton Popelnice 110 l 6 1 x za měsíc Papír Popelnice 240 l 86 1 x týdně Kontejner 1,1 m x týdně III. Cena 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě investičních a provozních nákladů zhotovitele. Je určena roční sazbou na obyvatele (RS) vynásobenou počtem obyvatel evidovaných k trvalému pobytu k předcházejícího roku (PO).

10 Počet obyvatel (PO) Cena za obyvatele (Kč/obyvatel ) (RS) Separovaný odpad (plast, sklo, papír ) Celková (Kč/rok) cena Cena (Kč/měsíc) , , ,25 III. Specifikace využitelných, vytříděných složek komunálního odpadu Kód odpadu Název odpadu Popis odpadu sklo skleněné lahve od nápojů plasty plastové lahve od nápojů, folie, plastové výrobky papír a lepenka použité noviny a časopisy, odpadní kartonové obaly 1. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového plánu v důsledku nenadálých situací, zajistit náhradní svoz během následujícího pracovního dne. O takovéto situaci bude neprodleně informovat objednatele. 2. Zhotovitel se zavazuje vyprazdňovat Sběrné zařízení, pokud jsou splněny podmínky sjednané ve smlouvě, úplně s výjimkou případů, kdy to není možné s ohledem na okolnosti uložené odpadu v konkrétním Sběrném zařízení, tj. např. zamrzlého nebo příliš upěchovaného odpadu. V takových případech zhotovitel informuje objednatele a společně dohodnou další postup. 3. Zhotovitel se zavazuje provést svoz Sběrového zařízení, u kterého není výše určena četnost a proto není obsaženo ve svozovém plánu, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele (dopis, fax, mail) k provedení svozu konkrétního Sběrového zařízení.

11 Příloha č. 3 Převzetí ostatního směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu přivezeného ze sběrného dvora v Týništi nad Orlicí na překládací stanici odpadů. I. Cena dle platného ceníku Převzetí a uložení odpadu Druh odpadu Číslo odpadu Cena za tunu Směsný komunální odpad ,- Kč Velkoobjemový odpad ,- Kč

12 Příloha č. 4 Svoz ze Sběrných zařízení, sběr a přepravu od podnikatelských subjektů na území města Týniště nad Orlicí. I.Stanovení obsahu a podmínek služby Zhotovitel převezme odpad od podnikatelů podnikajících na území Města Týniště na Orlicí, na základě předloženého písemného sdělení o počtu nádob těchto podnikatelů. Toto písemné sdělení bude nedílnou součástí této přílohy a bude aktualizováno jednou ročně a to k Objednatel ručí za správnost tohoto sdělení a zavazuje se v případě zjištění nesrovnalostí, že doplatí zhotoviteli případné doměření DPH a z toho vyplývající sankce. Dále se objednatel zavazuje při kontrole státních orgánů ( FÚ atd.) poskytnout příslušné podklady a doložení. II. Cena za službu Převzetí a uložení odpadu Druh odpadu Číslo odpadu Cena za rok Cena za měsíc Směsný komunální odpad ,80 Kč ,40 Kč Separovaný odpad plast, sklo, papír 9 458,40 Kč 788,20 Kč

SMLOUVA O DÍLO Č.. uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO Č.. uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Č.. uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) I. Smluvní strany Objednatel: Město Hrochův Týnec Se sídlem: Smetanova 25, 53862 Hrochův

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem,

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanoveními 631 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanoveními 631 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanoveními 631 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Objednatelem: Společenství pro dům č.p. 703, Praha 9 - Letňany sídlo : Zlonická 703/2, 190 00 Praha 9 -Letňany

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Svoz komunálního odpadu a separovaného sběru zahrnuje: 1. Pravidelný sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu 2. Separovaný sběr 3. Zpracování evidence produkovaných

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy c# KUJIP00SXYŤ2 -OV -\> \0 ^ Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo - stavebnictví

Smlouva o dílo - stavebnictví Smlouva o dílo - stavebnictví Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

na provádění oprav, údržby a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky

na provádění oprav, údržby a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky Rámcová servisní smlouva č. 28/12/200 na provádění oprav, údrž a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky Č.j.: KRPU-117614- /ČJ-2012-0400VZ

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Návrh - SMLOUVA O DÍLO

Návrh - SMLOUVA O DÍLO Návrh - SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 1. Město Černošín, IČO: 00259772 se sídlem Černošín, Nám. 1.máje 62, 349 01 Stříbro zastoupené starostou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU Příloha č. 2 - Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU uzavřená níže psaného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1784/2015 Kupní smlouva prodávajícího č.. RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavíraná mezi: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA xxxxxxx, se sídlem: xxxxxxxxxx sídlo velkoobchodu: xxxxxxxxxx zastoupený: xxxxxxxxxxxxx bankovní. spojení: xxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx IČO: xxxxxxxx, DIČ:

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: 1. Příkazce: Město Semily Sídlo: Husova

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

... ) ~ fax č. 553 713 443 _;

... ) ~ fax č. 553 713 443 _; ----- -- Mariu. Peci. " ~ Smlouva o dílo Č.068/2014 Smlouva o dílo Č.068/2014 Evidenční číslo: TPO/2014/7 Odvoz a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů, kromě komunálního, z Psychiatrické nemocnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656. Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656. Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: PPR-11999-20/ČJ-2012-990656 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 adresa pro doručování: Policejní prezidium ČR Správa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Smlouva o dílo 107/2013

Smlouva o dílo 107/2013 Smlouva o dílo 107/2013 uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Dr. Bohuslavem Červeným bankovní spojení: ČSOB 112595926/0300

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Městem Bystřice se sídlem Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Obec Chrást se sídlem Chrást, Čsl. odboje 133, PSČ 330 03

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

Smlouva o dílo č. o poskytování úklidových služeb

Smlouva o dílo č. o poskytování úklidových služeb Smlouva o dílo č. o poskytování úklidových služeb část 2 VZ Účastníci smlouvy: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Se sídlem: nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 Žižkov veřejná vysoká škola zřízená zákonem

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU - Elektrická kytara pro jazzovou hru" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU - Elektrická kytara pro jazzovou hru OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více