II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL"

Transkript

1 íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím zasedání jsme se zavázali slibem, že budeme s nejlepším v domím a sv domím pracovat tak, aby naše innost byla p ínosem pro všechny ob any. Ne všechny cíle, které jsme si dali na za átku volebního období, se nám však poda ilo realizovat. V tomto vydání HLASU vám chceme p edložit souhrn inností zastupitelstva obce Smilkov. Souhrn je rozd len na dv ásti. V první ásti uvedeme akce, které byly realizovány z rozpo tu obce, a ve druhé ásti ty, které vznikly za pomoci r zných dota ních titul o které jsme zažádali. V záv re né ásti je uveden p ehled kulturních akcí, na nichž se obec Smilkov podílela. I. ÁST AKCE Z ROZPO TU OBCE Rozší ení ve ejného osv tlení v osad Kouty náklady cca: ,- K realizace akce: 12/2006-6/2007 ekárny zajišt ní rekonstrukce autobusové ekárny u státní silnice na Old ichovci zbudování nové ekárny ve Smilkov realizace akcí: Zabezpe ení cesty okolo rybníka Mlýnský - zbudování kamenného tarasu realizace akce: 11/2009 náklady: ,- K - ochranné zábradlí realizace akce: 8/2010 náklady: ,- K Úprava pomníku padlých zlacení písmen vylešt ní kamene nát r okrasných et realizace akce: 5/2010 náklady: ,- K Úprava chodníku u domu p. 58 byl zbudován chodník u p. 58 s finan ní spoluú astí nájemník cena celkem: ,- K Oprava silnice na základ astých p ipomínek našich spoluob an a obecního ú adu se poda ila zajistit oprava ásti silnice sm r Smilkov He mani ky realizace opravy: 2009 Cvi ení nejen pro ženy obec zakoupila cvi ební pom cky: bedýnky na cvi ení + sk ka hudební aparatura pro cvi itele zakoupení: 2010 cena: ,- K

2 íloha 1B Zakoupení program do PC - Obecní ú ad zakoupení licence na elektronickou pokladnu cena: 9.942,- K zakoupena: 4/ knihovna zakoupení po íta ového programu na vedení elektronické evidence knih cena: 8.330,- K zakoupeno: 3/2008 Studie na rekonstrukci domu p. 46 Obecní ú ad zadal vypracování studie na rekonstrukci domu p. 46, ve které eší z ízení obecního ú adu v p ízemí budovy a zbudování bezbariérového p ístupu cena studie: ,- K Oprava silnice - Old ichovec odstran ní "žlabovek" z vozovky p i výjezdu na státní silnici upravení povrchu živi ným potahem cena: K realizace: 2009 GRANT 2007 II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL St edo eský kraj v souladu se Statutem Fondu sportu a volného asu a Zásadami grantového ízení z Fondu sportu a volného asu St edo eského kraje. Název: Kdo sportuje nezlobí aneb obnova sportovišt ve Smilkov P íprava projektu + realizace projektu: od 11/2006 do 10/2007 Vyú tování projektu: podíl obcí 20 %: ,- K dotace 80 % : ,- K vlastní dofinancování ,- K Celkem cena projektu: ,- K úprava terénu zakoupení a montáž ochranných sítí zakoupení a montáž trubek po celém obvodu h išt (navýšení oplocení) zakoupení a instalace pingpongového stolu zakoupení WC zakoupení a výsadba okrasné zelen nát r všech sloupk po obvodu h išt oprava vstupních vrat na sportovišt GRANT 2008 St edo eský kraj v souladu se Statutem Fondu sportu a volného asu a Zásadami grantového ízení z Fondu sportu a volného asu St edo eského kraje. Název: Smilkovští obnovují své sportovišt P íprava projektu + realizace projektu: od 7/2007 do 12/2008 Tento projekt je sou ástí Integrované rozvojové strategie Spole enství ertovo b emeno a navazoval na projekt "Kdo sportuje nezlobí aneb obnova sportovišt ve Smilkov ". Vyú tování projektu: podíl obcí 41,5 %: ,- K dotace 58,50 % : ,- K Celkem cena projektu ,- K

3 íloha 1C úprava sportovní plochy pro d ti zakoupení basketbalového koše, dome ku se skluzavkou, t emi plošinami, hrazdou a houpa kami GRANT 2009 St edo eský kraj v souladu se Statutem Fondu sportu a volného asu a Zásadami grantového ízení z Fondu sportu a volného asu St edo eského kraje. Název : Obnova sportovišt osada Kouty P íprava projektu: 11/2008 Realizace tohoto projektu nebyla uskute na. Obec neobdržela z Fondu sportu dotaci. POV 2008 Dotace z Programu obnovy venkova St edo eského kraje Název: Komplexní úprava ve ejných prostranství v obci Smilkov P íprava projektu + realizace projektu: od 12/2007 do 11/2008 Vyú tování projektu: podíl obcí: ,- K dotace: ,- K Celkem cena projektu ,- K - úprava plochy pod separovaný odpad - oprava chodníku p ed budovou obecního ú adu - vým na a dopln ní bezpe nostního zábradlí do obecního ú adu POV 2009 Dotace z Programu obnovy venkova St edo eského kraje I. ) Název: Oprava ve ejného osv tlení v obci Smilkov P íprava projektu + realizace projektu: od 12/2008 do 11/2009 Vyú tování projektu: podíl obcí: ,- K dotace: ,- K Celkem cena projektu ,- K vým na svítidel oprava stožár ve ejného osv tlení II. ) Název: Multifunk ní knihovna dle našich p edstav P íprava projektu: od 12/2008 Realizace tohoto projektu nebyla uskute na. Obec nezískala z POV na tento projekt dotaci. modernizace obecní knihovny Dotace CZECH POINT 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj, název opera ního programu: Integrovaný opera ní program Název: CZECH POINT kontaktní místo P íprava projektu + realizace projektu: od 12/2008 do 12/2009 Vyú tování projektu: podíl obcí: 9.661,- K dotace: ,- K Celkem cena projektu ,- K

4 íloha 1D zakoupení vybavení pro z ízení kontaktního pracovišt CZECH POINT vybavení: po íta, dva monitory, reproduktory, multifunk ní barevná tiskárna, te ka árových kód Dotace v rámci sdružení ERTOVO B EMENO I Název: Údržba cyklotrasy Smilkov-Old ichovec P íprava projektu + realizace projektu: od 3/2007 do 12/2007 Vyú tování projektu: cena díla a získané dotace: ,- K vysekání zelen, trnitého porostu a náletu bylo uskute no Mysliveckým sdružením Ž ÁR SMILKOV II Název: Úprava stávající bu ky na místním sportovišti P íprava projektu + realizace projektu: od 3/2007 do 12/2007 Vyú tování projektu: cena díla a získané dotace: ,- K celoplošné pokrytí stávající bu ky palubkami zhotovení st ešní konstrukce a pokrytí st echy šindelem Název: Úprava interiér spole enské klubovny v budov bývalé školy ve Smilkov P íprava projektu + realizace projektu: od 3/2008 do 12/2008 Vyú tování projektu: cena díla a získané dotace: ,- K rekonstrukce podlahy vyztužení deskami nákup a položení nového lina zakoupení nového osv tlení místnosti vymalování místnosti nát r radiátor Dotace z fondu SFŽP (Státní fond životního prost edí) Název: Odbahn ní rybníka Mlýnský P íprava projektu + realizace projektu: od 11/2007 do 8/2010 Vyú tování projektu: Získaná dotace z EU: ,- K Získaná dotace z SFŽP: ,- K Spoluú ast obce: ,- K Celkové náklady: ,- K - zhotovení projektu - rozbory sedimentu - geodetické práce - technický stavební dozor - odstran ní a uložení sedimentu - oprava hráze, kamenného mostku, instalace nového požeráku, oprava bezpe nostního p elivu - oprava nátokové stoky + obnova t ech jez - vyhotovení záv re né zprávy

5 íloha 1E Dotace z Místní ak ní skupiny Krajina srdce (MAS Krajina srdce) V rámci programu SZIF (Státní zem lský interven ní fond) Název: Vegeta ní úpravy v obci Smilkov P íprava projektu + realizace projektu: od 5/2008 do 9/2010 Tento projekt byl p edkládán ve t ech výzvách: dvakrát v MAS Krajina srdce a jednou v POV Obec Smilkov usp la až ve t etí výzv. Vyú tování projektu: Získaná dotace z EU : ,- K Získaná dotace z národních zdroj : ,- K Spoluú ast obce: ,- K Celkové náklady: ,- údržba zelen v osadách Kouty a Smilkov výsadba okrasných ke výsadba chyb jících strom zhotovení projektové dokumentace + podání žádosti vyhotovení záv re né zprávy *********************************** Pro názornost uvádíme celkový sou et získaných dotací v roce : Celková ástka získaných dotací mimo rámec rozpo tu iní ,- K. ****************************** ********************************************************************** Krátké p ipomenutí kulturních akcí v naší obci. B hem našeho volebního období jsme byli v rni nov vzniklé tradici, a to rozsv cení váno ního stromu, spojenou vždy s malou kulturní vložkou od našich nejmladších. V posledních dvou letech nám p i této íležitosti vyhrávala živá hudba kapely T etí dech a b hem ve er bylo podáváno malé ob erstvení na zah átí. Další z tradic, ve kterých jsme pokra ovali, bylo pravidelné setkání našich senior v hasi ském dom. Atmosféra t chto setkání byla vždy p íjemná, veselá a to p i doprovodu živé hudby skupin Hošnabend a Trýblbend. I zde bychom cht li vyzdvihnout vystoupení našich malých spoluob an, kte í nás mile bavili svými básn mi, písn mi a hrou na hudební nástroje. Každoro v m síci dubnu mají sedl anští ochotníci nastudované krásné divadelní p edstavení, na které my smilkovští vždy rádi jedeme. Organiza nám ho zajiš ují manželé Kapounovi, dopravu hradí obec. V oblasti sportu obec vybavila sportovn -kulturní místnost v p. 46, ve které se pravideln již t etí rokem scházejí ke cvi ení naše ženy, vždy jedenkrát týdn v úterý od hodin. Místnost také využívají ke své innosti stolní tenisté, kte í zde po ádají sout že s tenisovými družstvy z okolních vesnic. Po n kolika letech uspo ádal obecní ú ad d tský den na místním h išti. P esto, že v této oblasti nemáme zatím tradici, byla ú ast dobrá, po así se vyda ilo. Pro d ti byly p ipraveny mnohé sportovní sout žní disciplíny a myslivecké sdružení Ž ÁR Smilkov p ipravilo nau ný koutek, ve kterém si d ti ov ovaly své znalosti z írody a zárove si také mohly zast ílet na ter ze vzduchovky. Za spln ní všech úkol obdržely odm nu. hem odpoledne nám byly p edstaveny funk ní modely traktor, aut a vojenské techniky z Modelá ského spolku. Na n kterých z model se mohly d ti i vozit. Akci celý den doprovázela hudba, bylo zajišt no ob erstvení a ve er se opékaly vu ty. Fotografie z v tšiny akcí jsou na obecním WEBu - Fotogalerie Pravideln obecní ú ad p ispívá: Sboru dobrovolných hasi na okrskové sout že. V letošním roce p isp la na 120 výro í SDH Smilkov na zakoupení praporu. Mysliveckému sdružení Ž ÁR Smilkov na zakoupení tomboly na tradi ní plesy. Jednorázov obecní ú ad p isp l: Na setkání Kou ák, které si v lo ském roce z organizovala sama osada Kouty.

6 Hasi i Smilkov p ísp vky na prapor íloha 2A Výbor SDH Smilkov d kuje všem, kte í p isp li na zakoupení praporu ke 120 let m založení sboru. 1 x K - OÚ Smilkov (schváleno v rozpo tu pro rok 2010) 1 x K -E. Sittingerová íh v mlýn 1 x K - Smilkov a.s 1 x K - Nadace pro hasi ské hnutí P ibyslav 1 x K - V.Janda 1 x K - P. ermoch 1 x K - J.Rataj 7 x K - A.O.Votice, P.Bubník st, P.Bubník ml., St.Rokos st, D.Rokos. H.a M.Dohnalovi, Zd. Dvo ák 2 x 600 K - Vl.Tyllner, M. Rundová 5 x 500 K - K.Obecovský, R.Rokosová, J.Racík, Zd. a P.Posko ilovi, I. Dvo áková Líšt nec 8 x 300 K - M.Kapounová, J.Bubník st., J.Bubníková, I.a D. Dohnalovi,. I.a K a L.Bubníkovi 10 x 200 K - V.Pišt ková ml., M. íhová, H.Nová, A.Musilová, Zd.Skuhrovec, M.Kuklová, Fr. Posko il Radotín, Dohnalovi školka, M.Štiková Velíš, J.Vinduška Zástavec. 7 x 100 K - M.Bart k. M.Pražák. M.Petrová, P.Petr. L.B ichá ková Votice, K.Bubník Veselka. Zd. Datel Lhotka. 2 x 50 K - Fr. Musil. Zd. Šplíchal Velké He manice K p ísp vky celkem Vegeta ní úpravy v obci Smilkov Obci bylo p islíbeno v m síci 11/2009 poskytnutí dotace od SZIF ( STÁTNÍ ZEM LSKÝ INTERVEN NÍ FOND), p es Ob asné sdružení MAS Krajina srdce - eské Bud jovice. Dotace nám byla poskytnuta na základ p edloženého projektu a žádosti o dotaci. Ú elem podání žádosti bylo ošet ení proschlých strom v osad Smilkov a Kouty, výsadba okrasných d evin v prostoru pomníku padlých a ed budovou obecního ú adu, výsadba nových lip ve Smilkov. Akce byla již ukon ena a v sou asné dob je podaná žádost o proplacení dotace. Dne prob hne kontrolní den za ú asti poskytovatel dotace a zástupc obce v míst realizované akce. Volby do obecních zastupitelstev 2010 Letošní volby do obecních zastupitelstev se uskute ní ve dnech 15. a 16. íjna. Volební místnost ve Smilkov bude jako tradi otev ena v Hasi ském dom, v pátek od 14:00 do 22:00 hod v sobotu od 8:00 do 14:00 hod Do Obecního zastupitelstva Smilkov je postavena 1 kandidátka nezávislých: 1. Ing. Bc. Bukovská Zuzana 2. Dohnalová Hana 3. Zadražilová Romana 4. Bubník Pavel 5. Rokos Stanislav 6. Obecovský Jaroslav 7. Bart k Milan 8. Šika Karel

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více