KONFERENCE PRO OBCE 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE PRO OBCE 2011"

Transkript

1 POŘADATEL KONFERENCE PRO OBCE 2011 Nabídka propagace spolupráce s partnery Národní centrum regionů, s. r. o. je moderní společnost, která povaţuje spolupráci s představiteli měst, obcí a krajů za nejdůleţitější nástroj své komunikační strategie. Podporujeme princip dobré správy obcí a jejich profesionalizaci. Jsme důvěryhodným partnerem pro obce a regiony a napomáháme jejich rozvoji. Podporujeme spolupráci obcí s neziskovým sektorem a podnikatelskými subjekty. Jsme hrdi na námi pořádaná setkání starostů, místostarostů a dalších zastupitelů měst, obcí a krajů, které tradičně pořádáme pod národní ochrannou známkou. Pokládáme je za zásadní příleţitost pomáhat Vám všem, kterým leţí na srdci rozvoj územních samospráv a regionů za účinné spolupráce veřejného, neziskového i soukromého sektoru. 1

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE Dovolte, abychom Vás upozornili na možnost stát se partnery naší společnosti v roce Pokud se rozhodnete stát se strategickým partnerem naší společnosti ještě v tomto roce, získáte automaticky členskou kartu Národního lobby clubu, aniţ byste platili členský příspěvek na rok Současně Vám předkládáme naši vstřícnou nabídku účastnit se reprezentativních akcí Národního centra regionů, s. r. o. v roce 2011 jako naši partneři. Dobrá praxe a tradice u toho nesmíte chybět! Pilířem naší společnosti budou v roce 2011 tradičně akce určené pro obce ČR a jejich partnery. Jsme hrdi na námi pořádaná setkání starostů, místostarostů a dalších zastupitelů měst, obcí a krajů, které tradičně pořádáme pod národní ochrannou známkou. Pokládáme je za zásadní příleţitost pomáhat Vám všem, kterým leţí na srdci rozvoj územních samospráv a regionů za účinné spolupráce veřejného, neziskového i soukromého sektoru. MĚSTA A OBCE JSOU HYBNOU SILOU ROZVOJE REGIONŮ Již teď se můžete přihlásit k partnerské spolupráce a zajistit si prostor k prezentaci na našich velmi dobře zapsaných a zavedených setkáních, fórech, shromážděních a sněmech. 2

3 ROZHODNĚ VÁS ČEKÁ Motto: Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford Národní shromáţdění zastupitelů měst a obcí 2011 Shromáţdění zástupců obcí v regionech - Jihovýchod, Moravskoslezsko, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Střední Morava, Hlavní město Praha X. Fórum tajemníků ČR Národní sněm regionů soudrţnosti ČR PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE OBCÍ A PODNIKATELŮ Věříme v hodnoty a moc strategické spolupráce. Koncepci našeho modelu partnerské spolupráce opíráme o velmi dobré vztahy s obcemi, městy a regiony a partnerskými společnostmi, se kterými rádi dlouhodobě spolupracujeme a vzájemně se podporujeme. Naší prioritou je trvalá spolupráce, ne pouze jednorázový prospěch, protoţe spokojený klient je současně nejlepší vizitkou a oceněním našeho úsilí. Pokud hledáte moţnost cíleného marketingu a přímý kontakt s představiteli měst, obcí a regionů ČR, věříme, ţe společně s námi svého cíle dosáhnete. CO ZÍSKÁTE? Osobní kontakt s obcemi ČR. Přímá prezentace a komunikace je jednou z nejúčinnějších forem adresného oslovování a zástupci obcí s Vámi rádi naváţí spolupráci, pokud se jim připraveně představíte. Zajistíte si náskok před Vaší konkurencí, která si dosud neuvědomuje magickou sílu kouzla osobního kontaktu. Naskytne se Vám jedinečná příleţitost představit své projekty, sluţby, produkty a know-how na trhu veřejné správy, která s Vámi můţe v budoucnu uzavřít obchodní spolupráci, pochopitelně v mezích etiky a platného zákona o veřejných zakázkách. Pomůţeme Vám správně si zvolit strategii, která Vám zajistí dobré obchodní příleţitosti a tím větší úspěch a vyšší prosperitu Vaší společnosti. Získáte velmi dobrou pověst a goodwill mezi zástupci obcí ČR. Národní centrum regionů, s. r. o. je zavedenou společností, dobře známou zástupci obcí a poţívá mezi nimi dobré pověsti. Stejně tak obce vnímají partnery naší společnosti. Trh veřejné správy je významný a není zanedbatelný. Počet obcí a měst v ČR dosahuje v současné době něco přes 6250 a tvoří významný segment ve vypisování veřejných zakázek, kterým byste určitě rádi věnovali pozornost. Naše partnerské společnosti oceňují především komfort, preciznost a kvalitu, které jim poskytujeme, včetně aktuálnosti poskytovaných informací. Bezplatné členství v Národním lobby clubu v roce Bezplatné umístění v katalogu log na na I. kvartál 2011 a partnerství mediální kampaně v adresném oslovení měst, obcí a krajů v naší rozesílce (zviditelnění u všech oslovených obcí v ČR cca subjektů). 3

4 S KÝM NAVÁŢETE ÚZKÝ KONTAKT Oslovíte významné představitele (starosty, místostarosty, zastupitele, tajemníky a vrcholové manaţery) obcí, statutárních měst a zástupce krajů a regionů ČR (hejtmany náměstky, radní, zastupitele, vrcholové manaţery odborů a úseků, ředitele a zástupce úřadů rad regionů soudrţnosti. Zveme rovněţ poslance, senátory, představitele Asociace krajů, Svazu měst a obcí a dalších významných institucí, včetně zástupců resortních ministerstev ČR. Průběh minulých ročníků KONFERENCE PRO OBCE 2011 Shrnutí V posledních dvou letech navštívilo konference více než odborníků z celé ČR. Odborný program probíhá vždy v hlavním sále a ve dvou dalších sekcích (prezentace odborných příspěvků v tematických blocích, panelová diskuse. Neformální část představuje společenský program, do programu je zahrnuta tombola, do které naši partneři rovněž přispívají. Záznam z konferencí je zaznamenáván a on-line přenášen na Mediální partnerství Mediálním partnerem pro všechna Shromáždění zastupitelů měst a obcí je SYSTÉM 602, který zajišťuje on-line přenosy přes webové rozhraní na internetu.v roce 2010 jsme zaznamenali velkou sledovanost těchto konferencí. 4

5 Partneři minulých ročníků JAK POSTUPOVAT? Na stránkách v sekci Kategorie partnerství přečtěte text o obecných dispozicích k prezentaci, a poté vyplňte přihlašovací formulář, ve kterém naleznete i přehled všech akcí, na které se můţete jako partner přihlásit. Nabídka je platná do vyčerpání kapacity, přednost mají dříve přihlášení. Těšíme se na partnerskou spolupráce s Vámi! S pozdravem kreativní tým Národního centra regionů, s. r. o. Více informací: Kateřina Šnedarova - Marketing Manager Panská 13, Brno GSM:

6 GENERÁLNÍ PARTNER 2011 Nabídka partnerství Podporuje dlouhodobou a trvalou spolupráci, která zahrnuje individuální formy propagace a prezentace, na základě společně vytčených cílů. Zaručuje pravidelný a kontinuální kontakt se samosprávami, případně dalšími klienty Národního centra regionů. Strategické partnerství se uzavírá smluvně v rozsahu roční vzdělávací sezóny a je vhodné pro partnerské společnosti, které mají zájem o cílenou formu spolupráce a společné projekty s městy a obcemi v ČR. Strategické partnerství je jedním z pilířů společnosti, který napomáhá její orientaci v problematice samospráv ČR a usnadňuje volbu správné a cílené cesty k rozvoji spolupráce s městy a obcemi ČR. Strategický partner má zajištěnou prezentaci na akcích dle svého výběru minimálně v rozsahu kategorie hlavní partner. Velké logo v tištěném programu konference. Velké logo na webových stránkách Národního centra regionů s.r.o. Poděkování jako generálnímu partnerovi při zahájení a ukončení conference. Zařazení propagačních materialů přímo na konferencích. Odborná prezentace společnosti v programu conference. Paušální cena: Kč/měsíc (Bez 20 % DPH) + individuální poplatky za doplňkové služby dle konkrétní dohody 6

7 HLAVNÍ PARTNER 2011 Nabídka partnerství Úvodní slovo zástupce společnosti v zahajovací části odborného programu v max. délce 3 minuty a upozornění na prezentační místo společnosti. Umístění loga v prostorách určených pro prezentaci partnerských společností. Účast čtyř zástupců společnosti na akci. Umístění loga společnosti na www stránkách Národního centra regionů po dobu 3 měsíců v katalogu log s proklikem na stránky společnosti. Prezentační příspěvek (moţné v power pointu) zástupce společnosti během dopolední části odborného programu, zařazený jako bod programu s moţností libovolné tematiky v max. délce vystoupení 15 minut. Rozdání propagačních materiálů společnosti účastníkům akce. Zajištění prezentačního místa k prezentaci sluţeb, produktů, know-how společnosti v prostorách určených k prezentaci partnerských společností, s moţností předávat doplňující informace Vámi vybraným zástupcem společnosti v průběhu programu akce. Partner akce obdrţí kontakty účastníků akce a další informační materiály, dle typu akce s právem vyuţívat dokumenty ke své propagaci. Umístění fotografií z akce se zástupci a logy společnosti na web Národního centra regionů, s. r. o. v sekci tiskový servis. Cena: Kč (Bez 20 % DPH) 7

8 PARTNER AKCE 2011 Nabídka partnerství Představení společnosti jako partnera akce v zahajovací části a upozornění na prezentační místo společnosti. Umístění jednoho loga v prostorách určených pro prezentaci partnerských společností. Účast dvou zástupců společnosti na akci. Umístění loga společnosti na www stránkách Národního centra regionů po dobu 1 měsíce v katalogu log s proklikem na stránky společnosti. Stručné propagační vystoupení zástupce společnosti během odborného programu (v čase vymezeném pro propagační vystoupení partnerů) s moţností předat informace o společnosti, poskytovaných sluţbách, produktech, know-how v max. délce vystoupení 5 minut. Rozdání propagačních materiálů společnosti účastníkům akce. Zajištění prezentačního místa k prezentaci sluţeb, produktů, know-how společnosti v prostorách určených k prezentaci partnerských společností, s moţností předávat doplňující informace Vámi vybraným zástupcem společnosti v průběhu programu akce. Partner akce obdrţí kontakty účastníků akce a další informační materiály, dle typu akce s právem vyuţívat dokumenty ke své propagaci. Cena: Kč (Bez 20 % DPH) 8

9 ÚČASTNÍK AKCE Rozdání propagačního letáčku o společnosti účastníkům akce. Účast jednoho zástupce společnosti na akci. Cena: Kč (Bez 20 % DPH) BONUSY BONUS za výběr 2 akcí pokud si společnost vybere k prezentaci 2 akce z nabídky Národního centra regionů získává nárok na následující slevu: 5% slevu v kategorii účastník 10% slevu v kategorii partner 15% slevu v kategorii hlavní partner BONUS za výběr 3 akcí pokud si společnost vybere k prezentaci 3 akce z nabídky Národního centra regionů získává nárok na následující slevu: 10% slevu v kategorii účastník 15% slevu v kategorii partner 20% slevu v kategorii hlavní partner BONUS za výběr 3 5 akcí pokud si společnost vybere k prezentaci 3 5 akce z nabídky Národního centra regionů získává nárok na následující slevu: 15% slevu v kategorii účastník 20% slevu v kategorii partner 25% slevu v kategorii hlavní partner BONUS za výběr 5 akcí pokud si společnost vybere k prezentaci 5 akcí a více z nabídky Národního centra regionů získává nárok na následující slevu: 20% slevu v kategorii účastník 25% slevu v kategorii partner 30% slevu v kategorii hlavní partner + 1 libovolnou akci z nabídky zdarma dle výběru 9

10 Dobrá praxe a tradice u toho nesmíte chybět! ROZHODNĚ VÁS ČEKÁ Národní shromáţdění zastupitelů měst a obcí března 2011 v Telči Shromáţdění zástupců obcí v regionech soudrţnosti ČR Region soudržnosti Termín Místo konání Jihovýchod obcí regionu Jihomoravský kraj;kraj Vysočina BRNO Hlavní město Praha 58 městských částí PRAHA Moravskoslezsko obcí regionu Moravskoslezský kraj; OSTRAVA Severovýchod obcí regionu Královéhradecký kraj; Liberecký kraj;pardubický kraj PARDUBICE Střední Čechy obcí regionu Středočeský kraj; PRAHA Jihozápad obcí regionu Jihočeský kraj;plzeňský kraj ČESKÉ BUDĚJOVICE Severozápad obcí regionu Ústecký kraj;karlovarský kraj ÚSTÍ NAD LABEM Střední Morava obcí regionu Olomoucký kraj;zlínský kraj OLOMOUC 10

11 X. Fórum tajemníků ČR června 2011 v Brně Národní sněm region soudrţnosti ČR srpna 2011 v Českém Krumlově června 2011 v Brně pořádáme tradičně pod záštitou tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého Jubilejní X. ročník je jako vţdy pořádán v období oslav Brno Město uprostřed Evropy Fórum tajemníků v Brně bude v tomto roce slavit své jubilejní 10. výročí zaloţení tradice setkávání tajemníků a vedoucích personalistů měst a obcí ČR v Brně. 11

12 ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a kvalita řízení v úřadech územních samosprávných celků. Fórum je odborně zaměřeno tak, aby bylo pro tajemníky a vedoucí personalisty, případně další vedoucí manaţery obcí a měst aktuální. Jeho program vychází ze současných trendů a poţadavků Vás, řídících představitelů úřadů měst a obcí České republiky tak, aby akcentoval současné trendy, kladené na výkon dobré správy měst a obcí. OHŇOSTRŮJNÉ PŘEDSTAVENÍ STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS jiţ 14. ročník mezinárodní přehlídky ohňostrojů s hudbou. Hlavní soutěţní část je připravena na hladině Brněnské přehrady. Přírodní prostředí kolem vodního jezera vytváří pro diváky příjemný amfiteátr s nádhernou scénou z mnoha výhledových míst, naše společnost vyuţije terasu. RELAX Relaxovat můţete procházkou po okolí brněnské přehrady, navštívit Hrad Veveří a svoji procházku můţete zpříjemnit mnohými atrakcemi, které se v rámci brněnských oslav nabízí. 12

13 S pozdravem kreativní tým Národního centra regionů, s. r. o. Více informací: Kateřina Šnedarova - Marketing Manager Panská 13, Brno GSM:

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Č eská agentura na podporu obcho du/czechtrade 2004 Obsah 1 # Vaše agentura 2 Hlavní události 3 Slovo ministra a ředitele 4 Struktura 5 Management 6 Světová

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita

Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita 1 Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita XV. ročník Dnů NATO v Ostravě & VI. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, které se oprávněně honosí titulem největší bezpečnostní

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Výzva definovala jako oprávněné předkladatele projektových ţádostí následující subjekty:

Výzva definovala jako oprávněné předkladatele projektových ţádostí následující subjekty: Výzva č. 17, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byla výzva s pořadovým číslem 17 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 26. dubna 2010. Datum

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2 0 1 0 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Červen 2011 Výroční zpráva 2010 Strana 2 Obsah Obsah...

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více