Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s."

Transkript

1 Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. DŮLEŢITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou, která jako koncový uţivatel uzavřela tuto smlouvu) a společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vloţka 3012, se sídlem v Brně, Rostislavovo nám. 12, PSČ , IČ , a týká se softwarového produktu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., který zahrnuje počítačový program a můţe obsahovat příslušná nosná média, tištěné materiály a dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě (SOFTWAROVÝ PRODUKT). Licenční smlouva se vztahuje rovněţ na všechny Aktualizace a doplňky k původnímu SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytnuté vám společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA a závazky z ní oboustranně vyplývající se vztahují také na uţivatele bezúplatně distribuovaných verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označovaných zpravidla jako START verze. Licence k jakémukoliv softwaru poskytnutému koncovému uţivateli spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, na který se nevztahuje tato LICENČNÍ SMLOUVA (tj. jakýkoliv software, který není produktem společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.), je koncovému uţivateli poskytnuta za podmínek stanovených samostatnou licenční smlouvou poskytovatele takového softwaru a společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za skutečnosti v ní uvedené. Instalací, kopírováním, staţením, otevřením nebo jiným pouţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, ţe souhlasíte s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY a jste jimi vázáni. Přečtěte si proto pečlivě tuto LICENČNÍ SMLOUVU dříve, neţ započnete s instalací nebo jiným pouţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakoţ i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněným nositelem výlučných práv majetkových autorských k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a je oprávněna tato práva dále poskytnout třetím osobám. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho uţívání. Licence podle této smlouvy vás neopravňuje k jakémukoli jinému nakládání se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, neţ je upraveno touto smlouvou nebo neţ vyplývá z platných právních předpisů. SOFTWAROVÝ PRODUKT je dodáván na originálních nosičích autorsky pořízených společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebo je umoţněn download SOFTWAROVÉHO PRODUKTU z webových stránek společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. 1. UDĚLENÍ LICENCE. Na základě této LICENČNÍ SMLOUVY jsou vám udělena následující práva: Aplikační software. Jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo kteroukoli předchozí verzi tohoto produktu určenou pro stejný operační systém můţete instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem pouţívat (SPOUŠTĚT) pouze na jednom počítači, pracovní stanici, terminálu, příručním PC, zařízení typu pager, "inteligentním telefonu" nebo jiném elektronickém digitálním zařízení (POČÍTAČ). V rámci jedné licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můţete současně zpracovávat i ekonomickou agendu jiných osob, pokud u vámi zakoupené licence není v dodatku LICENČNÍ SMLOUVY uvedeno, ţe je určená pouze pro uţití osobou, která licenci zakoupila. Musíte však zabezpečit, aby vlastní licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nemohli přímo pouţívat zaměstnanci těchto třetích osob či osoby, které jsou s nimi v obchodním styku. V případě SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Analyst (všech verzí) platí licence pouze pro zpracování dat jedné agendy, případně pro tolik agend, pro kolik byla zakoupena příslušná multilicence. Data pořízená v SOFTWAROVÉM PRODUKTU nelze zpracovávat v bezúplatných verzích SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označovaných zpravidla jako START verze. Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou obsahovat dodatek LICENČNÍ SMLOUVY, který toto ujednání v některých bodech doplňuje či mění. Uloţení a provozování v síti. Při provozování v síti můţete kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uloţit nebo instalovat do určeného paměťového zařízení sítě, jako je například síťový server, uţívaného výhradně pro účely instalace nebo SPOUŠTĚNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jednom nebo více dalších počítačích v rámci vaší interní sítě. Pro kaţdého UŢIVATELE, který takto uloţený nebo instalovaný SOFTWAROVÝ PRODUKT současně pouţívá, musíte však smluvně získat a vyhradit licenci na tento SOFTWAROVÝ PRODUKT; tj. kaţdý POČÍTAČ, na němţ je SOFTWAROVÝ PRODUKT uţíván, musí být smluvně pokryt počtem licencí na tento SOFTWAROVÝ PRODUKT. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT neopravňuje ke sdílení a pouţívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU současně na různých POČÍTAČÍCH, které nejsou smluvně pokryty licencemi. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT provozován na terminálové síti, je nutné zakoupit licenci pro kaţdého klienta, který spouští SOFTWAROVÝ PRODUKT z terminálového serveru. V rámci jedné sítě není povoleno současné pouţívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a bezúplatné verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, zpravidla označované jako verze START. Další licence. K jiţ zakoupené licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můţete kdykoliv dokoupit další licence stejné národní verze produktu. Vyhrazení práv. Všechna práva, která vám nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licence je poskytnuta jako nevýhradní. Poskytnutí oprávnění třetí osobě. Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je poskytnuta jako nepřenosná,

2 poskytnutou licenci nemůţete dále ani zčásti poskytnout třetí osobě, postoupit ji můţete pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., za obchodních podmínek stanovených společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licence nepřechází na vaše právní nástupce, ledaţe k tomu společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., udělí písemný souhlas. Souhlas společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., je vyţadován rovněţ při prodeji podniku nebo jeho části, jejíţ je SOFTWAROVÝ PRODUKT součástí. Postoupení licence. Licenci k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU můţete po předchozím písemném souhlasu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., postoupit pouze na jiného koncového uţivatele. Převod se musí týkat celého SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech součástí, médií a tištěných materiálů, inovací, této LICENČNÍ SMLOUVY a případně certifikátu pravosti). Nabyvatel licence musí souhlasit s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY včetně všech omezení z této smlouvy vyplývajících. Cena a platební podmínky. Výše ceny za poskytnutí licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je stanovena v platném ceníku produktů společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., a jakákoli změna je moţná pouze písemnou dohodou společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem. Ke všem cenám bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. U tzv. START verze je licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytována bezúplatně. Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., podle platných platebních podmínek společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Pokud mezi stranami není ujednáno jinak, v případě vašeho prodlení se zaplacením ceny za poskytnutí licence nebo ceny za Aktualizaci je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dluţné částky za kaţdý započatý den prodlení, v případě Aktualizace je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., oprávněna vám dále zablokovat přístup ke staţení Aktualizace. Tímto ujednáním není dotčeno právo na úrok z prodlení a na náhradu škody. 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI Verze softwaru pro vzdělávání. Pokud je tento SOFTWAROVÝ PRODUKT označen jako "Verze pro vzdělávání" (téţ Education nebo EDU), jste oprávněni jej pouţívat pouze v případě, ţe jste Oprávněný uživatel pro vzdělávání, jinak pro vás nevyplývají z této LICENČNÍ SMLOUVY ţádná práva uţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Oprávněným uživatelem pro vzdělávání jsou ve smyslu této smlouvy školská zařízení spadající pod resort Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Omezení, týkající se zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny. Oddělení součástí. Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro pouţití na více neţ jednom POČÍTAČI. Ochranné známky. Tato LICENČNÍ SMLOUVA vám neuděluje ţádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Sluţby odborné pomoci. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., vám můţe poskytovat Služby odborné pomoci, které se týkají SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, a to zejména školení, Aktualizace (funkční i legislativní), horkou linku (hotline), servis v sídle CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebo u zákazníka, dodatečné individuální softwarové práce a podobně (Služby odborné pomoci). Pouţívání Služeb odborné pomoci se řídí zásadami a programy společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., které jsou popsány v uţivatelské příručce, v dokumentaci v tzv. on-line nebo elektronické formě nebo v jiných materiálech poskytovaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jakýkoliv doplňkový softwarový kód, který vám bude poskytnut v rámci Služeb odborné pomoci, je povaţován za součást SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a vztahují se na něj podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY. Jakékoliv technické informace, které poskytnete společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v rámci Služeb odborné pomoci, mohou být společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., pouţity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů, s výjimkou těch informací, které označíte jako Důvěrné. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebude tyto technické informace pouţívat způsobem, který by vás osobně identifikoval. Informace vámi označené za Důvěrné budou společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., pouţity výhradně pro Služby odborné pomoci vaší společnosti. Trvání a zrušení smlouvy. Licence je vám poskytnuta na dobu neurčitou, smlouvu lze zrušit dohodou. Pokud porušíte podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, můţe společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být specifikován důvod odstoupení, odstoupení nabývá účinnosti okamţikem jeho doručení. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., na zaplacení odměny za poskytnutí licence, byla-li licence poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody. Tuto smlouvu jste oprávněni kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běţet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, nejdříve však po úplném zaplacení odměny za poskytnutí licence s tím, ţe vracení jakéhokoli plnění ze strany CÍGLER SOFTWARE, a.s., je vyloučeno. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněna tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení práva uţití. Dnem uplynutí výpovědní doby nebo dnem odstoupení od této smlouvy, případně jiným dnem zániku této smlouvy, končí vaše veškerá práva uţití poskytnutá vám na základě této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí. Některé produkty mohou mít jiţ v okamţiku pořízení stanoveno datum Ukončení práva užití. V takovém případě je toto datum dnem zániku této smlouvy, končí jím vaše veškerá práva uţití poskytnutá vám na základě této smlouvy. V takovém případě musíte rovněţ zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí.

3 3. AKTUALIZACE. Produkt označený jako Aktualizace (dále jen Aktualizace), smíte pouţívat pouze v případě, ţe jste drţitelem licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, k němuţ se Aktualizace vztahuje. Aktualizace nahrazuje nebo doplňuje (a můţe znepřístupnit) SOFTWAROVÝ PRODUKT, k němuţ se Aktualizace vztahuje. Výsledný aktualizovaný produkt smíte pouţít pouze v souladu s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY. Pokud je aktualizovaný produkt součástí balíku softwarových programů, který podléhá této LICENČNÍ SMLOUVĚ jako celek, smí být pouţit a postoupen pouze v rámci tohoto balíku produktů a nesmí být odděleně pouţíván na více neţ jednom POČÍTAČI. Aktualizace některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ či jejich verzí mohou být povinné. V tomto případě je nezaplacení ceny za Aktualizaci v termínu stanoveném společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., z vaší strany povaţováno za ukončení práva uţití ve smyslu posledního odstavce čl. 2 této LICENČNÍ SMLOUVY. Aktualizace je povinná u těchto SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ: Money S3, Money S4, Money S5, Prodejna S3, Prodejna S5. Cena za Aktualizaci je vţdy pro příslušné období stanovena v platném ceníku produktů společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. U některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ můţe být Aktualizace součástí roční maintenance, na kterou je uzavírána s jednotlivými zákazníky samostatná smlouva. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zavazuje sledovat vývoj legislativy a v případě nutných změn v SOFTWAROVÉM PRODUKTU připravit v co moţná nejkratší lhůtě tzv. Legislativní aktualizaci za cenu uvedenou v platném ceníku společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. 4. AUTORSKÁ PRÁVA. Nositelem veškerých vlastnických a autorských práv týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakoţ i tištěných materiálů dodávaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jestliţe tento SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout libovolný počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní pouţití zaměstnanci vaší společnosti. Tištěný materiál dodávaný se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM není povoleno kopírovat. 5. SOFTWARE NA VÍCE MÉDIÍCH. SOFTWAROVÝ PRODUKT můţete obdrţet na více neţ jednom médiu. Bez ohledu na typ nebo formát obdrţených médií můţete pouţívat pouze jedno médium, které je pro váš POČÍTAČ vhodné. SPOUŠTĚNÍ dalšího média na jiném POČÍTAČI není povoleno. Další médium nesmíte zapůjčit, pronajmout nebo jiným způsobem převést jinému uţivateli, s výjimkou trvalého postoupení licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (viz výše). 6. ZÁLOŢNÍ KOPIE. Po instalaci jedné kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v souladu s touto LICENČNÍ SMLOUVOU si původní médium, na kterém byl SOFTWAROVÝ PRODUKT dodán společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., můţete ponechat pouze za účelem zálohování nebo archivace. Pokud je původní médium potřebné pro pouţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v POČÍTAČI, můţete vytvořit jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze pro účely zálohování nebo archivace. Jestliţe není jinak uvedeno v této LICENČNÍ SMLOUVĚ, nesmíte vytvářet kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ani tištěných materiálů dodaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. 7. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. V souladu s předanou dokumentací jste povinni řádně pečovat o pracovní prostředí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 8. OSOBNÍ ÚDAJE. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněna shromáţdit, zpracovat a uloţit osobní údaje koncového uţivatele, včetně rodného čísla (u fyzických osob), nezbytné pro uzavření LICENČNÍ SMLOUVY a její realizaci. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje koncový uţivatel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., souhlas k tomu, aby společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v době od uzavření LICENČNÍ SMLOUVY do jejího ukončení shromáţdila a zpracovala údaje o plnění závazků koncového uţivatele z LICENČNÍ SMLOUVY, popř. smluv souvisejících, a aby tyto údaje případně poskytla subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající, nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. Koncový uţivatel byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje koncový uţivatel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., současně souhlas k zasílání informací týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a souvisejících sluţeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. 9. REGISTRACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, vyjadřujete svůj souhlas se zněním této LICENČNÍ SMLOUVY a zavazujete se k jejímu dodrţování. Pokud není registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU provedena do deseti pracovních dnů od data zakoupení či obdrţení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, nemá společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., povinnost

4 jakékoliv podpory vůči koncovému zákazníkovi a koncovému zákazníkovi nevznikají nároky ze záruky tak, jak jsou popsány dále. 10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. Podmínkou vzniku nároků ze záruky a případné úplatně i bezúplatně poskytované sluţby je řádná registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., nejpozději do deseti pracovních dnů od data zakoupení nebo obdrţení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Místem uplatnění záruky je vţdy sídlo prodejce SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo sídlo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Reklamaci případné vady SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jste povinni uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady (nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU) písemně a vadu dostatečně specifikovat. K této písemné reklamaci musí být přiloţena kopie dokladu o zaplacení ceny za SOFTWAROVÝ PRODUKT a pevný nosič dat, na kterém jste SOFTWAROVÝ PRODUKT obdrţeli. V případě, ţe nedodrţíte shora popsané podmínky uplatnění vady SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vaše nároky ze záruky nevzniknou. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., zaručuje, ţe: a) SOFTWAROVÝ PRODUKT má ve všech podstatných aspektech funkční vlastnosti specifikované v doprovodné písemné či on-line dokumentaci, jinými vlastnostmi není společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., vázána. Vadou se rozumí, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT neodpovídá v některém z podstatných aspektů ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v doprovodném písemném nebo on-line materiálu. b) Veškeré Služby odborné pomoci poskytované společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., budou dostatečné podle příslušných písemných materiálů dodaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., a pracovníci Služeb odborné pomoci společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., vyvinou ekonomicky optimální úsilí směřující k řešení jakýchkoliv problémů. Upozorňujeme vás, ţe v rámci aktuálního technického a technologického vývoje nelze vyvinout komplexní software bez jakýchkoli chyb, které mohou vyjít najevo. Prověřit SOFTWAROVÝ PRODUKT z hlediska jeho funkčnosti a pouţitelnosti v konkrétní situaci jste povinni dříve, neţ začnete s jeho produktivním uţitím (to platí i pro produkty, které obdrţíte v rámci odstraňování vad). Ve spolupráci a na doporučení společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., jste povinni provést přiměřená opatření pro případ, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT nepracuje řádně, zcela, nebo pracuje částečně, a to zejména zajištěním dat, přezkoušením výsledků apod. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., a jejích dodavatelů a vaším výlučným nárokem na základě volby společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., buď (a) vrátit zaplacenou cenu či její poměrnou část za SOFTWAROVÝ PRODUKT, nebo (b) opravit nebo vyměnit vadný SOFTWAROVÝ PRODUKT. Jakýkoliv vyměněný SOFTWAROVÝ PRODUKT bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby. Omezení záruk. Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla vada SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným pouţíváním, pouţíváním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s Technickými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo počítačovými viry. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jeţ vstoupily v platnost po datu výroby SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uvedeném na obalu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Za závadu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamţiku výroby programu, nebo ţe nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamţiku výroby programu. Je však moţné si u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., vyţádat legislativní nebo technický update, který bývá dostupný buď bezúplatně, nebo za úplatu. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, ţe je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svou funkcí či podstatou brání korektnímu chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU např. počítačové viry nebo některé rezidentní programy. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, ţe je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v tom případě, kdy k verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU byla jiţ vydána aktualizovaná verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (inovace, upgrade, aktualizace, ať jiţ bezúplatná či za úplatu) a vy jste tuto novou verzi nenainstalovali. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v tom případě, kdy pro daný SOFTWAROVÝ PRODUKT existuje sluţba roční Aktualizace programu (ať jiţ bezúplatná či za úhradu) a vy tuto sluţbu nevyuţíváte. Jestliţe nelze prokázat, ţe vada byla způsobena společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., budou vám výkony spojené se zjišťováním příčiny a odstraňováním vady vyúčtovány podle platných cen společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v době provádění těchto úkonů, a to i v tom případě, kdy jste produkt nezakoupili přímo od CÍGLER SOFTWARE, a.s., a příčina závady je v hardwaru, softwaru či implementaci, které dodává třetí strana. Záruka se nevztahuje na bezúplatně distribuované verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označované zpravidla jako START verze. S ohledem na povahu bezplatně poskytovaných produktů jsou tyto produkty poskytovány, jak stojí a leţí. Odpovědnost za škody. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdrţela od druhé strany.

5 Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nenese odpovědnost za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně, následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i kdyţ vznikly na základě pouţití nebo nemoţnosti pouţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., dokonce byla-li společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., označena jako moţný původce těchto škod, a to i v případě, ţe takovou moţnost bylo moţné předem předpokládat. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za jakékoliv škody způsobené chodem SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na výpočetní technice, programovém vybavení či datových souborech konečného uţivatele, byly-li tyto způsobeny uţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozporu s touto dokumentací, nebo jestliţe vznikly následkem předem nedefinované události či uţitím nestandardního softwaru nebo hardwaru. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v ţádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v ţádném případě neodpovídá za sluţby nebo produkty třetích stran, o nichţ vás informovala nebo na které vás odkázala, pokud takové sluţby nebo produkty nejsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi vámi a CÍGLER SOFTWARE, a.s. (V takovém případě nese odpovědnost v rozsahu sjednaném v takové smlouvě.) V ţádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., nepřevýší částku zaplacenou vámi za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. 11. RŮZNÉ. Veškeré písemnosti určené společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v souvislosti s touto smlouvou zasílejte poštou na adresu CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu Pokud soud rozhodne, ţe některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy platná a účinná a smluvní strany doplní smlouvu novým ujednáním ve smyslu jejího původního neplatného ujednání.

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU

Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Všeobecné obchodní podmínky internetového informačního systému MONITORING REJSTŘÍKU Poskytovatel: Insolvence 2008, a.s. IČ: 27759725 se sídlem: Libušina třída 826/23, Brno 623 00 zapsaná v oddílu B, vložce

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Licenční smlouva k softwaru APSi

Licenční smlouva k softwaru APSi Licenční smlouva k softwaru APSi uzavřená mezi autorem a poskytovatelem licence Autor: Milan Kotek Sídlem: U Hada 16E, České Budějovice, 37005 IČ: 43850839 DIČ: CZ6002160879 Kontaktní e-mail: apsi@apsi.cz

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB LAM plus, s. r. o. IČO: 25129619 Sídlo: Meruňková 142, Ohrobec Károv, 252 45 Praha-západ Společnost byla zapsána 20. 5.

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Všeobecné podmínky, zkratka "VP") Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb.,občanským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CZ, S.R.O. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky internetového obchodu Šperkovnictví.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky internetového obchodu Šperkovnictví.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky internetového obchodu Šperkovnictví.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíţe vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více