Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s."

Transkript

1 Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. DŮLEŢITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou, která jako koncový uţivatel uzavřela tuto smlouvu) a společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vloţka 3012, se sídlem v Brně, Rostislavovo nám. 12, PSČ , IČ , a týká se softwarového produktu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., který zahrnuje počítačový program a můţe obsahovat příslušná nosná média, tištěné materiály a dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě (SOFTWAROVÝ PRODUKT). Licenční smlouva se vztahuje rovněţ na všechny Aktualizace a doplňky k původnímu SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytnuté vám společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA a závazky z ní oboustranně vyplývající se vztahují také na uţivatele bezúplatně distribuovaných verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označovaných zpravidla jako START verze. Licence k jakémukoliv softwaru poskytnutému koncovému uţivateli spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, na který se nevztahuje tato LICENČNÍ SMLOUVA (tj. jakýkoliv software, který není produktem společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.), je koncovému uţivateli poskytnuta za podmínek stanovených samostatnou licenční smlouvou poskytovatele takového softwaru a společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za skutečnosti v ní uvedené. Instalací, kopírováním, staţením, otevřením nebo jiným pouţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, ţe souhlasíte s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY a jste jimi vázáni. Přečtěte si proto pečlivě tuto LICENČNÍ SMLOUVU dříve, neţ započnete s instalací nebo jiným pouţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakoţ i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněným nositelem výlučných práv majetkových autorských k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a je oprávněna tato práva dále poskytnout třetím osobám. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho uţívání. Licence podle této smlouvy vás neopravňuje k jakémukoli jinému nakládání se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, neţ je upraveno touto smlouvou nebo neţ vyplývá z platných právních předpisů. SOFTWAROVÝ PRODUKT je dodáván na originálních nosičích autorsky pořízených společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebo je umoţněn download SOFTWAROVÉHO PRODUKTU z webových stránek společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. 1. UDĚLENÍ LICENCE. Na základě této LICENČNÍ SMLOUVY jsou vám udělena následující práva: Aplikační software. Jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo kteroukoli předchozí verzi tohoto produktu určenou pro stejný operační systém můţete instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem pouţívat (SPOUŠTĚT) pouze na jednom počítači, pracovní stanici, terminálu, příručním PC, zařízení typu pager, "inteligentním telefonu" nebo jiném elektronickém digitálním zařízení (POČÍTAČ). V rámci jedné licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můţete současně zpracovávat i ekonomickou agendu jiných osob, pokud u vámi zakoupené licence není v dodatku LICENČNÍ SMLOUVY uvedeno, ţe je určená pouze pro uţití osobou, která licenci zakoupila. Musíte však zabezpečit, aby vlastní licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nemohli přímo pouţívat zaměstnanci těchto třetích osob či osoby, které jsou s nimi v obchodním styku. V případě SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Analyst (všech verzí) platí licence pouze pro zpracování dat jedné agendy, případně pro tolik agend, pro kolik byla zakoupena příslušná multilicence. Data pořízená v SOFTWAROVÉM PRODUKTU nelze zpracovávat v bezúplatných verzích SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označovaných zpravidla jako START verze. Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou obsahovat dodatek LICENČNÍ SMLOUVY, který toto ujednání v některých bodech doplňuje či mění. Uloţení a provozování v síti. Při provozování v síti můţete kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uloţit nebo instalovat do určeného paměťového zařízení sítě, jako je například síťový server, uţívaného výhradně pro účely instalace nebo SPOUŠTĚNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jednom nebo více dalších počítačích v rámci vaší interní sítě. Pro kaţdého UŢIVATELE, který takto uloţený nebo instalovaný SOFTWAROVÝ PRODUKT současně pouţívá, musíte však smluvně získat a vyhradit licenci na tento SOFTWAROVÝ PRODUKT; tj. kaţdý POČÍTAČ, na němţ je SOFTWAROVÝ PRODUKT uţíván, musí být smluvně pokryt počtem licencí na tento SOFTWAROVÝ PRODUKT. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT neopravňuje ke sdílení a pouţívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU současně na různých POČÍTAČÍCH, které nejsou smluvně pokryty licencemi. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT provozován na terminálové síti, je nutné zakoupit licenci pro kaţdého klienta, který spouští SOFTWAROVÝ PRODUKT z terminálového serveru. V rámci jedné sítě není povoleno současné pouţívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a bezúplatné verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, zpravidla označované jako verze START. Další licence. K jiţ zakoupené licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můţete kdykoliv dokoupit další licence stejné národní verze produktu. Vyhrazení práv. Všechna práva, která vám nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licence je poskytnuta jako nevýhradní. Poskytnutí oprávnění třetí osobě. Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je poskytnuta jako nepřenosná,

2 poskytnutou licenci nemůţete dále ani zčásti poskytnout třetí osobě, postoupit ji můţete pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., za obchodních podmínek stanovených společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licence nepřechází na vaše právní nástupce, ledaţe k tomu společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., udělí písemný souhlas. Souhlas společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., je vyţadován rovněţ při prodeji podniku nebo jeho části, jejíţ je SOFTWAROVÝ PRODUKT součástí. Postoupení licence. Licenci k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU můţete po předchozím písemném souhlasu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., postoupit pouze na jiného koncového uţivatele. Převod se musí týkat celého SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech součástí, médií a tištěných materiálů, inovací, této LICENČNÍ SMLOUVY a případně certifikátu pravosti). Nabyvatel licence musí souhlasit s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY včetně všech omezení z této smlouvy vyplývajících. Cena a platební podmínky. Výše ceny za poskytnutí licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je stanovena v platném ceníku produktů společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., a jakákoli změna je moţná pouze písemnou dohodou společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem. Ke všem cenám bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. U tzv. START verze je licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytována bezúplatně. Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., podle platných platebních podmínek společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Pokud mezi stranami není ujednáno jinak, v případě vašeho prodlení se zaplacením ceny za poskytnutí licence nebo ceny za Aktualizaci je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dluţné částky za kaţdý započatý den prodlení, v případě Aktualizace je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., oprávněna vám dále zablokovat přístup ke staţení Aktualizace. Tímto ujednáním není dotčeno právo na úrok z prodlení a na náhradu škody. 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI Verze softwaru pro vzdělávání. Pokud je tento SOFTWAROVÝ PRODUKT označen jako "Verze pro vzdělávání" (téţ Education nebo EDU), jste oprávněni jej pouţívat pouze v případě, ţe jste Oprávněný uživatel pro vzdělávání, jinak pro vás nevyplývají z této LICENČNÍ SMLOUVY ţádná práva uţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Oprávněným uživatelem pro vzdělávání jsou ve smyslu této smlouvy školská zařízení spadající pod resort Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Omezení, týkající se zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny. Oddělení součástí. Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro pouţití na více neţ jednom POČÍTAČI. Ochranné známky. Tato LICENČNÍ SMLOUVA vám neuděluje ţádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Sluţby odborné pomoci. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., vám můţe poskytovat Služby odborné pomoci, které se týkají SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, a to zejména školení, Aktualizace (funkční i legislativní), horkou linku (hotline), servis v sídle CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebo u zákazníka, dodatečné individuální softwarové práce a podobně (Služby odborné pomoci). Pouţívání Služeb odborné pomoci se řídí zásadami a programy společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., které jsou popsány v uţivatelské příručce, v dokumentaci v tzv. on-line nebo elektronické formě nebo v jiných materiálech poskytovaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jakýkoliv doplňkový softwarový kód, který vám bude poskytnut v rámci Služeb odborné pomoci, je povaţován za součást SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a vztahují se na něj podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY. Jakékoliv technické informace, které poskytnete společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v rámci Služeb odborné pomoci, mohou být společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., pouţity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů, s výjimkou těch informací, které označíte jako Důvěrné. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebude tyto technické informace pouţívat způsobem, který by vás osobně identifikoval. Informace vámi označené za Důvěrné budou společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., pouţity výhradně pro Služby odborné pomoci vaší společnosti. Trvání a zrušení smlouvy. Licence je vám poskytnuta na dobu neurčitou, smlouvu lze zrušit dohodou. Pokud porušíte podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, můţe společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být specifikován důvod odstoupení, odstoupení nabývá účinnosti okamţikem jeho doručení. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., na zaplacení odměny za poskytnutí licence, byla-li licence poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody. Tuto smlouvu jste oprávněni kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běţet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, nejdříve však po úplném zaplacení odměny za poskytnutí licence s tím, ţe vracení jakéhokoli plnění ze strany CÍGLER SOFTWARE, a.s., je vyloučeno. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněna tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení práva uţití. Dnem uplynutí výpovědní doby nebo dnem odstoupení od této smlouvy, případně jiným dnem zániku této smlouvy, končí vaše veškerá práva uţití poskytnutá vám na základě této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí. Některé produkty mohou mít jiţ v okamţiku pořízení stanoveno datum Ukončení práva užití. V takovém případě je toto datum dnem zániku této smlouvy, končí jím vaše veškerá práva uţití poskytnutá vám na základě této smlouvy. V takovém případě musíte rovněţ zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí.

3 3. AKTUALIZACE. Produkt označený jako Aktualizace (dále jen Aktualizace), smíte pouţívat pouze v případě, ţe jste drţitelem licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, k němuţ se Aktualizace vztahuje. Aktualizace nahrazuje nebo doplňuje (a můţe znepřístupnit) SOFTWAROVÝ PRODUKT, k němuţ se Aktualizace vztahuje. Výsledný aktualizovaný produkt smíte pouţít pouze v souladu s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY. Pokud je aktualizovaný produkt součástí balíku softwarových programů, který podléhá této LICENČNÍ SMLOUVĚ jako celek, smí být pouţit a postoupen pouze v rámci tohoto balíku produktů a nesmí být odděleně pouţíván na více neţ jednom POČÍTAČI. Aktualizace některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ či jejich verzí mohou být povinné. V tomto případě je nezaplacení ceny za Aktualizaci v termínu stanoveném společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., z vaší strany povaţováno za ukončení práva uţití ve smyslu posledního odstavce čl. 2 této LICENČNÍ SMLOUVY. Aktualizace je povinná u těchto SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ: Money S3, Money S4, Money S5, Prodejna S3, Prodejna S5. Cena za Aktualizaci je vţdy pro příslušné období stanovena v platném ceníku produktů společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. U některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ můţe být Aktualizace součástí roční maintenance, na kterou je uzavírána s jednotlivými zákazníky samostatná smlouva. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zavazuje sledovat vývoj legislativy a v případě nutných změn v SOFTWAROVÉM PRODUKTU připravit v co moţná nejkratší lhůtě tzv. Legislativní aktualizaci za cenu uvedenou v platném ceníku společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. 4. AUTORSKÁ PRÁVA. Nositelem veškerých vlastnických a autorských práv týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakoţ i tištěných materiálů dodávaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jestliţe tento SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout libovolný počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní pouţití zaměstnanci vaší společnosti. Tištěný materiál dodávaný se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM není povoleno kopírovat. 5. SOFTWARE NA VÍCE MÉDIÍCH. SOFTWAROVÝ PRODUKT můţete obdrţet na více neţ jednom médiu. Bez ohledu na typ nebo formát obdrţených médií můţete pouţívat pouze jedno médium, které je pro váš POČÍTAČ vhodné. SPOUŠTĚNÍ dalšího média na jiném POČÍTAČI není povoleno. Další médium nesmíte zapůjčit, pronajmout nebo jiným způsobem převést jinému uţivateli, s výjimkou trvalého postoupení licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (viz výše). 6. ZÁLOŢNÍ KOPIE. Po instalaci jedné kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v souladu s touto LICENČNÍ SMLOUVOU si původní médium, na kterém byl SOFTWAROVÝ PRODUKT dodán společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., můţete ponechat pouze za účelem zálohování nebo archivace. Pokud je původní médium potřebné pro pouţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v POČÍTAČI, můţete vytvořit jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze pro účely zálohování nebo archivace. Jestliţe není jinak uvedeno v této LICENČNÍ SMLOUVĚ, nesmíte vytvářet kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ani tištěných materiálů dodaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. 7. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. V souladu s předanou dokumentací jste povinni řádně pečovat o pracovní prostředí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 8. OSOBNÍ ÚDAJE. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněna shromáţdit, zpracovat a uloţit osobní údaje koncového uţivatele, včetně rodného čísla (u fyzických osob), nezbytné pro uzavření LICENČNÍ SMLOUVY a její realizaci. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje koncový uţivatel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., souhlas k tomu, aby společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v době od uzavření LICENČNÍ SMLOUVY do jejího ukončení shromáţdila a zpracovala údaje o plnění závazků koncového uţivatele z LICENČNÍ SMLOUVY, popř. smluv souvisejících, a aby tyto údaje případně poskytla subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající, nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. Koncový uţivatel byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje koncový uţivatel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., současně souhlas k zasílání informací týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a souvisejících sluţeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. 9. REGISTRACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, vyjadřujete svůj souhlas se zněním této LICENČNÍ SMLOUVY a zavazujete se k jejímu dodrţování. Pokud není registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU provedena do deseti pracovních dnů od data zakoupení či obdrţení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, nemá společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., povinnost

4 jakékoliv podpory vůči koncovému zákazníkovi a koncovému zákazníkovi nevznikají nároky ze záruky tak, jak jsou popsány dále. 10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. Podmínkou vzniku nároků ze záruky a případné úplatně i bezúplatně poskytované sluţby je řádná registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., nejpozději do deseti pracovních dnů od data zakoupení nebo obdrţení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Místem uplatnění záruky je vţdy sídlo prodejce SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo sídlo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Reklamaci případné vady SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jste povinni uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady (nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU) písemně a vadu dostatečně specifikovat. K této písemné reklamaci musí být přiloţena kopie dokladu o zaplacení ceny za SOFTWAROVÝ PRODUKT a pevný nosič dat, na kterém jste SOFTWAROVÝ PRODUKT obdrţeli. V případě, ţe nedodrţíte shora popsané podmínky uplatnění vady SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vaše nároky ze záruky nevzniknou. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., zaručuje, ţe: a) SOFTWAROVÝ PRODUKT má ve všech podstatných aspektech funkční vlastnosti specifikované v doprovodné písemné či on-line dokumentaci, jinými vlastnostmi není společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., vázána. Vadou se rozumí, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT neodpovídá v některém z podstatných aspektů ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v doprovodném písemném nebo on-line materiálu. b) Veškeré Služby odborné pomoci poskytované společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., budou dostatečné podle příslušných písemných materiálů dodaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., a pracovníci Služeb odborné pomoci společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., vyvinou ekonomicky optimální úsilí směřující k řešení jakýchkoliv problémů. Upozorňujeme vás, ţe v rámci aktuálního technického a technologického vývoje nelze vyvinout komplexní software bez jakýchkoli chyb, které mohou vyjít najevo. Prověřit SOFTWAROVÝ PRODUKT z hlediska jeho funkčnosti a pouţitelnosti v konkrétní situaci jste povinni dříve, neţ začnete s jeho produktivním uţitím (to platí i pro produkty, které obdrţíte v rámci odstraňování vad). Ve spolupráci a na doporučení společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., jste povinni provést přiměřená opatření pro případ, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT nepracuje řádně, zcela, nebo pracuje částečně, a to zejména zajištěním dat, přezkoušením výsledků apod. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., a jejích dodavatelů a vaším výlučným nárokem na základě volby společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., buď (a) vrátit zaplacenou cenu či její poměrnou část za SOFTWAROVÝ PRODUKT, nebo (b) opravit nebo vyměnit vadný SOFTWAROVÝ PRODUKT. Jakýkoliv vyměněný SOFTWAROVÝ PRODUKT bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby. Omezení záruk. Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla vada SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným pouţíváním, pouţíváním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s Technickými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo počítačovými viry. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jeţ vstoupily v platnost po datu výroby SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uvedeném na obalu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Za závadu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamţiku výroby programu, nebo ţe nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamţiku výroby programu. Je však moţné si u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., vyţádat legislativní nebo technický update, který bývá dostupný buď bezúplatně, nebo za úplatu. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, ţe je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svou funkcí či podstatou brání korektnímu chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU např. počítačové viry nebo některé rezidentní programy. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, ţe je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v tom případě, kdy k verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU byla jiţ vydána aktualizovaná verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (inovace, upgrade, aktualizace, ať jiţ bezúplatná či za úplatu) a vy jste tuto novou verzi nenainstalovali. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v tom případě, kdy pro daný SOFTWAROVÝ PRODUKT existuje sluţba roční Aktualizace programu (ať jiţ bezúplatná či za úhradu) a vy tuto sluţbu nevyuţíváte. Jestliţe nelze prokázat, ţe vada byla způsobena společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., budou vám výkony spojené se zjišťováním příčiny a odstraňováním vady vyúčtovány podle platných cen společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v době provádění těchto úkonů, a to i v tom případě, kdy jste produkt nezakoupili přímo od CÍGLER SOFTWARE, a.s., a příčina závady je v hardwaru, softwaru či implementaci, které dodává třetí strana. Záruka se nevztahuje na bezúplatně distribuované verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označované zpravidla jako START verze. S ohledem na povahu bezplatně poskytovaných produktů jsou tyto produkty poskytovány, jak stojí a leţí. Odpovědnost za škody. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdrţela od druhé strany.

5 Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nenese odpovědnost za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně, následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i kdyţ vznikly na základě pouţití nebo nemoţnosti pouţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., dokonce byla-li společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., označena jako moţný původce těchto škod, a to i v případě, ţe takovou moţnost bylo moţné předem předpokládat. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za jakékoliv škody způsobené chodem SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na výpočetní technice, programovém vybavení či datových souborech konečného uţivatele, byly-li tyto způsobeny uţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozporu s touto dokumentací, nebo jestliţe vznikly následkem předem nedefinované události či uţitím nestandardního softwaru nebo hardwaru. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v ţádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v ţádném případě neodpovídá za sluţby nebo produkty třetích stran, o nichţ vás informovala nebo na které vás odkázala, pokud takové sluţby nebo produkty nejsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi vámi a CÍGLER SOFTWARE, a.s. (V takovém případě nese odpovědnost v rozsahu sjednaném v takové smlouvě.) V ţádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., nepřevýší částku zaplacenou vámi za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. 11. RŮZNÉ. Veškeré písemnosti určené společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v souvislosti s touto smlouvou zasílejte poštou na adresu CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu Pokud soud rozhodne, ţe některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy platná a účinná a smluvní strany doplní smlouvu novým ujednáním ve smyslu jejího původního neplatného ujednání.

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web:

Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web: Kontaktní údaje: Baračka 87/85 914 51 Trenčianske Teplice Telefón: 0910/905154 Web: www.issr.sk, www.issr.cz e-mail: audit@datasoftconsulting.sk průvodce uživatele programem Název: Integrovaná správa systémů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o.

Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o. Tyto podmínky užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Petrem Vráblíkem, Ph.D., ředitelem úřadu Regionální rady,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) 1. Užití Obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 zastoupená: Ing. Petrem Baţantem, CSc., MBA, jednatelem IČ: DIČ:

1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 zastoupená: Ing. Petrem Baţantem, CSc., MBA, jednatelem IČ: DIČ: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níţe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services

Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services I. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní podmínky závazkového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více