Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s."

Transkript

1 Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. DŮLEŢITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je smlouvou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou, která jako koncový uţivatel uzavřela tuto smlouvu) a společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vloţka 3012, se sídlem v Brně, Rostislavovo nám. 12, PSČ , IČ , a týká se softwarového produktu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., který zahrnuje počítačový program a můţe obsahovat příslušná nosná média, tištěné materiály a dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě (SOFTWAROVÝ PRODUKT). Licenční smlouva se vztahuje rovněţ na všechny Aktualizace a doplňky k původnímu SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytnuté vám společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA a závazky z ní oboustranně vyplývající se vztahují také na uţivatele bezúplatně distribuovaných verzí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označovaných zpravidla jako START verze. Licence k jakémukoliv softwaru poskytnutému koncovému uţivateli spolu se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, na který se nevztahuje tato LICENČNÍ SMLOUVA (tj. jakýkoliv software, který není produktem společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.), je koncovému uţivateli poskytnuta za podmínek stanovených samostatnou licenční smlouvou poskytovatele takového softwaru a společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za skutečnosti v ní uvedené. Instalací, kopírováním, staţením, otevřením nebo jiným pouţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, ţe souhlasíte s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY a jste jimi vázáni. Přečtěte si proto pečlivě tuto LICENČNÍ SMLOUVU dříve, neţ započnete s instalací nebo jiným pouţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU. SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakoţ i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněným nositelem výlučných práv majetkových autorských k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a je oprávněna tato práva dále poskytnout třetím osobám. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho uţívání. Licence podle této smlouvy vás neopravňuje k jakémukoli jinému nakládání se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, neţ je upraveno touto smlouvou nebo neţ vyplývá z platných právních předpisů. SOFTWAROVÝ PRODUKT je dodáván na originálních nosičích autorsky pořízených společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebo je umoţněn download SOFTWAROVÉHO PRODUKTU z webových stránek společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. 1. UDĚLENÍ LICENCE. Na základě této LICENČNÍ SMLOUVY jsou vám udělena následující práva: Aplikační software. Jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo kteroukoli předchozí verzi tohoto produktu určenou pro stejný operační systém můţete instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem pouţívat (SPOUŠTĚT) pouze na jednom počítači, pracovní stanici, terminálu, příručním PC, zařízení typu pager, "inteligentním telefonu" nebo jiném elektronickém digitálním zařízení (POČÍTAČ). V rámci jedné licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můţete současně zpracovávat i ekonomickou agendu jiných osob, pokud u vámi zakoupené licence není v dodatku LICENČNÍ SMLOUVY uvedeno, ţe je určená pouze pro uţití osobou, která licenci zakoupila. Musíte však zabezpečit, aby vlastní licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nemohli přímo pouţívat zaměstnanci těchto třetích osob či osoby, které jsou s nimi v obchodním styku. V případě SOFTWAROVÉHO PRODUKTU Analyst (všech verzí) platí licence pouze pro zpracování dat jedné agendy, případně pro tolik agend, pro kolik byla zakoupena příslušná multilicence. Data pořízená v SOFTWAROVÉM PRODUKTU nelze zpracovávat v bezúplatných verzích SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označovaných zpravidla jako START verze. Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou obsahovat dodatek LICENČNÍ SMLOUVY, který toto ujednání v některých bodech doplňuje či mění. Uloţení a provozování v síti. Při provozování v síti můţete kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uloţit nebo instalovat do určeného paměťového zařízení sítě, jako je například síťový server, uţívaného výhradně pro účely instalace nebo SPOUŠTĚNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jednom nebo více dalších počítačích v rámci vaší interní sítě. Pro kaţdého UŢIVATELE, který takto uloţený nebo instalovaný SOFTWAROVÝ PRODUKT současně pouţívá, musíte však smluvně získat a vyhradit licenci na tento SOFTWAROVÝ PRODUKT; tj. kaţdý POČÍTAČ, na němţ je SOFTWAROVÝ PRODUKT uţíván, musí být smluvně pokryt počtem licencí na tento SOFTWAROVÝ PRODUKT. Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT neopravňuje ke sdílení a pouţívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU současně na různých POČÍTAČÍCH, které nejsou smluvně pokryty licencemi. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT provozován na terminálové síti, je nutné zakoupit licenci pro kaţdého klienta, který spouští SOFTWAROVÝ PRODUKT z terminálového serveru. V rámci jedné sítě není povoleno současné pouţívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a bezúplatné verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, zpravidla označované jako verze START. Další licence. K jiţ zakoupené licenci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU můţete kdykoliv dokoupit další licence stejné národní verze produktu. Vyhrazení práv. Všechna práva, která vám nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licence je poskytnuta jako nevýhradní. Poskytnutí oprávnění třetí osobě. Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je poskytnuta jako nepřenosná,

2 poskytnutou licenci nemůţete dále ani zčásti poskytnout třetí osobě, postoupit ji můţete pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., za obchodních podmínek stanovených společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licence nepřechází na vaše právní nástupce, ledaţe k tomu společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., udělí písemný souhlas. Souhlas společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., je vyţadován rovněţ při prodeji podniku nebo jeho části, jejíţ je SOFTWAROVÝ PRODUKT součástí. Postoupení licence. Licenci k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU můţete po předchozím písemném souhlasu společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., postoupit pouze na jiného koncového uţivatele. Převod se musí týkat celého SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech součástí, médií a tištěných materiálů, inovací, této LICENČNÍ SMLOUVY a případně certifikátu pravosti). Nabyvatel licence musí souhlasit s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY včetně všech omezení z této smlouvy vyplývajících. Cena a platební podmínky. Výše ceny za poskytnutí licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je stanovena v platném ceníku produktů společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., a jakákoli změna je moţná pouze písemnou dohodou společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., s koncovým uţivatelem. Ke všem cenám bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. U tzv. START verze je licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytována bezúplatně. Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., podle platných platebních podmínek společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Pokud mezi stranami není ujednáno jinak, v případě vašeho prodlení se zaplacením ceny za poskytnutí licence nebo ceny za Aktualizaci je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dluţné částky za kaţdý započatý den prodlení, v případě Aktualizace je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., oprávněna vám dále zablokovat přístup ke staţení Aktualizace. Tímto ujednáním není dotčeno právo na úrok z prodlení a na náhradu škody. 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI Verze softwaru pro vzdělávání. Pokud je tento SOFTWAROVÝ PRODUKT označen jako "Verze pro vzdělávání" (téţ Education nebo EDU), jste oprávněni jej pouţívat pouze v případě, ţe jste Oprávněný uživatel pro vzdělávání, jinak pro vás nevyplývají z této LICENČNÍ SMLOUVY ţádná práva uţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Oprávněným uživatelem pro vzdělávání jsou ve smyslu této smlouvy školská zařízení spadající pod resort Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Omezení, týkající se zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu. Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny. Oddělení součástí. Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat pro pouţití na více neţ jednom POČÍTAČI. Ochranné známky. Tato LICENČNÍ SMLOUVA vám neuděluje ţádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Sluţby odborné pomoci. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., vám můţe poskytovat Služby odborné pomoci, které se týkají SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, a to zejména školení, Aktualizace (funkční i legislativní), horkou linku (hotline), servis v sídle CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebo u zákazníka, dodatečné individuální softwarové práce a podobně (Služby odborné pomoci). Pouţívání Služeb odborné pomoci se řídí zásadami a programy společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., které jsou popsány v uţivatelské příručce, v dokumentaci v tzv. on-line nebo elektronické formě nebo v jiných materiálech poskytovaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jakýkoliv doplňkový softwarový kód, který vám bude poskytnut v rámci Služeb odborné pomoci, je povaţován za součást SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a vztahují se na něj podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY. Jakékoliv technické informace, které poskytnete společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v rámci Služeb odborné pomoci, mohou být společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., pouţity pro obchodní potřeby, včetně podpory a vývoje produktů, s výjimkou těch informací, které označíte jako Důvěrné. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nebude tyto technické informace pouţívat způsobem, který by vás osobně identifikoval. Informace vámi označené za Důvěrné budou společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., pouţity výhradně pro Služby odborné pomoci vaší společnosti. Trvání a zrušení smlouvy. Licence je vám poskytnuta na dobu neurčitou, smlouvu lze zrušit dohodou. Pokud porušíte podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, můţe společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být specifikován důvod odstoupení, odstoupení nabývá účinnosti okamţikem jeho doručení. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., na zaplacení odměny za poskytnutí licence, byla-li licence poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody. Tuto smlouvu jste oprávněni kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běţet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, nejdříve však po úplném zaplacení odměny za poskytnutí licence s tím, ţe vracení jakéhokoli plnění ze strany CÍGLER SOFTWARE, a.s., je vyloučeno. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněna tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení práva uţití. Dnem uplynutí výpovědní doby nebo dnem odstoupení od této smlouvy, případně jiným dnem zániku této smlouvy, končí vaše veškerá práva uţití poskytnutá vám na základě této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí. Některé produkty mohou mít jiţ v okamţiku pořízení stanoveno datum Ukončení práva užití. V takovém případě je toto datum dnem zániku této smlouvy, končí jím vaše veškerá práva uţití poskytnutá vám na základě této smlouvy. V takovém případě musíte rovněţ zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a všech jeho součástí.

3 3. AKTUALIZACE. Produkt označený jako Aktualizace (dále jen Aktualizace), smíte pouţívat pouze v případě, ţe jste drţitelem licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, k němuţ se Aktualizace vztahuje. Aktualizace nahrazuje nebo doplňuje (a můţe znepřístupnit) SOFTWAROVÝ PRODUKT, k němuţ se Aktualizace vztahuje. Výsledný aktualizovaný produkt smíte pouţít pouze v souladu s podmínkami této LICENČNÍ SMLOUVY. Pokud je aktualizovaný produkt součástí balíku softwarových programů, který podléhá této LICENČNÍ SMLOUVĚ jako celek, smí být pouţit a postoupen pouze v rámci tohoto balíku produktů a nesmí být odděleně pouţíván na více neţ jednom POČÍTAČI. Aktualizace některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ či jejich verzí mohou být povinné. V tomto případě je nezaplacení ceny za Aktualizaci v termínu stanoveném společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., z vaší strany povaţováno za ukončení práva uţití ve smyslu posledního odstavce čl. 2 této LICENČNÍ SMLOUVY. Aktualizace je povinná u těchto SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ: Money S3, Money S4, Money S5, Prodejna S3, Prodejna S5. Cena za Aktualizaci je vţdy pro příslušné období stanovena v platném ceníku produktů společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. U některých SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ můţe být Aktualizace součástí roční maintenance, na kterou je uzavírána s jednotlivými zákazníky samostatná smlouva. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zavazuje sledovat vývoj legislativy a v případě nutných změn v SOFTWAROVÉM PRODUKTU připravit v co moţná nejkratší lhůtě tzv. Legislativní aktualizaci za cenu uvedenou v platném ceníku společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. 4. AUTORSKÁ PRÁVA. Nositelem veškerých vlastnických a autorských práv týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), jakoţ i tištěných materiálů dodávaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, je společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jestliţe tento SOFTWAROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout libovolný počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní pouţití zaměstnanci vaší společnosti. Tištěný materiál dodávaný se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM není povoleno kopírovat. 5. SOFTWARE NA VÍCE MÉDIÍCH. SOFTWAROVÝ PRODUKT můţete obdrţet na více neţ jednom médiu. Bez ohledu na typ nebo formát obdrţených médií můţete pouţívat pouze jedno médium, které je pro váš POČÍTAČ vhodné. SPOUŠTĚNÍ dalšího média na jiném POČÍTAČI není povoleno. Další médium nesmíte zapůjčit, pronajmout nebo jiným způsobem převést jinému uţivateli, s výjimkou trvalého postoupení licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (viz výše). 6. ZÁLOŢNÍ KOPIE. Po instalaci jedné kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v souladu s touto LICENČNÍ SMLOUVOU si původní médium, na kterém byl SOFTWAROVÝ PRODUKT dodán společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., můţete ponechat pouze za účelem zálohování nebo archivace. Pokud je původní médium potřebné pro pouţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v POČÍTAČI, můţete vytvořit jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze pro účely zálohování nebo archivace. Jestliţe není jinak uvedeno v této LICENČNÍ SMLOUVĚ, nesmíte vytvářet kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ani tištěných materiálů dodaných se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM. 7. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. V souladu s předanou dokumentací jste povinni řádně pečovat o pracovní prostředí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 8. OSOBNÍ ÚDAJE. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., je oprávněna shromáţdit, zpracovat a uloţit osobní údaje koncového uţivatele, včetně rodného čísla (u fyzických osob), nezbytné pro uzavření LICENČNÍ SMLOUVY a její realizaci. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje koncový uţivatel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., souhlas k tomu, aby společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v době od uzavření LICENČNÍ SMLOUVY do jejího ukončení shromáţdila a zpracovala údaje o plnění závazků koncového uţivatele z LICENČNÍ SMLOUVY, popř. smluv souvisejících, a aby tyto údaje případně poskytla subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající, nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. Koncový uţivatel byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci produktu a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uděluje koncový uţivatel společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., současně souhlas k zasílání informací týkajících se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a souvisejících sluţeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. 9. REGISTRACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Potvrzením LICENČNÍ SMLOUVY při instalaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a/nebo registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, vyjadřujete svůj souhlas se zněním této LICENČNÍ SMLOUVY a zavazujete se k jejímu dodrţování. Pokud není registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU provedena do deseti pracovních dnů od data zakoupení či obdrţení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, nemá společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., povinnost

4 jakékoliv podpory vůči koncovému zákazníkovi a koncovému zákazníkovi nevznikají nároky ze záruky tak, jak jsou popsány dále. 10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. Podmínkou vzniku nároků ze záruky a případné úplatně i bezúplatně poskytované sluţby je řádná registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., nejpozději do deseti pracovních dnů od data zakoupení nebo obdrţení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Místem uplatnění záruky je vţdy sídlo prodejce SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nebo sídlo společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Reklamaci případné vady SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jste povinni uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady (nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU) písemně a vadu dostatečně specifikovat. K této písemné reklamaci musí být přiloţena kopie dokladu o zaplacení ceny za SOFTWAROVÝ PRODUKT a pevný nosič dat, na kterém jste SOFTWAROVÝ PRODUKT obdrţeli. V případě, ţe nedodrţíte shora popsané podmínky uplatnění vady SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vaše nároky ze záruky nevzniknou. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., zaručuje, ţe: a) SOFTWAROVÝ PRODUKT má ve všech podstatných aspektech funkční vlastnosti specifikované v doprovodné písemné či on-line dokumentaci, jinými vlastnostmi není společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., vázána. Vadou se rozumí, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT neodpovídá v některém z podstatných aspektů ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v doprovodném písemném nebo on-line materiálu. b) Veškeré Služby odborné pomoci poskytované společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., budou dostatečné podle příslušných písemných materiálů dodaných společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., a pracovníci Služeb odborné pomoci společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., vyvinou ekonomicky optimální úsilí směřující k řešení jakýchkoliv problémů. Upozorňujeme vás, ţe v rámci aktuálního technického a technologického vývoje nelze vyvinout komplexní software bez jakýchkoli chyb, které mohou vyjít najevo. Prověřit SOFTWAROVÝ PRODUKT z hlediska jeho funkčnosti a pouţitelnosti v konkrétní situaci jste povinni dříve, neţ začnete s jeho produktivním uţitím (to platí i pro produkty, které obdrţíte v rámci odstraňování vad). Ve spolupráci a na doporučení společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., jste povinni provést přiměřená opatření pro případ, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT nepracuje řádně, zcela, nebo pracuje částečně, a to zejména zajištěním dat, přezkoušením výsledků apod. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., a jejích dodavatelů a vaším výlučným nárokem na základě volby společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., buď (a) vrátit zaplacenou cenu či její poměrnou část za SOFTWAROVÝ PRODUKT, nebo (b) opravit nebo vyměnit vadný SOFTWAROVÝ PRODUKT. Jakýkoliv vyměněný SOFTWAROVÝ PRODUKT bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby. Omezení záruk. Nároky ze záruky nevzniknou, pokud byla vada SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným pouţíváním, pouţíváním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s Technickými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo počítačovými viry. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jeţ vstoupily v platnost po datu výroby SOFTWAROVÉHO PRODUKTU uvedeném na obalu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Za závadu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, ţe SOFTWAROVÝ PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamţiku výroby programu, nebo ţe nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamţiku výroby programu. Je však moţné si u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., vyţádat legislativní nebo technický update, který bývá dostupný buď bezúplatně, nebo za úplatu. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, ţe je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svou funkcí či podstatou brání korektnímu chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU např. počítačové viry nebo některé rezidentní programy. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, ţe je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v tom případě, kdy k verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU byla jiţ vydána aktualizovaná verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (inovace, upgrade, aktualizace, ať jiţ bezúplatná či za úplatu) a vy jste tuto novou verzi nenainstalovali. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v tom případě, kdy pro daný SOFTWAROVÝ PRODUKT existuje sluţba roční Aktualizace programu (ať jiţ bezúplatná či za úhradu) a vy tuto sluţbu nevyuţíváte. Jestliţe nelze prokázat, ţe vada byla způsobena společností CÍGLER SOFTWARE, a.s., budou vám výkony spojené se zjišťováním příčiny a odstraňováním vady vyúčtovány podle platných cen společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v době provádění těchto úkonů, a to i v tom případě, kdy jste produkt nezakoupili přímo od CÍGLER SOFTWARE, a.s., a příčina závady je v hardwaru, softwaru či implementaci, které dodává třetí strana. Záruka se nevztahuje na bezúplatně distribuované verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, označované zpravidla jako START verze. S ohledem na povahu bezplatně poskytovaných produktů jsou tyto produkty poskytovány, jak stojí a leţí. Odpovědnost za škody. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdrţela od druhé strany.

5 Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., nenese odpovědnost za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně, následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i kdyţ vznikly na základě pouţití nebo nemoţnosti pouţití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., dokonce byla-li společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., označena jako moţný původce těchto škod, a to i v případě, ţe takovou moţnost bylo moţné předem předpokládat. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., neodpovídá za jakékoliv škody způsobené chodem SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na výpočetní technice, programovém vybavení či datových souborech konečného uţivatele, byly-li tyto způsobeny uţitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozporu s touto dokumentací, nebo jestliţe vznikly následkem předem nedefinované události či uţitím nestandardního softwaru nebo hardwaru. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v ţádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů ze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. Společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., v ţádném případě neodpovídá za sluţby nebo produkty třetích stran, o nichţ vás informovala nebo na které vás odkázala, pokud takové sluţby nebo produkty nejsou poskytovány na základě písemné smlouvy mezi vámi a CÍGLER SOFTWARE, a.s. (V takovém případě nese odpovědnost v rozsahu sjednaném v takové smlouvě.) V ţádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., nepřevýší částku zaplacenou vámi za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. 11. RŮZNÉ. Veškeré písemnosti určené společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., v souvislosti s touto smlouvou zasílejte poštou na adresu CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu Pokud soud rozhodne, ţe některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, zůstávají zbývající ustanovení smlouvy platná a účinná a smluvní strany doplní smlouvu novým ujednáním ve smyslu jejího původního neplatného ujednání.

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více