Zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 V Brně dne 14. února 2011 Sp. zn.: 2772/2010/VOP/JPL Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana M. R. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil s podnětem pan M. R. (dále také stěţovatel ), zastoupený advokátem JUDr. M. Č., advokátní kancelář, ul. H., Praha 1. Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujala já, neboť veřejný ochránce práv vyuţil své moţnosti dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, přenést na mě některé oblasti své působnosti. Podnět se vztahuje k provozu střelnice v L., která se nachází v k.ú. H. a směřuje proti postupu Magistrátu města Děčín (dále také magistrát ). Provoz střelnice (tzv. ohroţený prostor střelnice) v letech zasahoval do okolních lesních pozemků p.č. a p.č. v k.ú. H., a tím podle stěţovatele docházelo k nezákonnému uţívání lesa pro účely provozu komerční střelnice. Stěţovatel upozorňuje na to, ţe se tak stalo bez rozhodnutí o odnětí nebo omezení těchto pozemků k plnění funkcí lesa podle ustanovení 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále také lesní zákon ). Zasahováním ohroţeného prostoru střelnice do uvedených lesních pozemků dle názoru stěţovatele došlo k omezení funkcí lesa v jeho mimoprodukční oblasti (rekreace, sběr lesních plodů, zdravotně-hygienická funkce) a domáhal se, aby magistrát za takovéto omezení funkcí lesa uloţil provozovateli střelnice pokutu. Stěţovatel uvedl, ţe ze strany provozovatele střelnice byl dlouhodobě znemoţňován vstup na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), a tím došlo k omezení zdravotně-hygienických (rekreačních a zdravotních) a kulturně-naučných (výchovných) funkcí lesa. Podnět dále směřuje proti postupu Policie České republiky, Okresního ředitelství Děčín, inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy (dále také Policie ČR ), při rozhodování o povolení provozu střelnice a následné kontrole jejího provozu. V uvedené záleţitosti podle názoru stěţovatele pochybil téţ soudní znalec z oboru balistiky, jehoţ posudky byly podkladem pro rozhodnutí Policie ČR. Podle stěţovatele je provoz střelnice v rozporu s předpisy. Stěţovatel uvedl, ţe ze strany Policie ČR jako orgánu státní správy ve věcech zbraní došlo k závaţným pochybením. Současně podle něho došlo k závaţným pochybením znalce z oboru balistiky. Stěţovatel s odkazem na normu ČSN dovodil, ţe ohroţený prostor střelnice je součástí střelnice a její provozovatel měl

2 podle uvedené normy pro zpracování znaleckého posudku předloţit mj. katastrální údaje střelnice a doklad o majetkoprávních vztazích. Podle stěţovatele si znalec musel být vědom toho, ţe střelnice (ohroţený prostor) zasahuje do pozemků, které nepatří provozovateli střelnice (pozn. p.č. a p.č. ). Dále podle něho Policie ČR povolila provoz střelnice, i kdyţ tím došlo k porušení lesního zákona. Stěţovatel současně poukázal na normu ČSN a skutečnost, ţe v průběhu roku 2008 došlo ke změně nápisu na tabulkách, kterými byl zajištěn ohroţený prostor střelnice, a po úpravě na nich byl uveden nápis pozor střelnice (bez slova nevstupovat ), coţ je podle něho v rozporu s poţadavky na zajištění ohroţeného prostoru střelnice, protoţe tabulky jiţ neobsahují výslovný zákaz vstupu. Policie ČR měla podle stěţovatele v této věci konat (a nikoliv situaci tolerovat a přehlíţet) a zahájit řízení podle ustanovení 53 odst. 1 zákona o zbraních (řízení bylo zahájeno aţ dne ). Postup Policie ČR můţe v takovém případě podle stěţovatele naplnit skutkovou podstatu trestného činu zneuţívání pravomoci veřejného činitele. V závěru doplnění stěţovatel ochránce poţádal o důkladné prošetření, a to vzhledem k závaţnosti a rozsahu případu. Ve věci podnětu bylo zahájeno šetření podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, v rámci kterého byla vyţádána součinnost magistrátu, Policie ČR a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (dále také krajská hygienická stanice nebo KHS ). Dne 17. září 2010 se uskutečnilo místní šetření za přítomnosti stěţovatele, jeho právního zástupce, zástupců odboru ţivotního prostředí magistrátu a Policie ČR. B - Skutková zjištění Z obsahu podnětu (včetně jeho doplnění), vyjádření magistrátu, Policie ČR, krajské hygienické stanice a místního šetření vyplynuly následující skutečnosti. Popis střelnice a její provoz Střelnice v L. se nachází při okraji k.ú. H. v místě, kde byla v minulosti provozována historická střelnice (přibliţně od roku 1920) pro potřeby armády a později (od 50. let 20. století) lidových milicí. Po roce 1989 přestala být vyuţívána, po zakoupení H.C.D., s. r. o., v roce 2001 byl provoz obnoven. V současné době je střelnice zařazena do kategorie A (venkovní střelnice), třídy 3 (veřejná, komerční, s proměnlivou dálkou střelby) a je určena pro kulové a brokové zbraně. Střelnice je vyuţívána mimo jiné ke střeleckému výcviku příslušníků Policie ČR. Její areál je situován v mírném svahu na pozemku p.č., ostatní plocha, který po stranách sousedí s lesními pozemky p.č. a p.č. (vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p.). Prostor střelnice je obklopen bočními valy a uzavřen přírodním svahem, ze kterého v navazujícím lesním pozemku vystupuje skalní masiv. Výše uvedené lesní pozemky jsou zařazeny v kategorii lesa hospodářského, jehoţ hlavní funkcí je produkce dřeva. Z katastru nemovitostí vyplývá, ţe na pozemky střelnice ve směru střelby navazuje další lesní pozemek, a to p.č., který je ve vlastnictví fyzických osob (jeho vlastníkem je provozovatel střelnice). Z provozních řádů střelnice z let vyplývá, ţe střeliště se nacházelo na pozemku p.č., střelba směřovala na jihojihovýchod a ohroţený 2

3 prostor střelnice zasahoval na okolní pozemky. Postupně docházelo ke změnám vybavení střelnice a rozšiřování jejího vyuţití ze střelnice skupiny K (pro kulové zbraně) na střelnici skupiny K a B (kulové a brokové zbraně) a různé vzdálenosti; od střelby na vzdálenost 60 m po střelbu na vzdálenost 455 m od palebné čáry v přístřešku. Postupně se měnila i rozloha a hranice ohroţeného prostoru střelnice. Provozní řády byly ověřeny soudním znalcem v oboru střelivo a výbušniny, specializace balistika Ing. P. L., CSc., podle jehoţ posudků provozní řády z balistického hlediska odpovídají konkrétním podmínkám, technickému uspořádání a řešení konkrétní střelnice a poţadavkům jejího bezpečného provozu. Součástí provozních řádů je zákaz vstupu osob po dobu střelby do ohroţeného prostoru střelnice s tím, ţe provozovatel má zajistit provedení opatření (hlídky, výstraţné tabulky), aby bylo vstupu osob zabráněno. Podle dodatku provozního řádu střelnice z října 2008 byla provedena technická a organizační opatření, která vedla k omezení ohroţeného prostoru střelnice pouze na pozemky p.č. a p.č. (dodatek uvádí pouţití čelní clony, nastavitelné náměrové latě/omezovače náměru, boční clony a nastavitelných omezovačů odměru s přesným vymezením kaţdého jednotlivého stanoviště střelce). Při místním šetření bylo zjištěno, ţe čelní clona ani další technická opatření nenesou známky poškození střelbou, střelnice není oplocena, na bočních valech jsou umístěny výstraţné tabulky (pozor střelnice) a navazující prostor svaţitého terénu na konci střelnice je vymezen jednoduchým ohrazením v kombinaci s výstraţnými tabulkami (pozor nevstupovat střelnice). Podle sdělení provozovatele střelnice jsou zde po dobu střelby přítomny hlídky. Z obsahu podnětu vyplývá, ţe stěţovatel se ve věci uţívání lesních pozemků pro účely ohroţeného prostoru střelnice obrátil také na jejich vlastníka, tj. Lesy České republiky, s. p. (dále také Lesy ČR ). Lesy ČR zaslaly stěţovateli dne sdělení o tom, ţe jiţ dopisem ze dne byl provozovatel střelnice (pan L. C.) vyzván k odstranění tabulek pozor střelnice z lesních pozemků a tyto byly ke dni jiţ z uvedených pozemků odstraněny. Dále Lesy ČR stěţovatele informovaly o tom, ţe jako vlastník vedou s provozovatelem střelnice jednání o zásahu ohroţeného prostoru na uvedené pozemky, jehoţ výsledkem je provedení úprav, po kterých jiţ ohroţený prostor střelnice nebude na uvedené lesní pozemky zasahovat. Postup Policie ČR K doplnění podnětu doručenému dne stěţovatel mj. přiloţil písemnost Policie ČR ze dne nazvanou oznámení o zahájení správního řízení a zaslanou provozovateli střelnice a stěţovateli. Policie ČR, Okresní ředitelství Děčín, v ní oznámilo, ţe zahajuje na základě ţádosti podle ustanovení 44 odst. 1 správního řádu správní řízení ve věci pozastavení provozování střelnice s odkazem na ustanovení 53 odst. 2 zákona o zbraních. Součástí písemností bylo poučení účastníka řízení o moţnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, navrhovat důkazy a nahlíţet do příslušného spisu v termínu do Dne byla v rámci řízení provedena kontrola se závěrem, ţe skutečný stav na střelnici a její provozní řád jsou zčásti v rozporu. Policie ČR vydala dne rozhodnutí o pozastavení provozu střelnice a určila lhůtu k odstranění nedostatků do Provozovatel střelnice ve lhůtě nedostatek 3

4 odstranil a dne doloţil nový dodatek k provoznímu řádu zpracovaný soudním znalcem v oboru balistika Ing. P. L., CSc. Následně vydala Policie ČR usnesení ze dne , kterým původní rozhodnutí ze dne (o pozastavení provozu střelnice) zrušila. Stěţovatel se proti tomuto usnesení odvolal a věc byla předána odvolacímu orgánu (tj. Policii ČR, Krajské správě Severočeského kraje v Ústí nad Labem). Odvolací orgán věc vrátil k novému projednání. Prvoinstanční správní orgán vydal dne nové rozhodnutí, kterým řízení podle ustanovení 53 odst. 2 zákona o zbraních zastavil. Z písemností vyţádaných ochráncem v rámci šetření podnětu vyplynulo, ţe krom výše uvedeného oznámení o zahájení řízení ze dne zahájila Policie ČR jiţ dne z moci úřední správní řízení podle ustanovení 53 odst. 2 zákona o zbraních (na základě telefonické informace stěţovatele), dne byla provedena obhlídka místa, při které bylo zjištěno, ţe stav jiţ neodpovídá skutečnostem uvedeným stěţovatelem. Dne se dostavil k ústnímu jednání provozovatel střelnice, podle jehoţ vyjádření došlo v období mezi zahájením řízení a ústním jednání k nápravě dle pokynů Lesů České republiky, s. p., a získal i jejich písemný souhlas k rozmístění výstraţných tabulek. Protoţe byly výstraţné tabulky upraveny dle pokynů Lesů České republiky, s. p., a byly v souladu s provozním řádem ze dne , Policie ČR proto řízení vedené podle ustanovení 53 odst. 2 zákona o zbraních usnesením ze dne zastavila. Současný provoz střelnice je podle sdělení Policie ČR v souladu se zákonem o zbraních. Postup Magistrátu města Děčín na úseku ochrany lesa Stěţovatel se v minulosti obracel na Magistrát města Děčín jako orgán státní správy lesů s tím, ţe tzv. ohroţený prostor střelnice zasahoval v letech na p.č. a p.č. v k.ú. H. jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. Z uvedeného důvodu se stěţovatel domáhal přijetí opatření ze strany magistrátu, zejména uloţení pokuty podle ustanovení 54 odst. 1 písm. a) a b) lesního zákona. V říjnu 2008 sice provedl provozovatel střelnice opatření vedoucí k tomu, ţe ohroţený prostor střelnice jiţ údajně nezasahuje do sousedních lesních pozemků, správní úřad podle stěţovatele přesto měl za dřívější správní delikt uloţit pokutu. Magistrát se podněty stěţovatele ohledně uţívání lesních pozemků několikrát zabýval, situaci však nevyhodnotil jako porušení lesního zákona, a proto stěţovatelem navrhovaná opatření nepřijal. Uvedené uţívání lesních pozemků fakticky spočívalo v tom, ţe do vymezeného (ohroţeného) prostoru byl po dobu střelby zakázán vstup a při střelbě do něho mohly dopadat střely nebo střepiny s ranivým účinkem. Podáním ze dne se stěţovatel v souvislosti s provozem střelnice a porušováním lesního zákona opětovně domáhal přijetí opatření ze strany magistrátu s tím, ţe do dne tohoto podání nebyla záleţitost uspokojivě prošetřena a vyřízena. Na základě tohoto podání magistrát svolal ústní jednání spojené s místním šetřením za účelem projednání a posouzení, zda na pozemcích p.č. a p.č. v k.ú. H. v letech došlo k porušení lesního zákona. Jednání se uskutečnilo dne a v závěrech protokolu pořízeného z jednání se konstatuje, ţe nedovolené uţívání nebo znemoţňování uţívání pozemků určených k 4

5 plnění funkcí lesa (PUPFL) nebylo zjištěno. Rovněţ nebylo zjištěno odejmutí uvedených pozemků k plnění funkcí lesa ani ţádné porušování lesního zákona. S výsledky provedeného šetření magistrát stěţovatele seznámil vyjádřením ze dne Protoţe stěţovatel s výsledkem prošetření nesouhlasil, magistrát následně oznámením ze dne zahájil řízení ve věci porušení ustanovení 13 odst. 1 lesního zákona (uţívání lesních pozemků p.č. a p.č. ) pro účely střelnice (jako důvod zahájení řízení jsou označeny opakované podněty stěţovatele). Stěţovatele o tomto kroku vyrozuměl. Usnesením (poznamenaným do spisu) ze dne magistrát řízení zastavil a odvolal se při tom na výsledky šetření ze dne Dopisem ze dne účastníky řízení a stěţovatele magistrát vyrozuměl o tom, ţe řízení o uloţení pokuty podle ustanovení 54 odst. 1 lesního zákona zastavil, neboť důvod řízení odpadl. Postup orgánu ochrany veřejného zdraví ve vztahu k hluku pocházejícímu ze střelnice Pro úplnost je třeba uvést, ţe hlukem pronikajícím ze střelnice do osídleného území se na základě podnětů stěţovatele v minulosti zabývala také Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví, která ochránci na jeho ţádost zaslala kopii protokolu Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, centra hygienických laboratoří, ze dne , z provedeného inspekčního měření hluku (tj. bez vědomí provozovatele střelnice) v době, kterou vybral stěţovatel osobně. Předchozí měření byla dle sdělení KHS prováděna v souladu s poţadavky metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, přílohy C - měření a hodnocení impulsního hluku střelby. Ţádné z předchozích měření hluku z provozu střelnice neprokázalo překročení hygienických limitů pro hluk stanovený v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací u domu stěţovatele čp Měření provedené dne prokázalo, ţe nedochází k překračování hygienického limitu hluku, a to ani při korekci pro vysoce impulsní hluk. Funkce lesa a obecné uţívání lesů C - Právní hodnocení Lesem se podle ustanovení 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Funkcemi lesa jsou podle ustanovení 2 písm. b) lesního zákona přínosy podmíněné existencí lesa, které se z hlediska povahy dělí na produkční a mimoprodukční. Tzv. mimoprodukční funkce lesa nejsou lesním zákonem definovány a při výkladu tohoto pojmu lze vycházet mimo jiné z vymezení kategorie lesů zvláštního určení v ustanovení 8 odst. 2 lesního zákona, u kterých je veřejný zájem na zlepšení a ochraně ţivotního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy uvedené v ustanovení 8 písm. a) aţ h); mimo jiné v prvních zónách chráněných krajinných 5

6 oblastí, přírodních rezervacích a přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí atd. Z ustanovení 1 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vyplývá, ţe mezi mimoprodukční funkce lze zařadit například funkci vodoochrannou, půdoochrannou a rekreační. Lesy se člení podle převaţujících funkcí do následujících kategorií: lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské (viz ustanovení 6 a násl. lesního zákona). Z právní úpravy obsaţené v lesním zákoně vyplývá, ţe les vţdy plní určité mimoprodukční funkce, které jsou neoddělitelně spojeny s jeho existencí. Jejich naplňování pak závisí nejen na kategorizaci lesa, ale rovněţ na konkrétní (druhové i věkové) skladbě lesních dřevin, stavu konkrétního lesního ekosystému, lokalitě (nadmořská výška, svaţitost terénu apod.) a mnoha dalších okolnostech. Lesní zákon upravuje v hlavě třetí institut tzv. obecného uţívání lesů, podle kterého má kaţdý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi leţící klest (ustanovení 19 odst. 1 lesního zákona). Vstup do lesa lze za určitých podmínek omezit nebo vyloučit (ustanovení 19 odst. 3 lesního zákona). Obecné uţívání lesa je dále limitováno zákazy v ustanovení 20 odst. 1, který zakazuje určité činnosti a také vstup do určitých míst (oplocených nebo označených zákazem vstupu a do porostů, kde se provádí těţba, manipulace nebo doprava dříví). Výjimky ze zákazů jsou obsaţeny v ustanovení 20 odst. 3 aţ odst. 7; zákonnou výjimku mají činnosti prováděné při hospodaření v lesích nebo výkon práva myslivosti. Výjimku z určitých zákazů můţe udělit také vlastník lesa (ustanovení 20 odst. 4). Jedná se mimo jiné o zákaz rušit v lese klid a ticho. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů. Lesy obklopující střelnici L. (na p.č. a p.č. v k.ú. H.) jsou zařazeny v kategorii lesů hospodářských. To znamená, ţe jejich určující funkcí je především produkce dřeva. Podle vyjádření magistrátu stav lesa a lesního porostu v okolí střelnice nenasvědčuje tomu, ţe by jejím provozem byly narušovány některé z produkčních funkcí lesa. Co se týká naplňování (či omezení) funkcí mimoprodukčních, bylo šetřením zjištěno, ţe provozem střelnice není sběr lesních plodů nebo klestí na okolních lesních pozemcích vyloučen. Tabule s nápisy upozorňujícími na střelnici byly v době šetření umístěny aţ u zemního valu před prostorem střelnice. Kritickým místem (zejména z hlediska rozeznatelnosti rozsahu území střelnice) by mohla být pro návštěvníky lesa oblast nedaleko umístění siluetových terčů. Střelnice je však ve své nejvzdálenější části od střeliště vymezena závorami a při provádění střelby na tyto cíle jsou zde (dle sdělení provozovatele střelnice) přítomny osoby určené ke stavění terčů, které současně dbají o zabezpečení této části střelnice před pronikáním osob, tj. plní funkci hlídky ve smyslu provozního řádu střelnice. Námitky stěţovatele směřují mimo jiné proti hluku pocházejícímu ze střelnice. Hluk pronikající do lesních pozemků je třeba posoudit ze dvou následujících hledisek: 6

7 a) vliv na mimoprodukční funkce lesa, b) z hlediska zákazu rušení klidu a ticha dle ustanovení 20 odst. 1 písm. a) lesního zákona. ad a) Dominantní funkcí lesních pozemků přiléhajících ke střelnici L. je funkce hospodářská a rekreační způsob vyuţití zde nemá převaţující význam, ale pouze doplňkový. Šetřením bylo zjištěno, ţe sběr lesních plodů nebo klestí či obecně přístup do lesa není v dotyčné lokalitě omezen (tj. co se týká námitek stěţovatele ve vztahu k pozemkům p.č. a p.č. ). Celkově je však omezení či odnětí konkrétních pozemků mimoprodukčním funkcím lesa v důsledku střelby na sousední střelnici obtíţně právně uchopitelné. Je tomu tak proto, ţe lesní zákon mimoprodukční funkce lesa nevymezuje, a ani nestanoví míru, způsob apod., jakým musí být jednotlivé sloţky mimoprodukčních funkcí, kterých je celá řada (např. které uvádí stěţovatel zdravotně-hygienické či kulturně-naučné ), naplněny (vzájemným poměrem apod.). Za výše uvedených podmínek pak v konkrétním případě nelze konstatovat, ţe by k odnětí (či omezení) mimoprodukčních funkcí lesa v okolí střelnice L. došlo. Je pravdou, ţe návštěvníci lesa mohou být v případě aktuálně probíhající střelby při sběru lesních plodů a podobné činnosti tímto způsobem rušeni. Na druhé straně je však třeba si uvědomit, ţe tzv. obecné uţívání lesa, na základě kterého se v lese návštěvníci pohybují, není absolutní [viz ustanovení 20 odst. 1 písm. h) a i) lesního zákona] a v obdobné intenzitě mohou být rušeni hospodářskou činností v lese nebo výkonem práva myslivosti. V této souvislosti je třeba se zmínit o právním pojetí obecného uţívání lesa jako činnosti zákonem výslovně dovolené (vstupovat na vlastní nebezpečí, sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a klest), která je odlišná od konstrukce čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 1 Z uvedeného vyplývá, ţe jednoznačnou odpověď nelze dát stěţovateli ani ohledně omezení funkcí lesa v období let (tj. zasahování ohroţeného prostoru střelnice do lesních pozemků). Je tomu tak zejména z důvodu chybějícího vymezení mimoprodukčních funkcí lesa a hledisek nebo limitů, podle kterých by bylo moţno jednoznačně určit, ţe k odnětí nebo omezení funkcí lesa prokazatelně došlo. Krom toho je v současné době problematické zpětně hodnotit jiţ neexistující rozsah provozu střelnice na okolní pozemky. Zákaz vstupu do ohroţeného prostoru střelnice totiţ platí po dobu střelby, a omezení vstupu tak bylo časově omezeno. ad b) Podle ustanovení 20 odst. 1 písm. a) lesního zákona je v lese obecně zakázáno rušit klid a ticho. Kromě zákonné výjimky pro činnosti prováděné při hospodaření v lese a výkonu myslivosti můţe výjimku z tohoto zákazu udělit vlastník lesa podle ustanovení 20 odst. 4 lesního zákona. Lesní zákon formální náleţitosti udělení této výjimky nestanoví a veřejnému ochránci práv nepřísluší, aby postup vlastníka (zejména Lesů ČR) v tomto ohledu zkoumal. Stěţovateli lze dát v obecné rovině za pravdu v tom, ţe dodrţování klidu a ticha v lese je v zájmu ochrany lesa a počínáním vlastníků (uvedenou výjimkou) nelze lesní zákon obcházet. Nicméně zdroj hluku se nachází na nelesních pozemcích (na pozemcích vedených jako ostatní plocha) a vyuţití nelesních pozemků pro účely střelnice 1 Kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 7

8 v konkrétním místě navazuje na historický stav. Některé situace, které lze s ohledem na ochranu lesa chápat jako problematické, však lesní zákon nepostihuje. Mám na mysli zejména uvedené pronikání hluku do lesa z jiných pozemků - z osídleného území, komunikací, rekreačních ploch, průmyslových areálů apod. Přestoţe nelze říci, ţe stav v konkrétním případě (umístění střelnice mezi lesní pozemky) je ideálním řešením, nezbude neţ ho vzhledem k uvedeným okolnostem respektovat. Z výše uvedeného vyplývá, ţe omezení mimoprodukčních funkcí lesa formou zásahu ohroţeného prostoru střelnice do lesních pozemků není z hlediska platné právní úpravy jednoznačně prokazatelné. Šíření hluku ze střelnice do lesních pozemků je negativním dopadem tohoto provozu, nicméně střelnice jako zdroj hluku se nachází na nelesních pozemcích a navazuje na provoz historické střelnice, která zde existovala přibliţně od roku Za problematické povaţuji zahájení řízení magistrátem ve věci porušení ustanovení 13 odst. 1 lesního zákona ze dne Magistrát k němu přistoupil pouze na základě opakovaného podání stěţovatele, ačkoli měl k dispozici své kontrolní zjištění (provedení ústního jednání a místního šetření), podle kterého se omezení funkcí lesa neprokázalo. Řízení bylo tedy pouze formálního charakteru a jeho výsledek byl předurčen jiţ před jeho zahájením. Postup Policie ČR Jednou ze zásadních okolností, která je důleţitá pro hodnocení správnosti postupu Policie ČR při povolení střelnice v L., je otázka, zda Policie ČR byla povinna v rámci řízení o povolení střelnice zjišťovat vlastníky pozemků zahrnutých do ohroţeného prostoru střelnice a (pokud by nebyli účastníky řízení) vyţadovat předloţení jejich souhlasu s provozem střelnice. Povolení provozování střelnic upravuje ustanovení 52 odst. 2 zákona o zbraních, 2 podle kterého se ţádost podává na předepsaném tiskopisu, jehoţ vzor stanoví prováděcí právní předpis, a příslušný útvar policie vydá povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné pouţívání zbraní a střeliva. Zákon o zbraních v ustanovení 52 odst. 3 stanoví obsah ţádosti a v odst. 4 povinné přílohy, mimo jiné kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li potřebné podle stavebního zákona, a provozní řád střelnice, včetně situačního nákresu střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky. Z právní úpravy střelnic v zákoně o zbraních vyplývá, ţe základním poţadavkem kladeným na řízení o povolení střelnice je zajištění technických a organizačních podmínek jejího bezpečného provozování. Doloţení vlastnického či uţívacího práva k pozemkům, na nichţ má být střelnice povolena, zákon o zbraních nevyţaduje. Obdobnou právní úpravu obsahoval zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), který byl s účinností od nahrazen výše uvedeným zákonem o zbraních č. 119/2002 Sb. 2 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 8

9 Tento zákon rovněţ kladl důraz na bezpečnost pouţívání zbraní a střeliva na střelnici a pro účely povolení střelnice okresním ředitelstvím policie nevyţadoval doloţení práv k pozemkům uţívaným pro účely střelnice. V posuzovaném případě ţadatel předloţil k ţádosti o povolení střelnice na pozemku p.č. v k.ú. H. v roce 2002 mimo jiné potvrzení stavebního úřadu a kopii výpisu z katastru nemovitostí. Jeho ţádosti Policie ČR vyhověla a dne vydala povolení k provozování střelnice. Další povolení bylo vydáno k provozování střelnice na totoţném pozemku označeném jako L. II, a to po předloţení mj. kolaudačního rozhodnutí a územního rozhodnutí Městského úřadu Děčín. Porovnáním s výše uvedenou právní úpravou jsem neshledala důvod postup Policie ČR při povolení střelnice kritizovat. Stěţovatel v podnětu poukazuje na českou technickou normu ČSN Civilní střelné zbraně a střelivo - střelnice pro ruční palné a plynové zbraně, kterou vydal v roce 1997 Český normalizační institut. Norma stanoví podmínky pro projektování a výstavbu střelnic, nezabývá se však obecnými technickými předpisy pro výstavbu a stanoví pouze odlišnosti týkající se výstavby střelnic. Uvedená norma má povahu doporučující a není obecně závazná. Stanoví poţadavky na střelnice z hlediska jejich bezpečnosti, hygieny prostředí, poţární bezpečnosti a ekologie. V bodu 9 upravuje souhlas Policie CŘ k provozu střelnice a uvádí, které informace je ţadatel povinen v ţádosti o povolení uvést; doloţení vlastnických vztahů zde není zmíněno. Doklad o majetkoprávních vztazích norma doporučuje předloţit pouze ke zpracování znaleckého posudku v oboru balistika. Pro úplnost uvádím, ţe ohroţený prostor se v případě střelnice kategorie A stanoví balistickým výpočtem a vyznačí se v dokumentaci střelnice do mapy širších vztahů. Bezpečnost osob se zajišťuje mj. pomocí výstraţných a informačních prvků střelnice (tabulek, signálů, oplocení). Z textu normy vyplývá, ţe zřizování otevřených neoplocených střelnic, coţ je i případ střelnice v L., je přípustné. Ohroţený prostor se stanoví výpočtem a ochrana osob je zajišťována mimo jiné uvedenými způsoby. Vţdy však záleţí na konkrétních podmínkách a bezpečnost provozu střelnice posuzuje balistik znaleckým posudkem. Teprve provozní řád ověřený posudkem balistika se předkládá s ţádostí o povolení střelnice Policii ČR. Stěţovatel je přesvědčen, ţe pochybení se v konkrétním případě dopustil téţ soudní znalec z oboru balistika. V této souvislosti je třeba uvést, ţe soudnímu znalci ve smyslu zákona o zbraních (i poţadavků kladených na bezpečnost střelnic zmíněnou normou) přísluší posuzovat bezpečnost provozu střelnice. Určení tzv. ohroţeného prostoru střelnice je výsledkem matematického výpočtu a jeho zobrazení do mapy v určitém měřítku. Výsledek činnosti znalce tedy není moţné kritizovat z hlediska případných důsledků střelnice na funkce lesa, které mu nepřísluší hodnotit. K postupu Policie ČR v konkrétním případě je třeba poznamenat, ţe v roce 2008 se do něj prolínalo jednání provozovatele střelnice s vlastníkem lesních pozemků p.č. a p.č.. Důvod pozastavení provozu střelnice, ke kterému Policie ČR dne přistoupila, není z předloţených listin zcela zřejmý. Policie ČR uvádí, ţe byly zjištěny rozpory provozního řádu střelnice a skutečného stavu, coţ jiţ 9

10 nelze v současné době ověřit. Mohlo se jednat o důsledek jednání provozovatele střelnice s vlastníkem lesních pozemků (Lesů ČR), kdy se provozovatel rozhodl posunout (změnit) výstraţné tabulky v návaznosti na zúţení ohroţeného prostoru střelnice, to vše v době, kdy tato změna nebyla zachycena v provozním řádu (dodatku) opatřeném posudkem znalce. Pokud tomu tak bylo, důvodem pozastavení provozu střelnice byly jiné skutečnosti, neţ se stěţovatel v podnětu ochránci domnívá. Jinými slovy - důvodem nebylo zasaţení okolních lesních pozemků ohroţeným prostorem střelnice, ale změna provozu střelnice, včetně zúţení ohroţeného prostoru, bez patřičného povolení orgánu Policie ČR. Na adresu Policie ČR ale musím dodat, ţe důvod pozastavení činnosti by měl být zřejmý z jejího rozhodnutí. Za podstatný povaţuji fakt, ţe v současné době je střelnice dle sdělení Policie ČR provozována v souladu se zákonem o zbraních, a ohroţený prostor nezasahuje do přilehlých lesních pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, na pozemcích ve vlastnictví správce střelnice je ohroţený prostor zabezpečen tabulkami a v době střelby také pomocí hlídek. Další zkoumání postupu Policie ČR ve vztahu ke stavu střelnice v letech nepovaţuji za smysluplné. Hluková zátěţ z provozu střelnice V rámci šetření podnětu byl ověřován postup orgánu ochrany veřejného zdraví ve vztahu k hluku pronikajícímu ze střelnice do obydlené oblasti. V této souvislosti bylo zjištěno, ţe poslední měření uskutečněné dne bez vědomí provozovatele střelnice a v době vybrané stěţovatelem neprokázalo u domu stěţovatele překračování hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z hlediska působnosti veřejného ochránce práv jsem proto neshledala důvod vyţadovat od Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje přijetí opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. D - Závěr Šetřením podnětu jsem dospěla k závěru, ţe omezení mimoprodukčních funkcí lesa (a jejich odnětí) na pozemcích p.č. a p.č. v k.ú. H. provozem střelnice na sousedních pozemcích není z hlediska lesního zákona jednoznačně prokazatelné. Je tomu tak zejména z důvodu, ţe lesní zákon tyto funkce lesa nevymezuje a nestanoví minimální míru, způsob apod., jakým by měly být jednotlivé sloţky mimoprodukčních funkcí naplněny a při jakém stavu jiţ dochází k jejich omezení. Naplnění mimoprodukčních funkcí lesa závisí na konkrétních podmínkách, přičemţ v dotyčné lokalitě se jedná o lesy hospodářské. V této souvislosti si dovoluji odkázat na Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2002, podle které jsou mimoprodukční funkce lesa chápány jako určité uţitné hodnoty, které (cit.): se stále vyvíjejí v souladu s vývojem společenských potřeb. Jsou různé v čase i v místě, souvisejí s ekonomikou a sociální úrovní společnosti, s její kulturou, tradicemi a zvyklostmi. V různých oblastech má les, byť i stejného technického, fyzikálního a biologického charakteru, různé uţitné hodnoty, tudíţ i jinou společenskou cenu. 10

11 Stěţovateli lze dát v obecné rovině za pravdu v tom, ţe dodrţování klidu a ticha v lese je v zájmu ochrany lesa a počínáním vlastníků nelze lesní zákon obcházet. Střelnice jako zdroj hluku se však nachází na nelesních pozemcích (na pozemcích vedených jako ostatní plocha) a jejich vyuţití pro tyto účely navazuje na historický stav. K tomu je třeba dodat, ţe některé situace, které lze s ohledem na ochranu lesa chápat jako problematické, lesní zákon nepostihuje. Jedná se například o pronikání hluku do lesa z jiných pozemků - z osídleného území, komunikací, rekreačních ploch, průmyslových areálů apod. Přestoţe nelze říci, ţe stav v konkrétním případě (umístění střelnice mezi lesní pozemky) je v kaţdém ohledu ideálním řešením, nezbude neţ ho vzhledem k uvedeným okolnostem respektovat. Pokud jde o postup správních úřadů, pochybení jsem shledala v zahájení řízení magistrátem ve věci porušení ustanovení 13 odst. 1 lesního zákona ze dne Magistrát k němu přistoupil pouze na základě opakovaného podání a řízení bylo pouze formálního charakteru. Co se týká postupu Policie ČR, povaţuji v posuzovaném případě za podstatné, ţe v současné době je střelnice dle jejího sdělení provozována v souladu se zákonem o zbraních, a ohroţený prostor nezasahuje do přilehlých lesních pozemků ve vlastnictví Lesů ČR. Ve vztahu ke kritice stěţovatele mi z předloţených dokumentů není zcela zřejmý důvod pozastavení provozu střelnice, ke kterému Policie ČR přistoupila dne Tento důvod však měl být uveden v rozhodnutí o pozastavení provozu. Další zkoumání postupu Policie ČR ve vztahu ke stavu střelnice v letech však nepovaţuji za smysluplné. Ke kritice činnosti soudního znalce v oboru balistika v závěru uvádím, ţe znalci nepřísluší hodnotit dopad střelnice na funkce lesa, ale pouze zajištění bezpečnosti provozu posuzované střelnice. Touto zprávou šetření podnětu uzavírám. Vzhledem k uvedeným zjištěním nepoţaduji od Magistrátu města Děčín ani Policie ČR přijetí ţádných nápravných opatření. Dávám jim však moţnost, aby se k obsahu zprávy ve lhůtě do 30 dnů vyjádřily. Zprávu o šetření zasílám stěţovateli, Magistrátu města Děčín, Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje a na vědomí téţ provozovateli střelnice. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 11

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 23. července 2010 Sp. zn.: 4907/2009/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci ochrany území CHKO Křivoklátsko A - Obsah podnětu Podnětem doručeným dne 3. září

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Pavel Céza, Jiráskova 64/13, 289 22 Lysá nad Labem Výtisk číslo: Počet výtisků : 4 Počet listů/stran: 5/9 Přílohy : 3 Provozní řád střelnice střelnice Milovice (k.ú. Jiřice) PŘÍLOHY: Příloha č.1: Situační

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 10/5 Přílohy : 4 Provozní řád střelnice Malý Újezd PŘÍLOHY: Příloha č.1: Situace střelnice s vyznačením bezpečnostních prvků Příloha č.2: Vzor označení

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2007 Sp. zn.: 1964/2007/VOP/JŠM Závěrečné stanovisko vydané v souladu s 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv ve věci podnětu pana P.R. Součástí závěrečného stanoviska je zpráva

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Slaný, č. 0251 Opis výtisku číslo: 3 Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 9/5 Přílohy: 3/ Provozní řád střelnice SSK SLANÝ PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Situace střelnice

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice PS AVZO Křinec, okr. Nymburk Výtisk číslo: NÁVRH Počet výtisků : 1 Počet listů/ stran: 5/10 Přílohy : 2 TSČ - ČESKÉ AVZO REPUBLIKY Provozní řád střelnice PS AVZO Křinec okres Nymburk zpracovaný v členění

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu Zahrady u rodinných domů, užívané fakticky k rekreaci, jsou z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví chráněným venkovním prostorem, a to bez ohledu na to, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí. V

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsaţených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4)

PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4) PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4) SEZNAM ZMĚN Strana č. Změny v textu oproti verzi 1.2 2 Upřesnění názvu přílohy. Příloha č. 6b)

Více

JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D., advokát

JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D., advokát JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D., advokát se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Slavíkova 1568/23, PSČ 120 00 ev. č. ČAK 10728, IČO 71333037, tel. 222 210 944, ondrej.tosner@advokacie-praha.cz Magistrátu hl. m. Prahy

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín Spis.zn.: MMZL65331/2012/OSaDŘ Ţadatel: Statutární město Zlín č.j.: MMZL026812/2015/OSaDŘ/Var nám. Míru 12, 761 40

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111. R o z h o d n u t í

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111. R o z h o d n u t í Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Čj. 29550/2009-16230 Vyřizuje: JUDr. A. Kukačka Mgr. V. Čepelák Telefon: 221812364 E-mail: Vaclav.Cepelak@mze.cz Fax: 221812980 V Praze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu V Brně dne 16. prosince 2009 Sp. zn.: 4294/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu paní J. A Obsah podnětu Dne 30. 7. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní J. s podáním, ve kterém si stěžujete

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 80/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví ZADAVATEL: Město Hronov náměstí Čs. Armády 5 547 31 Hronov IČ: 00272680 zastoupený: Hana Nedvědová, starostka města VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: DABONA s.r.o.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 11760/2013 Sp. zn.: S-JMK 11760/2013 OÚPSŘ Brno 05. 04. 2013 V E Ř E J N Á V

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 22. 11. 2007 zadavatelem město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, se sídlem Pec pod Sněžkou 230,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. střelnice SSK Přelouč PŘÍLOHY: Sportovně střelecký klub Přelouč. Výtisk číslo: Počet výtisků : 4 Počet listů: 7 Přílohy : 6

PROVOZNÍ ŘÁD. střelnice SSK Přelouč PŘÍLOHY: Sportovně střelecký klub Přelouč. Výtisk číslo: Počet výtisků : 4 Počet listů: 7 Přílohy : 6 Sportovně střelecký klub Přelouč Výtisk číslo: Počet výtisků : 4 Počet listů: 7 Přílohy : 6 PROVOZNÍ ŘÁD střelnice SSK Přelouč PŘÍLOHY: Situace střelnice - výkres v měřítku 1 : 500 Seznam osob oprávněných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší.

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší. II.ÚS 2221/07 ze dne 19.03.2008 N 58/48 SbNU 857 Náhrada škody v případě havarovaného vozidla Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy

Více

Ze zprávy o výsledku šetření

Ze zprávy o výsledku šetření V Brně dne 7. prosince 2009 Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV Ze zprávy o výsledku šetření A - Obsah podnětu Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také KVOP ) doručen podnět pana E. P. S.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vyžaduje stavba fotovoltaické elektrárny umísťované na území Natura 2000 do ptačí oblasti vyhlášené nařízením vlády a na území výskytu zvláště chráněných druhů

Více

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát Praha 9, Aranžerská 166, 190 14 Tel.: +420 732 626 937, e-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz www.akpetrsvoboda.cz Magistrátu hlavního města Prahy Odboru ochrany prostředí

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014 *UOHSX005V31G* UOHSX005V31G PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013,

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. září 2009 Sp. zn.: 2416/2009/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci revitalizace panelového domu včetně výměny výtahu A. Obsah podnětu Dne 22. 5. 2009 jsem obdržel úplný

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 73/2006-104 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UZES* UOHSX005UZES ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S753/2013/VZ-5499/2014/531/RKr Brno 12. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE STŘÍBRNÝ DVŮR

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE STŘÍBRNÝ DVŮR Výtisk číslo: 3 Počet listů: 22 Josef Duben U Pivovaru 13 586 01 Jihlava IČ: 13702670 PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE STŘÍBRNÝ DVŮR Přílohy: 1. Situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. 29 Af 91/2013-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 24/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0076VVX* UOHSX0076VVX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2015/VZ-19595/2015/521/KMz Brno 24. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007GAAB* UOHSX007GAAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0300/2009/VZ-30335/2015/513/IHl Brno 25. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY A 14/2003-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. střelnice SK Přelouč PŘÍLOHY: Střelecký klub Přelouč. Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet listů/stran: 7/13 Přílohy: 4

PROVOZNÍ ŘÁD. střelnice SK Přelouč PŘÍLOHY: Střelecký klub Přelouč. Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet listů/stran: 7/13 Přílohy: 4 Střelecký klub Přelouč Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 Počet listů/stran: 7/13 Přílohy: 4 PROVOZNÍ ŘÁD střelnice SK Přelouč PŘÍLOHY: Situace střelnice zákres do katastrální ortofotomapy v měřítku 1 : 750

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 49/2012 33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

*MVCRX027GQBH* MVCRX027GQBH prvotní identifikátor

*MVCRX027GQBH* MVCRX027GQBH prvotní identifikátor *MVCRX027GQBH* MVCRX027GQBH prvotní identifikátor Zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice konaného odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra pro zpracovatele přestupkové agendy dne 9. 12.

Více

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2 Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloţka 63531 IČ: 28359640 / DIČ: CZ28359640 adresa kanceláře: Dvořákova 13, 602 00 Brno,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 52/2009-65 Spis 8 Afs 52/2009 byl spojen se spisem číslo 8 Afs 51/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 8 Afs 51/2009-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: RR/2970/15 Spis. zn.: ZN/356/RR/15 Počet listů: 11 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Bohumila Sládková

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 A 127/2002-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní

Více

PŘEDSEDA PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R75/2012/VZ-9879/2012/310/JRa V Brně dne 19. července 2012

PŘEDSEDA PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R75/2012/VZ-9879/2012/310/JRa V Brně dne 19. července 2012 *UOHSX0049RZH* UOHSX0049RZH PŘEDSEDA PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R75/2012/VZ-9879/2012/310/JRa V Brně dne 19. července 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 19. 3. 2012 podaném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 78/2010-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Lenky

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 58/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

USNESENÍ ČESKÁ REPUBLIKA I. ÚS 3628/11. Ústavního soudu

USNESENÍ ČESKÁ REPUBLIKA I. ÚS 3628/11. Ústavního soudu ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy Vojena Gűttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky FTV

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*KUCBX009CY8N* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Výroková část:

*KUCBX009CY8N* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Výroková část: O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č.j.: OREG 37620/2010/joch datum:

Více