obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy"

Transkript

1

2 obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP údaje o prevenci sociálně patologických jevů environmentální výchova údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI základní údaje o hospodaření školy VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

3 údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery přim plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zprávu o činnosti školy předkládá ředitel školy na základě 10 zákona č.561 / 2004 Sb., školský zákon a na základě vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne s účinností od pod č.j.: PaO 323 / 2000 Identifikátor zařízení: Základní škola IZO: kapacita 630 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 600 jídel Školní družina IZO: kapacita 125 žáků IČO: DIČ: CZ Forma hospodaření: příspěvková organizace V průběhu hodnoceného období došlo ke změně kapacit Účinnost změn od ( č.j / , č.j. 1817/SMT/2007/5 ) od ( č.j. 253/SMT/2008/4 ) od ( č.j. 2191/SMT/2013/4) Základní škola IZO: kapacita 420 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 400 stravovaných Školní družina IZO: kapacita 120 žáků VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

4 Zřizovatel Město Klášterec nad Ohří se sídlem Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše čp. 85, okres Chomutov, kraj Ústecký IČO: Vedení školy Statutární orgán: Statutární zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Metodik environmentální výchovy: Metodik ŠVP Metodik IT Ing. Monika Bártová Mgr. Doris Homolková Mgr. Jitka Řebíčková Mgr. Iva Máchová Mgr. Jana Hortová Mgr. Miloslav Hrachovec Mgr. Miloslav Hrachovec Kontakty sekretariát ředitel školy školní družina školní jídelna ředitel školy statutární zástupce ředitele školy výchovný poradce metodik prevence metodik environmentální výchovy metodik ŠVP a IT webové stránky školy Školská rada Předseda školské rady Zákonní zástupci žáků Pedagogičtí pracovníci Zástupci zřizovatele Pavlína Bláhová, MÚ Klášterec, OVS MUDr. Martina Buriánková, Helena Döringová Mgr. Jana Hortová, Mgr. Zdena Moziková Pavlína Bláhová, Karel Pech Občanské sdružení při škole SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Registrace KS / 1 1 / / 05 R ze dne IČO Zaměření Koordinace výchovného působení rodiny, školy a dalších institucí a pomoc škole při plnění jejího poslání Kontakt Josef Holub, Budovatelská 488, Klášterec nad Ohří VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

5 Velikost školy Počet žáků a tříd se vlivem demografického vývoje zvyšuje. Dochází k nárůstu u mladších žáků (tři první a tří druhé třídy a plánované tři budoucí první třídy dle zápisu v lednu 2014). V hodnoceném období probíhala výuka v osmnácti třídách, průměrný počet žáků byl 21,39. Současný stav umožňuje funkci odborných učeben a laboratoří v souvislosti se zaměřením školy na výuku přírodovědných předmětů a informatiky, ale mladší třídy se posouvají do pavilonu druhého stupně a škola se naplňuje. Škola byla původně projektována na cílovou kapacitu 600 žáků. S ohledem na nutnost splnění požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb., a zákona č. 258/2000 Sb., byla kapacita jednotlivých součástí školy upravena. Vybavení školy Komplex školy tvoří čtyři navzájem propojené pavilony II. stupeň U12 I. stupeň U 10 Pavilon tělocvičen Pavilon odborných pracoven laboratoř chemie, učebna informatiky a dílna pracovních činností V samostatné budově je úsek stravování a mimoškolní výchovy (dvě oddělení školní družiny, tělocvična, keramická dílna). Venkovní areál je dotvářen multifunkčním veřejným sportovištěm a prostorem pro výuku pracovních činností. Hřiště bylo vybaveno herními prvky fy HAGS a v současné době je využíváno školou, sousední mateřskou školou a v odpoledních hodinách slouží široké veřejnosti. Problémem se stává značná devastace částí zařízení branky, oplocení.. Vnitřní ochranné oplocení hřiště bylo opět instalováno. Objekt je koncipován na 22 kmenových tříd s dostatečným prostorem pro odborné učebny, laboratoře a ostatní prostory nutné k zajištění kvalitní výuky. Ve škole jsou tři učebny informatiky, čtyři jazykové učebny, laboratoře pro fyziku, chemii a biologii, školní dílna, cvičná kuchyně a odborné učebny pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů. Samozřejmostí je i školní knihovna, která byla v závěru školního roku přestěhována do pavilonu U12 (nutnost zřídit třetí oddělení ŠD), učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy a dvě tělocvičny. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

6 Všechny odborné učebny a jsou vybavené moderní audiovizuální a prezentační technikou. Chloubou školy je komplexně řešená počítačová síť, která vysoko převyšuje požadavky ICT standardu. Celkem je do sítě připojeno 95 stanic, z nichž 64 slouží pro přímou výuku žáků. Počet přípojných míst v kabinetech, kancelářích a učebnách plně odpovídám požadavkům ICT plánu. V průběhu školního roku byl zaveden systém i-bezpečně, který blokuje přístup na nežádoucí weby. V minulém roce byla provedena rekonstrukce elektro ve druhém patře pavilonu U12 a rekonstrukce WC v pavilonu U12 (druhé patro), pavilonu tělocvičen a objektu školní jídelny a družiny. Všechny požadavky vyhlášky 410/2005 Sb., byly vzhledem k výjimce KHSUL, splněny. Do posledního roku vstoupila realizace Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V červnu 2013 byla schválena poslední monitorovací zpráva a projekt je zdárně uzavřen. analýza současného stavu, přání a představy Tradiční akce pro veřejnost Březen, měsíc internetu Práce našich žáků pro širokou veřejnost v rámci výstavy ve školní galerii Spojovačka Pravidelný prosincový Den otevřených dveří Keramická dílna Realizované akce v hodnoceném období zajištění provozu, zkvalitnění vybavení pro výuku, rozšíření spolupráce s rodiči, získání mimorozpočtových prostředků. Doplnění fondu učebnic školy Instalace dalších dataprojektorů a interaktivní tabule Vybavení kabinetů a pracoven novými pomůckami Instalace síťových verzí dalších výukových programů Start a využívání elektronické žákovské knížky BAKALÁŘI Hromadný nákup sešitů pro žáky školy Rekonstrukce elektro rozvodů pavilonu pavilon dílen Rekonstrukce jídelna sklady a chodby v suterénu DVPP ze zaměřením na klíčové kompetence v rámci ŠVP, akce na klíč Portfolionet nástroj autoevaluace VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

7 Proškoly.cz aktivní škola Cesta ke kvalitě Zapojení do akce Severočeských sběrných surovin ( získané prostředky používáme pro nákup pomůcek pro žáky ). Testování žáků 3.,5., 7. a 9.tříd Diagnostic 2014 Testy SCIO - Mapa školy Autoevaluační nástroje VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

8 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

9 1. Podmínky ke vzdělávání Demografické podmínky Porodnost. Podle údajů z matriky počty dětí poklesnou, takže v dalších letech očekáváme otevření dvou prvních tříd (vzrůstá zájem o školu). Vzhledem k nepříznivému vývoji rozpočtu se snažíme organizačně zvýšit průměrný počet žáků ve třídách a skupinách. Přetrvávajícím negativem je odchod žáků na víceletá gymnázia a stále častější přestupy žáků v průběhu školního roku. Legislativa Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon a zákon o PP. Kladně hodnotíme zrušení výstupního hodnocení a vlastního hodnocení školy, také úpravy podmínek pro splnění kvalifikace PP. Pozitivní změny přinesl zákoník práce. Další posun očekáváme ve standardizaci učiva. Významným mezníkem bude zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Konkurenční prostředí školy Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních čtyř let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás vedlo: - Škola se dostává do velmi úzké vazby škola - zřizovatel. - Stabilizuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi získat žáky. - Postupně se mění přístup rodičů ke škole již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. - Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek. - Nutnost odborného růstu pedagogů, zvyšování kvalifikace - Aktivní politika DVPP - Zlepšování technického stavu budov, vybavení učeben - Počet a vybavení odborných pracoven a laboratoří - Kvalita sportovních zařízení - Vybavení učebnicemi a učebními pomůckami - Vybavení ICT VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

10 Hodnocení školy Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu kladně hodnocených škol. Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků rodičů a jejich žáků. Snažíme se o vytvoření bez stresového a pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Kladně je škola hodnocena i z pozice zřizovatele. Vztah rodičů a veřejnosti ke škole Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Pravidelně pořádáme den otevřených dveří a celou řadu kulturních a výtvarných aktivit. Snaha školy vzchází z výsledků a závěrů Mapy školy. Některé akce pořádáme pro děti společně s jejich rodiči. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole. O dění ve škole informuje školní web. Nedílnou součástí prezentace školy je i využití regionálního tisku. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny například mateřské školy v okolí, rodiče dětí ve školní družině. Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol sledují webové stránky, navštíví často několik škol, než se rozhodnou pro tu konkrétní. Změna stále probíhá nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

11 2. Průběh vzdělávání Realizace školního vzdělávacího programu a 6. ročník SVP 1 / 2007 Ostatní ročníky / 96 2, Základní škola , 2, 6, 7 ročník SVP 1 / 2008 Ostatní ročníky / 96 2, Základní škola a 6. ročník SVP 1 / , 3, 7, 8 ročník SVP 1 / 2008 Ostatní ročníky / 96 2, Základní škola , 4, 8, 9 ročník SVP 1 / , 2, 6, 7 ročník SVP 1 / ročník Základní škola - č. j / , 5, 9 ročník SVP 1 / , 2, 3, 6, 7, 8 ročník SVP 1 / a ročník SVP 1 / ročník SVP 1 / a ročník SVP 1 / ročník a 6. ročník SVP 1 / 2013 Charakteristika a priority školního vzdělávacího programu Naše škola v průběhu vzdělávání rozvíjí všechny části osobnosti žáka pedagogové předávají základní znalosti, umožní žákům osvojit si strategie učení a motivují je pro celoživotní učení, podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vedou žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářejí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, védou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi, pomáhají žákům poznávat a VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

12 rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Naše škola se během svého vývoje postupně zaměřila na výuku přírodovědných předmětů a informačních technologií. Přírodovědné zaměření se postupně vyprofilovalo v rámci různého zaměření jednotlivých kláštereckých škol. V naší škole se dlouhodobě podporovala výuka přírodovědných předmětů nabídkou volitelných předmětů s přírodovědným zaměřením, získáváním aprobovaných vyučujících a podporou vybavení odborných učeben. Každý odborný předmět na svoji vlastní učebnu, učebny přírodopisu a fyziky prošly rekonstrukcí a nabízejí nadstandartní možnosti výuky s využitím moderních technologií a připojení k internetu. Během posledního desetiletí vzrostla potřeba znalostí práce s moderními technologiemi. Naše škola na tuto potřebu reagovala velmi záhy a v současnosti probíhá výuka ve 3 počítačových učebnách a v mnoha ostatních učebnách je možnost vést výuku s pomocí ICT. Ve všech počítačových učebnách jsou interaktivní tabule. V posledních letech se výuka zaměřuje na vyhledávání a zpracování informací. Školní vzdělávací program je pravidelně aktualizován, je v souladu s RVP. Vycházíme z poznatků získaných testováním, SWOT analýzou a závěrů inspekční činnosti. Výchovné a vzdělávací strategie Veškerá pedagogická činnost vede k naplnění klíčových kompetencí. Žáci jich dosáhnou postupně během školní docházky tím, že je vyučující cíleně vedou k zažití myšlenkových i pracovních postupů, které umožní žákům další osobní rozvoj i v pozdější době. Vyučující dají žákům dostatek možností, aby žáci mohli rozvíjet všechny typy klíčových dovedností, a pomohou žákům s rozvojem klíčových kompetencí, které nejsou plně rozvinuty. V dalším období je nutné věnovat větší pozornost jazykové komunikaci, schopnosti porozumět textu Výuka žáků mimořádně nadaných Nadaným žákům je věnována individuální péče. Záleží na vyučujícím, jaké metody výuky použije (skupinové vyučování, projektové vyučování, vyučování VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

13 diskusí ) a jaké úkoly nadanému žákovi zadává (samostatné studium, prezentace znalostí a dovedností nadaného žáka před třídou, doučování slabších spolužáků, iniciační setkání se zajímavými osobnostmi, návrhy exkurzí ). Výuka žáků se specifickými poruchami učení Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny je k žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení přistupováno se zřetelem na jejich specifické potřeby. Tento individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, uplatňování mírnějšího hodnocení a klasifikace, občasné dopomoci a intervenci učitele ve výuce. Na prvním stupni jde především o povzbuzení handicapovaných žáků a vytvoření takových podmínek, aby všichni mohli podat co nejlepší výkon. Na druhém stupni je důležité, aby učitel pomohl žákovi nalézt a vytvořit učební styl a strategii. Naučí-li se žák znát své zvláštnosti a specifické potřeby, může být úspěšný při náročnějším studiu i na střední škole. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení, ) Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci se SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

14 pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s autismem Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky. Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Ve spolupráci a na doporučení pedagogickopsychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

15 individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem, zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, jazykově nebo kulturně odlišného. Jejich největším problémem je absolutní nezájem o vzdělání a naprostá ignorace školy jako instituce ze strany jejich rodičů. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: - vytváření příznivého prostředí pro jejich vzdělávání - v případě zájmu pravidelná spolupráce s rodinou - odpovídající metody a formy práce - možnost individuálního nebo skupinového vzdělávání - možnost spolupráce s PPP, Dyáda, - možnost individuálních vzdělávacích plánů VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

16 Hodnocení ŠVP - přiměřenost cílů vzhledem k možnostem žáků, i žáků nadaných a se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Sledováno a plněno soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem přiměřenost ŠVP k podmínkám školy klíčové kompetence ve ŠVP, koordinace vytváření klíčových kompetencí vhodnost časové dotace a posloupnosti jednotlivých částí ŠVP vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky realizace ŠVP formy výuky využívání sebehodnocení žáků rozsah využití pomůcek, učebnic a didaktických pomůcek využití ICT a jiných zdrojů informací podpůrná opatření, komunikace ve vyučování vhodnost systému hodnocení žáků učitelem odpovědnost žáků za své učení, aktivita, zapojení samostatná a týmová práce žáků nabídka volitelných a nepovinných předmětů problematika ICT environmentální výchova rozvrh hodin, školní řád prevence sociálně patologických jevů vnitřní informační systém školy vliv interakce školy s veřejností na organizaci vzdělávacího procesu Sledované oblasti podpora sebedůvěry žáků, poskytování zpětné vazby systém pochval a kladné motivace předcházení konfliktů a jejich řešení podpora žáků k dosažení úspěchu systém informování rodičů o prospěchu dětí i o celkovém dění ve škole, zapojení rodičů do života školy vzájemné vztahy učitel - žák rodič zapojení a podpora zřizovatele, místní komunity výchovné poradenství - spolupráce s poradnou a speciálně pedagogickým centrem prevence sociálně patologických jevů vytváření optimálních podmínek pro každého žáka kariérní poradenství VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

17 práce třídního učitele - komunikace uvnitř třídy a vně třídy, vytváření portfolia žáků spolupráce školské rady a vedení školy Metodik a koordinátor ŠVP je absolventem specializačního studia. 3. Kontrolní a hospitační činnost Pro kontrolní a hospitační činnost je zpracován plán kontrolní činnosti. Ten stanovuje frekvenci a oblasti kontrol v jednotlivých úsecích s konkrétní zodpovědností za jednotlivé oblasti (dokumentace, hospitace, prohlídky a revize). Hospitační činností je pověřena i zástupkyně ředitele školy. Přínosem jsou vzájemné hospitace vyučujících a hospitace uvádějícího učitele. 4. Oblast plánování a přípravy Roční plán školy Pravidelně zpracován na konkrétní školní rok a projednán v pedagogické radě v přípravném týdnu. Měsíční plán školy Zpracován v závěru předchozího měsíce, zahrnuje pravidelné činnosti v návaznosti na plán školy. Zařazovány jsou akce tříd a učitelů. Ve zkrácené podobě je vystaven na webu školy. Kalendář akcí školy Plány práce předmětových komisí a metodických sdružení Plán práce výchovného poradce Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovněvzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

18 předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. VP splňuje kvalifikační požadavky. Plán práce metodika koordinátora patologických jevů Východiskem pro činnost je minimální preventivní program a směrnice k prevenci rizikového chování. Základním předpokladem je úzká spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. K řešení problematiky prevence slouží mj. pravidelné třídnické hodiny. Velmi kladně je hodnocena úspěšnost v oblasti dotačních titulů. Koordinátorka absolvovala specializační studium. Plán práce metodika koordinátora environmentální výchovy Východiskem je zpracovaný plán činnosti v úzké vazbě na metodické orgány školy. Program je pravidelně sledován a vyhodnocován. Plán práce metodických sdružení a předmětových komisí Mapuje nejdůležitější problémy a potřeby v jednotlivých oborech vzdělávání. Je základním dokumentem pro stanovení náplně jednání metodických orgánů školy. Kompetenční plán Vychází z potřeb vedení školy, je plně funkční a ověřený. Stanovuje pravidla pro delegování pravomocí a kompetencí na jednotlivé členy sboru. Plánování pedagogického procesu Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávacího procesu je v návaznosti na ŠVP a časové a tematické plány jednotlivých pedagogů. Plán není dogma a vyučující mají dostatečný prostor a kompetence pro jeho úpravu. Na základě poznatků z výuky dochází k dílčím úpravám ŠVP. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

19 Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektovaly jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si děti mohou zvolit náhradní, pro ně zajímavější činnost. Zřejmá je i orientace na problémové učení a experimentování. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňuje profesionální přístup učitelů. Na prvním stupni je promyšleně zařazováno relaxační a dechové cvičení jako jedna z forem pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí hodiny. Metodik a koordinátor ŠVP absolvovat specializační studium. Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s platným dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitační činnosti a v metodických orgánech. Kontrola plnění je účinná. 5. Podpora školy žákům výchovné a profesní poradenství na škole nabídka mimoškolních aktivit přístup k výpočetní technice přístup k informacím - žákovská knihovna školní bufet Žáci se účinně spolupodílí na vytváření pravidel chování, která většinou bezproblémově respektují. Aktivně se podílejí na estetickém vzhledu učebního prostředí. Velký důraz je kladen na psychohygienu učení, tvůrčí jednání žáků, udržování partnerských vztahů, otevřenou komunikaci, řešení problémových situací a vyjadřování osobních postojů k probíraným tématům. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

20 Výuka probíhá s využitím kooperativních technik s navozením prožitku. Zvládáním obtížných situací prohlubovala u žáků schopnost sebepoznání a empatie. Tím se dařilo důsledně rozvíjet osobnostní a sociální cítění žáků. Praktické řešení navozených problémových situací účinně působilo na myšlení žáků, evokovalo jejich pružné jednání i uvědomění si významu týmové spolupráce. Žáci cíleně získávali praktické zkušenosti za účelem prevence sociálně patologických jevů, všestranného rozvoje jejich individuality a vzájemného respektu. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce, a to na úrovni příkladů dobré praxe. Většina žáků pracuje individuálně i ve skupinách, pohotově reaguje na podněty učitelů, otevřeně komunikuje a průběžně si upevňuje dosavadní mezipředmětové znalosti. Stávající materiálně-technické podmínky školy učitelé umí využívat. 6. Spolupráce s rodiči, poskytované služby poradenství pro žáky stravování žáků třídní schůzky a konzultace s rodiči občanské sdružení rodičů školská rada účast rodičů na akcích školy Za sledované období na školu nebyla podána žádná stížnost. Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič - třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátili na členy vedení školy. Kvalita a účelnost spolupráce byla ověřena v rámci projektu mapa školy. 7. Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání - nástroje využívané k měření výsledků vzdělávání systematičnost hodnocení hodnocení výsledků žáků srovnání s minulými výsledky hodnocení ve vybraných předmětech hodnocení úspěšnosti přijímacího řízení VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

21 umístění v soutěžích prezentace školy na veřejnosti Pro zjišťování výsledků vzdělávání využívá vedení školy komerční testy, pravidelně zadává srovnávací písemné práce, které vypracovávají vedoucí předmětových týmů. Další poznatky získává vedení také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání předmětových týmů a v pedagogických radách. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok, jejich plnění je kontrolováno při hospitacích. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Úkoly při prověrkách v matematice zadávají učitelé diferencovaně podle individuálních schopností žáků. Klasifikace ústního zkoušení byla objektivní a vyučujícím zdůvodněná. Většina sledovaných hodin nepostrádala závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové hodnocení práce žáků. Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu jsou plánovány a prováděny v návaznosti na probírané učivo. Vypracovaným protokolům věnují vyučující náležitou pozornost a vedou žáky k přesnosti a důslednosti v práci. Žáci školy se zúčastňují olympiád a soutěží, přínosem je zpracovávání dlouhodobých samostatných prací a práce v projektech. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele, žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s vyučujícími. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formou samostatné práce. Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků, kteří vypracovávají kontrolní slohové práce v průběhu školního roku v souladu s ŠVP a časovými tematickými plány. Pravidelně jsou zařazovány kontrolní diktáty z českého jazyka a prověrky z probraného mluvnického učiva. Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit, vytčené cíle byly dosaženy vždy. Z didaktických principů byly respektovány především zásady názornosti, vlastní aktivity žáků a možnosti individuálního přístupu. Toto se však ještě nedaří realizovat všem vyučujícím. Problém se stává nezájem žáků o vzdělávání a u některých jedinců nárůst agrese a nevhodného chování. Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání, jež žáci většinou akceptují, je vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření žákova vlastního názoru. Komunikace a vyjadřování žáků vykazují určité nedostatky, které je nutno řešit a odstraňovat. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

22 Výsledky vzdělávání zjišťované školou Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Kromě vlastních testů, které jsou využívány k pravidelnému vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za určité období, provádí školy testování znalostí žáků prostřednictvím standardizovaných testů. Zdokumentované hodnocení, které provádí vyučující, poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Analýza zjištěných výsledků je předmětem jednání metodických orgánů a pedagogické rady. Škola sleduje v rámci svých možností také výsledky a adaptaci na nové prostředí svých absolventů a žáků, kteří přecházejí na víceleté gymnázium. V hodnoceném období bylo realizováno testování DIAGNOSTIC 2014 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

23 8. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy ověřená struktura řízení funkční odborné a pedagogické řízení sledovaná personální problematika složení pedagogického sboru kvalita pedagogického týmu Ředitel koordinuje práci jednotlivých útvarů zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogických rad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Osobní vklad ředitele k reformě školy - aktivně se spolupodílí na tvorbě školního vzdělávacího programu (dále ŠVP). Provádí osvětovou činnost týkající se reformy kurikula zejména ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti. Plánování Plánování lidských zdrojů, materiální a finančních zdrojů Plánování pedagogického procesu Funkční a prověřené roční a měsíční plány Organizace školy Funkční organizační struktura školy a organizační řád Delegování pravomocí a povinností Správa a přenos dat a informací Poradní orgány Činnost metodických sdružení a předmětových komisí (metodické vedení a kontrolní činnost učitelů) Pravidelné pracovní porady Pedagogické rady Komunikační systém má jasná pravidla Vedení týmu VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

24 Týmová práce, ověřený komunikační styl Delegování pravomocí Funkční poskytování informací Podpora učitelů při zavádění změn Vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů Hospitační činnost DVPP Důležité, charakteristické rysy pedagogického týmu Stabilizovaný a vyzrálý pedagogický sbor V pedagogickém sboru jsou nedostatečně zastoupeni muži Většina pedagogických pracovníků má požadovanou odbornou kvalifikaci Aktivita pedagogů Metodické orgány Funkčnost a respektování delegovaných pravomocí Systém motivačních faktorů Studium specializačních činností Maximální využití nabídek DVPP Bezproblémová spolupráce s PPP a SPC Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Využívání individuálního vzdělávání pedagogů v odborném a metodickém vzdělávání. aprobační předměty problematika SPU pravidla komunikace učitel, žák, rodič syndrom ADHD diagnostika, IVP vztahy mezi žáky sociálně patologické jevy prevence šikany environmentální výchova Posílení forem společného vzdělávání celého pedagogického týmu přímo na škole. lepší spolupráce pedagogů sestavování týmu pro práci na školním vzdělávacím programu posílení pozice metodiků a koordinátorů zintenzivnění a zkvalitnění péče o žáky se SPU a s poruchami chování VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

25 orientace v problematice šikany Kontrolní systém Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se rodičům. Snažíme se více zveřejňovat a projednávat úspěchy jednotlivých vyučujících, jejich pokusy a projekty. V kontrolní činnosti vycházelo vedení školy z poznatků ČŠI z posledních inspekčních návštěv a zaměřilo se na sledování plnění učebních plánů, dodržování ŠVP, soulad s RVP a vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky. Nedílnou součástí kontrolní činnosti je sledování dodržování směrnic školy pedagogy (zejména zásad hodnocení žáka, školního řádu), byl kontrolován podíl na vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i kolegů a dalších zaměstnanců školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí přispívají k absenci žáků. Přísněji bylo postupováno při hodnocení přestupků žáků, sjednocovala se činnost vyučujících v tomto směru. Byl kladen důraz na prevenci a řešení projevů šikanování, návykových látek, jiných negativních jevů. Je zpracován plán kontrolní a hospitační činnosti. Uvádí kompetence udělené zástupci a výchovnému poradci v této oblasti. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

26 9. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Výše rozpočtu umožňuje plánovitý rozvoj materiálních podmínek. efektivita vynakládání prostředků významné mimorozpočtové zdroje odpovídající vybavení učeben nadstandardní vybavení odborných učeben estetičnost prostředí dodržování bezpečnosti dobré psychohygienické podmínky dodržování hygienických norem nadstandard v oblasti audiovizuální techniky nadstandard v oblasti ICT Systémy hodnocení kvality, hodnocení kvality žáky, hodnocení kvality učiteli, hodnocení kvality vedením školy, rodiči a veřejností. Systém hodnocení je pojatý jako nezávislý a vychází z hodnocení v rámci projektů Mapa školy Cesta ke kvalitě DIAGNOSTIC GEPARD a závěrů inspekční činnosti ČŠI K dispozici je ucelený, velmi obsáhlý materiál, který byl podrobně rozebrán s pedagogy školy. -- VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

27 Kvalita výuky 10. Koncepční záměry školy V práci naší školy, která chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, se osvědčil důraz na některé aspekty: Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnost Zpřístupnění nejrůznějších zdrojů informací pro rodiče Využívání kladné osobní zkušenosti rodičů a absolventů školy Spolupráce s rodiči, účast na akcích školy Spolupráce v rámci občanského sdružení Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte Zjišťování potřeb, objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy, při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů na škole. Koncepce rozvoje školy vychází z akceptace spolupráce s rodiči a veřejností. Zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. Zřizovatel je o koncepčních záměrech informován prostřednictvím školské rady a k jejich podpoře přispívá konkrétními kroky. Koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, jehož doplňování se předpokládá v závislosti na finančním potenciálu zainteresovaných stran. Škola dbá o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny typy dětí. Problematice žáků se zdravotními problémy a SPU je věnována maximální pozornost. Pozornost je věnována estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících. Dlouhodobou vizí naší školy je vytvoření přátelského, ale i náročného organizmu. Pro žáky to znamená to, že pro ně vytváříme náročné, ale psychicky příjemné klima, bez stresů. Pro pedagogy pohodová prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

28 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

29 Vzdělávací program školy Přehled oborů základního vzdělávání 1. Učební plán Učební plány školy ve školním roce Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. bystrý a zvídavý C/001 Základní škola Č. j.: SVP 1 / C/001 Základní škola Č. j.: SVP 1 / 2013 vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. bystrý a zvídavý C/001 Základní škola Č. j.: SVP 1 / 2010 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. bystrý a zvídavý C/001 Základní škola Č. j.: SVP 1 / 2013 zařazené třídy 2. A, 2. B, 2. C 3. A, 3. B 4. A, 4. B 5. A, 5. B 7. A, 7. B 8. A, 8. B 9. A 1. A, 1. B, 1. C 6. A VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

30 1. Povinné předměty předmět český jazyk anglický jazyk Druhý cizí jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda chemie fyzika přírodopis zeměpis dějepis výchova k občanství výchova ke zdraví hudební výchova výtvarná výchova pracovní činnosti tělesná výchova informatika volitelné předměty týdenní dotace nepovinné předměty Volitelné předměty 6. Iva Máchová Mediální výchova Veronika Součková Sportovní hry 7. Jana Hortová Cvičení z informatiky Bronislav Krhánek Cvičení z českého jazyka 8. Denisa Hendrychová Sportovní hry Simona Tomanová Praktické činnosti Miloslav Hrachovec Cvičení z informatiky 9. Iva Máchová Cvičení z českého jazyka Jana Hortová Cvičení z informatiky VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

31 3. Nepovinné předměty a zájmové útvary zájmové útvary I. stupeň Angličtina hrou Zpíváme s kytarou Keramika Společenské chování zájmové útvary II. stupeň Zpíváme s kytarou Cvičení z matematiky, ČJ, AJ Sálová kopaná Florbal Jitka Gabrielová Doris Homolková Jana Vlastníková Helena Dőringová počet zařazených žáků Doris Homolková Vyučující daných tříd Soňa Pohlotová Denisa Hendrychová VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

32 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

33 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilizován a splňuje podmínky pro zavádění výuky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Problémem je absence některých aprobací na II. stupni (výuka jazyků, výchovy.). 1.Personální údaje 1.1 Členění zaměstnanců podle věku věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let , ,38 celkem ,00 % 9,52 90,48 100,0 x 1.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,14 vyučen ,91 střední odborné ,38 úplné střední ,04 vyšší odborné ,38 vysokoškolské ,14 celkem , Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ ,00 učitel druhého stupně ZŠ ,82 asistent pedagoga ,00 vychovatel ,00 celkem ,55 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

34 1.4 aprobovanost výuky 1. stupeň předmět týdenní hodinová dotace Odučeno aprob. Aprobovanost v % Český jazyk a literatura Jazyk anglický Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Estetická výchova hudební Estetická výchova výtvarná Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika I. Stupeň celkem ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,63% ,00% 2 0 0,00% ,59% 2. stupeň předmět týdenní hodinová dotace Odučeno aprob. Aprobovanost v% Český jazyk ( a literatura) ,00% Jazyk anglický ,00% Jazyk německý 6 0 0,00% Dějepis ,00% Výchova k občanství ,00% Výchova ke zdraví 3 0 0,00% Zeměpis ,00% Matematika ,00% Přírodopis ,00% Fyzika ,00% Chemie ,00% Informatika ,14% Hudební výchova 6 0 0,00% Výtvarná výchova 9 0 0,00% Pracovní činnosti 2 0 0,00% Tělesná výchova ,00% Volitelný předmět ,14% II. stupeň celkem ,00% VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

35 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno pracovní zařazení vyučuje pozn. 1. Bártová Monika ŘŠ AJ 2. Homolková Doris SZŘŠ I. stupeň 3. Šimoníčková Dana učitelka I. St. I. stupeň TU 2. A 4. Preislerová Alexandra učitelka I. St. I. stupeň TU 1. B 5. Vlastníková Jana učitelka I. St. I. stupeň TU 3. B 6. Pekariková Ilona učitelka I. St. I. stupeň TU 2. C 7. Gabrielová Jitka učitelka I. St. I. stupeň 8. Šírková Věra učitelka I. St. I. stupeň TU 1. C 9. Lelková Jana učitelka I. St. I. stupeň TU 5. A 10. Moziková Zdeňka učitelka I. St. I. stupeň TU 5. B 11. Radová Dagmar učitelka I. St. I. stupeň TU 3. A 12. Jiránková Ivana učitelka I. St. I. stupeň TU 1. A 13. Bartoňová Alena učitelka I. St. I. stupeň TU 2. B 14. Uldrichová Milena učitelka I. St. I. stupeň TU 4. A 15. Hanzová Miroslava učitelka I. St. I. stupeň TU 4. B 16. Döringová Helena asistent pedagoga I. stupeň AP 17. Šlosrová Miroslava asistent pedagoga I. stupeň AP 18. Řebíčková Jitka učitelka II. St. MA, FY, VP VP 19. Krhánek Bronislav učitel II. St. ČJ, DE, HV TU 7.A 20. Máchová Iva učitelka II. St. ČJ, OV, VP TU 6.A, M-PZNL 21. Andrle Miroslav učitel II. St. CH 22. Pohlotová Soňa učitelka II. St. DE, PČ, TV, ZE TU 7. B 23. Hrachovec Miloslav učitel II. St. MA, F, INF, VP TU 8. A, M-ŠVP, ICT 24. Denisa Hendrychová učitelka II. St. AJ, ZE, TV, VP 25. Jana Hortová učitelka II. St. PŘ, INF, AJ TU 9. A, K EVVO, 26. Tomanová Simona učitelka II. St. VV, AJ, NJ, VZ, TU 8. B 27. Helena Konopková asistent pedagoga II. stupeň AP 28. Součková Veronika asistent pedagoga II. stupeň AP, INF, HV, VV 29. Vladimíra Bartušková vychovatelka I. oddělení ŠD 30. Hana Windischová vychovatelka II. oddělení ŠD 31. Ivana Meserzmidová vychovatelka II. oddělení ŠD 32. Baránková Jana Vedoucí ŠD 33. Helgertová Iveta kuchařka 34. Jáhnová Michaela kuchařka 35. Pečenková Eva kuchařka 36. Pávová Věra kuchařka 37. Chloubová Danka hospodářka 38. Jaromír Benda školník 39. Jobbová Dáša uklízečka 40. Hutyrová Jaroslava uklízečka 41. Trpíková Zdena uklízečka 42. Nekolová Jitka uklízečka VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

36 1.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků celkem Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 12 28,57 do 10 let 10 23,81 do 15 let 10 23,81 do 20 let 1 7,69 nad 20 let 9 21,42 celkem , Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 1 asistentka pedagoga, 2 učitelky (1 po MD), Vedoucí ŠJ, vychovatelka ŠD odchody 4 2 učitelky ( 1 nesplnění kvalifikačních předpokladů, 1 odchod do důchodu), 1 AP, vedoucí ŠJ (odchod do důchodu) v září 2014 nastoupí 1 učitelka - 1. stupeň - 2 asistent pedagoga ( jeden po MD) - 1 pomocná síla úklid VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

37 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

38 1. Organizace zápisu pro školní rok Zápis se konal ve dnech 20. a 21. ledna Náhradní zápis proběhl dne 11. února Zapsáno bylo celkem 83 dětí, z toho 42 děvčat Ze zapsaných 12 dětí OŠD, z toho 4 děvčata. Celkem ve školním roce nastoupí 71 žáků do tří prvních tříd. 2. Organizace zápisu pro školní rok Zápis se konal ve dnech 21. a 22. ledna Náhradní zápis proběhl dne 7. února Zapsáno bylo celkem 79 dětí, z toho 33 děvčat Z jiné školy nastoupí jeden žák Ze zapsaných 15 dětí OŠD, z toho 1 děvče Celkem ve školním roce nastoupilo 64 žáků do tří prvních tříd. 3. Výsledky přijímacího řízení Přijímací řízení proběhlo bez větších problémů. Ke dni 20. června 2014 jsou žáci přijati následně: Gymnázium z 5.roč. 6 žáků Z nižších ročníků SOU 8 žáků Z 9.ročníku SOU - 8 žáků SOŠ - 15 žáků (z toho gymnázia 3 žáků) VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

39 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

40 Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy 1. Prospěch žáků ZŠ počet Prospěli s vyznam. prospěli neprospěli Třída I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B st. 12 tříd VI.A VII.A VII. B VIII.A VIII.B IX.A II.st. 6 tříd Škola 18 tříd VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

41 2. Klasifikace chování Počet žáků se druhým a třetím stupněm z chování druhý stupeň třetí stupeň % vyjádření 1995 / % II. 2.4 % III / % II. 3.6 % III / % II. 1.9 % III / % II. 0.8 % III / % II. 1.0 % III / % II. 1.0 % III / % II. 0.5 % III / % II. 1.1 % III / % II. 1.2 % III / % II. 0.2 % III / % II. 1.4 % III / % II. 0.5 % III / ,1% II. 3,1 % III / ,6 % II. 1,6 % III / ,5 % II. 1,9 % III / ,6 % II. 3,9 % III / ,3 % II. 1,7 % III / ,3 % II. 0,8 % III / (5+8) - 3,4% II. 0,0% III. Do přehledu snížených známek z chování jsou zahrnuta obě pololetí. 3. Neomluvená absence Celkový počet neomluvené absence za školní rok počet hodin průměr na žáka 1995 / žáků hodin 1996 / žáků hodin 1997 / žáků hodin 1998 / žáků hodin 1999 / žáků hodin 2000 / žáků hodin 2001 / žáků hodin 2002 / žáků hodin 2003 / žáků hodin 2004 / žáků hodin 2005 / žáků hodin 2006 / žáků hodin 2007 / žáků 181 0,473 hodin 2008 / žáků 136 0,368 hodin 2009 / žáků 257 0,698 hodin 2010 / žáků hodin VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

42 2011 / žáků 665 1,916 hodin 2012 / žáků 63 0,167 hodin 2013 / žáků 40 0,105 hodin Stav neomluvené absence je pravidelně sledován formou záznamových archů tříd ( měsíčně VP ) s uvedením opatření. Nedostatky jsou okamžitě projednávány s rodiči, případně výchovnou komisí. Výchovná komise zasedala celkem 7 krát. Pět případů záškoláctví bylo řešeno prostřednictvím OSV v Klášterci nad Ohří a OSPOD v Kadani. 4. Omluvená absence Celkový počet omluvené absence za školní rok počet hodin průměr na žáka 1995 / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků / žáků , / žáků , / žáků , / žáků / žáků , / žáků , / žáků ,793 Stav omluvené absence v průměru mírně narůstá a je ovlivněn dlouhodobou nemocností jednotlivých žáků a zejména uvolňováním za účelem ozdravných pobytů a dovolených. 5. Integrovaní žáci, péče pedagogů, spolupráce s PPP Na základě vyhlášky č. 73 / 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 6, bylo ve školním roce integrováno celkem 19 žáků s vývojovou poruchou učení, chování, sluchovým postižením a Aspergerovým syndromem. Veškerá doporučení pro integraci podle vyjádření PPP škola splňuje. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

43 Při výuce na ZŠ bylo postupováno v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Pro jednotlivé žáky a předměty byly vyučujícími zpracovány individuální výukové plány, které byly konzultovány PPP a s rodiči. V průběhu školního roku bylo vyučujícími pravidelně kontrolováno a hodnoceno jejich plnění Spolupráce s PPP byla v hodnoceném období na dobré úrovni. 6. Plnění učebních plánů, realizace koncepce školy V ročníku výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učební plány byly plněny v souladu s platnými standardy RVP a ŠVP. Koncepce školy je zaměřena na výuku předmětů s přírodovědným zaměřením a informatiku. Do učebních plánů byly zařazeny disponibilní hodiny. Obdobným způsobem byla orientována i skladba volitelných předmětů a zájmových útvarů, nezapomínalo se však ani na ostatní předměty a zájmové okruhy: 7. Volitelné předměty Mediální výchova Sportovní hry Cvičení z informatiky Cvičení z českého jazyka Praktické činnosti 8. Zájmové útvary zájmové útvary I. stupeň počet zařazených žáků Angličtina hrou 11 Zpíváme s kytarou 5 Keramika 15 Společenské chování 12 zájmové útvary II. stupeň počet zařazených žáků Zpíváme s kytarou 1 Cvičení z matematiky Cvičení z ČJ Cvičení z AJ Sálová kopaná 11 Florbal 12 dle IVP dle IVP dle IVP Celkem pracovalo 10 zájmových útvarů. Některé se scházely i vícekrát týdně pro různé skupiny žáků. Při výuce a v rámci mimoškolní činnosti byly v maximální možné míře využívány učebny výpočetní techniky. VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

44 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Od má škola zvýšenou kapacitu ŠD na 120 dětí. Plánujeme otevřít 4. oddělení. 9.2 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Vyhovující, splňují veškeré normy Odpovídající požadavkům na provoz 10. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků, individuální plány školní řád, pravidla hodnocení žáka informační systém - žák, rodič, veřejnost činnost VP, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů, minimální preventivní program, environmentální výchova klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu odpovídá integrace ve spolupráci s PPP cvičení z informatiky, účast v soutěžích a olympiádách, volitelné předměty odpovídá požadavkům odpovídá požadavkům funkční a bez problémů realizováno v průběhu roku, akce pro žáky, třídnické hodiny, projekty KÚ dle SWOT analýzy dobré SWOT analýza, zásady pro hodnocení školy, Mapa školy - SCIO, Cesta ke kvalitě, Gepard, ČŠI plošné testování VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

45 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata plněno, aktualizováno plněno, aktualizováno plněno plněno, aktualizováno odpovídá zásadám Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky dostačující, pravidelně doplňováno a obměňováno ano ve většině předmětů Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek v souladu s požadavky v rámci MS a PK, hospitační činnost, týmové dotazníky, mapa školy SCIO, testy v převážné míře ano v rámci možností, pochopitelně jsou rezervy (vzrůstá nezájem dětí) v maximální možné míře dle možností, nutno zlepšit zejména na II. stupni (závěr ČŠI) ano lepší průměr ano ne vždy odpovídající Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga průměrná, II. stupeň horší v rámci možností dobré ano podporováno ve většině předmětů u většiny vyučujících, rezervy až na výjimky - ano VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

46 Interakce a komunikace klima třídy pravidelně sledováno akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem snaha z obou stran, záporný a žáky i mezi žáky navzájem vliv nutného spojování tříd možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse zajisté vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků ne vždy se daří ne vždy na dobré úrovni Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu ano, většinou ano převažuje zajisté je samozřejmostí u většiny učitelů pravidelně sledována ano VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

47 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

48 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Závěrečné hodnocení MPP Měření efektivity programu Závěrečné hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ Školní 519, Klášterec nad Ohří, Chomutov Školní MP - 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň: Počet žáků, studentů: 379 % zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 9 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: 100 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 47 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: ano ne 1. ve výuce: ročník Žáci se učili: zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků, jednoduché způsoby odmítání návykových látek, hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu ročník žáci se seznámili: se základní lidskou hodnotou zdravím, činnostmi, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, zdravotními a sociálními riziky návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví, základními mezilidskými vztahy a projevy lidské VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

49 nesnášenlivosti, možnostmi ochrany v případě poškozování jejich práv, s jednáním, které ohrožuje práva druhých ( šikana, násilí, zastrašování aj.) Druhý stupeň základní školy Oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu se na druhém stupni ZŠ promítají především do předmětů : rodinná výchova, výchova k občanství, přírodověda, chemie, český jazyk, tělesná a výtvarná výchova ročník žáci se seznámili s významem harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví, se způsoby řešení neshod se spolužáky, se způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, významnými dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí, činností důležitých orgánů právní ochrany občanů, s podstatou protiprávního jednání a právní odpovědností za případné protiprávní činy, žáci se učili: respektovat odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, být tolerantní k menšinám, spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly, chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální, zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky, vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví, co je podstatou zdravého životního stylu, o protiprávním jednání (zneužívání dítěte, zneužívání drog a možnostmi ochrany v případě potřeby 2. jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): přednášky: 8. Třídy -Prevence rizikového sexuálního chování PPP Kadaň Zdravé zuby 1. Stupeň 9. tř. - Vztahy, láska,prevence AIDS p. Pospíšil ACET besedy: 6. a 7. Třídy besedy bezpečnost silničního provozu, rizikové chování, MP Klášterec nad Ohří 65 chování 1. stupeň besedy s MP Klášterec nad Ohří bezpečné 247 komponované pořady: 23 jiné kulturní akce k PP: 7.,8.,9. Třídy Na slovíčko pane doktore pořad Divadla Most,s Radimem Uzlem prevence AIDS, HIV aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): v rámci řešení výchovných problémů: VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

50 Výchovná komise - kouření cigarety v prostorách školy v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): alkohol, tabák interaktivní beseda PPP Kadaň 4. Třídy- Návykové látky 8. třídy Kouření, alkohol a jiné návykové látky, p.pospíšil ACET šikana (sociální klima třídy): PP kriminality: 9. Tř. interaktivní beseda Probační a mediační služba, trestní řízení, pracovník MaP služby v CV téma tolerance: 8. A 9. Třídy - Integrace cizinců, Contact Line o. p. s.- Anna Styrkul, Interkulturní dialog ve škole 52 téma násilí: záškoláctví: sekty: extrémismus: rasismus: jiné: Praktické ukázky první pomoci pro 1. Třídy dlouhodobé programy PP 71 * 5. účast v projektech (grantech): * projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: * projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: Dlouhodobý program - Víme, jak na čerty, dotovaný KÚ Ústeckého kraje a z části z vlastních finančních zdrojů MŠMT jiný zdroj 80 * * * VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

51 ano ne 1. poskytování A. PRÁCE informací: PEDAGOGICKÉHO SBORU přednáška * beseda Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence * RCh konzultace * Počet vzdělávacích aktivit 2 osvětový materiál * videoprojekce filmové představení Počet celkově proškolených pedagogů 2 Počet hodin 12 jiné 2. prožitkové programy: * B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ano ne 3. pobytové akce: výchovným poradcem * * 4. peer programy: třídními učiteli * * 5. aktivní učení v modelových situacích: vedením školy * * ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy * C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: je ŠMP současně výchovný poradce? * C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: (má:) ano ne 1. nabídka 1 2 místnost pro konzultace s žáky a rodiči * 2. dostupnost 1 vymezené konzultační hodiny * 3. splňuje nabídka potřeby žáků? 1 k dispozici odbornou literaturu * Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší přístup k vyhláškám MŠMT * přístup k PC * II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP přístup k internetu * podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání * možnost předávat informace pedagogickému sboru * VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519 A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok / ):

52 pokud ano, jak často: jednou za měsíc * jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců jednou za rok D. ŠMP se přímo účastní: ano ne mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole * řešení sociálně-patologických jevů na škole * spolupráce s odbornými zařízeními * jednání s rodiči * spolupráce s okresním metodikem * E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření * 13 1 záškoláctví Šikana slovní agrese Výchovný poradce Ve spojení s třídním učitelem gambling * kriminalita * rasismus * jiné * ano ne III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP * přímá účast v MPP * VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

53 školní akce určené pro rodiče s dětmi * přednášková činnost (besedy pro rodiče) * účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům * informační letáky * jiné (jaké?): IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP * Konzultace, beseda s rodiči, šetření sociometrické, účast na třídní schůzce, besedy SVP Policie ČR * Spolupracujeme při řešení podezření na šikanu Městská policie Besedy OHS OSPOD (OPD) * SPC * Konzultace prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt Písemný, telefonický i osobní kontakt, individuální péče o žáka s SPC v Chomutově,s SPC v Teplicích probíhá spolupráce prostřednictvím e mailové pošty Orgány státní správy Konzultace, prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt, účast na výchovných komisích Odborníci * Konzultace, prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

54 Nestátní zařízení * ACET, organizace pro ochranu práv besedyčlověk v tísni,spo, Jeden svět na školách filmy, Contact Line o. p. s, Probační a mediační služba, Chomutov Člověk v tísni,spo, Jeden svět na školách filmy, Contact Line o. p. s, Probační a mediační služba, Chomutov Jiné (jaké): V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1.Ankety 2.Rozhovor 3.Dotazníky B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1.Zvýšit informovanost o působení návykových látek cigaret, alkoholu, marihuany 2. Zvýšit informovanost o zdravém způsobu života 3.Zvýšit informovanost o bezpečném chování silniční provoz, při setkání s cizími lidmi, nálezu injekční stříkačky

55 E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření * 13 1 záškoláctví Šikana slovní agrese Výchovný poradce Ve spojení s třídním učitelem gambling * kriminalita * rasismus * jiné * ano ne III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP * přímá účast v MPP * školní akce určené pro rodiče s dětmi * přednášková činnost (besedy pro rodiče) * účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům * informační letáky * jiné (jaké?): IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP * Konzultace, beseda s rodiči, šetření sociometrické, účast na třídní schůzce, besedy

56 SVP Policie ČR * Spolupracujeme při řešení podezření na šikanu Městská policie Besedy OHS OSPOD (OPD) * SPC * Konzultace prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt Písemný, telefonický i osobní kontakt, individuální péče o žáka s SPC v Chomutově,s SPC v Teplicích probíhá spolupráce prostřednictvím e mailové pošty Orgány státní správy Konzultace, prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt, účast na výchovných komisích Odborníci * Nestátní zařízení * Konzultace, prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt ACET, organizace pro ochranu práv besedyčlověk v tísni,spo, Jeden svět na školách filmy, Contact Line o. p. s, Probační a mediační služba, Chomutov Člověk v tísni,spo, Jeden svět na školách filmy, Contact Line o. p. s, Probační a mediační služba, Chomutov Jiné (jaké): V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1.Ankety VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

57 2.Rozhovor 3.Dotazníky B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1.Zvýšit informovanost o působení návykových látek cigaret, alkoholu, marihuany 2. Zvýšit informovanost o zdravém způsobu života 3.Zvýšit informovanost o bezpečném chování silniční provoz, při setkání s cizími lidmi, nálezu injekční stříkačky

58 E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření * 13 1 záškoláctví Šikana slovní agrese Výchovný poradce Ve spojení s třídním učitelem gambling * kriminalita * rasismus * jiné * ano ne III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP * přímá účast v MPP * školní akce určené pro rodiče s dětmi * přednášková činnost (besedy pro rodiče) * účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům * informační letáky * jiné (jaké?): IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP * Konzultace, beseda s rodiči, šetření sociometrické, účast na třídní schůzce, besedy

59 SVP Policie ČR * Spolupracujeme při řešení podezření na šikanu Městská policie Besedy OHS OSPOD (OPD) * SPC * Konzultace prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt Písemný, telefonický i osobní kontakt, individuální péče o žáka s SPC v Chomutově,s SPC v Teplicích probíhá spolupráce prostřednictvím e mailové pošty Orgány státní správy Konzultace, prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt, účast na výchovných komisích Odborníci * Nestátní zařízení * Konzultace, prostřednictvím ové pošty, telefonicky i osobní kontakt ACET, organizace pro ochranu práv besedyčlověk v tísni,spo, Jeden svět na školách filmy, Contact Line o. p. s, Probační a mediační služba, Chomutov Člověk v tísni,spo, Jeden svět na školách filmy, Contact Line o. p. s, Probační a mediační služba, Chomutov Jiné (jaké): V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1.Ankety VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

60 2.Rozhovor 3.Dotazníky B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1.Zvýšit informovanost o působení návykových látek cigaret, alkoholu, marihuany 2. Zvýšit informovanost o zdravém způsobu života 3.Zvýšit informovanost o bezpečném chování silniční provoz, při setkání s cizími lidmi, nálezu injekční stříkačky Nepodařilo se: 1.Prohloubit spolupráci s rodiči 2.Získat dotaci pro realizaci MPP na příští rok C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1.Zapojit víc rodičů do realizace MPP 2. Ve spolupráci s OS Světlo realizovat navazující bloky dlouhodobého programu Datum vypracování: Iva Máchová Ředitelka školy: Ing. Monika Bártová

61 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

62 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA Kvantitativní hodnocení EVO za školní rok: 2013/14 Počet žáků, studentů: 0 % zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 0 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: ano ne 1. ve výuce: 2. jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a třídy): přednášky: besedy: Jaderná energetika exkurze: Exkurze ETU, Želina - 9.A Zoopark Chomutov - 7. B, 8. B Zoopark Chomutov - 2. A, 2.C Karlovy Vary - geologické zajímovati - 5.A Hospodářství na Špičáku komponované pořady: Dravci a sovy Planeta Země - Magagaskar jiné akce k EVO: Lesní pedagogika 1. stupeň Škola v přírodě - 5. A Škola v přírodě - 2. B, 4.B 3. projekty (prosíme doplnit téma a garanta): Den Energie - celoškolní projekt - Ing. M. Bártová Přírodovědné předměty - Mgr. J. Řebíčková Duben 2014 Jak se nám tu roste? - (6. ročník) Mgr J. Hortová 4. účast v projektech (grantech): Recyklohraní sběr elektroodpadu a použitých baterií 2013 The 4elements Od Šumavy k Alpám VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

63 B. Jakým způsobem je EVO realizován (formy, metody): ano ne 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení jiné 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: 4. aktivní učení v modelových situacích: X X X X C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro EVO: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI EVO A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2013/14): NÁZEV ŠKOLENÍ (obsah) Organizátor Délka trvání (počet hodin) Počet proškolených pracovníků metodik EVO ostatní B. Školní metodik environmentální výchovy spolupracuje s: ano ne učiteli vedením školy ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy C. Podmínky pro výkon funkce metodika environmentální výchovy má: ano ne k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k internetu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Datum vypracování: Vypracovala: Mgr. Jana Hortová školní metodik environmentální výchovy

64 možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud ano, jak často: jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců jednou za rok III. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: Lesy ČR X - lesní pedagogika - vzdělávání žáků v prostorách přírodní učebny k danému tématu IV. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE EVO A. Využívám metod hodnocení: 1. NE B. Konkrétní výsledky strategie EVO za tento školní rok: Podařilo se: 1. Třídění odpadu ve třídách 2. Péče o okolí školy 3. Odevzdání velkého množství papíru k recyklaci 4. Vybudování školního arboreta 5. Ekologizace provozu školy Nepodařilo se: 1. Školit dále pedagogické pracovníky 2. Navázat vhodnou a účinnou spolupráci se středisky EVVO C. Co pro vás vyplývá z hodnocení EVO jako hlavní cíle pro tvorbu EVO pro další školní rok: 1. Zahájit projekty 2. Navázat spolupráci se středisky EVO 3. Zorganizovat zajímavé besedy 4. Najít vhodné semináře pro pedagogy D. Klady a zápory při realizaci EVO: Kladné připomínky: 1. Ekologizace provozu školy Záporné připomínky: 1. Nízká angažovanost žáků Ředitelka: Ing. Monika Bártová Zpracovala: Mgr. Jana Hortová VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

65 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

66 Bartoňová Alena: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-14:00 Interaktivní učebnice :00-13:30 Myšlenkové mapy pro děti - cesta k úspěchu - Most Bártová Monika: školní rok 2013/14 Termín Akce Ředitelské studium Partnerství škol Comenius Chytře, chutně a moderně Finanční řízení v praxi ředitele školy Aktuální problémy v účetnictví PO Doringová Helena: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-13:30 Řešení výchovných problémů - Teplice Gabrielová Jitka: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-14:00 Pohádka nás učí - seminář AJ Hanzová Miroslava: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-14:00 Interaktivní učebnice :00-13:30 Myšlenkové mapy pro děti - cesta k úspěchu - Most Hendrychová Denisa: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-15:20 Workshop Cambridge Most Projekt Comenius Erasmus Praha VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

67 Jiránková Ivana: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-14:00 Interaktivní učebnice :00-13:30 Učím (se) rád v 1. třídě - KV Lelková Jana: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-12:35 Žák s kombinovaným postižením v běžné škole - ÚnL :00-13:30 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce - ÚnL :00-13:30 Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením - ÚnL :00-12:35 Žák s narušenou komunikační schopností - ÚnL :00-13:30 Žák s poruchou autistického spektra - ÚnL Máchová Iva: školní rok 2013/14 Termín Akce Výchovné problémy a jejich řešení v rámci školní třídy - KV Řebíčková Jitka: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-13:30 Vzdělávání Chomutov :40-15:20 Školení výchovných poradců Projekt - Přírodovědné předměty Šimoníčková Dana: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-13:30 Učím (se) rád v 1. třídě - KV Šírková Věra: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-13:30 Učím (se) rád v 1. třídě - KV VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

68 Šlosrová Miroslava: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-13:30 Autismus - školení Uldrichová Milena: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-13:30 Interaktivní učebnice Nová škola Celkové náklady na DVPP byly v daném roce,- Kč Všichni PP Školení 1. pomoci BOZP PO 1. stupeň Interaktivní tabule VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

69 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

70 Spolupráce školy s rodičovskou veřejností Bezproblémová spolupráce s občanským sdružením SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY v oblasti zajišťování školních a mimoškolních akcí. Aktivní podíl Školské rady na chodu školy. Spolupráce s dalšími subjekty Dům zahraničních služeb UNI PROGRAM a KABEL1 při zajišťování podmínek pro realizaci výuky informatiky a výpočetní techniky Občanské sdružením ŽIVOT DĚTEM CPK CHRPA centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci Městská knihovna - besedy, soutěže BESIP dopravní soutěže HZS, AP SERVIS - preventivní akce, ukázky MŠ Stonožka MP Klášterec akce, besedy, AJAX, dopravní soutěže Mostecké divadlo, které nám každoročně nabízí několik představení DDM, s Volňáskem KD výchovně vzdělávací pořady, akce školy Kinem Svět PPP při zajištění pomoci dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami, spolupráce s jejich rodiči Partnerská škola ve Finsku - projekt Webmagazine CERMAT, SCIO, DAP autoevaluace, testování žáků, mapa školy Investice do vzdělání pilotování projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj VLS Karlovy Vary naučná stezka Lestkov Projekty a účast v projektech OPVK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PROŠKOLY.CZ EUROPEAN SCHOOLNET SEVER EKOLOGICKÁ VÝCHOVA MOODLE NAEP COMENIUS INGENIOUS BIODIVERZITA itec SVÍTÁNÍ ŽIVOT DĚTEM VÍME JAK NA ČERTY PLANETA ZEMĚ VOLBA POVOLÁNÍ - ŘEMESLA VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

71 Předmětové olympiády a soutěže Tematické soutěže Sportovní soutěže Tradiční akce Soutěže Dopravní mladých cyklistů (okresní kolo) Vánoční turnaj ve stolním tenisu Velikonoční turnaj ve stolním tenisu Vánoční turnaj ve vybíjené Velikonoční turnaj ve vybíjené Turnaj ve vybíjené Matematika KLOKAN Pythagoriáda Turnaj v sálové kopané Turnaj v malém fotbalu O pohár starosty -Březno Klášterecký švihák Klášterecký skokan Výtvarná soutěž Olympiády Dějepisná V českém jazyce Zeměpisná Anglická olympiáda VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

72 Organizace soutěží a akcí KALENDÁŘE Provoz školní družiny mimoškolní akce Zájmové útvary v rámci činnosti školní družiny Pravidelná účast ve školní lize kopané Pravidelná účast ve školní lize sálové kopané Tradiční sportovní a kulturní akce v rámci Dne dětí Tradiční akce v závěru školního roku Zapojení do akcí a aktivit pořádaných ostatními školami Pravidelné návštěvy divadelních představení Cyklus besed a přednášek Tradiční školní výlety a exkurze Pobyty ve školách v přírodě Organizace zájmových útvarů Zapojení do dalších projektů ŠIK školní informační kanál Ovoce do škol Život dětem E Twinning (Webmagazine,Make new friends) Comenius Spice, InGenious, itec - DZS Hippoterapie Fond SIDUS Řemesla volba povolání, propagace řemeslných oborů SCIO hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti SCIO TIGR, hodnocení počítačové gramotnosti žáků MICROSOFT volume licensing Realizace akcí KALENDÁŘ PYTHAGORIÁDA matematická soutěž BŘEZEN měsíc internetu KLOKAN matematická soutěž Planeta Země 3000 Recyklohraní Propagace řemeslných oborů Fond SIDUS Přírodní učebna a Arboretum VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

73 Přehled ostatních akcí Při příležitost zápisu dětí do prvního ročníku ZŠ je pravidelně vydán Zpravodaj pro rodiče budoucích prvňáčků. Velký kus práce byl odveden v oblasti protidrogové prevence. Minimální preventivní program byl splněn. V rámci volby povolání proběhla celá řada besed a náborových akcí se zástupci škol, podniků a úřadu práce. Pod vedením paní učitelky Ivy Máchové je vydáván školní časopis a veřejnost je o úspěších školy pravidelně informována dopisovatelským kroužkem. Uskutečnil se cyklus besed v Městskou policií v Klášterci Ve spolupráci s CK Baby tour se uskutečnila celá řada školních výletů. V průběhu školního roku žáci pravidelně navštěvovali divadlo v Mostě. Proběhly besedy ve spolupráci s agenturou JML Den otevřených dveří spojený s výstavou žákovských prací a získáním prostředků na adopci našeho MÝVALA. Vernisáže žákovských prací ve školní galerii Sportovní a společenské v rámci Dne dětí Účast na sportovních akcích v rámci AŠSK Pořádání sportovních akcí v rámci Sportovního kalendáře Účast žáků školy na všech akcích Sportovního kalendáře kláštereckých škol Kulturní akce Mikuláš a vánoční besídky jednotlivých tříd Společenské akce spojené se závěrem školního roku Rozloučení s deváťáky v KD VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

74 Akce tříd 2013/2014 třída 1.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-10:45 Zdravé zuby :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-10:45 Keramická dílna :00-10:45 Beseda v knihovně :00-12:35 Ježíškova cesta - Boží Dar :00-10:45 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-11:40 Výstava betlémů :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-11:40 Vánoční besídka :55-9:40 Návštěva předškoláků :00-12:35 Zpívání s J. Uhlířem - divadlo Most :00-11:40 Lesní pedagogika :00-10:45 Beseda s městskou policií :55-10:45 TV jinak - Fitko u Jablíček :00-10:45 Beseda v knihovně Pohádky do kapsy - divadelní představení :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-8:45 Muzikoterapie :00-12:35 Lesní pedagogika :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-12:35 Den dětí - Dětský svět Kadaň :00-11:40 Psí útulek :55-11:40 Balet - kulturní dům :55-11:40 Kniha pro prvňáčky - zámek VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

75 :55-12:35 SPŠ Pizzeria :00-11:40 Sochaři v parku třída 1.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-10:45 Beseda v knihovně :00-10:45 Keramická dílna :00-12:35 Ježíškova cesta - Boží Dar :00-10:45 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-11:40 Vánoční besídka :55-9:40 Návštěva předškoláků :00-11:40 Lesní pedagogika Šípková Růženka - divadlo Most :55-11:40 Beseda s městskou policií Pohádky do kapsy - divadelní představení :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :55-9:40 Muzikoterapie :00-12:35 Lesní pedagogika :00-11:40 Beseda v knihovně :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-12:35 Den dětí - Dětský svět Kadaň :55-12:35 Pohádková země :00-11:40 Psí útulek :55-11:40 Poznávání okolí Klášterce nad Ohří :55-11:40 Balet - kulturní dům :55-11:40 Akademie ZŠ praktická VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

76 :55-12:35 SPŠ Pizzeria :00-11:40 Sportovní odpoledne - Rašovice :00-11:40 Sochaři v parku třída 1.C: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-11:40 Zdravé zuby :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-10:45 Keramická dílna :00-12:35 Ježíškova cesta - Boží Dar :00-10:45 Turbo - filmové 3D představení :00-12:35 Lesní pedagogika :00-11:40 Den energie :00-11:40 Výstava betlémů :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-11:40 Vánoční besídka :55-9:40 Návštěva předškoláků :00-11:40 Beseda v knihovně Šípková Růženka - divadlo Most :50-12:35 Beseda s městskou policií :00-11:40 Velikonoční beseda v knihovně Pohádky do kapsy - divadelní představení :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-10:45 Muzikoterapie :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-12:35 Den dětí - Dětský svět Kadaň :00-11:40 Psí útulek :55-11:40 Balet - kulturní dům :00-12:35 Hospodářství na Špičáku :55-11:40 Kniha pro prvňáčky - zámek VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

77 :00-12:35 Lesní pedagogika :55-12:35 SPŠ Pizzeria třída 2.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-11:40 Zdravé zuby :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :55-11:40 Pasování na čtenáře :00-10:45 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-11:40 Hvězdička betlémská :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-11:40 Vánoční besídka :55-9:40 Návštěva předškoláků :00-8:45 Beseda s městskou policií Pohádky do kapsy - divadelní představení :00-12:35 Lesní pedagogika :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-8:45 Muzikoterapie :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-11:40 Dětský den :00-12:35 Lesopark Chomutov třída 2.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-10:45 Pasování na čtenáře :00-9:40 Červená Karkulka :00 Keramická dílna s rodiči :00 Keramická dílna s rodiči VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

78 :00-12:35 Ježíškova cesta - Boží Dar :00-9:40 Beseda v knihovně 16:00 Keramika s rodiči :00-10:45 Turbo - filmové 3D představení :00 Keramika s rodiči :00-11:40 Den energie :00-9:40 Beseda v knihovně :00-11:40 Hvězdička betlémská :00 Vánoční setkání :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-11:40 Vánoční besídka :00-11:40 Lesní pedagogika :00-12:35 Zpívání s J. Uhlířem - divadlo Most :55-9:40 TV trochu jinak :55-11:40 Beseda s městskou policií :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :55-9:40 Muzikoterapie :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-12:35 Lesní pedagogika :00 Setkání s rodiči :00-11:40 Beseda v knihovně :00-12:35 Prohlídka hasičcké stanice a hasičské techniky :00-12:35 Vycházka do okolí - Klášterecká Jeseň :00-11:40 Sportovní odpoledne - Rašovice :00-11:40 Sochaři v parku VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

79 :00-8:45 Slavnostní zakončení školního roku, rozdání vysvědčení třída 2.C: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-8:45 Pasování na čtenáře :00-10:45 Beseda v knihovně :00-10:45 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-11:40 Výstava betlémů :00-11:40 Hvězdička betlémská :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-11:40 Vánoční besídka :00-11:40 Beseda v knihovně :00-12:35 Zpívání s J. Uhlířem - divadlo Most :55-12:35 Lesní pedagogika :00-11:40 Beseda v knihovně :00-8:45 Beseda s městskou policií :00-12:35 Lesní pedagogika :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-10:45 Muzikoterapie :00-11:40 Beseda v knihovně :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-11:40 Dětský den :00-12:35 Lesopark Chomutov :00-11:40 Sportovní odpoledne Peřeje třída 3.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-11:40 Péče o zdravý chrup :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

80 :00-9:40 Červená Karkulka :50-12:35 Klášterec očima dětí - výstava :00-12:35 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-11:40 Hvězdička betlémská :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-12:35 Vánoční besídka :00-11:40 Pověsti pro štěstí :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností 11:50-12:35 Beseda s městskou policií :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-13:30 Divadlo Most :00-9:40 První pomoc - praktická ukázka :00-12:35 Lesní pedagogika :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :50-12:35 Muzikoterapie :00-9:40 První pomoc - krvácení :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-11:40 Dětský den :00-11:40 Prohlídka hasičské techniky :00-11:40 Bella a Sebastián -filmové představení :00-12:35 Krásný dvůr - třídní výlet :00-11:40 Výlet Rašovice třída 3.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-12:35 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-11:40 Hvězdička betlémská VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

81 :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-12:35 Vánoční besídka :00-12:35 Zpívání s J. Uhlířem - divadlo Most :00-11:40 Pověsti pro štěstí :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :55-9:40 Beseda s městskou policií :55-12:35 Lesní pedagogika :00-9:40 První pomoc - praktická ukázka :00-12:35 Lesní pedagogika :00-9:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :55-11:40 Muzikoterapie :00-9:40 První pomoc - krvácení :00-11:40 Jaro dětem ZUŠ :00-11:40 Dětský den :00-11:40 Prohlídka hasičské techniky :00-11:40 Bella a Sebastián -filmové představení :00-12:35 Výlet Rašovice třída 4.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :55-10:45 Dobrodružná literatura - knihovna :00-13:30 Praha - Pražský hrad :00-9:40 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem :00-9:40 Návykové látky beseda :00-11:40 Husiti - filmové představení :00-12:35 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :50-12:35 Betlémy v kostele VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

82 :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-12:35 Vánoční besídka :00-13:30 Hrátky s čertem - divadelní představení :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-11:40 Beseda v knihovně :00-11:40 Pověsti pro štěstí :55-10:45 Lesní pedagogika :00-10:45 Beseda s městskou policií :00-11:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-13:30 Výlet Karlovy Vary - Diana :00-9:40 Beseda v knihovně :00-12:35 Dětský den :00-8:45 Muzikoterapie :00-12:35 ZOO Děčín :00-11:40 Bella a Sebastián -filmové představení :00-12:35 Lesní pedagogika třída 4.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-13:30 Praha - Pražský hrad :00-9:40 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem :00-11:40 Návykové látky beseda :00-10:45 Beseda v knihovně :00-10:45 Keramická dílna :00-11:40 Husiti - filmové představení :00-9:40 Keramická dílna :00-12:35 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Den energie :00-11:40 Výstava betlémů VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

83 :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-12:35 Vánoční besídka :00-11:40 Beseda v knihovně :55-12:35 Keramické vajíčkování :00-12:35 Lesní pedagogika :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-11:40 Pověsti pro štěstí :00-11:40 Beseda v knihovně :55-11:40 Beseda s městskou policií :00-11:40 Beseda v knihovně :00-11:40 TV jinak - Fitko U jablíček :00-11:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-11:40 Beseda v knihovně :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-13:30 Škola v přírodě - Svahová :00-12:35 Lesní pedagogika :55-9:40 Muzikoterapie :00-12:35 Prohlídka hasičcké stanice a hasičské techniky :00-11:40 Sportovní odpoledne - Rašovice :00-11:40 Sochaři v parku třída 5.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-9:40 Místní pověsti - knihovna :00-11:40 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

84 :00-9:40 Beseda v knihovně :00-11:40 Husiti - filmové představení :00-12:35 Turbo - filmové 3D představení :00-11:40 Jak se dělá porcelán :50-13:30 Betlémy v kostele :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-9:40 Vánoční besídka 10:00-13:30 Já padouch 2-3D představení :50-13:30 Keramické vajíčkování :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-11:40 Pověsti pro štěstí :50-13:30 Lesní pedagogika :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :50-12:35 Beseda s městskou policií :00-13:30 Divadlo Most :00-11:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-12:35 Dětský den :55-11:40 Muzikoterapie :00-11:40 Bella a Sebastián -filmové představení :00-13:30 Krásný dvůr - třídní výlet :00-10:45 Diskotéka v Klubíčku třída 5.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-11:40 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem :00-12:35 Turbo - filmové 3D představení :00-10:45 Projekt Comenius - přivítání :00-11:40 Den energie :50-13:30 Betlémy v kostele VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

85 :00-10:45 Koncert ZUŠ :00-12:35 Vánoční besídka :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-13:30 Škola v přírodě :00-13:30 Škola v přírodě :00-13:30 Škola v přírodě :00-13:30 Škola v přírodě :00-13:30 Škola v přírodě :45-13:30 Beseda s městskou policií :00-11:40 Filmové představení - Čtyřlístek ve službách krále :00-12:35 Dětský den :00-10:45 Muzikoterapie :00-11:40 Bella a Sebastián -filmové představení :00-12:35 Karlovy Vary - vřídlo, prameny, lázeňství :00-12:35 Kontrola předání učebnic, třídnické práce :00-18:00 Posezení s rodiči a žáky v kuchyňce školy :00-10:45 Diskotéka v Klubíčku třída 6.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-10:45 Víme jak na čerty :00-11:40 Husiti - filmové představení :00-11:40 Den energie 11:50-13:30 Příběh žárovky - divadlo Údif :00-13:30 Já padouch 2-3D představení :00-13:30 Hrátky s čertem - divadelní představení 7:05-7:50 Zeměpisná olympiáda VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

86 :50-12:35 Beseda s městskou policií :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :45-11:40 Pythagoriáda školní kolo 22 žáků :00-10:45 Víme jak na čerty :00-12:35 Dětský den :00-13:30 Proklatí rodu Baskervillů - Měststké divadlo Most :00-12:35 Víme jak na čerty třída 7.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-14:25 Praha - Národní divadlo :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-10:45 Víme jak na čerty :00-11:40 Husiti - filmové představení :00-11:40 Den energie 11:50-13:30 Příběh žárovky - divadlo Údif :00-13:30 Já padouch 2-3D představení :05-7:50 Zeměpisná olympiáda :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-9:40 Pythagoriáda :45-13:30 Beseda s městskou policií :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-10:45 Víme jak na čerty :00-13:30 Divadlo Most - Revizor :00-13:30 Dětský den :00-13:30 Zoo Děčín třída 7.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

87 :00-10:45 Víme jak na čerty :00-11:40 Den energie 11:50-13:30 Příběh žárovky - divadlo Údif :00-13:30 Já padouch 2-3D představení :05-7:50 Zeměpisná olympiáda :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-9:40 Pythagoriáda :00-10:45 Beseda s městskou policií :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-10:45 Víme jak na čerty :00-13:30 Dětský den :00-13:30 Výlet Zoopark Chomutov třída 8.A: školní rok 2013/14 Termín Akce :00-14:25 Praha - Národní divadlo :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-8:45 Přírodovědný klokan :00 Dějepisná olympiáda - školní kolo :00-9:40 Preventivní beseda - AIDS, HIV PPP :00-11:40 Den energie 11:50-13:30 Příběh žárovky - divadlo Údif :00-13:30 Já padouch 2-3D představení :05-7:50 Zeměpisná olympiáda :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :00-8:45 Pythagoriáda školní kolo 15 žáků :45-13:30 Beseda o vztazích :00-15:20 Na slovíčko pane doktore - Divadlo Most :00-13:30 Hořící keř - filmové představení :00-9:40 Projekt Od Šumavy k Alpám VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

88 :00-15:20 Nevyučovalo se (P. Ř. 2013/2014/5) :50-12:35 Integrace cizinců - beseda 12:45-13:30 Integrace cizinců - beseda :00-15:20 Divadlo Most - Revizor :00-13:30 Dětský den :00-13:30 IQ park třída 8.B: školní rok 2013/14 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :55-11:40 Přírodovědný klokan :00-10:45 Víme jak na čerty :00 Dějepisná olympiáda - školní kolo :00-11:40 Preventivní beseda - AIDS, HIV PPP :00-11:40 Den energie 11:50-13:30 Příběh žárovky - divadlo Údif :00-13:30 Já padouch 2-3D představení :05-7:50 Zeměpisná olympiáda :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :55-11:40 Pythagoriáda školní kolo 14 žáků :45-13:30 Beseda o vztazích :00-15:20 Na slovíčko pane doktore - Divadlo Most :00-13:30 Hořící keř - filmové představení :00-9:40 Projekt Od Šumavy k Alpám :50-12:35 Integrace cizinců - beseda 12:45-13:30 Integrace cizinců - beseda :55-13:30 Víme jak na čerty :00-15:20 Divadlo Most - Revizor :00-13:30 Dětský den :00-13:30 Výlet Zoopark Chomutov třída 9.A: školní rok 2013/14 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

89 Termín Akce :55-10:45 Dravci a sovy - letové ukázky :00-11:40 Parlamentní právo, Místní samospráva :00-13:30 Výstava středních škol Karlovarského kraje :55-9:40 Přírodovědný klokan :00-13: :00-10:45 Vzdělávání 2014 Burza škol ústeckého kraje Profidotazník dotazník od PPP Kadaň Dějepisná olympiáda - školní kolo :00-11:40 Den energie 11:50-13:30 Příběh žárovky - divadlo Údif :35-15:20 Vyhodnocení Profidotazníku :00-10:45 Olympiáda v ČJ - školní kolo - 17 žáků :00-13:30 Já padouch 2-3D představení :00-15:20 Prokletí rodu Baskervillů - divadelní představení :05-7:50 Zeměpisná olympiáda :00-11:40 Planeta Země - Madagaskar :50-12:35 Beseda o mediační a probační službě 12:45-13:30 Beseda o mediační a probační službě 10:55-11:40 Beseda o vztazích 11:50-12:35 Beseda o vztazích :00-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-8:45 Ověřování znalostí a dovedností 8:55-9:40 Ověřování znalostí a dovedností :00-15:20 Na slovíčko pane doktore - Divadlo Most :00-12:35 Projekt Od Šumavy k Alpám :00-10:45 Integrace cizinců - beseda 10:55-11:40 Integrace cizinců - beseda :55-11:40 Beseda o jaderné energetice 11:50-12:35 Beseda o jaderné energetice :00-15:20 Exkurze ETU, Želina :00-13:30 Divadlo Most - Revizor VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

90 :00-13:30 Dětský den :00-15:20 Turnaj v bowlingu :00-13:30 Loučení se ZŠ - paintball :30 Rozloučení s 9. A VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

91 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

92 Inspekční činnost proběhla ve dnech 28. a 29. března 2012, 2. a 3. dubna Realizována byla Ústeckým inspektorátem České školní inspekce, pracoviště Louny. Inspekční zpráva pod Čj. ČŠIU-343/12-U je k dispozici v kanceláři školy. Dálkový přístup na VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

93 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

94 VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

95 Město Klášterec nad Ohří za období: VZ ZŠ, Klášterec nad Ohří, Školní 519

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava- Mariánské Hory, Karasova 16 Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tehov, okres Praha východ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tehov, okres Praha východ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tehov, okres Praha východ Tehov 78, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor školy: 600 052

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří Identifikátor školy: 600077608 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více