1.Příručka ze série Business advisor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.Příručka ze série Business advisor."

Transkript

1 1.Příručka ze série Business advisor. Software Asset Management Zajistěte soulad s licenčními ustanoveními, snižte riziko a náklady na IT

2 Předmluva Široká škála softwarových licenčních modelů umožňuje v dnešní době nejvhodnější volbu jak jednotlivcům, tak firmám nebo organizacím. U jednotlivců stačí často pouhé klikněte zde pro přijetí licenčních podmínek, pro firmy a organizace jsou k dispozici multilicenční smlouvy nebo dohody pro zvláštní situace (pronájem aj.). Pochopení, nebo spíše nepochopení různých typů licencování softwaru může mít výrazný vliv na rozhodnutí a způsob, jakým je činíte. Díky lepšímu povědomí o dostupných licenčních modelech a zejména o vlastních softwarových aktivech mohou firmy a organizace využívat počítačové programy efektivněji, zvýšit tak produktivitu a snížit náklady. Posledních 30 let technologických inovací a pokroků ve vývoji softwaru ovlivnily řadu stránek našeho života. Využíváním licencovaných programů pomáháte zajistit, že tisíce vývojářů budou nadále pokračovat v tvorbě kvalitního softwaru, který pomáhá uživatelům po celém světě k efektivnější práci. BSA zastupuje a chrání duševní vlastnictví předních světových výrobců komerčního softwaru. Toto duševní vlastnictví je výsledkem skvělých nápadů, kreativního myšlení a mnoha hodin, které firmy tráví vývojem. Ochranou duševního vlastnictví výrobců softwaru přispívá BSA mimo jiné k tomu, že investice vynaložené do výzkumu a vývoje produktů budou oprávněně získány zpět. Řada organizací i jejich zaměstnanců má tendenci přehlížet, či dokonce ignorovat řádné licencování softwarových programů, někdy i proto, že si neuvědomují jeho význam. Jako častou mylnou domněnku nalézáme rozšířenou mystifikaci, že licencování je výhradní odpovědností správce IT nebo nákupčího oddělení. Přesto, že většina firem a organizací má IT správce nebo IT oddělení, které je zodpovědné i za licence k softwaru, práva vydavatelů k duševnímu vlastnictví musí nicméně respektovat všichni uživatelé. Jak může být implementace procesů správy softwarových aktiv (SAM, Software Asset Management) obchodně prospěšnou? SAM chrání software užívaný vaší společností a pomáhá evidovat software v podnikové síti kde je nainstalovaný, zda se licence nepřekrývají, i to, zda máte licencí příliš málo či naopak příliš mnoho. 1

3 Efektivní řešení SAM vám umožní optimalizaci využití zdrojů na IT a přispěje ke kompetentnějším obchodním rozhodnutí. Kromě obchodních důvodů uvedených výše jsou zde také důvody právní, kdy je třeba zajistit, aby vaše firma respektovala licence užívaného softwaru. Nerespektováním těchto práv může docházet k porušování licenčních podmínek autorů a vést až k zahájení právních kroků proti vaší firmě nebo organizaci. Tyto právní kroky mohou vyústit až v požadování náhrady způsobené škody (z důvodu užívání nelicencovaného softwaru) ze strany výrobce. Tato příručka má pomoci vám a vaší firmě/organizaci pochopit základní pravidla licencování a tím i přispět k zajištění kontroly nad softwarem, který užíváte. Abychom vám mohli pomáhat ještě lépe, je třeba, abyste vy i vaši zaměstnanci pochopili, proč je licencování důležité, a abyste podnikli kroky potřebné k efektivnější správě softwaru jedině tak z něj získáte maximum. Více informací naleznete na webu S pozdravem Robert Holleyman Prezident a CEO Business Software Aliance 2

4 Proč záleží na licencování? It s not what you say but how you say it what does your typeface say about your business? Soulad s licenčními ustanoveními je starostí mnoha organizací i jedinců na celém světě. Jak je tedy možné, že je stále více než třetina komerčního softwaru užívána, v té či oné formě, nelegálně? Tato skutečnost neznamená, že jednotliví uživatelé nebo podniky porušují licenční podmínky záměrně. Bez ohledu na úmysl se takovým jednáním vystavují hrozbě vážných právních a finančních důsledků a současně ohrožují bezpečné fungování firmy nebo organizace. Dodržováním podmínek licenčních ujednání lze naopak získat některé významné a možná neočekávané výhody. Organizace, které mají nastaveny interní pravidla a procesy správy softwarových aktiv, využívají mnohých výhod: chrání své informační sítě před bezpečnostními hrozbami, neboť pravidelně získávají aktualizace a technickou podporu od výrobců softwaru. Zároveň mohou snižovat své provozní náklady jak na licence, tak i na správu. Co je SAM? Software Asset Management (SAM) chrání společnost před hrozbami spojenými s užíváním nelegálního softwaru. Dále vám pomáhá udržovat přehled nad vaším softwarem zjišťuje, jaký software máte, kde se nachází, a rovněž odhalí možné nedostatky anebo přebytek pořízených licencí. SAM se stal podstatnou součástí obchodního života dnešních firem a organizací. Častým omylem je domněnka, že tyto výhody se vztahují jen na větší podniky a korporace. V praxi je ověřeno, že správa softwarových aktiv, neboli Software Asset Management (SAM), je stejně přínosný pro menší a střední firmy jako pro velké firmy a organizace. 3

5 Licencování softwaru: Vysvětlení základních pojmů Co je softwarová licence? Mylné představy o licencování Software je výsledkem kreativního procesu a stejně jako knihy, hudba nebo filmy je chráněn autorským právem. Softwarová licence představuje souhlas výrobce softwaru k jeho instalaci a použití na počítači. Licence obsahuje okolnosti a podmínky upravující použití softwaru, včetně rozsahu licenčních práv a veškerých omezení vztahujících se k účelu používání, místa používání apod. Softwarová licence zpravidla obsahuje definici programu, podmínky ke schválení a případné záruční podmínky. Komplexnější licenční smlouvy mohou zahrnovat rovněž rozvrhy implementací, záruky důvěrnosti a podmínky platby. Softwarová licence vám často poskytne nevýlučné právo užívání jedné kopie softwaru a zakáže další kopírování a/nebo distribuci daného softwaru dalším uživatelům či na ostatní počítače. O vlastnictví a autorském právu panuje spousta mylných představ. U komerčního softwaru vy, jakožto držitel licence (koncový uživatel), nikdy nezískáváte vlastnictví autorských práv. Uživatel si pouze zajistí právo používat software v souladu s podmínkami určenými v licenčním ujednání držitelem autorského práva nebo stanovenými ve smluvní dohodě s dodavatelem. Jedinou výjimkou je software vyvinutý na míru určité společnosti nebo jednotlivci, kdy smlouva přímo určuje vlastníka práv k tomuto softwaru. Další běžnou mylnou představou je neomezené užívání freewaru nebo softwaru, který je uživatelům nabízen zdarma. I tento software podléhá autorským právům a vždy byste si proto měli u výrobce ověřit, jaké podmínky se vztahují k jeho užívání. 4

6 Doklad o koupi = Doklad o licenci Společnosti nebo organizace, které nerozumí licenční problematice softwaru, mohou skartovat cennou dokumentaci, jako například doklady o koupi, respektive nabytí softwaru (účtenky, faktury aj., které doplňují samotnou licenci). Je velice důležité, abyste byli schopni prokázat, že vaše organizace disponuje platnými licencemi pro veškerý software, na které vlatníte nabývací doklad (je nutné prokázat, že autor obdržel za své dílo odměnu). V opačném případě můžete čelit právním důsledkům. Proto byste si měli udržovat detailní přehled o vašich softwarových aktivech nejen v účetním oddělení společnosti, ale i v IT oddělení nebo u správce sítě (spárování kopií nabývacích dokladů s licencemi k softwaru apod.). Ve většině zemí je soulad s ustanoveními hlavní odpovědností ředitelů či vlastníků společností, nikoli jednotlivých zaměstnanců. I proto je v nejlepším zájmu vaší společnosti implementovat komplexní řešení pro správu softwarových aktiv. Víceuživatelské licence jsou někdy nazývány také jako objemové (volume), neboť umožňují využívání více kopií dané aplikace. Objemové licence však obsahují ujednání o tom, kolik kopií dané aplikace lze na základě tohoto ujednání využívat. Překročení tohoto počtu je porušením licenčních ujednání. Jednouživatelské licence jsou přesně tím, co si myslíte: ujednání, podle nichž může daný software využívat jen jeden uživatel (nebo počítač). Abyste zjistili, jak smíte využívat určitý software, je nejlepší zkontrolovat si podmínky v licenčním ujednání, případně vše ověřit u vašeho dodavatele softwaru. Různé typy licencí Porozumět různým dokumentům pro licencování softwaru může být náročné, okolnosti a podmínky užívání však bývají z větší části podobné. Existují dva různé typy licencí: jednouživatelská (single-user) a víceuživatelská (multi-user). 5

7 Jak je software licencován na pracovišti Pravidla týkající se licenčních vymezení a podmínek jsou u většiny licencí do velké míry podobné. Lze tedy říci, že pro jednu kopii softwaru instalovanou na jakémkoli zařízení je třeba mít odpovídající licenci, která autorizuje takovéto použití dané kopie. Pro představu, společnost ABC Design vyobrazená diagramem disponuje pěti PC a pěti počítači Macintosh (Mac). PC jsou propojena se dvěma servery, jedním zpracovávajícím (mailserver) a druhým pro obecné soubory (fileserver). Pět počítačů Macintosh je využíváno pro práci s grafickým designem a je na nich nahrán software pro tyto účely. PC jsou oproti tomu vybavena operačním systémem a kancelářskými softwarovými sadami pro zpracování textu/ u. Aby společnost ABC Design byla plně v souladu s ustanoveními a disponovali všemi potřebnými licencemi, bude potřebovat následující: Pět licencí operačního systému pro PC Pět licencí pro kancelářské softwarové sady na PC Pět licencí operačního systému pro počítače Macintosh Pět licencí pro grafický software na počítačích Macintosh Dvě serverové licence Jedna mailserver licence 10 klientských přístupových licencí CAL (client access licenses), počítáme-li s dohodou jedné licence na každého uživatele pro každý ze serverů. Toto umožní propojení všech počítačů v této síti společnosti ABC Design, které je právně v pořádku. 6

8 Běžné cesty, jak se nelegální software dostane do firmy Ačkoli je mnoho způsobů, jimiž se nelicencovaný nebo nežádoucí software dostane do společnosti nebo organizace, následující formy zjištěné opakovaným průzkumem jednoznačně převládají: Legálně získaný software je nainstalovaný na větším počtu počítačů, než umožňuje licence; Tvorba nebo distribuce kopií, když to není dovoleno podmínkami v licenčním ujednání; Zaměstnanci mají povoleno instalovat libovolný software; Stahování nelicencovaného softwaru z internetu; Umožnění třetím stranám instalovat software na zařízení, pro něž nemáte odpovídající licenci; Užívání softwaru v rozporu s podmínkami licenčního ujednání. Možná si neuvědomujete, že je irelevantní, zda software využíváte, či nikoli. Jakmile je aplikace nainstalovaná, vytvoří se na pevném disku počítače její kopie. A od toho momentu musíte disponovat platnou licencí, která potvrdí, že jste měl právo tento program nainstalovat. V případě nelegálního využívání softwaru mohou jeho dodavatelé požadovat nápravu, která vyžaduje: Smazání nelegálně užívaného softwaru; Souhlas s užíváním výhradně legálního softwaru; Kompenzaci. V některých státech může být toto vykonáváno soudně a vyústit v občanskoprávní nebo trestní stíhání. 7

9 Svůj software spravujte efektivně Správa softwaru má dvě stránky: na jedné straně může dobrý software management vést k mnoha výhodám snazší správa, větší přehled o vaší společnosti a nižší náklady na vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership). Na straně druhé může neefektivní správa softwarových aktiv vést k výrazným finančním a právním bolehlavům. Proces správy vašeho softwaru lze jednoduše načrtnout ve čtyřech hlavních krocích: Krok 1: Proveďte inventarizaci softwaru. Toto je první krok k porozumění vašim softwarovým aktivům. Proveďte inventarizaci softwaru, abyste se dozvěděli, co je nainstalováno na každém počítači. Krok 2: Přiřaďte software k licencím. Teď, když víte, jaký software je nainstalován na PC a noteboocích ve vaší společnosti, je na čase přiřadit tento software k licenční dokumentaci. Pokud nemáte dostatečný počet licencí, musíte si je obstarat dodatečně, pro software, který potřebujete. Nevyužívané aplikace odstraňte. Pokud zjistíte, že máte nadbytečný počet licencí, je to důkazem, že vaše společnost potřebuje lepší řešení SAM, které by proces licencování usměrnilo a přispělo k potenciálním úsporám nákladů. Krok 3: Přezkoumejte pravidla a postupy. Ustanovení a dodržování dobrých pravidel a postupů pro používání softwaru a obstarávání licencí je zásadní součástí celého procesu správy softwaru. Pokud již tato pravidla máte nastavená, je nyní na čase je přezkoumat, a bude-li třeba, tak i aktualizovat. Krok 4: Vypracujte plán SAM. Posledním krokem v procesu nasazení řešení správy softwarových aktiv je vypracovat si plán postupu: zanalyzovat softwarové potřeby, nastavit školení a stanovit, jak často je vhodné znovu procházet nainstalovaný software a licenční záznamy. Zakotvení SAM ve vaší organizaci maximalizuje efektivitu, což obecně vyústí v nižší náklady na IT. V mnoha případech může efektivní program SAM odhalit, že jste si pořídili větší počet licencí, než je potřeba. Abyste však mohli porovnat arzenál nainstalovaného softwaru s uchovávanými licencemi, musíte nejprve implementovat řešení SAM. 8

10 Výhody kvalitní správy softwaru Jak zůstat v souladu se zákonem Všechna aktiva společnosti musejí být sledována, neboť tvoří část její hodnoty. Ani software není výjimkou, až na to, že je méně na očích. Není však nic neviditelného na výhodách, které nabízí efektivní správa softwaru: Klidná mysl: Získáte jí tím, že máte přehled o vašich softwarových aktivech, čímž následně redukujete vaše rizika. Technická podpora: Máte výhodu přístupu k návodům, plné dokumentaci, instruktážním manuálům, školení a podpoře od vašeho dodavatele softwaru. Právo na aktualizace: Máte přístup k nejnovějším aktualizacím a nástrojům v podobě aktualizací, informací a služeb technické podpory. Snížení nákladů: Zvažte výhody v oblasti kontroly nákladů, když platíte jen za to, co využíváte a co zrovna potřebujete pro vaše podnikání. Zvýšená produktivita: Výkonnost podniku můžete zvýšit, dostanou-li zaměstnanci vzdělání, školení a nástroje, které potřebují ke své práci. Mechanismus licencování softwaru je poměrně jednoduchý. Společnosti často nesplňují shody s ustanoveními z následujících důvodů: Nemají implementovaný žádný program pro správu softwaru; Zaměstnanci disponují neomezeným přístupem k internetu a stahují potenciálně nelicencovaný software; Pro zaměstnance nebyla definována žádná jasná pravidla zakazující využívání nelicencovaného softwaru a stanovující eventuální následky takového počínání; Software byl pořízen mimo autorizované kanály; Fúze a akvizice proběhly, aniž by byl plně oceněn majetek získaných společností, a bez dostatečných kontrol, které by zajistily, aby byly všechny patřičné licence na svém místě. Neschopnost řádně spravovat software může pro společnost zvýšit rizika. Implementací efektivního řešení SAM můžete na nákladech na software ušetřit až 30 %. * 9 *Zdroj: IT Asset Management: Moving to Higher Ground, Frances O Brien, Gartner ITAM Conference 2003

11 Porozumění rizikům špatné správy softwaru Zde jsou nejběžnější rizika spojená s nedostatečnou správou softwaru: Právní ohrožení: které by mohlo vyústit v žalobu nebo pokuty; Ohrožení viry: viry nebo škodlivé soubory mohou bez jakéhokoli upozornění poškodit celý váš systém nebo získat citlivé interní a obchodní informace; Nedostatek technické podpory: ta nemusí být dostupná pro nelicencovaný software; Narušení obchodní činnosti: když systém nenadále havaruje z důvodu nedostatečné kontroly; Snížená produktivita: o níž přicházíte ve prospěch těch, kteří dostávají aktualizace; Nadbytečné výdaje: bez evidence softwaru a licencí možná platíte za více programů, než skutečně potřebujete. Zaměstnanci by neměli mít možnost nosit do firmy a instalovat vlastní softwarové aplikace, neboť ty mohou být nelicencované a infikované škodlivým kódem. 10

12 Zůstaňte v souladu s licenčními ustanoveními: evidence, ověření, pravidla a postupy Všichni zaměstnanci musejí porozumět hodnotě komerčního softwaru, rozeznat rozdíl mezi jeho legálním a nelegálním užíváním a zavázat se k jeho správnému užívání. K tomu je potřeba, aby vaše organizace stanovila jasná pravidla vysvětlující, že se angažuje ve správě svých softwarových aktiv. Při najímání nových zaměstnanců by měl zaměstnavatel zajistit, že podmínky pracovní smlouvy zahrnují také povinnost zaměstnance na pracovišti respektovat a dodržovat stanovená pravidla užívání firemního softwaru. Dobrou podnikovou praxí je zajistit ustanovení korporátních pravidel vztahujících se k využívání softwaru v rámci organizace (interní směrnice apod), přičemž vytištěnou kopii těchto pravidel by pak měl obdržet každý ze zaměstnanců. Další otevřenou hrozbou bývá nekontrolovaný přístup zaměstnanců k internetu. Tipy pro tvorbu a implementaci softwarových pravidel Příklad korporátních pravidel naleznete v Příloze I. Ujistěte se, že jsou pravidla sdílená se všemi ve vaší organizaci, a zajistěte, aby jim každý porozuměl. Příloha II je příklad u, který můžete rozeslat zaměstnancům jako upozornění na zavedení softwarových pravidel. V mnoha státech může být společnost hnána k zodpovědnosti, poruší-li její zaměstnanec zákon stahování neautorizovaného softwaru. V některých případech by to mohlo znamenat potenciální hrozbu vězení nebo pokuty pro ředitele takové společnosti. Nelicencovaný software rovněž může vystavit síť firmy nebo organizace, včetně citlivých obchodních dat, nežádoucím rizikům, 11

13 Životní cyklus softwaru Představte si životní cyklus vašeho softwaru: od chvíle, kdy se dostane do vaší společnosti, až po moment, kdy ji opustí. Teď se ujistěte, že vaše pravidla pokrývají každou z následujících pěti úrovní životního cyklu správy softwaru: Dodání Distribuce Údržba Sledování Odstranění (na konci životního cyklu) Když připravíte vaše postupy, zajistěte vytvoření softwarových profilů pro uživatele, abyste mohli snadno určit, kdo by měl používat jaké aplikace. Tyto profily vám pomohou odhalit, co potřebujete nyní a do budoucna. To vám rovněž umožní na první pohled odhalit software, který není využíván, a rozhodnout se, zda chcete tyto programy nadále udržovat. Ujistěte se, že je žádaný software na seznamu softwaru podporovaného firmou; Kupujte pouze od autorizovaných prodejců nebo důvěryhodných, prověřených zdrojů; Pracujte jen s uznávanými ASP (Application Service Providers), čímž si zajistíte uchovávání všech relevantních licencí a dokumentací u ASP; Uchovávejte na jednom zabezpečeném místě originální uživatelské materiály, manuály, registrační karty, licence a doklady z každého nákupu; Zajistěte, aby zaměstnanci nemohli stahovat software z internetu bez speciálního povolení. Komunikace se zaměstnanci je nezbytnou součástí vašich procesů. Velmi důležité je také zajistit efektivní proces pro nákup softwaru, který by měl zahrnovat následující: Centralizované nákupy; Zajistěte, aby byly žádosti o nákupy v písemné formě a byly schválené manažerem; 12

14 Auditovací proces 1. Proveďte inventarizaci softwaru Další postup můžete definovat jen po určení počtu počítačů ve vaší organizaci (stolních počítačů, notebooků, serverů a mobilních zařízení) a zjištění toho, jaký software je na těchto počítačích využíván. Přesná inventarizace může zodpovědět následující otázky: Používáme nejnovější nebo nejvhodnější verzi programu, který potřebujeme? Používáme staré či nepotřebné programy, které mohou být smazány? Existují další programy, které bychom si měli pořídit, abychom byli ještě produktivnější nebo efektivnější? Dostáváme maximum z našich investic do softwaru účastí na objemových licenčních smlouvách? Dáváme peníze za softwarové aktualizace programů, které již nepotřebujeme? Má každý zaměstnanec vhodné sady softwaru, které pokryjí jeho pracovní potřeby? Kontrolní seznam inventarizace (1) software Bez ohledu na použité nástroje zajistěte, abyste pro každou kopii softwaru, uloženou na každém počítači, zjistili tyto informace: Název produktu Verze Výrobce Vlastník, oddělení Typ licence Datum zániku platnosti licence (je-li aplikovatelné) Kontrolní seznam inventarizace (2) související materiál Rovněž byste měli provést inventarizaci materiálu souvisejícího se softwarem na vašich počítačích. Sem spadají: Veškeré disky, CD či další úložná média využívaná k instalaci programů na vašich počítačích; Veškeré originální manuály a referenční dokumentace; Veškerá licenční dokumentace; Veškeré účty, důkazy o koupi a další dokumenty dokazující legitimnost vašeho softwaru. To zahrnuje i doklady za počítačové systémy, které jste koupili s předinstalovaným softwarem. Udělej-si-sám, nebo angažujte specialistu Inventarizaci můžete provést sami, nebo lze využít služeb společnosti specializované na správu softwaru. Můžete využít dostupné auditovací nástroje, které vám pomohou určit a sledovat licencovaný a nelicencovaný software nainstalovaný ve vašich počítačích a sítích. Na webové stránce naleznete seznam bezplatných auditovacích nástrojů, které vám mohou pomoci s vyhledáváním softwaru. 13

15 2. Spárujte instalované programy s licencemi a pořizovacími doklady Jakmile jste provedli inventarizaci veškerého hardwaru a softwaru, porovnejte výčet programů instalovaných ve vašich počítačích s počtem licencí, které jste pořídili. Pokud najdete nelicencované programy, obratem je odstraňte. Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli, jaké softwarové programy chcete nadále využívat, upgradovat nebo odinstalovat. Za cílem sjednocení verzí užívaných programů ve vaší organizaci je možné pořídit vyšší verzi (upgrade) softwaru. Nyní se dostáváte do stádia, kdy je vhodné vypracovat přehled softwaru schváleného k využívání vašimi zaměstnanci. Tento přehled uchovávejte na bezpečném místě a zajistěte, aby byl pravidelně aktualizován. 3. Vytvořte a udržujte si přehled Nyní, když víte, jaké programy máte a které z nich chcete využívat, je klíčové, abyste si tento přehled udrželi i do budoucna. K tomu musíte vytvořit přesné záznamy následujících 3 registrů: Registr hardwarových aktiv Registr softwarových aktiv Registr licencí Licenční situace vaší organizace se může měnit na denní bázi v závislosti na velikosti a rozsahu vašeho podnikání. Můžete však využít konzultační firmy, které poskytnou odborné poradenství a pomohou navrhnout plně integrované řešení pro správu vašich aktiv tak, aby vaše záznamy byly vždy aktuální a v souladu s požadavky na interní reportování. Tip na zvážení: Některé firmy uzamknou počítače svých zaměstnanců v rámci prevence instalování softwaru. 14

16 Zůstat na správné cestě Pracujte s vašimi dodavateli softwaru Ihned po zavedení klíčových procesů efektivní správy softwaru je důležité, aby tyto procesy byly dlouhodobě zajištěny. Pravidelné kontroly jednotlivých PC, třístupňové ověření a schválení oprávněnosti instalace softwaru, potvrzené podpisem (zaměstnanec, který software požadoval, vedoucí, který potřebu schválil, a správce sítě, který software instaloval na základě předešlých schválení požadavku) a individuálními profily na jednotlivé uživatele, vás učiní pánem situace. Chcete-li efektivněji vyjednávat s vašimi dodavateli softwaru a poskytovateli služeb, měli byste znát vaše přesné požadavky na software. Při objednávce softwaru zvažte předložení konkurenční nabídky; prozkoumejte různé metody a platební lhůty, abyste dosáhli co nejvýhodnějšího obchodu pro objemovou koupi produktových sad. Společnosti zabývající se správou aktiv nabízejí automatizovaná řešení. Větší organizace si možná zvolí serverové monitorovací nástroje, které dokážou přezkoumat uživatelská PC a notebooky ve zvolených intervalech. Tyto nástroje umí vytvářet na minutu přesné reporty s výjimkami, aby rychle zvýraznily kopie nelegálního či neschváleného softwaru v síti či na jednotlivém zařízení. Pro menší organizace nabízejí společnosti zabývající se správou aktiv vzdálená řešení pro správu, která vám dokážou zprostředkovat průběžný přehled. Existují tři hlavní kategorie monitorovacích nástrojů: Tip: Pokud nemůžete nalézt doklady od licencovaného softwaru, kontaktujte vašeho prodejce softwaru, který by vám měl být schopen pomoci. Klientské (rezidentní na jednotlivých strojích) Serverové Vzdálené a ASP Cena a komplexita nabídek se liší podle výrobce a geografického umístění. Pro místní informace navštivte prosím: 15

17 V bezpečí a zajištěné Veškeré dokumenty k vašemu softwaru je důležité mít v případě potřeby po ruce. Ujistěte se, že pro účel jejich skladování máte bezpečné místo, chráněné proti možnosti odcizení ale i například ohni. Tam by se mělo nacházet následující: Originální nosiče (CD, DVD ) se softwarem Licenční ujednání Záruční listy Manuály Faktury Účtenky nebo doklady o koupi Tím, že budete mít vše v bezpečí a pohromadě, si můžete být jistí, že máte vždy kontrolu nad vašimi softwarovými aktivy. 16

18 Příloha: Nástroje pro zaměstnavatele Pro vzorová pravidla SAM, oběžník pro zaměstnance a další užitečné informace pro zaměstnavatele navštivte webovou stránku BSA na adrese 17

19 BSA Worldwide Headquarters th Street, NW Suite 700 Washington, DC USA Phone: Fax: BSA Europe, Middle East, and Africa 2 Queen Anne s Gate Buildings Dartmouth Street London SW1H 9BP United Kingdom Phone: + 44 (0) Fax: + 44 (0) BSA Asia-Pacific 300 Beach Road #25-08 The Concourse Singapore Phone: Fax: The Business Software Alliance (BSA) is the voice of the world s commercial software industry and its hardware partners before governments and in the international marketplace. Its members represent one of the fastest growing industries in the world. BSA programs foster technology innovation through education and policy initiatives that promote copyright protection, cyber security, trade and e-commerce. BSA, Business Software Alliance and the BSA logo are trademarks of the BSA, Business Software Alliance Incorporated and may be registered in certain jurisdictions Business Software Alliance. All rights reserved. Copy9ight Symbol 2007 Business Software Alliance. All rights reserved

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Je váš software legální?

Je váš software legální? Je váš software legální? Díky příručce pro prevenci PIRÁTSTVÍ sami zjistíte, zda tomu tak opravdu je. www.autodesk.cz/piracy nebo www.autodesk.com/piracy Jak správně používat příručku pro prevenci PIRÁTSTVÍ

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsou trvalé po skončení smlouvy a zaplacení)

Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsou trvalé po skončení smlouvy a zaplacení) Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsou trvalé po skončení smlouvy a zaplacení) Co si vyžádat od dodavatele Doklad o nabytí licence s následujícími náležitostmi: o odběratel/dodavatel,

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

ODEMČENÉ DVEŘE PRŮZKUM UKAZUJE, ŽE TISKÁRNY ČASTO BÝVAJÍ NEZABEZPEČENÉ PROTI KYBERNETICKÝM ÚTOKŮM

ODEMČENÉ DVEŘE PRŮZKUM UKAZUJE, ŽE TISKÁRNY ČASTO BÝVAJÍ NEZABEZPEČENÉ PROTI KYBERNETICKÝM ÚTOKŮM OFICIÁLNÍ ZPRÁVA ODEMČENÉ DVEŘE PRŮZKUM UKAZUJE, ŽE TISKÁRNY ČASTO BÝVAJÍ NEZABEZPEČENÉ PROTI KYBERNETICKÝM ÚTOKŮM Zatímco se týmy IT soustředí na jiná koncová zařízení, zabezpečení firemních tiskáren

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) (tříletý pronájem licence jsou dočasné po skončení smlouvy je lze odkoupit)

Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) (tříletý pronájem licence jsou dočasné po skončení smlouvy je lze odkoupit) Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) (tříletý pronájem licence jsou dočasné po skončení smlouvy je lze odkoupit) Co si vyžádat od dodavatele Doklad o nabytí licence s následujícími náležitostmi:

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Automatizace firemních procesů, jde to?

Automatizace firemních procesů, jde to? Automatizace firemních procesů, jde to? Něco o firmě Česká firma Po vzniku jsme se zaměřili na luxusní svítidla Dobře se nám daří a tak jsme koupili společnost Naše Světla s.r.o. Vyrábíme svítidla ve velkých

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Security. v českých firmách

Security. v českých firmách Security v českých firmách Proč Security Rozvíjející se technologie a trendy Rozložení odpovědí v průzkumu Do zatím nejrozsáhlejšího InFact průzkumu se zapojilo 141 firem z TOP 600 společností v ČR (podle

Více

Výukové programy 1. motivace, 2. expozice učiva, 3. upevnění vědomostí a dovedností, 4. kontrola získané úrovně.

Výukové programy 1. motivace, 2. expozice učiva, 3. upevnění vědomostí a dovedností, 4. kontrola získané úrovně. 11 Výukové programy Výukové programy Je určený k výukovým účelům Plní alespoň jednu z didaktických funkcí: 1. motivace, 2. expozice učiva, 3. upevnění vědomostí a dovedností, 4. kontrola získané úrovně.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

RENOMIA POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK

RENOMIA POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK RENOMIA POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK OBSAH > Kybernetická rizika - oblasti, formy > GDPR - nová směrnice, květen 2018 > Pojištění kybernetických rizik - CYBER > Pojištění kybernetických rizik - cílová

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison)

Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Srovnávací studie celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership Comparison) Kerio Connect vs. Microsoft Exchange Studie Vydáno: 02/2011 Connect. Communicate. Collaborate. Securely. www.kerio.cz

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare 30 let zkušeností na trhu COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX na vaší straně po celém světě Microsoft Software Asset Management

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

ízení softwarových aktiv bez starostí COMPAREX SoftCare Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare, COMPAREX CZ s.r.o.

ízení softwarových aktiv bez starostí COMPAREX SoftCare Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare, COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare, COMPAREX CZ s.r.o. Softwarová aktiva v čem je problém? Problematika spojená s provozem licence Nakládání s autorským dílem pokrývá primárně zákon č. 121/2000

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Případová studie. SAM audit pomohl Nemocnici Sokolov zodpovědět otázky týkající se využívání softwaru na pronajatých počítačích

Případová studie. SAM audit pomohl Nemocnici Sokolov zodpovědět otázky týkající se využívání softwaru na pronajatých počítačích Případová studie SAM audit pomohl Nemocnici Sokolov zodpovědět otázky týkající se využívání softwaru na pronajatých počítačích www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Zdravotnictví

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/395/14 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Postup pro uvolnění licence Graitec Advance 2010 vázané na hardwarový klíč

Postup pro uvolnění licence Graitec Advance 2010 vázané na hardwarový klíč Postup pro uvolnění licence Graitec Advance 2010 vázané na hardwarový klíč Pro koho slouží tento postup? Vaše licence Graitec Advance je vázaná na číslo síťové karty nebo na sériové číslo vašeho harddisku

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě

Certifikát. První kroky s certifikátem na čipové kartě Certifikát První kroky s certifikátem na čipové kartě Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání certifikátu. Co je to osobní certifikát Certifikát uložený

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Aktivace Samostatné Licence Aktivace samostatné licence probíhá přes Internet. Pokud nemáte přístup k Internetu, čtěte na str. 2 jak postupovat.

Aktivace Samostatné Licence Aktivace samostatné licence probíhá přes Internet. Pokud nemáte přístup k Internetu, čtěte na str. 2 jak postupovat. Instalace samostatné licence Edgecam Tento dokument popisuje instalaci a aktivaci samostatné licence Edgecam. Obsahem dokumentu je i update licence (více na straně 4). Před aktivací licence si pozorně

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více