1.Příručka ze série Business advisor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.Příručka ze série Business advisor."

Transkript

1 1.Příručka ze série Business advisor. Software Asset Management Zajistěte soulad s licenčními ustanoveními, snižte riziko a náklady na IT

2 Předmluva Široká škála softwarových licenčních modelů umožňuje v dnešní době nejvhodnější volbu jak jednotlivcům, tak firmám nebo organizacím. U jednotlivců stačí často pouhé klikněte zde pro přijetí licenčních podmínek, pro firmy a organizace jsou k dispozici multilicenční smlouvy nebo dohody pro zvláštní situace (pronájem aj.). Pochopení, nebo spíše nepochopení různých typů licencování softwaru může mít výrazný vliv na rozhodnutí a způsob, jakým je činíte. Díky lepšímu povědomí o dostupných licenčních modelech a zejména o vlastních softwarových aktivech mohou firmy a organizace využívat počítačové programy efektivněji, zvýšit tak produktivitu a snížit náklady. Posledních 30 let technologických inovací a pokroků ve vývoji softwaru ovlivnily řadu stránek našeho života. Využíváním licencovaných programů pomáháte zajistit, že tisíce vývojářů budou nadále pokračovat v tvorbě kvalitního softwaru, který pomáhá uživatelům po celém světě k efektivnější práci. BSA zastupuje a chrání duševní vlastnictví předních světových výrobců komerčního softwaru. Toto duševní vlastnictví je výsledkem skvělých nápadů, kreativního myšlení a mnoha hodin, které firmy tráví vývojem. Ochranou duševního vlastnictví výrobců softwaru přispívá BSA mimo jiné k tomu, že investice vynaložené do výzkumu a vývoje produktů budou oprávněně získány zpět. Řada organizací i jejich zaměstnanců má tendenci přehlížet, či dokonce ignorovat řádné licencování softwarových programů, někdy i proto, že si neuvědomují jeho význam. Jako častou mylnou domněnku nalézáme rozšířenou mystifikaci, že licencování je výhradní odpovědností správce IT nebo nákupčího oddělení. Přesto, že většina firem a organizací má IT správce nebo IT oddělení, které je zodpovědné i za licence k softwaru, práva vydavatelů k duševnímu vlastnictví musí nicméně respektovat všichni uživatelé. Jak může být implementace procesů správy softwarových aktiv (SAM, Software Asset Management) obchodně prospěšnou? SAM chrání software užívaný vaší společností a pomáhá evidovat software v podnikové síti kde je nainstalovaný, zda se licence nepřekrývají, i to, zda máte licencí příliš málo či naopak příliš mnoho. 1

3 Efektivní řešení SAM vám umožní optimalizaci využití zdrojů na IT a přispěje ke kompetentnějším obchodním rozhodnutí. Kromě obchodních důvodů uvedených výše jsou zde také důvody právní, kdy je třeba zajistit, aby vaše firma respektovala licence užívaného softwaru. Nerespektováním těchto práv může docházet k porušování licenčních podmínek autorů a vést až k zahájení právních kroků proti vaší firmě nebo organizaci. Tyto právní kroky mohou vyústit až v požadování náhrady způsobené škody (z důvodu užívání nelicencovaného softwaru) ze strany výrobce. Tato příručka má pomoci vám a vaší firmě/organizaci pochopit základní pravidla licencování a tím i přispět k zajištění kontroly nad softwarem, který užíváte. Abychom vám mohli pomáhat ještě lépe, je třeba, abyste vy i vaši zaměstnanci pochopili, proč je licencování důležité, a abyste podnikli kroky potřebné k efektivnější správě softwaru jedině tak z něj získáte maximum. Více informací naleznete na webu S pozdravem Robert Holleyman Prezident a CEO Business Software Aliance 2

4 Proč záleží na licencování? It s not what you say but how you say it what does your typeface say about your business? Soulad s licenčními ustanoveními je starostí mnoha organizací i jedinců na celém světě. Jak je tedy možné, že je stále více než třetina komerčního softwaru užívána, v té či oné formě, nelegálně? Tato skutečnost neznamená, že jednotliví uživatelé nebo podniky porušují licenční podmínky záměrně. Bez ohledu na úmysl se takovým jednáním vystavují hrozbě vážných právních a finančních důsledků a současně ohrožují bezpečné fungování firmy nebo organizace. Dodržováním podmínek licenčních ujednání lze naopak získat některé významné a možná neočekávané výhody. Organizace, které mají nastaveny interní pravidla a procesy správy softwarových aktiv, využívají mnohých výhod: chrání své informační sítě před bezpečnostními hrozbami, neboť pravidelně získávají aktualizace a technickou podporu od výrobců softwaru. Zároveň mohou snižovat své provozní náklady jak na licence, tak i na správu. Co je SAM? Software Asset Management (SAM) chrání společnost před hrozbami spojenými s užíváním nelegálního softwaru. Dále vám pomáhá udržovat přehled nad vaším softwarem zjišťuje, jaký software máte, kde se nachází, a rovněž odhalí možné nedostatky anebo přebytek pořízených licencí. SAM se stal podstatnou součástí obchodního života dnešních firem a organizací. Častým omylem je domněnka, že tyto výhody se vztahují jen na větší podniky a korporace. V praxi je ověřeno, že správa softwarových aktiv, neboli Software Asset Management (SAM), je stejně přínosný pro menší a střední firmy jako pro velké firmy a organizace. 3

5 Licencování softwaru: Vysvětlení základních pojmů Co je softwarová licence? Mylné představy o licencování Software je výsledkem kreativního procesu a stejně jako knihy, hudba nebo filmy je chráněn autorským právem. Softwarová licence představuje souhlas výrobce softwaru k jeho instalaci a použití na počítači. Licence obsahuje okolnosti a podmínky upravující použití softwaru, včetně rozsahu licenčních práv a veškerých omezení vztahujících se k účelu používání, místa používání apod. Softwarová licence zpravidla obsahuje definici programu, podmínky ke schválení a případné záruční podmínky. Komplexnější licenční smlouvy mohou zahrnovat rovněž rozvrhy implementací, záruky důvěrnosti a podmínky platby. Softwarová licence vám často poskytne nevýlučné právo užívání jedné kopie softwaru a zakáže další kopírování a/nebo distribuci daného softwaru dalším uživatelům či na ostatní počítače. O vlastnictví a autorském právu panuje spousta mylných představ. U komerčního softwaru vy, jakožto držitel licence (koncový uživatel), nikdy nezískáváte vlastnictví autorských práv. Uživatel si pouze zajistí právo používat software v souladu s podmínkami určenými v licenčním ujednání držitelem autorského práva nebo stanovenými ve smluvní dohodě s dodavatelem. Jedinou výjimkou je software vyvinutý na míru určité společnosti nebo jednotlivci, kdy smlouva přímo určuje vlastníka práv k tomuto softwaru. Další běžnou mylnou představou je neomezené užívání freewaru nebo softwaru, který je uživatelům nabízen zdarma. I tento software podléhá autorským právům a vždy byste si proto měli u výrobce ověřit, jaké podmínky se vztahují k jeho užívání. 4

6 Doklad o koupi = Doklad o licenci Společnosti nebo organizace, které nerozumí licenční problematice softwaru, mohou skartovat cennou dokumentaci, jako například doklady o koupi, respektive nabytí softwaru (účtenky, faktury aj., které doplňují samotnou licenci). Je velice důležité, abyste byli schopni prokázat, že vaše organizace disponuje platnými licencemi pro veškerý software, na které vlatníte nabývací doklad (je nutné prokázat, že autor obdržel za své dílo odměnu). V opačném případě můžete čelit právním důsledkům. Proto byste si měli udržovat detailní přehled o vašich softwarových aktivech nejen v účetním oddělení společnosti, ale i v IT oddělení nebo u správce sítě (spárování kopií nabývacích dokladů s licencemi k softwaru apod.). Ve většině zemí je soulad s ustanoveními hlavní odpovědností ředitelů či vlastníků společností, nikoli jednotlivých zaměstnanců. I proto je v nejlepším zájmu vaší společnosti implementovat komplexní řešení pro správu softwarových aktiv. Víceuživatelské licence jsou někdy nazývány také jako objemové (volume), neboť umožňují využívání více kopií dané aplikace. Objemové licence však obsahují ujednání o tom, kolik kopií dané aplikace lze na základě tohoto ujednání využívat. Překročení tohoto počtu je porušením licenčních ujednání. Jednouživatelské licence jsou přesně tím, co si myslíte: ujednání, podle nichž může daný software využívat jen jeden uživatel (nebo počítač). Abyste zjistili, jak smíte využívat určitý software, je nejlepší zkontrolovat si podmínky v licenčním ujednání, případně vše ověřit u vašeho dodavatele softwaru. Různé typy licencí Porozumět různým dokumentům pro licencování softwaru může být náročné, okolnosti a podmínky užívání však bývají z větší části podobné. Existují dva různé typy licencí: jednouživatelská (single-user) a víceuživatelská (multi-user). 5

7 Jak je software licencován na pracovišti Pravidla týkající se licenčních vymezení a podmínek jsou u většiny licencí do velké míry podobné. Lze tedy říci, že pro jednu kopii softwaru instalovanou na jakémkoli zařízení je třeba mít odpovídající licenci, která autorizuje takovéto použití dané kopie. Pro představu, společnost ABC Design vyobrazená diagramem disponuje pěti PC a pěti počítači Macintosh (Mac). PC jsou propojena se dvěma servery, jedním zpracovávajícím (mailserver) a druhým pro obecné soubory (fileserver). Pět počítačů Macintosh je využíváno pro práci s grafickým designem a je na nich nahrán software pro tyto účely. PC jsou oproti tomu vybavena operačním systémem a kancelářskými softwarovými sadami pro zpracování textu/ u. Aby společnost ABC Design byla plně v souladu s ustanoveními a disponovali všemi potřebnými licencemi, bude potřebovat následující: Pět licencí operačního systému pro PC Pět licencí pro kancelářské softwarové sady na PC Pět licencí operačního systému pro počítače Macintosh Pět licencí pro grafický software na počítačích Macintosh Dvě serverové licence Jedna mailserver licence 10 klientských přístupových licencí CAL (client access licenses), počítáme-li s dohodou jedné licence na každého uživatele pro každý ze serverů. Toto umožní propojení všech počítačů v této síti společnosti ABC Design, které je právně v pořádku. 6

8 Běžné cesty, jak se nelegální software dostane do firmy Ačkoli je mnoho způsobů, jimiž se nelicencovaný nebo nežádoucí software dostane do společnosti nebo organizace, následující formy zjištěné opakovaným průzkumem jednoznačně převládají: Legálně získaný software je nainstalovaný na větším počtu počítačů, než umožňuje licence; Tvorba nebo distribuce kopií, když to není dovoleno podmínkami v licenčním ujednání; Zaměstnanci mají povoleno instalovat libovolný software; Stahování nelicencovaného softwaru z internetu; Umožnění třetím stranám instalovat software na zařízení, pro něž nemáte odpovídající licenci; Užívání softwaru v rozporu s podmínkami licenčního ujednání. Možná si neuvědomujete, že je irelevantní, zda software využíváte, či nikoli. Jakmile je aplikace nainstalovaná, vytvoří se na pevném disku počítače její kopie. A od toho momentu musíte disponovat platnou licencí, která potvrdí, že jste měl právo tento program nainstalovat. V případě nelegálního využívání softwaru mohou jeho dodavatelé požadovat nápravu, která vyžaduje: Smazání nelegálně užívaného softwaru; Souhlas s užíváním výhradně legálního softwaru; Kompenzaci. V některých státech může být toto vykonáváno soudně a vyústit v občanskoprávní nebo trestní stíhání. 7

9 Svůj software spravujte efektivně Správa softwaru má dvě stránky: na jedné straně může dobrý software management vést k mnoha výhodám snazší správa, větší přehled o vaší společnosti a nižší náklady na vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership). Na straně druhé může neefektivní správa softwarových aktiv vést k výrazným finančním a právním bolehlavům. Proces správy vašeho softwaru lze jednoduše načrtnout ve čtyřech hlavních krocích: Krok 1: Proveďte inventarizaci softwaru. Toto je první krok k porozumění vašim softwarovým aktivům. Proveďte inventarizaci softwaru, abyste se dozvěděli, co je nainstalováno na každém počítači. Krok 2: Přiřaďte software k licencím. Teď, když víte, jaký software je nainstalován na PC a noteboocích ve vaší společnosti, je na čase přiřadit tento software k licenční dokumentaci. Pokud nemáte dostatečný počet licencí, musíte si je obstarat dodatečně, pro software, který potřebujete. Nevyužívané aplikace odstraňte. Pokud zjistíte, že máte nadbytečný počet licencí, je to důkazem, že vaše společnost potřebuje lepší řešení SAM, které by proces licencování usměrnilo a přispělo k potenciálním úsporám nákladů. Krok 3: Přezkoumejte pravidla a postupy. Ustanovení a dodržování dobrých pravidel a postupů pro používání softwaru a obstarávání licencí je zásadní součástí celého procesu správy softwaru. Pokud již tato pravidla máte nastavená, je nyní na čase je přezkoumat, a bude-li třeba, tak i aktualizovat. Krok 4: Vypracujte plán SAM. Posledním krokem v procesu nasazení řešení správy softwarových aktiv je vypracovat si plán postupu: zanalyzovat softwarové potřeby, nastavit školení a stanovit, jak často je vhodné znovu procházet nainstalovaný software a licenční záznamy. Zakotvení SAM ve vaší organizaci maximalizuje efektivitu, což obecně vyústí v nižší náklady na IT. V mnoha případech může efektivní program SAM odhalit, že jste si pořídili větší počet licencí, než je potřeba. Abyste však mohli porovnat arzenál nainstalovaného softwaru s uchovávanými licencemi, musíte nejprve implementovat řešení SAM. 8

10 Výhody kvalitní správy softwaru Jak zůstat v souladu se zákonem Všechna aktiva společnosti musejí být sledována, neboť tvoří část její hodnoty. Ani software není výjimkou, až na to, že je méně na očích. Není však nic neviditelného na výhodách, které nabízí efektivní správa softwaru: Klidná mysl: Získáte jí tím, že máte přehled o vašich softwarových aktivech, čímž následně redukujete vaše rizika. Technická podpora: Máte výhodu přístupu k návodům, plné dokumentaci, instruktážním manuálům, školení a podpoře od vašeho dodavatele softwaru. Právo na aktualizace: Máte přístup k nejnovějším aktualizacím a nástrojům v podobě aktualizací, informací a služeb technické podpory. Snížení nákladů: Zvažte výhody v oblasti kontroly nákladů, když platíte jen za to, co využíváte a co zrovna potřebujete pro vaše podnikání. Zvýšená produktivita: Výkonnost podniku můžete zvýšit, dostanou-li zaměstnanci vzdělání, školení a nástroje, které potřebují ke své práci. Mechanismus licencování softwaru je poměrně jednoduchý. Společnosti často nesplňují shody s ustanoveními z následujících důvodů: Nemají implementovaný žádný program pro správu softwaru; Zaměstnanci disponují neomezeným přístupem k internetu a stahují potenciálně nelicencovaný software; Pro zaměstnance nebyla definována žádná jasná pravidla zakazující využívání nelicencovaného softwaru a stanovující eventuální následky takového počínání; Software byl pořízen mimo autorizované kanály; Fúze a akvizice proběhly, aniž by byl plně oceněn majetek získaných společností, a bez dostatečných kontrol, které by zajistily, aby byly všechny patřičné licence na svém místě. Neschopnost řádně spravovat software může pro společnost zvýšit rizika. Implementací efektivního řešení SAM můžete na nákladech na software ušetřit až 30 %. * 9 *Zdroj: IT Asset Management: Moving to Higher Ground, Frances O Brien, Gartner ITAM Conference 2003

11 Porozumění rizikům špatné správy softwaru Zde jsou nejběžnější rizika spojená s nedostatečnou správou softwaru: Právní ohrožení: které by mohlo vyústit v žalobu nebo pokuty; Ohrožení viry: viry nebo škodlivé soubory mohou bez jakéhokoli upozornění poškodit celý váš systém nebo získat citlivé interní a obchodní informace; Nedostatek technické podpory: ta nemusí být dostupná pro nelicencovaný software; Narušení obchodní činnosti: když systém nenadále havaruje z důvodu nedostatečné kontroly; Snížená produktivita: o níž přicházíte ve prospěch těch, kteří dostávají aktualizace; Nadbytečné výdaje: bez evidence softwaru a licencí možná platíte za více programů, než skutečně potřebujete. Zaměstnanci by neměli mít možnost nosit do firmy a instalovat vlastní softwarové aplikace, neboť ty mohou být nelicencované a infikované škodlivým kódem. 10

12 Zůstaňte v souladu s licenčními ustanoveními: evidence, ověření, pravidla a postupy Všichni zaměstnanci musejí porozumět hodnotě komerčního softwaru, rozeznat rozdíl mezi jeho legálním a nelegálním užíváním a zavázat se k jeho správnému užívání. K tomu je potřeba, aby vaše organizace stanovila jasná pravidla vysvětlující, že se angažuje ve správě svých softwarových aktiv. Při najímání nových zaměstnanců by měl zaměstnavatel zajistit, že podmínky pracovní smlouvy zahrnují také povinnost zaměstnance na pracovišti respektovat a dodržovat stanovená pravidla užívání firemního softwaru. Dobrou podnikovou praxí je zajistit ustanovení korporátních pravidel vztahujících se k využívání softwaru v rámci organizace (interní směrnice apod), přičemž vytištěnou kopii těchto pravidel by pak měl obdržet každý ze zaměstnanců. Další otevřenou hrozbou bývá nekontrolovaný přístup zaměstnanců k internetu. Tipy pro tvorbu a implementaci softwarových pravidel Příklad korporátních pravidel naleznete v Příloze I. Ujistěte se, že jsou pravidla sdílená se všemi ve vaší organizaci, a zajistěte, aby jim každý porozuměl. Příloha II je příklad u, který můžete rozeslat zaměstnancům jako upozornění na zavedení softwarových pravidel. V mnoha státech může být společnost hnána k zodpovědnosti, poruší-li její zaměstnanec zákon stahování neautorizovaného softwaru. V některých případech by to mohlo znamenat potenciální hrozbu vězení nebo pokuty pro ředitele takové společnosti. Nelicencovaný software rovněž může vystavit síť firmy nebo organizace, včetně citlivých obchodních dat, nežádoucím rizikům, 11

13 Životní cyklus softwaru Představte si životní cyklus vašeho softwaru: od chvíle, kdy se dostane do vaší společnosti, až po moment, kdy ji opustí. Teď se ujistěte, že vaše pravidla pokrývají každou z následujících pěti úrovní životního cyklu správy softwaru: Dodání Distribuce Údržba Sledování Odstranění (na konci životního cyklu) Když připravíte vaše postupy, zajistěte vytvoření softwarových profilů pro uživatele, abyste mohli snadno určit, kdo by měl používat jaké aplikace. Tyto profily vám pomohou odhalit, co potřebujete nyní a do budoucna. To vám rovněž umožní na první pohled odhalit software, který není využíván, a rozhodnout se, zda chcete tyto programy nadále udržovat. Ujistěte se, že je žádaný software na seznamu softwaru podporovaného firmou; Kupujte pouze od autorizovaných prodejců nebo důvěryhodných, prověřených zdrojů; Pracujte jen s uznávanými ASP (Application Service Providers), čímž si zajistíte uchovávání všech relevantních licencí a dokumentací u ASP; Uchovávejte na jednom zabezpečeném místě originální uživatelské materiály, manuály, registrační karty, licence a doklady z každého nákupu; Zajistěte, aby zaměstnanci nemohli stahovat software z internetu bez speciálního povolení. Komunikace se zaměstnanci je nezbytnou součástí vašich procesů. Velmi důležité je také zajistit efektivní proces pro nákup softwaru, který by měl zahrnovat následující: Centralizované nákupy; Zajistěte, aby byly žádosti o nákupy v písemné formě a byly schválené manažerem; 12

14 Auditovací proces 1. Proveďte inventarizaci softwaru Další postup můžete definovat jen po určení počtu počítačů ve vaší organizaci (stolních počítačů, notebooků, serverů a mobilních zařízení) a zjištění toho, jaký software je na těchto počítačích využíván. Přesná inventarizace může zodpovědět následující otázky: Používáme nejnovější nebo nejvhodnější verzi programu, který potřebujeme? Používáme staré či nepotřebné programy, které mohou být smazány? Existují další programy, které bychom si měli pořídit, abychom byli ještě produktivnější nebo efektivnější? Dostáváme maximum z našich investic do softwaru účastí na objemových licenčních smlouvách? Dáváme peníze za softwarové aktualizace programů, které již nepotřebujeme? Má každý zaměstnanec vhodné sady softwaru, které pokryjí jeho pracovní potřeby? Kontrolní seznam inventarizace (1) software Bez ohledu na použité nástroje zajistěte, abyste pro každou kopii softwaru, uloženou na každém počítači, zjistili tyto informace: Název produktu Verze Výrobce Vlastník, oddělení Typ licence Datum zániku platnosti licence (je-li aplikovatelné) Kontrolní seznam inventarizace (2) související materiál Rovněž byste měli provést inventarizaci materiálu souvisejícího se softwarem na vašich počítačích. Sem spadají: Veškeré disky, CD či další úložná média využívaná k instalaci programů na vašich počítačích; Veškeré originální manuály a referenční dokumentace; Veškerá licenční dokumentace; Veškeré účty, důkazy o koupi a další dokumenty dokazující legitimnost vašeho softwaru. To zahrnuje i doklady za počítačové systémy, které jste koupili s předinstalovaným softwarem. Udělej-si-sám, nebo angažujte specialistu Inventarizaci můžete provést sami, nebo lze využít služeb společnosti specializované na správu softwaru. Můžete využít dostupné auditovací nástroje, které vám pomohou určit a sledovat licencovaný a nelicencovaný software nainstalovaný ve vašich počítačích a sítích. Na webové stránce naleznete seznam bezplatných auditovacích nástrojů, které vám mohou pomoci s vyhledáváním softwaru. 13

15 2. Spárujte instalované programy s licencemi a pořizovacími doklady Jakmile jste provedli inventarizaci veškerého hardwaru a softwaru, porovnejte výčet programů instalovaných ve vašich počítačích s počtem licencí, které jste pořídili. Pokud najdete nelicencované programy, obratem je odstraňte. Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli, jaké softwarové programy chcete nadále využívat, upgradovat nebo odinstalovat. Za cílem sjednocení verzí užívaných programů ve vaší organizaci je možné pořídit vyšší verzi (upgrade) softwaru. Nyní se dostáváte do stádia, kdy je vhodné vypracovat přehled softwaru schváleného k využívání vašimi zaměstnanci. Tento přehled uchovávejte na bezpečném místě a zajistěte, aby byl pravidelně aktualizován. 3. Vytvořte a udržujte si přehled Nyní, když víte, jaké programy máte a které z nich chcete využívat, je klíčové, abyste si tento přehled udrželi i do budoucna. K tomu musíte vytvořit přesné záznamy následujících 3 registrů: Registr hardwarových aktiv Registr softwarových aktiv Registr licencí Licenční situace vaší organizace se může měnit na denní bázi v závislosti na velikosti a rozsahu vašeho podnikání. Můžete však využít konzultační firmy, které poskytnou odborné poradenství a pomohou navrhnout plně integrované řešení pro správu vašich aktiv tak, aby vaše záznamy byly vždy aktuální a v souladu s požadavky na interní reportování. Tip na zvážení: Některé firmy uzamknou počítače svých zaměstnanců v rámci prevence instalování softwaru. 14

16 Zůstat na správné cestě Pracujte s vašimi dodavateli softwaru Ihned po zavedení klíčových procesů efektivní správy softwaru je důležité, aby tyto procesy byly dlouhodobě zajištěny. Pravidelné kontroly jednotlivých PC, třístupňové ověření a schválení oprávněnosti instalace softwaru, potvrzené podpisem (zaměstnanec, který software požadoval, vedoucí, který potřebu schválil, a správce sítě, který software instaloval na základě předešlých schválení požadavku) a individuálními profily na jednotlivé uživatele, vás učiní pánem situace. Chcete-li efektivněji vyjednávat s vašimi dodavateli softwaru a poskytovateli služeb, měli byste znát vaše přesné požadavky na software. Při objednávce softwaru zvažte předložení konkurenční nabídky; prozkoumejte různé metody a platební lhůty, abyste dosáhli co nejvýhodnějšího obchodu pro objemovou koupi produktových sad. Společnosti zabývající se správou aktiv nabízejí automatizovaná řešení. Větší organizace si možná zvolí serverové monitorovací nástroje, které dokážou přezkoumat uživatelská PC a notebooky ve zvolených intervalech. Tyto nástroje umí vytvářet na minutu přesné reporty s výjimkami, aby rychle zvýraznily kopie nelegálního či neschváleného softwaru v síti či na jednotlivém zařízení. Pro menší organizace nabízejí společnosti zabývající se správou aktiv vzdálená řešení pro správu, která vám dokážou zprostředkovat průběžný přehled. Existují tři hlavní kategorie monitorovacích nástrojů: Tip: Pokud nemůžete nalézt doklady od licencovaného softwaru, kontaktujte vašeho prodejce softwaru, který by vám měl být schopen pomoci. Klientské (rezidentní na jednotlivých strojích) Serverové Vzdálené a ASP Cena a komplexita nabídek se liší podle výrobce a geografického umístění. Pro místní informace navštivte prosím: 15

17 V bezpečí a zajištěné Veškeré dokumenty k vašemu softwaru je důležité mít v případě potřeby po ruce. Ujistěte se, že pro účel jejich skladování máte bezpečné místo, chráněné proti možnosti odcizení ale i například ohni. Tam by se mělo nacházet následující: Originální nosiče (CD, DVD ) se softwarem Licenční ujednání Záruční listy Manuály Faktury Účtenky nebo doklady o koupi Tím, že budete mít vše v bezpečí a pohromadě, si můžete být jistí, že máte vždy kontrolu nad vašimi softwarovými aktivy. 16

18 Příloha: Nástroje pro zaměstnavatele Pro vzorová pravidla SAM, oběžník pro zaměstnance a další užitečné informace pro zaměstnavatele navštivte webovou stránku BSA na adrese 17

19 BSA Worldwide Headquarters th Street, NW Suite 700 Washington, DC USA Phone: Fax: BSA Europe, Middle East, and Africa 2 Queen Anne s Gate Buildings Dartmouth Street London SW1H 9BP United Kingdom Phone: + 44 (0) Fax: + 44 (0) BSA Asia-Pacific 300 Beach Road #25-08 The Concourse Singapore Phone: Fax: The Business Software Alliance (BSA) is the voice of the world s commercial software industry and its hardware partners before governments and in the international marketplace. Its members represent one of the fastest growing industries in the world. BSA programs foster technology innovation through education and policy initiatives that promote copyright protection, cyber security, trade and e-commerce. BSA, Business Software Alliance and the BSA logo are trademarks of the BSA, Business Software Alliance Incorporated and may be registered in certain jurisdictions Business Software Alliance. All rights reserved. Copy9ight Symbol 2007 Business Software Alliance. All rights reserved

Je váš software legální?

Je váš software legální? Je váš software legální? Díky příručce pro prevenci PIRÁTSTVÍ sami zjistíte, zda tomu tak opravdu je. www.autodesk.cz/piracy nebo www.autodesk.com/piracy Jak správně používat příručku pro prevenci PIRÁTSTVÍ

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci.

O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. O bezpečnost se postaráme my. Vy se soustřeďte jen na svoji práci. Opravdu je možné, aby byla ochrana podniku takto snadná? Taková dnes jednoduše je. Zapotřebí jsou jen věci: Jedna webová platforma, prostřednictvím

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

služby GTAC Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs.

služby GTAC Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs. SIEMENS PLM SOFTWARE >> Význam Maintenance služby GTAC Aada f,jkhm Siemens PLM Software Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs.com

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare

COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare COMPAREX CZ s.r.o. Jaroslav Šabacký Senior Consultant SoftCare 30 let zkušeností na trhu COMPAREX SoftCare legálněji už to nejde! COMPAREX na vaší straně po celém světě Microsoft Software Asset Management

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8

Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM Systém CA Host-Based Intrusion Prevention System r8 SYSTÉM CA HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEM (CA HIPS) JE SPOJENÍM SAMOSTATNÉ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy

Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy Hudba, film, televize a internet Průvodce pro rodiče a pedagogy Hudba, film a televize na internetu co byste měli vědět Existuje řada způsobů, jak užívat prostřednictvím internetu hudební, filmovou a televizní

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

BlackBerry Podcasts. Uživatelská příručka. Verze: 1.6

BlackBerry Podcasts. Uživatelská příručka. Verze: 1.6 BlackBerry Podcasts Uživatelská příručka Verze: 1.6 SWD-1977111-0302010530-010 Obsah Začínáme... 2 Požadavky... 2 Přihlášení k odběru a stahování... 3 Přidání kanálu podcastu... 3 Přihlášení k odběru kanálu

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Self Service Application. Instalační manuál

Self Service Application. Instalační manuál OBSAH 1 Úvod... 2 2 Jak začít... 2 2.1 Technické parametry... 2 2.2 Instalace Self Service Application... 2 3 Poradce při potížích... 3 4 Nastavení tiskáren... 4 1 z 5 1 ÚVOD Self Service Application dále

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared ZoomText 9.1 Uživatelská příručka Ai Squared Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2007, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/ Reader Copyright 2007, Algorithmic

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více