1.Příručka ze série Business advisor.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.Příručka ze série Business advisor."

Transkript

1 1.Příručka ze série Business advisor. Software Asset Management Zajistěte soulad s licenčními ustanoveními, snižte riziko a náklady na IT

2 Předmluva Široká škála softwarových licenčních modelů umožňuje v dnešní době nejvhodnější volbu jak jednotlivcům, tak firmám nebo organizacím. U jednotlivců stačí často pouhé klikněte zde pro přijetí licenčních podmínek, pro firmy a organizace jsou k dispozici multilicenční smlouvy nebo dohody pro zvláštní situace (pronájem aj.). Pochopení, nebo spíše nepochopení různých typů licencování softwaru může mít výrazný vliv na rozhodnutí a způsob, jakým je činíte. Díky lepšímu povědomí o dostupných licenčních modelech a zejména o vlastních softwarových aktivech mohou firmy a organizace využívat počítačové programy efektivněji, zvýšit tak produktivitu a snížit náklady. Posledních 30 let technologických inovací a pokroků ve vývoji softwaru ovlivnily řadu stránek našeho života. Využíváním licencovaných programů pomáháte zajistit, že tisíce vývojářů budou nadále pokračovat v tvorbě kvalitního softwaru, který pomáhá uživatelům po celém světě k efektivnější práci. BSA zastupuje a chrání duševní vlastnictví předních světových výrobců komerčního softwaru. Toto duševní vlastnictví je výsledkem skvělých nápadů, kreativního myšlení a mnoha hodin, které firmy tráví vývojem. Ochranou duševního vlastnictví výrobců softwaru přispívá BSA mimo jiné k tomu, že investice vynaložené do výzkumu a vývoje produktů budou oprávněně získány zpět. Řada organizací i jejich zaměstnanců má tendenci přehlížet, či dokonce ignorovat řádné licencování softwarových programů, někdy i proto, že si neuvědomují jeho význam. Jako častou mylnou domněnku nalézáme rozšířenou mystifikaci, že licencování je výhradní odpovědností správce IT nebo nákupčího oddělení. Přesto, že většina firem a organizací má IT správce nebo IT oddělení, které je zodpovědné i za licence k softwaru, práva vydavatelů k duševnímu vlastnictví musí nicméně respektovat všichni uživatelé. Jak může být implementace procesů správy softwarových aktiv (SAM, Software Asset Management) obchodně prospěšnou? SAM chrání software užívaný vaší společností a pomáhá evidovat software v podnikové síti kde je nainstalovaný, zda se licence nepřekrývají, i to, zda máte licencí příliš málo či naopak příliš mnoho. 1

3 Efektivní řešení SAM vám umožní optimalizaci využití zdrojů na IT a přispěje ke kompetentnějším obchodním rozhodnutí. Kromě obchodních důvodů uvedených výše jsou zde také důvody právní, kdy je třeba zajistit, aby vaše firma respektovala licence užívaného softwaru. Nerespektováním těchto práv může docházet k porušování licenčních podmínek autorů a vést až k zahájení právních kroků proti vaší firmě nebo organizaci. Tyto právní kroky mohou vyústit až v požadování náhrady způsobené škody (z důvodu užívání nelicencovaného softwaru) ze strany výrobce. Tato příručka má pomoci vám a vaší firmě/organizaci pochopit základní pravidla licencování a tím i přispět k zajištění kontroly nad softwarem, který užíváte. Abychom vám mohli pomáhat ještě lépe, je třeba, abyste vy i vaši zaměstnanci pochopili, proč je licencování důležité, a abyste podnikli kroky potřebné k efektivnější správě softwaru jedině tak z něj získáte maximum. Více informací naleznete na webu S pozdravem Robert Holleyman Prezident a CEO Business Software Aliance 2

4 Proč záleží na licencování? It s not what you say but how you say it what does your typeface say about your business? Soulad s licenčními ustanoveními je starostí mnoha organizací i jedinců na celém světě. Jak je tedy možné, že je stále více než třetina komerčního softwaru užívána, v té či oné formě, nelegálně? Tato skutečnost neznamená, že jednotliví uživatelé nebo podniky porušují licenční podmínky záměrně. Bez ohledu na úmysl se takovým jednáním vystavují hrozbě vážných právních a finančních důsledků a současně ohrožují bezpečné fungování firmy nebo organizace. Dodržováním podmínek licenčních ujednání lze naopak získat některé významné a možná neočekávané výhody. Organizace, které mají nastaveny interní pravidla a procesy správy softwarových aktiv, využívají mnohých výhod: chrání své informační sítě před bezpečnostními hrozbami, neboť pravidelně získávají aktualizace a technickou podporu od výrobců softwaru. Zároveň mohou snižovat své provozní náklady jak na licence, tak i na správu. Co je SAM? Software Asset Management (SAM) chrání společnost před hrozbami spojenými s užíváním nelegálního softwaru. Dále vám pomáhá udržovat přehled nad vaším softwarem zjišťuje, jaký software máte, kde se nachází, a rovněž odhalí možné nedostatky anebo přebytek pořízených licencí. SAM se stal podstatnou součástí obchodního života dnešních firem a organizací. Častým omylem je domněnka, že tyto výhody se vztahují jen na větší podniky a korporace. V praxi je ověřeno, že správa softwarových aktiv, neboli Software Asset Management (SAM), je stejně přínosný pro menší a střední firmy jako pro velké firmy a organizace. 3

5 Licencování softwaru: Vysvětlení základních pojmů Co je softwarová licence? Mylné představy o licencování Software je výsledkem kreativního procesu a stejně jako knihy, hudba nebo filmy je chráněn autorským právem. Softwarová licence představuje souhlas výrobce softwaru k jeho instalaci a použití na počítači. Licence obsahuje okolnosti a podmínky upravující použití softwaru, včetně rozsahu licenčních práv a veškerých omezení vztahujících se k účelu používání, místa používání apod. Softwarová licence zpravidla obsahuje definici programu, podmínky ke schválení a případné záruční podmínky. Komplexnější licenční smlouvy mohou zahrnovat rovněž rozvrhy implementací, záruky důvěrnosti a podmínky platby. Softwarová licence vám často poskytne nevýlučné právo užívání jedné kopie softwaru a zakáže další kopírování a/nebo distribuci daného softwaru dalším uživatelům či na ostatní počítače. O vlastnictví a autorském právu panuje spousta mylných představ. U komerčního softwaru vy, jakožto držitel licence (koncový uživatel), nikdy nezískáváte vlastnictví autorských práv. Uživatel si pouze zajistí právo používat software v souladu s podmínkami určenými v licenčním ujednání držitelem autorského práva nebo stanovenými ve smluvní dohodě s dodavatelem. Jedinou výjimkou je software vyvinutý na míru určité společnosti nebo jednotlivci, kdy smlouva přímo určuje vlastníka práv k tomuto softwaru. Další běžnou mylnou představou je neomezené užívání freewaru nebo softwaru, který je uživatelům nabízen zdarma. I tento software podléhá autorským právům a vždy byste si proto měli u výrobce ověřit, jaké podmínky se vztahují k jeho užívání. 4

6 Doklad o koupi = Doklad o licenci Společnosti nebo organizace, které nerozumí licenční problematice softwaru, mohou skartovat cennou dokumentaci, jako například doklady o koupi, respektive nabytí softwaru (účtenky, faktury aj., které doplňují samotnou licenci). Je velice důležité, abyste byli schopni prokázat, že vaše organizace disponuje platnými licencemi pro veškerý software, na které vlatníte nabývací doklad (je nutné prokázat, že autor obdržel za své dílo odměnu). V opačném případě můžete čelit právním důsledkům. Proto byste si měli udržovat detailní přehled o vašich softwarových aktivech nejen v účetním oddělení společnosti, ale i v IT oddělení nebo u správce sítě (spárování kopií nabývacích dokladů s licencemi k softwaru apod.). Ve většině zemí je soulad s ustanoveními hlavní odpovědností ředitelů či vlastníků společností, nikoli jednotlivých zaměstnanců. I proto je v nejlepším zájmu vaší společnosti implementovat komplexní řešení pro správu softwarových aktiv. Víceuživatelské licence jsou někdy nazývány také jako objemové (volume), neboť umožňují využívání více kopií dané aplikace. Objemové licence však obsahují ujednání o tom, kolik kopií dané aplikace lze na základě tohoto ujednání využívat. Překročení tohoto počtu je porušením licenčních ujednání. Jednouživatelské licence jsou přesně tím, co si myslíte: ujednání, podle nichž může daný software využívat jen jeden uživatel (nebo počítač). Abyste zjistili, jak smíte využívat určitý software, je nejlepší zkontrolovat si podmínky v licenčním ujednání, případně vše ověřit u vašeho dodavatele softwaru. Různé typy licencí Porozumět různým dokumentům pro licencování softwaru může být náročné, okolnosti a podmínky užívání však bývají z větší části podobné. Existují dva různé typy licencí: jednouživatelská (single-user) a víceuživatelská (multi-user). 5

7 Jak je software licencován na pracovišti Pravidla týkající se licenčních vymezení a podmínek jsou u většiny licencí do velké míry podobné. Lze tedy říci, že pro jednu kopii softwaru instalovanou na jakémkoli zařízení je třeba mít odpovídající licenci, která autorizuje takovéto použití dané kopie. Pro představu, společnost ABC Design vyobrazená diagramem disponuje pěti PC a pěti počítači Macintosh (Mac). PC jsou propojena se dvěma servery, jedním zpracovávajícím (mailserver) a druhým pro obecné soubory (fileserver). Pět počítačů Macintosh je využíváno pro práci s grafickým designem a je na nich nahrán software pro tyto účely. PC jsou oproti tomu vybavena operačním systémem a kancelářskými softwarovými sadami pro zpracování textu/ u. Aby společnost ABC Design byla plně v souladu s ustanoveními a disponovali všemi potřebnými licencemi, bude potřebovat následující: Pět licencí operačního systému pro PC Pět licencí pro kancelářské softwarové sady na PC Pět licencí operačního systému pro počítače Macintosh Pět licencí pro grafický software na počítačích Macintosh Dvě serverové licence Jedna mailserver licence 10 klientských přístupových licencí CAL (client access licenses), počítáme-li s dohodou jedné licence na každého uživatele pro každý ze serverů. Toto umožní propojení všech počítačů v této síti společnosti ABC Design, které je právně v pořádku. 6

8 Běžné cesty, jak se nelegální software dostane do firmy Ačkoli je mnoho způsobů, jimiž se nelicencovaný nebo nežádoucí software dostane do společnosti nebo organizace, následující formy zjištěné opakovaným průzkumem jednoznačně převládají: Legálně získaný software je nainstalovaný na větším počtu počítačů, než umožňuje licence; Tvorba nebo distribuce kopií, když to není dovoleno podmínkami v licenčním ujednání; Zaměstnanci mají povoleno instalovat libovolný software; Stahování nelicencovaného softwaru z internetu; Umožnění třetím stranám instalovat software na zařízení, pro něž nemáte odpovídající licenci; Užívání softwaru v rozporu s podmínkami licenčního ujednání. Možná si neuvědomujete, že je irelevantní, zda software využíváte, či nikoli. Jakmile je aplikace nainstalovaná, vytvoří se na pevném disku počítače její kopie. A od toho momentu musíte disponovat platnou licencí, která potvrdí, že jste měl právo tento program nainstalovat. V případě nelegálního využívání softwaru mohou jeho dodavatelé požadovat nápravu, která vyžaduje: Smazání nelegálně užívaného softwaru; Souhlas s užíváním výhradně legálního softwaru; Kompenzaci. V některých státech může být toto vykonáváno soudně a vyústit v občanskoprávní nebo trestní stíhání. 7

9 Svůj software spravujte efektivně Správa softwaru má dvě stránky: na jedné straně může dobrý software management vést k mnoha výhodám snazší správa, větší přehled o vaší společnosti a nižší náklady na vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership). Na straně druhé může neefektivní správa softwarových aktiv vést k výrazným finančním a právním bolehlavům. Proces správy vašeho softwaru lze jednoduše načrtnout ve čtyřech hlavních krocích: Krok 1: Proveďte inventarizaci softwaru. Toto je první krok k porozumění vašim softwarovým aktivům. Proveďte inventarizaci softwaru, abyste se dozvěděli, co je nainstalováno na každém počítači. Krok 2: Přiřaďte software k licencím. Teď, když víte, jaký software je nainstalován na PC a noteboocích ve vaší společnosti, je na čase přiřadit tento software k licenční dokumentaci. Pokud nemáte dostatečný počet licencí, musíte si je obstarat dodatečně, pro software, který potřebujete. Nevyužívané aplikace odstraňte. Pokud zjistíte, že máte nadbytečný počet licencí, je to důkazem, že vaše společnost potřebuje lepší řešení SAM, které by proces licencování usměrnilo a přispělo k potenciálním úsporám nákladů. Krok 3: Přezkoumejte pravidla a postupy. Ustanovení a dodržování dobrých pravidel a postupů pro používání softwaru a obstarávání licencí je zásadní součástí celého procesu správy softwaru. Pokud již tato pravidla máte nastavená, je nyní na čase je přezkoumat, a bude-li třeba, tak i aktualizovat. Krok 4: Vypracujte plán SAM. Posledním krokem v procesu nasazení řešení správy softwarových aktiv je vypracovat si plán postupu: zanalyzovat softwarové potřeby, nastavit školení a stanovit, jak často je vhodné znovu procházet nainstalovaný software a licenční záznamy. Zakotvení SAM ve vaší organizaci maximalizuje efektivitu, což obecně vyústí v nižší náklady na IT. V mnoha případech může efektivní program SAM odhalit, že jste si pořídili větší počet licencí, než je potřeba. Abyste však mohli porovnat arzenál nainstalovaného softwaru s uchovávanými licencemi, musíte nejprve implementovat řešení SAM. 8

10 Výhody kvalitní správy softwaru Jak zůstat v souladu se zákonem Všechna aktiva společnosti musejí být sledována, neboť tvoří část její hodnoty. Ani software není výjimkou, až na to, že je méně na očích. Není však nic neviditelného na výhodách, které nabízí efektivní správa softwaru: Klidná mysl: Získáte jí tím, že máte přehled o vašich softwarových aktivech, čímž následně redukujete vaše rizika. Technická podpora: Máte výhodu přístupu k návodům, plné dokumentaci, instruktážním manuálům, školení a podpoře od vašeho dodavatele softwaru. Právo na aktualizace: Máte přístup k nejnovějším aktualizacím a nástrojům v podobě aktualizací, informací a služeb technické podpory. Snížení nákladů: Zvažte výhody v oblasti kontroly nákladů, když platíte jen za to, co využíváte a co zrovna potřebujete pro vaše podnikání. Zvýšená produktivita: Výkonnost podniku můžete zvýšit, dostanou-li zaměstnanci vzdělání, školení a nástroje, které potřebují ke své práci. Mechanismus licencování softwaru je poměrně jednoduchý. Společnosti často nesplňují shody s ustanoveními z následujících důvodů: Nemají implementovaný žádný program pro správu softwaru; Zaměstnanci disponují neomezeným přístupem k internetu a stahují potenciálně nelicencovaný software; Pro zaměstnance nebyla definována žádná jasná pravidla zakazující využívání nelicencovaného softwaru a stanovující eventuální následky takového počínání; Software byl pořízen mimo autorizované kanály; Fúze a akvizice proběhly, aniž by byl plně oceněn majetek získaných společností, a bez dostatečných kontrol, které by zajistily, aby byly všechny patřičné licence na svém místě. Neschopnost řádně spravovat software může pro společnost zvýšit rizika. Implementací efektivního řešení SAM můžete na nákladech na software ušetřit až 30 %. * 9 *Zdroj: IT Asset Management: Moving to Higher Ground, Frances O Brien, Gartner ITAM Conference 2003

11 Porozumění rizikům špatné správy softwaru Zde jsou nejběžnější rizika spojená s nedostatečnou správou softwaru: Právní ohrožení: které by mohlo vyústit v žalobu nebo pokuty; Ohrožení viry: viry nebo škodlivé soubory mohou bez jakéhokoli upozornění poškodit celý váš systém nebo získat citlivé interní a obchodní informace; Nedostatek technické podpory: ta nemusí být dostupná pro nelicencovaný software; Narušení obchodní činnosti: když systém nenadále havaruje z důvodu nedostatečné kontroly; Snížená produktivita: o níž přicházíte ve prospěch těch, kteří dostávají aktualizace; Nadbytečné výdaje: bez evidence softwaru a licencí možná platíte za více programů, než skutečně potřebujete. Zaměstnanci by neměli mít možnost nosit do firmy a instalovat vlastní softwarové aplikace, neboť ty mohou být nelicencované a infikované škodlivým kódem. 10

12 Zůstaňte v souladu s licenčními ustanoveními: evidence, ověření, pravidla a postupy Všichni zaměstnanci musejí porozumět hodnotě komerčního softwaru, rozeznat rozdíl mezi jeho legálním a nelegálním užíváním a zavázat se k jeho správnému užívání. K tomu je potřeba, aby vaše organizace stanovila jasná pravidla vysvětlující, že se angažuje ve správě svých softwarových aktiv. Při najímání nových zaměstnanců by měl zaměstnavatel zajistit, že podmínky pracovní smlouvy zahrnují také povinnost zaměstnance na pracovišti respektovat a dodržovat stanovená pravidla užívání firemního softwaru. Dobrou podnikovou praxí je zajistit ustanovení korporátních pravidel vztahujících se k využívání softwaru v rámci organizace (interní směrnice apod), přičemž vytištěnou kopii těchto pravidel by pak měl obdržet každý ze zaměstnanců. Další otevřenou hrozbou bývá nekontrolovaný přístup zaměstnanců k internetu. Tipy pro tvorbu a implementaci softwarových pravidel Příklad korporátních pravidel naleznete v Příloze I. Ujistěte se, že jsou pravidla sdílená se všemi ve vaší organizaci, a zajistěte, aby jim každý porozuměl. Příloha II je příklad u, který můžete rozeslat zaměstnancům jako upozornění na zavedení softwarových pravidel. V mnoha státech může být společnost hnána k zodpovědnosti, poruší-li její zaměstnanec zákon stahování neautorizovaného softwaru. V některých případech by to mohlo znamenat potenciální hrozbu vězení nebo pokuty pro ředitele takové společnosti. Nelicencovaný software rovněž může vystavit síť firmy nebo organizace, včetně citlivých obchodních dat, nežádoucím rizikům, 11

13 Životní cyklus softwaru Představte si životní cyklus vašeho softwaru: od chvíle, kdy se dostane do vaší společnosti, až po moment, kdy ji opustí. Teď se ujistěte, že vaše pravidla pokrývají každou z následujících pěti úrovní životního cyklu správy softwaru: Dodání Distribuce Údržba Sledování Odstranění (na konci životního cyklu) Když připravíte vaše postupy, zajistěte vytvoření softwarových profilů pro uživatele, abyste mohli snadno určit, kdo by měl používat jaké aplikace. Tyto profily vám pomohou odhalit, co potřebujete nyní a do budoucna. To vám rovněž umožní na první pohled odhalit software, který není využíván, a rozhodnout se, zda chcete tyto programy nadále udržovat. Ujistěte se, že je žádaný software na seznamu softwaru podporovaného firmou; Kupujte pouze od autorizovaných prodejců nebo důvěryhodných, prověřených zdrojů; Pracujte jen s uznávanými ASP (Application Service Providers), čímž si zajistíte uchovávání všech relevantních licencí a dokumentací u ASP; Uchovávejte na jednom zabezpečeném místě originální uživatelské materiály, manuály, registrační karty, licence a doklady z každého nákupu; Zajistěte, aby zaměstnanci nemohli stahovat software z internetu bez speciálního povolení. Komunikace se zaměstnanci je nezbytnou součástí vašich procesů. Velmi důležité je také zajistit efektivní proces pro nákup softwaru, který by měl zahrnovat následující: Centralizované nákupy; Zajistěte, aby byly žádosti o nákupy v písemné formě a byly schválené manažerem; 12

14 Auditovací proces 1. Proveďte inventarizaci softwaru Další postup můžete definovat jen po určení počtu počítačů ve vaší organizaci (stolních počítačů, notebooků, serverů a mobilních zařízení) a zjištění toho, jaký software je na těchto počítačích využíván. Přesná inventarizace může zodpovědět následující otázky: Používáme nejnovější nebo nejvhodnější verzi programu, který potřebujeme? Používáme staré či nepotřebné programy, které mohou být smazány? Existují další programy, které bychom si měli pořídit, abychom byli ještě produktivnější nebo efektivnější? Dostáváme maximum z našich investic do softwaru účastí na objemových licenčních smlouvách? Dáváme peníze za softwarové aktualizace programů, které již nepotřebujeme? Má každý zaměstnanec vhodné sady softwaru, které pokryjí jeho pracovní potřeby? Kontrolní seznam inventarizace (1) software Bez ohledu na použité nástroje zajistěte, abyste pro každou kopii softwaru, uloženou na každém počítači, zjistili tyto informace: Název produktu Verze Výrobce Vlastník, oddělení Typ licence Datum zániku platnosti licence (je-li aplikovatelné) Kontrolní seznam inventarizace (2) související materiál Rovněž byste měli provést inventarizaci materiálu souvisejícího se softwarem na vašich počítačích. Sem spadají: Veškeré disky, CD či další úložná média využívaná k instalaci programů na vašich počítačích; Veškeré originální manuály a referenční dokumentace; Veškerá licenční dokumentace; Veškeré účty, důkazy o koupi a další dokumenty dokazující legitimnost vašeho softwaru. To zahrnuje i doklady za počítačové systémy, které jste koupili s předinstalovaným softwarem. Udělej-si-sám, nebo angažujte specialistu Inventarizaci můžete provést sami, nebo lze využít služeb společnosti specializované na správu softwaru. Můžete využít dostupné auditovací nástroje, které vám pomohou určit a sledovat licencovaný a nelicencovaný software nainstalovaný ve vašich počítačích a sítích. Na webové stránce naleznete seznam bezplatných auditovacích nástrojů, které vám mohou pomoci s vyhledáváním softwaru. 13

15 2. Spárujte instalované programy s licencemi a pořizovacími doklady Jakmile jste provedli inventarizaci veškerého hardwaru a softwaru, porovnejte výčet programů instalovaných ve vašich počítačích s počtem licencí, které jste pořídili. Pokud najdete nelicencované programy, obratem je odstraňte. Nyní máte dostatek informací k tomu, abyste se rozhodli, jaké softwarové programy chcete nadále využívat, upgradovat nebo odinstalovat. Za cílem sjednocení verzí užívaných programů ve vaší organizaci je možné pořídit vyšší verzi (upgrade) softwaru. Nyní se dostáváte do stádia, kdy je vhodné vypracovat přehled softwaru schváleného k využívání vašimi zaměstnanci. Tento přehled uchovávejte na bezpečném místě a zajistěte, aby byl pravidelně aktualizován. 3. Vytvořte a udržujte si přehled Nyní, když víte, jaké programy máte a které z nich chcete využívat, je klíčové, abyste si tento přehled udrželi i do budoucna. K tomu musíte vytvořit přesné záznamy následujících 3 registrů: Registr hardwarových aktiv Registr softwarových aktiv Registr licencí Licenční situace vaší organizace se může měnit na denní bázi v závislosti na velikosti a rozsahu vašeho podnikání. Můžete však využít konzultační firmy, které poskytnou odborné poradenství a pomohou navrhnout plně integrované řešení pro správu vašich aktiv tak, aby vaše záznamy byly vždy aktuální a v souladu s požadavky na interní reportování. Tip na zvážení: Některé firmy uzamknou počítače svých zaměstnanců v rámci prevence instalování softwaru. 14

16 Zůstat na správné cestě Pracujte s vašimi dodavateli softwaru Ihned po zavedení klíčových procesů efektivní správy softwaru je důležité, aby tyto procesy byly dlouhodobě zajištěny. Pravidelné kontroly jednotlivých PC, třístupňové ověření a schválení oprávněnosti instalace softwaru, potvrzené podpisem (zaměstnanec, který software požadoval, vedoucí, který potřebu schválil, a správce sítě, který software instaloval na základě předešlých schválení požadavku) a individuálními profily na jednotlivé uživatele, vás učiní pánem situace. Chcete-li efektivněji vyjednávat s vašimi dodavateli softwaru a poskytovateli služeb, měli byste znát vaše přesné požadavky na software. Při objednávce softwaru zvažte předložení konkurenční nabídky; prozkoumejte různé metody a platební lhůty, abyste dosáhli co nejvýhodnějšího obchodu pro objemovou koupi produktových sad. Společnosti zabývající se správou aktiv nabízejí automatizovaná řešení. Větší organizace si možná zvolí serverové monitorovací nástroje, které dokážou přezkoumat uživatelská PC a notebooky ve zvolených intervalech. Tyto nástroje umí vytvářet na minutu přesné reporty s výjimkami, aby rychle zvýraznily kopie nelegálního či neschváleného softwaru v síti či na jednotlivém zařízení. Pro menší organizace nabízejí společnosti zabývající se správou aktiv vzdálená řešení pro správu, která vám dokážou zprostředkovat průběžný přehled. Existují tři hlavní kategorie monitorovacích nástrojů: Tip: Pokud nemůžete nalézt doklady od licencovaného softwaru, kontaktujte vašeho prodejce softwaru, který by vám měl být schopen pomoci. Klientské (rezidentní na jednotlivých strojích) Serverové Vzdálené a ASP Cena a komplexita nabídek se liší podle výrobce a geografického umístění. Pro místní informace navštivte prosím: 15

17 V bezpečí a zajištěné Veškeré dokumenty k vašemu softwaru je důležité mít v případě potřeby po ruce. Ujistěte se, že pro účel jejich skladování máte bezpečné místo, chráněné proti možnosti odcizení ale i například ohni. Tam by se mělo nacházet následující: Originální nosiče (CD, DVD ) se softwarem Licenční ujednání Záruční listy Manuály Faktury Účtenky nebo doklady o koupi Tím, že budete mít vše v bezpečí a pohromadě, si můžete být jistí, že máte vždy kontrolu nad vašimi softwarovými aktivy. 16

18 Příloha: Nástroje pro zaměstnavatele Pro vzorová pravidla SAM, oběžník pro zaměstnance a další užitečné informace pro zaměstnavatele navštivte webovou stránku BSA na adrese 17

19 BSA Worldwide Headquarters th Street, NW Suite 700 Washington, DC USA Phone: Fax: BSA Europe, Middle East, and Africa 2 Queen Anne s Gate Buildings Dartmouth Street London SW1H 9BP United Kingdom Phone: + 44 (0) Fax: + 44 (0) BSA Asia-Pacific 300 Beach Road #25-08 The Concourse Singapore Phone: Fax: The Business Software Alliance (BSA) is the voice of the world s commercial software industry and its hardware partners before governments and in the international marketplace. Its members represent one of the fastest growing industries in the world. BSA programs foster technology innovation through education and policy initiatives that promote copyright protection, cyber security, trade and e-commerce. BSA, Business Software Alliance and the BSA logo are trademarks of the BSA, Business Software Alliance Incorporated and may be registered in certain jurisdictions Business Software Alliance. All rights reserved. Copy9ight Symbol 2007 Business Software Alliance. All rights reserved

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs Konsorcium projektu IPeuropAware, spolufinancované Evropskou komisí v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP a řízené výkonnou agenturou EACI připravilo příručky o právech duševního

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88 magazín zákazníků společnosti DAQUAS s o f t w a r o v ý březen Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN Důvěrnosti Když jsem před více než dvaceti

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více