Léčba zácpy u seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčba zácpy u seniorů"

Transkript

1 Ročník 12 Číslo ISSN: Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Léčba zácpy u seniorů Doporučení Protože prevence je lepší než léčba, doporučuje se seniorům poskytnout rady a edukaci týkající se hydratace a vhodné stravy obsahující zdroj vlákniny: cereálie, ořechy a semena, celozrnné pečivo, zelenina a syrová zelenina, ovoce. (Stupeň A) Screening u seniorů by se měl zaměřit na farmakologickou anamnézu (zejména souběžné užívání více léků a užívání projímadel) a kognitivní stav. (Stupeň A) U osob neschopných chůze, upoutaných na lůžko apod. se doporučují cvičení typu rotace dolní části trupu, naklánění pánve a zvedání levé části. (Stupeň B) Monitorujte a zaznamenávejte u vyprazdňování frekvenci, povahu a zvyklosti, epizody zácpy/ inkontinence stolice a intervence využívající perorální nebo rektální projímadla. (Stupeň B) Osmotická projímadla jako PEG či laktulóza a objemová projímadla jako psyllium a otruby napomáhají léčbě zácpy u seniorů a měla by se doporučovat; je nezbytné určit individuální potřeby. (Stupeň B) Stupně doporučení Tyto stupně doporučení jsou založeny na stupních účinnosti vytvořených v Joanna Briggs Institute v roce Stupeň A Silná podpora, která si zaslouží aplikaci. Stupeň B Střední podpora, která opravňuje ke zvážení aplikace. Stupeň C Bez podpory. Informační zdroj Tento informační materiál Best Practice, který nahrazuje informační materiál JBI publikovaný pod stejným názvem v roce 1999, 1 vychází ze systematického přehledu (2005) 2 a doporučených postupů. 3 Úvod Zácpa Termínem zácpa se označují potíže při defekaci a nízká frekvence stolice během delšího časového období. Symptomy zahrnují tuhou/suchou stolici, nadmutí a bolest břicha. Definice normálního vyprazdňování se různí, ale frekvence je v rozmezí třikrát týdně až třikrát denně. 2,3 Senioři mají tendenci posuzovat zácpu na základě symptomů, jako jsou bolest, tuhost stolice nebo námaha při vyprazdňování, spíše než podle samotné frekvence. Existuje souvislost mezi stárnutím a pravděpodobností zácpy, pokud je věk 70 let. 3 Zácpa souvisí se životním stylem, zejména s úrovní příjmu tekutin, vlákninou ve stravě, užíváním projímadel v anamnéze, sedavými návyky a oddalováním potřeby vyprazdňování. Rizikové faktory Zatímco u zdravých a aktivních seniorů je vyprazdňování normální, existují určité rizikové faktory: 3 JBI Léčba zácpy seniorů Best Practice 12(7)

2 Příjem tekutin: Často se uvádí jako rizikový faktor v tom smyslu, že nízký příjem tekutin souvisí s pomalým průchodem tračníkem a malým množstvím stolice. Strava: Výskyt nemocí zažívacího traktu stoupá v důsledku moderní stravy neobsahující vlákninu. Studie prokázaly, že vláknina ve stravě ovlivňuje dobu průchodu střevem, hmotnost stolice a frekvenci vyprazdňování. Pohyblivost: Zácpa je častější u lidí, kteří se málo pohybují, přičemž nejvíce jsou ohroženi lidé upoutaní na křeslo nebo lůžko. Prostředí: Ke vzniku zácpy může přispět nedostatečné soukromí, nedostupnost toalet a odkázání na pomoc druhých. Další faktory: Zácpa může nastat v důsledku úzkosti, deprese a zhoršené kognitivní funkce. Riziko zácpy mohou rovněž zvýšit některé léky, jako jsou opiátová analgetika, anticholinergika a antidepresiva. Cíle Účelem tohoto informačního materiálu je předložit nejlepší dostupné důkazy týkající se léčby zácpy u seniorů. Typy intervencí Intervence zahrnovaly tradiční postupy při léčbě chronické zácpy. Byly použity studie, které byly randomizované, prováděné u dospělých subjektů a obsahovaly údaje týkající se designu studie, sledovaných hodnot a nežádoucích událostí. Tento systematický přehled se zaměřil na hlavní typy intervencí: osmotická projímadla, objemová projímadla, změkčovadla stolice, stimulační projímadla a další (např. tegaserod). Kvalita výzkumu Kvalita výzkumu kolísala. Například studie s PEG (polyetylenglykol) a tegaserodem byly kontrolované placebem, ale měly obecně malé velikosti vzorku. Přestože mnoho studií shodně uvádělo, že zácpa se projevuje méně než 2 až 3 stolicemi týdně, jen málo odkazovalo na definici uváděnou Římskými kritérii II z roku 1998, podle níž se funkční zácpa projevuje během dvanáctitýdenního období námahou při vyprazdňování, bobkovitou nebo tuhou stolicí, pocitem neúplného vyprázdnění nebo anorektální obstrukcí/blokádou, manuálním (digitálním) vybavením stolice a méně než třemi stolicemi týdně. Tento nesoulad znemožnil účinnější porovnání podobných studií. Přesto byla pro některé intervence vytvořena doporučení stupně A a B. Zjištění Současná léčba Mělo by se provést posouzení rizikových faktorů a anamnézy včetně poslechu, palpace a perkuse břicha a vyšetření per rectum, je-li indikováno, aby se získaly vstupní hodnoty anamnézy a příznaků u všech rizikových osob. Žádné důkazy nepodporují používání diagnostických testů, i když v případě rentgenu břicha neexistence důkazů neznamená důkaz o neúčinnosti. Literatura o účinnosti intervencí se dá rozdělit podle typu léčby, např. na objemová a osmotická projímadla, surfaktanty, látky stimulující peristaltiku atd. 3 Tyto kategorie však nezahrnují doporučení týkající se cvičení, příjmu tekutin a nefarmakologických intervencí. Ta jsou proto uvedena zvlášť v tomto materiálu Best Practice. Nefarmakologické intervence Byly hodnoceny nejrůznější nefarmakologické přístupy k zácpě včetně masáže, cvičení a biofeedbacku. Malé studie hodnotily účinnost masáže břicha samostatně nebo v kombinaci s cvičením u osob se zácpou, ale její používání podporuje jen málo důkazů. Cvičení je nedílnou součástí programů upravujících činnost střev a nedostatek tělesné aktivity je u některých lidí faktorem vzniku zácpy. Účinnost cvičení coby intervence v prevenci či léčbě zácpy však teprve musí být prokázána. 3 Intervence bez použití projímadel Programy upravující činnost střev doporučují nebo zahrnují několik produktů jako prevenci zácpy. Mezi ně patří pečivo, otruby, čočka, aloe vera, minerální voda a ovoce jako švestky nebo rebarbora. 2,3 Studie hodnotící kombinace produktů, jako jsou směs ovoce obsahující datle, rozinky, koncentrát z fíků a švestek a projímavé džemy, pudinky nebo sušenky, podpořily jejich účinnost, ale tyto produkty nebyly hodnoceny žádnou randomizovanou kontrolovanou studií. Příklad jedné takové směsi švestkového doplňku stravy najdete na jiném místě tohoto materiálu. Jako prevence zácpy se běžně doporučuje zvýšený příjem tekutin, který byl studován v kombinaci s dalšími produkty. Nebyl však hodnocen samostatně a jeho účinnost je nejasná. Zvýšený příjem vlákniny ve stravě je hojně doporučovanou preventivní strategií, ale bez odpovídajícího příjmu tekutin může zvýšit výskyt impaktované stolice u nepohyblivých seniorů. 3 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

3 Objemová projímadla Objemová projímadla účinně zlepšují frekvenci a konzistenci stolice a dobu trvání defekace, jak bylo prokázáno v mnoha studiích s různými typy derivátů vlákniny. Otruby z pšenice nebo jiných obilovin zlepšují v porovnání s normální stravou seniorů frekvenci a konzistenci stolice bez významných vedlejší účinků. Může se stát, že otruby nesníží potřebu jiných forem pomoci s defekací, neboť potřeba vyprazdňování může být snížena, což může vyžadovat kombinaci objemových a stimulačních projímadel. 2 Psyllium, vláknina z osemení, se ukázalo jako účinnější než placebo, pokud jde o frekvenci a konzistenci stolice. Toto zjištění pochází z jedné větší studie, zatímco dvě menší studie nezjistily významnější rozdíl mezi psylliem a placebem. Nezaslepené studie uváděly příznivé výsledky u psyllia oproti stimulačním projímadlům, ale vzhledem k nezaslepení je třeba na tato zjištění pohlížet s opatrností. Psyllium v kombinaci se sennou bylo účinnější než samotné psyllium, ale bylo spojeno s více vedlejšími účinky, zatímco psyllium s dokusátem (změkčovadlo) bylo méně účinné než psyllium samotné. 2 Osmotická projímadla Roztok PEG je nevstřebatelné osmotické projímadlo běžně používané jako přípravek k pročištění střev před kolonoskopií nebo operací. V porovnání s placebem a laktulózou byl PEG účinnější a potenciálně méně nákladný, i když důkazy pocházejí z krátkodobých studií. 2 Laktulóza byla porovnávána s placebem ve třech studiích a ukázala se jako bezpečná a účinná u idiopatické zácpy, i když byla spojena s nadýmáním. Při porovnání s roztokem PEG byla laktulóza méně účinná, zatímco jiná studie zjistila, že sorbitol je stejně účinný a má méně vedlejších účinků. Psyllium, objemové projímadlo, bylo stejně účinné jako laktulóza. 2 Jedna randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala hořečnaté mléko a zjistila, že je spojeno s častější defekací než objemová laxativa, normálnější konzistencí stolice a menší potřebou souběžného podávání projímadel. 2 Změkčovadla stolice Podle jedné studie je psyllium účinnější než dokusát (sodík nebo kalcium). V porovnání s placebem byl dokusát účinnější, ale vedl jen k mírnému zlepšení zácpy, což znamená, že před změkčovadly by měly dostat přednost jiné formy léčby. 2 Stimulační projímadla Placebem kontrolovaných důkazů týkajících se stimulačních projímadel je nedostatek, protože výzkumy většinou porovnávají kombinované terapie, takže je obtížné identifikovat účinky charakteristické pro stimulační projímadla. Studie srovnávající psyllium se sennou a laktulózu ukázala, že kombinace psyllia a senny je účinnější a potenciálně méně nákladná než samotná laktulóza. 2 Jiné studie vyzněly ve prospěch laktulózy v porovnání s bisakodylem nebo stimulačními projímadly obsahujícími sennu nebo deriváty antrachinonu, přičemž nebyl zjištěn rozdíl v účinnosti mezi bisakodylem a bisoxatinem. 2,3 Tegaserod, který stimuluje peristaltiku, byl hodnocen ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. Během 12 týdnů byly sledovány parametry jako úplná, spontánní defekace, konzistence stolice, nadýmání, námaha při vyprazdňování, bolest břicha, celkové posouzení zácpy a vyprazdňování. Nebyla pozorována opakující se zácpa a důkazy vyzněly velmi příznivě pro tegaserod podávaný v dávce 2mg nebo 6mg dvakrát denně. Účinek nebyl závislý na dávce, tzn. že 2mg byly stejně účinné jako 6mg. 2 Misoprostol byl porovnáván s placebem v jedné malé studii. Výsledky ukázaly, že misoprostol významně zlepšuje čas průchodu tračníkem, zvyšuje hmotnost stolice a týdenní frekvenci defekace. Studie však pracovala s malým vzorkem a než bude možné o misoprostolu uvažovat jako o primárním léku na zácpu, bude potřeba další výzkum. 2 Klyzmata a čípky Klyzmata a čípky čistí rektum a obnovují normální funkci před zahájením programu upravujícího činnost střev. 3 Jen málo výzkumů se zabývalo jejich účinností u seniorů. Klyzmata jsou spojena s vyšším rizikem v důsledku reakcí na aplikovaný roztok nebo kvůli mechanickému poranění během procedury. JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

4 Tabulka 1 Třída Příklad Působení Objemová projímadla Osmotická projímadla Změkčovadla stolice Stimulační projímadla - osemení ispaghula (Fybogel) - psyllium (Metamucil, Agiofibe) - sterculia (jedna z látek v Granacolu a Normacolu) - soli hořčíku (Magnesia S. Pellegrino, Epsomova sůl) - sorbitol (Sorbilax) - laktulóza (Duphalac, Lac Dol a Actilax) - dokusát sodný (coloxyl) - poloxalkol (coloxyl kapky) - tekutý parafín (Parachoc) - bisakodyl (Bisalax, Durolax) kůra krušiny olšové (jedna z látek v Granacolu a Normacolu) - fenolftalein (laxette) - senna (Senokot) hodin 0,5-3 hodiny hodin hodin 6-12 hodin Posouzení pacientů Jen omezený výzkum se zabýval posouzením osob se zácpou, neboť většina informací zdůrazňuje procedury a vyšetření. Posouzení by mělo zahrnovat nejen to, zda mají zácpu, ale i rozpoznání faktorů, které k ní přispěly. Anamnéza Cílem je určit faktory životního stylu, které ovlivňují činnost střev u dané osoby: 3 nedostatečný příjem vlákniny ve stravě; zhoršená pohyblivost nebo snížení úrovně aktivity v poslední době; nízký příjem tekutin, například méně než 1,5 litru za den; léky; a jakýkoliv chirurgický zákrok nebo nemoc, které mohou přispět ke vzniku zácpy. U osoby by měly být stanoveny normální zvyklosti a preference související s vyprazdňováním a současný stav, což zahrnuje: nedávné změny ve zvyklostech nebo frekvenci vyprazdňování; konzistence stolice; normální aktivity k udržení funkce střev (např. co pomáhá); přítomnost inkontinence stolice; nutnost častého namáhání při vyprazdňování; v případě nedávného onemocnění (např. mozkové mrtvice) předchozí normální zvyklosti; v případě užívání projímadel jejich typ, frekvence a délka užívání. Měly by být určeny jakékoliv příznaky zácpy, například: nauzea, zvracení nebo bolest rekta při defekaci; námaha při defekaci a málo časté vyprazdňování; pocity neúplného vyprázdnění po stolici; bolest břicha nebo obtíže; a tuhá stolice. Léčba zácpy Léčba zácpy musí být individuální na základě potřeb každé osoby. Nezapomeňte, že pacienti s poraněním zad nebo dlouhodobě užívající opiátová analgetika mohou potřebovat specializovaný program upravující činnost střev. 3 Následující možnosti léčby reprezentují různé odborné názory. 3 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

5 Akutní zácpa Počáteční léčba středně závažné až závažné akutní zácpy může zahrnovat čípky, klyzmata nebo osmotická projímadla k pročištění rekta, po němž následuje zavedení programu upravujícího činnost střev prostřednictvím preventivních intervencí, jako jsou úprava příjmu potravy a tekutin, edukace a účinné zvyklosti související s vyprazdňováním. Pokud závažná zácpa nereaguje na léčbu, doporučuje se konzultace s lékařem, poradcem přes kontinenci nebo stomálním terapeutem. Chronická zácpa U osob s nízkým obsahem vlákniny ve stravě a bez specifické příčiny zácpy by měla být vyzkoušena objemová projímadla. Osmotické látky mohou být účinné v léčbě chronické zácpy. Cílem by měla být pravidelná stolice spíše než občasné úplné vyprázdnění. Léčba by proto měla směřovat k pravidelné stolici za použití malých pravidelných dávek projímadel titrovaných jednotlivým osobám. Pokud osmotická projímadla nejsou účinná nebo snášena, mohou pomoci stimulační projímadla. Volba léčby Objemová projímadla mohou být účinná u ambulantně léčených seniorů, zatímco osmotická a stimulační projímadla mohou být účinná u osob upoutaných na lůžko. Používání klyzmat a čípků Klyzmata a čípky mohou být nutné pro pročištění rekta před zahájením programu upravujícího činnost střev. Mohou být indikovány jako počáteční léčba středně závažné až závažné zácpy nebo zácpy spojené s opiátovou analgezií. Klyzmata a čípky mohou být rovněž indikovány u osob upoutaných na lůžko coby součást programu upravujícího činnost střev. Impaktovaná stolice Impaktovaná stolice vyžaduje speciální postup, který bude pravděpodobně zahrnovat klyzmata k pročištění rekta, ale může zahrnovat i osmotická nebo stimulační projímadla. Po obnovení normální funkce střev musí být zahájen program upravující činnost střev, aby se předešlo recidivě. Náklady na léčbu Existují značné rozdíly v cenách projímadel, ale dražší látky nemusí být nutně nejúčinnější. Například z osmotických projímadel jsou soli hořčíku a sorbitol mnohem levnější než laktulóza. Zácpě však lze obecně předcházet edukací, úpravami stravy a životního stylu, které jsou jen málo nákladné. Příloha 1 1 Recept na švestkový doplněk stravy Složení 1 1,33 litru švestkového džusu* 720g jablečného pyré 525g cereálií s vysokým obsahem vlákniny Postup Ke zbývajícím surovinám přidejte horký švestkový džus a dobře promíchejte. Dvakrát denně podávejte 1 až 2 lžíce. *Je možné použít běžně prodávaný švestkový džus, případně ho lze vyrobit následujícím způsobem: 1kg švestek (odpeckovaných) 1,25 litru vody Odpeckované švestky vařte ve vodě do změknutí. Propasírováním přes cedník získáte švestkový džus. JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

6 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

7 legenda Constipated? Yes / No Acute Chronic Grade A/B Diet Fluid Exercise + Stimulant or Enema / Suppository Diet Fluid Exercise + Bulking agent Still constipated? Osmotic agent, or enema or suppository, then prevention Prevention: Diet Fluid intake Exercise Zácpa? Ano / Ne Akutní Chronická Stupeň A/B Strava - tekutiny - cvičení + stimulační projímadlo nebo klyzma / čípek Strava - tekutiny - cvičení + objemové projímadlo Zácpa přetrvává? Osmotické projímadlo, nebo klyzma nebo čípek, pak prevence Prevence: strava - příjem tekutin - cvičení Poděkování Tento informační materiál Best Practice byl vytvořen v Joanna Briggs Institute a autory přehledu a doporučených postupů. Tento informační materiál Best Practice byl navíc recenzován odborníky navrženými mezinárodními partnerskými centry Joanna Briggs Institute: Dr Suzy Robertson-Malt, National & Gulf Centre for Evidence Based Medicine, Rijád, Království Saúdské Arábie; Brent Hodgkinson, Research Fellow, Research and Practice Development Centre, University of Queensland and Blue Care, Milton, Queensland, Austrálie. Literatura 1. Joanna Briggs Institute. Management of Constipation in Older Adults. Best Practice: evidence-based practice information sheets for health professionals 1999;3(1). 2. Ramkumar D and Rao SSCR. Efficacy and Safety of Traditional Medical Therapies for Chronic Constipation: Systematic Review. American Journal of Gastroenterology; 2005; 100(4): RNAO. Prevention of Constipation in the Older Adult Population. Nursing Best Practice Guideline: Shaping the future of Nursing, revised March The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the review process, Levels of evidence. Accessed on-line Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI Model of Evidence-Based Healthcare. Int J of Evidence-Based Healthcare 2005; 3(8): Tento informační materiál Best Practice předkládá nejlepší dostupné důkazy týkající se tohoto tématu. Implikace pro praxi jsou formulovány s předpokladem, že zdravotničtí pracovníci tyto důkazy využijí s ohledem na kontext, preference svých klientů a svůj klinický úsudek. 6 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

8 Postupy popisované v Best Practice mohou používat výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti v oboru, k němuž se postupy vztahují. Před využitím jakékoliv informace musí být stanovena její vhodnost. Bylo snahou zajistit, aby v tomto vydání Best Practice byly shrnuty informace vycházející z dostupných výzkumů a shody odborníků. V rozsahu umožněném zákonem je vyloučena právní zodpovědnost za újmu, škody, výdaje, náklady nebo závazky vzniklé spoléháním se na tyto postupy (ať už zaviněním, z nedbalosti nebo jiným způsobem). The Joanna Briggs Institute Margaret Graham Building Royal Adelaide Hospital North Terrace, South Australia ph: fax published by Blackwell Publishing Rovněž k dispozici na JBI COnNECT (Clinical On-line Network of Evidence for Care and Therapeutics) JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Podklady pro lékaře k vyšetření a léčbě Rettův syndrom je vzácné neurovývojové postižení, které se vyskytuje téměř výhradně u ženského pohlaví. Prevalence je

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Poruchy vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku

Poruchy vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Poruchy vyprazdňování střev po dietní chybě v dětském věku Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PhDr. Martina

Více

Děkujeme MUDr. Janě Haberlové PhD. za odborné konzultace a revizi překladů. Parent Project svalová dystrofie, Česká republika, 2010

Děkujeme MUDr. Janě Haberlové PhD. za odborné konzultace a revizi překladů. Parent Project svalová dystrofie, Česká republika, 2010 Vydalo občanské sdružení rodičů dětí se svalovou dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD) Parent Project. Vydáno a přetištěno v českém překladu se souhlasem z originálu Elsevier, vydaného 30. 11. 2009 Lancet

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Podle WHO převážná část faktorů, které se uplatňují příznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. Lze předpokládat,

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

HYPERTENZE Derek Johnston a Andrew Steptoe Kapitola 1 The Practice of Behavioural Medicine, BPS Books, Oxford, 1989 (ed. Shirley Pearce a Jane Wardle)

HYPERTENZE Derek Johnston a Andrew Steptoe Kapitola 1 The Practice of Behavioural Medicine, BPS Books, Oxford, 1989 (ed. Shirley Pearce a Jane Wardle) HYPERTENZE Derek Johnston a Andrew Steptoe Kapitola 1 The Practice of Behavioural Medicine, BPS Books, Oxford, 1989 (ed. Shirley Pearce a Jane Wardle) Kardiovaskulární systém slouží k přenosu látek, dodávajících

Více

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O CUKROVCE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 8/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Jak se bránit cukrovce Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750 850 tisíc diabetiků

Více

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH:

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: poznatky, účinky a alternativy Ann M. Roche Ken Pidd Petra Bywood Vinita Duraisingam Tania Steenson Toby Freeman Roger Nicholas

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Gastroenterologie Autoři: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Petr Dítě,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU alli 60 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 60 mg orlistatum. Úplný seznam pomocných látek, viz

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více