Léčba zácpy u seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčba zácpy u seniorů"

Transkript

1 Ročník 12 Číslo ISSN: Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Léčba zácpy u seniorů Doporučení Protože prevence je lepší než léčba, doporučuje se seniorům poskytnout rady a edukaci týkající se hydratace a vhodné stravy obsahující zdroj vlákniny: cereálie, ořechy a semena, celozrnné pečivo, zelenina a syrová zelenina, ovoce. (Stupeň A) Screening u seniorů by se měl zaměřit na farmakologickou anamnézu (zejména souběžné užívání více léků a užívání projímadel) a kognitivní stav. (Stupeň A) U osob neschopných chůze, upoutaných na lůžko apod. se doporučují cvičení typu rotace dolní části trupu, naklánění pánve a zvedání levé části. (Stupeň B) Monitorujte a zaznamenávejte u vyprazdňování frekvenci, povahu a zvyklosti, epizody zácpy/ inkontinence stolice a intervence využívající perorální nebo rektální projímadla. (Stupeň B) Osmotická projímadla jako PEG či laktulóza a objemová projímadla jako psyllium a otruby napomáhají léčbě zácpy u seniorů a měla by se doporučovat; je nezbytné určit individuální potřeby. (Stupeň B) Stupně doporučení Tyto stupně doporučení jsou založeny na stupních účinnosti vytvořených v Joanna Briggs Institute v roce Stupeň A Silná podpora, která si zaslouží aplikaci. Stupeň B Střední podpora, která opravňuje ke zvážení aplikace. Stupeň C Bez podpory. Informační zdroj Tento informační materiál Best Practice, který nahrazuje informační materiál JBI publikovaný pod stejným názvem v roce 1999, 1 vychází ze systematického přehledu (2005) 2 a doporučených postupů. 3 Úvod Zácpa Termínem zácpa se označují potíže při defekaci a nízká frekvence stolice během delšího časového období. Symptomy zahrnují tuhou/suchou stolici, nadmutí a bolest břicha. Definice normálního vyprazdňování se různí, ale frekvence je v rozmezí třikrát týdně až třikrát denně. 2,3 Senioři mají tendenci posuzovat zácpu na základě symptomů, jako jsou bolest, tuhost stolice nebo námaha při vyprazdňování, spíše než podle samotné frekvence. Existuje souvislost mezi stárnutím a pravděpodobností zácpy, pokud je věk 70 let. 3 Zácpa souvisí se životním stylem, zejména s úrovní příjmu tekutin, vlákninou ve stravě, užíváním projímadel v anamnéze, sedavými návyky a oddalováním potřeby vyprazdňování. Rizikové faktory Zatímco u zdravých a aktivních seniorů je vyprazdňování normální, existují určité rizikové faktory: 3 JBI Léčba zácpy seniorů Best Practice 12(7)

2 Příjem tekutin: Často se uvádí jako rizikový faktor v tom smyslu, že nízký příjem tekutin souvisí s pomalým průchodem tračníkem a malým množstvím stolice. Strava: Výskyt nemocí zažívacího traktu stoupá v důsledku moderní stravy neobsahující vlákninu. Studie prokázaly, že vláknina ve stravě ovlivňuje dobu průchodu střevem, hmotnost stolice a frekvenci vyprazdňování. Pohyblivost: Zácpa je častější u lidí, kteří se málo pohybují, přičemž nejvíce jsou ohroženi lidé upoutaní na křeslo nebo lůžko. Prostředí: Ke vzniku zácpy může přispět nedostatečné soukromí, nedostupnost toalet a odkázání na pomoc druhých. Další faktory: Zácpa může nastat v důsledku úzkosti, deprese a zhoršené kognitivní funkce. Riziko zácpy mohou rovněž zvýšit některé léky, jako jsou opiátová analgetika, anticholinergika a antidepresiva. Cíle Účelem tohoto informačního materiálu je předložit nejlepší dostupné důkazy týkající se léčby zácpy u seniorů. Typy intervencí Intervence zahrnovaly tradiční postupy při léčbě chronické zácpy. Byly použity studie, které byly randomizované, prováděné u dospělých subjektů a obsahovaly údaje týkající se designu studie, sledovaných hodnot a nežádoucích událostí. Tento systematický přehled se zaměřil na hlavní typy intervencí: osmotická projímadla, objemová projímadla, změkčovadla stolice, stimulační projímadla a další (např. tegaserod). Kvalita výzkumu Kvalita výzkumu kolísala. Například studie s PEG (polyetylenglykol) a tegaserodem byly kontrolované placebem, ale měly obecně malé velikosti vzorku. Přestože mnoho studií shodně uvádělo, že zácpa se projevuje méně než 2 až 3 stolicemi týdně, jen málo odkazovalo na definici uváděnou Římskými kritérii II z roku 1998, podle níž se funkční zácpa projevuje během dvanáctitýdenního období námahou při vyprazdňování, bobkovitou nebo tuhou stolicí, pocitem neúplného vyprázdnění nebo anorektální obstrukcí/blokádou, manuálním (digitálním) vybavením stolice a méně než třemi stolicemi týdně. Tento nesoulad znemožnil účinnější porovnání podobných studií. Přesto byla pro některé intervence vytvořena doporučení stupně A a B. Zjištění Současná léčba Mělo by se provést posouzení rizikových faktorů a anamnézy včetně poslechu, palpace a perkuse břicha a vyšetření per rectum, je-li indikováno, aby se získaly vstupní hodnoty anamnézy a příznaků u všech rizikových osob. Žádné důkazy nepodporují používání diagnostických testů, i když v případě rentgenu břicha neexistence důkazů neznamená důkaz o neúčinnosti. Literatura o účinnosti intervencí se dá rozdělit podle typu léčby, např. na objemová a osmotická projímadla, surfaktanty, látky stimulující peristaltiku atd. 3 Tyto kategorie však nezahrnují doporučení týkající se cvičení, příjmu tekutin a nefarmakologických intervencí. Ta jsou proto uvedena zvlášť v tomto materiálu Best Practice. Nefarmakologické intervence Byly hodnoceny nejrůznější nefarmakologické přístupy k zácpě včetně masáže, cvičení a biofeedbacku. Malé studie hodnotily účinnost masáže břicha samostatně nebo v kombinaci s cvičením u osob se zácpou, ale její používání podporuje jen málo důkazů. Cvičení je nedílnou součástí programů upravujících činnost střev a nedostatek tělesné aktivity je u některých lidí faktorem vzniku zácpy. Účinnost cvičení coby intervence v prevenci či léčbě zácpy však teprve musí být prokázána. 3 Intervence bez použití projímadel Programy upravující činnost střev doporučují nebo zahrnují několik produktů jako prevenci zácpy. Mezi ně patří pečivo, otruby, čočka, aloe vera, minerální voda a ovoce jako švestky nebo rebarbora. 2,3 Studie hodnotící kombinace produktů, jako jsou směs ovoce obsahující datle, rozinky, koncentrát z fíků a švestek a projímavé džemy, pudinky nebo sušenky, podpořily jejich účinnost, ale tyto produkty nebyly hodnoceny žádnou randomizovanou kontrolovanou studií. Příklad jedné takové směsi švestkového doplňku stravy najdete na jiném místě tohoto materiálu. Jako prevence zácpy se běžně doporučuje zvýšený příjem tekutin, který byl studován v kombinaci s dalšími produkty. Nebyl však hodnocen samostatně a jeho účinnost je nejasná. Zvýšený příjem vlákniny ve stravě je hojně doporučovanou preventivní strategií, ale bez odpovídajícího příjmu tekutin může zvýšit výskyt impaktované stolice u nepohyblivých seniorů. 3 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

3 Objemová projímadla Objemová projímadla účinně zlepšují frekvenci a konzistenci stolice a dobu trvání defekace, jak bylo prokázáno v mnoha studiích s různými typy derivátů vlákniny. Otruby z pšenice nebo jiných obilovin zlepšují v porovnání s normální stravou seniorů frekvenci a konzistenci stolice bez významných vedlejší účinků. Může se stát, že otruby nesníží potřebu jiných forem pomoci s defekací, neboť potřeba vyprazdňování může být snížena, což může vyžadovat kombinaci objemových a stimulačních projímadel. 2 Psyllium, vláknina z osemení, se ukázalo jako účinnější než placebo, pokud jde o frekvenci a konzistenci stolice. Toto zjištění pochází z jedné větší studie, zatímco dvě menší studie nezjistily významnější rozdíl mezi psylliem a placebem. Nezaslepené studie uváděly příznivé výsledky u psyllia oproti stimulačním projímadlům, ale vzhledem k nezaslepení je třeba na tato zjištění pohlížet s opatrností. Psyllium v kombinaci se sennou bylo účinnější než samotné psyllium, ale bylo spojeno s více vedlejšími účinky, zatímco psyllium s dokusátem (změkčovadlo) bylo méně účinné než psyllium samotné. 2 Osmotická projímadla Roztok PEG je nevstřebatelné osmotické projímadlo běžně používané jako přípravek k pročištění střev před kolonoskopií nebo operací. V porovnání s placebem a laktulózou byl PEG účinnější a potenciálně méně nákladný, i když důkazy pocházejí z krátkodobých studií. 2 Laktulóza byla porovnávána s placebem ve třech studiích a ukázala se jako bezpečná a účinná u idiopatické zácpy, i když byla spojena s nadýmáním. Při porovnání s roztokem PEG byla laktulóza méně účinná, zatímco jiná studie zjistila, že sorbitol je stejně účinný a má méně vedlejších účinků. Psyllium, objemové projímadlo, bylo stejně účinné jako laktulóza. 2 Jedna randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala hořečnaté mléko a zjistila, že je spojeno s častější defekací než objemová laxativa, normálnější konzistencí stolice a menší potřebou souběžného podávání projímadel. 2 Změkčovadla stolice Podle jedné studie je psyllium účinnější než dokusát (sodík nebo kalcium). V porovnání s placebem byl dokusát účinnější, ale vedl jen k mírnému zlepšení zácpy, což znamená, že před změkčovadly by měly dostat přednost jiné formy léčby. 2 Stimulační projímadla Placebem kontrolovaných důkazů týkajících se stimulačních projímadel je nedostatek, protože výzkumy většinou porovnávají kombinované terapie, takže je obtížné identifikovat účinky charakteristické pro stimulační projímadla. Studie srovnávající psyllium se sennou a laktulózu ukázala, že kombinace psyllia a senny je účinnější a potenciálně méně nákladná než samotná laktulóza. 2 Jiné studie vyzněly ve prospěch laktulózy v porovnání s bisakodylem nebo stimulačními projímadly obsahujícími sennu nebo deriváty antrachinonu, přičemž nebyl zjištěn rozdíl v účinnosti mezi bisakodylem a bisoxatinem. 2,3 Tegaserod, který stimuluje peristaltiku, byl hodnocen ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. Během 12 týdnů byly sledovány parametry jako úplná, spontánní defekace, konzistence stolice, nadýmání, námaha při vyprazdňování, bolest břicha, celkové posouzení zácpy a vyprazdňování. Nebyla pozorována opakující se zácpa a důkazy vyzněly velmi příznivě pro tegaserod podávaný v dávce 2mg nebo 6mg dvakrát denně. Účinek nebyl závislý na dávce, tzn. že 2mg byly stejně účinné jako 6mg. 2 Misoprostol byl porovnáván s placebem v jedné malé studii. Výsledky ukázaly, že misoprostol významně zlepšuje čas průchodu tračníkem, zvyšuje hmotnost stolice a týdenní frekvenci defekace. Studie však pracovala s malým vzorkem a než bude možné o misoprostolu uvažovat jako o primárním léku na zácpu, bude potřeba další výzkum. 2 Klyzmata a čípky Klyzmata a čípky čistí rektum a obnovují normální funkci před zahájením programu upravujícího činnost střev. 3 Jen málo výzkumů se zabývalo jejich účinností u seniorů. Klyzmata jsou spojena s vyšším rizikem v důsledku reakcí na aplikovaný roztok nebo kvůli mechanickému poranění během procedury. JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

4 Tabulka 1 Třída Příklad Působení Objemová projímadla Osmotická projímadla Změkčovadla stolice Stimulační projímadla - osemení ispaghula (Fybogel) - psyllium (Metamucil, Agiofibe) - sterculia (jedna z látek v Granacolu a Normacolu) - soli hořčíku (Magnesia S. Pellegrino, Epsomova sůl) - sorbitol (Sorbilax) - laktulóza (Duphalac, Lac Dol a Actilax) - dokusát sodný (coloxyl) - poloxalkol (coloxyl kapky) - tekutý parafín (Parachoc) - bisakodyl (Bisalax, Durolax) kůra krušiny olšové (jedna z látek v Granacolu a Normacolu) - fenolftalein (laxette) - senna (Senokot) hodin 0,5-3 hodiny hodin hodin 6-12 hodin Posouzení pacientů Jen omezený výzkum se zabýval posouzením osob se zácpou, neboť většina informací zdůrazňuje procedury a vyšetření. Posouzení by mělo zahrnovat nejen to, zda mají zácpu, ale i rozpoznání faktorů, které k ní přispěly. Anamnéza Cílem je určit faktory životního stylu, které ovlivňují činnost střev u dané osoby: 3 nedostatečný příjem vlákniny ve stravě; zhoršená pohyblivost nebo snížení úrovně aktivity v poslední době; nízký příjem tekutin, například méně než 1,5 litru za den; léky; a jakýkoliv chirurgický zákrok nebo nemoc, které mohou přispět ke vzniku zácpy. U osoby by měly být stanoveny normální zvyklosti a preference související s vyprazdňováním a současný stav, což zahrnuje: nedávné změny ve zvyklostech nebo frekvenci vyprazdňování; konzistence stolice; normální aktivity k udržení funkce střev (např. co pomáhá); přítomnost inkontinence stolice; nutnost častého namáhání při vyprazdňování; v případě nedávného onemocnění (např. mozkové mrtvice) předchozí normální zvyklosti; v případě užívání projímadel jejich typ, frekvence a délka užívání. Měly by být určeny jakékoliv příznaky zácpy, například: nauzea, zvracení nebo bolest rekta při defekaci; námaha při defekaci a málo časté vyprazdňování; pocity neúplného vyprázdnění po stolici; bolest břicha nebo obtíže; a tuhá stolice. Léčba zácpy Léčba zácpy musí být individuální na základě potřeb každé osoby. Nezapomeňte, že pacienti s poraněním zad nebo dlouhodobě užívající opiátová analgetika mohou potřebovat specializovaný program upravující činnost střev. 3 Následující možnosti léčby reprezentují různé odborné názory. 3 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

5 Akutní zácpa Počáteční léčba středně závažné až závažné akutní zácpy může zahrnovat čípky, klyzmata nebo osmotická projímadla k pročištění rekta, po němž následuje zavedení programu upravujícího činnost střev prostřednictvím preventivních intervencí, jako jsou úprava příjmu potravy a tekutin, edukace a účinné zvyklosti související s vyprazdňováním. Pokud závažná zácpa nereaguje na léčbu, doporučuje se konzultace s lékařem, poradcem přes kontinenci nebo stomálním terapeutem. Chronická zácpa U osob s nízkým obsahem vlákniny ve stravě a bez specifické příčiny zácpy by měla být vyzkoušena objemová projímadla. Osmotické látky mohou být účinné v léčbě chronické zácpy. Cílem by měla být pravidelná stolice spíše než občasné úplné vyprázdnění. Léčba by proto měla směřovat k pravidelné stolici za použití malých pravidelných dávek projímadel titrovaných jednotlivým osobám. Pokud osmotická projímadla nejsou účinná nebo snášena, mohou pomoci stimulační projímadla. Volba léčby Objemová projímadla mohou být účinná u ambulantně léčených seniorů, zatímco osmotická a stimulační projímadla mohou být účinná u osob upoutaných na lůžko. Používání klyzmat a čípků Klyzmata a čípky mohou být nutné pro pročištění rekta před zahájením programu upravujícího činnost střev. Mohou být indikovány jako počáteční léčba středně závažné až závažné zácpy nebo zácpy spojené s opiátovou analgezií. Klyzmata a čípky mohou být rovněž indikovány u osob upoutaných na lůžko coby součást programu upravujícího činnost střev. Impaktovaná stolice Impaktovaná stolice vyžaduje speciální postup, který bude pravděpodobně zahrnovat klyzmata k pročištění rekta, ale může zahrnovat i osmotická nebo stimulační projímadla. Po obnovení normální funkce střev musí být zahájen program upravující činnost střev, aby se předešlo recidivě. Náklady na léčbu Existují značné rozdíly v cenách projímadel, ale dražší látky nemusí být nutně nejúčinnější. Například z osmotických projímadel jsou soli hořčíku a sorbitol mnohem levnější než laktulóza. Zácpě však lze obecně předcházet edukací, úpravami stravy a životního stylu, které jsou jen málo nákladné. Příloha 1 1 Recept na švestkový doplněk stravy Složení 1 1,33 litru švestkového džusu* 720g jablečného pyré 525g cereálií s vysokým obsahem vlákniny Postup Ke zbývajícím surovinám přidejte horký švestkový džus a dobře promíchejte. Dvakrát denně podávejte 1 až 2 lžíce. *Je možné použít běžně prodávaný švestkový džus, případně ho lze vyrobit následujícím způsobem: 1kg švestek (odpeckovaných) 1,25 litru vody Odpeckované švestky vařte ve vodě do změknutí. Propasírováním přes cedník získáte švestkový džus. JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

6 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

7 legenda Constipated? Yes / No Acute Chronic Grade A/B Diet Fluid Exercise + Stimulant or Enema / Suppository Diet Fluid Exercise + Bulking agent Still constipated? Osmotic agent, or enema or suppository, then prevention Prevention: Diet Fluid intake Exercise Zácpa? Ano / Ne Akutní Chronická Stupeň A/B Strava - tekutiny - cvičení + stimulační projímadlo nebo klyzma / čípek Strava - tekutiny - cvičení + objemové projímadlo Zácpa přetrvává? Osmotické projímadlo, nebo klyzma nebo čípek, pak prevence Prevence: strava - příjem tekutin - cvičení Poděkování Tento informační materiál Best Practice byl vytvořen v Joanna Briggs Institute a autory přehledu a doporučených postupů. Tento informační materiál Best Practice byl navíc recenzován odborníky navrženými mezinárodními partnerskými centry Joanna Briggs Institute: Dr Suzy Robertson-Malt, National & Gulf Centre for Evidence Based Medicine, Rijád, Království Saúdské Arábie; Brent Hodgkinson, Research Fellow, Research and Practice Development Centre, University of Queensland and Blue Care, Milton, Queensland, Austrálie. Literatura 1. Joanna Briggs Institute. Management of Constipation in Older Adults. Best Practice: evidence-based practice information sheets for health professionals 1999;3(1). 2. Ramkumar D and Rao SSCR. Efficacy and Safety of Traditional Medical Therapies for Chronic Constipation: Systematic Review. American Journal of Gastroenterology; 2005; 100(4): RNAO. Prevention of Constipation in the Older Adult Population. Nursing Best Practice Guideline: Shaping the future of Nursing, revised March The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the review process, Levels of evidence. Accessed on-line Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI Model of Evidence-Based Healthcare. Int J of Evidence-Based Healthcare 2005; 3(8): Tento informační materiál Best Practice předkládá nejlepší dostupné důkazy týkající se tohoto tématu. Implikace pro praxi jsou formulovány s předpokladem, že zdravotničtí pracovníci tyto důkazy využijí s ohledem na kontext, preference svých klientů a svůj klinický úsudek. 6 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

8 Postupy popisované v Best Practice mohou používat výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti v oboru, k němuž se postupy vztahují. Před využitím jakékoliv informace musí být stanovena její vhodnost. Bylo snahou zajistit, aby v tomto vydání Best Practice byly shrnuty informace vycházející z dostupných výzkumů a shody odborníků. V rozsahu umožněném zákonem je vyloučena právní zodpovědnost za újmu, škody, výdaje, náklady nebo závazky vzniklé spoléháním se na tyto postupy (ať už zaviněním, z nedbalosti nebo jiným způsobem). The Joanna Briggs Institute Margaret Graham Building Royal Adelaide Hospital North Terrace, South Australia ph: fax published by Blackwell Publishing Rovněž k dispozici na JBI COnNECT (Clinical On-line Network of Evidence for Care and Therapeutics) JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

Lokální péče o kůži v zařízeních pro seniory

Lokální péče o kůži v zařízeních pro seniory Ročník 11 Číslo 3 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Lokální péče o kůži v zařízeních pro seniory Využití pro praxi U inkontinentních seniorů v dlouhodobé péči by mělo

Více

Předoperační odstranění ochlupení ke snížení infekce operační rány

Předoperační odstranění ochlupení ke snížení infekce operační rány Ročník 11 Číslo 4 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Předoperační odstranění ochlupení ke snížení infekce operační rány Doporučení Tato doporučení jsou založena na nejlepších

Více

Edukační intervence pro pacienty s duševním onemocněním užívající psychotropní léky dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu

Edukační intervence pro pacienty s duševním onemocněním užívající psychotropní léky dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Ročník 10 Číslo 4 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Edukační intervence pro pacienty s duševním onemocněním užívající psychotropní léky dna pánevního na močovou inkontinenci

Více

Předoperační hladovění pro prevenci peroperačních komplikací u dětí

Předoperační hladovění pro prevenci peroperačních komplikací u dětí Ročník 12 Číslo 1 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Předoperační hladovění pro prevenci peroperačních komplikací u dětí Doporučení Většina dětí může bezpečně pít čiré

Více

Ošetření bolestivých bradavek a/nebo poranění spojeného s kojením dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu

Ošetření bolestivých bradavek a/nebo poranění spojeného s kojením dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Ročník 7 Číslo 3 2003 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Ošetření bolestivých bradavek a/nebo poranění spojeného s kojením dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Doporučení

Více

Dekubity prevence poškození tlakem

Dekubity prevence poškození tlakem Ročník 12 Číslo 2 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity prevence poškození tlakem Doporučení Polohování by mělo mít za cíl zabránit přímému tlaku na kostní prominence

Více

Intervence a strategie pro odvykání kouření

Intervence a strategie pro odvykání kouření Ročník 12 Číslo 8 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Intervence a strategie pro odvykání kouření Doporučení Svépomoc by neměla být považována za terapii první linie pro

Více

Roztoky, techniky a tlak pro čištění ran

Roztoky, techniky a tlak pro čištění ran Ročník 10 Číslo 2 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Roztoky, techniky a tlak pro čištění ran Doporučení Tato doporučení jsou založena na nejlepších klinických důkazech

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Odstraňování krátkodobých permanentních močových katetrů

Odstraňování krátkodobých permanentních močových katetrů Ročník 10 Číslo 3 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Odstraňování krátkodobých permanentních močových katetrů Doporučení Tato doporučení jsou založena na statisticky významných

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií

Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií Ročník 10 Číslo 1 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo souhlasem Joanna Briggs Institute Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií Doporučení Tento systematický

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha k sp. zn. sukls224939/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Molaxole prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje následující

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Účinnost intervencí pro podvyživené seniory v nemocničním prostředí

Účinnost intervencí pro podvyživené seniory v nemocničním prostředí Ročník 11 Číslo 2 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinnost intervencí pro podvyživené seniory v nemocničním prostředí Využití pro praxi Bylo zjištěno, že intervence

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Účinnost intervencí u dětské koliky

Účinnost intervencí u dětské koliky Ročník 12 Číslo 6 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinnost intervencí u dětské koliky Doporučení Dítě by mělo být vyšetřeno, aby se vyloučily jiné možné fyziologické

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Účinnost programu cvičení svalů dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu

Účinnost programu cvičení svalů dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Ročník 9 Číslo 2 2005 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinnost programu cvičení svalů dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Doporučení Tato doporučení jsou odvozena

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Kompresivní punčochy pro prevenci pooperační žilní tromboembolie

Kompresivní punčochy pro prevenci pooperační žilní tromboembolie Ročník 12 Číslo 4 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Kompresivní punčochy pro prevenci pooperační žilní tromboembolie Doporučení Pacienti by měli být posouzeni pro stanovení

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou

Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Ročník 11 Číslo 1 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Doporučení pro praxi Intervence, které kombinují komponenty

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE Každá položka má svůj jedinečný kód, pětimístné číslo, které následuje za alfanumerickým kódem podle Mezinárodní terminologie pro nutriční diagnostiku. Tyto kódy se v nutriční dokumentaci neuvádějí. Pěticiferný

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Standardy z pohledu. Jan Švihovec

Standardy z pohledu. Jan Švihovec Standardy z pohledu klinické farmakologie Jan Švihovec DOPORUČENÝ POSTUP jde o systematicky vytvářená stanoviska s cílem pomáhat lékaři nebo pacientovi (!) při rozhodování o patřičné zdravotní péči za

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 406 Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID)

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls147367/2013 a sp.zn. sukls83349/2015, sukls83357/2015, sukls151866/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac se švestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Ošetřovatelství založené na důkazu

Ošetřovatelství založené na důkazu Ošetřovatelství založené na důkazu EBN - Evidence Based Nursing Darja Jarošová Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita Co je Evidence-Based Nursing? vidět pacienta

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno Mobilní specializovaná paliativní péče Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno 23.9.2016 Pacientka, karcinom dělohy Žena, ročník 1955, Třebíč dg. říjen 2013, radikální

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční

Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční Ročník 9 Číslo 1 2005 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Doporučení Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční Tato doporučení jsou odvozena od systematického

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp. zn. sukls56073/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta LACTULOSA BIOMEDICA (lactulosi solutio) sirup Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Základní principy Evidence-Based. Practice praxe založená na dkazech

Základní principy Evidence-Based. Practice praxe založená na dkazech Základní principy Evidence-Based Practice praxe založená na dkazech Darja Jarošová Ústav ošetovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií Ostravská univerzita Definice EBP EBP je vdomé,

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Strategie vedoucí ke snižování medikačních chyb u seniorů

Strategie vedoucí ke snižování medikačních chyb u seniorů Ročník 9 Číslo 4 2005 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Strategie vedoucí ke snižování medikačních chyb u seniorů Doporučení Počítačové systémy počítačové systémy pro zadávání

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení čípků obsahujících terpenové deriváty (viz příloha I).

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení čípků obsahujících terpenové deriváty (viz příloha I). PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ČI ZMĚN PŘÍSLUŠNÝCH ODDÍLŮ SOUHRNŮ ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍ PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY S OHLEDEM

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Coronary computed tomography versus exercise testing in patients with stable chest pain: comparative effectiveness and costs

Coronary computed tomography versus exercise testing in patients with stable chest pain: comparative effectiveness and costs Coronary computed tomography versus exercise testing in patients with stable chest pain: comparative effectiveness and costs Ing. Veronika Mezerová 1 z 16 CCTA versus X-ECG Pojmy: CCTA Coronary Computed

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DULCOLAX 10 mg čípky bisacodylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DULCOLAX 10 mg čípky bisacodylum sp. zn. sukls69505/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele DULCOLAX 10 mg čípky bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příloha II. Vědecké závěry

Příloha II. Vědecké závěry Příloha II Vědecké závěry 11 Vědecké závěry Po zvážení revidovaného konečného doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) ze dne 10. července 2014 týkajícího se léčivých přípravků

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. LaxBalance jablko 4 g. macrogolum 4000 prášek pro perorální roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. LaxBalance jablko 4 g. macrogolum 4000 prášek pro perorální roztok Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls131711/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta LaxBalance jablko 4 g macrogolum 4000 prášek pro perorální roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk

INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk Eva Topinková Geriatrická klinika 1.LF UK v Praze Subkatedra geriatrie IPVZ Incoforum, Jihlava 2007 Inkontinence stolice Problému věnováno daleko méně pozornosti než inkontinenci

Více

Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů

Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Lenka Hofmanová Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Dana Soldánová Brno 2009 Prohlašuji,

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů přehled 171 případů Shrnutí Úvod Dokumentace hirudoterapie Přehled

Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů přehled 171 případů Shrnutí Úvod Dokumentace hirudoterapie Přehled Použití pijavek v léčbě ambulantních pacientů přehled 171 případů Michael Aurich, Detlev Koeppen Shrnutí Medicínské použití pijavek je popsáno v četných lékařských zprávách, souhrnných publikacích a klinických

Více