Léčba zácpy u seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčba zácpy u seniorů"

Transkript

1 Ročník 12 Číslo ISSN: Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Léčba zácpy u seniorů Doporučení Protože prevence je lepší než léčba, doporučuje se seniorům poskytnout rady a edukaci týkající se hydratace a vhodné stravy obsahující zdroj vlákniny: cereálie, ořechy a semena, celozrnné pečivo, zelenina a syrová zelenina, ovoce. (Stupeň A) Screening u seniorů by se měl zaměřit na farmakologickou anamnézu (zejména souběžné užívání více léků a užívání projímadel) a kognitivní stav. (Stupeň A) U osob neschopných chůze, upoutaných na lůžko apod. se doporučují cvičení typu rotace dolní části trupu, naklánění pánve a zvedání levé části. (Stupeň B) Monitorujte a zaznamenávejte u vyprazdňování frekvenci, povahu a zvyklosti, epizody zácpy/ inkontinence stolice a intervence využívající perorální nebo rektální projímadla. (Stupeň B) Osmotická projímadla jako PEG či laktulóza a objemová projímadla jako psyllium a otruby napomáhají léčbě zácpy u seniorů a měla by se doporučovat; je nezbytné určit individuální potřeby. (Stupeň B) Stupně doporučení Tyto stupně doporučení jsou založeny na stupních účinnosti vytvořených v Joanna Briggs Institute v roce Stupeň A Silná podpora, která si zaslouží aplikaci. Stupeň B Střední podpora, která opravňuje ke zvážení aplikace. Stupeň C Bez podpory. Informační zdroj Tento informační materiál Best Practice, který nahrazuje informační materiál JBI publikovaný pod stejným názvem v roce 1999, 1 vychází ze systematického přehledu (2005) 2 a doporučených postupů. 3 Úvod Zácpa Termínem zácpa se označují potíže při defekaci a nízká frekvence stolice během delšího časového období. Symptomy zahrnují tuhou/suchou stolici, nadmutí a bolest břicha. Definice normálního vyprazdňování se různí, ale frekvence je v rozmezí třikrát týdně až třikrát denně. 2,3 Senioři mají tendenci posuzovat zácpu na základě symptomů, jako jsou bolest, tuhost stolice nebo námaha při vyprazdňování, spíše než podle samotné frekvence. Existuje souvislost mezi stárnutím a pravděpodobností zácpy, pokud je věk 70 let. 3 Zácpa souvisí se životním stylem, zejména s úrovní příjmu tekutin, vlákninou ve stravě, užíváním projímadel v anamnéze, sedavými návyky a oddalováním potřeby vyprazdňování. Rizikové faktory Zatímco u zdravých a aktivních seniorů je vyprazdňování normální, existují určité rizikové faktory: 3 JBI Léčba zácpy seniorů Best Practice 12(7)

2 Příjem tekutin: Často se uvádí jako rizikový faktor v tom smyslu, že nízký příjem tekutin souvisí s pomalým průchodem tračníkem a malým množstvím stolice. Strava: Výskyt nemocí zažívacího traktu stoupá v důsledku moderní stravy neobsahující vlákninu. Studie prokázaly, že vláknina ve stravě ovlivňuje dobu průchodu střevem, hmotnost stolice a frekvenci vyprazdňování. Pohyblivost: Zácpa je častější u lidí, kteří se málo pohybují, přičemž nejvíce jsou ohroženi lidé upoutaní na křeslo nebo lůžko. Prostředí: Ke vzniku zácpy může přispět nedostatečné soukromí, nedostupnost toalet a odkázání na pomoc druhých. Další faktory: Zácpa může nastat v důsledku úzkosti, deprese a zhoršené kognitivní funkce. Riziko zácpy mohou rovněž zvýšit některé léky, jako jsou opiátová analgetika, anticholinergika a antidepresiva. Cíle Účelem tohoto informačního materiálu je předložit nejlepší dostupné důkazy týkající se léčby zácpy u seniorů. Typy intervencí Intervence zahrnovaly tradiční postupy při léčbě chronické zácpy. Byly použity studie, které byly randomizované, prováděné u dospělých subjektů a obsahovaly údaje týkající se designu studie, sledovaných hodnot a nežádoucích událostí. Tento systematický přehled se zaměřil na hlavní typy intervencí: osmotická projímadla, objemová projímadla, změkčovadla stolice, stimulační projímadla a další (např. tegaserod). Kvalita výzkumu Kvalita výzkumu kolísala. Například studie s PEG (polyetylenglykol) a tegaserodem byly kontrolované placebem, ale měly obecně malé velikosti vzorku. Přestože mnoho studií shodně uvádělo, že zácpa se projevuje méně než 2 až 3 stolicemi týdně, jen málo odkazovalo na definici uváděnou Římskými kritérii II z roku 1998, podle níž se funkční zácpa projevuje během dvanáctitýdenního období námahou při vyprazdňování, bobkovitou nebo tuhou stolicí, pocitem neúplného vyprázdnění nebo anorektální obstrukcí/blokádou, manuálním (digitálním) vybavením stolice a méně než třemi stolicemi týdně. Tento nesoulad znemožnil účinnější porovnání podobných studií. Přesto byla pro některé intervence vytvořena doporučení stupně A a B. Zjištění Současná léčba Mělo by se provést posouzení rizikových faktorů a anamnézy včetně poslechu, palpace a perkuse břicha a vyšetření per rectum, je-li indikováno, aby se získaly vstupní hodnoty anamnézy a příznaků u všech rizikových osob. Žádné důkazy nepodporují používání diagnostických testů, i když v případě rentgenu břicha neexistence důkazů neznamená důkaz o neúčinnosti. Literatura o účinnosti intervencí se dá rozdělit podle typu léčby, např. na objemová a osmotická projímadla, surfaktanty, látky stimulující peristaltiku atd. 3 Tyto kategorie však nezahrnují doporučení týkající se cvičení, příjmu tekutin a nefarmakologických intervencí. Ta jsou proto uvedena zvlášť v tomto materiálu Best Practice. Nefarmakologické intervence Byly hodnoceny nejrůznější nefarmakologické přístupy k zácpě včetně masáže, cvičení a biofeedbacku. Malé studie hodnotily účinnost masáže břicha samostatně nebo v kombinaci s cvičením u osob se zácpou, ale její používání podporuje jen málo důkazů. Cvičení je nedílnou součástí programů upravujících činnost střev a nedostatek tělesné aktivity je u některých lidí faktorem vzniku zácpy. Účinnost cvičení coby intervence v prevenci či léčbě zácpy však teprve musí být prokázána. 3 Intervence bez použití projímadel Programy upravující činnost střev doporučují nebo zahrnují několik produktů jako prevenci zácpy. Mezi ně patří pečivo, otruby, čočka, aloe vera, minerální voda a ovoce jako švestky nebo rebarbora. 2,3 Studie hodnotící kombinace produktů, jako jsou směs ovoce obsahující datle, rozinky, koncentrát z fíků a švestek a projímavé džemy, pudinky nebo sušenky, podpořily jejich účinnost, ale tyto produkty nebyly hodnoceny žádnou randomizovanou kontrolovanou studií. Příklad jedné takové směsi švestkového doplňku stravy najdete na jiném místě tohoto materiálu. Jako prevence zácpy se běžně doporučuje zvýšený příjem tekutin, který byl studován v kombinaci s dalšími produkty. Nebyl však hodnocen samostatně a jeho účinnost je nejasná. Zvýšený příjem vlákniny ve stravě je hojně doporučovanou preventivní strategií, ale bez odpovídajícího příjmu tekutin může zvýšit výskyt impaktované stolice u nepohyblivých seniorů. 3 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

3 Objemová projímadla Objemová projímadla účinně zlepšují frekvenci a konzistenci stolice a dobu trvání defekace, jak bylo prokázáno v mnoha studiích s různými typy derivátů vlákniny. Otruby z pšenice nebo jiných obilovin zlepšují v porovnání s normální stravou seniorů frekvenci a konzistenci stolice bez významných vedlejší účinků. Může se stát, že otruby nesníží potřebu jiných forem pomoci s defekací, neboť potřeba vyprazdňování může být snížena, což může vyžadovat kombinaci objemových a stimulačních projímadel. 2 Psyllium, vláknina z osemení, se ukázalo jako účinnější než placebo, pokud jde o frekvenci a konzistenci stolice. Toto zjištění pochází z jedné větší studie, zatímco dvě menší studie nezjistily významnější rozdíl mezi psylliem a placebem. Nezaslepené studie uváděly příznivé výsledky u psyllia oproti stimulačním projímadlům, ale vzhledem k nezaslepení je třeba na tato zjištění pohlížet s opatrností. Psyllium v kombinaci se sennou bylo účinnější než samotné psyllium, ale bylo spojeno s více vedlejšími účinky, zatímco psyllium s dokusátem (změkčovadlo) bylo méně účinné než psyllium samotné. 2 Osmotická projímadla Roztok PEG je nevstřebatelné osmotické projímadlo běžně používané jako přípravek k pročištění střev před kolonoskopií nebo operací. V porovnání s placebem a laktulózou byl PEG účinnější a potenciálně méně nákladný, i když důkazy pocházejí z krátkodobých studií. 2 Laktulóza byla porovnávána s placebem ve třech studiích a ukázala se jako bezpečná a účinná u idiopatické zácpy, i když byla spojena s nadýmáním. Při porovnání s roztokem PEG byla laktulóza méně účinná, zatímco jiná studie zjistila, že sorbitol je stejně účinný a má méně vedlejších účinků. Psyllium, objemové projímadlo, bylo stejně účinné jako laktulóza. 2 Jedna randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala hořečnaté mléko a zjistila, že je spojeno s častější defekací než objemová laxativa, normálnější konzistencí stolice a menší potřebou souběžného podávání projímadel. 2 Změkčovadla stolice Podle jedné studie je psyllium účinnější než dokusát (sodík nebo kalcium). V porovnání s placebem byl dokusát účinnější, ale vedl jen k mírnému zlepšení zácpy, což znamená, že před změkčovadly by měly dostat přednost jiné formy léčby. 2 Stimulační projímadla Placebem kontrolovaných důkazů týkajících se stimulačních projímadel je nedostatek, protože výzkumy většinou porovnávají kombinované terapie, takže je obtížné identifikovat účinky charakteristické pro stimulační projímadla. Studie srovnávající psyllium se sennou a laktulózu ukázala, že kombinace psyllia a senny je účinnější a potenciálně méně nákladná než samotná laktulóza. 2 Jiné studie vyzněly ve prospěch laktulózy v porovnání s bisakodylem nebo stimulačními projímadly obsahujícími sennu nebo deriváty antrachinonu, přičemž nebyl zjištěn rozdíl v účinnosti mezi bisakodylem a bisoxatinem. 2,3 Tegaserod, který stimuluje peristaltiku, byl hodnocen ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. Během 12 týdnů byly sledovány parametry jako úplná, spontánní defekace, konzistence stolice, nadýmání, námaha při vyprazdňování, bolest břicha, celkové posouzení zácpy a vyprazdňování. Nebyla pozorována opakující se zácpa a důkazy vyzněly velmi příznivě pro tegaserod podávaný v dávce 2mg nebo 6mg dvakrát denně. Účinek nebyl závislý na dávce, tzn. že 2mg byly stejně účinné jako 6mg. 2 Misoprostol byl porovnáván s placebem v jedné malé studii. Výsledky ukázaly, že misoprostol významně zlepšuje čas průchodu tračníkem, zvyšuje hmotnost stolice a týdenní frekvenci defekace. Studie však pracovala s malým vzorkem a než bude možné o misoprostolu uvažovat jako o primárním léku na zácpu, bude potřeba další výzkum. 2 Klyzmata a čípky Klyzmata a čípky čistí rektum a obnovují normální funkci před zahájením programu upravujícího činnost střev. 3 Jen málo výzkumů se zabývalo jejich účinností u seniorů. Klyzmata jsou spojena s vyšším rizikem v důsledku reakcí na aplikovaný roztok nebo kvůli mechanickému poranění během procedury. JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

4 Tabulka 1 Třída Příklad Působení Objemová projímadla Osmotická projímadla Změkčovadla stolice Stimulační projímadla - osemení ispaghula (Fybogel) - psyllium (Metamucil, Agiofibe) - sterculia (jedna z látek v Granacolu a Normacolu) - soli hořčíku (Magnesia S. Pellegrino, Epsomova sůl) - sorbitol (Sorbilax) - laktulóza (Duphalac, Lac Dol a Actilax) - dokusát sodný (coloxyl) - poloxalkol (coloxyl kapky) - tekutý parafín (Parachoc) - bisakodyl (Bisalax, Durolax) kůra krušiny olšové (jedna z látek v Granacolu a Normacolu) - fenolftalein (laxette) - senna (Senokot) hodin 0,5-3 hodiny hodin hodin 6-12 hodin Posouzení pacientů Jen omezený výzkum se zabýval posouzením osob se zácpou, neboť většina informací zdůrazňuje procedury a vyšetření. Posouzení by mělo zahrnovat nejen to, zda mají zácpu, ale i rozpoznání faktorů, které k ní přispěly. Anamnéza Cílem je určit faktory životního stylu, které ovlivňují činnost střev u dané osoby: 3 nedostatečný příjem vlákniny ve stravě; zhoršená pohyblivost nebo snížení úrovně aktivity v poslední době; nízký příjem tekutin, například méně než 1,5 litru za den; léky; a jakýkoliv chirurgický zákrok nebo nemoc, které mohou přispět ke vzniku zácpy. U osoby by měly být stanoveny normální zvyklosti a preference související s vyprazdňováním a současný stav, což zahrnuje: nedávné změny ve zvyklostech nebo frekvenci vyprazdňování; konzistence stolice; normální aktivity k udržení funkce střev (např. co pomáhá); přítomnost inkontinence stolice; nutnost častého namáhání při vyprazdňování; v případě nedávného onemocnění (např. mozkové mrtvice) předchozí normální zvyklosti; v případě užívání projímadel jejich typ, frekvence a délka užívání. Měly by být určeny jakékoliv příznaky zácpy, například: nauzea, zvracení nebo bolest rekta při defekaci; námaha při defekaci a málo časté vyprazdňování; pocity neúplného vyprázdnění po stolici; bolest břicha nebo obtíže; a tuhá stolice. Léčba zácpy Léčba zácpy musí být individuální na základě potřeb každé osoby. Nezapomeňte, že pacienti s poraněním zad nebo dlouhodobě užívající opiátová analgetika mohou potřebovat specializovaný program upravující činnost střev. 3 Následující možnosti léčby reprezentují různé odborné názory. 3 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

5 Akutní zácpa Počáteční léčba středně závažné až závažné akutní zácpy může zahrnovat čípky, klyzmata nebo osmotická projímadla k pročištění rekta, po němž následuje zavedení programu upravujícího činnost střev prostřednictvím preventivních intervencí, jako jsou úprava příjmu potravy a tekutin, edukace a účinné zvyklosti související s vyprazdňováním. Pokud závažná zácpa nereaguje na léčbu, doporučuje se konzultace s lékařem, poradcem přes kontinenci nebo stomálním terapeutem. Chronická zácpa U osob s nízkým obsahem vlákniny ve stravě a bez specifické příčiny zácpy by měla být vyzkoušena objemová projímadla. Osmotické látky mohou být účinné v léčbě chronické zácpy. Cílem by měla být pravidelná stolice spíše než občasné úplné vyprázdnění. Léčba by proto měla směřovat k pravidelné stolici za použití malých pravidelných dávek projímadel titrovaných jednotlivým osobám. Pokud osmotická projímadla nejsou účinná nebo snášena, mohou pomoci stimulační projímadla. Volba léčby Objemová projímadla mohou být účinná u ambulantně léčených seniorů, zatímco osmotická a stimulační projímadla mohou být účinná u osob upoutaných na lůžko. Používání klyzmat a čípků Klyzmata a čípky mohou být nutné pro pročištění rekta před zahájením programu upravujícího činnost střev. Mohou být indikovány jako počáteční léčba středně závažné až závažné zácpy nebo zácpy spojené s opiátovou analgezií. Klyzmata a čípky mohou být rovněž indikovány u osob upoutaných na lůžko coby součást programu upravujícího činnost střev. Impaktovaná stolice Impaktovaná stolice vyžaduje speciální postup, který bude pravděpodobně zahrnovat klyzmata k pročištění rekta, ale může zahrnovat i osmotická nebo stimulační projímadla. Po obnovení normální funkce střev musí být zahájen program upravující činnost střev, aby se předešlo recidivě. Náklady na léčbu Existují značné rozdíly v cenách projímadel, ale dražší látky nemusí být nutně nejúčinnější. Například z osmotických projímadel jsou soli hořčíku a sorbitol mnohem levnější než laktulóza. Zácpě však lze obecně předcházet edukací, úpravami stravy a životního stylu, které jsou jen málo nákladné. Příloha 1 1 Recept na švestkový doplněk stravy Složení 1 1,33 litru švestkového džusu* 720g jablečného pyré 525g cereálií s vysokým obsahem vlákniny Postup Ke zbývajícím surovinám přidejte horký švestkový džus a dobře promíchejte. Dvakrát denně podávejte 1 až 2 lžíce. *Je možné použít běžně prodávaný švestkový džus, případně ho lze vyrobit následujícím způsobem: 1kg švestek (odpeckovaných) 1,25 litru vody Odpeckované švestky vařte ve vodě do změknutí. Propasírováním přes cedník získáte švestkový džus. JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

6 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

7 legenda Constipated? Yes / No Acute Chronic Grade A/B Diet Fluid Exercise + Stimulant or Enema / Suppository Diet Fluid Exercise + Bulking agent Still constipated? Osmotic agent, or enema or suppository, then prevention Prevention: Diet Fluid intake Exercise Zácpa? Ano / Ne Akutní Chronická Stupeň A/B Strava - tekutiny - cvičení + stimulační projímadlo nebo klyzma / čípek Strava - tekutiny - cvičení + objemové projímadlo Zácpa přetrvává? Osmotické projímadlo, nebo klyzma nebo čípek, pak prevence Prevence: strava - příjem tekutin - cvičení Poděkování Tento informační materiál Best Practice byl vytvořen v Joanna Briggs Institute a autory přehledu a doporučených postupů. Tento informační materiál Best Practice byl navíc recenzován odborníky navrženými mezinárodními partnerskými centry Joanna Briggs Institute: Dr Suzy Robertson-Malt, National & Gulf Centre for Evidence Based Medicine, Rijád, Království Saúdské Arábie; Brent Hodgkinson, Research Fellow, Research and Practice Development Centre, University of Queensland and Blue Care, Milton, Queensland, Austrálie. Literatura 1. Joanna Briggs Institute. Management of Constipation in Older Adults. Best Practice: evidence-based practice information sheets for health professionals 1999;3(1). 2. Ramkumar D and Rao SSCR. Efficacy and Safety of Traditional Medical Therapies for Chronic Constipation: Systematic Review. American Journal of Gastroenterology; 2005; 100(4): RNAO. Prevention of Constipation in the Older Adult Population. Nursing Best Practice Guideline: Shaping the future of Nursing, revised March The Joanna Briggs Institute. Systematic reviews - the review process, Levels of evidence. Accessed on-line Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C. The JBI Model of Evidence-Based Healthcare. Int J of Evidence-Based Healthcare 2005; 3(8): Tento informační materiál Best Practice předkládá nejlepší dostupné důkazy týkající se tohoto tématu. Implikace pro praxi jsou formulovány s předpokladem, že zdravotničtí pracovníci tyto důkazy využijí s ohledem na kontext, preference svých klientů a svůj klinický úsudek. 6 JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

8 Postupy popisované v Best Practice mohou používat výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti v oboru, k němuž se postupy vztahují. Před využitím jakékoliv informace musí být stanovena její vhodnost. Bylo snahou zajistit, aby v tomto vydání Best Practice byly shrnuty informace vycházející z dostupných výzkumů a shody odborníků. V rozsahu umožněném zákonem je vyloučena právní zodpovědnost za újmu, škody, výdaje, náklady nebo závazky vzniklé spoléháním se na tyto postupy (ať už zaviněním, z nedbalosti nebo jiným způsobem). The Joanna Briggs Institute Margaret Graham Building Royal Adelaide Hospital North Terrace, South Australia ph: fax published by Blackwell Publishing Rovněž k dispozici na JBI COnNECT (Clinical On-line Network of Evidence for Care and Therapeutics) JBI Léčba zácpy senior Best Practice 12(7)

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

Lokální péče o kůži v zařízeních pro seniory

Lokální péče o kůži v zařízeních pro seniory Ročník 11 Číslo 3 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Lokální péče o kůži v zařízeních pro seniory Využití pro praxi U inkontinentních seniorů v dlouhodobé péči by mělo

Více

Předoperační odstranění ochlupení ke snížení infekce operační rány

Předoperační odstranění ochlupení ke snížení infekce operační rány Ročník 11 Číslo 4 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Předoperační odstranění ochlupení ke snížení infekce operační rány Doporučení Tato doporučení jsou založena na nejlepších

Více

Předoperační hladovění pro prevenci peroperačních komplikací u dětí

Předoperační hladovění pro prevenci peroperačních komplikací u dětí Ročník 12 Číslo 1 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Předoperační hladovění pro prevenci peroperačních komplikací u dětí Doporučení Většina dětí může bezpečně pít čiré

Více

Edukační intervence pro pacienty s duševním onemocněním užívající psychotropní léky dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu

Edukační intervence pro pacienty s duševním onemocněním užívající psychotropní léky dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Ročník 10 Číslo 4 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Edukační intervence pro pacienty s duševním onemocněním užívající psychotropní léky dna pánevního na močovou inkontinenci

Více

Ošetření bolestivých bradavek a/nebo poranění spojeného s kojením dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu

Ošetření bolestivých bradavek a/nebo poranění spojeného s kojením dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Ročník 7 Číslo 3 2003 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Ošetření bolestivých bradavek a/nebo poranění spojeného s kojením dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Doporučení

Více

Dekubity prevence poškození tlakem

Dekubity prevence poškození tlakem Ročník 12 Číslo 2 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity prevence poškození tlakem Doporučení Polohování by mělo mít za cíl zabránit přímému tlaku na kostní prominence

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Intervence a strategie pro odvykání kouření

Intervence a strategie pro odvykání kouření Ročník 12 Číslo 8 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Intervence a strategie pro odvykání kouření Doporučení Svépomoc by neměla být považována za terapii první linie pro

Více

Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií

Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií Ročník 10 Číslo 1 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo souhlasem Joanna Briggs Institute Péče sester a porodních asistentek o zdravé donošené novorozence s asymptomatickou hypoglykémií Doporučení Tento systematický

Více

Roztoky, techniky a tlak pro čištění ran

Roztoky, techniky a tlak pro čištění ran Ročník 10 Číslo 2 2006 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Roztoky, techniky a tlak pro čištění ran Doporučení Tato doporučení jsou založena na nejlepších klinických důkazech

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Účinnost intervencí pro podvyživené seniory v nemocničním prostředí

Účinnost intervencí pro podvyživené seniory v nemocničním prostředí Ročník 11 Číslo 2 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinnost intervencí pro podvyživené seniory v nemocničním prostředí Využití pro praxi Bylo zjištěno, že intervence

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Účinnost intervencí u dětské koliky

Účinnost intervencí u dětské koliky Ročník 12 Číslo 6 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinnost intervencí u dětské koliky Doporučení Dítě by mělo být vyšetřeno, aby se vyloučily jiné možné fyziologické

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Účinnost programu cvičení svalů dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu

Účinnost programu cvičení svalů dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Ročník 9 Číslo 2 2005 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinnost programu cvičení svalů dna pánevního na močovou inkontinenci po porodu Doporučení Tato doporučení jsou odvozena

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou

Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Ročník 11 Číslo 1 2007 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Účinné dietní intervence pro děti s nadváhou a obezitou Doporučení pro praxi Intervence, které kombinují komponenty

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Kompresivní punčochy pro prevenci pooperační žilní tromboembolie

Kompresivní punčochy pro prevenci pooperační žilní tromboembolie Ročník 12 Číslo 4 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Kompresivní punčochy pro prevenci pooperační žilní tromboembolie Doporučení Pacienti by měli být posouzeni pro stanovení

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční

Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční Ročník 9 Číslo 1 2005 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Doporučení Ošetřovatelské kliniky pro dospělé s ischemickou chorobou srdeční Tato doporučení jsou odvozena od systematického

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Příloha II. Vědecké závěry

Příloha II. Vědecké závěry Příloha II Vědecké závěry 11 Vědecké závěry Po zvážení revidovaného konečného doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) ze dne 10. července 2014 týkajícího se léčivých přípravků

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX čípky (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Strategie vedoucí ke snižování medikačních chyb u seniorů

Strategie vedoucí ke snižování medikačních chyb u seniorů Ročník 9 Číslo 4 2005 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Strategie vedoucí ke snižování medikačních chyb u seniorů Doporučení Počítačové systémy počítačové systémy pro zadávání

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Základní principy Evidence-Based. Practice praxe založená na dkazech

Základní principy Evidence-Based. Practice praxe založená na dkazech Základní principy Evidence-Based Practice praxe založená na dkazech Darja Jarošová Ústav ošetovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií Ostravská univerzita Definice EBP EBP je vdomé,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Aktuáln lně o bifázick zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Cíle sdělení Porozumět vývoji energetických protokolů ve výrobním průmyslu

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut Výživa pacientů ve FN Motol Marieta Baliková Nutriční terapeut Nutriční terapeutky ve FN Motol Oddělení léčebné výživy Stravovací provoz Oddělení léčebné výživy vzniklo v roce 2005 6 nutričních terapeutek

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac se švestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac se švestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorální roztok lactulosum Sp.zn.sukls147367/2013 a sp.zn. sukls83349/2015, sukls83357/2015, sukls151866/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac se švestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorální roztok lactulosum Přečtěte

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.112181/09 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX, enterosolventní tablety (Bisacodylum)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.112181/09 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DULCOLAX, enterosolventní tablety (Bisacodylum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.112181/09 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DULCOLAX, enterosolventní tablety (Bisacodylum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů

Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Lenka Hofmanová Zácpa, její prevence a řešení z pohledu seniorů Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Dana Soldánová Brno 2009 Prohlašuji,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk

INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk Eva Topinková Geriatrická klinika 1.LF UK v Praze Subkatedra geriatrie IPVZ Incoforum, Jihlava 2007 Inkontinence stolice Problému věnováno daleko méně pozornosti než inkontinenci

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212715/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac se švestkovou příchutí, 667 mg/ml, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více