Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva."

Transkript

1 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWA RE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a výrobcem serveru, který distribuuje software se serverem, nebo instalátorem serveru, který distribuuje software se serverem. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichţ jste jej zís kali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněţ vztahují na všechny: aktualizace, dodatky, internetové sluţby a sluţby odborné pomoci společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. Pokud získáte aktualizace nebo dodatky přímo od společnosti Microsoft, poskytuje vám příslušné licence společnost Microsoft, nikoli výrobce nebo instalátor. Tištěné licenční podmínky, které mohou být dodány se softwarem, nahrazují jakékoli licenční podmínky dodané elektronicky. Pouţitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepouţívejte. Místo toho se obraťte na prodejce nebo instalátora a zjistěte jeho zásady náhrad ve formě peněz či zboţí. Jak je popsáno níţe, představuje pouţití určitých funkcí rovněţ váš souhlas s přenosem určitých standardních počítačových informací pro internetové sluţby. Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva. 1. PŘEHLED a. Software. Software zahrnuje serverový software a další software, který smíte pouţívat pouze se serverovým softwarem. b. Model licencování. Software je licencován na základě počtu instancí serverového softwaru, které spouštíte, počtu zařízení a uţivatelů přistupujících k instancím serverového softwaru, funkce serverového softwaru, ke které přistupujete, a počtu procesorů ve fyzickém hardwaru.

2 c. Pojmy související s licencováním. Instance. Instanci softwaru vytvoříte spuštěním instalační nebo konfigurační procedury softwaru. Instanci softwaru rovněţ vytvoříte zkopírováním stávající instance. Odkazy na software v této smlouvě zahrnují instance softwaru. Spuštění instance. Spuštění instance softwaru znamená zavedení instance do paměti a spuštění jedné nebo několika jejích instrukcí. Instance je po spuštění povaţována za spuštěnou aţ do okamţiku, kdy je odebrána z paměti (bez ohledu na to, zda jsou spouštěny její instrukce). Prostředí operačního systému. Prostředí operačního systému je (i) celá instance operačního systému nebo její součást nebo celá instance virtuálního (či jinak emulovaného) operačního systému nebo její součást, která povoluje samostatnou identitu počítače (primární jméno počítače nebo podobný jedinečný identifikátor) nebo samostatná oprávnění pro správu, a (ii) instance aplikací, pokud existují, konfigurované ke spuštění ve výše uvede né instanci operačního systému nebo jejich součástech. Existují dva typy prostředí operačního systému, fyzické a virtuální. Fyzické prostředí operačního systému je nakonfigurováno ke spouštění přímo ve fyzickém hardwarovém systému. Instance operačního systému pouţívaná k provozování softwaru pro virtualizaci hardwaru (například Microsoft Virtual Server nebo podobné technologie) nebo k poskytování sluţeb virtualizace hardwaru (například Windows Server Hyper-V nebo podobné technologie) se povaţuje za součást fyzického prostředí operačního systému. Virtuální prostředí operačního systému je nakonfigurováno ke spouštění ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému. Fyzický hardwarový systém můţe obsahovat (i) jedno fyzické prostředí operačního systému, (ii) nejméně jedno virtuální prostředí operačního systému. Server. Serverem je fyzický hardwarový systém nebo zařízení schopné provozovat serverový software. Hardwarový oddíl nebo server blade je povaţován za samostatný fyzický hardwarový systém. Přiřazení licence. Přiřadit licenci znamená udělit příslušnou licenci jednomu zařízení nebo uţivateli. Webová úloha. Webová úloha je úloha, při které se software pouţívá jako klientský (front-end) webový server pro vývoj a nasazení webových stránek, webových serverů, webových aplikací a webových sluţeb dostupných prostřednictvím Internetu a jako poštovní server POP3. Přístup k obsahu, informacím a aplikacím obsluhovaným tímto softwarem nesmí být omezen jen na vaše zaměstnance. Mezi příklady webové úlohy patří: Provozování softwaru databázového stroje v instanci tohoto softwaru výhradně pro podporu aplikací běţících ve stejné instanci softwaru Provozování softwaru webového serveru (například Internetové informační

3 sluţby Microsoft) a agentů správy nebo zabezpečení v instanci tohoto softwaru Provozování sluţby DNS (Domain Name S ystem) pro účely překladu internetových názvů na IP adresy. Jakékoli jiné pouţití tohoto softwaru se nepovaţuje za webovou úlohu. Vysoce výkonná výpočetní úloha (HPC) je úloha, při které serverový software slouţí k provozování uzlu clusteru a pouţívá se ve spojení s jiným softwarem nezbytným k zabezpečení, ukládání dat, zvýšení výkonu a správě systémů v uzlu clusteru pro účel podpory clusterových aplikací HPC. Clusterové aplikace HPC. Pojem clusterové aplikace HPC, běţně pouţívaný v odvětví, označuje vysoce výkonné výpočetní aplikace, jeţ paralelně řeší sloţité výpočetní problémy nebo mnoţinu úzce souvisejících výpočetních problémů. Clusterové aplikace HPC rozdělí výpočetně sloţitý problém na mnoţinu úloh a úkolů koordinovaných plánovačem úloh (jako je například sada Microsoft HPC Pack nebo podobný middleware), který tyto úlohy distribuuje paralelně na jeden nebo více počítačů provozovaných v clusteru HPC. Uzel clusteru. Uzel clusteru je zařízení vyhrazené k provozování clusterových aplikací HPC nebo zajišťující sluţby plánování úloh pro clusterové aplikace HPC. 2. PRÁVA K UŢÍVÁ NÍ a. Licencování serveru. Výrobce nebo instalátor stanovil určitý počet licencí na serverový software a přiřadil tyto licence k serveru, s nímţ byl software distribuován. Před spuštěním instancí serverového softwaru na serveru musíte níţe uvedeným způsobem určit poţadovaný počet licencí na software. Musíte ověřit, zda jste se serverem získali příslušný počet licencí. Štítky Certifikát pravosti jsou nalepeny na serveru anebo jsou součástí balení softwaru poskytnutého výrobcem nebo instalátorem. Spuštění vašich instancí serverového softwaru můţe vyţadovat získání dalších licencí na serverový software. Na jakékoli další licence, které získáte od výrobce nebo instalátora, se budou vztahovat tyto licenční podmínky. Na licence získané z jiných zdrojů se budou vztahovat podmínky, které s nimi byly dodány. b. Stanovení poţadované ho počtu licencí. Kaţdá licence pokrývá aţ dva fyzické procesory. Ke zjištění počtu licencí potřebných pro jednotlivé servery je proto nutné určit počet fyzických procesorů v serveru, tento počet vydělit dvěma a zaokrouhlit nahoru na nejbliţší celé číslo. c. Přiřazení poţadovaného počtu licencí k serveru. Licence na software je trvale přiřazena serveru, s kterým jste software získali. Tento server je licencovaným serverem pro takovou licenci. Tutéţ licenci nesmíte přiřadit více neţ jednomu serveru. Hardware rozloţený na oddíly nebo součásti blade je povaţován za samostatný server. d. Spuštění instancí serverového softwaru. i. Kdykoli můţete spustit: jednu instanci serverového softwaru v jednom fyzickém prostředí operačního systému a maximálně dvě instance serverového softwaru ve virtuálních prostředích operačního systému (pouze jednu instanci na jedno virtuální prostředí operačního systému) na kaţdou licenci přiřazenou k serveru.

4 ii. Jestliţe spustíte všechny povolené instance zároveň, instanci serverového softwaru spuštěnou ve fyzickém operačním systému bude moţné pouţít jen k následujícím účelům: spouštění softwaru pro virtualizaci hardwaru, poskytování sluţeb virtualizace hardwaru, spouštění softwaru pro správu a servis prostředí operačního systému na licencovaném serveru. iii. Pokud je licencovaný server odolný proti chybám, můţete uplatnit výše uvedená práva na kaţdém z nejvýše čtyř serverů, jimiţ je tento server odolný proti chybám tvořen. Licencovaný server je odolný proti chybám, pokud obsahuje redundantní nebo dvojitě redundantní hardware a této redundance je dosaţeno spuštěním redundantního hardwaru v přesné (nebo téměř přesné) synchronizaci, a nepouţívá zabezpečení před selháním pomocí řízení clusterů. Redundantní hardware není nutné při aktualizacích serverového softwaru (např. opravy hotfix, opravy zabezpečení, aktualizace Service Pack, doplňky) synchronizovat za předpokladu, ţe aktualizovaná instance není spuštěna k ţádnému jinému účelu. e. Změna oddílů v serveru. Přiřazení licencí můţete změnit, kdyţ: přeřadíte fyzické procesory z jednoho licencovaného hardwarového oddílu do jiného, z jednoho licencovaného hardwarového oddílu vytvoříte dva nebo více oddílů, z několika licencovaných hardwarových oddílů vytvoříte jeden oddíl, jestliţe (i) před změnou oddílů byl kaţdý hardwarový oddíl plně licencován a (ii) celkový počet licencí a fyzických procesorů zůstává stejný. f. Spuštění instancí dalšího softwaru. Můţete spouštět nebo jinak pouţívat libovolný počet instancí dalšího softwaru uvedeného na níţe zmíněném webu ve fyzických nebo virtuálních prostředích operačního systému v libovolném počtu zařízení. Další software smíte pouţívat pouze se serverovým softwarem. Seznam dalšího softwaru naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid= g. Vytváření a ukládání instancí na serverech nebo médiích. Pro kaţdou pořízenou licenci na software můţete vytvořit a uloţit libovolný počet instancí softwaru na libovolných serverech nebo úloţných médiích. Můţete tak učinit pouze s cílem uplatnit své právo k provozování instancí softwaru v rámci jakýchkoli licencí, jak je popsáno v příslušných uţívacích právech (nesmíte například distribuovat instance třetím stranám). h. Obsaţené programy společnosti Microsoft. Software obsahuje další programy společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na vaše uţívání těchto programů. 3. DALŠÍ LICENČNÍ POŢA DAVKY A UŢÍVACÍ PRÁVA a. Licence pro klientský přístup (CAL) k produktu Windows Server i. Musíte získat příslušnou licenci CAL a přiřadit ji kaţdému zařízení nebo uţivateli, který přímo nebo nepřímo přistupuje k instancím serverového softwaru. Hardwarový oddíl nebo server

5 blade je povaţován za samostatné zařízení. Licence CAL nepotřebujete pro ţádné uţivatele ani zařízení přistupující k webovým úlohám. Licence CAL nepotřebujete pro ţádné uţivatele ani zařízení přistupující k vysoce výkonné výpočetní úloze HPC. Licence CAL nepotřebujete pro ţádný server licencovaný ke spouštění instancí serverového softwaru. Licence CAL nebudete potřebovat pro nejvýše dva uţivatele nebo zařízení, kteří přistupují k instancím serverového softwaru pouze za účelem správy těchto instancí. Pro spouštění jakékoli instance ve fyzickém operačním systému pouţívaném výhradně k následujícím účelům nepotřebujete licence CAL: spouštění softwaru pro virtualizaci hardwaru, poskytování sluţeb virtualizace hardwaru, spouštění softwaru pro správu a servis prostředí operačního systému na licencovaném serveru. Licence CAL umoţňují přístup k dřívějším, ale nikoli pozdějším verzím serverového softwaru. Pokud pracujete se starší verzí instancí, můţete rovněţ pouţívat licence CAL odpovídající této verzi. ii. Některé funkce serverového softwaru vyţadují další licence CAL, jak je uvedeno níţe. Sluţba Vzdálená plocha systému Windows Server 2012: Licence CAL ke sluţbě Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 Sluţba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) systému Windows Server 2012: Licence CAL ke sluţbě AD RMS systému Windows Server 2012 iii. Typy licencí CAL. Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uţivatele. Kaţdá licence CAL na zařízení umoţňuje jednomu zařízení (pouţívanému libovolným uţivatelem) přistupovat k instancím serverového softwaru na licencovaných serverech. Kaţdá licence CAL na uţivatele umoţňuje jednomu uţivateli pouţívajícímu libovolné zařízení přistupovat k instancím serverového softwaru na licencovaných serverech. Smíte pouţívat libovolnou kombinaci licencí CAL na uţivatele a na zařízení. iv. Změna přiřazení licencí CAL. Můţete: trvale změnit přiřazení licence CAL na zařízení z jednoho zařízení na druhé nebo licence CAL na uţivatele z jednoho uţivatele na druhého nebo dočasně změnit přiřazení licence CAL na zařízení na náhradní zařízení, je-li původní zařízení mimo provoz, nebo licence CAL na uţivatele na jiného uţivatele, je-li původní uţivatel nepřítomen. v. Sluţba Vzdálená plocha systému Windows Server Kromě licence CAL

6 k produktu Windows Server 2012 si musíte pořídit licenci CAL ke sluţbě Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 pro kaţdého uţivatele nebo zařízení přistupující (i) přímo či nepřímo k funkcím sluţby Vzdálená plocha nebo (ii) přímo či nepřímo k serverovému softwaru, který je hostitelem grafického uţivatelského rozhraní (pomocí funkcí sluţby Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 nebo jiné technologie). vi. Licence CAL ke sluţbě AD RMS (Active Directory Rights Management Services) systému Windows Server Kromě licence CAL k produktu Windows Server 2012 si musíte pořídit licenci CAL ke sluţbě AD RMS (Active Directory Rights Management Services) systému Windows Server 2012 pro všechny uţivatele či zařízení, jeţ přímo či nepřímo přistupují k funkcím sluţby AD RMS systému Windows Server vii. Serverový software lze pouţívat v reţimu na zařízení nebo na uţivatele nebo v reţimu na server. V reţimu na zařízení nebo na uţivatele potřebujete licenci CAL na software Windows Server 2012 pro kaţdé zařízení nebo uţivatele, kteří přímo či nepřímo přistupují k instancím serverového softwaru na licencovaných serverech. V reţimu na server potřebujete a jste povinni s výlučnou platností vyhradit pro instanci serverového softwaru takový počet licencí CAL k produktu Windows Server 2012, jaký je nejvyšší počet zařízení a uţivatelů, kteří mohou přímo či nepřímo současně přistupovat k této instanci. Tento reţim můţete změnit pouze jednou, a to z reţimu na server na reţim na zařízení nebo na uţivatele. Pokud tuto změnu provedete, zůstane vám stejný počet licencí CAL k produktu Windows Server b. Multiplexování. Hardware nebo software, který pouţíváte ke sdruţování připojení, přesměrování informací, sniţování počtu zařízení nebo uţivatelů, jeţ mají přímý přístup k serverovému softwaru, sníţení počtu zařízení nebo uţivatelů, které software přímo spravuje (někdy označováno termínem multiplexování nebo sdruţování), nesniţuje poţadovaný počet licencí libovolného typu. c. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte pouţívat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze vkládat písma do obsahu s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, a dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení pro tisk obsahu. d. Ikony, obrázky a zvuky. Je-li software spuštěn, můţete pouţívat jeho ikony, obrázky, zvuky a média, ale nesmíte je sdílet. Vzorové obrázky, zvuky a média poskytnuté se softwarem jsou určeny jen pro nekomerční pouţití. e. Zákaz rozdělení serverového softwaru. Serverový software nesmíte oddělit pro pouţití ve více neţ jednom prostředí operačního systému v rámci jedné licence, není-li to výslovně povoleno. To se vztahuje i na situace, kdy jsou v rámci jednoho fyzického hardwarového systému k dispozici různá prostředí operačního systému. f. Další funkce. Společnost Microsoft můţe poskytovat další funkce pro software. Mohou se na

7 ně vztahovat další licenční podmínky či poplatky. 4. POVINNÁ A KTIVACE. Aktivace spojuje pouţití softwaru s určitým zařízením. V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a zařízení společnosti Microsoft. Tyto informace zahrnují verzi, jazyk a produktový klíč softwaru, adresu IP zařízení a informace získané z konfigurace hardwaru zařízení. Další informace naleznete na adrese Pouţi tím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Máte-li řádnou licenci, máte právo uţívat instalovanou verzi softwaru po dobu instalačního procesu aţ do doby povolené pro aktivaci. Není-li software aktivován, nemáte právo k jeho uţívání po uplynutí lhůty povolené pro aktivaci. Cílem je zabránit pouţití softwaru bez licence. Obcházení či jiné překonání aktivace není povoleno. Pokud je zařízení připojeno k Internetu, můţe se software automaticky připojit ke společnosti Microsoft a aktivovat se. Software můţete rovněţ aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. Pokud tak učiníte, mohou vám být účtovány telefonní poplatky a poplatky za přístup k Internetu. Některé změny vašich počítačových komponent nebo softwaru m ohou vyţadovat opakovanou aktivaci softwaru. Software vás bude upozorňovat na nutnost aktivace, dokud ji neprovedete. 5. OVĚŘENÍ a. Software bude čas od času provádět ověření či aktualizaci nebo vyţadovat staţení ověřovací funkce softwaru. V rámci ověření probíhá kontrola, zda byl software aktivován a zda je správně licencován. Ověření rovněţ umoţňuje pouţít určité funkce softwaru nebo získat další výhody. Další informace naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= b. V průběhu ověření odešle software informace o softwaru a zařízení společnosti Microsoft. Mezi tyto informace patří verze a kód Product Key softwaru a adresa IP zařízení. Společnost Microsoft tyto informace nepouţije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Pouţitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Další informace o ověřování a o informacích odesílaných v jeho průběhu naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= c. Pokud je po ověření zjištěno, ţe software není správně licencován, můţe tato skutečnost ovlivnit některé funkce softwaru. Můţe se například stát, ţe bude nutné software znovu aktivovat nebo budete dostávat připomenutí k získání správně licencované kopie softwaru, nebo ţe nebudete moci pouţít nebo nadále pouţívat některé funkce softwaru nebo získat některé aktualizace nebo upgrady od společnosti Microsoft. d. Aktualizace a upgrady softwaru můţete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Další informace o získání aktualizací z autorizovaných zdrojů naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= INTERNETOVÉ SLUŢBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové sluţby. Tyto sluţby můţe kdykoli změnit nebo zrušit. a. Souhlas pro internetové sluţby. Softwarové funkce popsané níţe a v dokumentu Nejdůleţitější body ochrany osobních údajů pro systém Windows Server se připojují

8 k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele sluţeb prostřednictvím Internetu. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. Tyto funkce můţete vypnout nebo je nepouţívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Pouţitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepouţije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Informace o počítači. Následující funkce pouţívají internetové protokoly, které příslušným systémům odesílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, prohlíţeč, název a verzi softwaru, který pouţíváte, a kód jazyka zařízení, v němţ je software spuštěn. Společnost Microsoft tyto informace pouţívá ke zpřístupnění internetových sluţeb. Funkce Windows Update. K zařízení, v němţ software spouštíte, smíte připojit nový hardware. Je moţné, ţe ve vašem zařízení nejsou k dispozici ovladače nutné ke komunikaci s tímto hardwarem. Je-li tomu tak, funkce aktualizace softwaru mohou získat od společnosti Microsoft správný ovladač a spustit jej v zařízení. Tuto funkci aktualizace můţete vypnout. Funkce webového obsahu. Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat vám jej. S cílem poskytovat obsah odesílají tyto funkce společnosti Microsoft informace o typu operačního systému, názvu a verzi pouţitého softwaru, typu prohlíţeče a kódu jazyka zařízení, v němţ je software spuštěn. Mezi tyto funkce patří například kliparty, šablony, školení online, pomoc online a Appshelp. Tyto funkce webového obsahu nemusíte pouţívat. Digitální certifikáty. Software pouţívá digitální certifikáty. Tyto digitální certifikáty potvrzují identitu uţivatelů Internetu odesíláním šifrovaných informací standardu X.509. Mohou být také pouţity k digitálnímu podepisování souborů a maker, pro ověření integrity a původu obsahu souborů. Software načítá certifikáty a aktualizuje seznamy odvolaných certifikátů. Tyto funkce zabezpečení fungují pouze v případě, ţe pouţíváte Internet. Automatická aktualizace kořenového adresáře. Funkce automatické aktualizace kořenového adresáře aktualizuje seznam důvěryhodných certifikačních úřadů. Funkci automatické aktualizace kořenového adresáře můţete vypnout. Správa práv k digitálním médiím sluţby Windows Media. Vlastníci obsahu pouţívají technologii správy práv k digitálním médiím pro sluţbu Windows Media (WMDRM) k ochraně svých práv duševního vlastnictví včetně práv autorských. Tento software a software třetích stran pouţívá technologii WMDRM k přehrávání a kopírování obsahu chráněného technologií WMDRM. Pokud se ochrana obsahu prostřednictvím softwaru nezdaří, mohou vlastníci obsahu poţádat společnost Microsoft o odvolání práva k uţívání softwaru pro přehrávání nebo kopírování obsahu chráněného technologií WMDRM. Odvolání neovlivní ostatní obsah. Při stahování licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, ţe společnost Microsoft můţe s těmito licencemi poskytnout i seznam odvolání. Vlastníci obsahu mohou poţadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu upgradovali technologii WMDRM. Před provedením upgradu zobrazí software společnosti Microsoft obsahující technologii WMDRM ţádost o váš souhlas. Pokud provedení upgradu odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyţadujícímu upgrade. Funkce WMDRM přistupující k Internetu je moţné vypnout. Jsou-li tyto funkce vypnuty, můţete i nadále přehrávat obsah, pro který máte platnou licenci. Program Windows Media Player. Pouţíváte-li program Windows Media Player, bude u společnosti Microsoft kontrolovat, zda nejsou k dispozici kompatibilní hudební sluţby online ve vaší oblasti,

9 nové verze přehrávače a kodeky, pokud vaše zařízení neobsahuje správné kodeky pro přehrávání obsahu. Tuto poslední funkci můţete vypnout. Další informace naleznete na adrese Odebrání škodlivého softwaru. Vyberete-li během instalace moţnost Získat důleţité aktualizace pro instalaci, software můţe vyhledat a odebrat ze zařízení určitý malware. Malware je škodlivý software. Při spuštění softwaru bude odebrán škodlivý software uvedený v aktualizovaném seznamu na adrese Při kontrole škodlivého softwaru bude společnosti Microsoft odeslána zpráva se specifickými informacemi o zjištěném škodlivém softwaru, chybách a dalšími informacemi o vašem zařízení. Tyto informace budou pouţity ke zlepšování softwaru a dalších produktů a sluţeb společnosti Microsoft. V těchto zprávách nejsou obsaţeny ţádné informace, které by vás mohly identifikovat nebo které by bylo moţné pouţít k vašemu kontaktování. Funkci softwaru pro odesílání zpráv lze zablokovat podle pokynů uvedených na adrese Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro nástroj Windows Malicious Software Removal na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Zjišťování sítě. Tato funkce určuje, zda je systém připojen k síti, a to prostřednictvím pasivního sledování síťového provozu nebo aktivních dotazů DNS či HTTP. Dotaz přenáší pouze standardní informace TCP/IP nebo DNS pro účely směrování. Funkci aktivního dotazování můţete vypnout nastavením registru. Sluţba Systémový čas. Tato sluţba synchronizuje čas v počítači se správným časem na serveru time.windows.com jednou týdně. Tuto funkci můţete vypnout nebo můţete pomocí apletu ovládacího panelu Datum a čas zvolit upřednostňovaný zdroj času. Toto připojení pouţívá standardní protokol NTP. Překládání adres (NAT) sluţbou Traversal (Teredo) do protokolu IPv6. Tato funkce pomáhá existující domácí bráně sítě Internet s překladem do protokolu IPv6. Protokol IPv6 je nová generace internetového protokolu. Umoţňuje povolit koncová připojení často poţadovaná aplikacemi typu peer-to-peer. Při kaţdém spuštění softwaru se klientská sluţba Teredo pokusí vyhledat veřejnou internetovou sluţbu Teredo. Učiní tak odesláním dotazu prostřednictvím Internetu. Tento poţadavek pouze přenáší standardní informace DNS umoţňující určit, jestli je váš počítač připojen k síti Internet, a lokalizovat veřejnou sluţbu Teredo. Pokud pouţíváte aplikaci, která vyţaduje připojení IPv6, nebo nakonfigurujete bránu firewall tak, aby vţdy povolila připojení pomocí protokolu IPv6, budou informace internetového protokolu standardně odesílány sluţbě Teredo společnosti Microsoft v pravidelných intervalech. Ţádné další informace nebudou společnosti Microsoft zasílány. Toto výchozí nastavení můţete změnit tak, aby byly pouţity servery jiných výrobců, neţ je společnost Microsoft. Tuto funkci můţete také vypnout pomocí nástroje příkazového řádku s názvem netsh. Sluţba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) systému Windows Server Software obsahuje funkci umoţňující vytvořit obsah, který nelze bez vašeho souhlasu vytisknout, zkopírovat ani odeslat ostatním uţivatelům. Další informace naleznete na adrese Tuto funkci nemusíte pouţívat.

10 Akcelerátory. Pokud kliknete na sluţbu Accelerator, umístíte na ni kurzor myši nebo ji pouţijete, poskytovateli sluţby můţe být odeslán titulek a celá internetová adresa nebo adresa URL aktuální webové stránky a dále standardní informace o počítači společně s jakýmkoli obsahem, který jste případně vybrali. Pokud pouţíváte akcelerátor dodaný společností Microsoft, odesílané informace se budou řídit Prohlášením společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online, které je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Pokud pouţíváte akcelerátor dodaný třetí stranou, pouţití odesílaných informaci bude podléhat zásadám ochrany osobních údajů uplatňovaným třetí stranou. b. Uţívání informací. Tyto počítačové informace, informace akcelerátoru a zprávy o malwaru můţe společnost Microsoft vyuţívat ke zlepšování svého softwaru a sluţeb. Můţe je rovněţ sdílet s dalšími subjekty, například s dodavateli hardwaru a softwaru. Tito prodejci mohou informace vyuţívat ke zlepšení interakce svých produktů se softwarem společnosti Microsoft. c. Zneuţití internetových sluţeb. Tyto sluţby nesmíte uţívat ţádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit moţnosti jejich pouţití pro jiné uţivatele. Tyto sluţby nesmíte pouţívat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli sluţbám, datům, účtům či síti, a to ţádným způsobem. 7. TECHNOLOGIE UKLÁDÁ NÍ DA T. Software serveru obsahuje technologii ukládání dat označovanou jako interní databáze systému Windows. Komponenty softwaru serveru pouţívají tuto technologii k ukládání dat. Podle této smlouvy nesmíte tuto technologii uţívat ani k ní přistupovat jiným způsobem. 8. TESTOVÁ NÍ ROZHRA NÍ MICROSOFT.NET TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo více součástí rozhraní.net Framework ( Součásti.NET ). Smíte provádět interní testování těchto součástí typovou úlohou. Výsledky testování takových součástí typovou úlohou smíte zveřejnit, je však nutné dodrţet podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Bez ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můţete mít se společností Microsoft, platí, ţe pokud zpřístupníte takovéto výsledky testů typovou úlohou, bude mít společnost Microsoft právo zpřístupnit výsledky tes tu typovou úlohou, které provede na vašich produktech konkurujících příslušné součásti. NET, za předpokladu, ţe budou taktéţ dodrţeny podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho uţívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá uţívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazují výrobce nebo instalátor a společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software uţívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodrţovat veškerá technická omezení v softwaru, která umoţňují jeho uţívání pouze určitými způsoby. Další informace naleznete v dokumentaci k softwaru. Nesmíte: překračovat ţádná technická omezení softwaru, provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení, pouţívat soubory a komponenty softwaru v jiném operačním systému nebo v aplikaci běţící v jiném operačním systému; vytvářet více kopií softwaru, neţ je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

11 zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat, pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani uţívat software pro komerční hostitelské sluţby. Práva přistupovat k softwaru z jakéhokoli zařízení vám nedávají ţádné oprávnění k implementaci patentů společnosti Microsoft či jiného duševního vlastnictví společnosti Microsoft obsaţených v softwaru nebo zařízeních přistupujících k takovému zařízení. 10. ZÁLOŢNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záloţní kopii softwarového média. Smíte ji pouţít pouze k vytváření instancí softwaru. 11. DOKUMENTA CE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti smí kopírovat a pouţívat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely. 12. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWA RU. Software označený jako Neprodejná verze ( NFR nebo Not for Resale ) nesmíte prodat. 13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁ NÍ. Software označený jako Verze pro vzdělávání ( Academic Edition nebo AE ) jste oprávněni pouţívat pouze v případě, ţe jste Oprávněný uţivatel ve vzdělávání ( Qualified Educational User ). Pokud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uţivatele ve vzdělávání, navštivte web nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. 14. PŘECHOD NA STARŠÍ VERZI PRODUKTU. Místo vytvoření, uloţení a pouţívání softwaru můţete v kaţdé povolené instanci vytvořit, uloţit a pouţívat starší verzi následujících edicí tohoto softwaru: Windows Server Standard Windows Server Enterprise Windows Web Server Serverový operační systém Windows HPC Tato smlouva se vztahuje na vaše pouţívání starších verzí výše uvedených edic. Aby nedošlo k pochybnostem, v případě zvolení této moţnosti downgradu: (i) nebudete mít právo k vytvoření, uloţení nebo pouţívání většího počtu instancí softwaru, neţ kolik je povoleno v této smlouvě, a (ii) budete muset pořídit licence pro počet procesorů ve fyzickém serveru podle oddílu 2 této smlouvy. Pokud starší verze obsahuje odlišné součásti neuvedené v této smlouvě, vztahují se na jejich pouţívání podmínky platné pro tyto součásti ve starší verzi těchto edic. Výrobce, instalátor ani společnost Microsoft vám nejsou povinni poskytnout předchozí verze nebo jiné edice. Starší verzi nebo edici můţete kdykoli nahradit touto verzí a edicí softwaru. 15. PRAVÝ DOKLAD O LICENCI. Pokud jste software získali na serveru, disku nebo na jiném médiu, vaším dokladem o licenci je pravý štítek Certifikát pravosti dodaný společně se serverem a váš doklad o nákupu. Tento štítek musí být připevněn na serveru nebo uveden na balení softwaru výrobce nebo instalátora, jinak není platný. Štítky Certifikát pravosti pro další licence přilepí výrobce nebo instalátor na balení. Pokud tento štítek obdrţíte jiným způsobem, je neplatný. Měli byste ponechat štítek na serveru nebo si ponechat jakékoli štítky na balení jako doklad toho, ţe jste nabyvatelem licence na pouţívání softwaru. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese Doklad o nákupu můţe být nutné předloţit příslušnému prodejci ke kontrole. 16. PŘEVOD NA TŘETÍ STRA NU. Software smíte převést přímo na třetí stranu pouze spolu s licencovaným serverem, se všemi štítky Certifikát pravosti, se všemi případnými dodatečnými licencemi dodanými se serverem a s touto smlouvou. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, ţe se na převod a uţívání softwaru vztahuje tato smlouva. Nesmíte si ponechat ţádné

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová Využívání datových schránek v praxi Žaneta Betincová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této práce je nastínit problematiku vyuţívání projektu datové schránky právnickými osobami s působností v Olomouckém

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více