Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert"

Transkript

1 Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky s koncovým uživatelem (dále jen EULA ) upravují vztahy mezi společností IBS automotive s.r.o. a uživatelem při užívání software TAXexpert. Součástí těchto podmínek mohou být další podmínky. Tyto licenční podmínky a další podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese Software TAXexpert zahrnuje počítačový software, nebo jeho jednotlivé části a může obsahovat příslušnou databázi, dokumentaci v elektronické podobě a webové služby (dále jen WS ). 1.2 Veškerá práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), k software TAXexpert a jeho jednotlivým částem (dále jen Produkt ) náleží společnosti IBS automotive s.r.o., IČ , se sídlem Praha 9, Litvínovská 609/3, PSČ (dále jen Poskytovatel ). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít produkt třetím osobám (dále jen Nabyvatel), a to ve stanoveném rozsahu uvedených v těchto licenčních podmínkách a dalších podmínkách. 1.3 Nabyvatel se zavazuje při výkonu práva užít Produkt k dodržování a ochraně práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jakož i jiných práv duševního vlastnictví vztahujících se k Produktu nebo souvisejících s jeho užíváním a k ochraně obchodního tajemství Poskytovatele (zejm. myšlenek a principů, na základě kterých funguje Produkt a jednotlivé části Produktu). 1.4 Demoverze označuje produkt, který má omezenou funkčnost, je volně šiřitelný a nesmí být použitý ke komerčním účelům. 1.5 Odměna je cena licence k Produktu dle platného ceníku Poskytovatele. 1.6 Inovace nebo Upgrade je přechod na novou (vyšší) verzi stejného nebo obdobného případně rozsáhlejšího Produktu. 1.7 Licence označuje poskytnutí práva k užití Produktu Nabyvateli. 2. Poskytování a rozsah licence 2.1 Nabyvatel otevřením, spuštěním nebo použitím Produktu potvrzuje, že výslovně a bez výhrad souhlasí s licenčními podmínkami EULA. Pokud Nabyvatel s podmínkami smlouvy EULA nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv používání Produktu a je povinen si u Poskytovatele bezodkladně vyžádat informace týkající se ukončení poskytování Licence. 2.2 Při dodržení ustanovení této smlouvy tímto Poskytovatel uděluje Nabyvateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Produkt, tzn. právo používat, přistupovat, zobrazovat a spouštět Produkt.

2 2.3 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci na dobu jednoho roku, tedy na 365 kalendářních dní (dále jen Licenční doba ), pokud není sjednáno jinak. Licenční doba se počítá od okamžiku přidělení Licence. Poskytnutá Licence je nevýlučná a nepřenosná. Po uplynutí licenční doby, případně prodloužené licenční doby (expirace licence) zanikají veškeré možnosti využití Produktu, a to bez jakéhokoli nároku Nabyvatele na náhradu případných nevyčerpaných možností využití Produktu Licence se vždy vztahuje k jednomu přístupovému právu za účelem užívání Produktu. Poskytnutím této Licence se neuděluje právo sdílení a současného používání Produktu, není-li sjednáno jinak. 2.5 Poskytovatel tímto upozorňuje Nabyvatele, že všechny údaje (data) Produktu mají platnost a využitelnost zásadně ve vztahu k vybranému trhu (např. Česká republika) motorových vozidel. 2.6 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv třetím osobám ohledně software TAXexpert, tj. zejména prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo Poskytovatel, ani jinak udělovat práva třetím stranám ohledně softwaru TAXexpert, nebo jakékoli jeho části v případě, že není dohodnuto písemně s Poskytovatelem systému TAXexpert jinak. 2.7 Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem úprav software TAXexpert, tj. zejména provádět, způsobovat, dovolovat ani schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze zdrojového kódu nebo hacking softwaru TAXexpert, nebo jakékoli jeho části, s výjimkou případů, které připouští platné právní předpisy ČR. 2.8 Nabyvatel nesmí rozmnožovat dokumentaci k užívání Produktu dodanou s Produktem v elektronické podobě, ani její části uvádět ve svých veřejně publikovaných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Tento souhlas mu však Poskytovatel nemusí poskytnout, a to bez uvedení důvodu. Porušení článků 2.6, 2.7 a 2.8 zakládá podstatné porušení licenčních podmínek. 2.9 Nabyvatel provede taková opatření, aby článek 2.7 těchto licenčních podmínek neporušili ani jeho zaměstnanci ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé Produktu) Nabyvatel je povinen sdělit na základě požadavku Poskytovatele seznam uživatelů Produktu, nebo vydat prohlášení potvrzující, že Produkt je užíván v souladu se stanovenými podmínkami této smlouvy EULA Nabyvatel je povinen neprodleně sdělit jakoukoliv změnu kontaktních a firemních údajů včetně ové adresy Poskytovateli V případě potřeby převedení přístupových práv na jiného koncového uživatele je Nabyvatel bezodkladně povinen informovat Poskytovatele o této skutečnosti Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Nabyvatel práva vyplývající z těchto licenčních podmínek. Poskytovatel je oprávněn vyměřit Nabyvateli za každé neoprávněné přenechání Produktu k užití třetí osobě smluvní pokutu ve výši Odměny za poskytnutí Licence. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit škodu vzniklou

3 z důvodu porušení licenčních podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování na adresu sídla Nabyvatele, které je ke dni vyúčtování zapsáno v obchodním rejstříku, nebo na adresu bydliště Nabyvatele. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede doporučeným dopisem. Vyúčtování smluvní pokuty se považuje za doručené třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání. 3. Inovace ( Upgrade ) Produktu 3.1 Tato smlouva EULA se vztahuje na nahrazení, aktualizace, doplňky, přídavné součásti nebo součásti webových služeb Produktu, které Nabyvateli Poskytovatel může poskytnout nebo zpřístupnit po datu získání první licence k užívání Produktu, pokud s nimi nejsou poskytnuty samostatné podmínky. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit webové služby, které jsou Nabyvateli poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím použití Produktu. 4. Prodloužení Licence 4.1 Licence se automaticky prodlužuje o další jeden rok (365 kalendářních dní), není-li její prodloužení odmítnuto ze strany Nabyvatele formou písemné výpovědi, kterou je třeba učinit a doručit Poskytovateli nejpozději 30 kalendářních dnů před uplynutím licenční doby. Výpověď je možno podat písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronickou poštou na adresu a je účinná okamžikem jejího doručení Poskytovateli. Není-li prokázán opak, považuje se výpověď za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání. 4.2 Není-li Licence vypovězena, je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu za prodloužení Licence do čtrnácti kalendářních dnů (14 dnů) na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Tato Odměna je zaplacena připsáním částky odpovídající Odměně na bankovní účet Poskytovatele nebo jejím zaplacením v hotovosti do pokladny Poskytovatele. Výše Odměny za prodloužení Licence je shodná se současně platnou výši Odměny za její poskytnutí (dle aktuálního ceníku), není-li Nabyvatel o změně výše Odměny informován Poskytovatelem na svoji ovou adresu, uvedenou Nabyvatelem při objednávce Licence nebo prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. 4.3 Neoznámí-li Poskytovatel do 30 kalendářních dnů před uplynutím licenční doby změnu výše Odměny, je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu ve výši shodné s Odměnou za předcházející licenční dobu. V opačném případě je Nabyvatel povinen zaplatit Odměnu dle aktuálního ceníku Poskytovatele. 5. Ustanovení o záruce a odpovědnosti Poskytovatele 5.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli záruku na dodaný Produkt s tím, že bude mít po celou záruční dobu obsahové a funkční vlastnosti odpovídající úrovni uváděné v jeho dokumentaci nebo na webových stránkách Poskytovatele. 5.2 Délka záruční doby je 6 měsíců a počíná běžet dnem poskytnutí Licence k užívání Produktu Nabyvatelem. 5.3 Produkt je navržen a nabízen jako Produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoliv Nabyvatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že žádný Produkt není bezchybný a rozhodně Poskytovatel doporučuje pravidelné zálohování souborů. 5.4 Nabyvatel je povinen reklamovat nedostatky v plnění podle článku 4.1 licenčních

4 podmínek bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a má právo na jejich odstranění po dobu záruční doby podle těchto licenčních podmínek. Poskytovatel odstraní takové oprávněné nedostatky plnění v upgrade vyhlášené verze Produktu. Reklamaci lze podat poštou nebo elektronickou poštou na adresu 5.5 Veškerá data obsažená v Databázi slouží pro informaci. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré informace obsažené v Databázi byly a jsou získávány s vynaložením jeho řádné péče ze zdrojů považovaných za spolehlivé a přesné, avšak Poskytovatel neodpovídá za jejich přesnost a za případné škody vzniklé v důsledku jejich použití. 5.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody způsobené nevhodným použitím, nehodou a zneužitím Produktu včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle tohoto ustanovení se rozumí jednání nebo opominutí jednání v rozporu s licenčními podmínkami, pokyny, doporučeními či uživatelskou dokumentací Poskytovatele nebo jiných výrobců a distributorů. 5.7 Kromě výše uvedeného je Produkt poskytován "tak, jak je", to jest bez záruky jakéhokoliv druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro jistý konkrétní účel. 5.8 Výše uvedená záruka je neplatná, pokud nefunkčnost Produktu vyplývá z nehody, zneužití nebo nesprávného užívání. 6. Důvěrné informace 6.1 Poskytovatel i Nabyvatel můžou při vzájemné komunikaci získat přístup k informacím, které druhá strana označí jako důvěrné. Nabyvatel zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto důvěrných informací jeho zaměstnanci ani jim sjednanými třetími osobami. Stejnou povinnost splní vůči Nabyvateli Poskytovatel, označí-li Nabyvatel některou zpřístupněnou informaci za důvěrnou. 6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje Nabyvatele k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití Produktů a služeb Poskytovatele. Nabyvatel má právo zasílání těchto informací ze strany Poskytovatele kdykoliv zakázat, a to vyjádřením nesouhlasu elektronickou poštou na adresu 7. Salvatorní klauzule 7.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto Licenčních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou Poskytovatel a Nabyvatel konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Licenčních podmínek, jež pozbyla platnosti. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Tyto podmínky smlouvy EULA tvoří nedílnou součást k užívání Produktu. 8.2 Tyto Licenční podmínky užívání software TAXexpert, včetně dalších právních vztahů

5 zde neupravených, stejně tak jako smlouvy/potvrzení objednávek na tyto Licenční podmínky odkazující, se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon. 8.3 Tyto Licenční podmínky jsou platné od a ruší veškerá předchozí ustanovení. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto Licenčních podmínek bez předchozího upozornění tak, že zveřejní upravenou smlouvu na webových stránkách 8.4 Nabyvatel prohlašuje, že si text Licenčních podmínek důkladně přečetl a porozuměl právům, povinnostem, podmínkám zde uvedeným. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platným ceníkem Poskytovatele ve vztahu ke všem finančním plněním vztahujícím se k poskytované Licenci. Nabyvatel potvrzuje, že s obsahem bez výjimky souhlasí podle své skutečné, svobodné a vážné vůle a že uděluje souhlas Poskytovateli ke zde uvedeným právům.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ SLUŽBY MONKEYDATA 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatelem je: (dále jen VOP ) MonkeyData s.r.o. IČ: 02731452 se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.realista.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky serveru www.realista.cz (dále jen Obchodní podmínky ) upravují některé právní vztahy mezi společností Realista Czech Republic,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FinalTek.com 1/9 Zdeněk Klauda, MgA.

FinalTek.com 1/9 Zdeněk Klauda, MgA. FinalTek.com 1/9 Zdeněk Klauda, MgA. Všeobecné podmínky poskytováni služeb I. Základní ustanovení 1. Poskytovatelem je firma FinalTek.com - Zdeněk Klauda se sídlem Nová 225/1, 250 64 Měšice u Prahy, IČ

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více