Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E"

Transkript

1 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán Uební osnova základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

2 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Perioperaní pée je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti Sestra pro perioperaní péi, a to osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou. 55/0 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník. Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Perioperaní pée je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona. 96/00 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povolání, ve znní pozdjších právních pedpis (dále jen zákon. 96/00 Sb. ). Specializaní vzdlávání nemusí být uskuteováno pi výkonu povolání, úastník vzdlávání však musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou 56 odst. 6 zákona. 96/00 Sb. ást specializaního vzdlávání (základní modul) lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je 8 msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 50 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Perioperaní pée je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln rok z období 6 ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem,

3 získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem, úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Poet výkon uvedených v kapitole 3. Uební osnovy odborných modul - seznam výkon a jejich poet je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3. Uební osnova základního modulu Základní modul ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 0 Cíl: Téma Vzdlávání dosplých Právní problematika ve zdravotnictví Moderní management v ošetovatelské péi Kvalita a bezpeí zdravotní pée Interpersonální dovednosti sestry specialistky Organizaní a metodické vedení specializované ošetovatelské pée povinný 5 dn teorie, tj. 0 hodin Vybavit úastníka specializaního vzdlávání znalostmi potebnými k organizanímu a metodickému vedení ošetovatelské pée. Rozpis uiva Úvod do problematiky. Zásady vzdlávání dosplých, cíle, vedení, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví. Práva a povinnosti zdravotnických pracovník. Povinná mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Management a role manažera. Klíové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví. Leadership a role lídra. Firemní kultura. Strategický management. Management zmn. Management asu. Budování a ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj. Strategické ízení kvality zdravotní pée. Indikátory kvality ošetovatelské pée a jejich sledování. Standardy ošetovatelské pée, správné vedení zdravotnické dokumentace. ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických zaízeních vetn sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality. Podprné techniky zvládání pracovní zátže, podprné techniky v komunikaci s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami Minimální poet hodin 3 3

4 Edukace Przkumné a výzkumné šetení v ošetovatelství Vybraná problematika veejného zdraví Krizový management ve zdravotnictví pacient. Etický pístup k pacientm a jejich blízkým s ohledem na vk a charakter onemocnní. Identifikace faktor ovlivujících kvalitu života pacient. Edukace pacient a jiných osob. Specifika edukace dtí, senior, cizinc a zvláštních skupin nemocných. Tvorba edukaních materiál. Zásady moderní prezentace. Charakteristika, specifika a význam ošetovatelského výzkumu. Techniky výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zpsob vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk, aplikace poznatk do praxe. Vymezení problematiky veejného zdraví, determinanty zdraví a jejich aktuální situace v R, aktuální zdravotní politika v evropském kontextu. Radianí ochrana ionizující záení, jeho základní druhy a vlastnosti, nepíznivé úinky ionizujícího záení, radianí zátž obyvatel, zpsoby ochrany ped ionizujícím záením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího záení, legislativa v oblasti radianí ochrany, odpovdnosti pi využívání zdroj ionizujícího záení. Problematika závislostí škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí na NL v R. Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností, zdravotní a právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL. Mimoádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny katastrof, spektrum postižení). Krizová pipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového ízení a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové pipravenosti zdravotnických zaízení). Hromadný výskyt postižených (základní pojmy, zdravotnický záchranný etzec, zdravotnická záchranná služba, traumatologický plán nemocnice základní úkoly, organizace práce pi hromadném píjmu, tídní pacient). Evakuace nemocnic (zásady evakuace, evakuaní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady, prostedky individuální ochrany, základní vybavení domácnosti, informování obyvatelstva, vzdlávání) 5 3

5 Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba Absolvent/ka: Výsledky vzdlávání Zpsob ukonení modulu zná zásady vzdlávání dosplých, umí rozeznat a posoudit neetické a protiprávní chování spolupracovník a vyhodnotit jeho dsledky, zná základní zákonné a provádcí pedpisy ve zdravotnictví a je si vdoma právní odpovdnosti ve zdravotnictví, umí vysvtlit význam pojmu management, ízení a vedení, popsat a vysvtlit kulturu organizace a její význam, chápe nutnost vlastního odborného rstu a rozvoje, umí rozpoznat své postoje, pístupy, zpsob komunikace pi personální práci, pi efektivním hospodaení a pi zjišování poteb a pání pacientek a jejich rodin, uvdomuje si neustálou potebu zvyšování kvality práce a spolupráce, zná zásady prevence pochybení ve zdravotnické praxi, zná vybranou problematiku edukace pacient, navrhuje a vypracovává plány edukace pacient, pípadn rodinných píslušník a jiných osob, postupuje dle moderních a vdecky ovených metod, podílí se na výzkumných šeteních a projektech, zná úinky ionizujícího záení, systém radianí ochrany, zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany a praktické metody ochrany, zná základy krizového managementu a umí se podílet na pechodu innosti zdravotnického zaízení ze standardních podmínek do inností za podmínek nestandardních. Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) 3.. Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpenosti ošetovatelské pée, koordinovat práci len ošetovatelského týmu, hodnotit kvalitu ošetovatelské pée, identifikovat faktory ovlivující kvalitu života pacient, provádt przkumná a výzkumná šetení, navrhovat a vypracovávat plány edukace pacientk, blízkých osob, pipravovat edukaní materiály.

6 3. Uební osnovy odborných modul povinné Cíl: Pipravit všeobecnou sestru pro požadované innosti konkrétního oboru specializace. 3.. Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul OM Role sestry v perioperaní péi Typ modulu povinný Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM Téma Úvod do problematiky Role sestry v perioperaní péi Organizan provozní problematika operaního traktu Hygiena, mikrobiologie a epidemiologie v perioperaní péi 0 dn teorie, tj. 80 hodin 3 dny, tj. hodin praxe ( dny sterilizace, anestezie) 3 (0 kredit za teoretickou ást, 3 kredity za praktickou ást) Vybavit všeobecnou sestru základními vdomostmi a dovednostmi a pipravit ji tak pro poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée u pacienta, který podstupuje operaní lébu nebo vyšetení v perioperaním prostedí. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM. Kategorie zdravotnických pracovník v oboru perioperaní pée, chirurgický tým. Vzdlání, kompetence a role perioperaní sestry. Umístní, prostorové uspoádání, stavebn technické, a technologické vybavení operaních trakt, centrálních sterilizací a písálových sterilizací. Organizace a ízení operaního traktu - organizaní struktura, nápln práce a harmonogramy práce operaního traktu. Efektivita provozu operaního traktu - rozpoet, využití jednotlivých operaních sál, pístroj, náklady na spotební materiál. Zdraví a bezpeí pacienta a personálu - rizika perioperaního prostedí, provozu a perioperaního procesu a jejich prevence(bezpenost pacienta perioperaní bezpenostní procedura, IMCHV, bezpenost personálu-nemoci z povolání, pracovní úrazy a jejich prevence). Radianí ochrana. Minimální poet hodin Dokumentace v perioperaní péi a její význam. Zákonné normy ve vztahu k hygienickým požadavkm na provoz zdravotnických zaízení. Nemocnice jako ekologický systém. Manipulace s odpadem a jeho likvidace. 7

7 Základy dezinfekce, dekontaminace a sterilizace ZP Základy anesteziologie a resuscitace Základy ošetovatelské perioperaní pée isté prostory v rámci operaního traktu - požadavky na pracovišt podle tíd istoty a hygienicko-epidemiologických rizik. Nozokomiální nákazy a bariérové ošetovací techniky jako prevence nozokomiálních nákaz v perioperaním prostedí. Profesionální nákazy v perioperaním prostedí a prevence profesionálních nákaz. ( IMCHV vznik, prevence) Vybrané infekní onemocnní se závažným prbhem. MRSA, ešení septických komplikací, bariérový režim Klasifikace chirurgických ran (operaních výkon) dle míry mikrobiální kontaminace. Transport kontaminovaných zdravotnických prostedk (dále jen ZP), dezinfekce a ištní ZP, setování ZP a obaly a obalové systémy v pedsterilizaní píprav Vyšší stupe dezinfekce. Sterilizace ZP, transport a uložení sterilních ZP Farmakologie související s anestézií, kardiopulmonální resuscitací (dále jen KPR), manipulace s léky, skladování a jejich likvidace. Základy anesteziologie. Anesteziologický pístroj vetn píslušenství, jeho obsluha a údržba. Perioperaní proces anesteziologické pée - píprava pacienta na anestezii, zajištní prchodnosti dýchacích cest, udržování anestezie, ukonení anestezie. Dokumentace a hlášení v anesteziologii. Pooperaní pée, šok a prevence pooperaních komplikací Základní KPR a rozšíená v krizových situacích na operaním sále. Universální instrumentarium, základní pístrojové vybavení, šicí materiál, chirurgické jehly, implantáty, rouškovací systémy, ochranný odv a další ZP, materiály a pomcky v perioperaním procesu. Pacient v perioperaním procesu - edukace pacienta v perioperaní péi, píjem pacienta na operaní sál (dále jen OS), bezpenostní opatení, polohování a fixace pacienta, antisepse operaního pole, zarouškování pacienta, pée o operaní ránu a drenáže bezprostedn po operaním výkonu, pedávání pacienta na oddlení. Odbry biologického materiálu v perioperaním prostedí 5 6 8

8 Etika perioperaní pée Personál v perioperaním procesu - prchod filtrem, hygienické zabezpení rukou v perioperaní péi, vetn chirurgické dezinfekce rukou, oblékání operaních plášt a operaních rukavic. Perioperaní pée v roli instrumentáky, obíhající sestry (cirkulující sestry) a nástrojové (sterilizaní) sestry - zásady a innosti. Píprava operaního sálu k operanímu výkonu. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: se orientuje v legislativ, innostech a kompetencích sestry pro perioperaní péi, umí vysvtlit význam týmové spolupráce v oboru perioperaní pée a své postavení v chirurgickém týmu, popíše a zdvodní základní hygienické, stavebn technické a bezpenostní požadavky na výstavbu a provoz operaního traktu a centrální sterilizace, popíše možnosti ízení operaního traktu a centrální sterilizace, uvede nápln práce v perioperaním prostedí z rzných hledisek, popíše a vysvtlí funkci nápln práce a harmonogramu práce, orientuje se v požadavcích na efektivitu práce v perioperaní péi, vyjmenuje a zdvodní bezpenostní rizika perioperaního prostedí, provozu a perioperaního procesu, zárove uvede preventivní opatení na ochranu a bezpenost pacienta, všech pítomných v perioperaním prostedí, vyjmenuje používanou dokumentaci v perioperaní péi, charakterizuje dokumentaci perioperaního ošetovatelského procesu a uvede a zdvodní pro koho a pro jaké oblasti má dokumentace v perioperaní péi význam, vyjmenuje, orientuje se a vyhledá potebné informace v zákonných normách, které se vztahují k pedcházení vzniku a šíení nozokomiálních nákaz a k hygienickým požadavkm v perioperaní prostedí, definuje nozokomiální nákazy, popíše podmínky jejich šíení v perioperaním prostedí a uvede a zdvodní zpsoby vytváení a udržování aseptického prostedí (bariérové ošetovací techniky), orientuje se ve vybraných infekních onemocnních a uvdomuje si dležitost bariérových ošetovacích technik a dalších preventivních opatení v prevenci nozokomiálních a profesionálních nákaz, klasifikuje chirurgické rány podle mikrobiální kontaminace, uvede jejich charakteristiku a vysvtlí význam lenní chirurgických ran pro péi o pacienta v perioperaním prostedí, vyjmenuje nejastjší odbry biologického materiálu v perioperaním prostedí, uvede a zdvodní zásady a nejastjší 3 3

9 chyby pi odbru, manipulaci a transportu biologického materiálu, volí, ídí a podílí se na procesu pedsterilizaní pípravy a sterilizace ZP dle stanovených zásad a provozního ádu, orientuje se v základech anesteziologické ošetovatelské pée, poskytuje základní KPR a orientuje se v problematice rozšíené KPR, vyjmenuje základní pístrojové vybavení operaního traktu, zásady zacházení s ním, popíše údržbu a bezpenostní opatení pi jejich použití, vysvtlí pojem atest a uvede jeho význam v perioperaní péi, vyjmenuje základní požadavky na operaní stoly, pídatná zaízení, vetn zásad zacházení s nimi, popíše údržbu a bezpenostní opatení pi jejich použití, vyjmenuje a zdvodní požadované vlastnosti na instrumentarium, uvede materiály, ze kterých jsou vyrobeny, druhy možných korozí, vetn píin a preventivních opatení, pojmenuje a kategorizuje jednotlivé nástroje z rzných hledisek a uvede jejich vhodné použití, vyjmenuje a zdvodní požadované vlastnosti na šicí materiály a chirurgické jehly, vetn jejich kategorizace z rzných hledisek a uvede jejich vhodné použití, uvede souásti ochranného odvu (nesterilního, sterilního) ureného pro operaní trakt, požadované vlastnosti a jejich význam, vetn používaných materiál ve zdravotnické praxi, jejich výhody a nevýhody, vyjmenuje a popíše fáze perioperaní pée o pacienta v perioperaním prostedí, vetn stanovených zásad a zdvodní jejich dodržování v jednotlivých fázích perioperaní pée, vyjmenuje a popíše fáze pípravy operaního týmu k operanímu výkonu, vetn obecn uznávaných zásad a zdvodní jejich dodržování v jednotlivých fázích pípravy, popíše a vysvtlí problematiku základ vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée poskytované pacientovi bezprostedn ped, v prbhu a bezprostedn po operaním výkonu v roli instrumentáky a zdvodní dodržování bezpenostních opatení a zásad asepse pi jejím poskytování, popíše a vysvtlí problematiku základ vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée poskytované pacientovi bezprostedn ped, v prbhu a bezprostedn po operaním výkonu v roli cirkulující (obíhající) sestry a zdvodní dodržování bezpenostních opatení a zásad asepse pi jejím poskytování, popíše a vysvtlí problematiku základ nepímé specifické ošetovatelské perioperaní pée poskytované pacientovi bezprostedn ped, v prbhu a bezprostedn po operaním výkonu v roli sterilizaní (nástrojové) sestry a zdvodní dodržování bezpenostních opatení a zásad asepse pi jejím poskytování.

10 Seznam výkon Minimální poet výkon Transport a píjem kontaminovaných ZP na CS Runí dezinfekce a mechanická oista Obsluha mycího a dezinfekního automatu Obsluha ultrazvukového pístroje k doišování instrumentaria Kontrola, setování a balení ZP Obsluha parního sterilizaního pístroje, vetn kontroly, vyhodnocení a vedení dokumentace sterilizaního procesu Obsluha pístroje pro sterilizaci termolabilních ZP (formaldehyd, etoxen, plasma), vetn kontroly, vyhodnocení a vedení dokumentace sterilizaního procesu Distribuce, transport a pedávání sterilních ZP, vetn kontroly a vedení patiné dokumentace Edukace pacienta ped operaním výkonem v rámci svých kompetencí Píprava a kontrola anesteziologického pístroje ped operaním výkonem Píjem pacienta na operaní oddlení Píprava pacienta k celkové anestezii Píprava ZP, potebného zdravotnického materiálu a pomcek a asistence u endotracheální intubace Pée o pacienta po celkové anestezii Píprava ZP, potebného zdravotnického materiálu a pomcek a asistence u epidurální anestezie Pée o pacienta po epidurální anestezii Pedání pacienta z operaního oddlení na lžkové oddlení Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul.

11 3.. Uební osnova odborného modulu OM Odborný modul OM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM Téma Úvod do problematiky Úvod do vybraných obor (všeobecné chirurgie, hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologie, gynekologie a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgie. ZP ve všeobecné chirurgii hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologii, gynekologii a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgii. Perioperaní pée o pacienta ve vybraných oborech (všeobecné chirurgii, hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologii, gynekologii a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgii) povinný 0 dn, tj. 80 hodin teoretické výuky dn, tj. 96 hodin odborné praxe, z toho: 3 dny, tj. hodin na OS všeobecné chirurgie dny, tj. 6 hodin na OS gynekologicko porodnických den, tj. 8 hodin na OS hrudní chirurgie den, tj. 8 hodin na OS oní chirurgie den, tj. 8 hodin na OS plastické chirurgie den, tj. 8 hodin na OS urologie den, tj. 8 hodin na OS dtské chirurgie dny, tj. 6 hodin na OS kardiochirurgie a cévní chirurgie a angiologie 5 dn, tj. 0 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 67 (0 kreditza teoretickou ást, kreditza praktickou ást, 5 kreditza praktickou ást v akreditovaném zaízení) Pipravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée u pacienta podstupujícího operaní lébu nebo vyšetení ve ve vybraných oborech (všeobecné chirurgii, hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologii, gynekologii a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgii. Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM. Vymezení ve vybraných obor (všeobecné chirurgie, hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologie, gynekologie a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgie. - operaní postupy, techniky, technické principy. Pístrojová technika, klasické a miniinvazivní instrumentarium, šicí materiál, implantáty, staplery a další zdravotnické prostedky a pomcky používané ve ve vybraných oborech (všeobecné chirurgii, hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologii, gynekologii a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgii. Minimální poet hodin 3

12 Specifika perioperaní pée u vybraných operaních výkon Operaní výkony ve všeobecné chirurgii Zvláštnosti anestezie, poloh pacienta, pípravy operaního pole a rouškování pacienta, vetn bezprostední pedoperaní a pooperaní pée u vybraných operaních výkon a nejastjší odbry biologického materiálu ve ve vybraných oborech (všeobecné chirurgii, hrudní, kardiochirurgii a cévní, urologii, gynekologii a porodnictví, oní, plastické a dtské chirurgii. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných ve všeobecné chirurgii Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb ve všeobecné chirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky ve všeobecné chirurgii. Operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon ve všeobecné chirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky. Operace na bišní stn a tíselném kanálu - kýly, náhlé píhody bišní (akutní apendicitida, peritonitida, ileózní stavy, krvácení do zažívacího traktu), operace v oblasti brániního hiátu a abdominálního jícnu, operace žaludku a duodena, operace na tenkém stev a tlustém stev, operace v oblasti anální krajiny, operace jater, žluníku a žluových cest, operace slinivky bišní a sleziny, operace mléné žlázy, operace štítné žlázy, nejastjší minimáln invazivní operace v digestivní chirurgii. Operaní výkony v hrudní chirurgii Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v hrudní chirurgii Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v hrudní chirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v hrudní chirurgii

13 Vybrané operaní výkony v kardiochirurgii a cévní chirurgii Operace v hrudní chirurgii: hrudní punkce a drenáž, operace plic a tracheobronchiálního stromu, operace na hrudním jícnu, operace mediastina, nejastjší minimáln invazivní operace v hrudní chirurgii. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v kardiochirurgii a v cévní chirurgii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v kardiochirurgii a v cévní chirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon, pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v kardiochirurgii a v cévní chirurgii. Operace v cévní a transplantaní chirurgii: nitrohrudní operace na vegetativních nervech a lumbální sympatektomie, operace varix dolních konetin, operace na tepenném a portálním systému, multiorgánový odbr orgán a transplantace ledviny. Vybrané operaní výkony v intervenní angiologii a radiologii Vybrané operaní výkony v urologii Úvod do oboru intervenní angiologie a radiologie. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v intervenní angiologii a radiologii. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v urologii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v urologii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v urologii. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v urologii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace moových cest, operace moového mchýe, operace ledvin, operace prostaty.

14 Vybrané operaní výkony v gynekologii a porodnictví Vybrané operaní výkony v oní chirurgii Vybrané operaní výkony v plastické a rekonstrukní chirurgii Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v gynekologii a porodnictví. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v gynekologii a porodnictví. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v gynekologii a porodnictví. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v gynekologii a porodnictví - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace na adnexech, operace na dloze, poševní operace, císaský ez, extrakce (vybavení) plodu. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v oní chirurgii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v oní chirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v oní chirurgii. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v oní chirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky, operace katarakty, operace glaukomu, operace strabismu, enukleace oka, transplantace rohovky, operace pi poranní oka. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v plastické a rekonstrukní chirurgii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v plastické a rekonstrukní chirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon, pehled a charakteristika operaních pístup, techniky v plastické a rekonstrukní chirurgii.

15 Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v plastické a rekonstrukní chirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky. Operace v plastické chirurgii: autotransplantace kže, penos dermoepidermálního štpu, penos kže v celé tloušce, laloková plastika, operace obliejových rozštp, rhinoplastika, augmentace prs, operace venter pendulus, operace Dupuytrenovy kontraktury ruky. Chirurgická terapie popálenin: píjmové ošetení tžce popáleného pacienta, léba popáleninového šoku, pevaz, transplantace a rekonstrukní techniky u popáleného. Zvláštnosti operaních výkon v dtské chirurgii, patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb. Pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v dtské chirurgii. Vybrané operaní výkony Vybrané operaní výkony a specifické aspekty v dtské chirurgii jednotlivých operaních výkon v dtské chirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace náhlých píhod bišních v dtské chirurgii, operace vrozených vad. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: orientuje se v organizaci, struktue a provozu operaního traktu, využívá znalosti kompetencí sestry pro perioperaní péi pi poskytování vysoce specializované ošetovatelské periopeaní pée jako len chirurgického týmu, uvdomuje si rizika perioperaního prostedí, provozu a perioperaního procesu a zajišuje dle stanovených zásad ochranu a bezpenost pacienta a všech pítomných v perioperaním prostedí ve spolupráci s víceoborovým týmem, dokumentuje vysoce specializovanou ošetovatelskou perioperaní péi dle uznávané struktury a uvdomuje si význam dokumentace v perioperaní péi, zvládá KPR v rizikových situacích perioperaního prostedí jako len resuscitaního týmu v rámci svých kompetencí, orientuje se v pístrojovém vybavení, instrumentariu, implantátech a dalších ZP, materiálech a pomckách používaných na

16 Seznam výkon operaních sálech a systematicky je zajišuje, volí a pipravuje k operanímu výkonu dle poteb operaního týmu, zásad asepse a ve vztahu k bezpenosti a ochran zdraví, poskytuje pímou i nepímou vysoce specializovanou ošetovatelskou perioperaní péi pacientovi efektivn a dle zásad asepse a zásad perioperaní pée v roli instrumentáky, cirkulující (obíhající) a sterilizaní (nástrojové) sestry, orientuje se v anatomii a funkci orgán a orgánových systém operovaných ve vybraných oborech (všeobecná chirurgie, hrudní, kardiochirurgie a cévní, urologie, gynekologie a porodnictví, oní, plastická a dtská chirurgie) a dokáže je využít pi poskytování perioperaní pée v roli instrumentáky, zná patofyziologické stavy a orientuje se v diagnostických metodách, které se vztahují k jednotlivým patofyziologickým stavm ve vybraných oborech (všeobecná chirurgie, hrudní, kardiochirurgie a cévní, angiologie, urologie, gynekologie a porodnictví, oní, plastická a dtská chirurgie.), má pehled o operaních výkonech a specifických aspektech konkrétních operaních výkon ve vybraných oborech (všeobecná chirurgie, hrudní, kardiochirurgie a cévní, urologie, gynekologie a porodnictví, oní, plastická a dtská chirurgie) a využívá tyto znalosti pi poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi, a to v roli instrumentáky, cirkulující (obíhající) a sterilizaní (nástrojové) sestry, zná operaní postupy a techniky, musí být schopná doasn, nebo i trvale zastoupit asistujícího lékae pokud budou perioperaním sestrám vymezeny tyto kompetence, orientuje se v krizových situacích souvisejících se zajištním provozu na operaních sálech. Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu ve všeobecné chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního operaního výkonu ve všeobecné chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu ve všeobecné chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního operaního výkonu ve všeobecné chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v hrudní chirurgii Minimální poet výkon Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée

17 pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v hrudní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v kardiochirurgii a cévní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního operaního výkonu v kardiochirurgii a cévní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v urologii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního operaního výkonu v hrudní urologii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientce v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v gynekologii a porodnictví Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientce v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v gynekologii a porodnictví Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v oní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v oní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v plastické a rekonstrukní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v plastické a rekonstrukní chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v dtské chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v dtské chirurgii Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul 3.

18 3..3 Uební osnova odborného modulu OM 3 Perioperaní pée o pacienta ve vybraných oborech (ortopedie, Odborný modul OM 3 traumatologie, neurochirurgie, ORL, stomatochirurie,dtská ortopedie, traumatologie a neurochirurgie) Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl OM 3 Téma Úvod do problematiky Úvod do problematiky chirurgických obor a disciplín povinný 0 dn, tj. 80 hodin teoretické výuky 0 dn, tj. 80 hodin odborné praxe, z toho: dny, tj. 6 hodin na ortopedických OS 3 dny, tj. hodin na traumatologických OS dny, tj. 6 hodin na OS dtské ortopedie, neurochirurgie a traumatologie den, tj. 8 hodin na neurochirurgických OS den, tj. 8 hodin na ORL OS den, tj. 8 hodin na stomatochirurgických OS 5 dn, tj. 0 hodin odborné praxe na akreditovaném pracovišti 65 (0 kreditza teoretickou ást, 0 kreditza praktickou ást, 5 kreditza praktickou ást v akreditovaném zaízení) Vybavit všeobecnou sestru základními vdomostmi a dovednostmi a pipravit ji tak pro poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée u pacienta, který podstupuje operaní lébu nebo vyšetení v perioperaním prostedí Rozpis uiva Úvod do problematiky jednotlivých tematických celk OM 3. Klasifikace chirurgických výkon z rzných hledisek, operaní indikace, základy operaní techniky. Pístrojová technika, instrumentarium, šicí materiál, implantáty a další zdravotnické prostedky a pomcky používané ve vybraných oborech Minimální poet hodin 3 5

19 Vybrané operaní výkony v traumatologii Vybrané operaní výkony v ortopedii Topografická anatomie a funkce pohybového ústrojí ve vztahu k operaním výkonm v traumatologii. Klasifikace zlomenin, klasifikace poranní mkkých tkání, diagnostika a indikace k operaní léb. Zásady osteosyntézy, druhy a techniky jednotlivých druh osteosyntéz, pehled a charakteristika operaních pístup v traumatologii. Komplikace léení zlomenin - paklouby, infekt, defekty kostí. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v traumatologii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace diafyzárních zlomenin - nitrodeová, osteosyntéza, LCP dlahy, operace metafyzárních zlomenin, operace otevených zlomenin, artroskopické operace a artroskopicky asistované, osteosyntézy, kompartment syndrom a jeho ešení. Polytrauma, sdružené poranní, trauma bicha a hrudníku - specifické aspekty jednotlivých operaních výkon - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: Topografická anatomie a funkce pohybového ústrojí ve vztahu k vybraným operaním výkonm v ortopedii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k vybraným operaním výkonm. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v ortopedii. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v ortopedii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace vrozených a získaných 6 6 6

20 Vybrané operaní výkony v neurochirurgii Vybrané operaní výkony v ORL Vybrané operaní výkony ve stomatochirurgii deformit nohy, operace ramenního kloubu, operace kolenního kloubu, operace kyelního kloubu. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v neurochirurgii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v neurochirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon, pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v neurochirurgii. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v neurochirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace mozku, operace na pátei a míše, operace periferních nerv, stereotaktické operace. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných v otorinolaryngologii (dále jen ORL). Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb v ORL. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon a pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v ORL Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v ORL - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace ucha, operace nosu a paranasálních dutin, operace hltanu, operace na krku. Topografická anatomie a funkce orgán operovaných ve stomatochirurgii. Patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb ve stomatochirurgii. Názvosloví a charakteristika základních typ operaních výkon, pehled a charakteristika operaních pístup, techniky ve stomatochirurgii. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon ve stomatochirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace,

21 Vybrané operaní výkony v dtské traumatologii, ortopedii, neurochirurgii pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky. Dentoalveolární výkony: chirurgická extrakce zubu, resekce koenového hrotu. Maxilofaciální chirurgické výkony: stabilní osteosyntéza zlomeniny dolní elisti, korekce pedkusu dolní elisti sagitální osteotomií, operace karcinomu dolního rtu, operace karcinomu spodiny ústní a jazyka. Zvláštnosti operaních výkon v dtské traumatologii, ortopedii, neurochirurgii, patofyziologické stavy, jejich diagnostika a indikace k operaní léb. Pehled a charakteristika operaních pístup a techniky v dtské traumatologii, ortopedii, neurochirurgii. Vybrané operaní výkony a specifické aspekty jednotlivých operaních výkon v dtské traumatologii, ortopedii, neurochirurgii - operaní výkon, indikace, poloha pacienta, pístup, postup, komplikace, pístrojová technika, specifické instrumentarium, implantáty, léiva a další zdravotnické prostedky, materiály a pomcky: operace úraz dtí, operace vrozených vad. Ukonení modulu Hodnocení, shrnutí, zptná vazba. 6 5 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: orientuje se v klasifikaci operaních výkon z rzných hledisek, rozumí názvosloví základních operaních výkon a zná obecné zásady operování, piemž si uvdomuje význam tchto znalostí pro poskytování perioperaní pée, orientuje se v anatomii a funkci orgán a orgánových systém operovaných v jednotlivých klinických oborech a disciplinách a dokáže je využít pi poskytování perioperaní pée v roli instrumentáky, zná patofyziologické stavy a orientuje se v diagnostických metodách, které se vztahují k jednotlivým patofyziologickým stavm v jednotlivých klinických oborech a disciplinách, má pehled o operaních výkonech a specifických aspektech konkrétních operaních výkon v jednotlivých klinických oborech a disciplinách a využívá tyto znalosti pi poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi, a to v roli instrumentáky, cirkulující (obíhající) a sterilizaní (nástrojové) sestry.

22 Seznam výkon Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v traumatologii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního výkonu v traumatologii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v traumatologii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního výkonu v traumatologii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v ortopedii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního výkonu v ortopedii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v ortopedii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního výkonu v ortopedii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v neurochirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v neurochirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v ORL Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního výkonu v ORL Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu ve stomatochirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného miniinvazivního výkonu stomatochirurgii Minimální poet výkon

23 Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli cirkulující (obíhající) sestry u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v dtské traumatologii, ortopedii, neurochirurgii chirurgii Poskytování vysoce specializované ošetovatelské perioperaní pée pacientovi v roli instrumentáky u mén nároného až stedn nároného operaního výkonu v traumatologii, ortopedii, neurochirurgii chirurgii Zpsob ukonení modulu: Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, simulace výkon na modelu, apod.), splnní odborné praxe a potvrzení výkon daných pro odborný modul Schopnosti a dovednosti po absolvování odborných modul Absolvent/ka odborných modul je pipraven/a: zajišovat pedsterilizaní pípravu a sterilizaci zdravotnických prostedk základními a specifickými zpsoby a metodami, rozhodovat o zpsobu vytváení a udržování asepse v perioperaním prostedí ve spolupráci s orgány ochrany veejného zdraví, zajišovat stálou pohotovost pracovišt, základních a speciálních pístroj, instrumentaria, implantát a dalších zdravotnických prostedk, potebného materiálu a pomcek k plánovaným a neodkladným operaním výkonm, zajišovat, pipravovat a doplovat instrumentárium, implantáty, staplery a další zdravotnické prostedky, materiál a pomcky bezprostedn ped, v prbhu a bezprostedn po operaním výkonu dle poteb operaního týmu, zajišovat pípravu, manipulaci a obsluhu operaních stol, pístroj a tlakových nádob, zajišovat základní polohy a fixaci pacient na operaním stole, vetn prevence komplikací z imobilizace, a to ve spolupráci s lékaem a ostatními leny operaního týmu, podílet se na specifickém polohování a fixaci (repozice a fixace) pacienta na operaním stole pod odborným dohledem a pímým vedením lékae, pikládat nebo zajišovat piložení inaktivní elektrody pi použití monopolární koagulace u pacienta, provádt antisepsi operaního pole, podílet se na rouškování pacienta, instrumentovat pi operaních výkonech, provádt ve spolupráci s chirurgickým týmem poetní kontrolu nástroj, bišních roušek a dalších použitých zdravotnických prostedk bezprostedn ped, dle poteb v prbhu a bezprostedn po operaním výkonu, asistovat u mén nároných operaních výkon.

24 Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Školitel pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon stanovených vzdlávacím programem. Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost v oboru a osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splnní výkon. a) Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání. Do studijního prkazu zapisuje ukonení každého modulu a získaný poet kredit. b) Pedpoklad pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování teoretické a praktické výuky; vetn splnní požadované odborné praxe v akreditovaném zaízení potvrzené ve studijním prkazu a splnní výkon obsažených ve vzdlávacím programu potvrzené pidleným školitelem; získání píslušného potu kredit. c) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle vyhlášky. 89/009 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis.

25 5 Profil absolventa Absolvent specializaního vzdlávání v oboru Perioperaní pée je pipraven provádt, zajišovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetovatelskou péi v perioperaní péi. Je oprávnn na základ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpeovat perioperaní péi v rozsahu své specializované zpsobilosti stanovenou innostmi, ke kterým je pipraven na základ tohoto vzdlávacího programu. 5. Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Všeobecná sestra se specializovanou zpsobilostí v oboru Perioperaní pée je pipraven/a: poskytovat ošetovatelskou perioperaní péi, založenou na individuálním a holistickém pístupu k pacientovi a na ošetovatelském procesu, provádt ošetovatelskou perioperaní péi v souladu s etickými a právními aspekty ošetovatelské pée, efektivn komunikovat s pacienty a jejich rodinami a jinými pracovníky podílejícími se na ošetovatelské perioperaní péi, zvládat multikulturní odlišnosti v ošetování pacient na vlastním pracovišti v rámci své specializace, odborn vést mén zkušené pracovníky svého oboru, personál zpsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo pod pímým vedením a úastníky studia specializaního vzdlávání oboru Perioperaní pée v roli školitele, navrhovat a vypracovávat plány edukace pro pacienta, pípadn jiné osoby, systematicky plánovat, ídit, realizovat a vyhodnocovat vysoce specializovanou ošetovatelskou péi v rámci perioperaní pée, brát v úvahu lidské, materiální a finanní zdroje pi ízení a poskytování ošetovatelských služeb v perioperaním prostedí, uplatovat manažerské funkce, jejichž cílem je zvyšování kvality specializované ošetovatelské pée a minimalizace pochybení v ošetovatelské praxi, podílet se na pechodu zdravotnického zaízení ze standardních podmínek do innosti za nestandardních podmínek, brát v úvahu orientaci na podporu a udržování zdraví, prevenci, rehabilitaci, vetn ohledu na životní prostedí pi ízení a poskytování ošetovatelských služeb v perioperaním prostedí, zajišovat a poskytovat aseptickou a bezpenou vysoce specializovanou ošetovatelskou perioperaní péi pacientovi, vetn zajištní bezpeí personálu v perioperaním prostedí ve spolupráci s víceoborovým týmem, podporovat a zvládat týmový pístup v ošetovatelské péi o pacienta v perioperaním prostedí,

26 prokázat dovednosti sestry v roli instrumentáky, cirkulující (obíhající) a sterilizaní (nástrojové) sestry, využít oblast informatiky, coby zdroje aktuálních informací pro ošetovatelskou perioperaní péi, vzdlávat se, zvládat metody výzkumu, realizovat výzkumnou innost a získané poznatky založené na výsledcích výzkumu uplatovat v perioperaní péi, pispívat k rozvíjení a dodržování vysoké úrovn profesionální ošetovatelské perioperaní pée. 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditována dle ustanovení 5 zákona. 96/00 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. 6. Akreditovaná zaízení a pracovišt Personální požadavky Školitelem pro praktickou výuku se rozumí zamstnanec akreditovaného zaízení ve smyslu zákona. 96/00 Sb. ve znní pozdjších právních pedpis, který organizuje a ídí teoretickou nebo praktickou ást specializaního vzdlávání*. Školitelem mže být pouze všeobecná sestra se specializovanou zpsobilostí v oboru specializace Perioperaní pée (díve Instrumentování na operaním sále), který je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra a pracuje v oboru specializace minimáln 5 let. Do 5 let ve funkci školitele je povinen absolvovat vzdlávací akci v rozsahu minimáln 0 hodin zamenou na problematiku vzdlávání (pedagogika, didaktika, andragogika). Lektorem pro teoretickou výuku se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializaního vzdlávání. Lektorem mže být zdravotnický pracovník, který je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu s profesními zkušenostmi a výkonem povolání v délce nejmén 5 let. Léka s atestací v píslušném oboru. Další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. atd.), která odpovídá zamení vzdlávacího programu (pedmty jako je management, právní problematika, krizový management, atd.). Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zpsobilosti, o délce * školitelem mže být i mentor, pokud spluje požadavky na školitele stanovené vzdlávacím programem

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 3 Učební plán... 3 3. Učební osnova základního modulu...

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 98 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 98 3 Uební plán... 993 3.1

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta)

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) Obsah 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) 3. Vyšetření chirurgického nemocného (J. Valenta) 4. Endoskopie v chirurgii (J.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v chirurgických oborech

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Okruhy otázek: I. Základy perioperační

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný... 4 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 3 Učební plán...

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 71 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 71 Uební plán... 7.1 Učební osnova

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných

Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných aseptických podmínkách? Jak zajistit dodržování chování

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech. Jedličková Jaroslava

Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech. Jedličková Jaroslava Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech Jedličková Jaroslava 306/2012 Sb. Tato vyhláška nás informuje o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E K L I N I C K Ý C H P R A X Í P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. OSTRAVA 2006 Význam

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

OTÁZKY Z OBECNÉ CHIRURGIE

OTÁZKY Z OBECNÉ CHIRURGIE OTÁZKY Z OBECNÉ CHIRURGIE 1. Bolest, patofyziologie, léčení akutní a chronické bolesti 2. Poruchy vědomí, příčiny, symptomatologie, klasifikace, zásady léčby 3. Operační riziko, klasifikace fyzického stavu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Zdravotní a psychologická příprava

Zdravotní a psychologická příprava 4. Zdravotní a psychologická příprava 4 - Zdravotní a psychologická příprava vyučovacích předmětu 40 vyučovacích bloku: 4. - Úvod a obecné zásady 4. - Kardiopulmonální resuscitace 6 4.3 - Krvácení, poranění,

Více

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Ortopedické oddělení: 19 standardních lůžek + 1 nadstandard Provádíme operativu běžnou v nemocnicích okresního typu. Alloplastiky kyčlí, kolen, ramen, loktů a malých kloubů. V operativně využíváme počítačovou

Více

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK)

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK) MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV- 48080-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: NZP + AK Praha 9. dubna 2015 listů: 11 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 1 Profil absolventa...3 1.1 Uplatnění absolventa...3 1.2 Výsledky vzdělávání...3 1.2.1 Obecné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NEURORADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru neuroradiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických znalostí

Více

3 Odběr biologického materiálu k vyšetření 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu..

3 Odběr biologického materiálu k vyšetření 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu.. 1 Infuze 1.1 Tělní tekutiny 1.2 Infuzní terapie 1.2.1 Účel infuzní terapie 1.2.2 Indikace infuzní terapie 1.2.3 Infuzní roztoky 1.2.4 Druhy infuzních roztoků 1.2.5 Místa aplikace infuze 1.2.5.1 Periferní

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 01 interna Průměrný věk Průměrná oš.doba Přeložení do zařízení 1 I25 Chronická isch.choroba 1 320 18 65,5 79,4 4,6 7,2 136 174 2 2-2 I21 Akutní infarkt myokardu 724 24 66,6 75,4 5,8 4,8 143 188 1 2-3 I48

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce Vzdlávací oblast : lovk a svt práce Vyuovací pedmt: Svt práce Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Svt práce je vzdlávací obsah vzdlávacího oblasti lovk a svt práce,

Více

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno 22.-23.9.září 2015 LEGISLATIVA 1/2 zákon

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením,

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením, Obsah Předmluva 11 1 Organizace práce sestry (Renata Vytejčková) 13 1.1 Ošetřovatelská profese 13 1.2 Zdravotnický tým 14 1.2.1 Ošetřovatelský tým 14 1.2.2 Hierarchie v ošetřovatelském týmu 15 1.3 Organizace

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 Výuka paliativní péče v bakalářských a navazujících magisterských oborech Fakulty zdravotnických studií V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Průmyslová

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod 1 Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod I. Úvod Perkutánní vertebroplastika je intervenční výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT. Výkon zahrnuje injekci

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2) 55/2011 Sb. znění účinné od 14. 3. 2011 55 VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 90 odst. 2 písm.

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více