Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů"

Transkript

1 Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody kolektiv autorů Praha 2012

2 Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost, o.s. Legerova 2, Praha 2 Tisk: bp-service, 17. listopadu 910/18, Opava - Kylešovice

3

4 Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody

5 2012 Institut pro informační společnost, o.s. Tato příručka vznikla díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

6 Obsah LICENCE SOFTWARE... 6 OZNAČENÍ SOFTWARE VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO LICENCE... 6 Rozdělení software podle možností jeho získání a následné distribuce... 7 Rozdělení software podle možností jeho úprav... 8 Příklady označení software podle jeho licence... 8 FREE OPEN SOURCE SOFTWARE Open source software Free software PŘÍKLADY FOSS SOFTWARE...14 MODELOVÉ PROSTŘEDÍ FOSS ALTERNATIVY Kancelářské balíky Poštovní aplikace Kalendář a groupware Webové služby Správa dokumentů Databáze Operační systém Uživatelská rozhraní Bezpečnost Virtuální osobní sítě (Virtual Private Network) Řízení Instalace systému Údržba software Management hardware a monitoring systému Správa tisku Zálohování a obnovování Servery síťové infrastruktury Podpora Jiné služby NASAZENÍ FOSS...39 ZHODNOCENÍ VHODNOSTI NASAZENÍ FOSS PRŮBĚH MIGRACE NA FOSS Obecná pravidla Spolupráce dodavatele a zákazníka Vnější vlivy Kritické faktory Doporučení MIGRACE APLIKACÍ PŘEHLED Proprietární aplikace s FOSS ekvivalenty Proprietární aplikace fungující ve FOSS prostředí Software, ke kterému může být přistupováno přes vzdálenou plochu Software, který běží pod emulátory Software, který může být kompilován pro FOSS platformy PŘECHOD Z PROSTŘEDÍ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS Plánování migrace Oblasti působnosti Obecné požadavky Duální přístup Nástroje MIGRACE PROSTŘEDÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU

7 Individuální GNU/Linux servery k existujícím Microsoft Windows NT doménám Spuštění pracovní stanice pod Linuxem v Microsoft Windows NT doméně Nastavení pro větší skupiny Spouštění pracovních stanic GNU/Linux v Active Directory doménách Paralelní infrastruktura GNU/Linux a migrace uživatelů ve skupinách Migrace aplikací na straně serveru MIGRACE PRACOVNÍ STANICE NA FOSS Kancelář Publishing Tabulkové procesory Prezentační software Grafika a práce s obrázky Kalendáře a Groupware Prohlížeče webových stránek Osobní databáze Migrace tiskových služeb Scénář č. 2 Unix Scénář č. 3 Mainframe Scénář č. 4 Tenký klient REALIZOVANÁ NASAZENÍ FOSS...82 VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZAHRANIČÍ Velké organizace Střední a menší organizace VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Velké organizace Střední a menší organizace KOMERČNÍ SFÉRA VE SVĚTĚ I ČESKÉ REPUBLICE DALŠÍ ZDROJE PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A HODNOCENÍ NASAZENÍ FOSS V českém jazyce V anglickém jazyce PŘÍLOHY SEZNAM ZKRATEK

8 Licence software V dnešní době jsou počítače běžnou součástí každodenního lidského života. Určitou představu o výpočetní technice má dnes již v našem kulturním kontextu v podstatě každý. Nepoměrně méně uživatelů této techniky však má představu, z čeho současná situace v různých podoborech tohoto průmyslu plyne. Již nějakou dobu se tak bez velké publicity stávají významným vlivem filozoficky příbuzné názory skupiny tvůrců software a jejich produkty software s otevřeným zdrojovým kódem, volně šiřitelné programy či jejich průnik tzv. svobodný software. Právní aspekty licencí a projektů spadajících do těchto skupin jsou mimo rozlišení této práce, budeme tedy nadále tato označení používat ve smyslu daném jejich autory a jejich filozofií tvorby a distribuce software. Většina projektů spadajících pod výše zmíněné pojmy samozřejmě velice úzce souvisí s fenoménem internetu a webových stránek. Masová rozšířenost těchto softwarových projektů je téměř bezvýhradně dána jejich volnou (legální) dostupností prostřednictvím internetu. Většina tohoto software je distribuována spolu s dokumentem upravujícím možnosti jejich užití a další distribuce uživatelem. Obvyklým označením pro tento dokument je licence nebo licenční dohoda koncového uživatele (EULA). Jistým zdrojem problémů z hlediska právního významu těchto textů může být nadnárodní či angloamerické prostředí většiny diskutovaných projektů a jeho dopady jejich existencí a eventuální podobu a kvalitu české verze. V informatice je zdrojovým kódem označována jakákoliv skupina instrukcí pro chod počítače zapsaných v textové podobě pomocí programovacího jazyka a většina software dnes vzniká činností programátora jako zápis právě ve formě zdrojového kódu. Pro fungování software je nutné jeho zdrojový kód v některém okamžiku přeložit do základních instrukcí cílového hardwaru. Většina softwaru je distribuována ve spustitelné podobě vzniklé překladem zdrojového kódu. Bez zdrojového kódu samotného však koncový uživatel není obvykle schopen provést žádné úpravy software. Označení software vyplývající z jeho licence V odborných materiálech a stále častěji i v materiálech určených veřejnosti se objevuje řada pojmů podcházejících dílem z prostředí informatického, dílem z prostředí právního a také částečně z oblasti filozofie. Namátkou lze jmenovat open source, shareware, public domain či proprietární software. Jelikož je angličtina ve výrazně nadnárodní oblasti IT de facto jazykovým standardem, neexistuje pro většinu těchto pojmů český ekvivalent doposud ho nikdy vlastně nebylo zapotřebí. Zato se některé z těchto pojmů dnes dostaly do povědomí i širší laické veřejnosti avšak bohužel téměř vždy bez konkrétně vymezeného významu či s významem chápaným velmi vágně nebo dokonce nesprávně. Přesnému významu těchto pojmů i jejich živým zástupcům z praxe se věnujeme dále. 6

9 V zásadě jediným určením, pod který z těchto pojmů software zařadit, jsou jeho licenční podmínky popisující možné způsoby a rozsahy užití jeho nabyvatelem. U software jsou pro obecnou veřejnost (a tedy jeho potenciální uživatele) důležité zejména dva aspekty jeho licence možnost získání (další distribuce) a možnost provedení úprav. Rozdělení software podle možností jeho získání a následné distribuce Volně šiřitelný software Software spadající do této skupiny lze zdarma legálně nabývat nejrůznějšími způsoby, dle libosti používat a šířit dále. Podmíněně šiřitelný software Nabytí, používání či další distribuce software může být podmíněna odsouhlasením licenčních podmínek nějakým způsobem omezujících nakládání uživatele s licencovaným dílem. Licenční podmínky obvykle použití či další šíření nějakým způsobem omezují nebo naopak vyžadují, aby uživatel zajistil všechny svobody vlastního (t. j. všechny, které byly poskytnuty jemu) použití software i další veřejnosti. Restrikce daná licencí může spočívat například v omezení doby možného použití software, omezení použití na osobní (neziskové, nepodnikatelské) využití či možnosti výhradně volného (zdarma) dalšího šíření software. Garance vyžadovaná licencí může spočívat například v povinnosti distribuovat software i nadále volně (zdarma) a bez jakýchkoliv dalších omezení. Oba zmíněné přístupy restrikce vs. garance svobod jsou však subjektivní a například pohled koncového uživatele bude diametrálně odlišný od pohledu programátora hodlajícího použít existující software jako základ pro komerční projekt. Komerční software Software, jehož vývoj realizují komerční subjekty (firmy) za účelem zisku má obvykle zpoplatněnou jak vlastní distribuci (fyzické médium či data), tak zejména zpoplatněná práva na jeho užívání. Parametry licenčního ujednání se liší zejména podle zamýšleného nasazení software. V drtivé většině případů nemá uživatel právo software dále šířit ani zdarma ani za úplatu a jeho užití je většinou omezené mantinely nastavenými licencí. 7

10 Rozdělení software podle možností jeho úprav Software bez omezení úprav Pokud je spolu se spustitelnou podobou software distribuován i jeho zdrojový kód a licenční podmínky nijak neomezují jeho změny, má uživatel reálnou možnost software libovolně modifikovat a svobodně s upraveným software nakládat. Software s podmíněnou možností jeho úprav V některých případech však sice uživatel možnosti úprav software sice disponuje ale následné užití jeho díla či další distribuce může být licenčně omezena. Například může být distribuce modifikovaného díla zcela zakázána nebo paradoxně omezena v tom smyslu, že musí být nadále šířeno volně zdarma. V praxi je volná distribuce modifikovaného software téměř vždy vyžadována pouze u software jeho původní autor nabízí svou prvotní verzi rovněž zdarma a snaží se tímto zabránit zpoplatnění svého díla. Software bez možnosti úprav Software distribuovaný bez zdrojového kódu je v praxi téměř neupravitelný. Téměř vždy je software ve spustitelné podobě realisticky upravitelný pouze v případě malých specializovaných projektů a téměř nikdy se nejedná o aplikační software či operační systém určený širší veřejnosti. Mimo faktické zamezení úprav software však jeho autoři zpravidla bezvýhradně využívají i právní možnosti jejich omezení či kompletního znemožnění skrze licenční ujednání. Příklady označení software podle jeho licence Výše zmiňované dílčí aspekty licenčních ujednání software nemají sloužit jako prostý výčet ale spíše přiblížit prvočtenáři některé jemné rozdíly mezi různými licencemi. Není většinou nijak zajímavé podle těchto rozdělení softw are katalogizovat ani se s izolovanými případy v praxi téměř nelze setkat. V licenčních podmínkách se obvykle vyskytují logická spojení práva a povinností koncového uživatele podle názoru či záměru tvůrce software. Níže naleznete příklady běžně užívaných označení software včetně příkladů některých licencí a projektů tyto licence využívajících. 8

11 Public domain Pojmem public domain vycházejícím z angloamerické právní kultury se nazývají obecně díla (nejen software), jejichž autor se rozhodl vzdát se svých zákonem implicitně garantovaných autorských práv a věnovat své dílo veřejnosti. Alternativou vedoucí ke stejnému konci může být uplynutí doby trvání autorských práv díla, kdy jej následně může každý bez dalšího volně využívat. V české republice by se rovněž časem mohlo jednat o software po uplynutí doby trvání autorských práv. U software označovaného jako public domain se tak předpokládá, že může být využíván kýmkoliv a bez jakéhokoliv dalšího omezení co do použití, možností úprav či šíření. Pod public domain však spadá pouze takový software nebo jeho část, která splňuje výše uvedené podmínky. Přestože tedy například bude software samotný spadat pod public domain, nemusí se to týkat jeho zdrojového kódu. Dalším problémem souvisejícím s public domain softw are je problém s autorizovatelností tohoto označení - ne všechen software označovaný jako public domain jím skutečně také je. V rámci software hrají public domain projekty v současné době pouze marginální úlohu. Public domain je tedy volně šiřitelný software bez omezení jeho úprav (alespoň teoreticky, prakticky pak pokud je public domain i zdrojový kód). Open source software (free software) Někdy překládaný jako otevřený software je software s (obvykle podmíněnou) možností úprav a většinou se jedná o podmíněně šiřitelný software či komerční software. Nejvýznamnější podskupinou je takzvaný free open source software diskutovaný níže a často nesprávně ztotožňovaný s celou kategorií open source software. Nicméně v principu tento přístup k licencování nevylučuje ani komerční software distribuovaný včetně zdrojového kódu avšak s omezenou či zakázanou možností další distribuce. Free open source software (Free software) Jediné omezení FOSS oproti public domain obvykle spočívá v nutnosti zavázat se poskytovat stejná práva a svobody (ale také přenášet zodpovědnost) na další uživatele, jimž je distribuován originální nebo modifikovaný software. Některé licence zakazují i distribuci odvozených děl za úplatu či s jakýmkoliv omezením svobod jejich uživatelů. V kostce se autoři licencujíce software jako FOSS snaží zabránit zmenšení svobod uživatelů i software odvozeného z jejich díla. Neznámější licence z této kategorie jsou GPL projektu GNU, Creative Commons licence či BSD licence používaná pro rodinu operačních systémů stejného názvu. 9

12 Freeware Na rozdíl od open source je freeware sice volně šiřitelný ale bez možností úprav téměř vždy dáno fakticky absencí zdrojového kódu a většinou i licenčně. Shareware, trialware, crippleware Jedná se o software téměř výhradně bez možnosti změn, veřejně dostupný a s omezenou možností užití. Podmínkou užití takovéhoto software obvykle bývá časově omezené použití, téměř vždy se jedná o takzvané zkušební verze komerčního software. Takový software mívá omezenou funkcionalitu a měl by sloužit k vyzkoušení ze strany koncového uživatele, na jehož základě by se měl rozhodnout a případně zakoupit plnou verzi komerčního proprietárního software. Proprietární software Software bez možností úprav se označuje též jako proprietární. Jeho použití může být velmi různé volným užitím počínaje a komerčním software poskytovaným za úplatu konče. Největší část proprietárního software je dnes komerční software (například většina aplikačního software) a opět se nesprávně někdy tyto dva pojmy používají coby synonyma. Příkladem proprietárního software jsou dnes například ovladače hardware distribuované volně jeho výrobci. Free open source software Open source software Jelikož je FOSS podmnožinou OSS, seznámíme se nejprve s charakteristikou u takovéhoto software. Nejvýraznější hnací silou stojící za FOSS názorovým proudem snažící se tuto myšlenku (znovu) rozšířit je Open Source Initiative a srozumitelně vyloženo vypadá její definice Open Source verze 1.9 takto. Volná redistribuce Nabyvatel licence musí být oprávněn počítačový program dále úplatně i bezúplatně distribuovat, nabyvatel musí být oprávněn počítačový program rozmnožovat a rozšiřovat. Nabyvatel licence nesmí být omezován ani v možnosti počítačový program distribuovat jako součást jiného počítačového programu nebo společně s jinými počítačovými programy. Oprávnění poskytovat úplatné či bezúplatné podlicence nabyvatelem nesmí být podmiňováno povinností platit odměnu poskytovateli licence. Toto však neznamená, že by licence musela být 10

13 nabyvateli poskytnuta bezúplatně. Pouze další distribuce počítačového programu, za jehož poskytnutí byla již odměna uhrazena, nesmí být ze strany původního poskytovatele zpoplatňována. Zdrojový kód Nabyvateli licence musí být poskytnut zdrojový kód počítačového programu. Nabyvatel musí být oprávněn poskytnutý počítačový program dále distribuovat jak ve formě zdrojového kódu, tak ve formě spustitelného souboru. V případě, že nabyvateli není poskytnut zdrojový kód počítačového programu, musí mu být alespoň sdělena informace, kde lze zdrojový kód bez obtíží (bez zbytečných nákladů) získat, a to pokud možno bezúplatně prostřednictvím internetu. Zdrojový kód musí být poskytnut v takové formě, aby nabyvatel programátor byl schopen počítačový program upravit. Není dovoleno činit zdrojový kód záměrně nesrozumitelný či poskytovat soubory vzniklé v různých fázích překladu počítačového programu. Odvozená díla Nabyvatel musí být na základě licenčních podmínek oprávněn poskytnutý počítačový program měnit. Nabyvatel musí být taktéž oprávněn modifikovaný počítačový program dále distribuovat, a to za stejných licenčních podmínek, jaké byly u původní verze počítačového programu. Integrita zdrojového kódu autora Distribuce modifikovaného zdrojového kódu může být licenčními podmínkami omezena pouze, pokud je společně se zdrojovým kódem původní verze počítačového programu umožněno distribuovat opravné soubory (tzv. patches), které lze použít k úpravě této verze při jejím překladu (kompilaci). Musí být výslovně umožněna distribuce počítačového programu vytvořeného (přeloženého) z modifikovaného zdrojového kódu původního programu. V licenčních podmínkách může být obsažen požadavek, aby změněný počítačový program byl označen jiným jménem nebo jiným číslem než původní verze počítačového programu. Zákaz diskriminace osob či skupin Licenční podmínky nesmí obsahovat ustanovení znamenající diskriminaci určitých osob či skupin osob. Zákaz diskriminace podle oboru činnosti Licenční podmínky nesmí obsahovat ustanovení znamenající omezení užití počítačového programu ve vztahu k určitým oblastem lidské činnosti (např. podnikání, genetický výzkum). 11

14 Aplikovatelnost licenčního ujednání Licenční podmínky musí pokrývat celou škálu právních vztahů souvisejících s poskytovaným počítačovým programem a být natolik obecné, aby pro oprávněné užití počítačového programu nebylo třeba uzavírat dodatky k těmto licenčním podmínkám či uzavírat jiné zvláštní smlouvy. Licenční podmínky nesmí být určeny pouze pro konkrétní softwarový produkt Právní vztahy související s poskytovaným počítačovým programem nesmí být odvislé od toho, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv. Všichni nabyvatelé licence k počítačovému programu musí mít stejná práva a povinnosti bez ohledu na to, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv. Licenční podmínky nesmí zasahovat do právních vztahů k jinému software Licenční podmínky nesmí žádným způsobem zasahovat do práv a povinností k jiným počítačových programům, jež jsou distribuovány společně s předmětným počítačovým programem, na něž se licenční podmínky vztahují. Např. určité licenční podmínky nesmí stanovit, že všechny počítačové programy distribuované na jednom hmotném mediu se musí řídit licenčními podmínkami splňujícími kriteria pro Open Source software. Technologická neutralita licenčních podmínek Žádné ustanovení licenčních podmínek nesmí být závislé na určité technologii. Free software Free Software Foundation coby původní autoři a šiřitelé myšlenky svobodného software popisují svobodný software jako takový, který splňuje následující popis. Svobodný software dává uživatelům svobodu spouštět, kopírovat, distribuovat, studovat, měnit a zlepšovat jej. Přesněji řečeno, vztahuje se ke čtyřem svobodám pro všechny uživatele software: Svoboda spustit program za jakýmkoliv účelem (svoboda 0). Svoboda studovat, jak program pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám (svoboda 1). Předpokladem k výše uvedenému je přístup ke zdrojovému kódu. Svoboda redistribuovat kopie, abyste pomohli vašemu kolegovi (svoboda 2). 12

15 Svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita. (svoboda 3). Předpokladem k výše uvedenému je přístup ke zdrojovému kódu. Software je svobodným, pokud uživatelé mají všechny tyto svobody. Měli byste moci redistribuovat kopie, buď modifikované či nikoliv, zadarmo nebo s poplatkem za distribuci komukoliv a kdekoliv. Mít svobodu dělat tyto věci znamená (mimo jiné), že nemusíte nikoho žádat o povolení, nebo za něj platit. Mělo by vám být rovněž umožněno modifikovat jej a používat tuto modifikovanou verzi soukromě ve vašem zaměstnání nebo volném čase, bez toho aniž byste se museli zmiňovat o jejich existenci. Pokud zveřejníte vaše změny, neměli byste být nuceni je někomu zvláště oznamovat. Svoboda používat program znamená pro jakéhokoliv jednotlivce či organizaci svobodu používat jej na jakémkoliv počítačovém systému, pro jakoukoliv práci a bez toho aniž byste následně museli kontaktovat vývojáře či jinou skupinu. Svoboda redistribuovat kopie musí zahrnovat binární i spustitelné podoby programu, stejně jako zdrojový kód pro jak modifikované, tak nemodifikované verze. Je v pořádku, není-li možné vytvořit binární nebo spustitelnou formu, lidé ale musí mít svobodu redistribuovat takové podoby programu, aby měli způsob, jak je vytvořit. Abyste měli svobodu program měnit a zveřejňovat vylepšené verze, musíte mít přístup ke zdrojovému kódu programu. Dostupnost zdrojového kódu je proto nezbytnou podmínkou pro svobodný software. Aby tyto svobody byly skutečné, musí platit tak dlouho, dokud se něčím neproviníte; jestliže má vývojář software moc změnit licenci, bez toho aniž byste mu svým jednáním k tomu zavdali příčinu, nejedná se o svobodný software. Přesto jsou však jistá pravidla o způsobu distribuce svobodného software přijatelná, pokud nejsou v rozporu se základními svobodami. Například copyleft (velmi jednoduše řečeno) je pravidlo, které říká, že pokud redistribuujete program, nesmíte k němu přidat žádná omezení, abyste tak odepřeli základní svobody ostatním. Toto pravidlo nijak neomezuje základní svobody; spíše je chrání. Svobodný software neznamená nekomerční. Svobodný program musí být dostupný pro komerční využití. Komerční vývoj svobodného software není ničím neobvyklým; takové programy jsou komerčním svobodným software. 13

16 Příklady FOSS software Základní referenční architektura (ZRA), která je použita je vybrána s ohledem na použitelnost ve většině situací. Pochopitelně tato architektura může být libovolně rozšiřována nebo zeštíhlena podle potřeby. Ve skutečnosti architektura používaná administrátory je kombinace různých architektur, které jsou potřebné pro specifické aplikace. ZRA vypadá následovně: Veškeré aplikace, pokud je to možné, běží na pracovní stanici a data jsou zálohována tamtéž. Na pracovních stanicích nejsou udržována trvalá data Veškeré autentifikace a autorizace jsou kontrolovány centrálními servery System management je centralizovaný Cílem je, aby pracovní stanice fungovaly na systému plug and play a nevyžadovaly místní podporu. Aplikace mohou běžet lokálně, aby byl minimalizován problém s odezvou. ZRA předpokládá, že je k dispozici dostatečná síťová konektivita, aby data mohla být uchovávána centrálně. Nutné je třeba podotknout, že všechny pracovní stanice musí být zcela identické, což umožňuje komukoliv, aby se přihlásil na jakýkoliv počítač, ke kterému je oprávněn přistupovat. Tato architektura vyžaduje silný system management, aby všechny pracovní stanice pracovaly po stránce software jednotně. ZRA požaduje centrální management a nastavení, která zjednoduší systém administrace. Veškerá důležitá data na centrálních serverech musí být připravena pro snadné zálohy, čímž se eliminuje možnost výskytu fatálních selhání z důvodu výpadku na straně pracovní stanice. Pokud jsou data uchovávána lokálně na pracovní, tak dochází k fixaci uživatele s počítačem. To může způsobit problém při změně lokality v rámci organizace, pokud se například změní organizační struktura. Centralizace dat do jisté míry eliminuje tento problém a vytváří jistý prostor pro flexibilitu využití pracovních stanic. Zapojením plug-n-play zařízení se minimalizují nároky na instalace a podporu těchto zařízení v novém systému. V současné době spousta administrativních architektur pro zřejmé přednosti využívá ZRA, jako logický krok. 14

17 ZRA není příliš vhodné řešení pro laptopy nebo pracovní stanice, které nejsou permanentně připojeny k síti. Taková zařízení musí být nakonfigurována ve formě velmi tlustého klienta nebo musí mít nainstalován takový distribuovaný souborový systém, který podporuje off-line operace. Modelové prostředí Kancelářské balíky Vytváření, úprava a tisk souborů, které obsahují standardizované formáty pro obchodní data jako např. obchodní korespondence, sestavy, tabulky nebo prezentace. Je nutné mít možnost nakládat s takovými proprietárními formáty, jako jsou.doc,.xls,.ppt jelikož v dnešní době reprezentují de-facto standard. Stejný přístup se týká pochopitelně i otevřených formátů, které musí být také čitelné a zapisovatelné za použití české znakové sady a jiných místních nastavení. Elektronická pošta Vytváření, příjem, zobrazování elektronické pošty včetně podpory pro zabezpečenou poštu (např. S/MIME). Kalendář a groupware Vytváření a řízení osobního a skupinového kalendáře a adresáře. Kalendáře musí umožňovat administrativu mítink např. evidenci rezervací zasedacích místností atp. Adresáře by měly být schopné integrace s dalšími funkčními skupinami. Přístup na web Jedná se o možnost přístupu k internetovým protokolům a zobrazování výsledků. Obvykle je to prováděno prohlížečem. K dispozici by měly být nástroje, které umožňují vytvářet obsah webu, který by byl podle potřeby přístupný buď jen z interního, nebo i z externího prostředí. Správa dokumentů Centralizovaná správa dokumentů by měla obsahovat efektivní nástroje pro vyhledávání a o případně obnovu ztracených dat. 15

18 Databáze Manipulace s daty v určité struktuře jak v personální tak i centrální databázi. V případě centrální databáze by se mělo jednat o komplexní RDBMS dodržující ACID pravidla. Infrastruktura Tyto skupiny software jsou obecně definovány technickými službami a obyčejně nejsou implementovány samostatně. Tyto skupiny obsahují např.: operační systémy souborové servery správu uživatelů, autentizaci a autorizaci antivirový a antispamový software zálohy a obnovy dat správa tisku Podrobněji je tento seznam rozepsán níže. Do úvahy je nutné vzít několik požadavků, které mohou být v každém nasazení jiné. Rozdíly mohou být způsobeny jak národní nebo jinou určující legislativou (interní směrnice zřizovatele organizace), tak místními nastaveními či přítomností specifických poskytovatelů podpory atp. Obecně je třeba vzít do úvahy, že by měly být čitelné veškeré formáty MS Office, ale také třeba WordPerfect nebo Lotus Notes formáty. Některé aplikace si vyměňují informace mezi širokou skupinou uživatel a administrátory, což klade nároky na zabezpečené připojení a jeho případné šifrování. FOSS alternativy Kancelářské balíky Současným standardem v oblasti kancelářských aplikací je produkt MS Office, který zahrnuje textový editor, tabulkový procesor, prezentační software, ového klienta a jiné. Tento balík používá formáty souborů, které nejsou otevřené a často se verze od verze liší. Nový formát tak není možné 100% otevřít ve staré verzi aplikace, čímž se stává zastaralou a méněcennou či nepoužitelnou. FOSS aplikace jsou nyní schopné číst i tyto proprietární formáty s velmi dobrou přesností jak dokládá Studie vizuální kompatibility, kterou provedl na přelomu roku 2007 a 2008 Institut pro informační společnost (vasemoznosti.cz). Nepsané pravidlo také tvrdí, že starší verze proprietárního formátu jsou 16

19 otevírány FOSS s velkou přesností. FOSS je v této proceduře paradoxně daleko úspěšnější než výrobce, který své staré verze nepodporuje. Přechod na FOSS je v tomto ohledu bezproblémovou záležitostí. Složitější situace nastává, pokud je soubor otevřen, editován a následně přeuložen. Pak mohou nastat odlišnosti, které mohou být způsobeny několika faktory. Těmito odlišnostmi se zabývá již uvedená Studie vizuální kompatibility. Pro účely této metodiky je však nutno zdůraznit, že tyto odlišnosti mohou nastat i mezi různými verzemi proprietárního produktu, a tak se nejedná o nedostatek, který by byl způsobován čistě FOSS! Nicméně výše uvedený nedostatek může být problémem v situaci, kdy je nutné zajistit spolupráci v rámci určité pracovní skupiny (tvořené např. externími subjekty) a jeden ze subjektů trvá na použití určitého proprietárního formátu. Tato situace v běžném prostředí znamená to, že celá skupina je nucena zakoupit novou verzi určitého software. Tyto situace je nutné řešit individuálně, protože bez ohledu na FOSS řešení ve všech případech není nevyhnutelně nutné instalovat tentýž produkt na všechny počítače. Jak bylo již uvedeno výše, v situacích kdy není nutné soubor ve skupině upravovat, pak např. PDF formát je ideální řešení. Některé FOSS aplikace se snaží vizuálním zpracováním přiblížit svým proprietárním protějškům. Přestože tato snaha může být výhodou, která snižuje náklady na přeškolení v případě migrace na FOSS, je zvláštní, že nové verze proprietárních produktů bývají mnohdy daleko odlišnější než FOSS a uživatelům přechod na novou verzi problémy nečiní. Šablony a makra, pokud je organizace používá, musí být přepsány, aby byla zajištěna požadovaná funkcionalita nebo vizuální styl. Na trhu existuje několik derivátů kancelářského FOSS, které mají plnou komerční podporu včetně čistě českých firem. V této metodice zmíníme několik nejvýznamnějších zástupců. LibreOffice a OpenOffice V podstatě se jedná o téměř identické produkty, protože oba projekty vychází ze stejného historického základu LibreOffice vznikl odštěpením z projektu OpenOffice po akvizici jeho mateřské firmy Sun firmou Oracle. Obě aplikace si velmi dobře poradí se čtením proprietárních formátů, jak bylo uvedeno výše. Mezi nedostatky patří čtení heslem chráněných souborů a drobné problémy s grafickými objekty propojenými pomocí OLE. OpenOffice i LibreOffice mají zaveden vlastní programovací jazyk Basic, který není kompatibilní s Visual Basicem v Microsoft Office, a tak makra musí být přepsána ručně. Překlad maker je neopomenutelnou součástí nákladů na přechod 17

20 na FOSS. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že díky nekompatibilitě se eliminovalo šíření tzv. makro virů. Oba balíky zahrnuje v základním nastavení cca 25 různých jazykových mutací a pro většinu evropských jazyků je dostupný slovník. OpenOffice v současné době nenabízí adekvátní databázový balíček. ODBC. JDBC rozhraní k většině běžných aplikací zahrnují i FOSS produkty. Obě aplikace jsou schopné provozu jak na platformě Microsoft Windows, tak i GNU/Linux, což z nich dělá velmi slibné aplikace vhodné pro plynulý přechod na FOSS řešení. V praxi je možné je využít také jako přechodový můstek při migraci méně zkušených uživatelů z plně proprietárního prostředí na plně FOSS systém. Koffice Tato aplikace má velmi intuitivní prostředí a zahrnuje řadu užitečných nástrojů, avšak podpora čtení formátů společnosti Microsoft je o poznání slabší než u OpenOffice. Koffice opět nedisponuje makry, ale umožňuje automatizaci pomocí skriptování. Gnome Office Tato kolekce programů byla vytvořena pro grafické rozhraní Gnome. Oproti běžným balíkům zahrnuje nástroje na kreslení atp. OpenOffice je nyní považován jako část Gnome Office, ačkoliv to nesplňuje veškeré Gnome standardy. Původní produkty, které zahrnovaly například Abiword (textový procesor) nebo Gnumeric (tabulkový procesor) poněkud zaostávají. Vizuální podobnost, která dokonale kopíruje starší verze proprietárních aplikací nenahradí nižší míru kompatibility, než která by byla očekávána. Cílem vývojářů Gnumeric byla snaha o dosažení maximální podobnosti s Excelem v otázkách funkcionality, což se podařilo především v anglické verzi. Stejně jako OpenOffice se však funkcionalita rozšířila a obě aplikace nyní nabízí daleko více funkcí než původní verze programu Microsoft Excel. Gnumeric používá jako nativní formát.xls zatímco OpenOffice ukládá nativně tabulky do formátu na základě XML. V celkovém porovnání s OpenOffice Gnome Office zaostává, přestože obsahuje několik zajímavých řešení, které jsou vhodné jako doplnění určité funkcionality nového pracovního systému. Poštovní aplikace Oblast elektronické pošty zahrnuje několik logických komponent, které jsou nutné pro zajištění celého procesu elektronické korespondence. Některé FOSS komponenty již předčily své proprietární protějšky a také jsou často spojeny 18

Licence. J. Vrzal, verze 0.8

Licence. J. Vrzal, verze 0.8 Licence J. Vrzal, verze 0.8 Základní pojmy Public domain Svobodný software (Free software) Open Source software Freeware Shareware Proprietární software Public domain (volné dílo) Díla takto označená nepodléhají

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Groupwarová řešení na Linuxu. Dan Ohnesorg CZLUG

Groupwarová řešení na Linuxu. Dan Ohnesorg CZLUG Groupwarová řešení na Linuxu Dan Ohnesorg CZLUG Groupware? Software umožňující skupině lidí dosáhnout společného cíle Groupware je to tehdy, když pro něj platí Metcalfův zákon čím více lidí užívá službu,

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

Open Source alternativy

Open Source alternativy Open Source alternativy Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Svobodné dílo Aby mohlo být dílo označováno za svobodné, musí být dodrženy (respektovány) následující

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

ICZ - Sekce Bezpečnost

ICZ - Sekce Bezpečnost ICZ - Sekce Bezpečnost Petr Řehoř, ICZ a.s. 31. října 2013 1 Agenda Sekce Bezpečnost Důvěryhodná výpočetní základna bezpečnost sítí Microsoft Windows ICZ Protect Boot ochrana dat při ztrátě nebo odcizení

Více

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové

Linux na serveru. seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Linux na serveru seminář Arcibiskupského gymnázia v Praze a gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové Proč Linux a open-source? finanční výhoda (zadarmo) filozofie open-source systému obrovská nabídka software

Více

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Alternativní operační systémy Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Co lze pokládat za alternativní OS Operační systémy založené na Linuxu Online operační systémy Operační systémy založené na vlastních

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.2.1 Linux seznámení UBUNTU Obor: Elektromechanik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

C# - Databáze úvod, ADO.NET. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí C# - Databáze úvod, ADO.NET Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Co je to databáze? Databáze je určitá uspořádaná množina informací

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Zabezpečení počítačových sítí Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Zabezpečení sítě úvod Důvody pro zabezpečení (interní) sítě? Nebezpečí ze strany veřejného Internetu Spyware Malware

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Systémová administrace portálu Liferay

Systémová administrace portálu Liferay 02 Systémová administrace portálu Liferay 1 Agenda Administrace Instalace lokálního a serverového prostředí Základní práce s uživateli Role a oprávnění Konfigurace portálu 2014 IBA CZ, s. r. o. 2 Portálová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

DISTRIBUCE GNU/LINUXU

DISTRIBUCE GNU/LINUXU DISTRIBUCE GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Distribuce GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek Datum 14.

Více

Poznámky k vydání. pro Kerio Connect 7.0.0 Release Candidate 1

Poznámky k vydání. pro Kerio Connect 7.0.0 Release Candidate 1 Poznámky k vydání pro Kerio Connect 7.0.0 Release Candidate 1 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum: 19. ledna 2010 Funkčnost této verze končí 14. dubna 2010. 1 Víc než jen e-mail. Představujeme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Kalendářová služba. Miloš Wimmer

Kalendářová služba. Miloš Wimmer Kalendářová služba Miloš Wimmer Cíl Provozovat kalendářovou službu, která by: byla dostupná pro zaměstnance a studenty umožňovala přístup z webového rozhraní, nativních klientů, případně PDA byla integrovatelná

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Otevřený svět ICS. Radim Navrátil. aneb co svět oken a ICS? Vedoucí oddělení aplikační administrace a bezpečnosti, YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Otevřený svět ICS. Radim Navrátil. aneb co svět oken a ICS? Vedoucí oddělení aplikační administrace a bezpečnosti, YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Otevřený svět ICS aneb co svět oken a ICS? Radim Navrátil Vedoucí oddělení aplikační administrace a bezpečnosti, YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Téma přednášky Co a jak lze napojit ve světě oken? Využitím nativních

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně.

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně. Případová studie Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Energetika, virtuální operátor Profil zákazníka:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Linux pro uživatele. Arcibiskupské gymnázium v Praze 2

Linux pro uživatele. Arcibiskupské gymnázium v Praze 2 Linux pro uživatele Arcibiskupské gymnázium v Praze 2 Volně šiřitelný software výhody zdarma přitom velmi dobrá podpora (dokumentace, diskusní fóra, IRC kanály), často přímo od vývojářů někdy nezávislá

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

3 roky Open Source Software. Ing. Michal Miklenda stek generálního inspektora ní inspekce

3 roky Open Source Software. Ing. Michal Miklenda stek generálního inspektora ní inspekce 3 roky Open Source Software na Drá ž ní inspekci Č R Ing. Michal Miklenda nám ě stek generálního inspektora Drá ž ní inspekce Drá ž ní inspekce Č R orgán státní správy vznik 1. 1. 2003 podle modelu EU

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 9. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: prosinec

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více