Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů"

Transkript

1 Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody kolektiv autorů Praha 2012

2 Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost, o.s. Legerova 2, Praha 2 Tisk: bp-service, 17. listopadu 910/18, Opava - Kylešovice

3

4 Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody

5 2012 Institut pro informační společnost, o.s. Tato příručka vznikla díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

6 Obsah LICENCE SOFTWARE... 6 OZNAČENÍ SOFTWARE VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO LICENCE... 6 Rozdělení software podle možností jeho získání a následné distribuce... 7 Rozdělení software podle možností jeho úprav... 8 Příklady označení software podle jeho licence... 8 FREE OPEN SOURCE SOFTWARE Open source software Free software PŘÍKLADY FOSS SOFTWARE...14 MODELOVÉ PROSTŘEDÍ FOSS ALTERNATIVY Kancelářské balíky Poštovní aplikace Kalendář a groupware Webové služby Správa dokumentů Databáze Operační systém Uživatelská rozhraní Bezpečnost Virtuální osobní sítě (Virtual Private Network) Řízení Instalace systému Údržba software Management hardware a monitoring systému Správa tisku Zálohování a obnovování Servery síťové infrastruktury Podpora Jiné služby NASAZENÍ FOSS...39 ZHODNOCENÍ VHODNOSTI NASAZENÍ FOSS PRŮBĚH MIGRACE NA FOSS Obecná pravidla Spolupráce dodavatele a zákazníka Vnější vlivy Kritické faktory Doporučení MIGRACE APLIKACÍ PŘEHLED Proprietární aplikace s FOSS ekvivalenty Proprietární aplikace fungující ve FOSS prostředí Software, ke kterému může být přistupováno přes vzdálenou plochu Software, který běží pod emulátory Software, který může být kompilován pro FOSS platformy PŘECHOD Z PROSTŘEDÍ S OPERAČNÍM SYSTÉMEM MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS Plánování migrace Oblasti působnosti Obecné požadavky Duální přístup Nástroje MIGRACE PROSTŘEDÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU

7 Individuální GNU/Linux servery k existujícím Microsoft Windows NT doménám Spuštění pracovní stanice pod Linuxem v Microsoft Windows NT doméně Nastavení pro větší skupiny Spouštění pracovních stanic GNU/Linux v Active Directory doménách Paralelní infrastruktura GNU/Linux a migrace uživatelů ve skupinách Migrace aplikací na straně serveru MIGRACE PRACOVNÍ STANICE NA FOSS Kancelář Publishing Tabulkové procesory Prezentační software Grafika a práce s obrázky Kalendáře a Groupware Prohlížeče webových stránek Osobní databáze Migrace tiskových služeb Scénář č. 2 Unix Scénář č. 3 Mainframe Scénář č. 4 Tenký klient REALIZOVANÁ NASAZENÍ FOSS...82 VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZAHRANIČÍ Velké organizace Střední a menší organizace VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Velké organizace Střední a menší organizace KOMERČNÍ SFÉRA VE SVĚTĚ I ČESKÉ REPUBLICE DALŠÍ ZDROJE PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A HODNOCENÍ NASAZENÍ FOSS V českém jazyce V anglickém jazyce PŘÍLOHY SEZNAM ZKRATEK

8 Licence software V dnešní době jsou počítače běžnou součástí každodenního lidského života. Určitou představu o výpočetní technice má dnes již v našem kulturním kontextu v podstatě každý. Nepoměrně méně uživatelů této techniky však má představu, z čeho současná situace v různých podoborech tohoto průmyslu plyne. Již nějakou dobu se tak bez velké publicity stávají významným vlivem filozoficky příbuzné názory skupiny tvůrců software a jejich produkty software s otevřeným zdrojovým kódem, volně šiřitelné programy či jejich průnik tzv. svobodný software. Právní aspekty licencí a projektů spadajících do těchto skupin jsou mimo rozlišení této práce, budeme tedy nadále tato označení používat ve smyslu daném jejich autory a jejich filozofií tvorby a distribuce software. Většina projektů spadajících pod výše zmíněné pojmy samozřejmě velice úzce souvisí s fenoménem internetu a webových stránek. Masová rozšířenost těchto softwarových projektů je téměř bezvýhradně dána jejich volnou (legální) dostupností prostřednictvím internetu. Většina tohoto software je distribuována spolu s dokumentem upravujícím možnosti jejich užití a další distribuce uživatelem. Obvyklým označením pro tento dokument je licence nebo licenční dohoda koncového uživatele (EULA). Jistým zdrojem problémů z hlediska právního významu těchto textů může být nadnárodní či angloamerické prostředí většiny diskutovaných projektů a jeho dopady jejich existencí a eventuální podobu a kvalitu české verze. V informatice je zdrojovým kódem označována jakákoliv skupina instrukcí pro chod počítače zapsaných v textové podobě pomocí programovacího jazyka a většina software dnes vzniká činností programátora jako zápis právě ve formě zdrojového kódu. Pro fungování software je nutné jeho zdrojový kód v některém okamžiku přeložit do základních instrukcí cílového hardwaru. Většina softwaru je distribuována ve spustitelné podobě vzniklé překladem zdrojového kódu. Bez zdrojového kódu samotného však koncový uživatel není obvykle schopen provést žádné úpravy software. Označení software vyplývající z jeho licence V odborných materiálech a stále častěji i v materiálech určených veřejnosti se objevuje řada pojmů podcházejících dílem z prostředí informatického, dílem z prostředí právního a také částečně z oblasti filozofie. Namátkou lze jmenovat open source, shareware, public domain či proprietární software. Jelikož je angličtina ve výrazně nadnárodní oblasti IT de facto jazykovým standardem, neexistuje pro většinu těchto pojmů český ekvivalent doposud ho nikdy vlastně nebylo zapotřebí. Zato se některé z těchto pojmů dnes dostaly do povědomí i širší laické veřejnosti avšak bohužel téměř vždy bez konkrétně vymezeného významu či s významem chápaným velmi vágně nebo dokonce nesprávně. Přesnému významu těchto pojmů i jejich živým zástupcům z praxe se věnujeme dále. 6

9 V zásadě jediným určením, pod který z těchto pojmů software zařadit, jsou jeho licenční podmínky popisující možné způsoby a rozsahy užití jeho nabyvatelem. U software jsou pro obecnou veřejnost (a tedy jeho potenciální uživatele) důležité zejména dva aspekty jeho licence možnost získání (další distribuce) a možnost provedení úprav. Rozdělení software podle možností jeho získání a následné distribuce Volně šiřitelný software Software spadající do této skupiny lze zdarma legálně nabývat nejrůznějšími způsoby, dle libosti používat a šířit dále. Podmíněně šiřitelný software Nabytí, používání či další distribuce software může být podmíněna odsouhlasením licenčních podmínek nějakým způsobem omezujících nakládání uživatele s licencovaným dílem. Licenční podmínky obvykle použití či další šíření nějakým způsobem omezují nebo naopak vyžadují, aby uživatel zajistil všechny svobody vlastního (t. j. všechny, které byly poskytnuty jemu) použití software i další veřejnosti. Restrikce daná licencí může spočívat například v omezení doby možného použití software, omezení použití na osobní (neziskové, nepodnikatelské) využití či možnosti výhradně volného (zdarma) dalšího šíření software. Garance vyžadovaná licencí může spočívat například v povinnosti distribuovat software i nadále volně (zdarma) a bez jakýchkoliv dalších omezení. Oba zmíněné přístupy restrikce vs. garance svobod jsou však subjektivní a například pohled koncového uživatele bude diametrálně odlišný od pohledu programátora hodlajícího použít existující software jako základ pro komerční projekt. Komerční software Software, jehož vývoj realizují komerční subjekty (firmy) za účelem zisku má obvykle zpoplatněnou jak vlastní distribuci (fyzické médium či data), tak zejména zpoplatněná práva na jeho užívání. Parametry licenčního ujednání se liší zejména podle zamýšleného nasazení software. V drtivé většině případů nemá uživatel právo software dále šířit ani zdarma ani za úplatu a jeho užití je většinou omezené mantinely nastavenými licencí. 7

10 Rozdělení software podle možností jeho úprav Software bez omezení úprav Pokud je spolu se spustitelnou podobou software distribuován i jeho zdrojový kód a licenční podmínky nijak neomezují jeho změny, má uživatel reálnou možnost software libovolně modifikovat a svobodně s upraveným software nakládat. Software s podmíněnou možností jeho úprav V některých případech však sice uživatel možnosti úprav software sice disponuje ale následné užití jeho díla či další distribuce může být licenčně omezena. Například může být distribuce modifikovaného díla zcela zakázána nebo paradoxně omezena v tom smyslu, že musí být nadále šířeno volně zdarma. V praxi je volná distribuce modifikovaného software téměř vždy vyžadována pouze u software jeho původní autor nabízí svou prvotní verzi rovněž zdarma a snaží se tímto zabránit zpoplatnění svého díla. Software bez možnosti úprav Software distribuovaný bez zdrojového kódu je v praxi téměř neupravitelný. Téměř vždy je software ve spustitelné podobě realisticky upravitelný pouze v případě malých specializovaných projektů a téměř nikdy se nejedná o aplikační software či operační systém určený širší veřejnosti. Mimo faktické zamezení úprav software však jeho autoři zpravidla bezvýhradně využívají i právní možnosti jejich omezení či kompletního znemožnění skrze licenční ujednání. Příklady označení software podle jeho licence Výše zmiňované dílčí aspekty licenčních ujednání software nemají sloužit jako prostý výčet ale spíše přiblížit prvočtenáři některé jemné rozdíly mezi různými licencemi. Není většinou nijak zajímavé podle těchto rozdělení softw are katalogizovat ani se s izolovanými případy v praxi téměř nelze setkat. V licenčních podmínkách se obvykle vyskytují logická spojení práva a povinností koncového uživatele podle názoru či záměru tvůrce software. Níže naleznete příklady běžně užívaných označení software včetně příkladů některých licencí a projektů tyto licence využívajících. 8

11 Public domain Pojmem public domain vycházejícím z angloamerické právní kultury se nazývají obecně díla (nejen software), jejichž autor se rozhodl vzdát se svých zákonem implicitně garantovaných autorských práv a věnovat své dílo veřejnosti. Alternativou vedoucí ke stejnému konci může být uplynutí doby trvání autorských práv díla, kdy jej následně může každý bez dalšího volně využívat. V české republice by se rovněž časem mohlo jednat o software po uplynutí doby trvání autorských práv. U software označovaného jako public domain se tak předpokládá, že může být využíván kýmkoliv a bez jakéhokoliv dalšího omezení co do použití, možností úprav či šíření. Pod public domain však spadá pouze takový software nebo jeho část, která splňuje výše uvedené podmínky. Přestože tedy například bude software samotný spadat pod public domain, nemusí se to týkat jeho zdrojového kódu. Dalším problémem souvisejícím s public domain softw are je problém s autorizovatelností tohoto označení - ne všechen software označovaný jako public domain jím skutečně také je. V rámci software hrají public domain projekty v současné době pouze marginální úlohu. Public domain je tedy volně šiřitelný software bez omezení jeho úprav (alespoň teoreticky, prakticky pak pokud je public domain i zdrojový kód). Open source software (free software) Někdy překládaný jako otevřený software je software s (obvykle podmíněnou) možností úprav a většinou se jedná o podmíněně šiřitelný software či komerční software. Nejvýznamnější podskupinou je takzvaný free open source software diskutovaný níže a často nesprávně ztotožňovaný s celou kategorií open source software. Nicméně v principu tento přístup k licencování nevylučuje ani komerční software distribuovaný včetně zdrojového kódu avšak s omezenou či zakázanou možností další distribuce. Free open source software (Free software) Jediné omezení FOSS oproti public domain obvykle spočívá v nutnosti zavázat se poskytovat stejná práva a svobody (ale také přenášet zodpovědnost) na další uživatele, jimž je distribuován originální nebo modifikovaný software. Některé licence zakazují i distribuci odvozených děl za úplatu či s jakýmkoliv omezením svobod jejich uživatelů. V kostce se autoři licencujíce software jako FOSS snaží zabránit zmenšení svobod uživatelů i software odvozeného z jejich díla. Neznámější licence z této kategorie jsou GPL projektu GNU, Creative Commons licence či BSD licence používaná pro rodinu operačních systémů stejného názvu. 9

12 Freeware Na rozdíl od open source je freeware sice volně šiřitelný ale bez možností úprav téměř vždy dáno fakticky absencí zdrojového kódu a většinou i licenčně. Shareware, trialware, crippleware Jedná se o software téměř výhradně bez možnosti změn, veřejně dostupný a s omezenou možností užití. Podmínkou užití takovéhoto software obvykle bývá časově omezené použití, téměř vždy se jedná o takzvané zkušební verze komerčního software. Takový software mívá omezenou funkcionalitu a měl by sloužit k vyzkoušení ze strany koncového uživatele, na jehož základě by se měl rozhodnout a případně zakoupit plnou verzi komerčního proprietárního software. Proprietární software Software bez možností úprav se označuje též jako proprietární. Jeho použití může být velmi různé volným užitím počínaje a komerčním software poskytovaným za úplatu konče. Největší část proprietárního software je dnes komerční software (například většina aplikačního software) a opět se nesprávně někdy tyto dva pojmy používají coby synonyma. Příkladem proprietárního software jsou dnes například ovladače hardware distribuované volně jeho výrobci. Free open source software Open source software Jelikož je FOSS podmnožinou OSS, seznámíme se nejprve s charakteristikou u takovéhoto software. Nejvýraznější hnací silou stojící za FOSS názorovým proudem snažící se tuto myšlenku (znovu) rozšířit je Open Source Initiative a srozumitelně vyloženo vypadá její definice Open Source verze 1.9 takto. Volná redistribuce Nabyvatel licence musí být oprávněn počítačový program dále úplatně i bezúplatně distribuovat, nabyvatel musí být oprávněn počítačový program rozmnožovat a rozšiřovat. Nabyvatel licence nesmí být omezován ani v možnosti počítačový program distribuovat jako součást jiného počítačového programu nebo společně s jinými počítačovými programy. Oprávnění poskytovat úplatné či bezúplatné podlicence nabyvatelem nesmí být podmiňováno povinností platit odměnu poskytovateli licence. Toto však neznamená, že by licence musela být 10

13 nabyvateli poskytnuta bezúplatně. Pouze další distribuce počítačového programu, za jehož poskytnutí byla již odměna uhrazena, nesmí být ze strany původního poskytovatele zpoplatňována. Zdrojový kód Nabyvateli licence musí být poskytnut zdrojový kód počítačového programu. Nabyvatel musí být oprávněn poskytnutý počítačový program dále distribuovat jak ve formě zdrojového kódu, tak ve formě spustitelného souboru. V případě, že nabyvateli není poskytnut zdrojový kód počítačového programu, musí mu být alespoň sdělena informace, kde lze zdrojový kód bez obtíží (bez zbytečných nákladů) získat, a to pokud možno bezúplatně prostřednictvím internetu. Zdrojový kód musí být poskytnut v takové formě, aby nabyvatel programátor byl schopen počítačový program upravit. Není dovoleno činit zdrojový kód záměrně nesrozumitelný či poskytovat soubory vzniklé v různých fázích překladu počítačového programu. Odvozená díla Nabyvatel musí být na základě licenčních podmínek oprávněn poskytnutý počítačový program měnit. Nabyvatel musí být taktéž oprávněn modifikovaný počítačový program dále distribuovat, a to za stejných licenčních podmínek, jaké byly u původní verze počítačového programu. Integrita zdrojového kódu autora Distribuce modifikovaného zdrojového kódu může být licenčními podmínkami omezena pouze, pokud je společně se zdrojovým kódem původní verze počítačového programu umožněno distribuovat opravné soubory (tzv. patches), které lze použít k úpravě této verze při jejím překladu (kompilaci). Musí být výslovně umožněna distribuce počítačového programu vytvořeného (přeloženého) z modifikovaného zdrojového kódu původního programu. V licenčních podmínkách může být obsažen požadavek, aby změněný počítačový program byl označen jiným jménem nebo jiným číslem než původní verze počítačového programu. Zákaz diskriminace osob či skupin Licenční podmínky nesmí obsahovat ustanovení znamenající diskriminaci určitých osob či skupin osob. Zákaz diskriminace podle oboru činnosti Licenční podmínky nesmí obsahovat ustanovení znamenající omezení užití počítačového programu ve vztahu k určitým oblastem lidské činnosti (např. podnikání, genetický výzkum). 11

14 Aplikovatelnost licenčního ujednání Licenční podmínky musí pokrývat celou škálu právních vztahů souvisejících s poskytovaným počítačovým programem a být natolik obecné, aby pro oprávněné užití počítačového programu nebylo třeba uzavírat dodatky k těmto licenčním podmínkám či uzavírat jiné zvláštní smlouvy. Licenční podmínky nesmí být určeny pouze pro konkrétní softwarový produkt Právní vztahy související s poskytovaným počítačovým programem nesmí být odvislé od toho, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv. Všichni nabyvatelé licence k počítačovému programu musí mít stejná práva a povinnosti bez ohledu na to, zdali je počítačový program distribuován společně s jinými počítačovými programy či nikoliv. Licenční podmínky nesmí zasahovat do právních vztahů k jinému software Licenční podmínky nesmí žádným způsobem zasahovat do práv a povinností k jiným počítačových programům, jež jsou distribuovány společně s předmětným počítačovým programem, na něž se licenční podmínky vztahují. Např. určité licenční podmínky nesmí stanovit, že všechny počítačové programy distribuované na jednom hmotném mediu se musí řídit licenčními podmínkami splňujícími kriteria pro Open Source software. Technologická neutralita licenčních podmínek Žádné ustanovení licenčních podmínek nesmí být závislé na určité technologii. Free software Free Software Foundation coby původní autoři a šiřitelé myšlenky svobodného software popisují svobodný software jako takový, který splňuje následující popis. Svobodný software dává uživatelům svobodu spouštět, kopírovat, distribuovat, studovat, měnit a zlepšovat jej. Přesněji řečeno, vztahuje se ke čtyřem svobodám pro všechny uživatele software: Svoboda spustit program za jakýmkoliv účelem (svoboda 0). Svoboda studovat, jak program pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám (svoboda 1). Předpokladem k výše uvedenému je přístup ke zdrojovému kódu. Svoboda redistribuovat kopie, abyste pomohli vašemu kolegovi (svoboda 2). 12

15 Svoboda vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, aby z nich mohla mít prospěch celá komunita. (svoboda 3). Předpokladem k výše uvedenému je přístup ke zdrojovému kódu. Software je svobodným, pokud uživatelé mají všechny tyto svobody. Měli byste moci redistribuovat kopie, buď modifikované či nikoliv, zadarmo nebo s poplatkem za distribuci komukoliv a kdekoliv. Mít svobodu dělat tyto věci znamená (mimo jiné), že nemusíte nikoho žádat o povolení, nebo za něj platit. Mělo by vám být rovněž umožněno modifikovat jej a používat tuto modifikovanou verzi soukromě ve vašem zaměstnání nebo volném čase, bez toho aniž byste se museli zmiňovat o jejich existenci. Pokud zveřejníte vaše změny, neměli byste být nuceni je někomu zvláště oznamovat. Svoboda používat program znamená pro jakéhokoliv jednotlivce či organizaci svobodu používat jej na jakémkoliv počítačovém systému, pro jakoukoliv práci a bez toho aniž byste následně museli kontaktovat vývojáře či jinou skupinu. Svoboda redistribuovat kopie musí zahrnovat binární i spustitelné podoby programu, stejně jako zdrojový kód pro jak modifikované, tak nemodifikované verze. Je v pořádku, není-li možné vytvořit binární nebo spustitelnou formu, lidé ale musí mít svobodu redistribuovat takové podoby programu, aby měli způsob, jak je vytvořit. Abyste měli svobodu program měnit a zveřejňovat vylepšené verze, musíte mít přístup ke zdrojovému kódu programu. Dostupnost zdrojového kódu je proto nezbytnou podmínkou pro svobodný software. Aby tyto svobody byly skutečné, musí platit tak dlouho, dokud se něčím neproviníte; jestliže má vývojář software moc změnit licenci, bez toho aniž byste mu svým jednáním k tomu zavdali příčinu, nejedná se o svobodný software. Přesto jsou však jistá pravidla o způsobu distribuce svobodného software přijatelná, pokud nejsou v rozporu se základními svobodami. Například copyleft (velmi jednoduše řečeno) je pravidlo, které říká, že pokud redistribuujete program, nesmíte k němu přidat žádná omezení, abyste tak odepřeli základní svobody ostatním. Toto pravidlo nijak neomezuje základní svobody; spíše je chrání. Svobodný software neznamená nekomerční. Svobodný program musí být dostupný pro komerční využití. Komerční vývoj svobodného software není ničím neobvyklým; takové programy jsou komerčním svobodným software. 13

16 Příklady FOSS software Základní referenční architektura (ZRA), která je použita je vybrána s ohledem na použitelnost ve většině situací. Pochopitelně tato architektura může být libovolně rozšiřována nebo zeštíhlena podle potřeby. Ve skutečnosti architektura používaná administrátory je kombinace různých architektur, které jsou potřebné pro specifické aplikace. ZRA vypadá následovně: Veškeré aplikace, pokud je to možné, běží na pracovní stanici a data jsou zálohována tamtéž. Na pracovních stanicích nejsou udržována trvalá data Veškeré autentifikace a autorizace jsou kontrolovány centrálními servery System management je centralizovaný Cílem je, aby pracovní stanice fungovaly na systému plug and play a nevyžadovaly místní podporu. Aplikace mohou běžet lokálně, aby byl minimalizován problém s odezvou. ZRA předpokládá, že je k dispozici dostatečná síťová konektivita, aby data mohla být uchovávána centrálně. Nutné je třeba podotknout, že všechny pracovní stanice musí být zcela identické, což umožňuje komukoliv, aby se přihlásil na jakýkoliv počítač, ke kterému je oprávněn přistupovat. Tato architektura vyžaduje silný system management, aby všechny pracovní stanice pracovaly po stránce software jednotně. ZRA požaduje centrální management a nastavení, která zjednoduší systém administrace. Veškerá důležitá data na centrálních serverech musí být připravena pro snadné zálohy, čímž se eliminuje možnost výskytu fatálních selhání z důvodu výpadku na straně pracovní stanice. Pokud jsou data uchovávána lokálně na pracovní, tak dochází k fixaci uživatele s počítačem. To může způsobit problém při změně lokality v rámci organizace, pokud se například změní organizační struktura. Centralizace dat do jisté míry eliminuje tento problém a vytváří jistý prostor pro flexibilitu využití pracovních stanic. Zapojením plug-n-play zařízení se minimalizují nároky na instalace a podporu těchto zařízení v novém systému. V současné době spousta administrativních architektur pro zřejmé přednosti využívá ZRA, jako logický krok. 14

17 ZRA není příliš vhodné řešení pro laptopy nebo pracovní stanice, které nejsou permanentně připojeny k síti. Taková zařízení musí být nakonfigurována ve formě velmi tlustého klienta nebo musí mít nainstalován takový distribuovaný souborový systém, který podporuje off-line operace. Modelové prostředí Kancelářské balíky Vytváření, úprava a tisk souborů, které obsahují standardizované formáty pro obchodní data jako např. obchodní korespondence, sestavy, tabulky nebo prezentace. Je nutné mít možnost nakládat s takovými proprietárními formáty, jako jsou.doc,.xls,.ppt jelikož v dnešní době reprezentují de-facto standard. Stejný přístup se týká pochopitelně i otevřených formátů, které musí být také čitelné a zapisovatelné za použití české znakové sady a jiných místních nastavení. Elektronická pošta Vytváření, příjem, zobrazování elektronické pošty včetně podpory pro zabezpečenou poštu (např. S/MIME). Kalendář a groupware Vytváření a řízení osobního a skupinového kalendáře a adresáře. Kalendáře musí umožňovat administrativu mítink např. evidenci rezervací zasedacích místností atp. Adresáře by měly být schopné integrace s dalšími funkčními skupinami. Přístup na web Jedná se o možnost přístupu k internetovým protokolům a zobrazování výsledků. Obvykle je to prováděno prohlížečem. K dispozici by měly být nástroje, které umožňují vytvářet obsah webu, který by byl podle potřeby přístupný buď jen z interního, nebo i z externího prostředí. Správa dokumentů Centralizovaná správa dokumentů by měla obsahovat efektivní nástroje pro vyhledávání a o případně obnovu ztracených dat. 15

18 Databáze Manipulace s daty v určité struktuře jak v personální tak i centrální databázi. V případě centrální databáze by se mělo jednat o komplexní RDBMS dodržující ACID pravidla. Infrastruktura Tyto skupiny software jsou obecně definovány technickými službami a obyčejně nejsou implementovány samostatně. Tyto skupiny obsahují např.: operační systémy souborové servery správu uživatelů, autentizaci a autorizaci antivirový a antispamový software zálohy a obnovy dat správa tisku Podrobněji je tento seznam rozepsán níže. Do úvahy je nutné vzít několik požadavků, které mohou být v každém nasazení jiné. Rozdíly mohou být způsobeny jak národní nebo jinou určující legislativou (interní směrnice zřizovatele organizace), tak místními nastaveními či přítomností specifických poskytovatelů podpory atp. Obecně je třeba vzít do úvahy, že by měly být čitelné veškeré formáty MS Office, ale také třeba WordPerfect nebo Lotus Notes formáty. Některé aplikace si vyměňují informace mezi širokou skupinou uživatel a administrátory, což klade nároky na zabezpečené připojení a jeho případné šifrování. FOSS alternativy Kancelářské balíky Současným standardem v oblasti kancelářských aplikací je produkt MS Office, který zahrnuje textový editor, tabulkový procesor, prezentační software, ového klienta a jiné. Tento balík používá formáty souborů, které nejsou otevřené a často se verze od verze liší. Nový formát tak není možné 100% otevřít ve staré verzi aplikace, čímž se stává zastaralou a méněcennou či nepoužitelnou. FOSS aplikace jsou nyní schopné číst i tyto proprietární formáty s velmi dobrou přesností jak dokládá Studie vizuální kompatibility, kterou provedl na přelomu roku 2007 a 2008 Institut pro informační společnost (vasemoznosti.cz). Nepsané pravidlo také tvrdí, že starší verze proprietárního formátu jsou 16

19 otevírány FOSS s velkou přesností. FOSS je v této proceduře paradoxně daleko úspěšnější než výrobce, který své staré verze nepodporuje. Přechod na FOSS je v tomto ohledu bezproblémovou záležitostí. Složitější situace nastává, pokud je soubor otevřen, editován a následně přeuložen. Pak mohou nastat odlišnosti, které mohou být způsobeny několika faktory. Těmito odlišnostmi se zabývá již uvedená Studie vizuální kompatibility. Pro účely této metodiky je však nutno zdůraznit, že tyto odlišnosti mohou nastat i mezi různými verzemi proprietárního produktu, a tak se nejedná o nedostatek, který by byl způsobován čistě FOSS! Nicméně výše uvedený nedostatek může být problémem v situaci, kdy je nutné zajistit spolupráci v rámci určité pracovní skupiny (tvořené např. externími subjekty) a jeden ze subjektů trvá na použití určitého proprietárního formátu. Tato situace v běžném prostředí znamená to, že celá skupina je nucena zakoupit novou verzi určitého software. Tyto situace je nutné řešit individuálně, protože bez ohledu na FOSS řešení ve všech případech není nevyhnutelně nutné instalovat tentýž produkt na všechny počítače. Jak bylo již uvedeno výše, v situacích kdy není nutné soubor ve skupině upravovat, pak např. PDF formát je ideální řešení. Některé FOSS aplikace se snaží vizuálním zpracováním přiblížit svým proprietárním protějškům. Přestože tato snaha může být výhodou, která snižuje náklady na přeškolení v případě migrace na FOSS, je zvláštní, že nové verze proprietárních produktů bývají mnohdy daleko odlišnější než FOSS a uživatelům přechod na novou verzi problémy nečiní. Šablony a makra, pokud je organizace používá, musí být přepsány, aby byla zajištěna požadovaná funkcionalita nebo vizuální styl. Na trhu existuje několik derivátů kancelářského FOSS, které mají plnou komerční podporu včetně čistě českých firem. V této metodice zmíníme několik nejvýznamnějších zástupců. LibreOffice a OpenOffice V podstatě se jedná o téměř identické produkty, protože oba projekty vychází ze stejného historického základu LibreOffice vznikl odštěpením z projektu OpenOffice po akvizici jeho mateřské firmy Sun firmou Oracle. Obě aplikace si velmi dobře poradí se čtením proprietárních formátů, jak bylo uvedeno výše. Mezi nedostatky patří čtení heslem chráněných souborů a drobné problémy s grafickými objekty propojenými pomocí OLE. OpenOffice i LibreOffice mají zaveden vlastní programovací jazyk Basic, který není kompatibilní s Visual Basicem v Microsoft Office, a tak makra musí být přepsána ručně. Překlad maker je neopomenutelnou součástí nákladů na přechod 17

20 na FOSS. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že díky nekompatibilitě se eliminovalo šíření tzv. makro virů. Oba balíky zahrnuje v základním nastavení cca 25 různých jazykových mutací a pro většinu evropských jazyků je dostupný slovník. OpenOffice v současné době nenabízí adekvátní databázový balíček. ODBC. JDBC rozhraní k většině běžných aplikací zahrnují i FOSS produkty. Obě aplikace jsou schopné provozu jak na platformě Microsoft Windows, tak i GNU/Linux, což z nich dělá velmi slibné aplikace vhodné pro plynulý přechod na FOSS řešení. V praxi je možné je využít také jako přechodový můstek při migraci méně zkušených uživatelů z plně proprietárního prostředí na plně FOSS systém. Koffice Tato aplikace má velmi intuitivní prostředí a zahrnuje řadu užitečných nástrojů, avšak podpora čtení formátů společnosti Microsoft je o poznání slabší než u OpenOffice. Koffice opět nedisponuje makry, ale umožňuje automatizaci pomocí skriptování. Gnome Office Tato kolekce programů byla vytvořena pro grafické rozhraní Gnome. Oproti běžným balíkům zahrnuje nástroje na kreslení atp. OpenOffice je nyní považován jako část Gnome Office, ačkoliv to nesplňuje veškeré Gnome standardy. Původní produkty, které zahrnovaly například Abiword (textový procesor) nebo Gnumeric (tabulkový procesor) poněkud zaostávají. Vizuální podobnost, která dokonale kopíruje starší verze proprietárních aplikací nenahradí nižší míru kompatibility, než která by byla očekávána. Cílem vývojářů Gnumeric byla snaha o dosažení maximální podobnosti s Excelem v otázkách funkcionality, což se podařilo především v anglické verzi. Stejně jako OpenOffice se však funkcionalita rozšířila a obě aplikace nyní nabízí daleko více funkcí než původní verze programu Microsoft Excel. Gnumeric používá jako nativní formát.xls zatímco OpenOffice ukládá nativně tabulky do formátu na základě XML. V celkovém porovnání s OpenOffice Gnome Office zaostává, přestože obsahuje několik zajímavých řešení, které jsou vhodné jako doplnění určité funkcionality nového pracovního systému. Poštovní aplikace Oblast elektronické pošty zahrnuje několik logických komponent, které jsou nutné pro zajištění celého procesu elektronické korespondence. Některé FOSS komponenty již předčily své proprietární protějšky a také jsou často spojeny 18

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Možnosti využití vyřazených PC

Možnosti využití vyřazených PC UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Možnosti využití vyřazených PC Roman Lupínek Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Plzeň 2007 Mgr. Filip Vaculík Zadání

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Automatizace procesů firmy v oblasti

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Automatizace procesů firmy v oblasti Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Automatizace procesů firmy v oblasti správy a údržby serverů Plzeň, 2011 Michal Bryxí Abstrakt

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření

Univerzální OPC server. Control Web jako výkonný podnikový WWW server. Systému Control Web se otevřel svět sběrnice EIB. Novinky, zlepšení, rozšíření průmyslová počítačová technika... jednotky vstupů a výstupů software pro řízení průmyslových procesů... MES... SQL USB... EIB... TCP/IP... HTTP... DHTML Dlouho připravovaný systém Control Web 5 je již

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Nagyová Kateřina Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudec UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více