Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:"

Transkript

1 Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES S.R.O. (dále jen "SAFETICA TECHNOLOGIES ) ZAKOUPENÍM TOHOTO SOFTWARU (edice SAFETICA ENDPOINT SECURITY) jste získali níže definované právo užít software SAFETICA ENDPOINT SECURITY za podmínek dále v této licenční smlouvě uvedených. Níže jsou vymezeny podmínky této licence, pokud s nimi se všemi, nebo jen některou z nich NESOUHLASÍTE, KLEPNĚTE NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ JAKO NESOUHLAS a tím bude instalační proces ukončen. 1 Pojmy a základní ustanovení Software Safetica Endpoint Security je majetkem společnosti Safetica Technologies s.r.o., se sídlem Praha - Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka , IČO: , jmenované tak výlučně náleží výkon majetkových práv, jež jsou spojena s tímto software. Dále v této smlouvě bude společnost uváděna pouze jako SAFETICA TECHNOLOGIES. Software Safetica Endpoint Security je bezpečnostní software určený pro zabezpečení ochrany soukromí uživatelů tohoto software. Software Safetica Endpoint Security je hromadnou majetkovou hodnotou sestávající se především z počítačového programu, ostatních částí, jež mají charakter autorského díla, event. manuálu a know-how SAFETICA TECHNOLOGIES. Dále bude software Safetica Endpoint Security uváděn pouze jako software. Ty části software, jež mají charakter autorského díla, zejména počítačový program, jsou chráněny právními předpisy a jejich využití je, až na výjimky výslovně uvedené v zákoně upravujícím autorská práva, podmíněno souhlasem SAFETICA TECHNOLOGIES. SAFETICA TECHNOLOGIES umožňuje užívání software na základě licence, které za sjednanou odměnu poskytuje. Podmínky licence v tomto případě jsou stanoveny v této smlouvě, zejména se zde vymezuje rozsah práva software užít. Výše odměny za poskytnutí licence dle této smlouvy je stanovena v platném ceníku SAFETICA TECHNOLOGIES. Software se užívá na klientských zařízeních, či jen zařízeních kterými jsou osobní počítače, jednotlivé pracovní stanice, osobní organizéry (PDA). Instalací software do stálé paměti tohoto klientského zařízení, či do stálé paměti na jiném zařízení, jež toto zařízení využívá, se vytváří funkční rozmnoženina software, která je předmětem užívání. Při užívání v klientském zařízení pravidelně dochází k vytvoření další rozmnoženiny v paměti RAM rozmnoženina v paměti RAM se pro účely této smlouvy nepovažuje za samostatnou rozmnoženinu, ale za nedílnou součást primární rozmnoženiny ve stálé paměti klientského zařízení. Ediční verze softwaru: edice Safetica Endpoint Security je základním nástrojem pro užívání standardního plně funkčního softwaru na základě licence poskytnuté za sjednanou úplatu, bez ohledu na právní charakteristiky nabyvatele Nabyvatelem se podle této smlouvy rozumí osoba, která za úplatu uzavírá licenci s SAFETICA TECHNOLOGIES k užití software.

2 Nabyvatel se zavazuje při výkonu práva užít software podle této licenční smlouvy k dodržování všech příslušných právních předpisů, které upravují ochranu autorských děl, podmínek této smlouvy, jakož i k respektování práv a povinností autorů, vykonavatelů majetkových práv a nabyvatelů licence. 2 Licenční podmínky - edice Safetica Endpoint Security Nabyvatel instalací, kopírováním nebo použitím softwaru potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této smlouvy. Pokud nabyvatel nesouhlasí je povinen zdržet se jakéhokoliv používání, kopírování a instalace software. Licence se vždy vztahuje k jedné rozmnoženině software získané na hmotném nosiči dat, označené vlastním licenčním kódem a číslem verze software, či k jedné rozmnoženině získané elektronicky a doplněné o licenční kód. Tuto jedinou rozmnoženinu lze používat pouze na jednom klientském zařízení, pokud nabyvatel hodlá provozovat rozmnoženinu na zařízení, které umožňuje použití rozmnoženiny na více klientských zařízeních je povinen získat licenci (právo užít) software zvlášť pro každé klientské zařízení, ledaže odlišné ujednání mezi stranami toto stanovuje jinak. SAFETICA TECHNOLOGIES umožňuje omezené užití softwaru edice Safetica Endpoint Security v režimu TRIAL. Smyslem tohoto speciálního režimu oprávněného užívání je umožnit zájemci o licenci seznámení se softwarem, jakož i zahájení jeho okamžitého užívání s tím, že pro získání plné licence je třeba uhradit licenční poplatek. Na základě provedení úhrady licenčního poplatku (zejména nákupem licence u Vašeho prodejce) bude nabyvatelem získán licenční kód. Zadáním licenčního kódu bude software aktivován na standardní režim softwaru edice Safetica Endpoint Security. Lhůta pro získání licenčního kódu od instalace softwaru edice Safetica Endpoint Security v režimu TRIAL činí 30 dní; po uplynutí této doby dojde k zablokování funkčnosti softwaru až do jeho aktivace licenčním klíčem. Pro užívání softwaru edice Safetica Endpoint Security v režimu TRIAL platí obdobně ustanovení této licenční smlouvy s koncovým uživatelem pro standardní režim softwaru edice Safetica Endpoint Security zejména pak ustanovení tohoto článku ( 2) licenční smlouvy s koncovým uživatelem. SAFETICA TECHNOLOGIES poskytuje nabyvateli na základě uzavření této smlouvy licenci (právo software užít způsobem vymezeným dále v této smlouvě) na dobu neurčitou, která počíná běžet uzavřením této licenční smlouvy, ledaže před jejím uzavřením nebyla plně splacena odměna pro SAFETICA TECHNOLOGIES v tomto případě začne běžet tato licenční doba až úplným splacením odměny SAFETICA TECHNOLOGIES. Poskytnutá Licence je nevýlučná a nepřenosná, tj. je zakázáno půjčování, pronájem a leasing získaného software. Nabyvatel není oprávněn poskytnout jakékoli oprávnění tvořící součást licence (tzv. podlicence) třetí osobě, a to ani z části. Prodává-li nabyvatel klientské zařízení, na kterém byl/je software nainstalován, je povinen zajistit, aby rozmnoženiny software v tomto klientském zařízení byly nejprve zcela vymazány. Ustanovení předchozí věty se vztahuje i na pouhou část klientského zařízení (např. prodej harddisku). Nabyvatel je oprávněn k pořízení jedné rozmnoženiny software pro svoje archivační a záložní účely. Na takovou kopii se plně vztahují tyto licenční podmínky; pokud obdržel nabyvatel rozmnoženinu software na nosiči informací a software instaloval ve svém zařízení, pak se tato původní rozmnoženina považuje za rozmnoženinu prvou a rozmnoženina ve stálé paměti zařízení za rozmnoženinu druhou.

3 Nabyvatel nesmí software žádným způsobem upravovat, analyzovat, provádět reverse engineering a jinak do něj zasahovat nebo jej přizpůsobovat k jinému užití než stanovenému na základě licenčních podmínek, a to bez ohledu k jakému účelu by chtěl tyto činnosti provádět (zejména např. tvorba odvozeného produktu). Porušením této povinnosti nabyvatele, vzniká SAFETICA TECHNOLOGIE právo na smluvní pokutu ve výši odměny za poskytnutí licence dle této smlouvy. SAFETICA TECHNOLOGIES je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody v plném rozsahu. Výše uvedené činnosti může nabyvatel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem SAFETICA TECHNOLOGIES, na který nemá právní nárok. Nabyvatel provede taková opatření, aby povinnosti uvedené v tomto odstavci neporušili ani jeho zaměstnanci ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé software, apod.). Nabyvatel nesmí software nebo jeho kopii prodávat, pronajímat, půjčovat, rozmnožovat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám, a to ani k částečnému užívání. Výše uvedené činnosti může nabyvatel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem SAFETICA TECHNOLOGIES, na který nemá právní nárok. Nabyvatel provede taková opatření, aby povinnosti dříve uvedené v tomto odstavci neporušili ani jeho zaměstnanci ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé software, apod.). Nabyvatel nesmí umožnit jakékoliv třetí osobě software rozmnožovat (ledaže je to v této smlouvě výslovně dovoleno), provádět opravy chyb nebo jinak upravovat, přizpůsobovat nebo překládat software a vytvářet odvozená díla od softwaru. Povinnost podle třetí věty splní i tím, že činnost třetí osoby sám překazí, anebo tím, že o snaze této třetí osoby podá včas zprávu SAFETICA TECHNOLOGIES. Tato smlouva se nevztahuje na aktualizace software (updaty, upgrady), doplňky software, přídavné součásti software nebo internetové služby k software, ledaže výslovné ujednání s SAFETICA TECHNOLOGIES, nebo jiné ustanovení této smlouvy určuje jinak. Dále kupní cena nezahrnuje žádné služby jako je provedení instalace a oživení software na klientském zařízení nabyvatele, či jakékoliv servisní zásahy na klientském zákazníka související i nesouvisející s programem, který je předmětem této smlouvy, ledaže tato smlouva výslovně stanoví jinak. Porušením výše uvedených podmínek v tomto licenční smlouvy s koncovým uživatelem ztrácí nabyvatel práva vyplývající z této smlouvy. SAFETICA TECHNOLOGIES je oprávněn vyměřit nabyvateli za každé neoprávněné přenechání produktu k užití třetí osobě smluvní pokutu ve výši odměny za poskytnutí licence, jakož i bezdůvodné obohacení za totéž. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit v plném rozsahu škodu vzniklou z důvodu porušení chráněných majetkových práv, jež SAFETICA TECHNOLOGIES vykonává. Ustanovení předchozích vět se nepoužije na ty zásahy do software, jež jsou umožněny zákonem (např. dekompilace počítačového programu v zákonem připuštěném rozsahu). 3 Jakost software a odpovědnost smluvních stran SAFETICA TECHNOLOGIES garantuje nabyvateli, že dodaný software má obsahové a funkční vlastnosti odpovídající úrovni uváděné v jeho dokumentaci nebo na webových stránkách SAFETICA TECHNOLOGIES, resp. stránkách tohoto software (www.safetica.com). SAFETICA TECHNOLOGIES negarantuje, že dodaný software bude fungovat bez přerušení a že je kompatibilní se všemi počítačovými programy nebo počítačovými komponenty. Software je navržen a nabízen jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoliv nabyvatele. SAFETICA TECHNOLOGIES upozorňuje, že žádný produkt není bezchybný a zejména i v souvislosti s užíváním dalších produktů typu software, možností uživatelských zásahů, a proto SAFETICA TECHNOLOGIES rozhodně doporučuje pravidelné zálohování souborů. Nabyvatel je povinen reklamovat vady software bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a má právo na jejich odstranění. SAFETICA TECHNOLOGIES odstraní takové vady poskytnutím aktualizace, případně poskytnutím funkční rozmnoženiny.

4 Na vady podle předchozí věty nebude brán zřetel, pokud byly způsobeny nehodou, nesprávným použitím software, nebo jeho zneužitím, či při snaze o jeho zneužití. SAFETICA TECHNOLOGIES odpovídá za to, že hmotný nosič dat, na němž je software dodán, nebude při standardním používání vykazovat materiálové, výrobní nebo obsahové vady po dobu 30 dnů od data jeho předání nabyvateli. V této lhůtě může nabyvatel vadný hmotný nosič dat vrátit prodejci, který produkt prodal a bude mu bezplatně vyměněn. V případě, že SAFETICA TECHNOLOGIES poskytuje pro zachování funkčnosti aktualizace software, je nabyvatel pro zachování řádného fungování software tyto aktualizace využít. Jejich případné, nevyužíváním vzniklé snížení funkčnosti software není vadou produktu a SAFETICA TECHNOLOGIES za ně nenese odpovědnost. SAFETICA TECHNOLOGIES nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody způsobené nevhodnou instalací, nevhodným použitím, nehodou a zneužitím software včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle tohoto ustanovení se rozumí jednání nebo opominutí jednání v rozporu s licenčními podmínkami, pokyny, doporučeními či uživatelskou dokumentací SAFETICA TECHNOLOGIES nebo jiných výrobců. Nabyvatel nemá nárok na případnou náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti SAFETICA TECHNOLOGIES bylo způsobeno jednáním nabyvatele nebo nedostatkem součinnosti ze strany nabyvatele. Smluvní strany si sjednaly, že nabyvatel nemá právo na náhradu škody, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření této smlouvy SAFETICA TECHNOLOGIES předvídala nebo kterou bylo možné předvídat při zachování obvyklé péče. Kromě výše uvedeného je software poskytován "tak, jak je" resp. tak, jak stojí a leží, to jest bez záruky jakéhokoliv druhu zejména záruky jeho použitelnosti pro uživatelem zamýšlený účel, vhodnosti k témuž účelu, či dosažení uživatelem předpokládaných výsledku, nebo uživatelem předpokládaného uživatelského komfortu. SAFETICA TECHNOLOGIES neodpovídá nabyvateli za kompatibilní fungování software s jinými software, které na svých zařízeních nabyvatel užívá. Rovněž SAFETICA TECHNOLOGIES neodpovídá za případný negativní vliv software na fungování jiných software na zařízeních nabyvatele. 4 Ochrana informací Software, jeho dokumentace včetně specifického návrhu a struktury jednotlivých programů a dále i licenční kód představují důvěrné informace SAFETICA TECHNOLOGIES, jež jsou určeny pouze nabyvateli a nikoliv třetím osobám; sdělení těchto informací třetím osobám může mít za následek vznik škody, kterou je SAFETICA TECHNOLOGIES připraven uplatnit vůči osobám, jejichž konáním, nebo opominutím mu byla tato škoda způsobena. SAFETICA TECHNOLOGIES proto upozorňuje, že výše specifikované důvěrné informace nesmíte předat, poskytnout nebo jinak zpřístupnit v libovolné formě třetí osobě, ledaže tato smlouva, nebo předchozí písemný souhlas SAFETICA TECHNOLOGIES stanoví jinak. 5 Podpora produktu SAFETICA TECHNOLOGIES poskytuje základní technickou podpora (tzv. HOTLINE) prostřednictvím prodejních partnerů, kteří produkt dodali. Základní technická podpora zahrnuje: bezplatné základní informace a konzultace k chodu našich programů po telefonu, elektronickou poštou nebo přímo v obchodních prostorách PARTNERa. Technická podpora je poskytována na dobu určenou platnou licencí a to bezplatně. Aktuální kontakty na podporu software jsou uvedeny na webu software (www.safetica.com). 6 Závěrečná ustanovení Užívání software je podmíněno trváním této smlouvy.

5 SAFETICA TECHNOLOGIES může tuto smlouvu v případě porušení povinností nabyvatele kdykoli vypovědět. Výpovědní doba činí 14 dní; odměna za poskytnutí licence se nevrací, ani žádná její poměrná část. Ostatní práva a nároky SAFETICA TECHNOLOGIES tím nejsou nijak dotčena. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou řešeny podle práva České republiky a českými soudy.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více