VÝPOČET DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ KOLESOVÉHO RYPADLA SchRs 1320/4x30. COMPUTATION OF DYNAMIC CHARACTERISTIC OF THE BUCKET WHEEL EXCAVATOR SchRs 1320/4x30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČET DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ KOLESOVÉHO RYPADLA SchRs 1320/4x30. COMPUTATION OF DYNAMIC CHARACTERISTIC OF THE BUCKET WHEEL EXCAVATOR SchRs 1320/4x30"

Transkript

1 VÝPOČET DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ KOLESOVÉHO RYPADLA SchRs 130/x30 COMPUTATION OF DYNAMIC CHARACTERISTIC OF THE BUCKET WHEEL EXCAVATOR SchRs 130/x30 Autor: Ing. Jakub GOTTVALD, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., Anotace Dynamické zatížení kolesových rypadel je dáno vlastní těžbou, čili interakcí dobývacího orgánu s těženou zeminou případně uhlím. Během kontinuálního procesu dobývání se mění charakter dobývání, tj. mění se poloha těžené lávky, tvar a rozměry třísky, případně se mění celý způsob těžby. Tyto změny mají vliv na změny dynamického zatížení kolesových rypadel a následné kmitání. Předkládaný článek se zabývá výpočtem dynamických vlastností kolesového rypadla SchRs 130/x30 v různých pozicích těžby. Annotation Dynamical loads of bucket wheel excavator are produced by mining, by interaction between bucket wheel and overburden or coal. Mining conditions continuously changes during mining process. Dimensions of mining blocks and sometimes the whole technique of mining are changed. These changes influence dynamical loads and consequent vibrations. This paper deals with computation of dynamic characteristics of bucket wheel excavator SchRs 130/x30 in various mining positions. Úvod Kolesová rypadla jsou stroje, které se používají v povrchovém dobývání nerostů k těžení nadložních zemin a samotných surovin. Jedná se o výjimečné konstrukce, které svojí velikostí předčí nemálo stavebních konstrukcí, ale zároveň plní funkci stroje, čili mechanismu. O těchto strojích lze prohlásit, že jsou to de facto gigantické půdní frézky. Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. je hlavním řešitelem projektu "FT-TA/08: Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů."hlavním cílem projektu je vývoj systému na sledování únavového poškozování nejdůležitějších konstrukčních uzlů, které by včasným varováním zabránilo hrozícím poruchám, a zpřesnění podkladů pro návrh a provoz kolesových rypadel. Na žádost společnosti PRODECO a.s., která je taktéž jedním s řešitelů projektu, se daný výzkum soustředí na kolesové rypadlo SchRs 130/x30. Tento stroj byl provozovateli, kterým jsou Severočeské doly a.s., předán v roce 006. Tento stroj již os samotného zkušebního provozu pronásleduje řada problémů, které částečně plynou z nezkušenosti obsluhy daný stroj provozovat, ale i z řady konstrukčních chyb, viz například článek o problémech pohonu kolesa [15]. Projekt zahrnuje rozsáhlé měření dynamického zatížení konstrukce rypnými silami a sledováním odezvy stroje. Tato měření slouží k verifikaci numerických simulací, které jsou prováděny v programu ANSYS. Předkládaný článek zabývá výpočtem změn dynamických vlastností kolesového rypadla SchRs 130/x30 v různých pozicích těžby

2 Dobývací proces kolesových rypadel Celý technologický systém dobývání a způsob práce je u kolesových rypadel dán řadou pracovních pohybů, jak v horizontální, tak vertikální rovině a jejich vzájemnou kombinací. Jednotlivé pracovní pohyby lze rozdělit do dvou skupina na rozpojovací pohyby a výsuvné pohyby. Rozpojovací pohyb definuje tvar a rozměr dobývané třísky, vzniká složením tzv. hlavního a vedlejšího pohybu. Hlavní pohyb umožňuje vnikání řezné části rozpojovacího orgánu do horniny, jedná se o samotné otáčení kolesa. Vedlejší pohyb umožňuje plynulou změnu místa rozpojování v hornině, která je nutná k plynulosti pracovního procesu. Vedlejší pohyb dále dělíme na horizontální, který je dán otáčením horní stavby rypadla, a na vertikální, který zajišťuje spouštění či zvedání kolesového výložníku. Výsuvný pohyb umožňuje nastavení nové třísky řezné části rozpojovacího orgánu s horninou po odebírání třísky a nastavení nové tloušťky třísky. U strojů s výsuvným kolesovým výložníkem je realizována jejich výsunem, u ostatních je realizována pojezdem celého stroje. Tříska, dle typu kombinace výše zmíněných pohybů, může mít buď vertikální polohu, nebo horizontální. Vertikální tříska je nastavena vysunutím kolesa, jedná se o dobývání tzv. lávkováním, viz obrázek 1 a). Horizontální tříska je nastavena spouštěním kolesového výložníku, jedná se o dobývání tzv. spouštěním, viz obrázek 1 b). Obrázek 1: Typy třísek vytvářených kolesovým rypadlem a) vertikální tříska těžba lávkováním; b) horizontální tříska těžba spouštěním Působiště rypných sil se tedy mění dle metody dobývání, ale také se mění dle polohy těžené lávky. Z obrázku je zřejmé, že při těžbě v polohách minimálního a maximálního dosahu kolesového výložníku budou v záběru vždy jiné korečky. Na obrázku 3 je vykreslen horizontální dosah rypadla. - -

3 Obrázek : Výškový a hloubkový dosah kolesového výložníku Obrázek 3: Rotace horní stavby stroje Popis konstrukce kolesového rypadla SchRs 130/x30 Rypadlo SchRs 130/x30 je v provedení s nevýsuvným kolesovým výložníkem. Teoretický výkon rypadla je 5500 m 3.h -1 sypané zeminy. Průměr kolesa s korečky je 1,5 metru, počet korečku je 6 kusů, otáčky kolesa při 100% výkonu jsou 5,58 za minutu, šířka pásů metry, rychlost pásů 3,8 metru za sekundu. Rypadlo je vysoké bezmála 60 metrů a má provozní hmotnost 095,5 tuny. Hmotnosti jednotlivých částí rypadla jsou následující: nakládací vůz 570t, spojovací most 09t, samotné rypadlo 311,5t. Místo nasazení jsou Doly Nástup Tušimice. Celkový pohled na rypadlo je na obrázku. Obrázek : Kolesové rypadlo SchRs 130/x30 Popis výpočtových modelů V programu ANSYS byl vytvořen detailní výpočtový model kolesového rypadla SchRs 130/x30. Stroj byl modelován bez spojovacího mostu a nakládacího vozu. Geometrie vytvořeného modelu se skládá z 1170 bodů, 681 čar, 3379 ploch a

4 objemů. Výpočtový model je vytvořen pomocí prutových prvků LINK a BEAM, plošných prvků SCHELL, objemových prvků SOLID a pomocného prvku MASS. Celý výpočtový model se skládá z 008 prvků lokalizovaných 1995 uzly. Přehledný výpis použitých konečných prvků je uveden v tabulce 1, podrobněji [9], [10]. Tabulka 1: Konečné prvky použité ve výpočtovém modelu LINK10 BEAM SCHELL3 SOLID5 MASS1 Model rypadla je zhotoven velice podrobně. Spodní i horní stavba kolesového rypadla je převážně modelována pomocí plošných prvků. Při modelování byl kladen důraz na odpovídající vymodelování styčníků. V celém modelu je definováno přes dvacet různých tlouštěk plošných prvků. Pomocí prutových prvků BEAM byly modelovány různé typy ztužujících výztuh a menší prutové konstrukce, např. konstrukce kabiny. Celkový počet definovaných profilů je 75. Prutovými prvky LINK byly modelovány pevné závěsy výložníku, průměr lan 1mm, a lana zdvihu, jejichž průměr je 56mm. Objemovými prvky byly modelovány strojové části rozvoden a kolesová hřídel. Geometrie rypadla byla převzata z cca 00 výkresů. Hmotnost stroje byla doladěna dle aktualizovaného stabilitního výpočtu. Hmotnost byla laděna tak, aby neodpovídala jen samotná hmotnost jednotlivých konstrukčních celků, ale aby se i shodovala poloha těžiště horní stavby kolesového rypadla. Poloha těžiště pro ladění modelu byla převzata taktéž z aktualizovaného stabilitního výpočtu. Výpočtový model rypadla je vykreslen na obrázku 5. Obrázek 5: Výpočtový model rypadla SchRs 130/x30 - -

5 Výpočtový model byl modifikován do různých pracovních poloh dle obrázků a 3. Byly modelovány vždy tři polohy kolesového výložníku, dvě krajní polohy a poloha, kdy je výložník vodorovný. Otáčení horní stavby rypadla bylo modelováno jen v kladném směru po úsecích 30. Celkově tedy bylo vytvořeno 15 modelů. Příklady některý modelů jsou vykresleny na obrázcích 6 až 11. Obrázek 6: Natočení horní stavby 0, kolesový výložník dole Obrázek 7: Natočení horní stavby 0, kolesový výložník nahoře Obrázek 8: Natočení horní stavby 30, kolesový výložník rovně Obrázek 9: Natočení horní stavby 60, kolesový výložník rovně Obrázek 10: Natočení horní stavby 90, kolesový výložník rovně Obrázek 11: Natočení horní stavby 10, kolesový výložník rovně - 5 -

6 Vlastní frekvence a tvary kmitu Základem všech dynamických výpočtů a simulací je modální analýza. Z vlastních frekvencí a tvarů kmitu lze usuzovat, jak bude konstrukce citlivá na dynamické zatížení dané frekvence. Bylo počítáno prvních padesát vlastních frekvencí do cca 6Hz. K řešení byla použita metoda Block Lanczos Rozsah analýzy je dostatečný neboť první vlastní frekvence u rypadel tohoto konstrukčního typu se pohybují kolem hodnoty 0,6Hz. Výsledky pro základní polohu stroje jsou vypsány v tabulce. Tabulka : Vlastní frekvence kolesového rypadla SchRs130 Mode Frequency [Hz] Mode Frequency [Hz] Mode Frequency [Hz] Mode Frequency [Hz] Mode Frequency [Hz] Nejvíce dominantní frekvencí je první vlastní frekvence [11], jejíž tvar kmitu je vykreslena na obrázcích 1 a 13. Jedná se o rotační tvar kmitu, kdy se "kývá" horní část rypadla nad kulovým uložením. Obrázek 1: 1. vlastní tvar kmitu - posuvy ve směru osy Y Obrázek 13: 1. vlastní tvar kmitu - posuvy ve směru osy Z V dalším kroku byl zjišťován vliv polohy kolesového výložníku a natočení horní stavby rypadla na velikost vlastních frekvencí rypadla. Obdržené výsledky pro první vlastní frekvenci jsou graficky znázorněny na obrázku 1. Výsledky pro ostatní frekvence jsou obdobného charakteru

7 1. vlastní frekvence Hz Dole Nahoře Rovně Obrázek 1: Porovnání 1. vlastní frekvence v různých polohách stroje Z porovnání výsledků vyplývá, že během pracovního procesu stroje nedochází k žádným výrazným změnám hodnot vlastních frekvencí. Výpočet rezonančních křivek Jak již bylo popsáno, v závislosti na parametrech těžených lávek, způsobu dobývání zeminy, se mění působiště rypných sil. Působiště obvodové rypné sily [7] je v literatuře, respektive v normách popsáno velice rozmanitě. Česká norma ČSN [8] uvažuje v případě těžby lávkováním působiště obvodové rypné síly ve 3/ řezné dráhy korečku od začátku záběru a pro těžbu spouštěním v 1/ řezné dráhy korečku od začátku záběru. Německá norma DIN 61- [1] definuje obvodovou sílu jako sílu kolmou nebo rovnoběžnou k pojezdové pláni. Kolmá obvodová síla k pojezdové pláni představuje rýpání lávkováním a rovnoběžná rýpání spouštěním. Mezinárodní předpis F.E.M. [13] říká, že obvodová rypná síla se uvažuje jako síla působící v nejvíce nepříznivém bodě na řezné kružnici. Znalost polohy obvodové rypné síly kdy je stroj nejvíce respektive nejméně namáhán má význam nejen pro návrh stroje, ale i pro následné plánování těžby. Vhodným rozdělením těženého bloku na lávky lze minimalizovat namáhání stroje a zvýšit životnost. K této studii byla použita analýzy harmonického buzení, v ANSYSu nazývána jako harmonická analýza. Byla provedena deterministická citlivostní analýza, při které bylo zkoumáno, ve které pozici zatížení kolesa dochází k největším výchylkám. Citlivostní analýza byla provedena ve všech třech polohách kolesového výložníku pro natočení horní stavby 0. Na obrázcích 15 až 17 je uvedeno, jak byly jednotlivé korečky zahrnuté do analýzy číslovány. Rezonační křivky byly stanovovány pro pět vybraných míst. Jedná se o místa na špičce kolesového výložníku (nazváno: Koleso), v místě uchycení kolesového výložníku (Vyloznik), v na vrcholu šikmé vzpěry (Sikma), na vrcholu rovné vzpěry (Rovna) a na konci výložníku protizávaží (Proti). V článku jsou prezentovány výsledky pro místo na špičce kolesového výložníku. Budící síla byla pro transparentnost uvažována o velikosti 100kN, tato síla přibližně odpovídá nominální hodnotě. Frekvenční rozsah byl uvažován v rozmezí 0 až 5Hz. Uvažovaný poměrný útlum byl 5% [11]

8 Obrázek 15: Koleso v dolní poloze Obrázek 16: Koleso v rovné poloze Obrázek 17: Koleso v horní poloze Vypočtené rezonanční křivky, pro místo na špičce kolesového výložníku (Koleso), jsou vykresleny na obrázcích 18 až 0. Křivky jsou rozšířeny o třetí rozměr, který vyjadřuje pozici korečku dle obrázků 15 až 17. Aby výsledky pro všechny tři pozice kolesového výložníku byly porovnatelné, charakterizuje výsledná amplituda na uvedených 3D grafech vektorový součet amplitud ve směrech os y a z. Na obrázku 1 jsou pro porovnání vykresleny největší rezonanční vrcholy. Z výsledků lze konstatovat, že při zvednutém kolesovém výložníku lze volit vyšší lávku žeru než při spuštěném kolesovém výložníku. Při sníženém kolesovém výložníku je zatěžování kolesa těžbou nejnepříznivější Amplitude [m] Frequency [Hz] No. of bucket Amplitude [m] Frequency [Hz] No. of bucket Obrázek18: Rezonanční křivka -Koleso, poloha kolesového výložníku - nahoře Obrázek 19: Rezonanční křivka -Koleso, poloha kolesového výložníku - rovně - 8 -

9 Amplituda [m] Dole Rovne Nahore Amplitude [m] Frequency [Hz] No. of bucket Číslo korečku Obrázek 0: Rezonanční křivka -Koleso, poloha kolesového výložníku - dole Obrázek 1: Porovnaní rezonančních křivek Závěry Z předložených výsledků lze konstatovat, že hodnoty vlastních frekvencí se se změnou pracovní polohy kolesového výložníku a horní stavby rypadla výrazněji nemění. První vlastní frekvence má hodnotu 0,57Hz, jedná se o kývání horní stavby na kulovém uložení. Ze stanovených rezonančních křivek pro zatížení jednotlivých korečků a různé pracovní polohy kolesového výložníku lze říci, že nejnepříznivější pracovní poloha se nachází při těžbě spodních lávek. Vyplývá tedy, že výšky lávek těžených pod vodorovnou polohou kolesového výložníku by bylo vhodné volit o menší mocnosti respektive výšce. Všechny vyřčené předpoklady budou v rámci pokračování výzkumu verifikovány vhodným měřením přímo na stroji. PODĚKOVÁNÍ Článek vznikl za finanční podpory GAČR v rámci projektu č. 1003/08/075: "Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících mezní stavy tenkostěnných konstrukcí" a MPO v rámci projektu "FT-TA/08: Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů." LITERATURA [1] Vladimirov, V. M. a kol. Karyernyje rotornyje ekskavatory. Technika Kyjev, [] Dombrovskij, N. G. Mnogokovšovyje ekskavatory, Mašinostrojenie. Moskva, 197. [3] Pajer, G., Kurth, F., Pfeifer, M., Hojdar, J. Tagebaugroßgeräte und Universalbagger. Berlin, [] Durst, W., Vogt, W. Schaufelrad bagger. Clausthal-Zellerfeld, [5] Helebrant, F. Kolesová rýpadla. Ostrava, [6] Helebrant, F., Jurman, J., Fries, J. Kolesová rypadla a provozní spolehlivost. Ostrava, 007. [7] ČSN , Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla a nakladače. Termíny a definice

10 [8] ČSN , leden Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů. [9] Theory reference for ANSYS and ANSYS Workbench 11.0, ANSYS Release ANSYS, Inc., January 007. [10] Element reference, ANSYS Release ANSYS, Inc., January 007. [11] Gottvald, J. FT-TA/018: Etapa a: Analýza měřených dat - Návrh měření a sběr dat. Brno: ÚAM Brno, 007. Arch. č. 18/07. [1] DIN 61-, 00, Excavators, spreaders and auxiliary equipment in opencast lignite mines - Part : Calculation principles [13] FEM.131/.13, 1997, Rules for the design of mobile equipment for continuous handling of bulk materials [1] Novák, D., Teplý, B., Vejvoda, S., Kala, Z., Gottvald, J. FT-TA/008 Verifikované postupy stanovení technického života dynamicky zatěžovaných konstrukcí, Etapa 6: Metodika pro stanovení trendu a úrovně únavového poškození materiálu; Etapa 8: Návrh postupu pravděpodobnostní analýzy a určení pravděpodobnosti poruchy a rizika, 8a) Matematický scénář dosažení mezního stavu únavové pevnosti, 8b) Matematický popis poškozování únavou při náhodném zatěžování, 8c) Randomizace scénáře dosažení mezního stavu, 8d) Postup určení rizika havárie. Brno: ÚAM Brno, 007. Arch. č. 079/07. [15] Krása, J Dynamika elektromechanické soustavy špičky rypadla SchRs 130. In Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 008, Brno, 008, ISBN

Porovnání vypočtených a naměřených vlastních frekvencí kolesového rypadla SchRs 1320

Porovnání vypočtených a naměřených vlastních frekvencí kolesového rypadla SchRs 1320 Konference ANSYS 2009 Porovnání vypočtených a naměřených vlastních frekvencí kolesového rypadla SchRs 1320 Jakub Gottvald Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., Veveří 95, 611 00, Brno, gottvaldj@gmail.com

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST Abstract The paper deals with the phenomena causing failures of anchoring cables of guyed masts and

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu

Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu Jarmil Mička Anotace: V článku je prezentováno měření nízkofrekvenčního elektromagnetického pole - velikost magnetické indukce emitovaná

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav

Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav Realization of tuned mass damper in pedestrian bridge in Škoda Auto Mladá Boleslav Petr Hradil 1, Vlastislav Salajka 2, Jiří Kala

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - technické předmět Ing. Jan Jemelík 1 Každé

Více

Autodesk Inventor Professional 9

Autodesk Inventor Professional 9 časopis pro moderní konstruktéry Recenze grafických karet Metoda konečných prvků Tipy a triky DWF Coposer MITCalc Autodesk Inventor Professional 9 3/2004 Vážení čtenáři, před řadou z vás stojí upgrade

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Prosinec 2014 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb Bezpečnost Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví ČSN EN

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem

Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČISTĚNÍ JÍMKY ZČJ 1

ZAŘÍZENÍ PRO ČISTĚNÍ JÍMKY ZČJ 1 13.1.7.14 Speciální zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČISTĚNÍ JÍMKY ZČJ 1 Zařízení pro čistění jímky ZČJ 1 (dále jen ZČJ 1) je zařízení charakteru lopatového nakládače s hydraulickým pohonem. Hydraulický agregát poháněný

Více

RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU

RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Stroje. Kloubové tandemové válce AV 70 X / 80 X4 / 110 X / 120 X / 130 X. www.ammann-group.com

Stroje. Kloubové tandemové válce AV 70 X / 80 X4 / 110 X / 120 X / 130 X. www.ammann-group.com Stroje Kloubové tandemové válce AV 70 X / 80 X4 / 110 X / 120 X / 130 X www.ammann-group.com Nové těžké kloubové tandemové válce Ammann řady AV X Stoprocentních výsledků hutnění můžete dosáhnout pouze

Více

MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU

MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU Autoři: Ing. Jan SZWEDA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, e-mail: jan.szweda@vsb.cz Ing. Zdeněk PORUBA, Ph.D.,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Jiří Máca, Karel Pohl The objective of this paper describe a basic principles applied to the design and construction of buildings and civil engineering structures

Více

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD 23 Strana: 1/15 STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY PROVÁDĚNÍ, PODÍNKY,

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01

ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013. Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ZÁSUVKOVÁ DESKA SVOČ FST 2013 Klára Rödlová, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ANOTACE Práce se zabývá výrobou zásuvkové desky. Práce je rozdělena na 7 kapitol. V první kapitole

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Josef Gabriel UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Josef Gabriel Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů

Více

VY_32_INOVACE_C 08 05

VY_32_INOVACE_C 08 05 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Ostrovní provoz BlackOut

Ostrovní provoz BlackOut Ostrovní provoz BlackOut Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 13. Ostrovní provoz 1 Osnova Frekvenční plán Ostrovní provoz Frekvenční kolaps v rovině (f,p) Obnovení frekvence pomocí frekvenčního odlehčování

Více

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Nová konstrukce srdcovky s kuželovými

Více

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008 SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Zdeněk MALKOVSKÝ 1, Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT

RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT D. Makovička *, D. Makovička ** Summary: Building structure in the vicinity of railway line is loaded by vibrations excited by passages

Více

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce.

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce. 1 JEŘÁBY Dopravní zařízení, která zdvihají, spouštějí a dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci je uloženo pojíždějící, zdvihající, případně jiné pohybové ústrojí. 1.1 MOSTOVÉ JEŘÁBY

Více

GTW 430. Abbildungen können Optionen enthalten 25.04.2014 CG

GTW 430. Abbildungen können Optionen enthalten 25.04.2014 CG GTW 430 Fakta: GTW 430 Překládací výkon: 1.100 t/h Doba vyprázdnění: cca. 100 sec Potřebný výkon traktoru: od 190 kw / 260 PS Otáčky vývod. hřídele: U= 1000 1/min 2 Nástavba: Rozměry a objemy GTW 430 38,5

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl

Více

3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45

3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45 3D SIMULACE PĚCHOVÁNÍ A PRODLUŽOVÁNÍ KOVÁŘSKÉHO INGOTU I 45 Mašek Bohuslav a + c Nový Zbyšek b + a Kešner Dušan a a) Západočeská univerzita v Plzni, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, CZ b) Škoda

Více

LOCATELLI ATC20 CITY

LOCATELLI ATC20 CITY Jeřáb do města LOCATELLI ATC20 CITY Výrobce Locatelli Crane Typ Locatelli ATC20 Kategorie Pracovní stroj samohybný Maximální nosnost 20 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Locatelli

Více

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Michal Vaverka, Martin Vrbka, Zdeněk Florian Anotace: Předložený článek se zabývá výpočtovým modelováním

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 542- Garantující institut: Garant předmětu: Technologie lomového dobývání ložisek Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Doc. Ing.

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.160 2000 Vibrace a rázy - Volná vstupní mechanická impedance soustavy rukapaže ČSN ISO 10068 01 1419 Květen Mechanical vibration and shock - Free, mechanical impedance of the

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Automatizace zkoušky rázovou vlnou na vinutí elektrických strojů a matematického vyhodnocení naměřených průběhů

Automatizace zkoušky rázovou vlnou na vinutí elektrických strojů a matematického vyhodnocení naměřených průběhů Automatizace zkoušky rázovou vlnou na vinutí elektrických strojů a matematického vyhodnocení naměřených průběhů Josef Nezval Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621 Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval:

Více

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji

V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji Jiří Máca - katedra mechaniky - B325 - tel. 2 2435 4500 maca@fsv.cvut.cz V. Zatížení stavebních konstrukcí stroji 1. Typy základových konstrukcí 2. Budicí síly 3. Výpočet odezvy 4. Zmenšování dynamických

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY 15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY Martin Širůček ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra technologíí a měření 1. Úvod Významná část poruch ve

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

4nový klížicí lis, 4nový navíječ, včetně zásobníku a zakladače prázdných

4nový klížicí lis, 4nový navíječ, včetně zásobníku a zakladače prázdných 8.5 2007-2011 ZAO Nikol-Pack, Učaly, Rusko Rekonstrukce papírenské linky (jednovrstvé, dvouvrstvé kartony) Doplnění linky přípravny látky pro zvýšený výkon papírenského stroje Datum podpisu smlouvy: 2007.

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu Mechanika příklady pro samostudium Dynamika hmotného bodu Příklad 1: Určete konstantní sílu F, nutnou pro zrychlení automobilu o hmotnosti 1000 kg z klidu na rychlost 20 m/s během 10s. Dáno: m = 1000 kg,

Více

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88 KNIŽNICE Václav Macháček SVAZEK 88 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Transformační

Více

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN! Test obsahuje 30 úloh na 60 minut. Každá úloha má právì jedno správné øešení. Za správné øešení získáš 2 body. Za chybnou odpovìï ztratíš

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA 1. Současný stav problematiky V současné době chybí přesné a obecně použitelné modely zdiva, které by výstižně vyjadřovaly jeho skutečné vlastnosti a přitom se daly snadno použít

Více

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ Autoři: Ing. Petr JANDA, Katedra konstruování strojů, FST, jandap@kks.zcu.cz Ing. Martin KOSNAR, Katedra konstruování strojů, FST, kosta@kks.zcu.cz

Více

Uložení nosných konstrukcí

Uložení nosných konstrukcí Ministerstvo dopravy České Republiky Obor pozemních komunikací TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 58/06-120-RS/1 ze dne 24.1.2006 s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV Registrační číslo: Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 31.12.2012 Celková dotace: Cíl projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0096 738 048 tis. Kč Výstavba, technické vybavení

Více

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku Petr Sychrovský 1 Diagnostika - podpora při zajišťování hlavních úkolů při správě a provozu železniční infrastruktury Využívání výsledků monitoringu, měření

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 27

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Marek Holík Měření obráběcích sil a tuhosti konstrukce prototypu CNC stroje Bakalářská práce 2010 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7. 3. 2014 Tel.: 548 428

Více

Kvalita dodávek elektrické energie

Kvalita dodávek elektrické energie Kvalita dodávek elektrické energie Ing. Jan Šefránek (Jan.Sefranek@eru.cz) Energetický regulační úřad Kvalita dodávek elektřiny Elektřina se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně

Více

EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ TUHOSTI ZDVIHOVÉHO LANA A JEJI OVĚŘENÍ TAHOVOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 420305

EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ TUHOSTI ZDVIHOVÉHO LANA A JEJI OVĚŘENÍ TAHOVOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 420305 EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ TUHOSTI ZDVIHOVÉHO LANA A JEJI OVĚŘENÍ TAHOVOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 420305 EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STIFFNESS WINCH RUNNER AND HER ATTESTATION OF THE TENSION EXAMINATION ACCORDING

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF PRODUCT DESIGN AND MECHANICAL NOISE OF THE BRAKE SYSTEMS Petr Kašpar 1

Více

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele F001-5/C Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele 1 2 3 Co je to proporcionální řízení? Elektrohydraulické proporcionální řízení moduluje hydraulické parametry v souladu s elektronickými referenčními

Více

VÝPOČTOVÝ MODEL ŘETĚZOVÉHO POHONU JAKO MODUL VIRTUÁLNÍHO MOTORU CHAIN DRIVE COMPUTATIONAL MODEL AS VIRTUAL ENGINE MODULE

VÝPOČTOVÝ MODEL ŘETĚZOVÉHO POHONU JAKO MODUL VIRTUÁLNÍHO MOTORU CHAIN DRIVE COMPUTATIONAL MODEL AS VIRTUAL ENGINE MODULE VÝPOČTOVÝ MODEL ŘETĚZOVÉHO POHONU JAKO MODUL VIRTUÁLNÍHO MOTORU CHAIN DRIVE COMPUTATIONAL MODEL AS VIRTUAL ENGINE MODULE Jan Vlastník 1 Anotace: Řetězové pohony nacházejí v současnosti široké uplatnění

Více

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla Konference ANSYS 2011 Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla Radek Jandora Honeywell, spol. s r.o. HTS CZ o.z., Tuřanka 100/1387, 627 00 Brno, radek.jandora@honeywell.com Abstract: Po testech životnosti

Více

VY_52_INOVACE_H 01 01

VY_52_INOVACE_H 01 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PLASTOVÉ SEPTIKY ávod k provozu, pokyny pro instalaci a přepravu Obsah: 1. Všeobecné pokyny pro údržbu, bezpečnost a hygienu práce 2. Plastové septiky 2.1. Stručná charakteristika, použití a funkce 2.2.

Více

Tandemové válce AV 70-2 / 85-2 / 95-2 / 115-2 www.ammann-group.com

Tandemové válce AV 70-2 / 85-2 / 95-2 / 115-2 www.ammann-group.com Machines Tandemové válce AV 70-2 / 85-2 / 95-2 / 115-2 www.ammann-group.com Stvořeny pro asfalt Optimální hutnění živice i v ostrých zatáčkách. Tandemové válce Ammann AV70-2, AV 85-2, AV 95-2 a AV 115-2

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b ZMĚNY GRANULOMETRIE SYPKÉ HMOTY NA DOPRAVNÍCH TRASÁCH V APLIKACI NA DOPRAVU PÍSKU SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b a

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Michal Glöckner, Filip Antoš, Milan Talich, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup, Jan Havrlant, Miroslava Závrská, Jakub Šolc Obsah 1. Návrh měřícího postupu...

Více

VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN 736101

VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN 736101 VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vědecká odborná činnost školní rok 2005-2006 VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN 736101 Předkládá student

Více

1. Metody měření parametrů trolejového vedení

1. Metody měření parametrů trolejového vedení Jiří Kaštura 1 Diagnostika trolejového vedení Klíčová slova: trolejové vedení, trolejový vodič, proudový sběrač, trakční vedení Úvod Diagnostika trolejového vedení je proces, při kterém jsou změřeny určité

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Publikační činnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Publikační činnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 2013 Publikační činnost a.s., Most Publikační činnost jednotlivých pracovníků má velký význam ve vědecko-výzkumné činnosti společnosti. Tato činnost je důležitým kritériem pro hodnocení kvality a efektivity

Více

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm NABÍDKOVÝ LIST Pilous CTR 750 EV Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz Max. (mm) 4140 34 0,9 1,1 mm 750 640 530 530 Max. průměr kmene 750

Více

Tato norma nahrazuje ČSN 66 6511 z 10. 4. 1987 a ČSN 66 6901 z 10. 4. 1987 a dále nahrazuje článek 1 v ČSN 66 6513 z 3. 5. 1984.

Tato norma nahrazuje ČSN 66 6511 z 10. 4. 1987 a ČSN 66 6901 z 10. 4. 1987 a dále nahrazuje článek 1 v ČSN 66 6513 z 3. 5. 1984. ČESKÁ NORMA ICS 37.040.20 Březen 1997 Fotografie - Film a kazeta typu 135 Požadavky ČSN ISO 1007 66 6511 Photography - 135-Size Film and Magazine - Specifications Photographie - Film et cartouche de format

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Zařízení na omezení příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění pojezdu jeřábu

Zařízení na omezení příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění pojezdu jeřábu Zařízení na omezení příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění pojezdu jeřábu 1. Úvod Při pojezdu jeřábů po pojezdových kolejích dochází k jejich nežádoucímu příčení. To tření způsobuje přídavná

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech

Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof. Ing. Pavel Kolat,DrSc., Dr. Ing. Bohumír Čech MATEMATICKÁ SIMULOVACE PROUDĚNÍ UHELNÉ AEROSMĚSI APLIKOVANÁ NA VÍŘIVÝ HOŘÁK č.2 KOTLE K3 EVO I STABILIZOVANÝ PLAZMOVOU TECHNOLOGIÍ (reg.číslo GAČR 101/05/0643) Ing. Kamil Stárek, Ing. Libor Fiala, Prof.

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více