LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb"

Transkript

1 LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software s.r.o., IČO se sídlem Na Zákopě 240/35, Olomouc, (dále jen poskytovatel) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k softwarovému produktu FINYS (dále jen smlouva a software) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen uživatel) Uzavření licenční smlouvy Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. uděluje Uživateli, podle podmínek uvedených v této licenční smlouvě, licenci k softwarovému produktu FINYS Před instalací, kopírováním a použitím tohoto softwaru je Uživatel povinen pozorně pročíst podmínky této smlouvy a příslušnou dokumentaci. Software je chráněný autorským zákonem a Uživateli je udělena licence podle této Smlouvy, nejedná se o prodej. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwaru souhlasí Uživatel s podmínkami této Smlouvy. Nechce-li být Uživatel vázán podmínkami této Smlouvy, software neinstaluje, nekopíruje ani nepoužívá! Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. uděluje Uživateli, podle oprávnění uvedených v této smlouvě, omezenou, nevýlučnou licenci k použití softwaru ve formě strojově-čitelného binárního kódu a nevýlučnou licenci k uživatelským příručkám, které doprovázejí tento software ( Dokumentace ). Pro účely této Smlouvy zahrnuje software libovolné aktualizace, vylepšení, změny, opravy nebo doplňky k softwaru vytvořené Poskytovatelem - společností ebrothers Software s.r.o., které jsou přístupné prostřednictvím webové stránky společnosti ebrothers Software s.r.o. Nehledě na předchozí ustanovení, nevyplývají společnosti ebrothers Software s.r.o. z poskytování libovolných aktualizací, vylepšení, změn, oprav nebo doplňků k softwaru žádné další závazky. 2. Podmínky a rozsah použití 2.1. Obecné podmínky a rozsah použití Pro účely této Smlouvy značí použití softwaru jeho načtení do dočasné nebo ma permanentní paměti počítače, včetně přenosných medií a externích úložných zařízení Není-li dále uvedeno jinak může Uživatel používat jen jednu kopii softwaru aktivovanou aktivačním klíčem v jednom osobním počítači, jehož je vlastníkem, pronajímatelem nebo který je v jeho správě. Je-li Uživatel vlastníkem několika aktivačních klíčů softwaru, může používat tolik kopií softwaru, kolik vlastní aktivačních klíčů Instalace softwaru na síťový server výhradně pro distribuci na jiné počítače není použitím softwaru a je povolena, pokud vlastníte aktivační klíč pro každý počítač, na který software distribujete. Software nesmí být používán na větším počtu počítačů nebo distribuován na větší počet počítačů, než kolik vlastníte aktivačních klíčů.

2 Pokud je software distribuován nebo jej používá více uživatelů, musí Uživatel zaručit, že počet těchto uživatelů nepřesáhne počet zakoupených aktivačních klíčů. V opačném případě poruší Uživatel podmínky této smlouvy Funkčně omezená licence Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. nabízí zdarma funkčně omezenou verzi softwaru ( Demoverze ). Tuto verzi lze provozovat na libovolném množství počítačů, volně a bezplatně šířit Demoverze nesmí být použita pro konkurenční analýzu, komerční, odborné nebo výdělečné účely Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. neposkytuje k Demoverzi žádnou technickou podporu a záruky. Poskytovatel neodpovídá za škodu a vady způsobené jejím používaním Osobní licence Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. nabízí verzi softwaru označenou jako osobní licence ( Osobní licence ). Osobní licenci mohou získat Uživatelé výhradně pro své osobní použití Osobní licence výslovně zakazuje použití pro konkurenční analýzu, komerční, odborné nebo výdělečné účely Vzdělávací licence Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. nabízí vzdělávací licenci, kterou mohou získat pouze základní školy, učiliště, střední školy, vyšší a odborné školy, gymnázia a univerzity ( Vzdělávací instituce ). S touto Vzdělávací licencí může být software používán na všech počítačích Vzdělávací instituce, všemi studenty a učiteli dané Vzdělávací instituce Vzdělavací licenci je možné použít pouze pro učely vzdělávání a výuky finanční gramotnosti. Vzdělávací licence nesmí být použita pro konkurenční analýzu, komerční nebo výdělečné účely Komerční licence Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. nabízí licenci softwaru pro komerční použití fyzickými osobami ( Komerční licence ). Komerční licenci je možno použít pro výdělečné i nevýdělečné účely Komerční licenci není možné použít pro konkurenční analýzu. 3. Licenční omezení a utajení Použití softwaru nebo prohlížení dokumentace je možné povolit pouze autorizovaným uživatelům, kteří jsou zákonnými držiteli aktivačních klíčů. S výjimkou oprávnění, která byla výslovně uvedena v této Smlouvě, se zavazuje Uživatel neposkytovat software, dokumentaci ani aktivační klíče třetí straně Touto Smlouvou se Uživatel zavazuje spolupracovat a pomáhat společnosti ebrothers Software s.r.o. při identifikaci a prevenci neautorizovaného použití, kopírování nebo zveřejnění softwaru, dokumentace nebo libovolné jejich části.

3 3.2. Záložní kopie Uživateli, některé z výše uvedených licencí, s vyjímkou Demoverze, je povoleno vytváření kopií softwaru výhradně pro účely zálohování nebo archivace, toto povolení se nevztahuje na aktivační klíče Úpravy a zpětná analýza Uživatel nesmí provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo jiné změny softwaru nebo obdržených aktivačních klíčů. Žádným způsobem nesmí měnit nebo upravovat software nebo aktivační klíč Uživatel nesmí odstranit ze softwaru, dokumentace ani aktivačních klíčů žádné názvy, ochranné známky nebo obchodní názvy, upozornění o autorských právech, legendy nebo jiná označení o vlastnictví, která zde byla umístěna v době nákupu Uživatel se zavazuje nevytvářet díla odvozená na základě softwarového produktu FINYS či zabudovávat část programového vybavení do jiných programů. Uživatel se zavazuje, že nebude oddělovat části software nebo vytvářet odvozené verze software FINYS Podmínky ukončení Tato Smlouva je platná od okamžiku jejího přijetí během instalace softwaru Poskytovatel společnost ebrothers Software s.r.o. může ukončit platnost smlouvy, pokud Uživatel poruší libovolnou podmínku této Smlouvy. V případě, že Uživatel poruší některou ze svých povinností dle této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez vrácení licenčního poplatku, který je Poskytovatel oprávněn si ponechat. Nárok Poskytovatele na náhradu škody není tímto nijak dotčen Uživatel souhlasí, že v okamžiku ukončení Smlouvy společností ebrothers Software s.r.o., odstraní software, dokumentaci, všechny záložní kopie a aktivační klíče, které v souvislosti s udělením licence obdržel Záruční doba Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. zaručuje, že po dobu platnosti licenčního klíče (dále jen Záruční doba ) nebude mít software závadu Závadu, která se u softwaru projeví v záruční době, v provedení a fungování softwaru, a která nebude důsledkem nesprávného použití softwaru, poskytovatel bezplatně odstraní Prohlášení Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. nezaručuje, že software splní očekávání Uživatele, dále nezaručuje nepřerušovanou funkčnost ani bezchybnost softwaru Uživatel přejímá zodpovědnost za výběr softwaru tak, aby splnil požadavky Uživatele za výsledky získané používáním softwaru Souhlasem s touto Smlouvou, Uživatel bere na vědomí, že všechny výstupy produktu FINYS mají pouze informativní charakter a Poskytovateli neplyne žádná zodpovědnost z rozhodnutí Uživatele provedených na základě těchto výstupů.

4 7. Omezení odpovědnosti 7.1. Obecné omezení odpovědnosti Celková odpovědnost Poskytovatele - společnosti ebrothers Software s.r.o. za jakékoliv ztráty nebo škody týkající se Uživatele nebo k Uživateli vztažené osoby, které vyplývají z této smlouvy nebo se vztahují k této smlouvě, instalaci nebo použití softwaru a dokumentace, nesmí překročit částku, kterou jste zaplatili za produkty týkající se této smlouvy. Toto omezení se týká souhrnně všech předmětů žaloby a nároků včetně nedodržení smlouvy, porušení smluvní podmínky, škody, nedbalosti, plné odpovědnosti, nesprávného výkladu a dalších přečinů Nepřímá odpovědnost Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. není v žádném případě zodpovědná Uživateli ani jiné k Uživateli vztažené osobě za nepřímé, související, následné, mimořádné nebo exemplární škody, odškodnění nad rámec nebo ztrátu zisku Výluka z odpovědnosti Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami softwarového produktu FINYS nebo jeho chybnými výstupy Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména: vložením nesprávných údajů, postupem Uživatele při vkládání informací, lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry, důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do software, důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením. 8. Software třetích stran Software může zahrnovat kromě proprietárního softwaru Poskytovatele - společnosti ebrothers Software s.r.o. i software podléhající licenci třetích stran (dále jen Software třetích stran a Licence třetích stran), včetně open source komponent. Licence jakéhokoliv Softwaru třetích stran je Uživateli poskytována za podmínek příslušných Licencí třetích stran. Pokud Uživatel není schopen najít Licenční smlouvu třetí strany nebo příslušné zdrojové kódy, kontaktuje podporu společnosti ebrothers Software s.r.o. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Změna podmínek smlouvy Poskytovatel - společnost ebrothers Software s.r.o. je oprávněna změnit Smlouvu a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi Smlouvy na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi uživateli na jeho ovou adresu Neměnnost zákona Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravujících užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou touto Smlouvou dotčena Tato Smlouva se řídí právem a zákony České republiky.

5 9.3. Částečné zneplatnění V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinně, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smlouvy.

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY Stránka 1 z 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY I. ÚDAJE POSKYTOVATELE Společnost: Se sídlem:,, IČ: 29254191, DIČ: CZ 29254191 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více