překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1"

Transkript

1 Rolf Obladen Sechs Schritte zur Übung (Šest kroků při cvičení. Od myšlenky přes scénář, vytvoření a provedení až po vyhodnocení průběhu cvičení) Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.v., Ausgabe 2/2006, S Zavedení systému řízení dle hasičského služebního předpisu č.100 a nutnost připravit se na rizika vyplývající z velkých shromáždění obyvatelstva a z ohrožení různými typy katastrof vede ke zvýšení významu cvičení jako součásti vzdělávání řídících pracovníků. V článku je popsán postup při přípravě, průběhu i vyhodnocení cvičení, který lze použít s malými obměnami při všech typech cvičení různého rozsahu. 1. krok: Idea Myšlenka a její rozpracování zůstávají čistě tvůrčí činností, která není svázána s konkrétní formou ani provedením určitého cvičení. Může se zakládat na nějaké události, na studiu odborné literatury, zprávách o záchranných pracích, intenzivním zaměření na určité téma, může se opírat o zákonné předlohy, služební příkaz, nové vynálezy, účast na veletrhu. kongresu nebo vzdělávací akci. Takto získané náměty je třeba systematicky zpracovat a archivovat. Způsob zpracování se může lišit, je však třeba soustředit se na spolehlivost nákresů a záznamů, protože v tomto momentě není ještě jasné, kde se téma bude dále vyhodnocovat. Časem tak lze získat zásobu nápadů, které poslouží jako podklad pro scénáře. 2. krok: Scénář Scénář má obsahovat rozpracování myšlenky a písemnou dokumentaci procvičované události a jejího zvládnutí. Ve scénáři se spojují dosavadní zkušenosti autorů se stavem aktuálního poznání v dané oblasti a je podkladem pro všechny další přípravné práce. Je nutno klást důraz na věrohodnost průběhu akce a na neutrální popsání postupu při zvládání situace, odpovídající skutečnosti, dostupným zdrojům atd. Zde je již možno odhadnout shodu či odchylky mezi potřebami v dané situaci a dostupnými možnostmi v regionu. Zjištění těchto faktů je důležité pro další přípravu při neodpovídajících potřebách je nutno rozhodnout, zda budou nedostatky před cvičením napraveny nebo zda je toto zjištění jedním z výsledků plánovaného cvičení. Pokud scénář obsahuje všechny fáze průběhu události a všechny oblasti jejího zvládání, znamená to, že jej lze použít při plánování záchranných prací a může být podkladem pro více cvičení. 3. krok: Pověření k provedení cvičení Zřizovatel organizace určí velitele cvičení, tím se provedení daného cvičení formálně stává služebním příkazem, je stanoveno, kdo přebírá odpovědnost a jsou také určeny předběžné náklady a časový rámec. Důležitým předpokladem pro další činnosti je zásada, že při cvičení jde o vzdělávací akci a nikdy tedy nesmí přejít ve skutečný zásah! Při pověření k provedení cvičení dostane velitel řadu důležitých informací, které mu umožní dle připraveného scénáře cvičení připravit. Kromě scénáře je to téma cvičení, jeho cíle, druh, délka trvání, místo provedení, předpokládané škody a účastníci cvičení (přípravná skupina, účastníci vlastního cvičení, vedení, pozorovatelé hodnotící průběh, příp. hosté). Zadání určuje také požadavky na vyhodnocení cvičení, vzor pro postup při změnách a povinnost hlášení. překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 1

2 4. krok: Přípravné práce Vhodnou metodou je projektový management. Souslednost přesně definovaných fází projektu se stanoveným začátkem, očekávanými cíli a shrnutím výsledků po každé fázi umožní koordinovaný a efektivní průběh akce. Pokud je předmětem projektu příprava cvičení, určí se začátek projektu s udaným zadáním, plánovací fáze, fáze zadání, projektové fáze přípravy, provedení, vyhodnocení a ukončení. Bez ohledu na druh cvičení se připravují krok po kroku současně nejméně dvě verze pro vzdělávání a pro vlastní cvičení. Mezi těmito dvěma verzemi existují vzájemné souvislosti, na které je třeba dbát. 4.1 Příprava zaměřená na vzdělávání účastníků Zadání obsahuje potřebné údaje pro pracovníky, kterých se příprava akce týká. Pracovní skupina se doplní zástupci úřadů a organizací, které pro přípravy udělují příslušná povolení, umožní přístup k důležitým informacím nebo uživatelským právům, dále zástupci místní dopravy a další, jejichž činnost by mohla být při cvičení narušena. Součástí organizačních povinností velitele cvičení je zajištění bezpečnosti - to zahrnuje dodržování bezpečnostních předpisů při cvičení vč. oblasti zdravotnické záchranné služby, hasičů atd. Prostory cvičení musí být zřetelně označeny a prostor vlastního cvičení oddělen od částí určených pro hosty, sdělovací prostředky a náhodné přihlížející. Je nutno zajistit dodržování bezpečnostních předpisů také ze strany dobrovolných organizací, zástupců správních úřadů a dalších organizací, které se na cvičení třeba jen okrajově podílejí. Také je třeba mít zajištěnu pohotovost pro případ, že by během cvičení bylo nutno zasahovat při skutečné mimořádné události. Dále je nutno zajistit (dle konkrétní situace) ubytování účastníků, stravování, marketing, styk se sdělovacími prostředky, příjezd a odjezd účastníků, postavení a likvidace provizorních instalací, management kvality, vyúčtování nákladů, společenské aspekty jako program pro rodinné příslušníky a přístup k internetu pro účastníky akce. 4.2 Příprava cvičení Hlavním cílem každého cvičení je zjistit účinnost zásahu záchranného systému při reálné události. Žádaného účinku lze dosáhnout díky propracovaným postupům a hlavně připraveným pracovníkům, kteří je provádějí. Důležité je mít koncepci určující kompetence jednotlivých účastníků. Lze definovat 6 základních oblastí: Prostorová struktura Tato oblast podchycuje všechny poznatky a vlastnosti prostor, ve kterých cvičení probíhá, tj. počet místností, plocha, funkce, vybavení, osvětlení... Připravenost a vybavení prostor ovlivňuje celkový výsledek akce s tím, že by mělo odpovídat možnostem dostupným při řešení skutečné události. Komunikační struktura Aktivity v této oblasti se řídí heslem: Kdo komunikuje jak, kdy, jak dlouho, z jakého důvodu a s kým? Zvláštní význam má komunikace vedoucích pracovníků s účastníky. Čím reálněji je cvičení inscenováno, tím více se může výsledek a získané poznatky přiblížit k reálné situaci, která by při mimořádné situaci vznikla. Inscenování skutečnosti Tato oblast navazuje na přípravu scénáře. Cvičená událost musí být inscenována co nejvěrněji, jediná omezení se týkají zajištění bezpečnosti účastníků. To ovšem neznamená, že se inscenují jen známé situace je třeba extrapolovat a předpokládat např. dopady na kritickou infrastrukturu nebo souvislost s přírodními katastrofami. V této souvislosti je možné, že při přípravě určitého cvičení se nezávisle na něm vypracuje i další scénář. překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 2

3 Vícenásobným zpracováním scénáře různými pracovními skupinami a konečnou kontrolou se získá kvalitní podklad pro další práci. Abstrakce a bezpečnostní omezení ovlivňující vypracovaný scénář mají být znovu probrány a dokumentovány, protože mohou zkreslovat výsledky cvičení. Závěrečné vyhodnocení by mělo tyto odchylky od reálné situace komentovat. Stanovení kompetencí Zadáním cvičení dostane vedoucí cvičení také pokyny o tom, které postupy se cvičením mají prověřit, např. při operačně taktickém cvičení je hlavním procvičovaným chováním postup při řízení. K tomu musí mít účastníci cvičení kromě potřebných nástrojů řízení také dostatek informací o situaci, jejichž zpracováním se začíná, a pak může následovat rozhodování, udělování příkazů, komunikace, kontrola a řešení problémů, které sleduje skupina hodnotící průběh cvičení. Časový postup V této oblasti se při přípravě shromáždí všechny časové aspekty týkající se cvičení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vztahu reálného času a taktického času (to je čas běžící ve cvičením vytvořeném úseku skutečnosti). Nejprve se tyto časy sbíhají, později však se předbíhají navzájem a to může ztěžovat vyhodnocení jednotlivých postupů účastníků na časové ose. Pokud se v pracovní době procvičuje zvládání situace, která by se stala v noci, volí se často chybně postupy, které lze použít pouze v běžné pracovní době. To velmi ztěžuje vyhodnocení, protože je obtížné určit, zda jde o chybu cvičících nebo chybu vedení, které nepřipravilo dobře scénář. Metodický průběh Tato oblast se skládá ze dvou úrovní: První se týká vztahu mezi nadřazenou celkovou vzdělávací koncepcí a konkrétním cvičením. Zapadá připravované cvičení do metodického postupu popsaného v celkové koncepci? Z tohoto pohledu se může cvičení konat příliš brzy nebo příliš pozdě, což ovlivňuje možnost interpretování výsledků cvičení. Pokud se totiž koná příliš brzy, účastníci ještě nemají předpoklady k tomu, aby správně prováděli potřebné postupy. Při vyhodnocení se klade otázka: Kdo udělal chyby a které? Pokud tento problém chceme řešit vytvořením systému tolerujícímu některé chyby, je třeba o něm informovat, nesmí však chránit před chybami úplně. Pokud existuje konstruktivní celková koncepce vzdělávání, měla by obsahovat postupné kroky, které umožní dosáhnout dílčích cílů a zároveň se zvažují potřebné náklady. Tak nedochází ke zbytečnému opakování nebo dodatečnému školení a tím i nadbytečným nákladům. Druhá rovina se týká druhu a způsobu zprostředkování informací. Lze použít spojení závěrečných bodů syntetické a analytické práce. Při syntéze se situace sestavuje z mnoha dílčích informací (příklad: dynamická celková situace). Při analytických pracích se vybírají podstatné informace z rozsáhlé celkové informace o situaci (příklad: statická situace v daném bodě). Na jedné straně věcně - logické aspekty určují formu zprostředkování informací, na straně druhé může být z operačně taktického hlediska cílem cvičení řídící postup zvolený na základě velkého množství informací (případně jedné rozsáhlé informace). Na počátku prací je nutno provést analýzu zadání. Údaje zadávající cvičení jsou podkladem pro další obsažnou práci. Údaje ke scénáři, druhu cvičení, čase zásahu, účastnících aj. umožňují plánovat a měnit další postup. Určení počátku cvičení (čas t 0 ), rozdělení průběhu na ohraničené úseky, probíhající za sebou nebo současně, a stanovení cílů těchto úseku je součástí časového a tématického plánu. Je výhodné již zpočátku stanovit jednotlivá dílčí témata cvičení, které budou později základem jednotlivých pracovních postupů pro určité profese nebo vedoucí úseků. překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 3

4 Povinnou součástí každého cvičení je seznam účastníků dle jednotlivých pozic, zahrnující skupinu účastníků, vedoucích i rozhodčích, kteří cvičení hodnotí. Seznam je interní podklad obsahující funkce pracovníků při všech fázích přípravy a průběhu cvičení, dále tento seznam (bez udání funkcí) pro přehled o svých činnostech obdrží všichni účastníci jako přílohu k pokynům ke cvičení. Počáteční čas cvičení t 0 odděluje ve scénáři informace použité k formulování tzv. Modré situace od dalších pokynů v průběhu cvičení. Jde o informaci pro účastníky popisující předešlý děj. Vychází ze všeobecné situace a detailně popisuje procvičovaný úsek a postup při zásahu účastníků. Název vznikl podle modré barvy papíru, na který se tento text vždy kopíroval. Ostatní dokumenty tuto barvu nepoužívají, takže nedojde k omylu. Text má obsahovat pouze informace, které účastníci v počátečním momentě mají vědět. Informace scénáře po čase t 0 jsou základem pro další pokyny během cvičení, které vedoucí předává účastníkům podle jednotlivých úkolů a zařazení. Dílčí pokyny jednotlivým pracovištím (účastníkům) tvoří dohromady dokument nazvaný předpokládaný průběh cvičení. Kromě obsahu, odesílatele a adresáta je v nich uveden také stupeň priority, způsob doručení a nepřímo také čas doručení (příp. další časové údaje). Těmito pokyny, které se během cvičení v určitých časových mezích a věcných souvislostech mohou měnit, je průběh cvičení řízen. Může se stát, že splnění už není možné, nebo že jsou určité informace sdělovány ad hoc, zvláště pokud se účastníci odchýlili od zamýšleného scénáře. To vše neplatí pouze pro plánovaná cvičení, ale i pro cvičení v plném rozsahu. Aktéři cvičení musí vědět, které informace účastníkům sdělí, kdy a jakou formou. Přitom mohou pomáhat i rozhodčí. V návaznosti na předané informace i věcné a časové souvislosti jsou formulována očekávaná opatření a činnosti účastníků cvičení. Popis standardizovaných postupů bude tím podrobnější, oč více individuálního přístupu se od účastníků očekává. Očekávaná opatření spolu se zadáním a cíli cvičení jsou základem pro vypracování podkladů pro pozorovatele a rozhodčí. Současně je připraveno také dokumentační vybavení (záznam obrazu, zvuku, textový záznam elektronický nebo rukopisný). Všichni účastníci musí dostat pokyny ohledně průběhu cvičení, v závislosti na typu cvičení jsou doručeny předem nebo na začátku cvičení. Je zde uveden cíl cvičení, jeho průběh a účastníci, platná bezpečnostní opatření, organizační pravidla (např. stravování) a informace o speciálních opatřeních, která musela být kvůli cvičení provedena neuvádějí se však informace, které vzhledem k obsahu cvičení nemají být předem známy. K dílčímu dalšímu postupu dostávají účastníci speciální pokyny (viz výše). 5. krok: Příprava a provedení Při plánovaných cvičeních je v této fázi nejdůležitější připravit kvalitní podklady, najít potřebné prostory a přístroje, pozvat účastníky a organizovat celou akci. Při cvičeních v plném rozsahu (neavizovaných předem) je hlavní připravit figuranty a přizvat pozorovatele a rozhodčí, zajistit místo cvičení, bezpečnost při cvičení, personální rezervy za cvičící a spolupráci se sdělovacími prostředky. Pro všechny typy akcí platí, že na počátku se zkontrolují prostory z hlediska bezpečnosti. Uvítají se účastníci a cvičení začíná prvotní informací o modré situaci. Po proběhlém cvičení je důležité oznámit jeho ukončení a nabídnout účastníkům i hostům občerstvení. Nastává fáze úklidu, zjišťování, zda někdo nebyl poraněn, zda vznikly nějaké škody, konečná kontrola prostor po cvičení a ukončení bezpečnostních opatření. Posledním krokem je dohled, aby se účastníci cvičení vrátili k pracovním povinnostem a byli opět schopni zapojit se do běžného provozu. překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 4

5 6. krok: Vyhodnocení a realizace závěrů v praxi Vyhodnocení výsledků cvičení se koná podle vypracovaných podkladů účastníků, vedení a skupiny rozhodčích. K podkladům patří např. časový záznam průběhu cvičení všech vedoucích složek, zprávy podávané při cvičení, situační nákresy v určitých časových okamžicích, vyplněné formuláře pozorovatelů a rozhodčích i pokyny pro vedoucí pracovníky doplněné jejich poznámkami během cvičení. Obrazové i zvukové záznamy např. z komunikace vysílačkou během cvičení získaný materiál doplňují. Podle typu cvičení a jeho konkrétního průběhu je možné se dotazovat účastníků cíleně na určité podrobnosti (okamžitě po ukončení nebo s určitým časovým odstupem), bývá to cenným doplněním informací pro vyhodnocení. Jak bylo uvedeno v odst. 4.2, hlavním cílem cvičení je zjistit, jak bude záchranný systém reagovat na danou událost. Předpokládá se, že při řešení konkrétní situace bude možné pozorovat a dokumentovat postupy a chování účastníků, z čehož vyplynou potřebné závěry. Formulování závěrů začíná vymezením cvičících složek. Dále jsou uvedeny předpoklady, za kterých se cvičení pořádá. Kromě seznamu účastníků a jejich funkcí je povinné uvést rozdíly od reálného zásahu a popsat z toho vzniklé dopady na cvičení, zejména na chování účastníků. Další zpracování výsledků pozorování je zaměřeno na časový a tématický plán cvičení z hlediska dílčích témat. Hlavně je třeba porovnat pozorování s očekávanými opatřeními. Mohou být dodržena zcela, částečně, nebo byl postup naprosto odlišný od původních předpokladů. Je úkolem hodnotící skupiny, aby výsledky pozorování analyzovala ze všech uvedených hledisek. Dalším aspektem analýzy je určit u zjištěných nedostatků druh pochybení (chybné provedení, opomenutí, chyba v myšlenkovém postupu, porušení pravidel). Jakmile jsou zpracována všechna dílčí témata, získali jsme diferencovaný přehled o výkonech účastníků cvičení. Lze jej nyní dokumentovat popisem silných či slabých míst dle pozorování. Postupy, které vedly k lepšímu výsledku než se čekalo, mají být zvláště zdůrazněny. Zde je třeba rozlišit, zda tento postup zavést do rutinní organizace práce, nebo zda šlo o přístup, který je možný pouze v dané velmi specifické situaci. Je třeba zde zmínit, že se jen málokdy podaří vypracovat vyčerpávající komentář ke každému dílčímu tématu cvičení. Body, které zůstaly otevřené, je možné zařadit do témat dalších cvičení. Také se může stát, že mezi jednotlivými tématy vzniknou vzájemné souvislosti a výsledek jednoho tématu ovlivní další, ať již pozitivně či negativně. Přehled výsledků cvičení se ve zprávě člení do odstavců: Co odpovídalo zavedenému postupu a má se ponechat beze změny? Co zůstalo nejasné a musí se podrobněji analyzovat? Co nebylo úspěšně řešeno a je třeba to zlepšit? V každé části je třeba určit priority a poukázat na případné vzájemné souvislosti. Doporučením dalšího postupu je hodnocení uzavřeno. Není vhodné zveřejnit výsledky cvičení bezprostředně po jeho ukončení, lze ale doporučit, aby se nezapomnělo pochválit účastníky, vedení i pozorovatele za vynaložené úsilí. Ani cvičení, při kterém se nedosáhne očekávaného cíle, nemusí být nutně považováno za špatné. Směrodatné je, zda lze z průběhu odvodit důvody tohoto neúspěchu. Naopak cvičení, při kterém se sice cíle dosáhlo, ale nikdo přesně neví, jak k tomu došlo, nemá valné ceny. Výsledky totiž nelze interpretovat z hlediska srovnání reálné události a cvičení a navíc není jasné, zda by při skutečném zásahu byly výsledky opakovatelné. Samozřejmě jsou všichni zúčastnění včetně zadavatelů nejvíce spokojeni, pokud jsou splněny cíle cvičení a zvolené postupy lze snadno popsat. Od vlastního cvičení nelze oddělit s ním spojené inscenování situace, které má být také vyhodnoceno. Dosažení dobrých výsledků je na něm značnou měrou závislé. Při zpětném hodnocení jednotlivých fází projektu se uvedou pozitivní zkušenosti a doporučení. Předáním závěrů celkového hodnocení zadavateli je projekt ukončen. Zadavatel by měl dohlédnout, aby byly závěry promítnuty do praxe, příp. do přípravy dalších cvičení. překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně 5

Metodický postup aplikace případových studií do výuky pravidla simulačních her

Metodický postup aplikace případových studií do výuky pravidla simulačních her Metodický postup aplikace případových studií do výuky pravidla simulačních her Pro zdárný úspěch inovace výuky je nezbytné její metodické zpracování. Následující kroky provedou pedagoga jednotlivými postupnými

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Metodika pro přípravu členů krizových štábů

Metodika pro přípravu členů krizových štábů Hendrych T., Kromer A., Kratochvílová D., Folwarczny L., Majer J., Metodika pro přípravu členů krizových štábů 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ Stav: únor 2010 Prováděcí ustanovení ke zkoušce Goethe-Zertifikat B2 Stav z 1. února 2010 Prováděcí ustanovení ke zkoušce Goethe-Zertifikat B2 jsou součástí Zkouškového řádu Goethe-Institutu

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příklad: okresní správa

Příklad: okresní správa / GENDER TOOLBOX Příklad: okresní správa Cílová skupina (-y): Řídící skupina pro GM, vedoucí pracovníci a pracovnice správy Cíl: Vytvoření implementační koncepce pro zavedení GM na okresní správě Metoda:

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Vznik projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně nazvaný

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do Důvodová zpráva: Ministerstvo vnitra ČR provedlo u Olomouckého ve dnech 22. - 23. 6. 2016 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého dle ustanovení 86 a násl. zákona č. 129/2000

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY dle ustanovení 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen zákon ) 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název veřejné zakázky:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011

BRK P. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 BRK-03-2011-05P Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2010 a plán provedení cvičení IZS v roce 2011 pro: jednání Bezpečnostní rady kraje č. 03/2011 dne 17. 02. 2011 zpracoval: L. Hanuška předkládá: D. Ryba Popis

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb II 12. 12. 2013 DK Akord

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Doplňkové služby pro Českou společnost pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Doplňkové služby pro Českou společnost pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Doplňkové služby pro Českou společnost pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MANAGEMENT I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I T 28 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V MANAŽERSKÉ PRÁCI ŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍCH TOKŮ IVANA NEKVAPILOVÁ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SLA) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (dále jen SLA ), uzavíraná dle ustanovení 1746

Více

Koncepce podpory vybraných projektů

Koncepce podpory vybraných projektů Koncepce podpory vybraných projektů v rámci čerpání dotačního fondu KÚ LK Program "Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji" Zpracoval: plk. Mgr. Jaromír Lebeda, HZS Libereckého kraje Strana

Více