společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního"

Transkript

1 Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností je označována taková společnost, pro kterou je charakteristické využívání, zpracovávání, přenos a uchovávání informací v elektronické podobě. Počítač se díky stále většímu rozvoji informačních a komunikačních technologií (ICT) stal novým sociálním jevem, který přímo či nepřímo zasahuje do života celé společnosti, do jejího uspořádání a fungování. Informační politika zaujímá důležité místo v určování hlavních vodítek a v koordinaci rozvoje a fungování informační společnosti. Informační politika by se měla zabývat budováním a rozvojem informační společnosti z technického hlediska (zavádění ICT), ale i z hlediska široké veřejnosti: pozornost by měla být věnována tomu, aby měly tyto technologie na fungování společnosti pozitivní vliv, tzn. aby byly informační a komunikační technologie všude a všem dostupné a bezpečné, aby bylo využívání ICT pro společnost přijatelné a zvládnutelné. Informační společnost má potenciál zvýšit kvalitu života občanů, což by neměla informační politika opomíjet. Pro rozvoj informační společnosti je podstatná informační vzdělanost široké veřejnosti. Pokud by veřejnost nebyla dostatečně počítačově či informačně gramotná, nebyla by schopna využívat ICT ve svůj prospěch, nebo by mohlo dojít k prohlubování tzv. digital divide tj. rozdělení společnosti na část informačně gramotnou a část informačně negramotnou, která by byla výrazně omezena ve svých možnostech. Úkolem informační politiky je tedy také podpora celoživotního informačního vzdělávání všech vrstev společnosti. S rozvojem informační společnosti v České republice je spojeno také zavádění informačních technologií do veřejné právy. Intenzivní zavádění ICT do veřejné správy je zde patrné až v několika posledních letech. Hypotézou této práce je, že v současné době existuje v České republice v oblasti informační politiky dostatečné úsilí a předpoklady k tomu, aby byla úspěšně rozvíjena informační 7

2 společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního členění práce se nejprve zmíním o tzv. Lisabonské strategii, která je strategií rozvíjenou na úrovni Evropské unie a která má obecně za cíl rozvoj informační společnosti a znalostní ekonomiky v EU. Zmínku o Lisabonské strategii považuji za důležitou proto, že Česká republika nevyvíjí svou informační politiku samostatně, ale v koordinaci s Evropskou unií, v současnosti již jako její člen. V následující části se věnuji informační politice v České republice její koordinací, legislativním ukotvením, charakteristickými prvky a hlavními prioritami. V dalším oddíle se zabývám informačními systémy veřejné správy v ČR, jejich podobou, principy fungování a vlivem na povahu veřejné správy a na komunikaci veřejné správy s veřejností. Vzhledem k malé existenci monografií, které by se věnovaly tomuto tématu, jsem při psaní práce vycházela především z internetových zdrojů a článků v tištěných periodikách. 8

3 1. Lisabonský proces Termín Lisabonský proces označuje strategii, která je rozvíjena na úrovni Evropské unie a která má obecně za cíl rozvoj informační společnosti a znalostní ekonomiky v EU. Dokument s názvem i evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost má být základem pro celkovou strategii v oblasti evropské informační společnosti do roku 2010, má tvořit základní prvek obnovené Lisabonské strategie. Na lisabonském summitu Evropské rady v březnu 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku schopnou udržitelného růstu, s více a lepšími pracovními místy a s posílenou sociální soudržností. Tohoto cíle má být dosaženo podporou budování informační společnosti. Lisabonská strategie je tvořena souborem reforem, jejichž cílem je, aby se ekonomika Evropské unie stala co nejvíce dynamickou a konkurenceschopnou. K dosažení tohoto cíle byly následně zpracovány akční plány pro rozvoj evropské informační společnosti: Akční plán členských zemí eeurope 2002, Akční plán kandidátských zemí eeurope+ 2003, Akční plán členských zemí eeurope Na aktivity eeurope v současnosti navazuje strategie i2010 Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost. Zmínka o Lisabonském procesu ve vztahu k informační politice v České republice je důležitá z toho důvodu, že Česká republika koordinuje svou činnost v této oblasti s Evropskou unií - v roce 2001 se ČR připojila k akčnímu plánu eeurope+ 2003, který vznikl jako reakce na akční plán členských států EU eeurope 2002 a týkal se výhradně kandidátských zemí EU, po vstupu do EU se ČR plně zapojila do Akčního plánu eeurope 2005 a následně se připojila k iniciativě i

4 1.1. Obnovená Lisabonská strategie Dne 2. února 2005 navrhla Komise nový začátek Lisabonské strategie se zaměřením úsilí Evropské unie na dva hlavní úkoly zajistit vyšší a trvalý růst a větší počet lepších pracovních míst. Od roku 2000, kdy byla lisabonská strategie zahájena, se změnil kontext oblasti ICT z technologického i ekonomického hlediska, proto bylo třeba strategii přehodnotit. Nová strategie byla diskutována také proto, že na konci roku 2005 měla vypršet platnost Akčního plánu eeurope Od nového začátku Lisabonské strategie dochází v EU ke zpracovávání a aplikaci nových programů a akcí v rámci výše uvedených cílů. Společenství se hodlá obnovenou strategií vyrovnat především s dvěma problémy: 1) V Evropě je stále větší procento lidí v důchodu, dlouhodobě se snižuje počet práceschopných obyvatel. Pokud nebude pokles objemu pracovní síly vynahrazen zvýšením produktivity práce, dojde v roce 2040 k dramatickému poklesu potenciálního růstu na 1 %, což je pouze polovina současné úrovně. Takový pokles hospodářské výkonnosti spolu s nárůstem výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva by dostalo evropský sociální model pod značný tlak. 1 2) Hospodářství EU čelí díky globalizaci stále větší konkurenci ze zahraničí. Cílem obnovené lisabonské strategie je tedy modernizace hospodářství EU tak, aby byl zabezpečen sociální model EU v podmínkách globalizace, technologických změn a stárnoucí populace. To vše by se mělo odehrávat s vědomím udržitelného rozvoje. K naplnění těchto cílů je podle obnovené strategie třeba využít zdroje, které má Evropa k dispozici. Tyto zdroje jsou spatřovány ve vzdělávání, výzkumu a inovacích, otevírání trhů, odstraňování zbytečné byrokracie, investování do moderní infrastruktury využití těchto zdrojů povede k růstu, obnově a vytváření nových pracovních míst. 1 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu : Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/com2005_330_cs.pdf>. 10

5 Obnovená lisabonská strategie klade důraz na to, aby byly lépe stanoveny a propojeny kompetence a odpovědnost na úrovni členských států i na úrovni EU. Na jednotlivých členských státech EU závisí provádění nezbytných strukturálních reforem, na úrovni EU je toto úsilí zastřešováno, koordinováno a poskytuje mu určitý rámec i2010 evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost Tento dokument adresovala Evropská komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 1. června Dokument i2010 evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost se svým významem dotýká evropského hospodářského prostoru. Nový strategický rámec i2010 má podle Komise vést k rozšíření konkurenceschopného digitálního hospodářství, informační a komunikační technologie mají hrát důležitou roli při začleňování všech obyvatel do informační společnosti a při zvyšování kvality jejich života. Dokument má být základem pro celkovou strategii v oblasti informační společnosti. Program i2010 je základním prvkem obnovené lisabonské strategie, navazuje na předchozí iniciativy eeurope navazuje na Akční plán eeurope 2005, který rozšiřuje o oblast médií. Dokument vychází ze skutečnosti, že Evropská rada na jaře roku 2005 na základě obnovené lisabonské strategie došla k závěru, že pro udržitelný růst v Evropě jsou důležité znalosti a je tedy nezbytné, aby byla v Evropě vytvořena všem přístupná informační společnost. Základem této informační společnosti má být rozšíření používání informačních a komunikačních technologií ve veřejných službách, v malých a středních podnicích a v domácnostech. Vytváření informační společnosti je dle Komise důležité proto, že ICT přispívají k celkovému růstu a ke zvyšování zaměstnanosti, neboť ICT získávají v hospodářství i celé společnosti stále větší význam. Informační a telekomunikační technologie se stále rozvíjejí, stávají se rychlejšími a 11

6 bezpečnějšími, stále více pronikají do každodenního života celé společnosti, poskytují nové možnosti komunikace, obchodování a sdílení informací, které mohou využít občané, podnikatelé i orgány veřejné moci. Komise vyzdvihuje pro strategii i2010 tři nejdůležitější priority, označované v dokumentu jako tři i : inovace, investice a integrace do každodenního života. V samotném dokumentu jsou tyto priority přesněji vyjádřeny jako: - dokončení jednotného evropského informačního prostoru propagujícího otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh pro informační společnost a média; - posílení investic do výzkumu informačních a komunikačních technologií s cílem podporovat růst, jakož i lepší pracovní místa a zvýšení jejich počtu; - vytvoření široce přístupné evropské informační společnosti, která bude propagovat růst a zaměstnanost způsobem, který je v souladu s udržitelným rozvojem a který klade důraz na zlepšení veřejných služeb a kvality života. Strategie i2010 má být plněna na úrovni EU i na úrovni členských států. Evropská komise bude navrhovat předpisové rámce pro oblast ICT, bude dohlížet na využití finančních prostředků EU na výzkum a šíření ICT, bude podporovat aktivity vedoucí k začleňování občanů do informační společnosti. Dále má Komise podporovat dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a pomáhat při řešení problémů v jednotlivých členských zemích. Komise například může propagovat vzájemnou výměnu správných postupů a prostřednictvím zpráv o pokroku též sledovat zavádění širokopásmových služeb, služeb elektronického obchodního styku (e-business) a elektronické veřejné správy (e-government), dále investice do výzkumu informačních a komunikačních technologií, sociální a hospodářské rozdíly či digitální gramotnost. 2 Podporou vzájemného dialogu bude rozvoj celé oblasti ICT efektivnější. 2 i2010 Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.micr.cz/eu/i2010.htm>. 12

7 Členské státy by měly podle dokumentu i2010 od poloviny října 2005 přijímat vnitrostátní reformní programy s důrazem na priority informační společnosti s ohledem na jednotné pokyny v oblasti ICT. Přijetí těchto programů a vymezení priorit má členským státům usnadnit a urychlit provádění předpisů v oblasti digitální konvergence, zohlednit vnitrostátní výdaje na výzkum ICT, pomoci při vývoji moderních a interoperabilních veřejných služeb využívajících ICT a při stanovování cílů pro rozvoj informační společnosti na vnitrostátní úrovni. O dosažených výsledcích těchto reformních programů by měly členské státy podávat výroční zprávy, které Komise zanalyzuje ve své výroční zprávě k pokroku lisabonské strategie. 3 Tato analýza a z ní vyvozené závěry opět mohou přispět k zefektivnění rozvoje oblasti ICT Jednotný evropský informační prostor První prioritou v rámci i2010 je vytvořit jednotný evropský informační prostor, který bude nabízet dostupné a bezpečné služby širokopásmových technologií 4, bohatý a rozmanitý obsah a bohaté a rozmanité digitální služby 5. Priorita vytvoření jednotného evropského informačního prostoru vychází ze skutečnosti masového rozšíření informačních a komunikačních technologií. Tyto nové technologie zasahují ve stále větší míře do každodenního života lidí, do jejich práce i vzájemné komunikace. Informace, které jsou těmito technologiemi přenášeny, jsou k dispozici v mnoha různých formátech. Aby bylo možné v rámci EU efektivně využívat elektronické informace (za jakýmkoliv účelem), je třeba vytvořit jednotný evropský informační prostor, kde budou v oblasti ICT fungovat stejná pravidla, standardy a zákonitosti. Vytvoření takového prostoru vyžaduje digitální konvergenci informačních a komunikačních technologií. Jedno z vysvětlení pojmu konvergence informačních a komunikačních technologií zní takto: Pojem konvergence ICT zahrnuje: 1. vzájemné propojení a koexistenci 3 Aktuální analýzy jsou dostupné na internetových stránkách 4 Širokopásmové technologie jsou technologie poskytující vysokorychlostní přístup k internetu. 5 Digitální služby mohou být např. elektronické služby veřejné správy, on-line obchodování, e- learning apod. 13

8 doposud odlišných síťových platforem a jejich přeměnu do homogenní komunikační infrastruktury; 2. vznik integrovaných koncových zařízení spojujících funkce klasických zařízení jako je televize, telefon a osobní počítač; 3. globalizaci informační infrastruktury a vznik nových služeb na ní založených; 4. konsolidaci služeb spojených se vznikem údajů, jejich úpravou na míru, přenosem a dodávkou ke koncovému uživateli; 5. transfer informací na globální bázi a jejich sdílení za účelem vytvoření znalostí. 6 Tato konvergence umožní, aby byla v EU vytvořena jednotná komunikační a informační infrastruktura. Digitální konvergence, tedy jakési sjednocení a propojení digitálních technologií, umožní, aby mohly vzniknout nové služby (digitální služby), které budou těchto technologií využívat. Vytváření nového obsahu, služeb jeho poskytování a obchodních modelů podněcuje růst a zaměstnanost. 7 To se týká např. rozvoje obchodování on-line. Na počátku vytváření jednotného evropského informačního prostoru by se mělo Společenství podle strategie i2010 zabývat čtyřmi hlavními úkoly: - rychlost: rychlejší širokopásmové služby v Evropě s cílem poskytovat bohatý obsah služeb a informací; - bohatý obsah: vyšší právní a hospodářská jistota s cílem povzbudit vytváření nových služeb a poskytování nového obsahu on-line; - interoperabilita: podpora vytváření platforem s možností vzájemné komunikace a služeb, jež lze převádět z jedné platformy na druhou; - bezpečnost: větší zabezpečení internetu proti jeho zneužití k podvodům, proti škodlivému obsahu a poruchám technologií s cílem zvýšit důvěru mezi investory a spotřebiteli. Vytvoření jednotného evropského informačního prostoru v rámci digitální konvergence vyžaduje tedy existenci systému pravidel pro informační společnost a média. Interoperability má být dosaženo podporou výzkumu technologií, podporou otevřených standardů, dialogu a, pokud to bude nutné, také nařízeními. 6 Makroinformatika a informační systém. [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.park.cz/article.asp?itm=28&search=1>. 7 i2010 Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.micr.cz/files/2492/i2010.pdf>. 14

9 Jednotlivé členské státy EU tak budou dodržovat např. stejná pravidla pro elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci, budou platit stejná pravidla pro elektronický obchod apod. Bezpečnost, důvěryhodnost a spolehlivost informační a komunikační technologie má být zaručena uceleným přístupem ke správě digitálních práv. V průběhu roku 2006 Komise navrhne strategii pro bezpečnou informační společnost s cílem spojit a aktualizovat dostupné nástroje, včetně zvyšování povědomí o potřebě vlastní ochrany, bdělosti a sledování hrozeb, rychlé a účinné reakce na útoky a výpadky systému. 8 V rámci programu i2010 má být tedy přezkoumán rámec pro elektronické komunikace, vytvořen rámec pro vnitřní trh mediálních služeb v oblasti informační společnosti, modernizován právní rámec pro audiovizuální služby, má být rozvíjena a prováděna strategie pro rozvoj bezpečné evropské informační společnosti a má být podporována interoperabilita činností v oblasti informačních technologií s důrazem na stanovení a dodržování digitálních práv. Digitální konvergence tak pro EU znamená možnost, jak obstát v celosvětové hospodářské soutěži. Podle mého názoru jsou důvody pro vytváření jednotného evropského informačního prostoru podobné důvodům, pro které byl v minulosti vytvořen evropský vnitřní trh s volným pohybem čtyř základních svobod. Vytvoření společného trhu mělo přispět k ekonomickému rozvoji, hospodářskému růstu, větší konkurenceschopnosti, významnějšímu postavení Evropy na mezinárodním poli a k dosažení vyšší životní úrovně vytvoření jednotného evropského informačního prostoru má vést ke stejným cílům. Hospodářský potenciál EU je spatřován v rozvoji informační (znalostní) společnosti. Informační společnost je založena na efektivním využívání informací, za pomoci moderních komunikačních a informačních technologií. Jednotný informační prostor je důležitý právě pro to, aby mohly být informace efektivně využívány ve prospěch ekonomického růstu a zaměstnanosti. 8 tamtéž 15

10 Inovace a investice do výzkumu Aby mohlo být dosaženo zvýšení bezpečnosti a rychlosti připojení k internetu a aby mohl být celkově dobudován jednotný evropský informační prostor a vnitřní trh pro elektronické komunikace, je důležité více investovat do výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií a podporovat rozvoj podnikání v této oblasti. Rozvoj informačních a komunikačních technologií má přispět k růstu zaměstnanosti v Evropě. Odvětví informačních a komunikačních technologií se velmi významně podílí na objemu hospodářských činností; přijetí a zkušené používání informačních a komunikačních technologií je jedním z největších příspěvků k dosažení produktivity a růstu v rámci celého hospodářství a dále podněcuje inovace v klíčových odvětvích podnikání. 9 Investice do výzkumu ICT jsou důležité proto, aby se mohlo toto odvětví dále rozvíjet, což povede k vytváření nových pracovních míst a k hospodářskému růstu. Evropská unie (EU) by měla být na předních místech jak ve výzkumu, tak ve využívání ICT. To, že Evropa nebude zaostávat v této oblasti za jinými vyspělými státy, bude zárukou udržení evropské konkurenceschopnosti ve světě. V dokumentu i2010 se uvádí, že samotný výzkum nestačí na to, aby se informační a komunikační technologie plně zapojily do každodenního života společnosti. Důležité je také využívání produktů a služeb ICT v rámci nejrůznějších podniků. Podniky mají z informačních a komunikačních technologií prospěch v oblasti produktivity, stále se však ještě potýkají s nedostatkem interoperability, spolehlivosti a bezpečnosti, jakož i s obtížemi při reorganizaci a zapojování informačních a komunikačních technologií do pracovního prostředí a s vysokými náklady na podporu. Obtíže s uplatňováním informačních a komunikačních technologií mají zejména malé a střední podniky tamtéž 10 tamtéž 16

11 Podle dokumentu i2010 nyní nastává věk, ve kterém je obchodní styk založen na elektronickém obchodu. Tzv. e-business solutions 11 (řešení v elektronickém obchodním styku) je založeno na integrovaných ICT, bezpečných webových službách a na prostředcích napomáhajících větší spolupráci a tedy i produktivitě pracovníků (např. vnitřní komunikační sítě podniku intranety, které vedou k lepší organizaci práce). Předpokládá se, že se ICT budou v oblasti obchodu využívat stále více. Jedním z prvků strategie i2010 je, aby byly odstraněny překážky mezi výsledky výzkumu ICT a jejich hospodářským přínosem. Výsledky výzkumu a nové technologie by měly být následně zaváděny do služeb veřejného i soukromého sektoru, měly by odstraňovat překážky, které doposud brání využívání ICT. Výzkum by se měl zaměřit na interoperabilitu, bezpečnost, spolehlivost a jednoduchost. Cílem je dosažení jednotného přístupu k výzkumu (podpora spolupráce mezi různými výzkumnými programy ICT v EU) i dosažení koordinovaného zavádění nových ICT v rámci EU takový přístup povede k úsporám při implementaci ICT a k přilákání investorů. Komise chce zavést i jednotnou politiku elektronického obchodního styku (e-business), s cílem podpořit zavádění ICT i v malých a středních podnicích Začleňování, lepší veřejné služby a kvalita života To, že budou ICT integrovány do každodenního života a všichni lidé budou mít k těmto technologiím přístup, přispěje k vytváření nových pracovních míst, ke zlepšování veřejných služeb a ke zvyšování kvality života vůbec. Jde o rozvoj takové informační společnosti, která nebude nikoho vynechávat či vylučovat a prostřednictvím použití uživatelsky příjemných informačních a 11 E-business solutions jsou řešení procesů, která se vztahují se k působení podniku a odvíjejí se od ICT. Jedná se např. o tvorbu internetových obchodů, vývoj intranetových aplikací a informačních systémů podniku, tvorbu systémů sloužících k evidenci a ke komunikaci se zákazníky, tvorbu internetových prezentací podniků apod. 17

12 komunikačních technologií bude nabízet vysoce kvalitní a dostupné veřejné služby. 12 Rozvoj a rozšiřování ICT má za následek, že tyto technologie mají stále větší dopad na společnost. Rozšiřování ICT by mělo mít na společnost pozitivní dopad, ICT by měly být prospěšné všem občanům. Aby mohly být prospěšné, musí umět občané tyto technologie ovládat a využívat. Komise ve svém návrhu poukazuje na to, že je třeba podporovat vzdělávací politiku tak, aby občané disponovali dovednostmi potřebnými k používání ICT. Komise hodlá v rámci programu i2010 navrhnout evropskou iniciativu začleňování občanů do informační společnosti (tzv. e-inclusion). Více než polovina obyvatel EU nemá přístup k informačním technologiím, nebo není schopna je efektivně využívat. To může mít za následek, že ti lidé, kteří nemají k ICT přístup či je neumí používat, budou oproti svým spoluobčanům, kteří ICT využívají, velmi znevýhodněni (např. na trhu práce, ve vzdělávání, při komunikaci s úřady). V souvislosti se začleňováním občanů do informační společnosti se hovoří o tzv. digital divide. Tímto pojmem se označuje takové rozdělení společnosti, kdy určitá část obyvatel není informačně gramotná (či je nedostatečně informačně gramotná), nebo kdy je určité části společnosti upřen přístup k informačním technologiím, což je výrazně omezuje v jejích možnostech oproti informačně gramotným spoluobčanům a oproti těm, co přístup k ICT mají. Digital divide je nejvýraznější podle několika linií: věku (mladší věkové skupiny používají počítač a internet častěji a ve více případech, než starší věkové skupiny), vzdělání (vysokoškolsky vzdělaní lidé používají počítače i internet častěji, než lidé s nižším vzděláním), místa bydliště (v málo osídlených a venkovských oblastech EU je mezi lidmi menší procento počítačů a je zde méně dostupné rychlé internetové připojení, než ve městech) a celkové ekonomické situace země (vyšší výskyt počítačů a internetového připojení byl zaznamenám ve vyspělých zemích Evropské unie, zatímco v členských či kandidátských zemích východní Evropy je 12 i2010 Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.micr.cz/eu/i2010.htm>. 18

13 výskyt menší). Mezi priority Evropské unie v oblasti informační gramotnosti proto patří zamezit prohlubování digital divide, a to zejména celoživotním vzděláváním nejširších vrstev obyvatelstva v této oblasti a podporou rovnoměrného přístupu k ICT ve všech regionech. ICT mají vliv na zlepšení veřejných služeb, jejich větší hospodárnost a přístupnost. Informační technologie se dnes uplatňují v oblasti on-line komunikace občanů s nejrůznějšími institucemi a úřady. V České republice slouží ke komunikaci občanů a podnikatelů s orgány veřejné správy Portál veřejné správy (www.portal.gov.cz). Občané zde mohou elektronickou cestou např. podávat daňová přiznání, mohou zde nalézt informace potřebné pro řešení nejrůznějších životních situací, kontakty na úřady apod. Informační technologie mohou přispět ke kvalitě života lidí také prostřednictvím elektronických zdravotnických služeb (v České republice je k dispozici internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta dále mohou zpřístupnit rozmanitost evropského kulturního dědictví více občanům. Informační a komunikační technologie jsou rovněž nástrojem pro udržitelnost v oblasti životního prostředí, např. prostřednictvím sledování a řízení v souvislosti s pohromami a prostřednictvím čistých, energeticky nenáročných a účinných výrobních procesů. 13 Komise si stanovila úkoly v zájmu začleňování občanů do informační společnosti. Na základě výzkumu by měla být učiněna taková opatření, která občanům usnadní používání ICT. V roce 2008 se Komise chystá představit evropskou iniciativu v oblasti e-inclusion, chce propagovat veřejné služby využívající ICT, integrovaný přístup k technickým, právním a organizačním otázkám ICT. Komise navrhuje zahájit iniciativy v oblasti zlepšování kvality života pomocí ICT prvními třemi prioritami je zajištění potřeb stárnoucí společnosti (pomocí technologií přispívajících k lepšímu zajištění životních podmínek a zdraví), bezpečná a čistá doprava (bezpečnější a čistější automobily) a kulturní rozmanitost (snadnější používání digitálních knihoven). 13 tamtéž 19

14 2. Informační politika v České republice V České republice začaly vznikat specializované orgány státní správy na podporu rozvoje informační společnosti od poloviny 90. let minulého století. K byl zřízen Úřad pro státní informační systém (ÚSIS), který převzal kompetence dřívějšího Ministerstva hospodářství v oblasti státního informačního systému. V roce 2000 vstoupil v platnost Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ÚSIS byl transformován na Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS). ÚVIS byl zrušen se vznikem Ministerstva informatiky k 1. lednu Podle rozhodnutí vlády vznikla v říjnu 1998 Rada vlády pro státní informační politiku, která se zabývala otázkami z oblasti informační společnosti. Tato rada se podílela na vzniku koncepce Státní informační politika cesta k informační společnosti. V oblasti telekomunikací mělo do října 1996 legislativní pravomoci Ministerstvo hospodářství, po tomto datu byly převedeny na Ministerstvo dopravy a spojů. Výkon státní správy v oblasti komunikací zajišťoval Český telekomunikační úřad, nejdříve jako součást Ministerstva hospodářství a poté Ministerstva dopravy a spojů. Od 1. července 2000 nabyl účinnosti Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, Český telekomunikační úřad se tak stal samostatným správním úřadem v působnosti vlády České republiky Ministerstvo informatiky V současné době je hlavním koordinátorem informační politiky v České republice Ministerstvo informatiky (MI). Ministerstvo je tedy zodpovědné za výkon politiky státu v oblasti telekomunikací, poštovních služeb a zavádění elektronických nástrojů komunikace do fungování veřejné správy. Ministerstvo bylo zřízeno k 1. lednu 2003, byly na něj převedeny kompetence Úřadu pro veřejné informační systémy (v oblasti informační společnosti), úseku spojů Ministerstva dopravy a spojů (v oblasti telekomunikací) a kompetence v oblasti elektronického podpisu Úřadu pro ochranu osobních údajů. 20

15 Ministerstvo informatiky je hlavním orgánem státní správy, který má na starosti oblast informačních a komunikačních technologií, telekomunikací a poštovních služeb. Je hlavním koordinátorem rozvoje informační společnosti a elektronické veřejné správy v České republice. Ministerstvo také usiluje o rozvoj oblasti elektronického obchodu a angažuje se v podpoře rozvoje počítačové gramotnosti v České republice. Kompetence a činnost ministerstva jsou upraveny následujícími právními normami: - Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, - Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, - Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, - Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V následujícím textu uvádím shrnutí hlavních kompetencí ministerstva, které jsou uváděny ve výše uvedených zákonech. Podle Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 4, odstavce 1 a 2, má ministerstvo spolupracovat s dalšími orgány veřejné správy za účelem - vytváření znalostní základny pro rozvoj informačních systémů státní správy, - předkládání strategických dokumentů vládě v oblasti informačních systémů veřejné správy, - koordinace potřeb správců informačních systémů veřejné správy na domácí i mezinárodní úrovni, - tvorby standardů, - tvorby a správcovství veřejně přístupného informačního systému, který informuje o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy, - podpory rozvoje elektronického obchodu, - vytváření podmínek pro fungování veřejných informačních systémů, určených pro činnost veřejné správy. 21

16 Kompetence ministerstva informatiky dále zahrnují: - kontrolu orgánů veřejné správy za účelem dodržování povinností, stanovených Zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, - ukládání sankcí za porušení tohoto zákona a ukládání opatření k nápravě, - uveřejňování standardů, seznamu atestačních středisek, udělení atestů a dalších dokumentů vztahujících se k informačním systémům veřejné správy. Podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 105, má ministerstvo informatiky výlučné pravomoci v těchto oblastech: - předkládá vládě návrh zásad státní politiky elektronických komunikací, - v oblasti mezinárodních vztahů zabezpečuje spolupráci v oblasti elektronických komunikací (na úrovni vlád, vládních i nevládních organizací), zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv či z členství v mezinárodních organizacích, - spolupráce s příslušnými ministerstvy členských států Evropské unie v oblasti elektronických komunikací, - zastupování České republiky v orgánech Evropské unie (v rámci své působnosti) - ministerstvo přispívá k rozvoji vnitřního trhu Evropské unie (odstraňování překážek a podpora rozvoje celoevropských sítí a interoperability celoevropských služeb mezi státy EU). Zákon č. 29/2000 Sb., 36, říká, že Ministerstvo informatiky vykonává správu v oblasti poštovních služeb, s výjimkou věcí svěřených tímto zákonem Českému telekomunikačnímu úřadu. Podle 35 vydává ministerstvo poštovní známky a stanoví dobu jejich platnosti. Ministerstvo informatiky je také zakladatelem státního podniku Česká pošta a podle zákona o poštovních službách reguluje trh poštovních služeb. Podle Zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 9, působí ministerstvo jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb pro elektronický podpis. To znamená, že ve vztahu k akreditovaným poskytovatelům certifikačních služeb na území ČR uděluje a odnímá pověření k působení, dohlíží nad jejich evidencí a činností. 22

17 Úloha ministerstva v současném končícím volebním období spočívala především v legislativní oblasti. Ministerstvo informatiky v tomto období připravilo zákony a novely zákonů týkající se rozvoje informační společnosti. Jedná se např. o zákon o elektronických komunikacích, novelu mediálního zákona, novelu zákona o informačních systémech veřejné správy, zákon o některých službách informační společnosti, novelu zákona o elektronickém podpisu, novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a novelu zákona o poštovních službách. Ministerstvo je také autorem paragrafů, které ovlivnily podobu zákonů jednotlivých ministerstev ve prospěch elektronické komunikace (např. správní řád, daňové a účetní předpisy, zákon o správních poplatcích, trestní zákoník, zákon o veřejných zakázkách). Díky těmto krokům se podařilo odstranit hlavní legislativní bariéry, bránící liberalizaci telekomunikačního trhu a rozvoji elektronické komunikace. V posledních několika letech je v České republice patrný zvýšený zájem o rozvoj a větší využití informačních technologií. Vláda např. poskytuje prostředky z rozpočtu na rozšíření vysokorychlostního internetu, také jednotlivá ministerstva uskutečnila programy vedoucí k většímu využití informačních technologií např. Ministerstvo financí v oblasti daňové správy, Ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti živnostenského podnikání a Ministerstvo dopravy v oblasti sdílení dopravních informací. Důležitým krokem Ministerstva informatiky bylo také navázání spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení. Tato spolupráce vedla ke zprovoznění transakční části Portálu veřejné správy, prostřednictvím které mohou občané i firmy elektronicky odevzdávat evidenční listy důchodového pojištění a přihlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců, daňová přiznání, hlášení osob samostatně výdělečně činných nebo informace o pohybu zboží uvnitř Evropské unie. Legislativní změny, vedoucí k liberalizaci telekomunikačního trhu a rozvoji elektronické komunikace, kladně ovlivňují rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií a mají za následek i zvýšený zájem firem ze zahraničí o investice v České republice. 23

18 Ministerstvo informatiky má také v ČR na starosti zajištění a koordinaci mezinárodní spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií. Za celou ČR tedy rozvíjí bilaterální i multilaterální vztahy v této oblasti, účastní se nejrůznějších projektů, spolupracuje na výměně informací a zkušeností. Mezinárodní spolupráce je důležitá z důvodu koordinace informační politiky v rámci Evropské unie, která podporuje rozvoj a využívání informačních technologií obecně a usiluje o vybudování jednotného evropského informačního prostoru a všem přístupné informační společnosti. Zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci jsou pak v ČR využity pro rozvoj informační infrastruktury, elektronické veřejné správy, elektronického obchodování a informační bezpečnosti. MI je v rámci multilaterální spolupráce zastoupeno v mnoha mezinárodních organizacích z oblasti ICT. Např.: - Mezinárodní telekomunikační unie (ITU): tato organizace se zabývá např. tvorbou a koordinací celosvětově platných technických norem v oblasti e- komunikací, - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD): MI je v rámci této organizace zastoupeno ve Výboru pro informační, počítačovou a komunikační politiku (ICCP - Commitee for Information, Computer and Communications Policy), který řídí práci několika pracovních skupin (Pracovní skupina pro informační bezpečnost a ochranu soukromí, Pracovní skupina pro informační ekonomiku, Pracovní skupina pro politiku telekomunikačních a informačních služeb a Pracovní skupina pro indikátory informační společnosti), - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO): MI je zapojeno do aktivit, které se zaměřují na střednědobé strategické plánování priorit UNESCO v oblasti informační společnosti, a také se podílí na vzdělávacích projektech a projektech rozvoje ICT organizovaných UNESCO, - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT): jedná se o nevládní organizaci, která sdružuje administrativy a regulátory v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. 24

19 Bilaterální spolupráce MI spočívá v zajišťování dvoustranných setkání zástupců ČR a zástupců cizích zemí v oblasti ICT Legislativa Za tvorbu právních norem v oblasti informačních a komunikačních technologií (tyto normy se týkají elektronického podpisu, elektronického obchodu a informačních systémů veřejné správy), telekomunikací a poštovních služeb je odpovědné Ministerstvo informatiky ČR. Legislativní činnost ministerstva zahrnuje také prosazování elektronických nástrojů komunikace do již existujících i připravovaných právních předpisů. V této kapitole se nebudu zabývat přesnými úpravami, které jednotlivé zákony poskytují, ale zaměřím se na všeobecný popis obsahu jednotlivých zákonů, nebo na některá jejich důležitá ustanovení. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Ústava České republiky zaručuje právo na informace, státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje naplnění práva veřejnosti na informace a povinnosti státu tyto informace poskytovat. Zákon se zabývá povinností státních orgánů a orgánů územní samosprávy poskytovat a zveřejňovat informace a podáváním žádostí o poskytnutí informací (postup při jejich podávání a vyřizování, možností odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, hrazením nákladů spojených s poskytováním informací). Zákon zavazuje tyto orgány k automatickému zveřejňování základních informací o své činnosti (informace, kterých se zveřejnění týká, jsou uvedeny v 5 zákona), aby byly tyto informace všeobecně přístupné v sídle či úřadovnách orgánu, nebo elektronickou cestou. Informace, které nemusí orgán zveřejňovat automaticky, mohou získat fyzické i právnické osoby na základě žádosti. Žadatel ale nemůže získat takové informace, které jsou na základě zákona prohlášeny za utajované, nebo informace, které by porušily ochranu osobnosti a soukromí osob. 25

20 Poslední novela tohoto zákona nabyla účinnosti dne 23. března 2006 (61/2006 Sb.) Tato novela měla za cíl především přenést do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která je pro ČR závazná. Novela tedy nemění základní principy zákona. Novela zdůrazňuje upřednostňování elektronické komunikace při práci úřadů 14, taková komunikace má být rychlejší, přesnější a méně zatěžující. Má tak dojít k celkovému zjednodušení procesu poskytování informací. Novela se také zabývá tím, jakou roli hraje Portál veřejné správy při získává informací. Portál má občanům umožnit najít základní informace o orgánech přehledně a na jednom místě. Orgán tak může splnit svou povinnost zveřejňovat informace tím, že je předá či zpřístupní správci Portálu veřejné správy, prostřednictvím kterého budou informace zpřístupněny. Novela také zpřesňuje, jaké náležitosti musí žádost o poskytnutí informace obsahovat, aby mohla být vyřízena. Ze žádosti musí být jasné, jakému orgánu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba je povinna v žádosti uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (bydliště), právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování (pokud se liší). Jako adresa pro doručování může být uvedena též elektronická adresa. Pokud je žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny, pokud ji orgán zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, stačí žádost odeslat na jakoukoliv elektronickou adresu orgánu. Novela se zabývá tzv. fikcí rozhodnutí o neposkytnutí informace tzn. pokud úřad do 15 dnů nevydal rozhodnutí, mělo se za to, že vydal rozhodnutí negativní. Tato úprava měla dříve za cíl chránit žadatele o informaci před nečinností úřadu. To se ale neukázalo jako příliš účinné, tento institut byl proto zrušen a novelou nahrazen speciální úpravou stížnosti na postup při vyřizování 14 V Zákoně č. 106/1999 Sb., 4, odst. 5, se říká: Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě. 26

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účel a rozsah úpravy 1. Směrnice stanoví postup

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů Směrnice č. 139 Domov pro seniory Jesenec, p.o. Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Základní ustanovení 1) Podle příslušných ustanovení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Najdeme jej na stánkách www.eru.cz. Byl zřízen 1.1. 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.. Tento zákon se týká podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. ERÚ

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy Ing. Jitka Krčilová Ministerstvo informatiky ČR, Praha jitka.krcilova@micr.cz INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR Digitální agenda pro Evropu Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR dana.cernohousova@mvcr.cz 17. 1. 2013 1 Digitální agenda pro Evropu Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 (stanovuje

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně v kanceláři úřadu písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Bohatice Bohatice

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 229 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ i2010

Více

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů Část I - Obecná ustanovení Článek 1 Účel a rozsah úpravy 1. Směrnice

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 7-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 7-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 6. 2012 2011/0299(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 7-29 Návrh stanoviska Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Transevropské telekomunikační

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu Rady vlády pro informační společnost (RVIS), 10.6. 2016 Osnova 1. Definice otevřených

Více

ČTU Český telekomunikační úřad

ČTU Český telekomunikační úřad ČTU Český telekomunikační úřad EET Hájek Martin Co to je? ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ČR na cestě k informační společnosti

ČR na cestě k informační společnosti ČR na cestě k informační společnosti ITAPA Bratislava 15.11.2006 Význam ICT pro ekonomiku ICT je podstatným faktorem ekonomického růstu a především růstu produktivity práce ICT se podílí 25% na ekonomickém

Více