Eva Heřmanová. (případová studie nově přistoupivších zemí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eva Heřmanová. (případová studie nově přistoupivších zemí)"

Transkript

1 LIDSKÉ ZDROJE V POSTMODERNÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI (případová studie nově přistoupivších zemí) Eva Heřmanová Abstrakt Příspěvek se v teoretické rovině zabývá pozitivními a negativními důsledky masového šíření informačních a komunikačních technologií v současné společnosti, a to jak v kontextu reprodukce a rozvoje lidského kapitálu (např. v oblasti funkční a počítačové gramotnosti obyvatel), tak v kontextu měnící se sociální stratifikace společnosti (tj. v souvislosti se zaměstnaností v oblasti moderních IC technologií, informační ekonomikou, problematikou digital divide ), tak v kontextu procesu technologické globalizace světa (tj. např. časoprostorové komprese ve smyslu téměř okamţité celosvětové dostupnosti informací). V empirické rovině se příspěvek pokouší na základě dat z České republiky (ČSÚ) i dat vybraných evropských zemí (EUROSTAT) zmapovat především meziregionální rozdíly ve vybavenosti a vyuţívání internetu domácnostmi, rozdíly v zaměstnanosti v ICT sektoru a v zapojení lidských zdrojů do oblasti vědy a výzkumu apod. Klíčová slova: ICT technologie informační společnost - digital divide - počítačová gramotnost - IT odborníci vyuţití PC a internetu v domácnostech rozvoj lidských zdrojů Úvod Současnou společnost lze bezpochyby charakterizovat jako společnost postmoderní, tj. společnost vyznačující se na jedné straně novými, resp. nově převaţujícími hodnotovými orientacemi (např. preference individualismu, seberealizace, demokracie, osobní svobody, tolerance, plurality názorů a ţivotních stylů, orientace na kvalitu ţivota apod.), na straně druhé i novými podmínkami a moţnostmi rozvoje osobnosti. Z tohoto hlediska lze vyzdvihnout rozvoj informačních a komunikačních technologií (dále ICT), mezi nimiţ stále významnější postavení zaujímá zejména internet. Druhou stranou téţe mince je však to, ţe postmoderní společnost nejenţe nabízí nebývalé moţnosti osobnostního rozvoje, ale také klade na své členy nové a stále vyšší nároky. Jde jak o schopnost adaptace, flexibility, inovativního rozhodování, time managementu, tak i o dovednosti v oblasti jazykové či počítačové gramotnosti. V neposlední řadě pak důleţitou úlohu sehrává i gramotnost funkční, kde je velký důraz kladen jak na schopnost porozumnění dané informaci, tak zejména na schopnost s nejrůznějšími typy informací pracovat, filtrovat je na podstatné a nepodstatné, dále je třídit a generalizovat. V rámci současné společnosti jsou jedinci ze strany globalizovaných médií zahlcováni nejrůznějšími informacemi, které mohou mít podstatný vliv nejen na různé stránky jejich sociálního chování (veřejné mínění, utváření individuálních identit, změnu struktury volnočasových aktivit, změnu ţivotního stylu, univerzalizaci potřeb konzumentů i jejich spotřebního chování), ale i na kulturně podmíněnou změnu jejich reprodukčního chování, na šíření moderních způsobů ţivota, myšlenek demokracie, feminismu či kulturního relativismu. 1

2 Téměř okamţitá dostupnost jakékoliv informace v rámci existující světové sítě a on-line přístup ke vzdělávacím programům pak zvyšuje jak všeobecnou informovanost, tak i moţnosti a motivace k získání určitého, dříve nedostupného vzdělání. Z hlediska sociální stratifikace postmoderní společnosti nelze na tomto místě alespoň stručně nezmínit jev popisovaný a označovaný jako digital divide (digitální propast). Vedle klasických principů poměřování objektivního sociálního statusu, jimiţ jsou zjednodušemě řečeno majetek, dosaţené vzdělání, podíl na moci, prestiţ povolání a etický či kulturní způsob ţivota jedince či sociální skupiny, se totiţ jedná o moţný nový princip sociálního rozdělení světa a společnosti, a to na různých územně hierarchických úrovních. Je velmi pravděpodobné, i kdyţ ne prokázané, ţe změny sociálního rozvrstvení dnešní společnosti jsou ve stále větší míře umocňovány i rozdílnou pozicí mezi těmi jedinci, kteří k ICT a k internetovému připojení mají přístup a mohou (a umí) s nimi pracovat a těmi, kteří jsou z této moţnosti z jakéhokoliv důvodu vyloučeni. Je ale samozřejmě třeba dodat, ţe samotná znalost informačních a komunikačních technologií a samotná moţnost připojení k internetu ještě nemusí automaticky znamenat jejich sociálně a kulturně přínosný nebo - v různých sociálních skupinách či regionech - v podstatě shodný způsob vyuţívání. Lze se domnívat, jak naznačují i výběrová šetření realizovaná ČSÚ od roku 2003 pod názvem Šetření o vyuţívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech, ţe existující významnější rozdíly ve způsobu vyuţívání internetu do značné míry kopírují (a opět i umocňují) rozdíly v ţivotním stylu a v ţivotní úrovni rezidentů ţijících na jedné straně ve vysoce a na straně druhé v málo urbanizovaných oblastech Česka a EU. Blíţe viz stránky a výzkumy na Charakteristikou postmoderní informační společnosti je však také to, ţe se v kontextu rozvoje informačních a komunikačních technologií nutně mění i její sociální stratifikace z pohledu rostoucí zaměstnanosti v nadprůměrně placeném ICT sektoru, resp. v tzv. informační ekonomice; zvyšuje se také její vědecko výzkumný potenciál, všeobecná úroveň vzdělanosti ap. Následující analytická část tohoto příspěvku se proto snaţí určité výše uvedené skutečnosti a trendy konkrétně popsat a postihnout. Jde zejména o meziregionální rozdíly v úrovni internetizace domácností, ve způsobu vyuţívání tohoto média, o rozdíly v oblasti zaměstnanosti či v míře zapojení lidských zdrojů do oblasti vědy a výzkumu. Základním informačním zdrojem k následujícím komparacím nově přistoupivších zemí EU s celou EU27, resp. se starou patnáctkou zemí EU, je šetření o ICT, které od roku 2006 probíhá v domácnostech dle nařízení č. 808/2004 Evropské komise a Evropského parlamentu k statistikám informační společnosti a které umoţňuje získávat srovnatelné údaje z jednotlivých zemí EU. Internetizace domácností a počítačová gramotnost v zemích EU a v Česku Na základě sledovaného souboru dvanácti zemí nově přistoupivších do EU po roce 2004, který byl hodnocen pomocí několika ukazatelů (% domácností s osobním počítačem nebo s připojením k internetu ze sumy celkového počtu domácností v dané zemi; dále s rozlišením, zda jde o domácnosti bez závislých dětí nebo se závislými dětmi a dále i podle kritéria typu lokality, kterou daná domácnost obývá, tj. v hrubém rozlišení na velká města, střední a malá města, venkovské oblasti), vyplývá (viz i tabulka č. 1), ţe z hlediska vybavenosti domácími modrními technologiemi se Česko nachází jak pod průměrem EU15, tak i pod průměrem celé dnešní EU27. Ve srovnání s ostatními novými zeměmi Evropské unie je vybavenost domácností osobním počítačem a internetovým připojením horší jen v Bulharsku a Rumunsku, celkem srovnatelná s Českem je pak v Litvě a na Kypru. 2

3 V roce 2008 mělo osobní počítač 52,4 % českých domácností a 45,9 % jich bylo připojeno k internetu. V celé EU27 však byly tyto hodnoty podstatně vyšší 67,8 % (PC) a 60,3 % (internet). Tab. 1: Vybavenost domácností moderními technologiemi, 2008 Podíl dom. s PC v % Index dom. s PC se závisl. dětmi Podíl dom. s internetem Index dom. s internetem se závislými dětmi Podíl dom. s PC, velká města Index dom. s PC, (velká města/ venkov) Podíl dom. s internetem velká města Index dom. s internetem (velká města/ venkov) EU27 67,8 1,34 60,3 1,34 71,2 1,20 64,6 1,27 EU15 71,7 1,30 64,4 1,32 73,4 1,09 66,8 1,13 Česko 52,4 1,66 45,9 1,60 57,3 1,16 53,0 1,30 Bulharsko 28,6 2,38 25,3 2,36 41,1 2,37 37,2 2,51 Estonsko 59,6 1,83 58,1 1,82 62,3 1,11 61,8 1,15 Kypr 56,3 1,90 42,9 1,81 58,3 1,16 47,6 1,44 Litva 52,0 2,05 50,9 1,98 60,9 1,36 59,9 1,37 Lotyšsko 56,7 1,62 52,8 1,64 62,0 1,21 58,3 1,24 Maďarsko 58,8 1,58 48,4 1,54 66,7 1,27 56,8 1,35 Malta 62,6 1,53 59,0 1,55 60,9 0,98 57,6 1,01 Polsko 58,9 1,67 47,6 1,50 63,0 1,15 54,8 1,35 Rumunsko 37,8 1,53 29,6 1,37 57,4 2,38 51,0 3,46 Slovensko 63,2 1,56 58,3 1,48 67,1 1,09 69,0 1,27 Slovinsko 65,1 1,63 58,9 1,71 67,4 1,07 62,2 1,11 Zdroj: vlastní výpočty Pozn.: jde o údaje pouze za domácnosti, ve kterých žije alespoň jedna osoba ve věku let, které jsou používané v mezinárodním srovnání v rámci EU dle metodiky Eurobarometru Ve všech srovnávaných zemích platí, ţe významně více jsou těmito základními technologiemi vybaveny domácnosti se závislými dětmi (viz hodnoty indexů vyjadřujících podíl domácností se závislými dětmi k podílu domácností bez závislých dětí). Porovnáme-li hodnoty těchto indexů pro EU27 a pro EU15 se zbývajícími hodnotami pro jednotlivé země, je příznačné, ţe posledně jmenované jsou vţdy vyšší, coţ můţe indikovat buď větší potřebu a tlak nejmladší generace na tento typ vybavení nebo spíše také vyrovnanější vybavenost obou typů domácností těmito technologiemi v zemích staré patnáctky, a tím v průměru i v zemích celé EU27. Obecně lze říci, ţe významné rozdíly ve vybavenosti osobním počítačem a internetem mezi domácnostmi s dětmi a bez dětí neexistují pouze v Česku, ale i v ostatních zemích. Geografický digital divide, tedy různá dostupnost a vybavenost sledovanými technologiemi v různých typech osídlení můţe být vyjádřena indexem poměřujícím hodnoty za velká města a za venkovské prostory. Ve všech zemích se hodnota tohoto indexu pohybuje zhruba v rozmezí od 1,0 do 1,2; o něco větší rozdíly mezi vybaveností velkých měst a venkovských prostorů lze nalézt v Litvě; nicméně zcela největší diference se týkají takových států jakými jsou Bulharsko a Rumunsko, v nichţ tyto indexy s hodnotami 2,4 aţ 3,5 indikují nepřehlédnutelné a doslova propastné rozdíly ve vybavenosti jak osobním počítačem, tak internetovým připojením. Je nepochybné, ţe kaţdý člověk by v dnešní době měl být vybaven určitými dovednostmi z oblasti vyuţívání moderních informačních a komunikačních technologií. Tyto znalosti a dovednosti se označují souhrnným pojmem počítačová gramotnost, někdy také pojmem e-skills (tj. elektronické dovednosti). Z hlediska podchycení úrovně počítačové gramotnosti obyvatel srovnávaných zemí je moţné z výše citovaných výzkumů Eurostatu vyuţívat jednak indikátory o takových ovládaných činnostech jako je kopírování, vkládání dat, výpočty v tabulkových procesorech, komprese souborů, připojování nových zařízení, tvorba programů, propojování počítačů do místních sítí (LAN), řešení problémů s chodem počítače, jednak lze pouţít i 3

4 souhrnný komplementární údaj o podílu uţivatelů osobních počítačů, kteří deklarovali, ţe ţádnou z výše jmenovaných činností neovládají. Analogicky je - v rámci zpúsobů vyuţívání internetu - výběrovými šetřeními podchycena celá varieta činností ( , telefonování po internetu, vyhledávání informací, čtení zpráv, novin a časopisů on-line, sledování radia a televize, hledání zaměstnání, on-line hraní počítačových her, stahování různých produktů, nakupování přes internet, internetbanking, vyplňování formulářů on-line). Následující porovnání zemí z hlediska počítačové negramotnosti (% uţivatelů PC ze všech uţivatelů počítače ve věku let v dané zemi, kteří neovládají nic ze sledovaných činností, 2007) a z hlediska způsobů vyuţívání internetu v kontextu myšlenky potenciálního rozvoje lidských zdrojů (% uţivatelů internetu ze všech uţivatelů internetu ve věku let v dané zemi, kteří vyhledávají informace o zdraví; čtou on-line zprávy, noviny a časopisy; hledají zaměstnání; stahují počítačové programy; sledují rozhlasové a televizní vysílání) je přehledně zachyceno v níţe uvedené tabulce č. 2. Tab. 2: Počítačová negramotnost a způsoby vyuţívání internetu z hlediska rozvoje lidských zdrojů, 2007 a 2008 % PC uživatelů, kteří neovládají nic ze sledovaných činností internetu, vyhledávání info o zdraví internetu, čtení on-line zpráv, novin, časopisů internetu, hledání zaměstnání internetu, stahování počítačových programů internetu, sledování radia, TV Rok EU27 13,2 44,8 41,3 20,9 30,6 32,3 EU15 12,2 46,3 39,9 21,8 31,9 32,3 Česko 12,5 24,3 56,1 8,2 14,4 23,0 Bulharsko 19,7 19,6 43,6 18,8 16,0 37,3 Estonsko 18,8 38,1 82,2 23,1 31,8 28,3 Kypr 10,6 29,8 59,4 9,5 27,0 30,5 Litva 11,5 40,4 81,9 19,7 26,7 35,9 Lotyšsko 15,5 39,4 53,9 26,3 34,3 38,9 Maďarsko 5,6 49,8 56,1 24,7 31,9 30,2 Malta 12,6 47,2 55,6 21,1 37,3 43,0 Polsko 20,9 38,0 38,3 16,6 25,4 36,7 Rumunsko 27,8 39,4 47,5 9,6 18,2 24,1 Slovensko 10,4 37,5 51,8 19,6 23,6 25,8 Slovinsko 11,0 49,1 60,2 17,4 34,1 47,4 Zdroj: Eurostat, 2009 Pozn.: Údaje za Česko se v této tabulce mírně odlišují od údajů, které za ČR publikauje ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat do údajů zahrnuje pouze jednosltivce ve věku let, kdežto ČSÚ standardně uvádí data za jednotlivce starší 16 let. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, existuje v EU zhruba 12 % - 13 % lidí, kteří sice uţívají osobní počítač, jejich dovednosti jsou ale v podstatě zcela mizivé; v jejich případě lze předpokládat, ţe PC pouţívají buď jen ke hraní počítačových her nebo jako lepší psací stroj. Jestliţe Česko se pohybuje na průměrné unijní úrovni počítačové negramotnosti, o něco lepší situaci lze vysledovat v Litvě, ve Slovinsku, na Kypru a na Slovensku. Výsadní postavení má pak v tomto ohledu Maďarsko s minimální počítačovou negramotností (5,6 % uţivatelů PC). Relativně nejzanedbanějšími zeměmi z hlediska počítačové gramotnosti pak jsou Polsko a Rumunsko. Z hlediska vyuţívání internetu - kulturně přínosného pro rozvoj osobnostního potenciálu lidí - lze na základě dostupných dat vyhodnotit tři základní roviny, a to rovinu všeobecné informovanosti, rovinu pracovní seberealizace a rovinu zdravotní osvěty a sebepéče. Pokud jde o vyuţívání internetu k získávání informací o aktuálním dění ve světě a ke čtení aktuálních vydání periodik, je tato činnost typická pro většinu zemí přistoupivších do EU po roce 2004 a její intenzita (kromě Polska) vţdy velmi výrazně překračuje úroveň v zemích 4

5 staré patnáctky. Extrémními případy jsou pak Estonsko (82,2 % uţivatelů internetu), Litva (81,9 % uţivatelů) a Slovinsko (60,2 % uţivatelů). Tuto specifičnost nových zemí EU lze vysvětlovat nejspíše tím, ţe zde stále ještě existuje hlad po informacích, resp. ţe takovéto získávání informací je pravděpodobně ekonomicky nejvýhodnější. Česko v této oblasti patří k zemím lehce nadprůměrným, kdy 56,1 % uţivatelů internetu se pravidelně této činnosti věnuje. Z hlediska potenciálního pracovního uplatnění tj. za účelem hledání jakéhokoliv nebo výhodnějšího neţ stávajího zaměstnání je internet vyuţíván podstatně méně, v EU15 i v EU27 v průměru zhruba jednou pětinou uţivatelů. Tato hodnota můţe být podmíněna a modifikována řadou faktorů, např. existující nebo měnící se ekonomickou situací, fungováním pracovních portálů, zvyklostmi rezidentů v oblasti hledání práce, (ne)fungováním pracovních úřadů apod. Česká republika zaujímá v tomto ohledu mezi srovnávanými zeměmi poslední místo, a to hodnotou 8,2 % uţivatelů internetu, kteří toto médium vyuţívají právě k tomuto účelu. V nejvyspělejších ze sledované skupiny zemí, tj. v Maďarsku, Slovinsku a na Maltě, lze usuzovat na určitý postmaterialistický posun v myšlení lidí (v kontextu intenzivnějšího vnímání hodnoty vlastního zdraví) z podílu uţivatelů internetu, který svůj čas tráví právě vyhledáváním informací se zdravotní tématikou. V nově přistoupivších zemích EU, jejichţ obyvatelé jsou relativně méně uvědomělí, (např. v Bulharsku nebo i Česku) jsou podíly uţivatelů internetu věnujících se těmto aktivitám nejniţší a hluboce pod unijním průměrem. Vzhledem k tomu, ţe informační technologie se u nás začaly dynamicky rozvíjet a šířit aţ během posledních let, je počítačová gramotnost a schopnost práce s internetem stále ještě jednoznačně výsadou mladších osob. Všechny výsledky výběrových šetření pak zcela logicky vykazují závislost míry e-skills dovedností na stupni dosaţeného vzdělání, přičemţ nejvyšší znalosti vykazují vysokoškolsky vzdělaní lidé, neboť jsou nuceni tyto technologie pouţívat v kaţdodenním ţivotě a práci. Z dalších všeobecně platných výsledků lze uvést, ţe všechny sledované IT dovednosti jsou sice častější u muţů neţ u ţen, nicméně rozdíl mezi pohlavími se jeví jako minimální, coţ platí jak v Česku, tak ve většině zemí EU. Blíţe k tomuto viz Obdobný výsledek přináší i genderový pohled na problematiku vyuţívání tří základních ICT (mobilních telefonů, osobních počítačů, internetu) ve sledovaných unijních zemích, který je obsahem tabulky č. 3. Tab. 3: Znalost vyuţívání ICT technologií u muţů a ţen, 2008 % z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let užívajících Maskulinita Maskulinita Maskulinita danou technologii ve sledované zemi dovednosti dovednosti dovednosti Mobilní Osobní Internet mobilní osobní internet telefon počítač telefon počítač EU27 průměr 87,2 65,5 61,4 1,330 1,083 1,094 EU15 průměr 88,6 69,3 65,5 1,279 1,087 1,098 Česko 92,5 63,4 58,4 1,459 1,095 1,100 Bulharsko 77,5 37,0 31,8 2,096 1,022 1,065 Estonsko 92,6 66,2 66,2 1,398 1,010 1,009 Kypr 90,6 47,2 38,8 1,919 1,128 1,172 Litva 87,9 55,7 53,1 1,579 1,048 1,050 Lotyšsko 89,5 62,6 60,6 1,429 1,037 1,049 Maďarsko 93,5 63,4 58,7 1,475 1,028 1,026 Malta 85,9 51,1 48,8 1,680 1,138 1,134 Polsko 77,5 54,8 49,0 1,412 1,038 1,048 Rumunsko 75,1 35,3 28,7 2,129 1,107 1,113 Slovensko 93,7 71,8 66,0 1,305 1,056 1,059 Slovinsko 89,3 60,5 55,9 1,477 1,041 1,053 Zdroj: Eurostat, 2009 Pozn.: Uživatel osobního počítače/internetu je jednotlivec, který použil alespoň jednou osobní počítač/internet za jakýmkoliv účelem z jakéhokoliv místa v posledních 3 měsících od data uskutečnění rozhovoru s ním. 5

6 Z hlediska reálného vyuţívání hlavních ICT v nově přistoupivších zemích EU lze upozornit zejména na značně naprůměrné uţívání mobilních telefonů v takových zemích jako je Slovensko (93,7 % jedinců ve věku let), Maďarsko, Estonsko a Česko. Silně podprůměrné je pak uţívání mobilních telefonů v Bulharsku, Polsku a Rumunsku (75,1 % jedinců ve věku let). Z hlediska maskulinity ovládnutí této činnosti pak celému souboru zemí vévodí Rumunsko, Bulharsko a Kypr; naopak nejvyrovnanější genderový poměr z hlediska zvládnutí této technologie lze nalézt v zemích staré patnáctky a ve výše jmenovaných zemích s nadprůměrným vyuţíváním mobilních telefonů. S výjimkou Slovenska vykazují všechny po roce 2004 do EU nově přistoupivší země niţší úroveň ovládnutí osobních počítačů včetně uţívání internetu; největší rezervy v tomto ohledu existují v Rumunsku, Bulharsku a na Kypru. Maskulinita vyuţívání počítačů a internetu je ve srovnání s analogickým ukazatelem pro mobilní telefony u obou médií výrazně niţší, v podstatě minimální a lze říci, ţe v podstatě neexistují významnější rozdíly jak mezi zeměmi E15 a nově přistoupivšími zeměmi, tak i v rámci těcho sledovaných územních jednotek. Skutečnost, zda a jak se mění digital divide v čase (tj. zda existují a jak se mění reálné rozdíly mezi sociálními vrstvami z hlediska jejich internetizace ), bylo moţné pokusit se vyjádřit pomocí existujících statistik, a to srovnáním ukazatele jednotliví uţivatelé internetu u skupiny zaměstnaných vs. nezaměstnaných osob, resp. manuálně vs. nemanuálně pracujících v jednotlivých sledovaných zemích. Výsledek tohoto srovnání (viz tab. č. 4) však na zaostávání úrovně internetizace jednotlivců neukázal. Pro prokázání existence tzv. digital divide v rámci různých sociálních vrstev by bylo zřejmě nutné pouţít jednak terénní sociologické šetření, jednak také přesnější indikátor internetizace vztahující se nejen k uţívání (jako uţivatel internetu je Eurostatem klasifikován ten, kdo v posledních 3 měsících od okamţiku konání výzkumu internet alespoň jednou pouţil za jakýmkoliv účelem a z jakéhokoliv místa), ale i k vlastnictví PC a internetové přípojky, tj. i k sociální situaci dané osoby. V případě pouţití takovéto validnější charakteristiky internetizace jednotlivců by bylo moţné očekávat (a ověřovat) jak vývojové trendy v podobě sociální polarizace společnosti v jednotlivých zemích, tak i územní homogenizaci, tj. tendenci k vyrovnávání územních rozdílů v rozloţení (pravidelně spíše neţ nepravidelně) vyuţívaných internetových připojení. Tab. 4: Uţivatelé internetu jednotlivci ve věku 16 aţ 74 let (% ze všech osob v daném věku v dané zemi), 2006 a 2008 Manuál. Nemanuálně Manuál. Zaměstn. Nezam. Zaměstn. Nezam. Nemanuálně prac. pracující prac pracující EU Česko Estonsko Kypr Litva Maďarsko Polsko Rumunsko n.a. n.a n.a. n.a. Slovinsko Slovensko Bulharsko n.a. n.a n.a. n.a Malta n.a. n.a n.a. n.a Lotyšsko n.a. n.a n.a. n.a Zdroj: Eurostat, 2007 Pozn.: n.a. chybějící údaj 6

7 Informační ekonomika a znalostní společnost Dnes je jiţ z celé řady prací a analýz zřejmé, ţe ekonomiky, resp. státy, v nichţ došlo k navýšení podílu výdajů na vědu, výzkum, technologické inovace, informační a komunikační technologie a ostatní high-tech sektor, zaznamenávají také nejvyšší nárůsty produktivity lidské práce a efektivity ostatních vynaloţených výrobních činitelů. Relativně zcela novou oblastí, jeţ je zachycována českou a evropskou statistikou (ČSÚ, Eurostat, OECD), je oblast ekonomických ukazatelů v oblasti ICT, tj. oblast informační ekonomiky, která má nezanedbatelný vliv na rozvoj konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. Hodnocení a podchycení problematiky lidských zdrojů ve vědě a (nejen informačních) technologiích můţe být podle metodiky OECD prováděno z několika úhlů pohledu (blíţe viz it). Z hlediska základních trendů, které se projevují jak v Česku, tak obecně i v ostatních vyspělejších zemích EU27, lze zmínit následující skutečnosti (s odvoláním jednak na jednak i na rostoucí vzdělanost populace a flexibilita kvalifikovaných pracovních sil pozitivně působí na konkurenceschopnost jednotlivých regionů a národních ekonomik, český pracovní trh se ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi můţe chlubit nadprůměrným podílem (přes 30 % k roku 2006) vědeckých a technických povolání na celkové zaměstnanosti, od poloviny devadesátých let v Ćesku podíl ICT odborníků na zaměstnané populaci neustále stoupal (1995 1,2 %, ,7 %, ,2 %); zatím nejvyšší výkyv zaměstnanosti v oblasti ICT je připisován roku 2002 (1,9 %), kdy u nás došlo ke vzniku velkého počtu internetových start-up firem, v Česku je nízký, resp. stále klesající relativní počet studentů přírodovědných a technických oborů výrazně nepříznivý v kombinaci se stárnutím populace, neboť můţe v blízké budoucnosti způsobit kritický deficit technicky kvalifikovaných pracovních sil, ICT experti jsou nejčastěji zaměstnáni v sektoru sluţeb, v nichţ převaţuje podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky, největší koncentraci počítačových mozků lze nalézt v hl. městě Praze, dále pak v kraji Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském. Jak vyplynulo z opakovaného Výběrového šetření pracovních sil (2000 a 2005), v některých krajích, např. na Karlovarsku, zůstává podíl ICT odborníků na zaměstnanosti stabilní, zhruba ve výši cca 0,6 %; naproti tomu v kraji Královéhradeckém se daný ukazatel v dané pětiletce téměř zdvojnásobil (2000 0,75 %, ,45 %). Regionální pohled na zaměstnanost v ICT sektoru přináší následující kartogramy. 7

8 Obr. 1: Počítačoví odborníci a jejich rozmístění v jednotlivých krajích Česka, 2005 Zdroj: Český statistický úřad, Výběrové šetření pracovních sil, 2005, přístupno z: Pozn.: absolutní počty Obr. 2: ICT odborníci - % zaměstnanosti v daném kraji na celkové zaměstnanosti, 2008 Zdroj: y_csu/$file/it_odbornici_systemova_integrace.pdf 8

9 z hlediska dokončeného vzdělání roste v Česku neustále podíl ICT odborníků s terciálním vzděláním v oblasti ICT, stále ještě však převaţují odborníci s jiným terciálním či ostatním vzděláním. Tuto skutečnost lze však přičítat zejména skokovému rozvoji tohoto odvětví a předpokládat lze postupnou saturaci vysoce kvalifikovaných odborníků vystudovaných v dané oblasti, z hlediska potenciálu lidských zdrojů v oblasti ICT v Česku lze konstatovat, ţe narůstá jak absolutní počet absolventů terciálního stupně oborů informatiky a výpočetní techniky, tak také narůstá jejich podíl na celkovém počtu absolventů všech oborů (blíţe viz Ústav pro informace ve vzdělávání, ÚIV 2005), coţ je nadmíru pozitivní a do budoucna ţádoucí, z mezinárodního srovnání lze konstatovat procentuální nárůst ICT odborníků na zaměstnanosti, přičemţ nejvyšší podíly (přes 2,5 %) vykazují severské země jako Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko, ale i Nizozemí. Z nových členských zemí, které jsou sledovány v tomto příspěvku, je na tom nejlépe právě Česko. Z výše uvedeného textu a analýz je zřejmé, ţe rozvoj vědy, technologií a lidských zdrojů hraje a bude hrát i do budoucna hlavní úlohu v ekonomickém rozvoji společností, který by měl být podpořen nejen investicemi do těchto oblastí, tedy investicemi do špičkových progresivních výrobních, informačních a komunikačních technologií, ale zejména do oblasti terciálního vzdělávání. Adresa RNDr. Eva Heřmanová Katedra arts managementu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla 4, Praha 3 Ţiţkov,

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu A Step Ahead Sociodemografie českého internetu Irena Wintrová, Ředitelka PR &Marketingu MEDIARESEARCH, a.s. konference Internet a technologie 08 20. 5. 2008 Obsah prezentace 1 2 3 Mediaresearch a Gemius

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více