MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ?"

Transkript

1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ? Doc. PhDr. Ivana Švarcová,CSc. 1 Rozvoj informační společnosti a její vliv na změny v komunikačních aktivitách Základní pojmy Odraz změn v podnikových aktivitách 2 Komunikace Význam komunikace Základní terminologie

2 3 Informační systém Definice informačního systému Informační systém a informační a komunikační technologie (ICT) Změny v informačním systému 4 Podnikový informační systém Charakteristika podnikového informačního systému 5 Literatura

3 1 Rozvoj informační společnosti a její vliv na změny v komunikačních aktivitách Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním nových, především informačních a komunikačních technologií (počítačů, internetu atd.) do nejrůznějších oblastí každodenního života. Termín "informační společnost" má zdůraznit fakt, že vedle technických otázek zde musí být řešeny i nesmírně důležité otázky z oblasti etiky, morálky, politiky, práva apod., obecně celé široké spektrum možných dopadů na lidskou společnost. Počítače, internet a na ně navazující další moderní technologie a procesy jako je elektronické obchodování, rozšíření, způsob a míra jejich využívání, stejně jako znalosti a dovednosti s nimi související, představují jeden ze základních elementů, které by měly umožnit České republice stát se součástí moderního světa jako

4 konkurenceschopná, dynamická a počítačově vzdělaná společnost. Na druhou stranu, rozdíly v možnosti přístupu především jednotlivců, ale i firem k moderním informačním a komunikačním technologiím, jako je internet, mobilní telefon atd. vytváří tzv. digital divide - digitální propad mezi těmi, kteří mohou profitovat z možností poskytovaných těmito technologiemi a těmi bez této možnosti. Rozdíly v možnosti přístupu a využívání nových informačních technologií mohou způsobit nový druh sociálních rozdílů a prohloubit dosavadní, založené na vzdělání, pohlaví, věku, rodinném zázemí, finanční situaci atd. Stejně jako mezi jednotlivci, tak i v podnikatelské sféře mohou vzniknout obdobné rozdíly mezi firmami v důsledku jejich sektorové, velikostní a regionální struktury. Přístup k informačním a komunikačním zdrojům, který tyto technologie umožňují, je čím dál více považován za klíčový faktor ekonomického a sociálního rozvoje.

5 1.1 Koncepce globální informační společnosti (pojetí a nástroje informační infrastruktury) Síťová ekonomie Role sítí v řízení ekonomie (klíčové body využití IT v ekonomice) Síťové aplikace a služby použití nástrojů, pochopení svět. sítě znamená jak ji dokážeme využít pro zlepšení svých činností z hlediska užitnosti, jednoduchosti a spokojenosti Infrastruktura - výchozí technologie (požadavek na architekturu a posílení mobilních technologií vrstvy využití (např. školství, státní správa, osobní činnosti) Síťové aplikace (užitnost síťových aplikací, jejich potřebnost v daných společenských infrastrukturách) Základní terminologické aspekty (spojení, DSl, Dial up Internet, elektronický

6 podpis, informační websites, interaktivní websites a další)

7 1.2 Komunikace a využití IT z hlediska informačních zdrojů Principy tvorby komunikačních modelů pomocí formálních nástrojů (analytické nástroje pro tvorbu informační potřeby) Specifikace informačních potřeb z pohledu postavení v komunikačním procesu) Specifikace kompetencí při práci s informačními zdroji (dostupnost, použitelnost a zprostředkování) Příklady tvorby informačního obrazu pro metodiku odborné práce Citační nástroje a pravidla

8 1.3 Modely a nástroje pro podporu IT Tvorba informačních systémů Současné podmínky zavádění a inovací informačních systémů Přípravné fáze zavádění informačních systémů Zapojení do procesu přípravy informační strategie firmy Procesy výběru systémového integrátora 1.4 Informační strategie (pojetí, stanovení, implementace) Informační strategie firmy a participace manažérů na její tvorbě Příprava organizace na změnu informačních činností firmy Tvorba poptávkového řízení Výběrové řízení a činnosti s ním spojení

9 Projektová příprava (jednotlivé fáze: analýza potřeb, změny a nastavení modelu) Kontrola ošetření návrhu a role lidského faktoru

10 Základní prvky informační společnosti a nové ekonomie Zdroj ČSÚ 10

11 Rozvoj ICT a lepší a rychlejší zpracování a přenos informací nejsou samy o sobě zárukou ekonomického rozvoje. Zásadní je, zda dané ekonomické prostředí podporuje šíření informací pravdivých a důvěryhodných a to všem relevantním účastníkům daných ekonomických procesů. Nicméně je nesporným faktem, že rozvoj ICT přináší výrazný pokrok ve zpracování informací a zásadně redukuje náklady jejich přenosu. Internet, jako nosná platforma takové efektivní komunikace či též prostor pro transakce s digitálními produkty, se již stal standardním ekonomickým prostředím, které odstraňuje transakční náklady všech stran ekonomických procesů (nakupujícím i prodávajícím, akcionářům i manažerům apod.). Pokud se investoři a podnikatelé v oblasti ICT a internetu poučí z vývoje tohoto sektoru na přelomu 20. a 21. století a nabyté zkušenosti aplikují ve svých investičních strategiích a podnikatelských modelech, můžeme říci, že toto odvětví za sebou definitivně má období své novosti a (přes neustálé inovace, které jistě budou pokračovat) se z něj stane standardní sektor, který již

12 nebude trpět dětskými nemocemi, které počátky rozvoje informační společnosti provázely. Je potřeba zdůraznit, že rozvoj ICT a internetu přináší mnohé výzvy k rozšíření interpretace či přehodnocení aplikace ekonomických principů na toto odvětví, jež mohou vyplývat např. ze specifik informačního (digitálního) zboží či z výrazně zvýšené role síťových propojení a tedy síťových efektů v tomto sektoru. Nezbytné je také dále zkoumat socio-ekonomické dopady rozvoje ICT a internetu a obecněji pak globalizace, zejména pak zvýhodnění některých skupin obyvatel oproti jiným díky lepšímu přístupu a schopnosti využívat moderní technologie (digital divide). V přímé souvislosti je pak dále potřeba řešit otázky schopností a dovedností pro aktivní zapojení jednotlivců do této informační ekonomiky nebo problémy soužití multikulturních společností, které mohou být výzvami nejen pro vlády příslušných zemí, ale také další veřejné instituce v oblasti sociálních i hospodářských strategií.(lit.)

13 2 Komunikace 2.1 Komunikace: spojení, přenos proces předávání informace od zdroje k příjemci výměna významů (smysluplných sdělení) mezi individui prostřednictvím společného systému symbolů 2.2 Schéma komunikačního systému obecný model jakékoli komunikace (bez ohledu na obsah) přenosový model - vyhovuje spíše pro znázornění komunikace v prostoru než v čase lineární model - tzv. komunikační řetěz: posloupnost komunikačních aktivit (proces přenosu informací od zdroje k příjemci) vyjádřená schématem: kódování (zakódování) informace - přenos (přenosová cesta, komunikační kanál) - dekódování informace

14 neřeší všechny problémy komunikace, ale je snadno pochopitelný původně zamýšlen jako model komunikace realizované přenosem elektrického signálu (např. telefon), v složitějších případech komunikace (např. předávání emocí umělce prostřednictvím hudební skladby) je obtížné izolovat jednotlivé komponenty 2.3 Terminologické poznámky sdělení: přenášená informace zdroj: odesílatel informace kodér: překladatel informace do kódu, v němž bude přenášena přenosová cesta (kanál):

15 smyslově odečítatelný způsob přenosu komunikovaného obsahu (fyzická forma, v níž je informace přenášena) vlastnosti (atributy): informační kapacita (propustnost) - maximální množství informace, které lze přenosovou cestou přenést za jednotku času informační šum - vznik rušivých vlivů v komunikačním systému způsobující úbytek či zkreslení předávané informace dekodér: překladatel informace do kódu, v němž bude přijímána příjemce: příjemce informace šum:

16 zkreslení informace - cokoli, co snižuje věrnost přenosu sdělení od zdroje k příjemci typy šumu: fyzikální sémantický bit : jednotka množství informace zpětná vazba: informace o výsledku komunikace, kterou příjemce zasílá zpátky zdroji

17 Příklad komunikačního řetězce: Obr. 1 17

18 Lineární model: Obr.2 18

19 Síťový model: Obr. 3 19

20 3 Informační systém 3.1 Definice informačního systému Systém umožňující komunikaci a zpracování informací tj. informační systém (IS) je definován jako soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení (lit) 3.2 Informační systém a informační a komunikační technologie (ICT) Informační a komunikační technologie představují veškerou techniku, nástroje, metody a znalosti, zabývající se zpracováním informací. V souvislosti s jejich prudkým rozvojem se hovoří o tzv. informační revoluci jako o analogii revoluce průmyslové.

21 Rozvoj ICT přináší výrazný pokrok ve zpracování informací a zásadně redukuje náklady jejich přenosu. Internet, jako nosná platforma takové efektivní komunikace či též prostor pro transakce s digitálními produkty, se již stal standardním ekonomickým prostředím, které odstraňuje transakční náklady všech stran ekonomických procesů. 3.3 Změny v informačním systému Největší změny v rámci informačních systémů podniků nastaly v průběhu devadesátých let. Nešlo přitom jen o zlepšení celkové dostupnosti technických hardwarových prostředků, které navíc charakterizoval trvalý trend zvyšování rychlosti, rostoucí kapacity pamětí či zkvalitnění uživatelského rozhraní. Toto poslední desetiletí minulého století totiž globálně, tedy nejen u nás, znamenalo pro podniky celkovou změnu v optimalizaci hlavních podnikových činností z výrobní orientace směrem na prodejní a zákaznickou. (lit)

22 Podniky ve střední a východní Evropě se v průběhu uplynulého desetiletí dostaly najednou do souběhu dvou hlavních změn. Paralelně se zásadními změnami ve společenském a ekonomickém prostředí musely řešit i změny, které postupně směřovaly směrem ke globalizaci ekonomiky. S tempem těchto změn musely nutně s neméně velkou rychlostí probíhat i změny v rámci informačních systémů i podnikové informatiky. Počítače se přestaly dominantně sloužit k výpočtům, ale stále častěji představují určitou komunikační bránu k informacím dostupných v podniku i v rámci vnějších informačních zdrojů. Stále častěji se lze setkat s mobilními zařízeními používanými k pořizování a poskytování dat a informací (lit.)

23 Tabulka č. 1 Hlavní změny ve využití IS/IT Hlavní technické prostředky IT Hlavní oblasti využití prostředků IS 50. léta 60. až 70. léta 80. léta 90. léta sálové počítače mainframy osobní počítače počítačové sítě vědecko-technické výpočty hromadné zpracování dat kancelářský SW podpora inženýrských prací přenositelná k internetu připojitelná zařízení komunikační nástroj podpora rozhodování 23

24 Pracovní terminály využívané k zadávání dat a práci v rámci velkých mainframových sítí nahradily v osmdesátých letech uživatelsky vhodnější osobní počítače. Ty byly základnou pro vytvoření client strany komunikace se serverem, který obsahoval vlastní aplikaci využívanou pro podnikový informační systém a potřebná data. 4 Podnikový informační systém (PIS) 4.1 Technologický popis podnikového informačního systému Na oblast informačních systémů podniku je možné se dívat pohledem různých odborníků. Za historicky nejstarší lze považovat pojetí IT specialistů, kteří využívají detailní znalosti hardwarových prostředků, počítačů a sítí a dále operačních systémů a databázových prostředí pro návrh a realizaci aplikací pro koncového uživatele. Jejich postup vychází z analýzy potřeb uživatele, ze specifikace datových a funkčních

25 elementů a prostřednictvím algoritmizace je realizováno programové řešení včetně důležitého uživatelského rozhraní a potřebné dokumentace (lit) Pokud tento přístup chápání IS označíme jako technologický model informačního systému podniku, pak jej lze znázornit formou na sebe postupně navazujících vrstev. Obr. č. 4 IT model podnikového informačního systému (lit) aplikační software (ASW) databázový systém operační systém (OS) hardware (HW) Dříve byl v oblasti podnikových informačních systémů daleko větší prostor pro uplatnění tohoto přístupu. Ve větší míře byly prováděny analýzy potřeb uživatelů, byla navrhována ucelená řešení, která byla následně programována uživatelům na míru.

26 S nástupem standardních parametrizovaných aplikací typu ERP se poněkud snižuje význam tohoto technologického pojetí IS. Hlavní těžiště implementačních prací se přesouvá do nastavení vhodných parametrů pro podmínky konkrétního podniku a nespočívá již v návrhu vlastních algoritmů a programování aplikací (lit. 4.2 Model PIS z hlediska úrovní řízení podniku Jiný pohled na informační systém podniku mohou mít jeho uživatelé, kteří jej hodnotí především podle toho, jak slouží jejich potřebám při podpoře rozhodování a řízení. Uživatelé v podniku přitom netvoří homogenní skupinu, ale liší se svým postavením v rámci organizační a řídící struktury (lit.. Na základě těchto odlišností lze uživatele rozdělit do čtyř základních skupin, které zachycují jejich specifika: vrcholový management nejvyšší úroveň řízení: stanovuje strategii podniku včetně strategie

27 informační, využívá IS k podpoře svých rozhodnutí, střední management pracovníci, kteří řídí zabezpečení včasné, efektivní a kvalitní realizace objednávek výrobků a služeb pro zákazníka, pracovníci zpracovávající znalosti a data pracovníci vytvářející nabídky a zakázky, připravující nové výrobky a služby pro potřeby obchodníků a podnikového marketingu. Do této kategorie patří i pracovníci zpracovávající a analyzující data obsažená v podnikovém IS, pracovníci pořizující data a realizující výkonné činnosti pro zajištění zakázek tito pracovníci v provozu realizují zakázky pomocí výrobní, manipulační, dopravní, diagnostické a jiné techniky, dále provádějí příjem a výdej materiálu ze skladu, příjem a výdej faktur, apod.

28 Pracovníci na jednotlivých úrovních podniku se tedy odlišují potřebou různých informací, čemuž odpovídají i používané hardwarové a softwarové prostředky. Jak je z modelu patrné, na nejnižší úrovni, tj. na úrovni výrobních a obslužných pracovníků, může v důsledku zavedení celopodnikového IS dojít k situaci, kdy tito pracovníci budou muset zajistit pořízení většího množství dat, která pro jejich vlastní práci nebudou potřebná, ale je nezbytná pro vyšší úrovně řízení, případně je nutná pro provádění různých analýz a rozborů. Proto musí být tato data přesně a včas do IS zadávána. To fakticky může v mnoha případech znamenat pro tyto pracovníky zvýšení objemu jimi vykonávané práce, aniž by sami z této činnosti výrazněji profitovali, což je potřeba podporovat vhodnou volbou technologických prostředků pro vstupní zpracování informací.

29 5 Literatura Adamec, S.-Trhoň,D.: Člověk, data, informace. Praha, VŠE s. - ISBN Polák, Jiří-Meruňka, Vojtěch-Carda Antonín: Umění systémového návrhu. Praha:Grada s.isbn Basl,Josef:Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Voříšek,Jiří: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press s. ISBN

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 9 Ekonomika podniku Ekonomika podniku v éře informační společnosti Ing.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více