Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská práce 2010

2 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma " Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida" zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Romana Kulíšková

3 ABSTRAKT V dnešní době se společnost potýká s nárůstem velkého množství informaci a proto je zapotřebí, aby žádná organizace nepomíjela fakt a výhody, které plynou ze schopnosti umět tyto informace správně řídit, zpracovávat a uchovávat. Velký význam se v posledních letech klade na důležitost znalostního managementu a znalostí jako takových. S rozvojem znalostního managementu se ale musí začít zvyšovat pozornost i informačním technologiím, které s ukládáním informací velmi úzce souvisí. Hlavním cílem práce je prokázání souvislosti mezi informačním a znalostním managementem. Kromě vymezení základních pojmů se tato práce zaměřuje na analýzu informačního a znalostního managementu ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Oblast firemních hodnot a firemní kultury si klade za cíl překračovat dané cíle prostřednictvím spolupráce. V tom může pomoci právě pochopení souvislosti mezi informačním a znalostním managementem a uplatnění spojení těchto dvou disciplín a mít na mysli, že efektivnost jedné velmi ovlivňuje náklady a účinnost druhé disciplíny a naopak.

4 OBSAH 1 Úvod... 6 TEORETICKÁ ČÁST Základy managementu Úrovně managementu Vrcholoví management Střední management Management první linie Vývoj managementu Pět základních období vývoje managementu Informační management Stručný úvod do informačního managementu Základní pojmy Informační systémy Informační společnost Informace Potřeba informace Požadavky na informace Vlastnosti informace Kvalita informací Problémy s informacemi Management znalostí Stručný úvod do managementu znalostí Základní pojmy Data Informace Znalost Tacitní a explicitní znalosti Znalostní pracovník Konverze znalosti PRAKTICKÁ ČÁST Představení společnosti Stavební spoření obecně Základní informace Údaje z obchodního rejstříku Profil a charakteristika firmy Vznik a historie firmy Produkty a ocenění Organizační struktura a zaměstnanci Ekonomická situace Postavení na trhu Strategie Komunikace s klienty Bankovní registr klientských informací Základní účel BRKI Provozovatel BRKI Uživatelé BRKI a jeho obsah Analýza situace informačního a znalostního managementu... 35

5 6.1 Řízený rozhovor Kultura organizace Podniková etika Etický kodex Motivace a školení zaměstnanců Znalosti v praxi Znalosti trhu Znalosti zákazníků Znalosti produktů Sdílení znalostí Uchovávání znalostí Informační systém Moduly informačního systému Vlastní názor z pohledu klienta Souvislost mezi informačním a znalostním managementem Znalosti a technika Mapa potřeb pro poradce BRKI Informační systém Znalost produktů Modré pyramidy Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek Přílohy... 60

6 1 ÚVOD Ke své bakalářské práci jsem si zvolila téma, které je poslední dobou velmi diskutované a má značný vliv na výkony organizace. Silně konkurenční prostředí dnešního trhu klade stále větší nároky na organizace a jejich výkony. Zdaleka však nejde pouze o zvyšování objemu prodeje, ale především o jeho kvalitu. To samozřejmě klade značné nároky na efektivitu produktů, neboli kvalitu managementu. Jedná se o znalostní a informační management a jejich vzájemnou souvislost ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna. Tato firma má na trhu stavebního spoření velmi dobré postavení a je zde již několik let. Ve své práci se budu snažit dokázat, že znalostní management je zapotřebí všude, kde se pracuje s informacemi a kde je třeba uspět v konkurenčním boji. Pokud se narazí na pojmy informační a znalostní management, představí si mnoho lidí složité informační systémy, analýzy nepřeberného množství informací, nákupy různých databází apod. Tato představa je ovšem mylná nebo ne zcela úplná a týká se především jen jednoho druhu znalostí explicitních. Explicitní znalosti lze nějakým způsobem uchovávat, zpracovávat a formalizovat, o což se samozřejmě snaží skoro každá organizace. Ovšem mnoho větší pozornost bychom v tomto případě měli věnovat znalostem tacitním, které nelze žádným způsobem formalizovat a každý člověk má tacitní znalosti ve své hlavě. Takové znalosti je možné sdílet v rámci nějaké skupiny za předpokladu, že jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky. Určitě existují obory, ve kterých jsou tacitní znalosti postradatelné, avšak v jiných oborech jsou naopak tím nejcennějším aktivem. Firma si ovšem jejich hodnotu a důležitost mnohdy neuvědomuje až do doby, dokud určitý pracovník neodejde i se svými znalostmi. Zjednodušeně lze říci, že jejich důležitost roste s úrovní specializace, která ani nemusí přímo souviset s úrovní vzdělání. Tato práce je rozdělena do dvou částí, jedná se o část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je vysvětlen pojem management obecně, jeho dělení a vývoj. Dále následuje teorie o informačním a poté o znalostním managementu. V obou těchto částích je nejdříve obecné vysvětlení termínu a poté jsou objasněny - 6 -

7 základní pojmy. V druhé hlavní části, praktické, je v úvodu představena splečnost Modrá pyramida stavební spořitelna, poté následuje analýza situace informačního a znalostního managementu a průběh rozhovoru s jedním ze zaměstnanců Modré pyramidy. Na konci této kapitoly jsou stručně uvedeny konkrétní případy souvislosti mezi znalostním a informačním managementem. Cílem mé práce je ukázat souvislost mezi informačním a znalostním managementem v konkrétní firmě. Jak se ukáže, nelze tyto dvě disciplíny od sebe izolovat a chápat jako dvě rozdílné. Pro úspěšnou aplikaci jednoho managementu je potřeba příznivých podmínek ve všech ostatních oblastech. Důležitým východiskem je bezesporu organizační řízení. Nemalou roli hraje také úroveň firemní kultury a mnoho dalších aspektů. Všechny tyto hlediska však vychází z toho nejpodstatnějšího a tím není nic jiného než poslání organizace. To je zapotřebí mít na paměti při každém dalším postupu a z každého kroku musí být jednoznačně zřejmé, že směřuje ke konkrétnímu, vytyčenému cíli

8 TEORETICKÁ ČÁST 2 ZÁKLADY MANAGEMENTU Management jako takový umožňuje propojit činnosti různých lidí tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Do češtiny překládáme slovo management jako řízení. Řídíme, protože kapacita jedince je omezená. Kromě výjimečných situací (Robinson Crusoe) člověk nedokáže dělat všechny činnosti, které jsou třeba k zajištění životních potřeb, sám. Jednoduše lze říci, že management je hledání nástrojů, jak určit správný cíl, získat pro něj lidi a pomocí nich jej dosáhnout. [3,s.13] Slovo management je možné používat v několika významech. Můžeme ho vnímat jako specifická aktiva, činnost, skupinu vedoucích pracovníků a vědní obor. 2.1 Úrovně managementu Manažery lze rozdělit do tří základních úrovní v organizacích: Obr. 1. Úrovně managementu. Zdroj : autor - 8 -

9 2.1.1 Vrcholoví management Do vrcholového managementu patří vrcholoví manažeři, kteří mají hlavně za úkol vytvářet strategické koncepce vývoje dané organizace, dále monitorovat a jednat s externím prostředím organizace, s jejími zákazníky a společností jako celkem. Za svou práci jsou vrcholoví manažeři odpovědni vlastníkům Střední management Hlavním úkolem středních manažerů je přetvářet strategické úkoly vytvořené vrcholovými manažery na úkoly pro podřízené linie. Dále také dohlíží na plnění těchto úkolů. Střední management se nachází mezi vrcholovým managementem a manažery první linie. Nejdůležitější součást jejich práce je práce s lidmi Management první linie Zde se nacházejí manažeři, kteří jsou na spodní úrovni pyramidy. Mají za úkol řídit výkonné pracovníky. Tito manažeři jsou velmi často experti na činnosti, které dělají jejich podřízení. Manažerem první linie může být v praxi například mistr nebo primář. 2.2 Vývoj managementu Už naši předci se zabývali otázkami jak správně motivovat a využít pracovní sílu. Příkladem mohou být již sumerští obchodníci, kteří znali základní manažerské funkce a metody managementu. Přeměna managementu do vědního oboru spojujeme s nástupem průmyslové revoluce. Proto můžeme také vývoj managementu rozdělit do několika základních období

10 2.2.1 Pět základních období vývoje managementu [3, s. 19] : Management v předindustriální době Klasické období managementu Management čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století Management konce 20. století Management počátku 21. století Management v předindustriální době V tomto období byl management spíše praktickým než vědeckým oborem. I přesto se najdou autoři a jejich díla, která výrazně ovlivnila myšlení a jednání několika generací a tyto díla a autoři jsou významná dodnes. Jako příklad můžeme uvést Adama Smitha nebo Johna Stuarta Mille Klasické období managementu Klasické období managementu můžeme zahrnout do konce 19. a počátku 20. století. Management se vyvíjel ve dvou větvích, v americké a evropské. Americká větev se zaměřila na zvýšení výkonnosti výrobních jednotek a produktivity práce. Vůdčím cílem bylo sjednocení výkonu člověka s výkonem stroje. Jako hlavní princip byla uplatněna dělba práce, nucený pohyb a měření a počítání jednotlivých pracovních časů. Evropská větev se zabývala spíše funkční náplní řízení a snažila se přenechat hlavní úlohu manažerům Management čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století V tomto období se rozvíjelo velké množství názorových proudů, především pak tzv. přístupy sociální, systémové, procesní, kvantitativní metody a empirické přístupy

11 Management konce 20. století Pro toto období jsou charakterické velké změny. Hledají se nástroje, které by pomohli organizacím vyrovnat se s těmito změnami. Zároveň začíná pronikat japonský management do managementu evropského a amerického. Jako nejdůležitější autory patří např. K.E. Sveiby, T. Peters, R. Waterman a J. Champy Management počátku 21. století V tomto období je typická globalizace a pronikání ICT do podnikání. Velký důraz je kladen na znalosti a jejich management. Začínají se objevovat nové přístupy a názory (např. management udržitelného rozvoje)

12 3 INFORMAČNÍ MANAGEMENT 3.1 Stručný úvod do informačního managementu Nyní žijeme ve věku informační revoluce. Nároky na jednotlivce i skupiny stále stoupají. Lidé neustále spěchají, pracují přesčasy, ale skutečné výsledky se dostavují dostatečně rychle. Lidé už dnes nemají tolik času na získávání informací čtením knih, které jsou určitě nositelé informací a skrývá se v nich řešení mnoha problémů. Existují postupy jak dnes efektivně využít internet, který však lidé neovládají nebo se tomu učí zdlouhavými postupy typu pokus-omyl. To samozřejmě stojí čas i prostředky. Zpomaluje to určitě chod ve firmách, které investovaly do moderních informačních technologií, protože neupgradovaly potenciál lidí. Znalosti lidí jako takové jsou ceněny, vzdělávací kurzy stojí nemalé částky avšak zapomínání dané neznalostí práce s informacemi a pamětí je příčinou toho, že 80% investic je během několika dní zcela ztraceno. Dá se ale říci, že se nic neděje, protože to se děje všude. Informační management můžeme chápat jako interdisciplinární odvětví, které současně spojuje teorii systémů, moderní management, informatiku a různé poznatky z oblasti psychologie, ekonomiky, marketingu a operační analýzy. Informační management představuje řízení informačních zdrojů a koordinaci informačních toků organizace s cílem zajištění jejího provozu a dosažení stanovených záměrů a cílů. [3, s. 169] Mezi prostředky určené k naplněné výše uvedených cílů a záměrů organizace a současně prostředky, které slouží k naplnění základních funkcí každé organizace patří bezesporu informační systémy. Ale o těch si něco více povíme níže. Informační management integruje tedy lidi, technologie a "věci" (také nemateriální věci), při čemž teprve smysluplné spolupůsobení dá vzniknout pravému informačnímu a komunikačnímu chování celé organizace. Čím je větší počet komponentů a čím větší je jejich rozmanitost, tím se lépe zajistí jejich spolupůsobení. Tím se dostává do popředí integrační funkce informačního managementu. [13] V současné době je téměř nutností vlastnit informační systém. Ovšem informační systém je jenom nástroj, který má v naší práci pomáhat. Informační systém je taková studna, do které stále dáváme informace o naší firmě,

13 zaměstnancích, našich dodavatelích a zákaznících. Proto je také potřeba nejprve analyzovat všechny požadavky na informační systém a potom bude sloužit dobře. Nyní několik základních pojmů, které se týkají informačního managementu. 3.2 Základní pojmy Informační systémy Vznik teorie systémů byl vyvolán praktickými problémy s růstem složitosti technických a ekonomických projektů. Systém je charakterizován s akcentem na určité pojmy a vlastnosti podle pohledu a praktického využití jednotlivých vědeckých disciplín. S využitím teorie systémů se můžeme setkat od filosofie, přes fyziku a technické aplikace až k informatice. Proto také nalezneme různé definice pojmu. [14] Informační systémy jsou základním technickým prostředkem pro podporu informačního managementu. Informační technologie obecně se stávají strategickým faktorem úspěšnosti a konkurenceschopnosti. Potřeba kvalitního informačního systému je především dopředu daná charakterem hospodářského prostředí, ve kterém neustále hrají významnější úlohu informace. Pod pojmeme informační systém (IS) rozumíme účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. Toto uspořádání zajišťuje přenos, uchování, transformaci, aktualizaci a poskytování dat pro jejich informační využití lidmi. [3,s.170] Informační systém je takový systém, kde se vazby mezi prvky systému a vazby s okolím, čímž rozumíme vstupy a výstupy systému, realizují pomocí předávání dat a informací. Definici informačního systému nalezneme také v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, v 4: Informačním systémem se rozumí funkční celek zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. Podle této definice zahrnuje každý informační systém informační základnu, technické a programové prostředky, technologie a procedury a pracovníky

14 Příkladem takového informačního systému může být kartotéka, kniha došlé pošty, telefonní seznam nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být samozřejmě i v papírové podobě. Jiří Hronek [14] o informačních systémech píše následující. Informační systém je systém, umožňující účelné uspořádání sběru, uchování, zpracování a poskytování informací. V reálném IS rozeznáváme dvě složky. Ektosystém se skládá z uživatelů IS, investora IS a toho, kdo systém provozuje (user, funder, server). Ektosystém není pod kontrolou projektantů při návrhu IS. Endosystém se skládá z použitého hardware (media, zařízení), a software (algoritmy, datové struktury) a je plně pod kontrolou designéra IS. Podle výše uvedených definic je značné, že na termín informační systém existuje mnoho různých pohledů a jejich kontextů. Základní informatický pohled na informační systém může znázorňovat následující schéma: realita data potřeba informace dotaz Obr. 2. Základní informatický pohled na informační systém. Zdroj: Hronek [14] Z tohoto schéma můžeme na realitu nahlížet ze dvou úhlu pohledu. První princip abstrakce ukazuje, že realita je reprezentována kolekcí dat vzniklých pozorováním nebo zkoumáním části reálného světa. V druhém úhlu je realita chápána jako nezávislá na individuálním náhledu

15 Uživatel nebo administrátor může používat IS dvěma způsoby: 1. uložení informací nebo dat, u kterých je předpokládáno další využití při dotazování ve formě vhodné pro dotaz 2. nalezení informací nebo dat jako odezva na požadavek uživatele Požadavky na informační systémy Požadavky a nároky na IS se mohou lišit podle různých okolností. Mezi takové může patřit např. velikost firmy, oblast podnikání, dostupné finance apod. Lze ovšem určit požadavky, které musí splňovat každý IS bez ohledu na velikost či oblast podnikání. Mezi tyto požadavky patří: pružnost efektivnost mobilita bezpečnost Ohledně pružnosti se systém musí stále přizpůsobovat aktuálním změnám, měl by být schopný co nejrychleji postihnout změny v podniku i v jeho okolním prostředí. Není-li IS dosti pružný, brání těmto nutným změnám. Efektivnost IS zajišťuje zrychlení a zjednodušení některých aspektů provozu nebo také rozhodování v podniku. Mobilita informačního systému umožňuje přístup k němu odkudkoliv, nejenom z kanceláře. Bezpečnost systému je důležitá kvůli ochraně dat a kvůli zamezení neoprávněnému proniknutí k nim (jak zvenku tak i zevnitř) Struktura informačních systémů Jednotlivé komponenty v IS lze rozdělit na ty, které můžeme ovlivnit předem daným návrhem a na ty, které návrhem ovlivnit nemůžeme. Do první skupiny řadíme např. hardware, software apod. Do druhé skupiny patří lidský činitel, což může být uživatel, pozorovatel či administrátor. Dále návrhem neovlivníme vybavení a technologie. Pro lepší orientaci pomůže obrázek níže

16 Obr. 3. Struktura informačních systémů. Zdroj: Hronek [14] Informační společnost Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním nových, především informačních a komunikačních technologií (počítačů, internetu atd.) do nejrůznějších oblastí každodenního života. Termín informační společnost má zdůraznit fakt, že vedle technických otázek zde musí výt řešeny i nesmírně důležité otázky z oblasti etiky, morálky, politiky, práva apod., obecně celé široké spektrum možných dopadů na lidskou společnost. [19] Někteří další autoři [9] uvádějí, že informační společností se obvykle rozumí společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití. V takové společnosti životní úroveň, typické způsoby práce i oddychu, systém výchovy a tržní podmínky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti využívání informací a znalostí. Svědčí o tom rostoucí oblast informačně intenzivních výrobků a služeb, přenášených širokým spektrem prostředků, z nichž mnohé jsou elektronické povahy

17 3.2.3 Informace Informace je výsledkem interpretace dat na základě individuálních schopností, hodnot a znalostí. Přitom znalosti jsou výsledkem aktivního učení se ( learning ). K pochopení informačních procesů je porozumění pojmu znalosti ( knowledge ) nezbytným předpokladem. [9, s. 65] Pro manažerskou orientaci k pojmu znalosti a jeho významu lze uvést např. slova Petera F. Druckera: Informace jsou data, obohacená o relevantnost a účelnost; přeměna dat v informace tudíž vyžaduje znalosti. [2, s. 191] Potřeba informace Potřeba informací může být buď strategická nebo operativní, vždy záleží na jejím rozsahu. Potřebu informací je nutné si ujasnit před samotným procesem získávání informací. Dále je třeba ujasnit si způsob získávání a zpracování informací, jejich předání, interpretací a uložení. Co se týče požadavků na obsah informací a rozsah jejich využívání a potřeby se velmi liší podle jednotlivých hierarchických stupňů řízení, na kterých působí, a tím disponuje možností ovlivnit některé z faktorů vývoje organizace nebo podniku Požadavky na informace Informace jsou tvořeny daty a z hlediska jejich vlivů působení (toků) na ekonomický subjekt (organizaci) je lze rozdělit na tři druhy [3, s. 172] : informace z vnějšku směřující dovnitř organizace - jedná se o veškerá vstupní data získávání vně podniku, využitelná pro chod organizace informace uvnitř organizace veškeré informace použité pro chod a kontrolu organizace informace z organizace ven informace, kterými organizace působí a ovlivňuje okolí

18 3.2.6 Vlastnosti informace Informace, aby mohla být využitelná pro řízení, musí splňovat určité požadavky. Mezi základní požadované vlastnosti patří: objektivita a ověřitelnost hospodárnost srozumitelnost průchodnost včasnost a aktuálnost kontinuita úplnost a konzistence orientace na příjemce Kvalita informací Když pomineme dané požadavky na informace, existují také vlastnosti, které určují kvalitu informací. Patří mezi ně pravdivost, srovnatelnost, přiměřenost, hodnověrnost, aktuálnost, srozumitelnost a respektování potřeb. Těchto požadavků, které určují kvalitu informací může být samozřejmě mnohem více, ale je zbytečné zde všechny vyjmenovávat Problémy s informacemi Při získávání nebo při přípravě informací se může vyskytnout celá řada problémů. Mezi ty nejčastější může patřit problém: množství neboli zahlcení informacemi, je potřeba z nich vybrat ty relevantní informace pro dané konkrétní potřeby řízení komunikace vyplývá z časové prodlevy mezi vznikem informace a jejím použitím času je třeba stále rychleji zachycovat a zpracovávat informace hospodárnosti vymezení ekonomické stránky získání a zpracování informací

19 4 MANAGEMENT ZNALOSTÍ 4.1 Stručný úvod do managementu znalostí Management znalostí je disciplína, jejímž hlavním úkolem je to, aby určité znalosti měli právě ti lidé, kteří je v daný okamžik potřebují, aby je měli právě v ten okamžik, kdy s nimi potřebují pracovat a aby to byly právě ty znalosti, které k určitému rozhodnutí potřebují. Z této myšlenky vyvozuje naprosto jednoduchá definice: Management znalostí je úmyslná činnost, jejímž cílem je zajistit, aby praví lidé měli v pravou chvíli pravé znalosti. [5, s. 19] Tato definice, ač vypadá na první pohled velice jednoduše a skromně, v praxi není již tak lehko splnitelná a je třeba vynaložit mnoha úsilí ke splnění tohoto požadavku. Spousty firem nebo organizací si myslí, že mají se znalostmi a s prací s nimi mnohé zkušenosti, ale právě tyto firmy se znalostmi mohou zacházet naprosto nevhodně. Přitom není třeba do znalostního managementu investovat velkou část peněžních prostředků, i malé investice mohou firmě přinést velký a rychlý účinek. Velmi podobná definice popisuje management znalostí takto: Management znalostí je disciplína orientovaná na znalosti. Cílem managementu znalostí je zefektivnit práci organizace se znalostmi a zajistit, aby praví lidé měli v pravou chvíli k dispozici pravé znalosti. [4, s.11] Důležité je také si uvědomit, že informace neznamenají znalosti. Informace jsou data, jejichž důležitost a význam si každý uživatel přiřadí sám podle svých předešlých zkušeností a intelektu. Ale o informacích si povíme ještě dále. U znalosti je důležité vědět to, jak si danou informaci, kterou máme k dispozici převézt do praxe a dále s ní pracovat, čili vědět jak. Je to podmíněno tím, že management znalostí vychází z praxe, nejedná se tedy jen o teorii, v praxi naprosto nepoužitelnou. Dalším neméně podstatným rysem managementu znalostí je to, že není závislý na žádné technologii. Znalosti se nedají uchovávat v žádných systémech ani databázích, ale v lidském mozku, proto musíme především pracovat s lidmi. Technologie nám samozřejmě v rámci možností mohou také hodně pomoci při práci se znalostmi, ale není to hlavní součást. Management znalostí je v souladu s vývojem požadavků na uspořádání a řízení organizací. Klasické pyramidální organizační struktury charakteristické velkým množstvím úrovní jsou nahrazovány ploššími flexibilními strukturami. Tyto

20 struktury ve velké míře využívají týmovou práci a projekty, často jsou procesně orientované. Znalosti jsou v těchto strukturách zcela zásadním prvkem. [7] Jako shrnutí mohu tedy vyjmenovat některé výhody, které management znalostí přináší. Patří mezi ně například nalezení toho, kde se ve firmě nacházejí důležité znalosti, dále nám poskytne nástroje pro řízení znalostí ve firmě, pomůže správně vytypovat znalostní pracovníky a v neposlední řadě pomůže zvolit správnou strategii řízení tím, že určí s jakou formou nebo s jakým typem znalostí daná společnost pracuje, čím se samozřejmě předejde zbytečným nákladům na systémy a technologie, které jsou pro firmu nevhodné. 4.2 Základní pojmy Mezi základní pojmy znalostního managementu patří především data, informace a znalosti. Tyto tři důležité pojmy si ovšem nesmíme navzájem plést a je velmi důležité umět mezi nimi rozeznat rozdíly a jejich účel Data Data jsou vše, co můžeme monitorovat našimi smysly, tj. cítit, chutnat, vidět a slyšet. Jsou to objektivní fakta o událostech nebo posloupnost znaků. [8] Data souvisí s naším vnímáním a představují tak určité signály, se kterými je člověk konfrontován. Tyto impulsy člověk zachytí a porozumí jim nebo je ignoruje, případně je uloží k pozdějšímu zpracování. [18] Obvykle jsou vázána na nějakou technologii a bývají dobře strukturovaná. Data lze ohodnocovat jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Pokud data ohodnocujeme podle kvalitativních údajů, musíme sledovat, zda data splňují přesné nároky, které od nich očekáváme, zda k nim máme přístup, kdykoliv když je potřebujeme a v neposlední řadě, zda správně rozumíme zprávě, která je v těchto datech zakódována. Pokud chceme data ohodnocovat kvantitativně, soustředíme se především na čas, který je potřebný k jejich získání, dále na náklady, které musíme vynaložit k získání těchto dat a také na kapacitu, čímž rozumíme množství dat, které máme v danou chvíli k dispozici

21 Důležité je si také uvědomit, že data mají objektivní charakter, čím je myšleno, že existují samy o sobě a nejsou závislé na lidském vědomí. Dále také není pravdivé tvrzení, že existuje přímá úměra mezi kvalitou rozhodovacího procesu a množství dat, které má daná organizace k dispozici Informace Informace jsou data, kterým jejich uživatel při interpretaci přiřazuje důležitost a význam. Jsou to data, která mají jistý vztah k jeho potřebám a požadavkům. Lze také říci, že jde o relevantní data obsahující účel. [5] Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současné vědy i filozofie, řadí se mezi takové pojmy jako hmota, vědomí, myšlení, poznání, pohyb, prostor, čas. Podle toho, v kterém vědním oboru nebo v které oblasti lidské činnosti se používá, jsou aplikovány specifické přístupy ke zkoumání informace a jsou k dispozici různé způsoby jejího definování. [14] Hodnota každé informace je závislá na dvou faktorech. Prvních z nich je cena, kterou jsme zaplatili za získání dané informace a druhým faktorem je osobní vztah, který k ni máme Znalost Znalost je měnící se systém zahrnující interakce mezi zkušenostmi, dovednostmi, fakty, vztahy, hodnotami, myšlenkovými procesy a významem. Zjednodušeně lze říci, že je to informace plus to, s čím v lidském mozku interaguje, tedy naše předchozí znalosti a dovednosti, zkušenosti, mentální modely, vztahy, hodnoty, principy, podle kterých žijeme, to, v co věříme atd. Znalost má vždy úzkou vazbu na činnost a emoce. Je vázána na lidskou mysl. [3, s. 186] Zpracování informace je proces porovnávání informací s osobnostním fondem (endoceptem), který jsme si dosud v průběhu života vytvořili, tj. s našimi dosavadními znalostmi, zkušenostmi a prožitky. Výsledkem zpracování informace je znalost, která může zase ovlivnit náš osobnostní fond (endocept), restrukturalizovat či obohatit ho apod. [1] Tato definice napomáhá vysvětlit rozdíl mezi informací a znalostí

22 K pochopení souvislosti mezi daty, informacemi a znalostmi může pomoci následující obrázek. Obr. 4. Souvislost mezi daty, informacemi a znalostmi. Zdroj: Kučerová [14] Tacitní a explicitní znalosti Každá znalost se skládá ze dvou části. Ta první část je tak, kterou jsme schopni vyjádřit nějakým normalizovaným způsobem (například slovy, grafem apod.). Této části říkáme explicitní znalost části. Druhá část je vázána na podvědomí člověka nebo činnost a zůstává nám skrytá. Tuto část znalosti, kterou nelze formalizovat nazýváme znalost tacitní Explicitní znalost Explicitní znalost je znalost, kterou leze vyjádřit formálním a systematickým jazykem (můžeme ji vyslovit, napsat, nakreslit či jinak znázornit). Může být formalizována například pomocí formulí, specifikací či manuálů, skladována, přenášena. Lze ji vyjádřit pomocí dat. V literatuře se můžeme setkat s názorem, že explicitní znalost je vlastně informace. [5, s. 29]

23 Takovou explicitní znalost potom skladujeme v informačních systémech, což může být v databázi či v obyčejné kartotéce nebo diáři. S explicitními znalostmi se velmi dobře pracuje. Mohou se spolu kombinovat a tak vytvořit na základě dvou explicitních znalostí znalost novou. Ve formě dat můžeme explicitní znalost skladovat, přenášet, předávat někomu jinému a zároveň ji s nimi sdílet, ale bohužel i ukrást Tacitní znalost Tacitní znalosti bývají definovány jako praktické know-how získané prostřednictvím zkušeností. Někdy se jim nepřesně říká zkušenost či intuice. Tacitní znalosti v podstatě znamenají pochopení toho, jak určitý systém či proces ve skutečnosti funguje, či porozumění tomu, co konkrétně musíme udělat, abychom zvládli určitou činnost či v určité situaci obstáli. [16] Podle výše uvedené citace je zřejmé, že tacitní znalosti jsou naprosto nezbytné pro zvládnutí jakékoliv lidské činnosti, ať už se jedná o klasickou jízdu na kole nebo řízení firmy. Z tohoto důvodu se také hovoří o tom, že tacitní znalosti mají velký podíl na tom, jaký máme úspěch v našem životě. Většina tacitních znalostí je skryta v podvědomí lidí, ale jejich význam pro organizace je velký. Jsou to právě tacitní zanlosti, jejich speciální charakter a schopnost sdílet je, co předurčuje úspěch či neúspěch našeho jednání. V tacitních znalostech mají organizace velký potenciál, protože je velmi těžké je napodobit. [5,s.29] Znalostní pracovník Znalostní pracovník je člověk, jehož práce je z větší části založena na práci se znalostmi. Znalostní pracovník má specifickou znalost nebo soubor znalostí, které jsou pro organizaci důležité a které si organizace nemůže opatřit jinak než pomocí tohoto nebo jiného znalostního pracovníka. Znalostní pracovník může výt člověk, kterého si ostatní vysoce cení jako specialisty, ale může také být zcela nenápadný a v organizaci nikdo netuší, že právě tento člověk je znalostním pracovníkem a je pro ně důležitý. [6]

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto

Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto Výroční zpráva Ombudsmana společností GE Money Bank a GE Money Auto 2014 Ombudsman společností GE Money Bank a GE Money Auto Vážení klienti, akcionáři, obchodní partneři a kolegové, víme, že podmínkou

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com GSM: 731 126 Creditinfo 291 Solutions, s.r.o. 1 Úvěrový vztah s klientem Akvizice Úvěrová smlouva Vymáhání Náklady / výnosy čas Creditinfo

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více