Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská práce 2010

2 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma " Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida" zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Romana Kulíšková

3 ABSTRAKT V dnešní době se společnost potýká s nárůstem velkého množství informaci a proto je zapotřebí, aby žádná organizace nepomíjela fakt a výhody, které plynou ze schopnosti umět tyto informace správně řídit, zpracovávat a uchovávat. Velký význam se v posledních letech klade na důležitost znalostního managementu a znalostí jako takových. S rozvojem znalostního managementu se ale musí začít zvyšovat pozornost i informačním technologiím, které s ukládáním informací velmi úzce souvisí. Hlavním cílem práce je prokázání souvislosti mezi informačním a znalostním managementem. Kromě vymezení základních pojmů se tato práce zaměřuje na analýzu informačního a znalostního managementu ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Oblast firemních hodnot a firemní kultury si klade za cíl překračovat dané cíle prostřednictvím spolupráce. V tom může pomoci právě pochopení souvislosti mezi informačním a znalostním managementem a uplatnění spojení těchto dvou disciplín a mít na mysli, že efektivnost jedné velmi ovlivňuje náklady a účinnost druhé disciplíny a naopak.

4 OBSAH 1 Úvod... 6 TEORETICKÁ ČÁST Základy managementu Úrovně managementu Vrcholoví management Střední management Management první linie Vývoj managementu Pět základních období vývoje managementu Informační management Stručný úvod do informačního managementu Základní pojmy Informační systémy Informační společnost Informace Potřeba informace Požadavky na informace Vlastnosti informace Kvalita informací Problémy s informacemi Management znalostí Stručný úvod do managementu znalostí Základní pojmy Data Informace Znalost Tacitní a explicitní znalosti Znalostní pracovník Konverze znalosti PRAKTICKÁ ČÁST Představení společnosti Stavební spoření obecně Základní informace Údaje z obchodního rejstříku Profil a charakteristika firmy Vznik a historie firmy Produkty a ocenění Organizační struktura a zaměstnanci Ekonomická situace Postavení na trhu Strategie Komunikace s klienty Bankovní registr klientských informací Základní účel BRKI Provozovatel BRKI Uživatelé BRKI a jeho obsah Analýza situace informačního a znalostního managementu... 35

5 6.1 Řízený rozhovor Kultura organizace Podniková etika Etický kodex Motivace a školení zaměstnanců Znalosti v praxi Znalosti trhu Znalosti zákazníků Znalosti produktů Sdílení znalostí Uchovávání znalostí Informační systém Moduly informačního systému Vlastní názor z pohledu klienta Souvislost mezi informačním a znalostním managementem Znalosti a technika Mapa potřeb pro poradce BRKI Informační systém Znalost produktů Modré pyramidy Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek Přílohy... 60

6 1 ÚVOD Ke své bakalářské práci jsem si zvolila téma, které je poslední dobou velmi diskutované a má značný vliv na výkony organizace. Silně konkurenční prostředí dnešního trhu klade stále větší nároky na organizace a jejich výkony. Zdaleka však nejde pouze o zvyšování objemu prodeje, ale především o jeho kvalitu. To samozřejmě klade značné nároky na efektivitu produktů, neboli kvalitu managementu. Jedná se o znalostní a informační management a jejich vzájemnou souvislost ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna. Tato firma má na trhu stavebního spoření velmi dobré postavení a je zde již několik let. Ve své práci se budu snažit dokázat, že znalostní management je zapotřebí všude, kde se pracuje s informacemi a kde je třeba uspět v konkurenčním boji. Pokud se narazí na pojmy informační a znalostní management, představí si mnoho lidí složité informační systémy, analýzy nepřeberného množství informací, nákupy různých databází apod. Tato představa je ovšem mylná nebo ne zcela úplná a týká se především jen jednoho druhu znalostí explicitních. Explicitní znalosti lze nějakým způsobem uchovávat, zpracovávat a formalizovat, o což se samozřejmě snaží skoro každá organizace. Ovšem mnoho větší pozornost bychom v tomto případě měli věnovat znalostem tacitním, které nelze žádným způsobem formalizovat a každý člověk má tacitní znalosti ve své hlavě. Takové znalosti je možné sdílet v rámci nějaké skupiny za předpokladu, že jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky. Určitě existují obory, ve kterých jsou tacitní znalosti postradatelné, avšak v jiných oborech jsou naopak tím nejcennějším aktivem. Firma si ovšem jejich hodnotu a důležitost mnohdy neuvědomuje až do doby, dokud určitý pracovník neodejde i se svými znalostmi. Zjednodušeně lze říci, že jejich důležitost roste s úrovní specializace, která ani nemusí přímo souviset s úrovní vzdělání. Tato práce je rozdělena do dvou částí, jedná se o část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je vysvětlen pojem management obecně, jeho dělení a vývoj. Dále následuje teorie o informačním a poté o znalostním managementu. V obou těchto částích je nejdříve obecné vysvětlení termínu a poté jsou objasněny - 6 -

7 základní pojmy. V druhé hlavní části, praktické, je v úvodu představena splečnost Modrá pyramida stavební spořitelna, poté následuje analýza situace informačního a znalostního managementu a průběh rozhovoru s jedním ze zaměstnanců Modré pyramidy. Na konci této kapitoly jsou stručně uvedeny konkrétní případy souvislosti mezi znalostním a informačním managementem. Cílem mé práce je ukázat souvislost mezi informačním a znalostním managementem v konkrétní firmě. Jak se ukáže, nelze tyto dvě disciplíny od sebe izolovat a chápat jako dvě rozdílné. Pro úspěšnou aplikaci jednoho managementu je potřeba příznivých podmínek ve všech ostatních oblastech. Důležitým východiskem je bezesporu organizační řízení. Nemalou roli hraje také úroveň firemní kultury a mnoho dalších aspektů. Všechny tyto hlediska však vychází z toho nejpodstatnějšího a tím není nic jiného než poslání organizace. To je zapotřebí mít na paměti při každém dalším postupu a z každého kroku musí být jednoznačně zřejmé, že směřuje ke konkrétnímu, vytyčenému cíli

8 TEORETICKÁ ČÁST 2 ZÁKLADY MANAGEMENTU Management jako takový umožňuje propojit činnosti různých lidí tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Do češtiny překládáme slovo management jako řízení. Řídíme, protože kapacita jedince je omezená. Kromě výjimečných situací (Robinson Crusoe) člověk nedokáže dělat všechny činnosti, které jsou třeba k zajištění životních potřeb, sám. Jednoduše lze říci, že management je hledání nástrojů, jak určit správný cíl, získat pro něj lidi a pomocí nich jej dosáhnout. [3,s.13] Slovo management je možné používat v několika významech. Můžeme ho vnímat jako specifická aktiva, činnost, skupinu vedoucích pracovníků a vědní obor. 2.1 Úrovně managementu Manažery lze rozdělit do tří základních úrovní v organizacích: Obr. 1. Úrovně managementu. Zdroj : autor - 8 -

9 2.1.1 Vrcholoví management Do vrcholového managementu patří vrcholoví manažeři, kteří mají hlavně za úkol vytvářet strategické koncepce vývoje dané organizace, dále monitorovat a jednat s externím prostředím organizace, s jejími zákazníky a společností jako celkem. Za svou práci jsou vrcholoví manažeři odpovědni vlastníkům Střední management Hlavním úkolem středních manažerů je přetvářet strategické úkoly vytvořené vrcholovými manažery na úkoly pro podřízené linie. Dále také dohlíží na plnění těchto úkolů. Střední management se nachází mezi vrcholovým managementem a manažery první linie. Nejdůležitější součást jejich práce je práce s lidmi Management první linie Zde se nacházejí manažeři, kteří jsou na spodní úrovni pyramidy. Mají za úkol řídit výkonné pracovníky. Tito manažeři jsou velmi často experti na činnosti, které dělají jejich podřízení. Manažerem první linie může být v praxi například mistr nebo primář. 2.2 Vývoj managementu Už naši předci se zabývali otázkami jak správně motivovat a využít pracovní sílu. Příkladem mohou být již sumerští obchodníci, kteří znali základní manažerské funkce a metody managementu. Přeměna managementu do vědního oboru spojujeme s nástupem průmyslové revoluce. Proto můžeme také vývoj managementu rozdělit do několika základních období

10 2.2.1 Pět základních období vývoje managementu [3, s. 19] : Management v předindustriální době Klasické období managementu Management čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století Management konce 20. století Management počátku 21. století Management v předindustriální době V tomto období byl management spíše praktickým než vědeckým oborem. I přesto se najdou autoři a jejich díla, která výrazně ovlivnila myšlení a jednání několika generací a tyto díla a autoři jsou významná dodnes. Jako příklad můžeme uvést Adama Smitha nebo Johna Stuarta Mille Klasické období managementu Klasické období managementu můžeme zahrnout do konce 19. a počátku 20. století. Management se vyvíjel ve dvou větvích, v americké a evropské. Americká větev se zaměřila na zvýšení výkonnosti výrobních jednotek a produktivity práce. Vůdčím cílem bylo sjednocení výkonu člověka s výkonem stroje. Jako hlavní princip byla uplatněna dělba práce, nucený pohyb a měření a počítání jednotlivých pracovních časů. Evropská větev se zabývala spíše funkční náplní řízení a snažila se přenechat hlavní úlohu manažerům Management čtyřicátých až sedmdesátých let 20. století V tomto období se rozvíjelo velké množství názorových proudů, především pak tzv. přístupy sociální, systémové, procesní, kvantitativní metody a empirické přístupy

11 Management konce 20. století Pro toto období jsou charakterické velké změny. Hledají se nástroje, které by pomohli organizacím vyrovnat se s těmito změnami. Zároveň začíná pronikat japonský management do managementu evropského a amerického. Jako nejdůležitější autory patří např. K.E. Sveiby, T. Peters, R. Waterman a J. Champy Management počátku 21. století V tomto období je typická globalizace a pronikání ICT do podnikání. Velký důraz je kladen na znalosti a jejich management. Začínají se objevovat nové přístupy a názory (např. management udržitelného rozvoje)

12 3 INFORMAČNÍ MANAGEMENT 3.1 Stručný úvod do informačního managementu Nyní žijeme ve věku informační revoluce. Nároky na jednotlivce i skupiny stále stoupají. Lidé neustále spěchají, pracují přesčasy, ale skutečné výsledky se dostavují dostatečně rychle. Lidé už dnes nemají tolik času na získávání informací čtením knih, které jsou určitě nositelé informací a skrývá se v nich řešení mnoha problémů. Existují postupy jak dnes efektivně využít internet, který však lidé neovládají nebo se tomu učí zdlouhavými postupy typu pokus-omyl. To samozřejmě stojí čas i prostředky. Zpomaluje to určitě chod ve firmách, které investovaly do moderních informačních technologií, protože neupgradovaly potenciál lidí. Znalosti lidí jako takové jsou ceněny, vzdělávací kurzy stojí nemalé částky avšak zapomínání dané neznalostí práce s informacemi a pamětí je příčinou toho, že 80% investic je během několika dní zcela ztraceno. Dá se ale říci, že se nic neděje, protože to se děje všude. Informační management můžeme chápat jako interdisciplinární odvětví, které současně spojuje teorii systémů, moderní management, informatiku a různé poznatky z oblasti psychologie, ekonomiky, marketingu a operační analýzy. Informační management představuje řízení informačních zdrojů a koordinaci informačních toků organizace s cílem zajištění jejího provozu a dosažení stanovených záměrů a cílů. [3, s. 169] Mezi prostředky určené k naplněné výše uvedených cílů a záměrů organizace a současně prostředky, které slouží k naplnění základních funkcí každé organizace patří bezesporu informační systémy. Ale o těch si něco více povíme níže. Informační management integruje tedy lidi, technologie a "věci" (také nemateriální věci), při čemž teprve smysluplné spolupůsobení dá vzniknout pravému informačnímu a komunikačnímu chování celé organizace. Čím je větší počet komponentů a čím větší je jejich rozmanitost, tím se lépe zajistí jejich spolupůsobení. Tím se dostává do popředí integrační funkce informačního managementu. [13] V současné době je téměř nutností vlastnit informační systém. Ovšem informační systém je jenom nástroj, který má v naší práci pomáhat. Informační systém je taková studna, do které stále dáváme informace o naší firmě,

13 zaměstnancích, našich dodavatelích a zákaznících. Proto je také potřeba nejprve analyzovat všechny požadavky na informační systém a potom bude sloužit dobře. Nyní několik základních pojmů, které se týkají informačního managementu. 3.2 Základní pojmy Informační systémy Vznik teorie systémů byl vyvolán praktickými problémy s růstem složitosti technických a ekonomických projektů. Systém je charakterizován s akcentem na určité pojmy a vlastnosti podle pohledu a praktického využití jednotlivých vědeckých disciplín. S využitím teorie systémů se můžeme setkat od filosofie, přes fyziku a technické aplikace až k informatice. Proto také nalezneme různé definice pojmu. [14] Informační systémy jsou základním technickým prostředkem pro podporu informačního managementu. Informační technologie obecně se stávají strategickým faktorem úspěšnosti a konkurenceschopnosti. Potřeba kvalitního informačního systému je především dopředu daná charakterem hospodářského prostředí, ve kterém neustále hrají významnější úlohu informace. Pod pojmeme informační systém (IS) rozumíme účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. Toto uspořádání zajišťuje přenos, uchování, transformaci, aktualizaci a poskytování dat pro jejich informační využití lidmi. [3,s.170] Informační systém je takový systém, kde se vazby mezi prvky systému a vazby s okolím, čímž rozumíme vstupy a výstupy systému, realizují pomocí předávání dat a informací. Definici informačního systému nalezneme také v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, v 4: Informačním systémem se rozumí funkční celek zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. Podle této definice zahrnuje každý informační systém informační základnu, technické a programové prostředky, technologie a procedury a pracovníky

14 Příkladem takového informačního systému může být kartotéka, kniha došlé pošty, telefonní seznam nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být samozřejmě i v papírové podobě. Jiří Hronek [14] o informačních systémech píše následující. Informační systém je systém, umožňující účelné uspořádání sběru, uchování, zpracování a poskytování informací. V reálném IS rozeznáváme dvě složky. Ektosystém se skládá z uživatelů IS, investora IS a toho, kdo systém provozuje (user, funder, server). Ektosystém není pod kontrolou projektantů při návrhu IS. Endosystém se skládá z použitého hardware (media, zařízení), a software (algoritmy, datové struktury) a je plně pod kontrolou designéra IS. Podle výše uvedených definic je značné, že na termín informační systém existuje mnoho různých pohledů a jejich kontextů. Základní informatický pohled na informační systém může znázorňovat následující schéma: realita data potřeba informace dotaz Obr. 2. Základní informatický pohled na informační systém. Zdroj: Hronek [14] Z tohoto schéma můžeme na realitu nahlížet ze dvou úhlu pohledu. První princip abstrakce ukazuje, že realita je reprezentována kolekcí dat vzniklých pozorováním nebo zkoumáním části reálného světa. V druhém úhlu je realita chápána jako nezávislá na individuálním náhledu

15 Uživatel nebo administrátor může používat IS dvěma způsoby: 1. uložení informací nebo dat, u kterých je předpokládáno další využití při dotazování ve formě vhodné pro dotaz 2. nalezení informací nebo dat jako odezva na požadavek uživatele Požadavky na informační systémy Požadavky a nároky na IS se mohou lišit podle různých okolností. Mezi takové může patřit např. velikost firmy, oblast podnikání, dostupné finance apod. Lze ovšem určit požadavky, které musí splňovat každý IS bez ohledu na velikost či oblast podnikání. Mezi tyto požadavky patří: pružnost efektivnost mobilita bezpečnost Ohledně pružnosti se systém musí stále přizpůsobovat aktuálním změnám, měl by být schopný co nejrychleji postihnout změny v podniku i v jeho okolním prostředí. Není-li IS dosti pružný, brání těmto nutným změnám. Efektivnost IS zajišťuje zrychlení a zjednodušení některých aspektů provozu nebo také rozhodování v podniku. Mobilita informačního systému umožňuje přístup k němu odkudkoliv, nejenom z kanceláře. Bezpečnost systému je důležitá kvůli ochraně dat a kvůli zamezení neoprávněnému proniknutí k nim (jak zvenku tak i zevnitř) Struktura informačních systémů Jednotlivé komponenty v IS lze rozdělit na ty, které můžeme ovlivnit předem daným návrhem a na ty, které návrhem ovlivnit nemůžeme. Do první skupiny řadíme např. hardware, software apod. Do druhé skupiny patří lidský činitel, což může být uživatel, pozorovatel či administrátor. Dále návrhem neovlivníme vybavení a technologie. Pro lepší orientaci pomůže obrázek níže

16 Obr. 3. Struktura informačních systémů. Zdroj: Hronek [14] Informační společnost Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním nových, především informačních a komunikačních technologií (počítačů, internetu atd.) do nejrůznějších oblastí každodenního života. Termín informační společnost má zdůraznit fakt, že vedle technických otázek zde musí výt řešeny i nesmírně důležité otázky z oblasti etiky, morálky, politiky, práva apod., obecně celé široké spektrum možných dopadů na lidskou společnost. [19] Někteří další autoři [9] uvádějí, že informační společností se obvykle rozumí společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití. V takové společnosti životní úroveň, typické způsoby práce i oddychu, systém výchovy a tržní podmínky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti využívání informací a znalostí. Svědčí o tom rostoucí oblast informačně intenzivních výrobků a služeb, přenášených širokým spektrem prostředků, z nichž mnohé jsou elektronické povahy

17 3.2.3 Informace Informace je výsledkem interpretace dat na základě individuálních schopností, hodnot a znalostí. Přitom znalosti jsou výsledkem aktivního učení se ( learning ). K pochopení informačních procesů je porozumění pojmu znalosti ( knowledge ) nezbytným předpokladem. [9, s. 65] Pro manažerskou orientaci k pojmu znalosti a jeho významu lze uvést např. slova Petera F. Druckera: Informace jsou data, obohacená o relevantnost a účelnost; přeměna dat v informace tudíž vyžaduje znalosti. [2, s. 191] Potřeba informace Potřeba informací může být buď strategická nebo operativní, vždy záleží na jejím rozsahu. Potřebu informací je nutné si ujasnit před samotným procesem získávání informací. Dále je třeba ujasnit si způsob získávání a zpracování informací, jejich předání, interpretací a uložení. Co se týče požadavků na obsah informací a rozsah jejich využívání a potřeby se velmi liší podle jednotlivých hierarchických stupňů řízení, na kterých působí, a tím disponuje možností ovlivnit některé z faktorů vývoje organizace nebo podniku Požadavky na informace Informace jsou tvořeny daty a z hlediska jejich vlivů působení (toků) na ekonomický subjekt (organizaci) je lze rozdělit na tři druhy [3, s. 172] : informace z vnějšku směřující dovnitř organizace - jedná se o veškerá vstupní data získávání vně podniku, využitelná pro chod organizace informace uvnitř organizace veškeré informace použité pro chod a kontrolu organizace informace z organizace ven informace, kterými organizace působí a ovlivňuje okolí

18 3.2.6 Vlastnosti informace Informace, aby mohla být využitelná pro řízení, musí splňovat určité požadavky. Mezi základní požadované vlastnosti patří: objektivita a ověřitelnost hospodárnost srozumitelnost průchodnost včasnost a aktuálnost kontinuita úplnost a konzistence orientace na příjemce Kvalita informací Když pomineme dané požadavky na informace, existují také vlastnosti, které určují kvalitu informací. Patří mezi ně pravdivost, srovnatelnost, přiměřenost, hodnověrnost, aktuálnost, srozumitelnost a respektování potřeb. Těchto požadavků, které určují kvalitu informací může být samozřejmě mnohem více, ale je zbytečné zde všechny vyjmenovávat Problémy s informacemi Při získávání nebo při přípravě informací se může vyskytnout celá řada problémů. Mezi ty nejčastější může patřit problém: množství neboli zahlcení informacemi, je potřeba z nich vybrat ty relevantní informace pro dané konkrétní potřeby řízení komunikace vyplývá z časové prodlevy mezi vznikem informace a jejím použitím času je třeba stále rychleji zachycovat a zpracovávat informace hospodárnosti vymezení ekonomické stránky získání a zpracování informací

19 4 MANAGEMENT ZNALOSTÍ 4.1 Stručný úvod do managementu znalostí Management znalostí je disciplína, jejímž hlavním úkolem je to, aby určité znalosti měli právě ti lidé, kteří je v daný okamžik potřebují, aby je měli právě v ten okamžik, kdy s nimi potřebují pracovat a aby to byly právě ty znalosti, které k určitému rozhodnutí potřebují. Z této myšlenky vyvozuje naprosto jednoduchá definice: Management znalostí je úmyslná činnost, jejímž cílem je zajistit, aby praví lidé měli v pravou chvíli pravé znalosti. [5, s. 19] Tato definice, ač vypadá na první pohled velice jednoduše a skromně, v praxi není již tak lehko splnitelná a je třeba vynaložit mnoha úsilí ke splnění tohoto požadavku. Spousty firem nebo organizací si myslí, že mají se znalostmi a s prací s nimi mnohé zkušenosti, ale právě tyto firmy se znalostmi mohou zacházet naprosto nevhodně. Přitom není třeba do znalostního managementu investovat velkou část peněžních prostředků, i malé investice mohou firmě přinést velký a rychlý účinek. Velmi podobná definice popisuje management znalostí takto: Management znalostí je disciplína orientovaná na znalosti. Cílem managementu znalostí je zefektivnit práci organizace se znalostmi a zajistit, aby praví lidé měli v pravou chvíli k dispozici pravé znalosti. [4, s.11] Důležité je také si uvědomit, že informace neznamenají znalosti. Informace jsou data, jejichž důležitost a význam si každý uživatel přiřadí sám podle svých předešlých zkušeností a intelektu. Ale o informacích si povíme ještě dále. U znalosti je důležité vědět to, jak si danou informaci, kterou máme k dispozici převézt do praxe a dále s ní pracovat, čili vědět jak. Je to podmíněno tím, že management znalostí vychází z praxe, nejedná se tedy jen o teorii, v praxi naprosto nepoužitelnou. Dalším neméně podstatným rysem managementu znalostí je to, že není závislý na žádné technologii. Znalosti se nedají uchovávat v žádných systémech ani databázích, ale v lidském mozku, proto musíme především pracovat s lidmi. Technologie nám samozřejmě v rámci možností mohou také hodně pomoci při práci se znalostmi, ale není to hlavní součást. Management znalostí je v souladu s vývojem požadavků na uspořádání a řízení organizací. Klasické pyramidální organizační struktury charakteristické velkým množstvím úrovní jsou nahrazovány ploššími flexibilními strukturami. Tyto

20 struktury ve velké míře využívají týmovou práci a projekty, často jsou procesně orientované. Znalosti jsou v těchto strukturách zcela zásadním prvkem. [7] Jako shrnutí mohu tedy vyjmenovat některé výhody, které management znalostí přináší. Patří mezi ně například nalezení toho, kde se ve firmě nacházejí důležité znalosti, dále nám poskytne nástroje pro řízení znalostí ve firmě, pomůže správně vytypovat znalostní pracovníky a v neposlední řadě pomůže zvolit správnou strategii řízení tím, že určí s jakou formou nebo s jakým typem znalostí daná společnost pracuje, čím se samozřejmě předejde zbytečným nákladům na systémy a technologie, které jsou pro firmu nevhodné. 4.2 Základní pojmy Mezi základní pojmy znalostního managementu patří především data, informace a znalosti. Tyto tři důležité pojmy si ovšem nesmíme navzájem plést a je velmi důležité umět mezi nimi rozeznat rozdíly a jejich účel Data Data jsou vše, co můžeme monitorovat našimi smysly, tj. cítit, chutnat, vidět a slyšet. Jsou to objektivní fakta o událostech nebo posloupnost znaků. [8] Data souvisí s naším vnímáním a představují tak určité signály, se kterými je člověk konfrontován. Tyto impulsy člověk zachytí a porozumí jim nebo je ignoruje, případně je uloží k pozdějšímu zpracování. [18] Obvykle jsou vázána na nějakou technologii a bývají dobře strukturovaná. Data lze ohodnocovat jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Pokud data ohodnocujeme podle kvalitativních údajů, musíme sledovat, zda data splňují přesné nároky, které od nich očekáváme, zda k nim máme přístup, kdykoliv když je potřebujeme a v neposlední řadě, zda správně rozumíme zprávě, která je v těchto datech zakódována. Pokud chceme data ohodnocovat kvantitativně, soustředíme se především na čas, který je potřebný k jejich získání, dále na náklady, které musíme vynaložit k získání těchto dat a také na kapacitu, čímž rozumíme množství dat, které máme v danou chvíli k dispozici

21 Důležité je si také uvědomit, že data mají objektivní charakter, čím je myšleno, že existují samy o sobě a nejsou závislé na lidském vědomí. Dále také není pravdivé tvrzení, že existuje přímá úměra mezi kvalitou rozhodovacího procesu a množství dat, které má daná organizace k dispozici Informace Informace jsou data, kterým jejich uživatel při interpretaci přiřazuje důležitost a význam. Jsou to data, která mají jistý vztah k jeho potřebám a požadavkům. Lze také říci, že jde o relevantní data obsahující účel. [5] Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současné vědy i filozofie, řadí se mezi takové pojmy jako hmota, vědomí, myšlení, poznání, pohyb, prostor, čas. Podle toho, v kterém vědním oboru nebo v které oblasti lidské činnosti se používá, jsou aplikovány specifické přístupy ke zkoumání informace a jsou k dispozici různé způsoby jejího definování. [14] Hodnota každé informace je závislá na dvou faktorech. Prvních z nich je cena, kterou jsme zaplatili za získání dané informace a druhým faktorem je osobní vztah, který k ni máme Znalost Znalost je měnící se systém zahrnující interakce mezi zkušenostmi, dovednostmi, fakty, vztahy, hodnotami, myšlenkovými procesy a významem. Zjednodušeně lze říci, že je to informace plus to, s čím v lidském mozku interaguje, tedy naše předchozí znalosti a dovednosti, zkušenosti, mentální modely, vztahy, hodnoty, principy, podle kterých žijeme, to, v co věříme atd. Znalost má vždy úzkou vazbu na činnost a emoce. Je vázána na lidskou mysl. [3, s. 186] Zpracování informace je proces porovnávání informací s osobnostním fondem (endoceptem), který jsme si dosud v průběhu života vytvořili, tj. s našimi dosavadními znalostmi, zkušenostmi a prožitky. Výsledkem zpracování informace je znalost, která může zase ovlivnit náš osobnostní fond (endocept), restrukturalizovat či obohatit ho apod. [1] Tato definice napomáhá vysvětlit rozdíl mezi informací a znalostí

22 K pochopení souvislosti mezi daty, informacemi a znalostmi může pomoci následující obrázek. Obr. 4. Souvislost mezi daty, informacemi a znalostmi. Zdroj: Kučerová [14] Tacitní a explicitní znalosti Každá znalost se skládá ze dvou části. Ta první část je tak, kterou jsme schopni vyjádřit nějakým normalizovaným způsobem (například slovy, grafem apod.). Této části říkáme explicitní znalost části. Druhá část je vázána na podvědomí člověka nebo činnost a zůstává nám skrytá. Tuto část znalosti, kterou nelze formalizovat nazýváme znalost tacitní Explicitní znalost Explicitní znalost je znalost, kterou leze vyjádřit formálním a systematickým jazykem (můžeme ji vyslovit, napsat, nakreslit či jinak znázornit). Může být formalizována například pomocí formulí, specifikací či manuálů, skladována, přenášena. Lze ji vyjádřit pomocí dat. V literatuře se můžeme setkat s názorem, že explicitní znalost je vlastně informace. [5, s. 29]

23 Takovou explicitní znalost potom skladujeme v informačních systémech, což může být v databázi či v obyčejné kartotéce nebo diáři. S explicitními znalostmi se velmi dobře pracuje. Mohou se spolu kombinovat a tak vytvořit na základě dvou explicitních znalostí znalost novou. Ve formě dat můžeme explicitní znalost skladovat, přenášet, předávat někomu jinému a zároveň ji s nimi sdílet, ale bohužel i ukrást Tacitní znalost Tacitní znalosti bývají definovány jako praktické know-how získané prostřednictvím zkušeností. Někdy se jim nepřesně říká zkušenost či intuice. Tacitní znalosti v podstatě znamenají pochopení toho, jak určitý systém či proces ve skutečnosti funguje, či porozumění tomu, co konkrétně musíme udělat, abychom zvládli určitou činnost či v určité situaci obstáli. [16] Podle výše uvedené citace je zřejmé, že tacitní znalosti jsou naprosto nezbytné pro zvládnutí jakékoliv lidské činnosti, ať už se jedná o klasickou jízdu na kole nebo řízení firmy. Z tohoto důvodu se také hovoří o tom, že tacitní znalosti mají velký podíl na tom, jaký máme úspěch v našem životě. Většina tacitních znalostí je skryta v podvědomí lidí, ale jejich význam pro organizace je velký. Jsou to právě tacitní zanlosti, jejich speciální charakter a schopnost sdílet je, co předurčuje úspěch či neúspěch našeho jednání. V tacitních znalostech mají organizace velký potenciál, protože je velmi těžké je napodobit. [5,s.29] Znalostní pracovník Znalostní pracovník je člověk, jehož práce je z větší části založena na práci se znalostmi. Znalostní pracovník má specifickou znalost nebo soubor znalostí, které jsou pro organizaci důležité a které si organizace nemůže opatřit jinak než pomocí tohoto nebo jiného znalostního pracovníka. Znalostní pracovník může výt člověk, kterého si ostatní vysoce cení jako specialisty, ale může také být zcela nenápadný a v organizaci nikdo netuší, že právě tento člověk je znalostním pracovníkem a je pro ně důležitý. [6]

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení:

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení: Informatika I - 5 Sémiotický model informací Sémantická a pragmatická pravidla zpracování informací, znalosti, kompetence, hodnota informace, rozhodování. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace:

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více