SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

Transkript

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pr aktivitu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL PLATNOST OD Strana 1 z 13

2 OBSAH 1. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM PODROBNÝ POPIS PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VÝSTUPY PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Strana 2 z 13

3 1. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI Obchdní jmén/název Sídl/adresa IČ DIČ Členvé zpracvatelskéh týmu, jejich rle a kntakty Datum vypracvání 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI Obchdní jmén/název Sídl IČ DIČ IZO Jmén, příjmení a kntakt na statutárníh zástupce Jmén, příjmení a kntakt na kntaktní sbu pr prjekt Nárk na dpčet DPH na vstupu ve vztahu ke způsbilým výdajům prjektu (An x Ne) Název prjektu 3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM Míst realizace prjektu (přesná adresa). Je prjekt realizván na území správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí, na jehž území se nenachází sciálně vylučená lkalita (pdle přílhy č. 5B Specifických pravidel)? Ppis cílvých skupin prjektu. Výběr z cílvých skupin prveďte dle textu výzvy. Ppis cílů a výsledků prjektu, vazba na pdprvané aktivity specifickéh cíle 2.4 IROP. Ppis synergických neb kmplementárních vazeb na realizvané/zrealizvané či plánvané prjekty/investiční akce. Ppis suladu prjektu s nadřazenými strategickými a klíčvými dkumenty: Ppis vazby na Dluhdbý záměr vzdělávání a rzvj vzdělávací sustavy ČR na bdbí žadatel uvede vazby na knkrétní kapitly/záměry z danéh dkumentu, které jsu pr prjekt/žadatele relevantní, a jak je daná prblematika v prjektu řešena. Ppis vazby na Místní akční plán vzdělávání (MAP) Strana 3 z 13

4 Je prjektvý záměr škly/šklskéh zařízení uveden ve Strategickém rámci MAP? Napište název Místníh akčníh plánu. Napište název prjektu škly/šklskéh zařízení uvedený ve strategickém rámci MAP. 4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU Pkud je sučástí prjektu více škl či šklských zařízení, identifikujte a ppište každé zařízení zvlášť. Zařízení, ke kterému se prjekt vztahuje (vyplňte puze, pkud se neshduje s údaji žadateli.) Obchdní jmén/název Sídl IČ DIČ IZO Jmén, příjmení a kntakt na statutárníh zástupce Identifikace nemvitstí dtčených realizací prjektu. Výchzí stav ppis výchzí situace (prblémy a nedstatky infrastruktury škly, šklskéh zařízení). Ppis nulvé (srvnávací) varianty. Jedná se variantu, v případě, že prjekt nebude realizván. Pdrbný ppis investiční varianty prjektu (jedná se variantu, při níž je prjekt financván z IROP): přípravné aktivity vztahující se k předlžení prjektu, např. zpracvání dprvdných studií, přílh, prjektvé dkumentace, ppis realizace hlavních aktivit prjektu (dle kapitly Specifických pravidel tét výzvy), ppis realizace vedlejších aktivit prjektu (dle kapitly Specifických pravidel tét výzvy), ppis uknčení realizace prjektu, např. klaudace, uvedení d prvzu, knečný stav ppis p realizaci prjektu: ppis dbrných učeben pdpřených z IROP (vybavení učeben, náplň výuky, zaměření předmětů, vazba na knkrétní klíčvé kmpetence IROP a definvané bry a blasti vzdělávání), předpkládané časvé vytížení učebny ve šklním rce (týdně), kapacita učebny), ppis bezbariérvé dstupnsti učeben; pzn.: každu učebnu ppište zvlášť, ppis bezbariérvé dstupnsti škly. Strana 4 z 13

5 ppis nvých kmenvých učeben pdpřených z IROP (pčet vybudvaných učeben, kapacity nvě vybudvaných učeben, vybavení učeben, ppis bezbariérvé dstupnsti učeben; pzn.: každu učebnu ppište zvlášť. Sledvaný údaj za celu šklu hdnta Výchzí pčet kmenvých učeben škly Pčet vybudvaných kmenvých učeben z IROP Pčet kmenvých učeben škly p realizaci prjektu Kapacita vybudvaných kmenvých učeben z IROP Relevantní puze pkud je prjekt zaměřen na rzšiřvání kapacit kmenvých učeben ve správním bvdu ORP se SVL. Ppis vazeb prjektu na klíčvé kmpetence IROP, na které je prjekt zaměřen (klíčvé kmpetence IROP: cizí jazyk, přírdní vědy, technické a řemeslné bry, práce s digitálními technlgiemi) a vazby prjektvéh záměru a klíčvých kmpetencí IROP na šklní vzdělávací prgram (případně ppis plánu dplnění šklníh vzdělávacíh prgramu), uveďte citace relevantních částí ŠVP a uveďte názvy předmětů s vazbu na klíčvé kmpetenci IROP, které jsu předmětem prjektu. Nerelevantní, pkud by předmětem prjektu byla jen bezbariérvst / ve správních bvdech ORP se SVL navyšvání kapacit kmenvých tříd. Ppis parametrů knektivity a připjení k internetu. Ppište parametry vnitřní knektivity a připjení k internetu, a t způsbem, aby byl věřitelné, že je plněn pžadvaný standard knektivity. (Pžadvaný standard je uveden v přílze Specifických pravidel č. 7A); vyplňte puze pr prjekty, které tut aktivitu zahrnují. Ppis kritérií pr příjem žáků d zařízení s prkázáním nesegregačníh a nediskriminačníh přístupu k marginalizvaným skupinám jak jsu rmské děti a další žáci s ptřebu pdpůrných patření (děti se zdravtním pstižením, zdravtním znevýhdněním a se sciálním znevýhdněním). Ppište, jakým způsbem jsu d výuky v pdpřeném zařízení zařazeny děti se zdravtním pstižením, zdravtním neb sciálním znevýhdněním. Níže ppište za prjekt jak celek, i pkud je sučástí prjektu více škl či šklských zařízení. Časvý harmngram realizace pdle etap: datum pčátku a knce etapy, jejich náplň, termíny zahájení a uknčení realizace prjektu. 5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU Pkud je sučástí prjektu více škl či šklských zařízení, identifikujte a ppište každé zařízení zvlášť. Zdůvdnění záměru, dlžení ptřebnsti prjektu: Strana 5 z 13

6 zdůvdnění ptřebnsti staveb a stavebních úprav, zdůvdnění ptřebnsti zajistit fyzicku dstupnst a bezbariérvst zařízení (v případě, že sučástí prjektu nejsu bezbariérvé úpravy, žadatel ppíše, jak je bezbariérvý přístup k buducím výstupům prjektu zajištěn). zdůvdnění ptřebnsti nákupu budvy, zdůvdnění ptřebnsti kmpenzačních pmůcek, pkud je relevantní, zdůvdnění ptřebnsti nákupu vybavení, zdůvdnění ptřebnsti vnitřní knektivity. Zdůvdnění ptřebnsti realizace dbrných učeben a výukvých prstr s vazbu na klíčvé kmpetence IROP (vyplňte, pkud je budvání dbrných učeben a výukvých prstr zahrnut v prjektu). Definice blastí, které bude prjekt řešit a z jakéh důvdu je tat prblematika pvažvána za priritní. Další zdrje (dkumenty či analýzy), ve kterých je dlžena ptřebnst. 6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI Technická připravenst: majetkprávní vztahy, připravenst prjektvé dkumentace, připravenst dkumentace k zadávacím a výběrvým řízením, výsledky prcesu EIA, územní rzhdnutí, a závazných stanvisek dtčených rgánů státní správy apd., ppis stavebníh řízení jedntlivé krky řízení, stav řízení a výčet termínů. V případě, že prjekt nepčítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje pvinnst dkládání stavebníh pvlení ani hlášení. Plán zdrjů financvání: způsb financvání realizace prjektu, ppis zajištění předfinancvání a splufinancvání prjektu. 7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zajištění administrativní kapacity pčet a kvalifikace lidí, kteří budu řídit prjekt v dbě jeh realizace, vyčíslení nákladů na jejich sbní výdaje, dpravu, telefn, pčítač, kancelářské ptřeby dhad v řádu desetitisíců. Zajištění prvzu pr řízení prjektu kancelář (vlastní, prnajatá, vypůjčená, pdmínky nájmu neb výpůjčky), pčítač, telefn, apd. 8. VÝSTUPY PROJEKTU Přehled výstupů prjektu a jejich kvantifikace: výstup prjektu, Strana 6 z 13

7 průkazné dlžení a termín naplnění cílů prjektu, ppis pužití výstupů prjektu. Dstupnst výstupů prjektu prvzní dba zařízení v pracvní dny. Ppis splupráce škl (základních, středních a vyšších dbrných) při využívání výstupů z prjektu, pčet škl pdílejících se na splupráci. Žadatel ppíše knkrétně, jak budu výstupy prjektu využívat jiné škly (mateřské, základní, střední či vyšší dbrné), a t včetně frekvence tht využití. Dané infrmace musí být v suladu s memrandem či smluvu splupráci mezi šklami, které žadatel dkládá. Ve studii prveditelnsti bude pdrbněji ppsán způsb splupráce a využití výstupů a čekávaný příns tét splupráce a využití výstupů. Pkud není pr prjekt relevantní, žadatel nevyplňuje. Ppis vazby prjektu na mimšklní zájmvé aktivity dětí a mládeže a ppis využití výstupů prjektu pr mimšklní zájmvu činnst. Ppis časvéh využití vybudvané infrastruktury k vedlejší, hspdářské činnsti (např. využití pr zájmvé, celživtní či nefrmální vzdělávání pr dspělé). Infrastruktura může být využívána na vedlejší činnst maximálně d 15 % rční celkvé kapacity. Indikátry: pčáteční a cílvá hdnta indikátrů a způsb jejich výpčtu, Kód Název Výchzí hdnta Cílvá hdnta Pčet pdpřených vzdělávacích zařízení Kapacita pdprvaných zařízení péče děti neb vzdělávacích zařízení 9. FINANČNÍ ANALÝZA 1 Pdrbný plžkvý rzpčet způsbilých výdajů prjektu a. u každé plžky rzpčtu prjektu musí být uveden, zda se jedná hlavní neb vedlejší aktivity prjektu pdle kap Specifických pravidel a zárveň musí být uvedena knkrétní vazba na výběrvé/zadávací řízení. b. Pvinnst uvést jedntlivé plžky d samstatnéh řádku rzpčtu je stanvena d Kč bez DPH (pkud tét částky dsáhnu v sučtu věcně bdbná plnění). Ostatní plžky je mžné zahrnut d suhrnnéh řádku zbytkvé plžky. Suhrnná výše tét plžky může být v celkvém sučtu vyšší než Kč bez DPH. 1 Pdrbný rzpčet prjektu je sučástí žádsti. Zde vyplněné údaje musí být v suladu s údaji v Rzpčtu prjektu. Strana 7 z 13

8 Vzr plžkvéh rzpčtu prjektu kód plžky MS2014+ plžka rzpčtu MS2014+ plžka rzpčtu jedntka pčet jedntek Cena za jedntku Celkvá cena za plžku (způsbilé výdaje) hlavní/vedlejší aktivita prjektu příklad - přízení dluhdbéh hmtnéh mcnc sustruh ks ,00 Kč ,00 Kč vedlejší 003 výběrvé řízení č. Uveďte v tabulce plán cash-flw v dbě udržitelnsti prjektu v členění p letech: prvzní výdaje a příjmy příjemce plynucí z prvzu prjektu, stanvené bez zhlednění inflace, čisté jiné peněžní příjmy během realizace prjektu, Vyhdncení plánu cash-flw: zdůvdnění negativníh cash-flw v některém bdbí a zdrj prstředků a způsb překlenutí. Strana 8 z 13

9 10. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU Způsby stanvení cen d rzpčtu prjektu mim stavební práce a) V případě, že zadávací/výběrvé řízení nebyl zahájen (dále také nezahájená zakázka ), žadatel stanví cenu na základě předpkládané hdnty zakázky. V případě, že zadávací/výběrvé řízení byl zahájen a nebyl uknčen (dále také zahájená zakázka ), žadatel stanví cenu na základě předpkládané hdnty zakázky. b) V případě, že zadávací/výběrvé řízení byl uknčen, tj. byla uzavřena smluva na plnění zakázky (dále také uknčená zakázka ), žadatel stanví cenu na základě uknčené zakázky a uzavřené smluvy na plnění zakázky. c) Stanvení ceny přímých nákupů d Kč bez DPH žadatel nepředkládá. Stanvení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dkládá přílhu č.10 Plžkvý rzpčet stavby pdle jedntnéh ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pr žadatele a příjemce, kap Pvinné přílhy k žádsti pdpru) 1) Stanvení cen d rzpčtu prjektu Žadatel stanví ceny za účelem zjištění předpkládané ceny způsbilých výdajů na hlavní aktivity prjektu a suhrnně jej ppíše v tét části studie prveditelnsti. Stanvení cen plánvaných hlavních aktivit prjektu musí být rzdělen d samstatných celků, které dpvídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí, pkud příjemce plánuje zakázku rzdělit na části. Stáří zdrjvých dat pr dlžení ceny je stanven na 6 měsíců před datem pdání žádsti pdpru. U ceníků, dstupných na internetu, se má za t, že jde pdklady aktuální, tj. splňují pdmínku 6 měsíců platnsti. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel pvinen zdůvdnit, že: uváděná cenvá úrveň je stále aktuální, neb uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dvzena cena - je vhdné dvdit cenu d situace na trhu a rzlžení hdnt získaných nabídek, musí být zajištěn ddržení pdmínek 3E, pkud žadatel nezvlí nejnižší nabídkvu cenu, důvdní, prč se tak rzhdl (vyšší kvalita, delší záruční dba apd.). Žadatel může při stanvení ceny zhlednit vývj cenvé hladiny danéh předmětu plnění, např. změny směnnéh kurzu cizích měn, inflace. Předpkládané ceny hlavních aktivit prjektu (mim stavební práce) může žadatel stanvit: na základě údajů a infrmací získaných průzkumem trhu s pžadvaným plněním, při průzkumu trhu musí být slveni minimálně 3 ddavatelé neb výrbci, kteří se pptávaným plněním zabývají či h nabízí, pkud je pčet ddavatelů na trhu menší než 3, stačí slvit menší pčet ddavatelů; Strana 9 z 13

10 na základě údajů a infrmací získaných z ceníků stejnéh či bdbnéh plnění, vlně dstupných na internetu, jak zdrj pstačí jeden ceník, pkud je t mžné, je vhdné vycházet z něklika ceníků; na základě údajů a infrmací realizvaných zakázkách se stejným či bdbným předmětem plnění může se jednat zakázky žadatele, ppř. jiné sby, za předpkladu, že i. žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smluvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci ddavatele, na základě údajů a infrmací získaných jiným vhdným způsbem, i. žadatel ppíše mechanismus stanvení ceny, je vhdné dvdit cenu d situace na trhu, musí být zajištěn ddržení pdmínek 3E, pkud žadatel nezvlí nejnižší nabídkvu cenu, důvdní, prč se tak rzhdl (vyšší kvalita, delší záruční dba apd.), dlžením expertníh psudku. Žadatel nedkládá pdklady, ze kterých vycházel při stanvení cen d rzpčtu prjektu (např. písemná či elektrnická kmunikace s slvenými ddavateli, ceníky ddavatelů, výtisk internetvých stránek ddavatelů neb srvnávače cen, smluvy na bdbné zakázky). Musí je mít k dispzici a na výzvu je dlžit. V případě, že žadatel d rzpčtu prjektu zahrne jinu částku, než která vyplynula z jednh z uvedených pstupů (např. zapčtení inflace/vývje trhu/ změny směnnéh kurzu cizích měn pr zakázky realizvané za něklik let nad cenu zjištěnu z aktuálníh ceníku), pstup úpravy ceny zdůvdní v ppisu stanvení ceny. Stanvení ceny pr každý výdaj nad Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku zpracvává pr každý výdaj plžkvéh rzpčtu zvlášť. Stanvení cen d rzpčtu prjektu: čísl pdkladu pdklad ze dne Zdrj infrmací 1) Cena bez DPH Pužitá cena d rzpčtu kód plžky rzpčtu princip stanvení ceny 2) VŘ č. 3) Plánvané zahájení VŘ ) název ddavatele, adresa ceníku, jmén experta, 2) průzkum trhu, zakázky se stejným či bdbným plněním, jiný způsb 3) pkud je relevantní Kmentář ke stanvení ceny d rzpčtu prjektu (pkud je relevantní). 2) Způsb stanvení cen d rzpčtu na základě výsledku stanvení předpkládané hdnty zakázky Pkud žadatel nevyužije pr knkrétní plžku výše uvedený pstup bdu 1. pr stanvení cen d rzpčtu prjektu, ppřípadě jedná-li se zahájenu zakázku, předlží namíst něj níže uvedenu tabulku zachycující způsb a výsledek stanvení předpkládané hdnty Strana 10 z 13

11 příslušné zakázky. Způsb stanvení předpkládané hdnty zakázky musí dpvídat předpisům (zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zákn č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek neb Metdický pkyn pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí dle druhu zakázky) a bsahvat knkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanvení předpkládané hdnty zakázky. Například pkud předpkládaná hdnta byla stanvena dle zkušenstí s bdbnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těcht zakázek. Pkud se jedná průzkum trhu, uvede se identifikace ddavatelů a jejich dhad předpkládané ceny plnění. Tím nejsu dtčeny pvinnsti předkládat dkumentaci k veřejným zakázkám dle kapitly 5 Obecných pravidel. Stanvení cen d rzpčtu na základě výsledku stanvení předpkládané hdnty zakázky čísl pdkladu pdklad ze dne Zdrj infrmací Cena bez DPH Pužitá cena d rzpčtu kód plžky rzpčtu princip stanvení ceny VŘ č. Plánvané zahájení VŘ Kmentář ke stanvení ceny d rzpčtu (pkud je relevantní). 3) Způsb stanvení cen d rzpčtu na základě uknčené zakázky Žadatel vyplní tabulku stanvení cen d rzpčtu na základě uknčené zakázky a dlží uzavřenu smluvu v suladu se Specifickými pravidly pr žadatele a příjemce. Smluvu nahraje na zálžku Veřejné zakázky k dpvídající zakázce. Tím nejsu dtčeny pvinnsti předkládat dkumentaci k zakázkám pdle kapitly 5 Obecných pravidel. Pkud žadatel vybral ddavatele na základě eknmické výhdnsti nabídky, ppíše způsb hdncení nabídek a uvede kritéria výběru ddavatele. Pkud byla d uknčené zakázky pdána jedna nabídka, žadatel uvede stanvení předpkládané hdnty zakázky pdle bdu 2. Stanvení cen d rzpčtu na základě uknčené zakázky čísl nabídky uchazeč Cena bez DPH vybraný uchazeč Pužitá cena d rzpčtu kód plžky rzpčtu princip stanvení ceny (nejnižší nabídkvá cena/eknmická výhdnst) VŘ č. Kmentář ke stanvení ceny d rzpčtu (pkud je relevantní). Strana 11 z 13

12 11. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK Uvedená rizika jsu puze příkladem, žadatel zvlí rizika pdle pdmínek svéh prjektu a může dplnit další. Druh rizika a fáze prjektu, ve které je mžné rizik čekávat Technická rizika Ddatečné změny pžadavků investra Výběr nekvalitníh ddavatele Neddržené termínu realizace Živelné phrmy Zvýšení cen vstupů Nekvalitní prjektvý tým Finanční rizika Nebdržení dtace Nedstatek finančních prstředků na předfinancvání a v průběhu realizace prjektu Právní rizika Neddržení pkynů pr zadávání VZ Neddržení pdmínek IROP Neddržení právních nrem ČR, EU Nevyřešené vlastnické vztahy Prvzní rizika Nedstupná kvalitní pracvní síla v dbě udržitelnsti Nenaplnění partnerských, ddavatelsk-dběratelských smluv Závažnst rizika (1 nejnižší, 5 nejvyšší) Pravděpdb nst výskytu/četn st výskytu rizika (1 téměř vylučená až 5 téměř jistá) Vyhdncení vlivu rizik na realizaci a prvz prjektu Předcházení/elimi nace rizika Strana 12 z 13

13 Neddržení indikátrů Nedstatek finančních prstředků v prvzní fázi prjektu 12. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA Prjekt nesmí mít negativní vliv na následující hrizntální principy: pdpra rvných příležitstí a nediskriminace, pdpra rvnsti mezi muži a ženami, pdpra udržitelnéh rzvje (živtníh prstředí). Žadatel stručně ppíše vliv prjektu na výše uvedené hrizntální principy v suladu s přílhu č. 24 Obecných pravidel pr žadatele a příjemce (udržitelný rzvj/živtní prstředí neutrální; rvnst příležitstí a nediskriminace pzitivní; rvnst mezi muži a ženami neutrální). U prjektů deklarujících pzitivní příspěvek k psilvání uplatňvání hrizntálních principů, je nutný ppis aktivit, které mají mít pzitivní dpad na hrizntální principy, a způsb dsažení cílů a dpadů. 13. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Ppis zajištění udržitelnsti v rzdělení na část: Prvzní převd neb prdej majetku ve vlastnictví příjemce třetím sbám a partnerům, předpkládané termíny změn vlastnictví, prnájem majetku třetím sbám, předpkládané termíny změn, prvzvatel prjektu, pkud se liší d příjemce pdpry, ppis rganizačních a finančních vztahů mezi příjemcem pdpry a prvzvatelem v dbě realizace a udržitelnsti, nárky na údržbu a nákladnst prav. Finanční ppis zajištění financvání v udržitelnsti. Administrativní Zajištění administrativní kapacity - pčet a kvalifikace lidí, kteří budu řídit prjekt v udržitelnsti, vyčíslení nákladů na jejich sbní výdaje, dpravu, telefn, pčítač, kancelář dhad v řádu desetitisíců; a prhlášení, že příjemce zajistí jejich financvání. Strana 13 z 13

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 85 PŘÍLOHA Č. 4 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP

Příjem a hodnocení žádostí o podporu v IROP Příjem a hdncení žádstí pdpru v IROP Seminář pr SC 2.4 Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení Klvá výzva č. 32 Infrastruktura středních škl a vyšších dbrných škl Klvý

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 62 PŘÍLOHA Č. 4C OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4D OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZVA Č. 3 MAS TŘEŠŤSKO PŘÍLOHA Č. 4 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro aktivitu SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 62 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 62 PŘÍLOHA Č. 4C OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Základní osnova podnikatelského záměru

Základní osnova podnikatelského záměru Přílha č. 4 prgramu Nemvitsti, Výzva IV Cestvní ruch Základní snva pdnikatelskéh záměru Úvd Obchdní jmén, Sídl, IČ/DIČ, Osba právněná jednat jménem žadatele Hlavní a vedlejší předmět pdnikání žadatele

Více

PŘÍLOHA č. 11j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo Výzvy 3.4

PŘÍLOHA č. 11j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo Výzvy 3.4 PŘÍLOHA č. 11j) příruček pr žadatele a příjemce OP VaVpI STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci priritní sy 4, čísl Výzvy 3.4 1 / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 1.11.2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l 1/16 Studie prveditelnsti

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace šklskéh

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace škly,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Prgram Nemvitsti Výzva II CO LZE FINANCOVAT Z dtačníh titulu lze financvat tyt prjektvé záměry: Prjekt reknstrukce bjektu prjekt,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4C OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Formulář žádosti slouží pouze jako ukázka, jeho interaktivní podoba bude spuštěna od v aplikaci FZŠ Office.

Formulář žádosti slouží pouze jako ukázka, jeho interaktivní podoba bude spuštěna od v aplikaci FZŠ Office. Tent frmulář žádsti služí pr pdávání žádstí pskytnutí finančních prstředků z fndu zábrany škd České kanceláře pjistitelů v suladu s 23a písm. dst. 3 písem. c) a d) zákna č. 168/1999 Sb., pjištění dpvědnsti

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 62 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP II Dbrušsk Identifikace či dalšíh subjektu Název prjektu: celkvé

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 11. 6. 2010 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Základní osnova podnikatelského záměru

Základní osnova podnikatelského záměru Přílha č. 4 prgramu Nemvitsti, Výzva III Základní snva pdnikatelskéh záměru Úvd Obchdní jmén, Sídl, IČ/DIČ, Osba právněná jednat jménem žadatele Hlavní a vedlejší předmět pdnikání žadatele včetně číselnéh

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4D OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI včetně

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjem žádstí: d 1. 12. 2017 d 30. 4. 2018 Vhdní žadatelé: bce, nestátní neziskvé rganizace, církve a církevní rganizace. Míra pdpry: 90% bce, 95%

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4A OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pro

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

3h MMB20Í «

3h MMB20Í « Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: 15. 9. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více