Informační bezpečnost a ochrana kritické informační infrastruktury jako priorita bezpečnostního výzkumu v rámci České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bezpečnost a ochrana kritické informační infrastruktury jako priorita bezpečnostního výzkumu v rámci České republiky"

Transkript

1 Informační bezpečnost a ochrana kritické informační infrastruktury jako priorita bezpečnostního výzkumu v rámci České republiky Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Jeden z možných rámců dalšího směřování České republiky v oblasti vědy a výzkumu představuje usnesení Vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 552, o Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jeho text pochází z dílny Technologické agentury České republiky. 1 Nakolik se nejedná o strategický dokument jediný (další existují nebo se připravují přímo v rámci Ministerstva vnitra České republiky 2 ), není od věci se s jeho obsahem seznámit. Tématem, které nás přitom bude zajímat nejvíce, jsou otázky informační bezpečnosti, respektive ochrany kritické informační infrastruktury. Stávající priority aplikovaného výzkumu (Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost, Bezpečnost a obrana, Priority rozvoje společnosti) nejsou nadále definovány jako cíle, ale jako oblasti zájmu. Struktura dokumentu je nyní rozdělena do šesti oblastí (skupin cílů či úkolů): Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. Prostředí pro kvalitní život. Sociální a kulturní výzvy. Zdravá populace. Bezpečná společnost. Tyto pasáže jsou dále strukturovány do podkapitol, respektive podúkolů. 1 2 Priority 2030: Foresight v České republice do roku 2030 <http://www.priority2030.cz/>. Technologická agentura České republiky <http://www.tacr.cz>. Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku Ministerstvo vnitra České republiky <http://www.mvcr.cz/clanek/meziresortni-koncepce-bezpecnostniho-vyzkumu-avyvoje-cr-do-roku-2015.aspx>. Bezpečnostní výzkum. Ministerstvo vnitra České republiky <http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx>. 1

2 Zmínky o tématu informační bezpečnosti a ochrany kritické informační infrastruktury, obsahuje nejprve oblast č. 3: Prostředí pro kvalitní život. Jeho kapitola 2 (Globální změny) konstatuje, že Globální změny, ke kterým ve světě dochází a které ovlivňují užití přírodních zdrojů, je možné nahlížet z různých úhlů pohledu vedle ekonomického nebo informačního, také z hlediska změny klimatu. Kapitola 5 (Člověk, věda a nové technologie) k tomu dodává: Patrně nejpronikavějším výsledkem vědecko-výzkumných aktivit jsou výstupy v oblasti tzv. vyspělých technologií, jež prostupují veškeré sféry života od každodennosti po způsoby vzdělání, práce i zábavy (bio-, nano- a informační technologie). Rozvoj komunikačních technologií podstatně ovlivňuje vývoj společnosti a má zásadní socioekonomické důsledky pro dostupnost informací, možnosti jejich využívání a zároveň potřebu jejich důslednější ochrany, ale i pro převažující formy komunikace mezi lidmi (fenomén sociálních sítí apod.). Protože množství informací, které k lidem prostřednictvím informačních technologií a médií přichází je enormní, je třeba určitým způsobem tyto informace filtrovat, resp. dbát na jejich kvalitu a korektnost. V této snaze by zároveň neměly být omezovány svobody jedince a jeho možnosti projevovat vlastní názor. Daleko nejdetailněji téma informační bezpečnosti sleduje oblast č. 6: Bezpečná společnost. Jeho kapitola 1. (Bezpečnost občanů, podoblast 1.2: Ochrana před kriminalitou, extremismem a terorismem) konstatuje následující: Objem zjištěné trestné činnosti v České republice setrvale klesá 3, nicméně celá oblast vyžaduje trvalé úsilí. Kriminální scéna prochází permanentním procesem adaptace na nové sociální a technologické impulsy... Lze se i důvodně domnívat, že objem celkové trestné činnosti je podstatně vyšší než zjištěný. Veřejnost řadu případů neoznamuje a mnoho případů latentní kriminality (např. kriminalita proti duševnímu vlastnictví, korupce) je obecně tolerováno. Organizované zločinecké skupiny, extremisté a teroristé patří k nejprogresivnějším uživatelům moderních informačních a komunikačních technologií. V této oblasti lze mj. očekávat nárůst kybernetických útoků ze strany mezinárodních organizovaných skupin a vzrůst rizik spojených se zneužíváním osobních údajů, záznamů a digitální identity uživatelů, či s jejich vývozem za hranice České republiky. Kapitola 2 v rámci stejné oblasti (Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů, podoblast 2.1: Ochrana, odolnost a obnova kritických infrastruktur) k tomu dodává: Zajištění funkčnosti kritických infrastruktur spočívá na všech třech faktorech, kterými jsou ochrana kritických infrastruktur, odolnost kritických infrastruktur a obnova 3 V době vypracování dokumentu tomu tak sice bylo, dnes (2014) je situace odlišná, nemluvě o objemné kriminalitě nehlášené a statisticky nepodchycené. MAREŠOVÁ, Alena; KRULÍK, Oldřich. Latence kriminality a nejčastejší důvody neoznamování případů podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku. In: Bezpečnostní situace v České republice. Ed. Marešová, Alena. Praha: odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, 2012, CD-ROM. ISBN

3 funkce kritických infrastruktur po přerušení její funkce Smyslem ochrany kritických infrastruktur je snížení zranitelnosti působením vnějších vlivů, jedná se o ochranu proti účinkům přírodních pohrom a úmyslných antropogenních činů. Smyslem zvyšování odolnosti je zajištění robustnosti systémů kritických infrastruktur proti výskytu přírodních, technologických a antropogenních (včetně chyb obsluhy) hrozeb. Děje se tak zahrnutím robustnosti (včetně zajištění alternativních a náhradních mechanismů) do procesů navrhování, výstavby, obsluhy a údržby systémů kritických infrastruktur s cílem zabezpečení alespoň určité nouzové úrovně služeb. Zajištění obnovy kritických infrastruktur spočívá v úsilí o minimalizace doby obnovy tak, aby se s ohledem na dopady přerušení funkce kritických infrastruktur zabránilo rozvoji krizové situace (její vážnost narůstá obvykle exponenciálně v závislosti na době přerušení funkce kritických infrastruktur) S obsahem kapitoly souvisí následující stěžejní cíl č. 2.1 (sestávající ze čtyř odrážek): Zajištění funkčnosti kritických infrastruktur s cílem zamezit rozvinutí nežádoucích stavů vzniklých v důsledku vnějších vlivů, zahrnujících přírodní pohromy a úmyslné antropogenní činy, do kritických situací. Rozvoj metodik a aplikačních postupů rizikových analýz (stanovení relevantních hrozeb, analýza a kvantifikace rizik), metodik a aplikačních postupů navrhování a výběru preventivních opatření (včetně analýzy nákladů a užitků) k odvrácení hrozeb pro jednotlivé druhy kritické infrastruktury. Aplikace managementu kontinuity činností organizací kritické infrastruktury. Vývoj nových technologických řešení, která zahrnují metody získávání klíčových informací ze všech dostupných zdrojů k účinné detekci a identifikaci možných nebezpečí metody řešení nastalých incidentů při kybernetických útocích nebo výpadcích informační infrastruktury. Několik dalších cílů avizuje kapitola 3 (Krizové řízení a bezpečnostní politika, podoblast 3.3: Systémy analýzy, prevence, odezvy a obnovy): Dílčí cíl 3.3.1: Zlepšení systémů získávání a třídění bezpečnostních informací: Zlepšení systému získávání a třídění bezpečnostně relevantních informací všech typů pro ochranu obyvatelstva i kritických infrastruktur: identifikace zdrojů, systémy ukládání, ochrany a zpřístupnění dat, mezinárodní spolupráce, interoperabilita. Zdokonalování spolupráce bezpečnostních složek a státní správy a samosprávy při identifikaci, předávání informací a informačních zdrojů. Dílčí cíl 3.3.2: Analýza bezpečnostních informací: Vyvinout nové metody analýzy informací bezpečnostního charakteru, kombinace strukturovaných a nestrukturovaných informací (databáze, web, text, mluvená řeč), data mining, knowledge engineering, odvozování znalostí (reasoning). Hodnocení aktuálnosti 3

4 a relevance informací a to i v mezinárodním kontextu. Identifikace vhodných příjemců analyzovaných a agregovaných výstupů. Dílčí cíl 3.3.3: Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení: Průběžná analýza informačních potřeb. Nastavení rozhodovacích a informačních procesů a zodpovědností všech složek. Zabezpečení informačních toků při prevenci i v krizových situacích. Propojení technologií a rozhodovacích procesů státní správy. Návaznost informačního systému na složky krizového řízení. Analýza účinnosti preventivních opatření vzhledem k informačnímu systému, analýza průběhu krizových situací, hodnocení dopadů dostupnosti informací. Opatření pro odstranění nedostatků a zvýšení odolnosti informačního systému v technologické i organizační oblasti. Poslední relevantní částí oblasti 6 je kapitola 4. (Obrana, obranyschopnost a nasazení ozbrojených sil, podoblast 4.1, Rozvoj schopností ozbrojených sil; dílčí cíl 4.1.4, Rozvoj komunikačních a informačních systémů a kybernetická obrana): Cílem je rozvoj vojenských komunikačních a informačních systémů a zvyšování jejich odolnosti proti kybernetickým hrozbám a vytváření podmínek pro přenos utajovaných informací. Tolik k výstupům Technologické agentury. Nyní nahlédněme, zda a nakolik jsou v souladu s Meziresortní koncepcí bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku Bezesporu je tu zřejmá značná synergie. Priority Koncepce jsou totiž naplňovány prostřednictvím následujících výzkumných aktivit, vycházejících z přesně vymezených potřeb a požadavků státní správy (výběr): Vyvinout nové metody a nástroje pro odhalování a vyšetřování případů kybernetické kriminality a ochrany informačních systémů před kybernetickými hrozbami. Zvýšit úroveň ochrany společnosti před teroristickými útoky novými metodami a prostředky pro potírání organizované kriminality. Zkvalitnit ochranu obyvatelstva v případě rizik vyplývajících z průmyslových havárií, včetně radiačních, živelních pohrom nebo teroristických útoků na základě specifikace priorit, nových postupů, mechanismů, metod, technologií a technických prostředků ochrany zdraví a životů lidí, majetku a životního prostředí. Provést výzkum nově vznikajících trendů při užívání internetu a jeho online technologií a rozvinutí problematiky predikce vážnosti hrozby (threat assessment), stanovit postupy a zavést je do bezpečnostní praxe. Aktualizovat a zvýšit bezpečnost informačních a komunikačních technologií, specifikovat nové požadavky na výstavbu nových informačních systémů, stanovit 4 Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku Ministerstvo vnitra České republiky <http://www.mvcr.cz/clanek/meziresortni-koncepce-bezpecnostniho-vyzkumu-avyvoje-cr-do-roku-2015.aspx>. 4

5 zásady a doporučení pro řízení havarijních a krizových stavů při přerušení kontinuity zpracování dat v informačním systému. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Absolvent politologie Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde v letech působil i jako pedagog. Mezi lety 2001 až 2009 pracovník odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (boj proti terorismu, informační bezpečnost atd.). Od roku 2010 je akademickým pracovníkem Policejní akademie České republiky v Praze, od roku 2013 ve funkci proděkana pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu. Kontakt: Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Titul profesor mu byl udělen roku 1988 v rámci Českého vysokého učení technického v oboru fyzika plazmatu. Od roku 2002 působí v rámci Policejní akademie České republiky v Praze, aktuálně na pozici prorektora pro vědu a výzkum a vedoucího Katedry krizového řízení. Kontakt: 5

6 Priority bezpečnostního výzkumu v České republice v rámci stejného dokumentu co se týče informační bezpečnosti a ochrany informační kritické infrastruktury byly stanoveny takto: A. Základní priority 1. Bezpečnost občanů Terorismus, organizovaná kriminalita a další formy závažné kriminality ohrožující bezpečnost státu. Ochrana obyvatelstva. Kybernetická kriminalita, on-line vyšetřování. 2. Bezpečnost kritických infrastruktur hlavní priority Komunikační a informační systémy služby pevných telekomunikačních sítí, služby mobilních telekomunikačních sítí, radiová komunikace a navigace, satelitní komunikace, televizní a radiové vysílání, přístup k internetu a datovým službám, poštovní a kurýrní služby. Bankovní a finanční sektor správa veřejných financí, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh. vedlejší priority Automatické identifikace podezřelého chování v kritických infrastrukturách. Spojení mezi různými infrastrukturami. B. Priority podpůrné (průřezové) ve vztahu k prioritám základním 5. Situační připravenost (informovanost) Nová pravidla a nové technologie pro podporu sdílení informací identifikace adekvátních metod pro sdílení informací. Rámec mezinárodní spolupráce týkající se fúze datových zdrojů. Zpravodajské sledování. Bezpečné a spolehlivé komunikační metody mezi bezpečnostními složkami. 6. Identifikace lidí a prostředků Metody utajení informací. Namísto závěru je možné konstatovat, že oba přístupy se do jisté míry překrývají. Je pouze otázkou, zda a nakolik tomu bude i po roce 2015, kdy se u druhého jmenovaného dokumentu očekává určitá aktualizace. 6

7 Literární prameny Bezpečnostní výzkum. Ministerstvo vnitra České republiky. [online] <http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx> (citováno 12. října 2014). MAREŠOVÁ, Alena; KRULÍK, Oldřich. Latence kriminality a nejčastejší důvody neoznamování případů podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku. In: Bezpečnostní situace v České republice. Ed. Marešová, Alena. Praha: odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, 2012, CD-ROM. ISBN Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku Ministerstvo vnitra České republiky. [online] <http://www.mvcr.cz/clanek/ meziresortnikoncepce-bezpecnostniho-vyzkumu-a-vyvoje-cr-do-roku-2015.aspx> (citováno 12. října 2014). Priority 2030: Foresight v České republice do roku [online] <http://www.priority2030.cz/> (citováno 12. října 2014). Technologická agentura České republiky. [online] <http://www.tacr.cz> (citováno 12. října 2014). 7

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY KRITICKÁ INFRASTRUKTURA A ZÁSADY PRO JEJÍ BEZPEČNOST DANA PROCHÁZKOVÁ CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY ABSTRAKT: Článek shrnuje poznatky důležité pro bezpečnost kritické infrastruktury.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více