INFORMATIKA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIKA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 INFORMATIKA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Chce-li odborník pracovat efektivně a být orientován v oboru, potřebuje nutně k tomuto cíli odborné informace. Nezáleží už na tom, myslíme-li odborníkovu úroveň regionální, evropskou či světovou. Odborník může být výzkumným pracovníkem, pedagogem, studentem, manažerem, obchodníkem Pro různé kategorie odborníků existují specifické informace, samy kategorie informací se překrývají, tak jako se překrývají profese a role odborníků. Zdroje informací: PRIMÁRNÍ ZDROJE INFORMACÍ prvotní uvedení informace jako výsledek publikační činnosti odborných a vědeckých pracovníků - nejkratší doba předání informace příslušným zájemcům o určitou informaci, informace je zachována i v dalším časovém období. Časopisy Dokumenty průmyslové právní ochrany Patenty a jejich třídění Užitné a průmyslové vzory Ochranné známky Autorská díla Know-how a zlepšovací návrhy Zprávy z odborných a vědeckých setkání Vědecko-kvalifikační práce Normy Výzkumné a technické zprávy Firemní literatura - interní SEKUNDÁRNÍ ZDROJE INFORMACÍ zpřístupňují poznatky primární literatury na základě systematického zpracování - na základě zásadního zkrácení původního textu (abstrakt, anotace, klíčová slova - keywords) Řadu typů sekundární literatury: Kompendia Referátová literatura Literatura citací Šedá literatura

2 Patentová literatura Firemní literatura -externí TERCIÁRNÍ ZDROJE INFORMACÍ literatura uvádějící již zpracované poznatky obsažené v primárních a sekundárních zdrojích - nejsou doložena literárními citacemi, nečiní si nárok na novost. Fakta jsou zpracována selektivně (výuka, rámcový přehled, sumární tabulky či grafy aj.) Encyklopedie Naučné slovníky Monografie Učebnice a skripta Příručky Numerické a faktografické zdroje Firemní publikace (účelové) Podrobněji bude uvedeno v přednáškách prof.kupce.

3 Růst počtu publikací v chemii Obrovské množství informací a jejich každoroční exponenciální nárůst lze dokumentovat např. na růstu chemických informací (Vymětal J.: Současné informační prostředí a chemie, Chem.listy 93, 1999, pp ): Do nedávné doby byly za nejdůležitější faktory společenského a ekonomického růstu považovány suroviny a ekonomické zdroje, dnes je tato rozhodující pozice přisuzována informacím. Smyslem informační společnosti je zajistit univerzální přístup lidí k informacím. Skutečným měřítkem úrovně informační společnosti pak nebude ani počet telefonních stanic a osobních počítačů, ani délka optických kabelů, ale především rozsah, obsah, kvalita, užitečnost a zejména dostupnost informačních služeb. Publikační exploze v chemii - ve světě vychází ročně kolem odborných a vědeckých časopisů se stránkami denně, ve více než 65 jazycích, - ročně je publikováno více než 1, článků a odborných prací (z toho v chemii kolem prací), - analýza vědeckých publikací z let provedená v 48 vyspělých zemích ukázala, že nejvíce prací připadalo na klinickou medicínu /17 %), pak na biochemii a chemii a pak na fyziku. S výraznějším odstupem (pod 8 %) následovaly biologické vědy, inženýrské vědy, molekulární biologie a genetika. Pod čtyřmi procenty z celkového počtu všech publikací se umístily neurovědy, farmakologie, věda o materiálech, zemědělské vědy, geologie, ekologie, vědy o životním prostředí, matematika a imunologie. Zcela na konci se umístila astrofyzika a za ní informatika, - přední organičtí chemikové ročně publikují 4 až 30 prací, - průměrný počet autorů jedné vědecké práce stoupl z 1,8 v roce 1955 na 3,5 v roce Počet prací s více než 50 autory rovněž neustále stoupá z méně než padesáti v roce 1981 na více než čtyřista v roce 1993.

4 - ročně vychází asi odborných monografií, včetně sborníků z konferencí, - denně se ve světě přihlašuje patentů, - v SRN se ročně vynaloží 15 miliard DEM (1995) na výzkum prováděný dublovaně nebo zbytečně, - spolehlivě je popsáno více než 18 milionů chemických sloučenin, přičemž 75 % z nich je v literatuře uvedeno pouze jednou autorem práce, - pouze pro 7 milionů sloučenin jsou v literatuře uvedena některá fyzikálněchemická data, - pro praktické účely se využívá přibližně sloučenin, Ilustrativní je nárůst počtu originálních prací v odborných časopisech, celkový počet referátů a patentů abstrahovaných v referátovém časopise Chemical Abstracts (CA) 9,10,11 za léta 1907 až 1997 na obr. 2.

5 Exploze informací a publikací má tedy i své negativní stránky: - na třetinu až polovinu všech publikovaných článků se v následujících i navazujících článcích nikdy neobjeví odkaz na informace v nich obsažené, - 90 % všech nových informací je obsaženo v článcích, tedy v pouhých 5 % celkově publikovaných prací, - 90 % všech odkazů zahrnuje pouze 1 % otištěných článků, - z cca odborných časopisů pouze 152 reprezentuje 50 % všech citací a 2000 pokrývá 85 % citací, - odhaduje se, že až 85 % vědecké literatury je publikováno nikoliv pro předávání nových informací, ale pro získání grantů, vědecko-pedagogických kvalifikačních stupňů nebo jako určitá forma seberealizace autora.

6 Odhaduje se, že: - výzkumný pracovník ročně prostuduje asi 200 článků, abstrakt jednoho článku si prostuduje cca 20 lidí a nadpis článku si přečte asi 500 lidí, abstraktů aktuálních článků lze prostudovat za cca hodin, což při průměru 2,5 minuty na jeden abstrakt představuje roční fond pracovní doby, - za 2 hodiny soustředěné práce týdně lze přečíst názvy cca článků, což ročně znamená cca článků, přičemž jen v chemii vychází přibližně článků ročně. Je tedy zřejmé, že kdo by si chtěl sám opatřit a vyhodnotit všechny relevantní informace, nebude mít čas na jinou práci, na včasné rozhodování, ani na další činnost. Bibliometrické hodnocení chemických časopisů a citací: snaha o kvantifikaci a kvalifikaci publikační činnosti, hodnocení autorů, časopisů apod. bibliometrie - scientometrie. Kritériem kvality primární práce jsou tzv. impact factor (IF), citační analýza - založena na předpokladu, že cituje-li vědecký pracovník ve své práci vědeckou práci jiného autora, dává tím, najevo, že citovaná práce je pro jím řešený problém významná. Do jaké míry lze počet citací považovat za měřítko ne-li vědecké hodnoty a pravdivosti, tedy alespoň úspěšnosti či významu práce? Odpověď asi napovídá vývoj modifikací základního Faradayova pravidla pro vědecké pracovníky: - Work, finish, publish! (Faraday ) - Publish or perish! - Perish a little and publish a lot! - Be cited or perish! (Radovic 1996).

7 Je zřejmé, že orientovat se v této záplavě informací a publikací a nalézt mezi nimi tu správnou a nejdůležitější, může být značným, někdy až neřešitelným problémem. Proto: INFORMAČNÍ VĚDA Informatika - Informační proces INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Textový dokument - Vyhledávání a ukládání informací Počítače - Počítačové sítě - Databázové služby Dělení informací (1) Informace neznakové v přírodních vědách (např. ve fyzice) - vše, co se vymění mezi hmotnými nebo energetickými objekty, signály vznikající působením objektů, energií na naše smyslové orgány, jevy spojené s působením genů, enzymů, hormonů jako prostředníků spojení mezi částmi živého organismu apod. (2) Informace znakové V nejobecnějším významu se za informace považuje jakákoliv zpráva. Za informaci je například považováno sdělení, které : má význam pro příjemce, je pravdivé z hlediska kritérií logiky, je verifikovatelné z hlediska příslušné vědy, usnadní rozhodování mezi několika alternativami, přináší nějaký zisk, užitek, obohatí tezaurus, slovník poznatků příjemce. Vzdělanostní trivium současnosti - gramotnost Původní trojice znalostí - trojcestí (lat. trivium), se v současné době rozšířilo na pětici znalostí: 1 - Číst Read 2 - Psát Write 3 - Počítat Arithmetic v současnosti také: 4 - Předkládat Present 5 - Sdělovat Communicate.

8 Informační gramotnost Informační společnost je založená na informacích a znalostech, na schopnosti získat informace, analyzovat je a využít Principy práce s informacemi - informační trivium (1) - Hledej a zapiš search & record (bibliografický záznam) (2) - Ulož a vyhledej store & retrieve (reference manager) (3) - Zpracuj a předej publish & disseminate (work - finish - publish) communicate & present Informační zdroje Mezi uživatelem a zdrojem informace, potažmo producentem či tvůrcem často stojí tzv. zprostředkovatel informací, který může být osobou jednotlivou, firmou, a nebo také institucionalizován do podoby, jako jsou knihovny, informační centra a databázová centra. Knihovny Služby knihoven výpůjční - z vlastního fondu, meziknihovní výpůjční služby tuzemské i zahraniční informační - bibliografické, referenční, rešeršní poradenské a konzultační reprografické Adresáře knihoven a souborné katalogy: České knihovny Seznam: Veřejná virtuální knihovna: Vyhledávání přes NK: Souborný katalog CASLIN: přehled všech dostupných bází souborný katalog -- zahraniční periodika

9 Online katalogy dalších knihoven Vyhledávání přes STK: katalogy katalog časopisů souborný dotaz do více katalogů souborný katalog SKATLANius VŠ knihovny Velmi relevantní a nápomocné jsou např. pro studenta i odborníka VŠ knihovny akademické, vysokoškolské. Pokud nejsou navštíveny osobně, řada zajímavých a nápomocných informací se již nachází na Internetu a jako jedinou adresu pro prvotní orientaci stačí uvést: kde je kompletní přehled vysokoškolských knihoven v ČR. Zahraniční knihovny vyhledávací nástroje světové knihovny British library, London, Bostan Spa, UK: Library of Congress, Washington, USA: technické knihovny Knihovna Technické univerzity v Delftu: Knihovna Massachusetts Institute of Technology: Zprostředkovatelé informací (informační brokeři) obecně, ať už je to jednotlivec či instituce, pomáhají uživateli v orientaci ve velkém množství odborných informací, informace mu v naprosté většině případů pomáhají i získat z tuzemska, zahraničí, rovněž také zajištěním licencí k bázím dat v databázových centrech nebo v digitálních knihovnách. Pokud zdrojové informace nemohou z organizačních či finančních prostředků zajistit, jsou v naprosté míře schopni poskytnout aspoň tzv. referenční informaci.

10 Odborné informace mohou být nejrůznějšího typu a šířené na různých médiích. Nejde o to stavět jednotlivá média proti sobě, ale naopak dovedně je využít v rozličných kombinacích. Tištěná média jsou nejstarším a zatím stále nejrozšířenější komunikační formou mezi tvůrcem informace a uživatelem, tištěné dokumenty hrají stále velký význam v získávání znalostí. Perspektiva (není tím ale myšlen zánik tištěné formy) patří v současnosti elektronickým médiím. Od 60.let (vznik tzv. informačního průmyslu v USA) dochází k nebývalému nárůstu elektronických informačních služeb, dnes přístupných zejména v režimu "online", a progresivnímu také díky Internetu a jeho prostředí a službám. Informační služby mohou být veřejně přístupné, ale pojem veřejně přístupný neznamená automaticky přístupný zdarma, ale často s tzv. uživatelským oprávněním či licencí, které si platbou zajistí samotný uživatel (korporace, knihovna, vysoká škola nebo komerční organizace), protože platba je pro jednotlivce prakticky nedostupná. Databázová centra, databáze a cesty k nim via Internet Můžeme využít stovky a tisíce různorodých zdrojů na Internetu, nebo databázová centra, téměř vždy založená na profesionálních a komerčních základech; je nutné navázat nejdříve smluvní vztahy a za služby platit. Smluvní vztahy navazuje, jak už bylo naznačeno, většinou informační zprostředkovatel (jednotlivec - firma, knihovna nebo informační instituce, nebo koncový uživatel, většinou větší organizace, ne jednotlivec pro soukromé účely, protože jde o finančně nákladné záležitosti). Databázová centra vznikala už v 60. letech a byla a jsou přístupná po profesionálních sítích zcela nezávislých na Internetu (např. SPRINTNET, TYMNET, NEXTEL, DATEX-P a desítky dalších větších sítí typu WAN - Wide Area Network). Nicméně velký vývoj internetovských technologií, které ovlivnily i vztah zprostředkovatelů - vystavovatelů a producentů dat, zamíchal oblastí nazývanou "informační průmysl", jehož oporou vždy byla především velká a střední databázová centra. Databázová centra dostala před několika lety velkou konkurenci v podobě zdrojů na optických discích typu CD-ROM, na které se přesunuly stovky titulů bází dat, do té doby provozovaných v online režimech. Pro uživatele s častým vstupem do patřičného zdroje to byla výhodná záležitost. Objevila se symbióza s centry a některá centra začala dokonce produkovat báze dat na CD (např. společnost DIALOG Corporation se systémem OnDisc, Obrácený příklad - SilverPlatter

11 - typický producent CD-ROM databází přešel na v podstatě databázové centrum, resp. jedna z nejrozsáhlejších digitálních knihoven na světě). Internet se propojovatelem všech zmíněných médií (nástup WWW rozhraní). Český nebo slovenský uživatel má přístup přibližně k tisícům titulů veřejně přístupných bází dat (znovu připomínáme, že veřejně přístupný zdroj neznamená přístupný zadarmo) v několika velkých světových databázových centrech. Dalších mnoho tisíc informačních zdrojů např. se nachází v tzv. elektronických knihovnách časopisů, často již v plnotextových podobách. Komunikace v databázových centrech specifické dotazovací prostředky (dotazovací jazyky), později návodnými "menu systémy". WWW technologie umožnila kombinaci konzervativních (pro zkušené rešeršéry oblíbených) přístupů s novými formami uživatelského rozhraní. Pro práci s klasickými prostředky bylo nutné dodržovat určité zásady rešeršní strategie. Databázová centra však dnes oslovují koncového uživatele aplikací WWW rozhraní na přístup do svých zdrojů. V tomto rozhraní jsme vedeni k výsledku, aniž bychom museli dokonale znát dotazovací jazyk. WWW rozhraní pak obvykle pracují s "basic" formou (začátečníkem) a "advanced" formou (pokročilejším uživatelem). Výstupy z WWW rozhraní je pak možné obdržet v různých formátech (HTML, RTF, PPT aj.). Databáze Druhy databází (podle zpracování dokumentů a podle druhového zaměření): bibliografické - dokumentografické získáme zejména přesnou a úplnou citaci; většinou je k dispozici i abstrakt, významná je i formalizovaná terminologie (např. deskriptory, klíčová slova). faktografické numerické uvádějí konkrétní údaje a mohou mít textový nebo numerický charakter (nebo kombinovaný). Většinou statistické informace. Faktografické báze dat bývají dražší, protože jejich vznik vyžaduje velké vstupní náklady a výstup není vždy pro nejširší záběr uživatelů.

12 plnotextové plné texty (full text) - trend posledních 10 let, většinou již není nutno nepotřebujeme dohledávat primární dokument (pokud ovšem nevyžadujeme např. fotografie a další složitější obrazové informace v originálním textu obsažené - současné velké databázové systémy pracují totiž s grafickou informací omezeně a výběrově oproti zdrojům např. na nosičích CD-ROM druhově specializované - patentové katalogy, rejstříky, adresáře rejstříky a katalogy firem, výrobků, osobností... Přístup k databázím online - interaktivní offline - neinteraktivní (magnetické pásky, CD ROM) Vyhledávání v databázích menu systémy příkazové systémy (command search) - dotazovací jazyky WWW vyhledávání Rešeršní strategie výběr selekčních prvků - klíčová slova, předmětová hesla dotaz - kombinace a pozice selekčních prvků vyhledání záznamů posouzení relevance výsledků vyladění dotazu zobrazení, tisk, stáhnutí vyhledaných záznamů na disketu Kombinace a zadávání selekčních prvků Booleovy operátory: and, or, not proximitní operátory (poziční, distanční): near, with truncation (stemming): *,?

13 Relevance výsledků rešerše relevance formální - dotaz je formálně správně zadán, ale výsledky obsahově neodpovídají zadanému dotazu relevance obsahová - výsledky odpovídají zadanému dotazu Výsledky rešerše z bibliografických databází záznamy o dokumentech, tj. sekundární informace obsahují: bibliografické informace o dokumentu (většinou článku) informace o zdroji, v němž byl článek publikován pracoviště autora (u více autorů se týká většinou 1. autora v pořadí) jazyk dokumentu abstrakt deskriptory, oborové kódy Získávání primárních dokumentů Po získání sekundární informace lze využít služeb knihoven pro získání primárních dokumentů: výpůjční služby z vlastního fondu MVS - meziknihovní výpůjční služby MMVS - mezinárodní meziknihovní výpůjční služby EDD - elektronické dodávání dokumentů DDS - Document Delivery Services reprografické služby žádost autorovi o separátní výtisk Základy rešeršní strategie Cílem každé rešerše je "vylovení" potřebných informací z databázového "moře". Uživatel by měl ulovit co nejvíce informací, tak aby jich mnoho neuniklo (tzv. úplnost), ale na druhou stranu pouze ty, které přesně odpovídají jeho záměru (tzv. relevance). Základní výbavou rešeršéra jsou určitá slova (resp. čísla) a jejich rozumné kombinace. Málokdy se podaří rešeršní zadání vymyslet tak, aby napoprvé a ihned poskytlo vysoce relevantní a úplné výsledky. Obvykle se postupuje od obecnějších

14 zadání, která se postupně zpřesňují a tím klesá na rozumnou míru i počet nalezených záznamů. Je třeba si uvědomit, že pracujete s databázemi miliónů záznamů, kde i velice specifické slovo vyvolá obrovskou odezvu. Právě dovedné ovládnutí vysokého počtu nalezených záznamů patří k mistrovství rešeršéra. Zvýšení počtu záznamů při nedostatečném výsledku zvažte, kolik záznamů jste schopni prostudovat - netiskněte kvanta, která nikdy nevyužijete nesnažte se o "pře-kombinování" dotazu, zadejte a vyplňte jen ta pole a ty údaje, které pokládáte za nezbytné, ostatní ponechte volné nekombinujte zadání s vágními slovy, nako např. research, effect, new, apod. důkladně prověřte pravopis (spelling) slov, ověřte si, že slovo uvádíte správně anglicky, vezměte v úvahu rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou snažte se pomoci si již prověřenými slovy a hesly z článků a separátů, které máte k dispozici a jejich rozumnými kombinacemi inspirujte se slovy, která jste našli v prvních etapách rešerše, opusťte málo používané a nerelevantní výrazy, sledujte terminologii použitou v názvech článků ověřte formální správnost rešeršního dotazu (operátory, závorky) využívejte nápovědy (Search Tips). Snížení počtu záznamů a zvýšení relevance zvažte, kolik záznamů jste schopni prostudovat - netiskněte kvanta, která nikdy nevyužijete přidejte omezující slova pomocí AND omezte výsledek časově nebo jiným dodatečným kritériem (např. jazykovým) omezte hledání v plném textu (Entire Text) a specifikujte spíše "Words in Title" nebo "Main Subject". Nahraďte operátor AND souslovím s mezerou, např. místo MACINTOSH AND SERVER? použijte MACINTOSH SERVER? eliminujte nebezpečně obecná zakončení slov (slovní kmen poskytne nadměrně velký výsledek) ověřte, zda jsou správně použity závorky v případě operátorů

15 Další informační zdroje na Internetu Základní data z historie Internetu ARPANET - síť resortu obrany USA (předchůdce Internetu) uvedena do provozu 1969 jako decentralizovaná komunikační síť postupně napojení některých univerzit a významných výzkumných pracovišť od roku 1973 připojovány zahraniční uzly (GB a Norsko) - vyvinut protokol pro přenos zpráv TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) počátkem 80. let ARPANET páteřní sítí, na níž se napojují další velké sítě, zejména NSFNET - National Science Foundation Network, která postupně začala přebírat funkci páteřní sítě 1989 vznik hypertextových dokumentů a WWW ARPANET zrušen 1990, vzniká Internet a NSFNET se stává páteřní sítí pro akademickou nekomerční linii Internetu koncepci a rozvoj Internetu zajišťuje od roku 1992 společnost ISOC - Internet Society registrační funkci plní konsorcium InterNIC - registruje účastnické sítě, spolupracuje s národními správci, přiděluje domény a IP adresy, poskytuje referenční služby o informačních zdrojích připojení prvních komerčních subjektů Internet v ČR první trvalé napojení po pevném okruhu na síť EARN národním uzlem OVC ČVUT 1992 oficiální připojení ČSFR na Internet páteřní síť pro ČSFR - FESNET, po rozdělení federace koncepce zůstává, síť se dělí na CESNET (Czech Educational and Scientific Network) a SANET (Slovak Academic Network) CESNET - sdružení původně určen pro akademickou sféru a další neziskové organizace 1994 první komerční poskytovatel služeb Internetu 1996 komercionalizace CESNETu 1999 národní vysokorychlostní síť pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání - TEN 155 CZ 2001 CESNET2 - nová páteřní akademická síť nahradí TEN 155 CZ

16 Informační zdroje pro studium a vědu na WWW stránkách veřejné - volně přístupné veřejnosti knihovní katalogy nakladatelské katalogy elektronická knihkupectví elektronické časopisy (abstrakty článků jednotlivých titulů, někdy i plné texty) volně přístupné databáze (např. ERIC - informace pro vzdělávání) odborné texty na univerzitních WWW stránkách odborné texty na osobních stránkách speciální dokumenty (bibliografické zdroje) - normy, patenty, disertační práce, výzkumné zprávy referenční zdroje neveřejné - přístupné na heslo, případně po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku komerční databáze plné texty elektronických časopisů (většinou přístup jen na heslo) odborné texty na univerzitních WWW stránkách (lokální sítě, někdy lze požádat o dočasné heslo) Charakteristika informací na Internetu Pro zveřejňování na Internetu neexistuje žádné povolovací nebo schvalovací řízení či oznamovací povinnost. Internet není centrálně řízen ani popsán, existují pouze dílčí seznamy nebo pokusy o evidenci toho, co je dostupné. Proto je třeba přistupovat k získaným informacím kriticky a uvědomit si klady i zápory zveřejňovaných zdrojů: klady: informace jsou rychle a pohodlně přístupné vyhledávací nástroje umožňují vyhledávat podle sekcí (oborů) nebo klíčových slov informace je možné tisknout a kopírovat (pozor na autorský zákon a citování) zápory:

17 mnohé z veřejně přístupných informací jsou anonymní - těžko se dá ověřit jejich původ a důvod zveřejnění mnohé z veřejně přístupných informací nejsou aktuální mnohé z WWW stránek nejsou stabilní na některých WWW stránkách jsou informace skryty pod neadekvátně pojmenovanými odkazy, orientace je složitá a dopátrání se hledané informace stojí dost času (peněz) při použití vyhledávacích nástrojů často dostaneme často příliš mnoho informací a mezi nimi i mnoho nerelevantních přístupnost závisí na okamžitém stavu sítě i dalších technických prostředků Hodnocení zdrojů na Internetu Pro hodnocení dokumentů publikovaných v papírové podobě jsou stanoveny jisté zásady. Ty lze uplatnit i při hodnocení dokumentů na Internetu, a to vždy s vědomím kladů i záporů Internetu jako informačního zdroje: kvalifikace autora reputace vydavatele datum vydání úroveň pokrytí dané problematiky srozumitelnost a přehlednost textu objektivita předkládaných informací aktuálnost předkládaných informací

18 DIALOG Corporation Dialog Corporation (http://www.dialog.com) - DIALOG + DataStar - databázová centra, dříve "nesmiřitelní" konkurenti, dnes koexistují pod jedním majitelem. DIALOG a DataStar - registrované známky. DIALOG se nachází ve Spojených státech v Kalifornii a DataStar v Evropě ve Švýcarsku. Záběr zdrojů je regionálně celosvětový, oborově pak multidisciplinární. Mnohé databáze jsou vystavovány v obou těchto centrech. DataStar i DIALOG mají vlastní dotazovací jazyky a dnes i vlastní WWW rozhraní. Databázové centrum DIALOG je v podstatě největším centrem na světě. Na jeho hostitelských superpočítačích se vystavuje mnoho set bází dat ze všech oborů lidské činnosti. Služby a produkty DIALOG jsou do detailu popsány na WWW stránkách (http://www.dialog.com, resp. Bluesheets - podrobné popisy bází dat (http://library.dialog.com/bluesheets) - jsou zdrojem poučení pro koncového uživatele. Před každým vstupem se doporučuje tyto popisy databází studovat k přípravě rešeršní (vyhledávací strategie)!!! DIALOG má několik přístupů ke svým zdrojům znalosti (přímo z prostředí Internetu a WWW), přičemž některé jsou vyloženě uživatelské, jiné vyžadují pokročilejší znalosti: DialogSelect (http://www.dialogselect.com) - pro typické koncové uživatele, kdy jsou uživateli nabízené sekce (kategorie), které obsahují předem nadefinovanou nabídku bází dat. Např.: DialogChem (http://www.dialogselect.com/chem) DialogEnergy (http://www.dialogselect.com/energy) DialogFood (http://www.dialogselect.com/food) DialogMed (http://www.dialogselect.com/med) DialogReference (http://www.dialogselect.com/ref) DialogTech (http://www.dialogselect.com/tech)

19 DialogWeb (http://www.dialogweb.com), v níž se dá komunikovat ve 2 základních režimech - pro začátečníky (DialogEasy) a pro zkušené (DialogWeb). DialogClassic (http://www.dialogclassic.com) pomocí dotazovacího jazyka systému DIALOG (pro pokročilejší).

20 Databázové centrum STN International Je dostupné např. z adres (URL): Tato databázová síť se skládá ze 3 nezávislých, ale technicky a organizačně spolupracujících center: CAS v USA (Chemical Abstract Services), FIZ Karlsruhe v Německu a JICST v Japonsku. Největší databázové centrum pro oblast vědeckotechnických informací (více než 200 bází dat) prakticky ze všech oborů lidské činnosti, více s důrazem na

21 přírodní a technické vědy. Poměrně zajímavé jsou zde soubory patentových informací. Přístup do databází STN International z Internetu několika způsoby přes protokol Telnet, přes WWW rozhraní (http://stnweb.cas.org, přes původní a prvotní speciální WWW rozhraní STN Easy (http://stneasy.cas.org). 3-stupňová práce: 1) STN guide výuka (learning DB), dotazy, odladění, nápověda apod. (levný přístup) 2) skupinové vyhledávání clustery umožní rychle vytipovat relevantní DB 3) ostré vyhledávání postupně jednotlivé DB nebo multifile searching (několik DB otevřených najednou) Umí vylučovat duplicitní dokumenty

22

23

24 Web of Science

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jak sehnat kvalitní informační zdroje pro odborné práce a neutonout v záplavě informací? SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ TRADIČNÍ půjčování

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu

INTERNET. 1. Stručná historie Internetu INTERNET 1. Stručná historie Internetu Počátky dnešního Internetu je možné najít v 60. letech v USA, kde vznikl projekt počítačové sítě, která měla zabezpečit spolehlivou a nepřerušitelnou komunikaci mezi

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Základy vyhledávání odborné literatury

Základy vyhledávání odborné literatury Základy vyhledávání odborné literatury Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz 1. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz MZK v číslech Knihovní fond:

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010

PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010 PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010 1. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené částky) zákazník mladší

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Elektronické zdroje Národní technické knihovny

Elektronické zdroje Národní technické knihovny Elektronické zdroje Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/ 1 Elektronické zdroje NTK 24 databází obsahují bibliografické informace 15 zdrojů včetně

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Benátská 2 Knihovna botaniky (přízemí) Knihovna ÚŽP (přízemí) Viničná 7 Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (přízemí) Knihovna biologie (1. patro)

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

DDS a on-line digitální knihovny

DDS a on-line digitální knihovny DDS a on-line digitální knihovny změna jednoho paradigma Rudolf Vlasák Univerzita Karlova v Praze Slezská univerzita v Opavě rudolf.vlasak@ff.cuni.cz O čem bude řeč Nové paradigma Informační bariéry koncového

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Patentové informace zdroj inspirací a ukazatel směru na cestě k inovacím

Patentové informace zdroj inspirací a ukazatel směru na cestě k inovacím Patentové informace zdroj inspirací a ukazatel směru na cestě k inovacím předkládá: Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ CAB REVIEWS

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ CAB REVIEWS PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ CAB REVIEWS Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

ISI WEB OF SCIENCE - manuál

ISI WEB OF SCIENCE - manuál ISI WEB OF SCIENCE - manuál Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné Osnova Profesionální informační zdroje databáze Databáze profesionálních informací charakteristika, druhy Databáze profesionálních informací zjišťování informací o databázích datábáze oborové, multioborové

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE Helena Landová Akademická knihovna JU Co je Web of Science? Web of Science (WOS) je součást platformy ISI Web of Knowledge (WOK) firmy Thomson Reuters WOS je multioborová

Více

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR Obsah dnešní přednášky Představení ANL+ Co v bázi ANL+ naleznete Zajištění ANL+ v knihovnách ANL+ v rozhraní Primo ANL+ v rozhraní JIB Dotazy Co je ANL+ Zdroj

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR CSA Library School Program RefWorks v ČR Eva Marvanová eva.marvanova@nkp.cz Národní knihovna ČR Společnost RefWorks byla založena v roce 2001 týmem odborníků v oblasti bibliografických databází. RefWorks

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

KNIHOVNY ČR - LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY Seminář IPVZ Co umí knihovna 2.září 2010 CO UMÍ KNIHOVNA místa zpřístupňování tištěných dokumentů 16.století - staletý vývoj v polovině 90. let minulého století první online

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

BIBLIOMETRIE PRO MĚŘENÍ KVALITY INFORMACÍ

BIBLIOMETRIE PRO MĚŘENÍ KVALITY INFORMACÍ BIBLIOMETRIE PRO MĚŘENÍ KVALITY INFORMACÍ J. Potomková Knihovna LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz Programové vybavení ordinace zubního lékaře Definice bibliometrie Bibliometrie je vědní disciplína,

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Hana Pessrová, Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová INFORUM 2009 Praha, 27. - 29. 5. 2009 Univerzita Karlova v Praze, CERGE hana.pessrova@cerge-ei.cz

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 45 C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) je jedním z informačních systémů veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Rada pro

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU

Elektronické informační zdroje na MENDELU Elektronické informační zdroje na MENDELU Osnova 1) Elektronické informační zdroje oborové 2) Elektronické informační zdroje multioborové 3) České databáze článků 4) Základy tvorby rešeršního dotazu 5)

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Metody zpracování informací - 2

Metody zpracování informací - 2 Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové poskytují je komerčně i nekomerčně

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji

Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji IKI 2009 20.1.2009 Mgr. Lucie Vavříková Cíl přidaná hodnota citačních databází interpretace rešerší, jejich postupů a výsledků vcitačních

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze

Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze letní semestr 2013 Jaké informace potřebujete? úvod do problematiky předchozí výzkum, dosavadní znalosti vlastní data pro práci Typy informací

Více

Rešeršní a studijně rozborová činnost

Rešeršní a studijně rozborová činnost VIKMA06 Rešeršní a studijně rozborová činnost 7. 5. 2010: Přednáška D7: Specifické aplikační oblasti vyhledávání informací (lékařství, oblast firemních a ekonomických informací, patentové informace) FF

Více

Čteme a učíme se ve školní knihovně. Informační výchova ve školní knihovně Školní knihovna jako informační centrum školy

Čteme a učíme se ve školní knihovně. Informační výchova ve školní knihovně Školní knihovna jako informační centrum školy Čteme a učíme se ve školní knihovně Informační výchova ve školní knihovně Školní knihovna jako informační centrum školy Obsah prezentace Informační gramotnost Informační výchova Rámcový vzdělávací program

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více