INFORMATIKA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIKA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 INFORMATIKA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Chce-li odborník pracovat efektivně a být orientován v oboru, potřebuje nutně k tomuto cíli odborné informace. Nezáleží už na tom, myslíme-li odborníkovu úroveň regionální, evropskou či světovou. Odborník může být výzkumným pracovníkem, pedagogem, studentem, manažerem, obchodníkem Pro různé kategorie odborníků existují specifické informace, samy kategorie informací se překrývají, tak jako se překrývají profese a role odborníků. Zdroje informací: PRIMÁRNÍ ZDROJE INFORMACÍ prvotní uvedení informace jako výsledek publikační činnosti odborných a vědeckých pracovníků - nejkratší doba předání informace příslušným zájemcům o určitou informaci, informace je zachována i v dalším časovém období. Časopisy Dokumenty průmyslové právní ochrany Patenty a jejich třídění Užitné a průmyslové vzory Ochranné známky Autorská díla Know-how a zlepšovací návrhy Zprávy z odborných a vědeckých setkání Vědecko-kvalifikační práce Normy Výzkumné a technické zprávy Firemní literatura - interní SEKUNDÁRNÍ ZDROJE INFORMACÍ zpřístupňují poznatky primární literatury na základě systematického zpracování - na základě zásadního zkrácení původního textu (abstrakt, anotace, klíčová slova - keywords) Řadu typů sekundární literatury: Kompendia Referátová literatura Literatura citací Šedá literatura

2 Patentová literatura Firemní literatura -externí TERCIÁRNÍ ZDROJE INFORMACÍ literatura uvádějící již zpracované poznatky obsažené v primárních a sekundárních zdrojích - nejsou doložena literárními citacemi, nečiní si nárok na novost. Fakta jsou zpracována selektivně (výuka, rámcový přehled, sumární tabulky či grafy aj.) Encyklopedie Naučné slovníky Monografie Učebnice a skripta Příručky Numerické a faktografické zdroje Firemní publikace (účelové) Podrobněji bude uvedeno v přednáškách prof.kupce.

3 Růst počtu publikací v chemii Obrovské množství informací a jejich každoroční exponenciální nárůst lze dokumentovat např. na růstu chemických informací (Vymětal J.: Současné informační prostředí a chemie, Chem.listy 93, 1999, pp ): Do nedávné doby byly za nejdůležitější faktory společenského a ekonomického růstu považovány suroviny a ekonomické zdroje, dnes je tato rozhodující pozice přisuzována informacím. Smyslem informační společnosti je zajistit univerzální přístup lidí k informacím. Skutečným měřítkem úrovně informační společnosti pak nebude ani počet telefonních stanic a osobních počítačů, ani délka optických kabelů, ale především rozsah, obsah, kvalita, užitečnost a zejména dostupnost informačních služeb. Publikační exploze v chemii - ve světě vychází ročně kolem odborných a vědeckých časopisů se stránkami denně, ve více než 65 jazycích, - ročně je publikováno více než 1, článků a odborných prací (z toho v chemii kolem prací), - analýza vědeckých publikací z let provedená v 48 vyspělých zemích ukázala, že nejvíce prací připadalo na klinickou medicínu /17 %), pak na biochemii a chemii a pak na fyziku. S výraznějším odstupem (pod 8 %) následovaly biologické vědy, inženýrské vědy, molekulární biologie a genetika. Pod čtyřmi procenty z celkového počtu všech publikací se umístily neurovědy, farmakologie, věda o materiálech, zemědělské vědy, geologie, ekologie, vědy o životním prostředí, matematika a imunologie. Zcela na konci se umístila astrofyzika a za ní informatika, - přední organičtí chemikové ročně publikují 4 až 30 prací, - průměrný počet autorů jedné vědecké práce stoupl z 1,8 v roce 1955 na 3,5 v roce Počet prací s více než 50 autory rovněž neustále stoupá z méně než padesáti v roce 1981 na více než čtyřista v roce 1993.

4 - ročně vychází asi odborných monografií, včetně sborníků z konferencí, - denně se ve světě přihlašuje patentů, - v SRN se ročně vynaloží 15 miliard DEM (1995) na výzkum prováděný dublovaně nebo zbytečně, - spolehlivě je popsáno více než 18 milionů chemických sloučenin, přičemž 75 % z nich je v literatuře uvedeno pouze jednou autorem práce, - pouze pro 7 milionů sloučenin jsou v literatuře uvedena některá fyzikálněchemická data, - pro praktické účely se využívá přibližně sloučenin, Ilustrativní je nárůst počtu originálních prací v odborných časopisech, celkový počet referátů a patentů abstrahovaných v referátovém časopise Chemical Abstracts (CA) 9,10,11 za léta 1907 až 1997 na obr. 2.

5 Exploze informací a publikací má tedy i své negativní stránky: - na třetinu až polovinu všech publikovaných článků se v následujících i navazujících článcích nikdy neobjeví odkaz na informace v nich obsažené, - 90 % všech nových informací je obsaženo v článcích, tedy v pouhých 5 % celkově publikovaných prací, - 90 % všech odkazů zahrnuje pouze 1 % otištěných článků, - z cca odborných časopisů pouze 152 reprezentuje 50 % všech citací a 2000 pokrývá 85 % citací, - odhaduje se, že až 85 % vědecké literatury je publikováno nikoliv pro předávání nových informací, ale pro získání grantů, vědecko-pedagogických kvalifikačních stupňů nebo jako určitá forma seberealizace autora.

6 Odhaduje se, že: - výzkumný pracovník ročně prostuduje asi 200 článků, abstrakt jednoho článku si prostuduje cca 20 lidí a nadpis článku si přečte asi 500 lidí, abstraktů aktuálních článků lze prostudovat za cca hodin, což při průměru 2,5 minuty na jeden abstrakt představuje roční fond pracovní doby, - za 2 hodiny soustředěné práce týdně lze přečíst názvy cca článků, což ročně znamená cca článků, přičemž jen v chemii vychází přibližně článků ročně. Je tedy zřejmé, že kdo by si chtěl sám opatřit a vyhodnotit všechny relevantní informace, nebude mít čas na jinou práci, na včasné rozhodování, ani na další činnost. Bibliometrické hodnocení chemických časopisů a citací: snaha o kvantifikaci a kvalifikaci publikační činnosti, hodnocení autorů, časopisů apod. bibliometrie - scientometrie. Kritériem kvality primární práce jsou tzv. impact factor (IF), citační analýza - založena na předpokladu, že cituje-li vědecký pracovník ve své práci vědeckou práci jiného autora, dává tím, najevo, že citovaná práce je pro jím řešený problém významná. Do jaké míry lze počet citací považovat za měřítko ne-li vědecké hodnoty a pravdivosti, tedy alespoň úspěšnosti či významu práce? Odpověď asi napovídá vývoj modifikací základního Faradayova pravidla pro vědecké pracovníky: - Work, finish, publish! (Faraday ) - Publish or perish! - Perish a little and publish a lot! - Be cited or perish! (Radovic 1996).

7 Je zřejmé, že orientovat se v této záplavě informací a publikací a nalézt mezi nimi tu správnou a nejdůležitější, může být značným, někdy až neřešitelným problémem. Proto: INFORMAČNÍ VĚDA Informatika - Informační proces INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Textový dokument - Vyhledávání a ukládání informací Počítače - Počítačové sítě - Databázové služby Dělení informací (1) Informace neznakové v přírodních vědách (např. ve fyzice) - vše, co se vymění mezi hmotnými nebo energetickými objekty, signály vznikající působením objektů, energií na naše smyslové orgány, jevy spojené s působením genů, enzymů, hormonů jako prostředníků spojení mezi částmi živého organismu apod. (2) Informace znakové V nejobecnějším významu se za informace považuje jakákoliv zpráva. Za informaci je například považováno sdělení, které : má význam pro příjemce, je pravdivé z hlediska kritérií logiky, je verifikovatelné z hlediska příslušné vědy, usnadní rozhodování mezi několika alternativami, přináší nějaký zisk, užitek, obohatí tezaurus, slovník poznatků příjemce. Vzdělanostní trivium současnosti - gramotnost Původní trojice znalostí - trojcestí (lat. trivium), se v současné době rozšířilo na pětici znalostí: 1 - Číst Read 2 - Psát Write 3 - Počítat Arithmetic v současnosti také: 4 - Předkládat Present 5 - Sdělovat Communicate.

8 Informační gramotnost Informační společnost je založená na informacích a znalostech, na schopnosti získat informace, analyzovat je a využít Principy práce s informacemi - informační trivium (1) - Hledej a zapiš search & record (bibliografický záznam) (2) - Ulož a vyhledej store & retrieve (reference manager) (3) - Zpracuj a předej publish & disseminate (work - finish - publish) communicate & present Informační zdroje Mezi uživatelem a zdrojem informace, potažmo producentem či tvůrcem často stojí tzv. zprostředkovatel informací, který může být osobou jednotlivou, firmou, a nebo také institucionalizován do podoby, jako jsou knihovny, informační centra a databázová centra. Knihovny Služby knihoven výpůjční - z vlastního fondu, meziknihovní výpůjční služby tuzemské i zahraniční informační - bibliografické, referenční, rešeršní poradenské a konzultační reprografické Adresáře knihoven a souborné katalogy: České knihovny Seznam: Veřejná virtuální knihovna: Vyhledávání přes NK: Souborný katalog CASLIN: přehled všech dostupných bází souborný katalog -- zahraniční periodika

9 Online katalogy dalších knihoven Vyhledávání přes STK: katalogy katalog časopisů souborný dotaz do více katalogů souborný katalog SKATLANius VŠ knihovny Velmi relevantní a nápomocné jsou např. pro studenta i odborníka VŠ knihovny akademické, vysokoškolské. Pokud nejsou navštíveny osobně, řada zajímavých a nápomocných informací se již nachází na Internetu a jako jedinou adresu pro prvotní orientaci stačí uvést: kde je kompletní přehled vysokoškolských knihoven v ČR. Zahraniční knihovny vyhledávací nástroje světové knihovny British library, London, Bostan Spa, UK: Library of Congress, Washington, USA: technické knihovny Knihovna Technické univerzity v Delftu: Knihovna Massachusetts Institute of Technology: Zprostředkovatelé informací (informační brokeři) obecně, ať už je to jednotlivec či instituce, pomáhají uživateli v orientaci ve velkém množství odborných informací, informace mu v naprosté většině případů pomáhají i získat z tuzemska, zahraničí, rovněž také zajištěním licencí k bázím dat v databázových centrech nebo v digitálních knihovnách. Pokud zdrojové informace nemohou z organizačních či finančních prostředků zajistit, jsou v naprosté míře schopni poskytnout aspoň tzv. referenční informaci.

10 Odborné informace mohou být nejrůznějšího typu a šířené na různých médiích. Nejde o to stavět jednotlivá média proti sobě, ale naopak dovedně je využít v rozličných kombinacích. Tištěná média jsou nejstarším a zatím stále nejrozšířenější komunikační formou mezi tvůrcem informace a uživatelem, tištěné dokumenty hrají stále velký význam v získávání znalostí. Perspektiva (není tím ale myšlen zánik tištěné formy) patří v současnosti elektronickým médiím. Od 60.let (vznik tzv. informačního průmyslu v USA) dochází k nebývalému nárůstu elektronických informačních služeb, dnes přístupných zejména v režimu "online", a progresivnímu také díky Internetu a jeho prostředí a službám. Informační služby mohou být veřejně přístupné, ale pojem veřejně přístupný neznamená automaticky přístupný zdarma, ale často s tzv. uživatelským oprávněním či licencí, které si platbou zajistí samotný uživatel (korporace, knihovna, vysoká škola nebo komerční organizace), protože platba je pro jednotlivce prakticky nedostupná. Databázová centra, databáze a cesty k nim via Internet Můžeme využít stovky a tisíce různorodých zdrojů na Internetu, nebo databázová centra, téměř vždy založená na profesionálních a komerčních základech; je nutné navázat nejdříve smluvní vztahy a za služby platit. Smluvní vztahy navazuje, jak už bylo naznačeno, většinou informační zprostředkovatel (jednotlivec - firma, knihovna nebo informační instituce, nebo koncový uživatel, většinou větší organizace, ne jednotlivec pro soukromé účely, protože jde o finančně nákladné záležitosti). Databázová centra vznikala už v 60. letech a byla a jsou přístupná po profesionálních sítích zcela nezávislých na Internetu (např. SPRINTNET, TYMNET, NEXTEL, DATEX-P a desítky dalších větších sítí typu WAN - Wide Area Network). Nicméně velký vývoj internetovských technologií, které ovlivnily i vztah zprostředkovatelů - vystavovatelů a producentů dat, zamíchal oblastí nazývanou "informační průmysl", jehož oporou vždy byla především velká a střední databázová centra. Databázová centra dostala před několika lety velkou konkurenci v podobě zdrojů na optických discích typu CD-ROM, na které se přesunuly stovky titulů bází dat, do té doby provozovaných v online režimech. Pro uživatele s častým vstupem do patřičného zdroje to byla výhodná záležitost. Objevila se symbióza s centry a některá centra začala dokonce produkovat báze dat na CD (např. společnost DIALOG Corporation se systémem OnDisc, Obrácený příklad - SilverPlatter

11 - typický producent CD-ROM databází přešel na v podstatě databázové centrum, resp. jedna z nejrozsáhlejších digitálních knihoven na světě). Internet se propojovatelem všech zmíněných médií (nástup WWW rozhraní). Český nebo slovenský uživatel má přístup přibližně k tisícům titulů veřejně přístupných bází dat (znovu připomínáme, že veřejně přístupný zdroj neznamená přístupný zadarmo) v několika velkých světových databázových centrech. Dalších mnoho tisíc informačních zdrojů např. se nachází v tzv. elektronických knihovnách časopisů, často již v plnotextových podobách. Komunikace v databázových centrech specifické dotazovací prostředky (dotazovací jazyky), později návodnými "menu systémy". WWW technologie umožnila kombinaci konzervativních (pro zkušené rešeršéry oblíbených) přístupů s novými formami uživatelského rozhraní. Pro práci s klasickými prostředky bylo nutné dodržovat určité zásady rešeršní strategie. Databázová centra však dnes oslovují koncového uživatele aplikací WWW rozhraní na přístup do svých zdrojů. V tomto rozhraní jsme vedeni k výsledku, aniž bychom museli dokonale znát dotazovací jazyk. WWW rozhraní pak obvykle pracují s "basic" formou (začátečníkem) a "advanced" formou (pokročilejším uživatelem). Výstupy z WWW rozhraní je pak možné obdržet v různých formátech (HTML, RTF, PPT aj.). Databáze Druhy databází (podle zpracování dokumentů a podle druhového zaměření): bibliografické - dokumentografické získáme zejména přesnou a úplnou citaci; většinou je k dispozici i abstrakt, významná je i formalizovaná terminologie (např. deskriptory, klíčová slova). faktografické numerické uvádějí konkrétní údaje a mohou mít textový nebo numerický charakter (nebo kombinovaný). Většinou statistické informace. Faktografické báze dat bývají dražší, protože jejich vznik vyžaduje velké vstupní náklady a výstup není vždy pro nejširší záběr uživatelů.

12 plnotextové plné texty (full text) - trend posledních 10 let, většinou již není nutno nepotřebujeme dohledávat primární dokument (pokud ovšem nevyžadujeme např. fotografie a další složitější obrazové informace v originálním textu obsažené - současné velké databázové systémy pracují totiž s grafickou informací omezeně a výběrově oproti zdrojům např. na nosičích CD-ROM druhově specializované - patentové katalogy, rejstříky, adresáře rejstříky a katalogy firem, výrobků, osobností... Přístup k databázím online - interaktivní offline - neinteraktivní (magnetické pásky, CD ROM) Vyhledávání v databázích menu systémy příkazové systémy (command search) - dotazovací jazyky WWW vyhledávání Rešeršní strategie výběr selekčních prvků - klíčová slova, předmětová hesla dotaz - kombinace a pozice selekčních prvků vyhledání záznamů posouzení relevance výsledků vyladění dotazu zobrazení, tisk, stáhnutí vyhledaných záznamů na disketu Kombinace a zadávání selekčních prvků Booleovy operátory: and, or, not proximitní operátory (poziční, distanční): near, with truncation (stemming): *,?

13 Relevance výsledků rešerše relevance formální - dotaz je formálně správně zadán, ale výsledky obsahově neodpovídají zadanému dotazu relevance obsahová - výsledky odpovídají zadanému dotazu Výsledky rešerše z bibliografických databází záznamy o dokumentech, tj. sekundární informace obsahují: bibliografické informace o dokumentu (většinou článku) informace o zdroji, v němž byl článek publikován pracoviště autora (u více autorů se týká většinou 1. autora v pořadí) jazyk dokumentu abstrakt deskriptory, oborové kódy Získávání primárních dokumentů Po získání sekundární informace lze využít služeb knihoven pro získání primárních dokumentů: výpůjční služby z vlastního fondu MVS - meziknihovní výpůjční služby MMVS - mezinárodní meziknihovní výpůjční služby EDD - elektronické dodávání dokumentů DDS - Document Delivery Services reprografické služby žádost autorovi o separátní výtisk Základy rešeršní strategie Cílem každé rešerše je "vylovení" potřebných informací z databázového "moře". Uživatel by měl ulovit co nejvíce informací, tak aby jich mnoho neuniklo (tzv. úplnost), ale na druhou stranu pouze ty, které přesně odpovídají jeho záměru (tzv. relevance). Základní výbavou rešeršéra jsou určitá slova (resp. čísla) a jejich rozumné kombinace. Málokdy se podaří rešeršní zadání vymyslet tak, aby napoprvé a ihned poskytlo vysoce relevantní a úplné výsledky. Obvykle se postupuje od obecnějších

14 zadání, která se postupně zpřesňují a tím klesá na rozumnou míru i počet nalezených záznamů. Je třeba si uvědomit, že pracujete s databázemi miliónů záznamů, kde i velice specifické slovo vyvolá obrovskou odezvu. Právě dovedné ovládnutí vysokého počtu nalezených záznamů patří k mistrovství rešeršéra. Zvýšení počtu záznamů při nedostatečném výsledku zvažte, kolik záznamů jste schopni prostudovat - netiskněte kvanta, která nikdy nevyužijete nesnažte se o "pře-kombinování" dotazu, zadejte a vyplňte jen ta pole a ty údaje, které pokládáte za nezbytné, ostatní ponechte volné nekombinujte zadání s vágními slovy, nako např. research, effect, new, apod. důkladně prověřte pravopis (spelling) slov, ověřte si, že slovo uvádíte správně anglicky, vezměte v úvahu rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou snažte se pomoci si již prověřenými slovy a hesly z článků a separátů, které máte k dispozici a jejich rozumnými kombinacemi inspirujte se slovy, která jste našli v prvních etapách rešerše, opusťte málo používané a nerelevantní výrazy, sledujte terminologii použitou v názvech článků ověřte formální správnost rešeršního dotazu (operátory, závorky) využívejte nápovědy (Search Tips). Snížení počtu záznamů a zvýšení relevance zvažte, kolik záznamů jste schopni prostudovat - netiskněte kvanta, která nikdy nevyužijete přidejte omezující slova pomocí AND omezte výsledek časově nebo jiným dodatečným kritériem (např. jazykovým) omezte hledání v plném textu (Entire Text) a specifikujte spíše "Words in Title" nebo "Main Subject". Nahraďte operátor AND souslovím s mezerou, např. místo MACINTOSH AND SERVER? použijte MACINTOSH SERVER? eliminujte nebezpečně obecná zakončení slov (slovní kmen poskytne nadměrně velký výsledek) ověřte, zda jsou správně použity závorky v případě operátorů

15 Další informační zdroje na Internetu Základní data z historie Internetu ARPANET - síť resortu obrany USA (předchůdce Internetu) uvedena do provozu 1969 jako decentralizovaná komunikační síť postupně napojení některých univerzit a významných výzkumných pracovišť od roku 1973 připojovány zahraniční uzly (GB a Norsko) - vyvinut protokol pro přenos zpráv TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) počátkem 80. let ARPANET páteřní sítí, na níž se napojují další velké sítě, zejména NSFNET - National Science Foundation Network, která postupně začala přebírat funkci páteřní sítě 1989 vznik hypertextových dokumentů a WWW ARPANET zrušen 1990, vzniká Internet a NSFNET se stává páteřní sítí pro akademickou nekomerční linii Internetu koncepci a rozvoj Internetu zajišťuje od roku 1992 společnost ISOC - Internet Society registrační funkci plní konsorcium InterNIC - registruje účastnické sítě, spolupracuje s národními správci, přiděluje domény a IP adresy, poskytuje referenční služby o informačních zdrojích připojení prvních komerčních subjektů Internet v ČR první trvalé napojení po pevném okruhu na síť EARN národním uzlem OVC ČVUT 1992 oficiální připojení ČSFR na Internet páteřní síť pro ČSFR - FESNET, po rozdělení federace koncepce zůstává, síť se dělí na CESNET (Czech Educational and Scientific Network) a SANET (Slovak Academic Network) CESNET - sdružení původně určen pro akademickou sféru a další neziskové organizace 1994 první komerční poskytovatel služeb Internetu 1996 komercionalizace CESNETu 1999 národní vysokorychlostní síť pro vědu, výzkum, vývoj a vzdělávání - TEN 155 CZ 2001 CESNET2 - nová páteřní akademická síť nahradí TEN 155 CZ

16 Informační zdroje pro studium a vědu na WWW stránkách veřejné - volně přístupné veřejnosti knihovní katalogy nakladatelské katalogy elektronická knihkupectví elektronické časopisy (abstrakty článků jednotlivých titulů, někdy i plné texty) volně přístupné databáze (např. ERIC - informace pro vzdělávání) odborné texty na univerzitních WWW stránkách odborné texty na osobních stránkách speciální dokumenty (bibliografické zdroje) - normy, patenty, disertační práce, výzkumné zprávy referenční zdroje neveřejné - přístupné na heslo, případně po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku komerční databáze plné texty elektronických časopisů (většinou přístup jen na heslo) odborné texty na univerzitních WWW stránkách (lokální sítě, někdy lze požádat o dočasné heslo) Charakteristika informací na Internetu Pro zveřejňování na Internetu neexistuje žádné povolovací nebo schvalovací řízení či oznamovací povinnost. Internet není centrálně řízen ani popsán, existují pouze dílčí seznamy nebo pokusy o evidenci toho, co je dostupné. Proto je třeba přistupovat k získaným informacím kriticky a uvědomit si klady i zápory zveřejňovaných zdrojů: klady: informace jsou rychle a pohodlně přístupné vyhledávací nástroje umožňují vyhledávat podle sekcí (oborů) nebo klíčových slov informace je možné tisknout a kopírovat (pozor na autorský zákon a citování) zápory:

17 mnohé z veřejně přístupných informací jsou anonymní - těžko se dá ověřit jejich původ a důvod zveřejnění mnohé z veřejně přístupných informací nejsou aktuální mnohé z WWW stránek nejsou stabilní na některých WWW stránkách jsou informace skryty pod neadekvátně pojmenovanými odkazy, orientace je složitá a dopátrání se hledané informace stojí dost času (peněz) při použití vyhledávacích nástrojů často dostaneme často příliš mnoho informací a mezi nimi i mnoho nerelevantních přístupnost závisí na okamžitém stavu sítě i dalších technických prostředků Hodnocení zdrojů na Internetu Pro hodnocení dokumentů publikovaných v papírové podobě jsou stanoveny jisté zásady. Ty lze uplatnit i při hodnocení dokumentů na Internetu, a to vždy s vědomím kladů i záporů Internetu jako informačního zdroje: kvalifikace autora reputace vydavatele datum vydání úroveň pokrytí dané problematiky srozumitelnost a přehlednost textu objektivita předkládaných informací aktuálnost předkládaných informací

18 DIALOG Corporation Dialog Corporation (http://www.dialog.com) - DIALOG + DataStar - databázová centra, dříve "nesmiřitelní" konkurenti, dnes koexistují pod jedním majitelem. DIALOG a DataStar - registrované známky. DIALOG se nachází ve Spojených státech v Kalifornii a DataStar v Evropě ve Švýcarsku. Záběr zdrojů je regionálně celosvětový, oborově pak multidisciplinární. Mnohé databáze jsou vystavovány v obou těchto centrech. DataStar i DIALOG mají vlastní dotazovací jazyky a dnes i vlastní WWW rozhraní. Databázové centrum DIALOG je v podstatě největším centrem na světě. Na jeho hostitelských superpočítačích se vystavuje mnoho set bází dat ze všech oborů lidské činnosti. Služby a produkty DIALOG jsou do detailu popsány na WWW stránkách (http://www.dialog.com, resp. Bluesheets - podrobné popisy bází dat (http://library.dialog.com/bluesheets) - jsou zdrojem poučení pro koncového uživatele. Před každým vstupem se doporučuje tyto popisy databází studovat k přípravě rešeršní (vyhledávací strategie)!!! DIALOG má několik přístupů ke svým zdrojům znalosti (přímo z prostředí Internetu a WWW), přičemž některé jsou vyloženě uživatelské, jiné vyžadují pokročilejší znalosti: DialogSelect (http://www.dialogselect.com) - pro typické koncové uživatele, kdy jsou uživateli nabízené sekce (kategorie), které obsahují předem nadefinovanou nabídku bází dat. Např.: DialogChem (http://www.dialogselect.com/chem) DialogEnergy (http://www.dialogselect.com/energy) DialogFood (http://www.dialogselect.com/food) DialogMed (http://www.dialogselect.com/med) DialogReference (http://www.dialogselect.com/ref) DialogTech (http://www.dialogselect.com/tech)

19 DialogWeb (http://www.dialogweb.com), v níž se dá komunikovat ve 2 základních režimech - pro začátečníky (DialogEasy) a pro zkušené (DialogWeb). DialogClassic (http://www.dialogclassic.com) pomocí dotazovacího jazyka systému DIALOG (pro pokročilejší).

20 Databázové centrum STN International Je dostupné např. z adres (URL): Tato databázová síť se skládá ze 3 nezávislých, ale technicky a organizačně spolupracujících center: CAS v USA (Chemical Abstract Services), FIZ Karlsruhe v Německu a JICST v Japonsku. Největší databázové centrum pro oblast vědeckotechnických informací (více než 200 bází dat) prakticky ze všech oborů lidské činnosti, více s důrazem na

21 přírodní a technické vědy. Poměrně zajímavé jsou zde soubory patentových informací. Přístup do databází STN International z Internetu několika způsoby přes protokol Telnet, přes WWW rozhraní (http://stnweb.cas.org, přes původní a prvotní speciální WWW rozhraní STN Easy (http://stneasy.cas.org). 3-stupňová práce: 1) STN guide výuka (learning DB), dotazy, odladění, nápověda apod. (levný přístup) 2) skupinové vyhledávání clustery umožní rychle vytipovat relevantní DB 3) ostré vyhledávání postupně jednotlivé DB nebo multifile searching (několik DB otevřených najednou) Umí vylučovat duplicitní dokumenty

22

23

24 Web of Science

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice

Informační zdroje v oboru psychologie : jejich získávání a využívání v České republice Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Jindřiška Kotrlová

Více

Vymezení a struktura hlubokého webu

Vymezení a struktura hlubokého webu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ Miroslav Buchta Vymezení a struktura hlubokého webu Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Břetislav

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Bibliografický popis elektronických online zdrojů v zahraniční a domácí katalogizační praxi

Univerzita Karlova v Praze. Bibliografický popis elektronických online zdrojů v zahraniční a domácí katalogizační praxi Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Jelínková

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav aplikované farmacie PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika RNDr. Boţena Macešková, CSc. PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. PharmDr.

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie

Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Důvěryhodnost informací na internetu se zaměřením na obor psychologie Studijně rozborová práce Zpracovatel: Jindřiška Kotrlová

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY: Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené ministerstvem kultury ČR na řešení programu - tématu (zde uvést číslo programu

Více

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více