Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s."

Transkript

1 Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem soutěže a soutěžícím. 1. Pořadatel a Organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., IČ , se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1377 (dále jen Pořadatel ) Organizátorem soutěže je společnost DREAM COMMUNICATIONS, IČ , se sídlem Drtinova 557/ Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka (dále jen Organizátor ) 1.3. Soutěž probíhá na radiu City 93,7 FM (dále jen radio City ), které zastupuje společnost Media Marketing Services a.s., IČ: , se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ: Doba trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá v období od do ( Soutěžní období ). 3. Podmínky účasti v soutěži a mechanika soutěže 3.1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, s platnou doručovací adresou na území ČR Pravidla soutěže jsou uveřejněna na Každý, kdo se zúčastní soutěže, je povinen se předem s těmito pravidly seznámit. Zavoláním na soutěžní telefonní linku do radia City , která byla k tomuto účelu vytvořena, soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto soutěžních pravidel a tato pravidla

2 akceptuje, včetně jakýchkoliv případných dalších podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících soutěžní pravidla a dále že souhlasí se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených v článku 5 těchto pravidel. V případě porušení soutěžních pravidel ze strany soutěžícího, ztrácí soutěžící právo na udělení výhry. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby, jako podnikatelé, a zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, či spolupracujícího radia City, ani jejich blízcí ve smyslu 22 odst. 1 občanského zákoníku. Soutěžící se může stát výhercem denní výhry pouze jednou v Soutěžním období V Soutěžním období bude na každý den, vždy od 07:00 hod. uveřejněno nové soutěžní heslo. Moderátor radia City jedenkrát denně, v čase mezi během vysílání stanice, vyzve posluchače, aby do radia City zavolali. Soutěžící, který se dovolá první a uvede správné heslo pro příslušný den soutěže, se stává výhercem denní výhry Výhercem hlavní výhry se stává soutěžící, který v den vyhlášení hry o hlavní výhru, tj , se do radia City dovolá první a bude znát tři hesla, která byla zveřejněna na stránkách soutěže, kdykoli v průběhu soutěže. 4. Výhra v soutěži, její předání a podmínky jejího čerpání 4.1. Předmětem denní výhry je slevový e kupon v hodnotě 1500 Kč na nákupy v Tesco prostřednictvím služby Tesco Potraviny on line dostupné na Celkem bude v Soutěžním období rozdáno 17 e kuponů v hodnotě 1500 Kč, každý soutěžní den jeden E kupon bude výherci zaslán na soutěžní e mailovou adresu nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku oznámení výhry Výherce hlavní výhry obdrží na uvedenou soutěžní e mailovou adresu, nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku oznámení výhry, 2 e kupony, každý opravňuje výherce ke slevě 2000 Kč na nákupy v Tesco prostřednictvím služby Tesco Potraviny on line. Platnost každého e kuponu je časově omezena. Výherce hlavní výhry je oprávněn každý jednotlivý e kupon použít během jeho platnosti nejvýše pětkrát. Může tak dosáhnout celkové slevy na nákupy prostřednictvím služby Tesco Potraviny on line v celkové hodnotě Kč. Výhra podléhá srážkové dani, kterou uhradí Pořadatel Podmínkou uplatnění výhry slevy ve výši 2000 Kč je nákup prostřednictvím služby Tesco Potraviny on line v minimální výši 2001 Kč. Podmínkou uplatnění výhry slevy ve výši 1500 Kč je nákup prostřednictvím služby Tesco Potraviny on line v minimální výši 1501 Kč Zadáním kódu e kuponu do nákupní aplikace služby bude sleva

3 započítána na realizovaný nákup. Objednávka musí být uskutečněna z e mailové adresy, kterou výherce oznámil při oznámení mu výhry moderátorem, a výherce musí nákup v minimální hodnotě skutečně odebrat. V případě, že v okamžiku převzetí zboží bude odebráno zboží za kupní cenu nižší, než která byla podmínkou pro uplatnění e kuponu, nárok zákazníka na nevyčerpanou hodnotu e kupónu zaniká, nevyčerpanou hodnotu není možné vyplatit v hotovosti ani převést na další nákup. Veškeré náklady nad uvedenou částku, včetně dopravy, hradí výherce Poskytnutí služby Tesco Potraviny on line, její dostupnost, včetně dalších podmínek užití e kuponů se řídí Všeobecnými a produktovými podmínkami služby Tesco Potraviny on line dostupnými na Platnost E kuponu bude uvedena v e mailu, kterým bude e kupon doručen výherci Výhry v soutěži jsou nepřenositelné, nepřevoditelné, nesměnitelné za jiné plnění, jejich nevyčerpaná hodnota se nevyplácí, ani jiným způsobem nekompenzuje. 5. Osobní údaje, oprávnění Organizátora 5.1. Sdělením údajů (zjm. jméno, příjmení, e mailová adresa, telefonní číslo) udělují soutěžící Pořadateli, jakožto správci, bezvýhradný souhlas, aby přímo nebo prostřednictvím Organizátora, jakožto zpracovatele, zpracovatel jejich osobní údaje, které soutěžící sdělili Pořadateli, Organizátorovi nebo radiu City v souvislosti s touto soutěží, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v tomto článku Souhlas se uděluje pro účely realizace této soutěže a v souvislosti s touto soutěží a dále správci za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání nabídek k účasti na spotřebitelských výzkumech a k zasílání informací o marketingových akcích správce nebo jeho obchodních partnerů, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje nejdéle na dobu 3 let od poskytnutí údajů. Výherce souhlasí s případným zveřejněním svého jména, popř. příjmení a zkráceného názvu obce, v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích a dále v reklamních a propagačních akcích navazujících na soutěž v rámci interní nebo externí komunikace soutěže, a to jakýmkoli způsobem

4 a prostřednictvím jakéhokoli prostředku, včetně internetu. Výherce uděluje souhlas dle tohoto čl. na dobu 3 let od okamžiku registrace poskytnutí údajů Pořadatel i Organizátor se zavazují dbát o to, aby soutěžící v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím Soutěžící berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům Pořadatele a Organizátora; tyto osoby jsou ohledně osobních údajů soutěžících vázány povinností mlčenlivosti. Soutěžící berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu svých osobních údajů, (iii) právo požádat Pořadatele o vysvětlení v případě, že se dotčený výherce bude domnívat, že Pořadatel/Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), případně je oprávněn se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rámci soutěže poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje Pořadateli poskytnout. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů před vyhlášením výsledků soutěže má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže; v takovém případě se výhra nepředá a propadá Pořadateli. Výherce je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto bez zbytečného odkladu oznámí Pořadateli Pro případ, že se Pořadatel dohodne s výhercem na zaslání fotografie výherce, uděluje Výherce ve smyslu 84 a násl. občanského zákoníku svůj výslovný souhlas a oprávnění k pořízení, užití a nakládání s obrazovými záznamy jeho osoby a jeho projevů osobní povahy, ve vztahu k záznamům, které Pořadateli poskytnul nebo které Pořadatel pořídil. Dále pak výherce uděluje Pořadateli právo uveřejnit tyto záznamy v jakýchkoliv médiích či jinak je sdělovat veřejnosti (zejména pak zveřejnit je na internetu, včetně internetových stránek Pořadatele) v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejích výsledcích a dále v reklamních a propagačních akcích navazujících na soutěž, a to nejdéle po dobu 3 let od okamžiku jejich poskytnutí. 6. Závěrečná ustanovení 1.1. Technické zajištění soutěže bude provádět Pořadatel nebo jiná jím určená osoba.

5 1.2. Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění Pořadatele, je Pořadatel oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webové stránce Žádná cena nebude poskytnuta, pokud výherce nesplní všechny podmínky a povinnosti vyplývající z těchto pravidel. Pokud vyjde najevo, že výherce porušil v souvislosti s účastí v soutěži platné právní předpisy, tato soutěžní pravidla nebo dobré mravy, uvedl nepravdivé či neúplné údaje, jeho jednání je v rozporu se zájmy Pořadatele nebo má Pořadatel vážné podezření na nekalé jednání výherce, může výherci výhru kdykoli v průběhu jejího čerpání odejmout bez náhrady Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů a ze Všeobecných obchodních a produktových podmínek služby Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Pojmy použité v těchto pravidlech a pravidly nedefinované mají význam definovaný Všeobecnými a produktovými podmínkami služby Potraviny Online Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a nelze proti nim podávat jakékoli opravné prostředky. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž anebo její pravidla. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli. V Praze dne

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.realista.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky serveru www.realista.cz (dále jen Obchodní podmínky ) upravují některé právní vztahy mezi společností Realista Czech Republic,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "Aukce domén") je provozována společností Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více