Regulační plán centra města Zlína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulační plán centra města Zlína"

Transkript

1

2 Akce: Fáze: Regulační plán centra města Zlína Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města Zlín středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín Ing. arch. Pavel Chládek Kamenná 12, Zlín IČ: DIČ: CZ Zpracovatelé: Urbanismus, architektura: Dopravní řešení: Vodní hospodářství: Energetika, spoje: Ing. arch. Pavel Chládek Ing. arch. Zdeněk Chládek, CSc Ing. Rudolf Nečas Ing. Milan Nečas Vojtěch Chytil Datum: Květen

3 Obsah: 1) Textová část regulačního plánu...3 a) Vymezení řešené plochy...3 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků...3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury...8 d) Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území...11 e) Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí...14 f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu...14 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením...14 h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odstavce 1 katastrálního zákona...15 i) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje...15 j) Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části ) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje...15 a) Druh a účel umísťovaných staveb...15 b) Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami od grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení části pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemků dalšími stavbami)...15 c) Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu...18 d) Podmínky pro změnu využití území...18 e) Podmínky pro změnu vlivu stavby na území...18 f) Podmínky pro vymezená ochranná pásma...18 g) Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability...18 h) V případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci)...18 i) Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu...18 j) Stanovení kompenzačních opatření podle 65 odst. 6 nebo 66 odst. 5 stavebního zákona 18 2

4 1) Textová část regulačního plánu a) Vymezení řešené plochy Plocha řešeného území první etapy Regulačního plánu centra města Zlína je vymezena převážně komunikacemi. Severní hranici řešeného území vymezuje osa třídy T. Bati přecházející do ulice Štefánikova, jižní hranice je navržena cca 200 m od památníku T. Bati, rovnoběžně s komunikací Růmy. Východní hranice je vymezena ulicí Osvoboditelů přes část ulice Hradská přecházející do ulice Růmy. Západní hranici tvoří komunikace Březnická, za objektem hotelu Moskva se hranice napojuje na ulici Nad ovčírnou II a přechází na komunikaci Nad ovčírnou VI, kde se za hranicí individuální výstavby rodinných domů napojuje na jižní hranici řešeného území. Celková plocha řešeného území činí 41,7ha. Přesná stopa řešené etapy je vyznačena ve všech grafických přílohách regulačního plánu a to hranicí řešené etapy. b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků Regulačním plánem jsou vymezeny následující druhy pozemků: Pozemky staveb bydlení Pozemky staveb občanského vybavení Pozemky staveb občanského vybavení tělovýchova a sport Pozemky staveb komerčního vybavení Pozemky sídelní zeleně Pozemky staveb dopravní infrastruktury Pozemky technické infrastruktury Pozemky lesa Stavební pozemky pro stavby bydlení, občanského vybavení, tělovýchovy a sportu a komerčního vybavení jsou vymezeny stavební čarou, která je buď pevná, nebo maximální. Stavební čára pevná může být překročena pouze římsou, nadkrytím vstupu, vnějším schodištěm a rampou. PRVKY PŘED STAVEBNÍ ČÁROU: ŘÍMSA, NADKRYTÍ VSTUPU Hranici stavební čáry mohou přesáhnout římsy nebo jiné předstupující prvky po celém obvodu stavby, jejich přesah však nebude větší než 0,2 m. Hranici stavební čáry mohou dále přesáhnout konstrukce nadkrytí vstupních partií, jejich vyložení nepřesáhne 2,5 m za líc stavební čáry. To platí s výjimkou kompaktní blokové zástavby, kde by předstupující konstrukce narušovaly charakter veřejného prostoru. VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ, RAMPY Hranici stavební čáry mohou přesáhnout schodiště nebo rampy umožňující přístup k objektům, jejich převýšení však nepřesáhne výšku 1,5 m. To platí s výjimkou kompaktní blokové zástavby, kde by předstupující konstrukce narušovaly charakter veřejného prostoru. 3

5 PODZEMNÍ ČÁSTI STAVEB Hranici stavební čáry mohou přestoupit libovolné části podzemních podlaží staveb (garáže, sklepy, apod.). Podmínky využití jednotlivých řešených pozemků: POZEMKY STAVEB BYDLENÍ BH POZEMKY STAVEB BYDLENÍ - BYDLENÍ HROMADNÉ Hlavní využití: bydlení v bytových domech, ubytování Přípustné využití: občanské vybavení do 25% podlažní plochy objektu, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň BI POZEMKY STAVEB BYDLENÍ - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ Hlavní využití: bydlení v rodinných domech Přípustné využití: související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OA POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - STAVBY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Hlavní využití: veřejná správa Přípustné využití: ostatní občanské vybavení a komerční vybavení do 25% podlažní plochy objektu, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň OC POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - STAVBY PRO KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ Hlavní využití: kulturní zařízení Přípustné využití: ostatní občanské vybavení do 25% podlažní plochy objektu OD POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - STAVBY PRO MALOOBCHOD, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ Přípustné využití: maloobchod, stravování, ubytování, občanské vybavení, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň Nepřípustné využití: všechno co nesouvisí s přípustným využitím OŠ POZEMKY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - STAVBY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Přípustné využití: zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu a mládež, ubytování studentů a vědeckých pracovníků, ostatní občanské vybavení, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň Nepřípustné využití: všechno co nesouvisí s přípustným využitím 4

6 OV POZEMKY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A SLUŽEB Přípustné využití: občanské vybavení a komerční vybavení, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň, městský mobiliář a umělecká díla Nepřípustné využití: všechno co nesouvisí s přípustným využitím POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT OS 1 POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT - OBJEKTY Hlavní využití: tělovýchova a sport Přípustné využití: ostatní občanské vybavení do 25% podlažní plochy objektu, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň OS 2 POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT - HŘIŠTĚ Hlavní využití: hřiště Přípustné využití: technická infrastruktura, chodníky, sídelní zeleň, oplocení, městský mobiliář, hrací prvky a umělecká díla OS 3 POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT - VOLNÝ ČAS Hlavní využití: volnočasové aktivity Přípustné využití: technická infrastruktura, sídelní zeleň, městský mobiliář, hrací prvky a umělecká díla OS 4 POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT - KOUPALIŠTĚ Hlavní využití: bazén Nepřípustné využití: všechno co nesouvisí s hlavním využitím OS 5 POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT - LYŽAŘSKÝ SVAH Hlavní využití: lyžařský svah Přípustné využití: technická infrastruktura, sídelní zeleň, městský mobiliář, hrací prvky a umělecká díla OS 6 POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT - SPECIFICKÉ SPORTOVNÍ STAVBY Hlavní využití: tribuna sportovního stadionu Přípustné využití: technická infrastruktura, městský mobiliář, hrací prvky a umělecká díla 5

7 POZEMKY STAVEB KOMERČNÍHO VYBAVENÍ OK POZEMKY KOMERČNÍHO VYBAVENÍ - STAVBY KOMERČNÍHO VYUŽITÍ - OBCHODNÍ DOMY Přípustné využití: komerční vybavení - obchodní domy, občanské vybavení a komerční vybavení, související dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň, městský mobiliář a umělecká díla POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ Z 1 POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ - SÍDELNÍ ZELEŇ NÍZKÁ Hlavní využití: sídelní zeleň nízká Přípustné využití: technická infrastruktura, příjezdy k objektu, chodníky, zastávky MHD, cyklostezky, městský mobiliář a umělecká díla Z 2 POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ - SÍDELNÍ ZELEŇ VYSOKÁ Hlavní využití: sídelní zeleň vysoká Přípustné využití: technická infrastruktura, příjezdy k objektu, chodníky, zastávky MHD, cyklostezky, městský mobiliář a umělecká díla Z 3 POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ - ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY Hlavní využití: zahrada mateřské školy Přípustné využití: technická infrastruktura, městský mobiliář, umělecká díla, hrací prvky, drobná architektura odpovídající účelům mateřské školy Z 4 POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ - ZAHRADY Hlavní využití: zahrady Přípustné využití: technická infrastruktura, příjezdy k objektu, zpevněné plochy Z 5 POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ - ZELEŇ SPECIFICKÁ Hlavní využití: zeleň specifická Přípustné využití: technická infrastruktura, bobová dráha a sídelní zeleň POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DS POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - KOMUNIKACE Hlavní využití: komunikace Přípustné využití: technická infrastruktura, sídelní zeleň, cyklostezky, zastávky MHD DS P1 POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - PARKOVIŠTĚ NADZEMNÍ 6

8 Hlavní využití: parkoviště nadzemní Přípustné využití: příjezdy k objektu, chodníky, technická infrastruktura, sídelní zeleň DS P2 POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - PARKOVIŠTĚ PODZEMNÍ Hlavní využití: parkoviště podzemní Přípustné využití: technická infrastruktura DS CH POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - CHODNÍKY Hlavní využití: chodníky Přípustné využití: technická infrastruktura, sídelní zeleň, cyklostezky, zastávky MHD, městský mobiliář a umělecká díla DS PZ POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - PĚŠÍ ZÓNA Hlavní využití: pěší zóna Přípustné využití: technická infrastruktura, komunikace, parkování, chodníky, cyklostezky, zastávky MHD, sídelní zeleň, městský mobiliář a umělecká díla DS C1 POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - CYKLOSTEZKA DĚLENÁ Hlavní využití: cyklostezka Přípustné využití: technická infrastruktura, chodníky, sídelní zeleň DS Z POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ZASTÁVKA MHD Hlavní využití: zastávka MHD Přípustné využití: technická infrastruktura, chodníky, sídelní zeleň DS X POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SPECIFICKÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LANOVÁ DRÁHA Hlavní využití: lanová dráha Přípustné využití: související provozní objekty, lyžařský svah, technická infrastruktura POZEMKY STAVEB TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TE STAVBY A ZAŘÍZENÍ ENERGETIKY Hlavní využití: pozemky energetiky Přípustné využití: technická infrastruktura, chodníky, sídelní zeleň 7

9 POZEMKY LESNÍ L POZEMKY LESA Hlavní využití: pozemky lesa Přípustné využití: technická infrastruktura c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OA STAVBY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU OA 01 NOVÁ BUDOVA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, RŮMY Hranice stavby je 31 x 80,5 m se střední prolukou 18,5 m do úrovně nivelety komunikace z jižní strany stavby. Vzdálenost stavby od okraje komunikace z jižní strany je 11,5 m. Maximální výška stavby jsou 4 nadzemní podlaží od nivelety komunikace z jižní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná z jižní strany, nebo z prostoru mezi jednotlivými objemy. Poloha hlavních vjezdů je orientovaná ze severu. Parkování je řešeno v podzemí. OŠ STAVBY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OŠ 01 FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UTB, ŠTEFÁNIKOVA Hranice stavby je 42 x 67 m se sníženou střední částí šířky 29 m. Vzdálenost stavby od průčelí stávajících budov na jižní části je 19 m, na západní části 29 m. Maximální výška obou bočních křídel je 6 nadzemních podlaží od stávajícího terénu ze severní strany objektu. Maximální výška střední části jsou 2 nadzemní podlaží od stávajícího terénu ze severní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná ze severní strany, nebo z prostoru mezi jednotlivými objemy. Poloha hlavních vjezdů je orientovaná ze západu a východu. Parkování je řešeno v podzemí. OŠ 02 DOSTAVBA OBJEKTU UTB, RŮMY Maximální hranice stavby je 19 x 40 m. Maximální výška stavby je 4 nadzemní podlaží od stávajícího terénu z jižní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná ze severní strany. Poloha hlavního příjezdu je orientována ze západu. Parkování je řešeno v podzemí. OŠ 03 DVOJICE NOVÝCH BUDOV UTB, RŮMY Hranice stavby je 31 x 80,5 m se střední prolukou 18,5 m do úrovně nivelety komunikace z jižní strany stavby. Vzdálenost stavby od komunikace z jižní strany je 11,5 m. Maximální výška stavby jsou 4 nadzemní podlaží od nivelety komunikace z jižní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná z jižní strany, nebo z prostoru mezi jednotlivými objemy. Poloha hlavních vjezdů je orientovaná ze západu a východu. Parkování je řešeno v podzemí. POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ TĚLOVÝCHOVA A SPORT OS 1 TĚLOVÝCHOVA A SPORT - OBJEKTY 8

10 OS 1 01 NOVÝ PROVOZNÍ OBJEKT SPORTOVNÍHO STADIONU Maximální šířka stavby je 14 m, maximální délka stavby odpovídá současné délce tribuny. Výška objektu je 1 nadzemní podlaží z jižní strany. Objekt řeší bezbariérové spojení horní úrovně tribuny s hrací plochou. Poloha hlavního vstupu je orientovaná z jižní strany. Parkování je řešeno před objektem z jižní strany. OS 1 02 NOVÝ OBJEKT SPORTOVNÍ HALY, RŮMY Maximální hranice stavby je 37,5 x 80,5 m. Maximální výška stavby je 10 m od úrovně stávajícího terénu ze severní strany. Poloha hlavního vstupu je orientovaná ze severní strany nebo od přístupové komunikace ze západu. Poloha hlavních vjezdů je orientovaná ze západu a východu. Parkování je řešeno v podzemí. OS 2 TĚLOVÝCHOVA A SPORT - HŘIŠTĚ OS 2 01 NOVÉ HŘIŠTĚ, ŠTEFÁNIKOVA Maximální plocha hřiště je 17,5 x 26 m. V celé ploše hřiště je přípustný sportovní povrch a po celém obvodu hřiště oplocení. POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DS KOMUNIKACE DS 01 NOVÉ KOMUNIKACE V AREÁLU ŠKOL Návrh komunikace v areálu škol a příjezdu k objektu Fakulty humanitních studií DS 02 ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE, KOLEKTIVNÍ DŮM Návrh rozšíření příjezdu ke Kolektivnímu domu DS 03 PŘÍJEZD ZÁSOBOVÁNÍ, OBCHODNÍ DŮM, NÁMĚSTÍ PRÁCE Zásobovací dvůr Obchodního domu DS 04 PŘÍJEZD NA PARKOVIŠTĚ OBCHODNÍHO DOMU Návrh příjezdu na parkoviště na střeše přístavby Obchodního domu DS 05 PŘÍJEZD KE SPORTOVNÍMU STADIONU Návrh příjezdu ke sportovnímu stadionu DS 06 NOVÉ KOMUNIKACE, NÁMĚSTÍ T. G. M. Návrh komunikace nebo rozšíření stávajících na náměstí T. G. M. DS 07 NOVÁ KOMUNIKACE, SPORTOVNÍ STADION Návrh příjezdu k provoznímu objektu sportovního stadionu DS 08 ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (GYMNÁZIUM - LÁZNĚ), RŮMY Návrh rozšíření stávající komunikace nad Městskými lázněmi DS 09 DOSTAVBA OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACÍ, RŮMY Návrh obslužných komunikací na Růmech Pozemky jsou navržené komunikace, rozšířené komunikace a příjezdy k objektům. Šířka komunikací je navržena převážně 6,0 nebo 6,5 m. DS P1 PARKOVIŠTĚ NADZEMNÍ DS P1 01 PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ T. G. M. Návrh parkovacích stání na náměstí T. G. M. 9

11 DS P1 02 PARKOVIŠTĚ, SPORTOVNÍ STADION Návrh parkovacích stání pro provozní objekt sportovního stadionu DS P1 03 PARKOVIŠTĚ, NAD OVČÍRNOU II. - Návrh parkovacích stání na ulici Na Ovčírnou III DS P1 04 PARKOVIŠTĚ, NAD OVČÍRNOU IV. - Návrh parkovacích stání na ulici Na Ovčírnou IV DS P1 05 PARKOVIŠTĚ, POLICIE ČR Návrh parkovacích stání pro objekt Policie ČR DS P1 06 PARKOVIŠTĚ, GYMNÁZIUM T. G. M. - Návrh parkovacích stání pro objekt Gymnázia T. G. M. DS P1 07 PARKOVIŠTĚ, RŮMY - Návrh parkovacích stání na Růmech Pozemky jsou parkoviště podél komunikací v charakteru kolmých nebo podélných stání. DS P2 PARKOVIŠTĚ PODZEMNÍ DS P2 01 PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ, KOLEKTIVNÍ DŮM Maximální hranice stavby je 17,5 x 32,5 m. Maximální výška stavby odpovídá úrovni stávajícího terénu z jižní strany stavby. Střecha stavby je využita jako hřiště. DS P2 02 PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ, SPORTOVNÍ STADION Maximální hranice stavby je 90 x 180 m. Střecha stavby je využita jako hřiště. DS P2 03 PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ, NÁMĚSTÍ PRÁCE Návrh maximální hranice podzemního parkoviště pod plochou náměstí Práce. DS CH CHODNÍKY DS CH 01 CHODNÍKY, ŠTEFÁNIKOVA Návrh rozšíření chodníků v ulici Štefánikova DS CH 02 CHODNÍKY AREÁL ŠKOL - Návrh chodníků v areálu škol DS CH 03 CHODNÍKY, KOLEKTIVNÍ DŮM - Návrh chodníků v areálu Kolektivního domu DS CH 04 CHODNÍK, OBCHODNÍ DŮM - Návrh chodníků nad podzemní dostavbou Obchodního domu DS CH 05 CHODNÍK, HRADSKÁ - Návrh chodníků na ulici Hradská DS CH 06 CHODNÍK, LÁZNĚ - Návrh chodníku před objektem Městských lázní DS CH 07 CHODNÍKY V PLOŠE NÁMĚSTÍ PRÁCE - Návrh rozšíření chodníků na Náměstí Práce DS CH 08 CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ T. G. M. - Návrh chodníků ve spodní části náměstí T. G. M. DS CH 09 CHODNÍKY, NAD OVČÍRNOU - Návrh chodníků Nad Ovčírnou DS CH 10 CHODNÍKY, SPORTOVNÍ STADION - Návrh chodníků u vstupu na sportovní stadion DS CH 11 CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ T. G. M. INTERNÁTY - Návrh chodníků na náměstí T. G. M. DS CH 12 CHODNÍK, SPORTOVNÍ STADION - Návrh chodníků v areálu sportovního stadionu DS CH 13 CHODNÍKY, RŮMY - Návrh chodníků na Růmech Pozemek nových chodníků, nebo rozšířených stávajících chodníků. Šířka chodníku je navržena minimálně 1,5 m. DS PZ PĚŠÍ ZÓNA DS PZ 01 PĚŠÍ ZÓNA, NÁMĚSTÍ PRÁCE- Návrh pěší zóny před objektem Velkého kina 10

12 DS C1 CYKLOSTEZKA DĚLENÁ DS C1 01 NOVÁ TRASA CYKLOSTEZKY Návrh nového trasování cyklostezek a napojení na stávající trasy. Trasy jsou navrženy jako oddělené stezky (cyklostezky C8, C9 nebo C10). POZEMKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Trasy inženýrských sítí jsou vedeny převážně v plochách sídelní zeleně, podél navržených chodníků a komunikací. Nová technická infrastruktura je navržena v rozsahu lokality Růmy, kde jsou navrženy nové stavby. V ostatních částech řešeného území jsou stavby napojeny na stávající rozvody. Zásobování vodou je napojeno ze stávajícího vodovodního řadu na ulici Růmy. Odtud je rozvod doveden k navržené komunikaci propojující ulice Nad Ovčírnou IV a Růmy a rozveden v rozsahu novostaveb umístěných na této komunikaci. Kanalizace je navržena jako oddílná, odvádějící zvlášť splaškové vody z objektů a zvlášť dešťové vody z objektů, komunikací a zpevněných ploch. Navržená kanalizace je napojena na stávající jednotnou kanalizaci na ulici Růmy a sestává ze šesti kanalizačních řadů umístěných podél nových komunikací jdoucích severojižním směrem. Zásobování plynem je navrženo ze stávajícího rozvodu uloženého podél komunikace Nad Ovčírnou IV. Trasa je navržena podél nové propojky komunikací Nad Ovčírnou IV a Růmy v rozsahu navržených novostaveb. Připojení objektů na distribuční síť elektrické energie je nenavrženo z trafostanice t 47 přemístěné do nového objektu sportovní haly na Růmech. POZEMKY REZERV DS R01 PROPOJENÍ MOSTNÍ HRADSKÁ Výhled komunikace doplňující propojení ulice Mostní a Hradská d) Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území Řešená etapa regulačního plánu představuje centrální část města se specifickým charakterem zástavby. Jedná se o soubor stávajících veřejných staveb navržený ve volném způsobu zástavby, navazující na tovární areál a historické centrum města. Převážná část staveb pochází z meziválečného období a vychází z jednoduchého kubického objemu definovaného při výstavbě továrny. Za hlavní podmínky ochrany hodnot a charakteru území jsou: - Respektovat volný způsob zástavby, kdy prostředí formují elementární tvary jednotlivých stavebních objemů namísto klasické blokové zástavby, - Nepropojovat jednotlivé objemy, aby nedocházelo ke změně charakteru území a znepřehlednění původní urbanistické koncepce, - Respektovat jednoduchý tvar objektů veřejných staveb - Zdržet se vnějších dostaveb objektů vyvolaných změnami provozu stavby jako vnější požární schodiště, výtahy apod., - Zachovat autentickou podobu meziválečného stavebního souboru reprezentovanou původním materiálovým řešením včetně původních proporcí a profilace jednotlivých stavebních prvků. 11

13 - Zachovat stávající výškovou hladinu veřejných staveb Hodnota území se také odráží ve velkém počtu kulturních památek, které se v řešeném území nachází a podílí se na jeho charakteru: Název lokalizace Autor Rok Velké kino náměstí Práce F. L. Gahura 1932 Městské lázně Hradská V. Karfík, Holeček 1950 Kolektivní dům Osvoboditelů J. Voženílek Památník T. Bati náměstí T. G. M. F. L. Gahura 1933 Studijní ústavy náměstí T. G. M. F. L. Gahura Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území pro pozemky bydlení, pozemky občanského vybavení a pozemky komerčních aktivit (BH, BI, OA, OC, OD, OŠ, OV, OK, OS 01) Podmínky pro stavební úpravy staveb z meziválečného období tvořících převládající charakter území (Tržnice, Obchodní dům, Velké kino, hotel Moskva, Kolektivní dům, vila J. A. Bati, areál škol, Městské lázně objekt 25 m bazénu, objekty studijních ústavů a bývalých internátů na náměstí T. G. M. a památník T. Bati). V maximální míře zachovat, nebo se navrátit k podobě, reprezentující autentický charakter stavby a to převážně: - Při stavebních úpravách vnějšího pláště zachovat jeho původní materiál (lícová cihla, omítka) - Při stavebních úpravách vnějšího pláště zachovat jeho původní profilaci bez deformace provedením zateplovacích systémů, - Při stavebních úpravách vnějšího pláště zachovat původní členění okenních otvorů včetně jejich materiálového řešení a profilace rámů a křídel, - Při stavebních úpravách vnějšího pláště věnovat zvýšenou pozornost detailům dotvářejícím charakter stavby jako oplechování okenních otvorů, střešní římsy a podobně, - Při stavebních úpravách dbát na polohu technických zařízení umístěných na střechách staveb jako výtahové šachty, klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, veškeré viditelné rozvody. Minimální vzdálenost těchto zařízení od obvodu objektu bude 4 m a maximální výška těchto zařízení bude 2,5 m. Tato technická zařízení mohou zabírat maximálně 10% povrchu střechy. V případě rušivého vzhledu (tvarová nebo barevná nesourodost) dojde k jejich kapotáži. Podmínky pro stavební úpravy staveb z poválečného období po současnost (Městské lázně objekt 50 m bazénu, stávající stavby na Růmech, objekt za Obchodním domem (nyní banka). - Výraz rekonstruovaných staveb a jejich materiálové řešení navrhnout soudobými prostředky, neřešit formou nápodoby stávající historické struktury, - Výraz rekonstruovaných staveb podřídit budoucímu celku, neřešit formou exhibice dílčích záměrů. Podmínky pro novostavby (nové stavby v lokalitě Růmy). - Výraz nových staveb a jejich materiálové řešení navrhnout soudobými prostředky, neřešit formou nápodoby stávající historické struktury, - Výraz nových staveb podřídit budoucímu celku, neřešit formou exhibice dílčích záměrů. 12

14 Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území pro pozemky tělovýchovy a sportu (OS2, OS3, OS5, Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky hřišť (OS2) - Zachovat stávající úroveň hrací plochy, okolní terén upravovat pouze svahováním, - Oplocení objektu řešit transparentní formou, - Vyloučit budování opěrných stěn. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky pro volný čas (OS3) - Zachovat stávající úroveň hrací plochy, okolní terén upravovat pouze svahováním, - Pozemky ponechat bez oplocení, - Zpevněné plochy řešit maximálně na 50 % pozemku pro volný čas. - Vyloučit budování opěrných stěn. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky lyžařského svahu (OS5) - Pozemky ponechat zatravněné s charakterem louky, - Terén upravovat pouze svahováním a to pouze v případě potřeby umístění technického zázemí lanové dráhy, - Pozemky ponechat bez oplocení, - Vyloučit budování opěrných stěn. Jedinečný charakter území je taktéž formován specifickou městskou zelení. Oproti klasickým městským prostorům, kde se městská zeleň stává součástí veřejného prostoru formou stromořadí nebo městským parkem, jednoznačně vymezenou plochou určenou k odpočinku a relaxaci jsou ve Zlíně rozsáhlé plochy zeleně součástí celého veřejného prostoru. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky sídelní zeleně, sídelní zeleně nízké (Z1) - Jedná se o souvislé zatravněné pozemky vytvářející nebo doplňující veřejný prostor města. Tyto plochy budou zachovány bez narušení přehlednosti vyšší zelení bránící průhledům v území - V maximální možné míře ponechat v řešeném území původní terén, vyloučit budování opěrných stěn, terénní úpravy řešit svahováním. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky sídelní zeleně, sídelní zeleně vysoké (Z2) - Jedná se o souvislé zatravněné pozemky doplněné o výsadbu stromů a podílející se na charakteru veřejného prostoru. Druhová skladba a výška stromů bude odpovídat městskému prostředí. Výška a umístění stromů doplní charakter zástavby, nepřispěje k jeho zakrytí nebo znepřehlednění, - V maximální možné míře ponechat v řešeném území původní terén, vyloučit budování opěrných stěn, terénní úpravy řešit svahováním. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky sídelní zeleně, zeleň součástí mateřské školy (Z3) 13

15 - Jedná se o souvislé zatravněné pozemky doplněné o výsadbu stromů a podílející se na charakteru veřejného prostoru. Druhová skladba a výška stromů bude odpovídat městskému prostředí. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky sídelní zeleně, zahrady (Z4) - Jedná se o zahrady rodinných domů bez podmínek ochrany. Podmínky pro ochranu hodnot pro pozemky sídelní zeleně, zeleň specifická (Z5) - Jedná se o pozemky v rámci areálu lyžařského svahu. Plocha svahu bude zatravněná, aby odpovídala volné krajině. Nebude oplocena. Objekty technického zázemí lanové dráhy se budou na svahu minimálně vizuálně exponovat, - V maximální možné míře ponechat v řešeném území původní terén, vyloučit budování opěrných stěn, terénní úpravy řešit svahováním. e) Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí Rozsah řešeného území tvoří pouze část centrální části města bez návaznosti na hlavní dopravní skelet a jeho koncepci a taktéž se nedotýká současné koncepce extenzivního rozvoje sídla, která spolu z toho vyplývající dopravní zátěží přináší nejvíce negativních vlivů na příznivé životní prostředí města. Navržené drobné úpravy na dopravním skeletu mají naopak pomoci k lepší dostupnosti některých částí řešeného území a rozložit negativní vlivy z dopravy do větší plochy. Redukce parkovacích stání v rámci hlavních veřejných prostor má dále dopomoci rehabilitaci chodce a cyklisty ve veřejném prostoru a tím výraznému zvýšení těchto způsobů pohybu po městě na úkor individuální automobilové dopravy. - Pro ochranu čistoty vod je navrženo odkanalizování objektů. - Pro ochranu ovzduší je předpokládán ekologický způsob vytápění a ohřevu TUV. Dále je počítáno se zavedením MHD a navržené objekty mají také dobrou dostupnost pro pěší jako alternativa individuální automobilové dopravy. - Nakládání s odpady bude řešeno identicky jako v celé ploše města včetně separace jednotlivých druhů odpadu. - Venkovní prostory navržených objektů jsou navrženy mimo plochy vykazující překročenou normovou hodnotu hlukové zátěže. - Celkový charakter návrhu včetně omezení parkovacích ploch ve veřejném prostoru města vytváří příznivější městské prostředí. f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu Nově navržené stavby jsou v maximální míře koncipovány tak, aby splnily podmínky pro ochranu veřejného zdraví a to převážně v ukazatelích oslunění, hluku a vzájemných odstupů jednotlivých staveb. Dále pro všechny navržené stavby návrh počítá s dostatečným prostorem pro nástupní plochy pro vozidla integrovaného záchranného systému. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva 14

16 k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením Návrhem regulačního plánu není řešeno. h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odstavce 1 katastrálního zákona Návrhem regulačního plánu není řešeno. i) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje Regulační plán podle zadání nenahrazuje územní rozhodnutí. j) Údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části Textová část regulačního plánu má 18 listů. Grafická část regulačního plánu má dvě přílohy. 2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje a) Druh a účel umísťovaných staveb Podle zadání regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí, tudíž neumísťuje stavby. b) Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami od grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení části pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemků dalšími stavbami) POZEMKY STAVEB BYDLENÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ BH 01, BH 02 NOVÉ BYTOVÉ DOMY, RŮMY Maximální hranice stavby je 14 x 36 m s prostorem mezi jednotlivými objemy maximálně 22 m. Vzdálenost stavby od komunikace ze severní strany je 11 m. Maximální výška stavby je 4 nadzemní podlaží od nivelety komunikace ze severní strany stavby. Maximální výška stavby v místě proluky je 1 nadzemní podlaží od nivelety komunikace ze severní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná ze severní strany. Poloha hlavních vjezdů je orientována z východu nebo západu. Parkování je řešeno v podzemí. POZEMKY STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OD STAVBY PRO MALOOBCHOD, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ 15

17 OD 01 DOSTAVBA UBYTOVNY, RŮMY Maximální hranice stavby je 19 x 40 m. Vzdálenost Maximální výška stavby je 4 nadzemní podlaží od stávajícího terénu z jižní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná ze severní strany. Poloha hlavního příjezdu je orientována z východu. Parkování je řešeno v podzemí. OV STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A SLUŽEB OV 01 DOSTAVBA VEŘEJNÉ STAVBY, RŮMY Maximální hranice stavby je 19 x 40 m. Vzdálenost stavby od komunikace západním směrem je 22,5 m. Maximální výška stavby je 4 nadzemní podlaží od stávajícího terénu z jižní strany stavby. Poloha hlavního vstupu do objektu je orientovaná ze severní strany nebo od přístupové komunikace ze západu. Poloha hlavního příjezdu je orientována ze západu. Parkování je řešeno v podzemí. OV 02 DVOJICE VEŘEJNÝCH STAVEB, RŮMY Hranice stavby je 31 x 80,5 m se střední prolukou 18,5 m do úrovně nivelety komunikace z jižní strany stavby. Vzdálenost stavby od komunikace z jižní strany je 11,5 m. Maximální výška stavby jsou 4 nadzemní podlaží od nivelety komunikace z jižní strany stavby. Poloha hlavního vstupu je orientovaná z jižní strany, nebo z prostoru mezi jednotlivými objemy. Poloha hlavního příjezdu je orientována ze západu. Parkování je řešeno v podzemí. OK POZEMKY KOMERČNÍHO VYBAVENÍ - STAVBY KOMERČNÍHO VYUŽITÍ - OBCHODNÍ DOMY OK 01 DOSTAVBA OBCHODNÍHO DOMU, NÁMĚSTÍ PRÁCE Maximální hranice stavby má šířku 30,5 m a délku 80,5 m. Dostavba navazuje na stavbu Obchodního domu z jižní strany a je rozdělena na dvě výškové úrovně. Část navazující na plochu náměstí Práce tvoří pouze podzemní dostavba a nad přilehlý terén náměstí se stavba neprojevuje. Zbylá část má maximální výšku 1 nadzemní podlaží s konstrukční výškou stávajícího přízemí objektu Obchodního domu. Střecha přístavby přechází do terénu a tvoří parkoviště. POZEMKY A STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT OS 1 TĚLOVÝCHOVA A SPORT OBJEKTY OS 1 03 NOVÝ PROVOZNÍ OBJEKT LYŽAŘSKÉHO SVAHU Maximální hranice stavby je 31 x 80,5 m. Vzdálenost stavby od komunikace je 11 m. Maximální výška stavby jsou 2 nadzemní podlaží od stávajícího terénu ze severní strany stavby s možností ustoupeného 3. nadzemního podlaží, nepřesahující plochu jedné čtvrtiny stavby a ustoupeného minimálně 6 m za líc hlavního objemu. Poloha hlavního vstupu je orientovaná ze severní strany. Poloha hlavního příjezdu je orientována z východu. Parkování je řešeno v podzemí. POZEMKY SÍDELNÍ ZELENĚ Z 1 SÍDELNÍ ZELEŇ NÍZKÁ Z 1 01 NOVÁ ZELEŇ, NÁMĚSTÍ PRÁCE Doplnění stávající zeleně kolem Velkého kina 16

18 Z 1 02 NOVÁ ZELEŇ, NÁMĚSTÍ T.G.M. Doplnění stávající zeleně po přemístěné komunikaci a po odstranění zpevněné plochy na náměstí T. G. M. Z 1 03 NOVÁ ZELEŇ, SPORTOVNÍ STADION Doplnění stávající zeleně po odstraněných stavbách v areálu sportovního stadionu Z 1 04 NOVÁ ZELEŇ, RŮMY Doplnění stávající zeleně po přemístěné komunikaci na Růmech Z 2 Pozemek je travnatý bez výsadby stromového patra. SÍDELNÍ ZELEŇ VYSOKÁ Z 2 01 NOVÁ ZELEŇ, ZASTÁVKA MHD ŠKOLNÍ Doplnění stávající zeleně po odstraněných zpevněných plochách na ulici Štefánikova Z 2 02 NOVÁ ZELEŇ, KOLEKTIVNÍ DŮM Doplnění stávající zeleně po odstraněných zpevněných plochách v areálu Kolektivního domu Z 2 03 NOVÁ ZELEŇ, AREÁL ŠKOL Doplnění stávající zeleně v areálu škol po odstranění zpevněných ploch a hřiště Z 2 04 NOVÁ ZELEŇ, OBCHODNÍ DŮM NÁMĚSTÍ PRÁCE Doplnění stávající zeleně po odstranění příjezdu k objektu ze západní strany Z 2 05 NOVÁ ZELEŇ, NÁMĚSTÍ T. G. M. - Doplnění stávající zeleně po odstranění chodníku na náměstí T. G. M Z 2 06 NOVÁ ZELEŇ, NÁMĚSTÍ PRÁCE - Doplnění stávající zeleně po odstranění zpevněných ploch na náměstí Práce Z 2 07 NOVÁ ZELEŇ, HOTEL MOSKVA - Doplnění stávající zeleně po odstranění zpevněných ploch kolem objektu hotelu Moskva Z 2 08 NOVÁ ZELEŇ, SPORTOVNÍ STADION - Doplnění stávající zeleně po odstranění zpevněných ploch kolem nového provozního objektu sportovního stadionu Z 2 09 NOVÁ ZELEŇ, LÁZNĚ - Doplnění stávající zeleně po odstranění zpevněných ploch a chodníků kolem areálu Městských lázní Z 2 10 NOVÁ ZELEŇ, NAD OVČÍRNOU - Doplnění stávající zeleně po odstranění zpevněné plochy Nad Ovčírnou Z 2 11 NOVÁ ZELEŇ, RŮMY - Doplnění stávající zeleně po odstranění stávajících objektů, komunikací a zpevněných ploch na Růmech Pozemek je travnatý, doplněný o výsadbu keřů a stromů. Druh a výška stromů odpovídá městskému prostředí a jeho charakteru. Z 5 ZELEŇ SPECIFICKÁ Z 501 ZELEŇ V BLÍZKOSTI BOBOVÉ DRÁHY Pozemek je travnatý, doplněný o výsadbu keřů a stromů. POZEMKY STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DS X SPECIFICKÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA LANOVÁ DRÁHA DS X 01 LANOVÁ DRÁHA 17

19 Pozemek pro umístění lanové dráhy, související sportovní činnost a technické zařízení lanové dráhy. Stavby technického zázemí lanové dráhy budou navrženy tak, že budou skryty v terénu pomocí násypů a ozeleněných střech. c) Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Napojení staveb na veřejnou dopravní infrastrukturu je navrženo sjezdy z komunikace z přilehlých veřejných komunikací. Poloha vjezdu na pozemek je vyznačena v hlavním výkrese (výkres č. 02) a popsána v textové části. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu bude řešeno přípojkami inženýrských sítí umístěnými převážně v plochách sídelní zeleně, chodníků nebo pod komunikacemi. Jednotlivé přípojky jsou napojeny na řády a rozvody umístěné v plochách sídelní zeleně nebo pod komunikacemi. d) Podmínky pro změnu využití území Podle zadání regulační plánu není řešeno. e) Podmínky pro změnu vlivu stavby na území Podle zadání regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí, tudíž neřeší změnu vlivu stavby na území. f) Podmínky pro vymezená ochranná pásma Návrh regulačního plánu nestanovuje nová ochranná pásma. Navržená technická infrastruktura má standardní ochranná pásma vycházející z jejich druhu. g) Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability Návrh regulačního plánu nestanovuje územní systém ekologické stability. h) V případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci) Rozsah změn v území navržených regulačním plánem nevyžaduje stanovení jejich pořadí (etapizaci). i) Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu Podle zadání regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí. j) Stanovení kompenzačních opatření podle 65 odst. 6 nebo 66 odst. 5 stavebního zákona Návrhem regulačního plánu nestanovuje žádné kompenzační opatření podle 65 odst. 6 nebo 66 odst. 5 stavebního zákona. 18

04 05 02 03 01 DATUM: 06/2016 ZHOTOVITEL: 1A4 01

04 05 02 03 01 DATUM: 06/2016 ZHOTOVITEL: 1A4 01 R E G U L A Č N Í P L Á N C E N T R A M Ě S T A Z L Í N A 04 05 02 03 01 PŘÍLOHA Č.1 FÁZE: NÁVRH - 3.ETAPA PŘÍLOHA: TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN ZHOTOVITEL:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH . ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH Pořizovatel: Město Uherský Brod Zpracovatel: Ing.arch.Jaroslav Meluzín Vypracovali: Ing.arch.Jaroslav Meluzin autor

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N C E N T R A M Ě S T A Z L Í N A

R E G U L A Č N Í P L Á N C E N T R A M Ě S T A Z L Í N A R E G U L A Č N Í P L Á N C E N T R A M Ě S T A Z L Í N A 04 05 02 03 01 PŘÍLOHA Č.1 FÁZE: PŘÍLOHA: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: NÁVRH - 4.ETAPA TEXTOVÁ ČÁST MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

Regulační plán centra města Zlína Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín

Regulační plán centra města Zlína Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín Akce: Regulační plán centra města Zlína Fáze: Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: 1510070004 Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města Zlín středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín 761 40 Ing. arch.

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N

R E G U L A Č N Í P L Á N R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY TRUTNOV TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L D A T U M M Ě S T O T R U T N O V 0 5. 2 0 1 3 S L O V A N S K É N Á M Ě S T Í Č P. 1 6 5 5 4

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ I. VÝROKOVÁ ČÁST

REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ I. VÝROKOVÁ ČÁST REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ I. VÝROKOVÁ ČÁST 1. TEXTOVÁ ČÁST Město Ústí nad Orlicí MS Plan s.r.o. Obsah textové části výroku Regulačního plánu Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad

Více

I. NÁVRH (koncept - varianta 2)

I. NÁVRH (koncept - varianta 2) .REGULAČNÍ PLÁN MICHALOV ŽEBRAČKA, PŘEROV I. NÁVRH (koncept - varianta 2) Pořizovatel: Zpracovatel: Statutární město Přerov Bratrská 34 750 02 Přerov IČ: 00301825 Statutární zástupce: Ing. Jiří Lajtoch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE I. Změny RJ8, RJ9a RJ10 Územního plánu města Rájec - Jestřebí Textová část kapitola- název strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1 Název úkolu, objednatel, zpracovatel...2 B. NÁVRH ŘEŠENÍ...2

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO LITOMYŠL OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2008 Zastupitelstvo města Litomyšl, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 3 A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY RP ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 00P ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. V kapitole 1. Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou (dále

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN HOBŠOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Leden 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více