Fighting Eagle :48 SCALE PLASTIC KIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fighting Eagle 1176 1:48 SCALE PLASTIC KIT"

Transkript

1 Fighting Eagle 1176 US SUPERSIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro In ctober 1965 the requirements for air superiority fighter were issued by U. S. Air Force. These were followed by the request for proposals that called fo the new aircraft with both air-to-air and air-to-ground capabilities.many studies were elaborated but none of them was accepted by the Air Force. In 1967 two-engined MiG-25 was put into the service by Soviet Union. U.S. representative considered this aircraft an air superiority fighter and they realized that only F-4 Phamntom is able to deal with the new Soviet fighter. Moreover the visual contact with the MiG-25 was necessary as Phantoms couldn t engage targets at long range. Early F-4 produced prior to the Vietnam war didn t have any internal guns or cannons. It was clear that the new fighter has to be developed So U.S. Air Force was looking for the sucessor of Phantom and the requirements for the F-X air superiority fighter were issued. Four companies joined the competition. The result of the competition were announced on December 23, The winner of the USAFs Fighter-Experiment (F-X) study was the McDonnell Douglas design. As required the new aircraft was designed to gain and maintain superiority in aerial combat through a mixture of maneuverability, acceleration, range, weapons and advanced avionics. Flight test program started on July 27, 1972 when the prototype made its maiden flight from Edwards AFB, CA. Two-seat version followed in July, The test were a succes and McDonnell Douglass fighter was accepted by USAF under designation F-15 Eagle. The deliveries of production F-15s begun on ovember 4, 1974 when the 555th Tactical Fighter Training Squadron / 58th Tactical Training Wing at Luke AFB, AZ obtained very first Eagle. The 27th Tactical Fighter Squadron Langley AFB, VA became the first operational user of the F-15. First aircraft was dellivered to this unit on January 9, The former designation F-15 for single-seater and TF-15 for two-seater was changed to F-15A and F-15B when F-15C arrived in The typical armament was a M61 Vulcan 20 mm gun and four AIM-7 Sparrow missiles. The first flight of the F-15C model was Feb. 27, The F-15D, a combat-capable two-seat trainer version, first flew on June 19, F-15E is an all-weather multirole fighter. It was developed in the 1980s by McDonnell Douglas at its own cost. Is intended for long-range, high speed interdiction without relying on escort or electronic warfare aircraft. The second cockpit occupied by Weapon Systems fficer was added behind the pilot s seat. The armament consists of a M61 Vulcan mounted in the starboard wing root. Various missiles, bombs and pods can be attached to the hardpoints on the wings and fuselage. The USAF deployed F-15Cs, Ds and Es to the Persian Gulf in 1991 to participace in peration Desert Storm. The single-seat F-15C was used as an air superiority fighter while F-15E conducted air-to-ground attacks and flew mainly at night. Their target were modified SCUD missile launchers and artillery sites ussualy found using the LATIR system. During peration Desert Storm F-15Cs achieved 34 confirmed kills of Iraqi aircraft. These were destroyed mostly by missiles. The F-15 jockeys are credited with five MiG-29 Fulcrums, two MiG-25 Foxbats, eight MiG-23 Floggers, two MiG-21 Fishbeds, two Su-25 Frogfoots, four Su-22 Fitters, one Su-7, six Mirage F1s, one Il-76 cargo plane, one Pilatus PC-9 trainer, and two Mi-8 helicopters. Apart of the U.S. forces only Royal Saudi Air Force flew F-15Cs. RSAF pilots achieved two more kills. F-15s also participated in AT military operation against the Federal Republic of Yugoslavia during the Kosovo War. F-15Cs shot down four Yugoslav MiG-29s using AIM-120 AMRAAM missiles. o other fact tells more about the F-15 quality than that none F-15 has been lost in any air to air combat. In addition to the USAF and Saudi Arabia, the F-15 is flown by Israel and Japan. úvodem V roce 1965 vydalo U.S. Air Force požadavky na letoun k vybojování vzdušné pøevahy. ásledovány byly poptávkou na letoun, který byl vhodný jak pro vzdušné souboje, tak pro útoky proti pozemním cílùm. Vypracována byla øada konceptù, ale ani jeden z nich nebyl USAF pøijat. V roce 1967 se v sovìtské výzbroji objevil dvoumotorový typ MiG-25. Pøedstavitelé USAF se domnívali, že jde o taktický stíhací letoun. Zároveò vyšlo najevo, že MiGu-25 se mùže postavit pouze F-4 Phantom, ovšem pouze za pøedpokladu vizuálního kontaktu mezi obìma stroji. Phantomy totiž nedokázaly bojovat na delší vzdálenosti. Rané F-4 vyrobené pøed válkou ve Vietnamu navíc nenesly žádnou pevnou hlavòovou výzbroj. Vyvstala tedy potøeba vyvinout nový stíhací letoun. U.S. Air Force tedy zaèala hledat nástupce Phantomu a vydala specifikace na taktický stíhací letoun F-X. Do soutìže se zapojily ètyøi spoleènosti. Výsledky soutìže byly vyhlášeny 23. prosince Vítìzem na provedení studie F-X se stala spoleènost McDonnell Douglas se svým projektem. Jak bylo požadováno, nový letoun mìl vybojovat a udržet vzdušnou pøevahu ve vzdušných soubojích s využitím obratnosti, výkonu motorù, doletu, výzbroje a pokroèilé avioniky. Program letových testù byl zahájen 27. èervence 1972, kdy se na základnì Edwards AFB do vzduchu poprvé dostal prototyp letounu. V èervenci 1973 následovala dvoumístná verze. Testy probìhly úspìšnì a stíhaèka byla pøijata do služby u USAF pod oznaèením F-15 Eagle. Dodávky sériových F-15 zaèaly 4. listopadu 1974, kdy 555th Tactical Fighter Training Squadron / 58th Tactical Training Wing ze základny Luke AFB dostala svùj první Eagle. První operaèní jednotkou se stala 27th Tactical Fighter Squadron ze základny Langley AFB. Ta své F-15 dostala poèínaje 9. lednem Pùvodní oznaèení F-15 pro jednomístné a TF-15 pro dvoumístné stroje se zmìnilo na F-15A, respektive F-15B v roce 1979, spoleènì s pøíchodem pokroèilejší verze F-15C. Typickou výzbrojí tìchto F-15 byl 20mm kanon M61 Vulcan a ètveøice øízených støel AIM-7 Sparrow. První let verze F-15C probìhl 27. února F-15D byla dvoumístnou cviènou verzí, pøípadnì plnì využitelnou v boji. Do vzduchu se poprvé dostala 19. èervna F-15E je víceúèelovým stíhacím letounem použitelným za nepøíznivých povìtrnostních podmínek. McDonnell Douglas jej vyvinul na vlastní náklady v roce Je urèen k rychlým úderùm na delší vzdálenosti bez nutnosti asistence ze strany doprovodných stíhaèù èi letounù pro elektronický boj. Za pilotovým kokpitem se objevilo pracovištì operátora zbraòových systémù. Výzbroj pøedstavuje 20mm kanon M61 Vulcan v koøeni køídla. a závìsníky pod køídlem a trupem lze podvìsit pestrou smìs raket, pum èi kontejnerù. V roce 1991 USAF nasadilo své F-15C, D a E v operaci Pouštní bouøe v Perském zálivu. Jednomístné F-15C létaly v roli taktického stíhaèe, F-15E pak podnikaly útoky na pozemní cíle, zejména pod rouškou tmy. Jejich cíli byly vypouštìcí zaøízení pro rakety SCUD a dìlostøelecká postavení. Vyhledávány byly pomocí kontejneru se systémem LATIR. Bìhem operace Pouštní bouøe dosáhly F-15C celkem 34 potvrzených sestøelù iráckých letounù. Znièeny byly pøedevším prostøednictvím øízených støel. Piloti F-15 si pøipsali pìt MiGù-29, dva MiGy-25, osm MiGù- 23, dva MiGy-21, dva Su-25, jeden Su-7, šest Mirage F1, jeden dopravní Il-76, jeden cvièný Pilatus PC-9 a dva vrtulníky Mi-8. Kromì USAF zde s F-15 operovalo ještì Royal Saudi Air Force, jehož piloti mají pøiznány další dva sestøely. F-15 se též podílely na vojenských operacích AT nad bývalou Jugoslávií bìhem války v Kosovu. Zde F-15 sestøelily dva jugoslávské MiGy-29 za použití støel AIM-120 AMRAAM. ic nehovoøí o kvalitì F-15 Eagle natolik jako fakt, že ani jeden stroj tohoto typu nebyl ztracen ve vzdušném souboji s nepøítelem. Vedle USA a Saúdské Arábie létají F-15 ve výzbroji Izraele a Japonska.

2 ATTETI UPZRÌÍ ACHTUG ATTETI Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated room. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head. Pred zapocetím stavby si peclive prostudujte stavební návod. Pri používání barev a lepidel pracujte v dobre vetrané místnosti. Lepidla ani barvy nepoužívejte v blízkosti otevreného ohne. Model není urcen malým detem, mohlo by dojít k požití drobných dílu. Iire soigneusement la fiche d instructions avant d assembler. e pas utiliser de colle ou de peinture a ` proximité d une flamme nue, et aérer la piece de temps en temps. Garder hors de portée des enfants en bas âge. e pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur l a t ete. Von dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit Belüftung öffnen. Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen. ISTRUCTI SIGS ISTR. SYMBLY ISTRUKTI SIBILDE SYMBLES PTIAL VLBA FACULTATIF ACH BELIEBE BED HUT PLIER SIL VUS PLAIT BITTE BIEGE PE HLE VYVRTAT TVR FAIRE U TRU FFE SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MTÁŽ MTAGE SYMÉTRIQUE SYMMETRISCHE AUFBAU TCH ZÁØEZ L ICISI DER EISCHITT REMVE DØÍZUT RETIRER ETFERE APPLY EDUARD MASK AD PAIT PUŽÍT EDUARD MASK ABARVIT PARTS DÍLY TEILE PIECES PLASTIC PARTS A> B> C> D> G> H> J> K> 2 pcs. M> L> RP - RESI PARTS eduard PE - PHT ETCHED DETAIL PARTS FILM pcs. 7 2 pcs. 8 2 pcs. 9 2 pcs. 2 pcs pcs. CLURS BARVY FARBE PEITURE GSi Creos (GUZE) AQUEUS Mr.CLR AQUEUS Mr.CLR Mr.METAL CLR H TIRE BLACK DARK IR H 3 C3 RED H 81 C55 KHAKI Mr. CLR SUPER METALLIC H 4 C4 YELLW H 305 C305 SM06 CHRME SILVER 2 H C H 26 C66 BRIGHT GREE H C 2 H 52 C38 LIVE DRAB

3 A PE62 B 3 pcs. 3 pcs. PE62 PE37 PE36 PE72 PE42 PE39 C PE64 PE84 PE64 A 2 pcs. PE83 PE40 - MARKIG A LY PE41 PE40 PE38 PE39 PE39 B 3 pcs. PE60 PE63 A PE55 PE80 PE56 D26 0,3 mm D26 PE81 PE52 C D K D PE73 PE59 2 D26 PE58 D26 PE78 PE61 D8 PE76 PE75 B3 B4 PE44 2 pcs. PE50 PE54 PE43 PE79 PE82 PE91 3 pcs. PE92 PE53 3 pcs. 3

4 B17 B3 E g B4 D H TIRE BLACK RP5 SM06 CHRME SILVER E D26 D12 K21 DARK IR PE74 K21 L1 J24 D14 J22 A2 A1, A2 A1, A2 A1 J17 4

5 RP8 RP9 RP8 H 28 C61 METAL BLACK 15 pcs. PE117 PE98 RP11 DARK IR RP11 PE0 DARK IR PE97 PE2 H 28 C61 METAL BLACK RP DARK IR RP D23 C4 B6 A3 A4 C2 C3 B7 5

6 film film PE1 PE4 PE1 M6 M5 PE35 PE4 H C 2 SM06 CHRME SILVER 70% 30% H C + B D19 PE122 PE77 PE57 PE120 C5 C7 B13 H5 K18 B8 H7 H C8 H8 B5 D15 C6 H6 6 B12 H9

7 plastic B9 B11 plastic PE5 PE48 PE122 PE67 PE3 plastic PE3 PE51 PE69 PE93 PE94 APPLY DECAL o. 2 - MARKIG A o MARKIG B o MARKIG C o MARKIG D wire PE122 PE120 PE120 PE96 A6 A5 M21 B15 B14 D18 SM06 CHRME SILVER RP7 RP6 H TIRE BLACK M29 D17 D20 D21 PE45 PE46 A1 PE49 PE88 PE87 PE1 PE49 PE85 PE86 fill PE114 fill PE115 A1 PE65 PE66 7

8 F 2 psc. K27 G 2 psc. M11 H 2 psc. K28 K26 DARK IR DARK IR K25 M9 DARK IR M DARK IR DARK IR H C DARK IR K2 DARK IR H C K27 H C K1 K24 K28 DARK IR DARK IR M9 M27 2 psc. 2 psc. M25 J 2 psc. K H C L K30 H C K31 K14 H C M26 DARK IR K15 K15 H C DARK IR DARK IR K29 K31 M28 M27 J44 K30 H C K19 H C M26 DARK IR H C M7 H 28 C61 METAL BLACK PE113 H J44 L F G K42 K42 J K C4 C3 J J15 H 28 C61 METAL BLACK A1 8

9 PE15 PE22 PE6 PE27 H 81 C55 KHAKI PE24 PE28 2 PE PE15 RP1 PE31 PE12 2 PE33 PE32 PE20 PE17 RP4 PE30 H 26 C66 BRIGHT GREE RP2 PE95 PE PE18 PE29 PE34 PE7 PE14 PE21 PE34 PE9 RP1 PE11 PE19 PE23 PE PE PE1 PE18 2 = RP3 2 PE13 H 52 C38 LIVE DRAB PE7 PE14 RP2 PE4 PE5 PE26 PE25 PE2, PE3 x PE2 PE2 PE3 PE2, PE3 PE8 PE3 G4 G4 PE70 PE71 RP2 PE59 PE68 2 G3 H 3 C3 RED D23 D24 SM06 CHRME SILVER G4 M21 D27 2 K17 9

10 eduard G3 RP5 A2 G4 RP6 + RP7 2 pcs. PE136* * only Marked PE parts for MARKIG A PE132* PE7* PE121* PE112* PE123* PE125* PE129* PE121* PE135 PE7* PE1* PE133* PE111* PE90 PE6* PE137* PE118* PE126* PE135 PE129* PE119* PE131* PE118* PE119* PE129* PE130* PE131* PE8* decal PE47 PE9* PE127 PE126* decal PE138 PE130* PE129* PE1* PE99 decal x PE89 PE125* PE128* PE124* PE134* decal PE47 PE8*

11 A -C Series, s/n , Flown by Col. Jeff Silver, C of 137th Fighter Wing, regon Air ational Guard, Kingsley Field, 2012 This aircraft is flown by the regon Air ational Guard at Kingsley Field near Klamath Falls. It is the personal mount of Col. Jeff Silver, the C of this unit. Silver flew this airplane during the Reno Air Races in September, This aircraft wears the badges of its owners. The Air ational Guard patch is on the starboard engine intake, the 173rd FW patch on the port one was flown by the 32nd TFS at Soesterberg AFB in the past. Kingsley Field is named after David R. Kingsley, a native of regon. He served as bombardier aboard a B-17 during WWII and died in an attack on the Ploesti oil refineries in Romania on July 23, He was awarded the Medal of Honor for bravery during the attack, when his aircraft was downed by AA fire. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A 13 H % 20% H H % 30% H % 20% H H % 30% H % 30% H % 20% H H S153 S158 S152 S156 S159 S155 S157 S154 2 H3 3 70% 30% H % 20% H H H % 20% H H % 30% H % 20% H H FS STAILESS H3 3 DARK IR 70% 30% H BLACK H % 30% H FS % 20% H H FS eduard 11

12 B -C-25-MC Series, s/n , Flown by Lt.Col. Jack Fry, C of 53rd TFS, Bitburg AFB, Germany, Early Eighties This aircraft was based at Bitburg, Western Germany, in the early eighties. This unit was a part of the US occupation forces, specifically the 53rd Tactical Fighter Squadron / 36th Tactical Fighter Wing. With the first Gulf War outbreak, some F-15s of the 36th TFW were sent to Saudi Arabia and participated in the victory over Saddam Hussein's armed forces. The wing's pilots managed to down eleven enemy airplanes. The Tiger motif was present on the tail in 1981 / 1982, and the unit was a AT Tiger Association member until 1999 when it was deactivated found its way back to the States, and in 2008 belonged to the 58th FS at ellis AFB, among others. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A H H 25 H H 20 H3 3 H H H H H FS FS H FS H STAILESS DARK IR YELLW H4 4 eduard

13 C -A Series, s/n , Flown by Lt.Col. John Kugler, C of 318th FIS, Castle AFB, ctober, 1988 The 318th Fighter Interceptor Squadron was equipped with the F-15 in 1983 and flew this type till its deactivation on December 7, The unit was based at McChord AFB from August, This air base wittnessed the crash landing of in 1986, when the undecarriage failed to fully deploy. A part of the 318th FIS aircraft was stationed at Castle AFB, CA from 1981 onwards. This particular F-15 was photographed there in When the 318th FIS was deactivated, its F-15s and their role of defending the US west coast was transferred to the units of the regon AG, notably the 123rd FIS / 142nd FIG. The patch on the starboard engine intake belongs to the 1st Air Force, while the twin tails sport a stylized compass rose with the Tactical Air Command badge in its centre. The rose began to appear in the middle of the seventies, and the TAC badge in 1979 when the 318th FIS was subordinated to this Command. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A H H H 35 H3 3 H H H H FS FS H STAILESS DARK IR FS H3 3 eduard 13

14 D -C-24-MC Series, s/n , Flown by Col. Lee Alton, C of 32nd TFS, Soesterberg AB, the etherlands, Late Eighties The 32nd Tactical Fighter Squadron transitioned to the F-15 in 1979 and flew the early model till 1983, when C models were adopted. The squadron was based in Soesterberg AB near Utrecht till September, This aircraft was sold to the Royal Saudi Air Force on September 13, 1990 and moved to the Arabian peninsula the same month. This change was prompted by the Iraqi invasion of Kuwait on August 1, When the first Gulf War was over, the 32nd returned to the etherlands and obtained F-15A MSIPs. In 1993 the US military presence in the etherlands came to an end. The 32nd TFS was disbanded and their F-15s were transferred to the 1st FS based in tis AFB, MT. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A 50 H 43 H H 21 H3 3 H H H H 46 FS FS H STAILESS DARK IR FS H3 3 eduard

15 CLSE PE EGAGE DAMPEER RELEASE DETET RESET LCKED AFT DAMPEER AIM-9 STRIKER AFT DETET EGAGE EGAGE EGAGE EGAGE DETET AIM-9 CTR HK ETRY AIM-9X AIM-120 UMBILICAL HK ETRY CHECK ATEA PSITI PRIR T FULL EXTESI F RADME HK ETRY AIM-9X AIM-120 UMBILICAL AIM-9 CTR HK ETRY AFT DETET R E D T PAIT STEP UPPER PYL ATTACH P U S H TSEP CAPY ULCK BEFRE ULCK RTATE CAPY CTRL HADLE T UP HYDRAULIC PWER MUST BE FF BEFRE STADIG I THIS AREA HI S T FIT T IG HI S T FITTIG R REMVABLE PRTECTIVE CVERI GS MUST B E APPLIED BEFRE WALKIG I TH IS AREA GRI D L EG TH GRI D L EGT H V EP P U S H DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG GRID L EGT H 12 H I S T FI TTI G WALKWAY STEP WALKWAY S T E P WARIG HT AIR EXHAUST S T STEP STEP ARMAMET AIM-9 STRIKER EGAGE EGAGE EGAGE EGAGE DETET AFT DAMPEER DAMPEER RELEASE DETET RESET LCKED EGAGE CLSE PE D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY STEP PULL T HADLE EXTED CABLE 8 FT & PULL T JETTIS CAPY FREE FALLIG STEPS LWED BY HAD PUSH T PE DR CAPY JETIS HADLE ISIDE CABI PRESSURE TEST PIT ISIDE D A GER STP RELEASE BUTT PUSH WHE HATCHED 115/200 VAC 400 HZ. 30 DAGER DW HLD DAEG R UP PUSH LCK CAPY CTRL HADLE LIFT DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG STEP STEP WARIG THIS AIRCRAFT CTAIS A CARTRIDGE- ACTUATED EMERGECY ESCAPE SYSTEM EQUIPPED WITH EXPLSIVE CHARGES. SEE ( T.. IF-15C-2-4 ) FR CMLETE ISTRUCTIS DAGER STAY CLEAR F GEAR DRS AT ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR DR PEIG AD CLSIG AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS U.S. AIR FRCE F-15A-25-MC SERIAL A SERVICE THIS AIRCRAFT WITH GRADE JP-4 FUEL, REF T.. 42B D T USE GRUDIG RECEPTACLE DURIG EGIE PERATI DR MUST BE CLSED DURIG ILET DUCT RAMP CHECKUT THE ILET DUCT AD A 25 FT ADJACET AREA MUST BE FREE F ALL LSE BJECTS PERIR T AD DURIG EGIE PERATI DRS FRWARD F ILET DUCTS MUST BE CLSED DURIG EGIE PERATI PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY E P S T E P WARIG WHE WRKIG I THIS AREA 1. D T APPLY HYDRAULIC PWER T AIRPLAE. 2. ISTALL HYDRAULIC SYSTEMS GRUD SAFETY LCK PPPET 8 F RLS VALVE I DR 89 R WALKWAY ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR HISTIG ARE ISTALLED. SEE T 1F-15C-2-09JG-00-1 WALKWAY STEP FUSELAGE LIFT ESU R E M I IMU M STR U C T U R AL A CC E S S DR S FR H ISTIG A RE ISTA L LED. S EE T 1F-15C-2-09J G S TEP P W 12 I U GRIE D L G T H P U S H G R I D L E GT H GR ID LE GTH I T P U S H UPPER PYL ATTACH ARMIG 30 I SLEID HK DAGER STAY CLEAR F GEAR DRS AT ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR DR PEIG AD CLSIG AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS WARIG PERFRM STRAY VLTAGE TEST BEFRE ISERTIG CARTRIDGE 14 I HK BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID BMB RACK STRE MAUAL RELEASE PYL MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS ULCK LCK IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK H-515 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM ARMIG SLEID MLG TIRE WARIG D T ULCK HK EXCEPT T DWLAD PYL ITRGE PYL BREETCH CARTRIDGE RETAIERS PYL GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK T PREVET EMERGECY GEERATR PERATI APPLY ELECTRICAL PWER BEFRE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE BMB RACK STRE MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID 14 I HK 30 I ARMIG HK SLEID PUSH ACCESS FR FIRE EXTIGUISHIG ARMIG 30 I SLEID HK WARIG HT AIR EXHAUST 14 I HK WARIG PERFRM STRAY VLTAGE TEST BEFRE ISERTIG CARTRIDGE ARMIG SLEID BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE BMB RACK STRE MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS DAGER ARRESTIG HK IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK WARIG D T ULCK HK EXCEPT T DWLAD PYL ARMIG SLEID SLIG ATTACH PITS SLIG ATTACH PITS RADME - HADLE WITH CARE SLIG ATTACH PITS SLIG ATTACH PITS ARMIG SLEID IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK BMB RACK STRE MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID 14 I HK 30 I ARMIG HK SLEID Fighting Eagle STECIL VARIATS S28 S98 S29 S46 S143* S159 S28 S30 S2 S E T P * Marked stencils for marking A only S0 S1 S8 S114 WALKWAY WALKWAY STEP STEP WALKWAY WALKWAY STEP STEP S114 S22 S149 S7 S56 S6 S9 S115 S1 S37 S94 S118 S146* S50 STEP STEP S50 S22 S95 S6 S56 S7 S77 STEP D TP AI T T S E P S1 STEP STEP DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG STEP STEP STEP WARIG ISTALL SPEED BRAKE SAFETY STRUT ACTUATR AD RELIEVE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE BEFRE WRKIG UDER SPEED BRAKE WARIG ISTALL SPEED BRAKE SAFETY STRUT ACTUATR AD RELIEVE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE BEFRE WRKIG UDER SPEED BRAKE STEP T S E P D T PAIT ST EP S77 S113 S TEP S T EP STEP ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR HISTIG ARE ISTALLED. SEE T 1F-15C-2-09JG-00-1 FUSELAGE LIFT STEP STEP FUSELAGE STEP STEP ST EP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP WARIG ST Y CLEAR F A CT L SURFAC S WHE HYDRAULI C PRESSUR E IS APPLIED WARIG STA Y CLEA R F CTR L SU RFAC ES WHE HY DRA UL IC PR ESSURE IS APPLIED P U S H WA IG P U S H W ER MUS FF THIS AREA YD ULI EFR A W A R IG WALKWAY CA TI R E MV A BLE PRTE CT IVE C V E RIG S MU S T BE APP L IED B EF R E WA L KI G I THIS A RE A WALKWAY HIST F IT T IG H IST FITTI G H IS FITTIG STEP S19 STE P S88 STEP STEP S S69 S52 S1 S144* S51 S S70 S TEP S TEP S88 S93 S87 S113 STEP S50 STEP S84 HAD HLD STEP ST EP HAD H LD S84 S1 S1 S123 S123 S1 S27 S143* S1 S1 S143* S27 S2 S42 S43 S147* S2x S3 S3 S148* S1 S64 S1 S1 REM ABL RTECTIVE CVERIGS MUST BE APPLIED BEF REWAL KIG I THIS AREA WALKWAY CAUT RE M VABL EP RTE C TIVE C V ERI G S MUST BE AP P LIED BEF R E W A LKI GI THS I ARE A WAL K WAY T S E P T P S E WARIG HYDRAUL ICP WER MUST B EF F BEFRE STADI G I THIS AREA USE LY -MAGETIC FASTEERS USE LY -MAGETIC FASTEERS WAR G HYDRAULIC ERM UST BE FF BEF RE STADIG T H IS A R EA T P S E S64 S3 P U S H S73 S20 S74 P U S H S3 S144* S145* S3 S3 S145* S144* S59 S159 S120 S130 S125* S90 S128 S26 S33 S45 Marking B S54 Marking C S129 Marking D S81 S47 S4 S127* S36 S65 S S69 S134* S96 S63 S63 RESCUE S75 S132* S89 S76 S78 S17 S79 S80 S9 S18 S82 S60 S55 S58 S18 S8 S67 S6 S53 S24 S142 S133* S141 S122 S37 S25 S140* eduard 15

16 HAD HLD RADME - HADLE WITH CARE SLIG ATTACH PITS SLIG ATTACH PITS SPECIAL AREAS DATE CMPLETED MCDELL EXTERIR MLDLIE SE RADME. * RADME CATIG CLR DARK FLAP & AILER CTRL SURFACE ECLSURES. CUTUTS. ETC.,- * CLR DARK SPEEDBRAKE WELL UDERSIDE. VERTICAL FI MATIG RUDDER ECLSURES - * CLR LIGHT GU CMPARTMET. LG MLG WELLS * (17875 ISIGIA ) LG MLG-MIL-P EPXY PRIMER. * (17875 ISIGIA ) WHEELS-MIL-L (17038 BLACK LACQUER) EGIE AIR ITAKE DUCT - * CLR & * MMS-405 EPXY PRIMER MMS-420 ALIPHATIC CLR DARK PLYURETHAE EAMEL CLR LIGHT SPECIFICATIS & & & LIGHT CCKPIT- * ( BLACK) ITERIR SURFACES MMS-425 EPXY PRIMER & DAGER ARRESTIG HK WARIG HT AIR EXHAUST GRID LEGTH GRID LEGTH GRID LEGTH 12 PUSH ACCESS FR FIRE EXTIGUISHIG CMD GRUD SAFETY SWITCH GRUD EARTH HERE H-515 ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR JACKIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG (MIL L-7000C) AIR & IL VAPR DISCHARGE MD PLATE T PREVET EMERGECY GEERATR PERATI APPLY ELECTRICAL PWER BEFRE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE MD PLATE CVERGET EXHAUST ZZLE CTRL GAS GEERATR FUEL DRAI AUGMETR FUEL DRAI LIQUID ATTACH JFS HADLIG ADAPTER HERE LIQUID ACCESS FR FIRE EXTIGUISHER PUSH DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG DR JFS CMBUSTER DRAI WARIG JET FUEL STARTER EXHAUST EMERGECY ARRESTIG HK GRUD MAUAL RELEASE HADLE ITRGE MLG TIRE DR PEIG AD CLSIG STAY CLEAR F GEAR DRS AT F (MIL L-7000C) H-515 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM ATTACH JFS HADLIG ADAPTER HERE MD PLATE MD PLATE AIR & IL VAPR DISCHARGE CVERGET EXHAUST ZZLE CTRL ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR JACKIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG-00-1 GAS GEERATR FUEL DRAI AUGMETR FUEL DRAI DAGER CMD GRUD SAFETY SWITCH STAY CLEAR F GEAR DRS AT ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR DR PEIG AD CLSIG AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS H IST F I T T I G 12 G ID LEGTH R GRID LEGTH G RID LEGTH H IST F I T T I G H IST F I T T I G GU GRUD SAFETY PI I FUSELAGE LIFT ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR HISTIG ARE ISTALLED. SEE T 1F-15C-2-09JG-00-1 WARIG WHE WRKIG I THIS AREA 1. D T APPLY HYDRAULIC PWER T AIRPLAE. 2. ISTALL HYDRAULIC SYSTEMS GRUD SAFETY LCK PPPET 8 F RLS VALVE I DR 89 R ARI DRS FRWARD F ILET DUCTS MUST BE CLSED DURIG EGIE PERATI PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY THE ILET DUCT AD A 25 FT ADJACET AREA MUST BE FREE F ALL LSE BJECTS PERIR T AD DURIG EGIE PERATI DR MUST BE CLSED DURIG ILET DUCT RAMP CHECKUT LG TIRE ITRGE WARIG THIS AIRCRAFT CTAIS A CARTRIDGE- ACTUATED EMERGECY ESCAPE SYSTEM EQUIPPED WITH EXPLSIVE CHARGES. SEE ( T.. IF-15C-2-4 ) FR CMLETE ISTRUCTIS LIFT HERE LIFT HERE LIFT HERE D A GER DAGER DER AG WARIG LY QUALIFIED PERSEL ARE AUTHRIZED T SERVISE XYGE SYSTEM LIFT HERE SLIG ATTACH PITS PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY LIQUID 38 PSI 2 1KG/CM LITERS D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT SLIG ATTACH PITS D T PAIT Fighting Eagle STECIL VARIATS Main landing gear Cover -inside ose landing gear Main landing gear Cover -inside CHECK ATEA PSITI PRIR T FULL EXTESI F RADME S75 S31 S49 WAR G Do ot Remoepn v i Wt i hw ig ht nw heels W G D o ot R emvepn o i W ithw igh t n W h eels S3 S3 S5 ARMAMET S89 ose landing gear S7 S76 S11 S137* S14 S39 D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT WARIG LY QUALIFIED PERSEL ARE AUTHRIZED T SERVISE XYGE SYSTEM 38 PSI 2 1KG/CM LITERS ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR JACKIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG-00-1 WARIG LIQUID XYGE VET D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT S76 S48 S23 S15 S7 S56 S6 S4 S5 CABI PRESSURE TEST PIT ISIDE 115/200 VAC 400 HZ. 30 S80 S9 S6 136* S12 S135* S86 S60 S58 S55 DRS FRWARD F ILET DR MUST BE DUCTS MUST BE CLSED CLSED DURIG ILET DURIG EGIE PERATI DUCT RAMP CHECKUT PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY ITRGE ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR TWIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG-00-1 PLYALPHA LEFI GRUD EARTH HERE S4 DAGER ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS D T USE GRUDIG RECEPTACLE DURIG EGIE PERATI PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY DR MUST BE CLSED DURIG ILET DUCT RAMP CHECKUT DRS FRWARD F ILET DUCTS MUST BE CLSED DURIG EGIE PERATI GRUD EARTH HERE S82 S5 S60 S58 S55 S34 S21 S13 S5 S72 S72 S22 S117 S117 S94 S93 S72 S72 S117 S95 S6 S56 S7 S117 S21 S83 S91 S91 S93 S87 S5 S21 S34 57 S5 S5 GRUD EARTH HERE S4 S21 S8 S7 S35 S7 S6 S21 S123 S84 S1 S48 S11 S137* S35 S40 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM S (MIL L-7000C) SERVICE WITH MIL-L-7808G LUBRICATIG IL S32 S138* S2 GRUD EARTH HERE SERVICE WITH MIL-L-7808G LUBRICATIG IL (MIL L-7000C) ITRGE S9 S40 S3 S48 S11 S137* S35 S7 S139* S8 S7 S139* S1 S1 S38 S99 S99 S5 S84 HA D HLD S123 S40 S35 S111 S0 S97 S8 H-515 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM ARRESTIG HK DAMPER & ACTUATR EMERGECY ARRESTIG HK UPLATCH SAFETY PI HLE ITRGE ARRESTIG HK DAMPER S6 S0 S40 S97 S35 S112 S61 HIST FITTIG HIST FITTIG HIST FITTIG S62 S63 S20 S41 S20 S63 S96 S64 S x S92 S70 S S134* S66 S36 S4 S127* S47 S33 S120 S59 S159 S151 S25 S140* S37 S150* S24 S141* S53 S6 S67 S8 S133* S18 S58 S55 S60 S68 S6 S26 S124* S S126* S39 S78 S14 S131* S76 eduard EDUARD M.A., Printed in Czech Republic

1:48. eduard A FEW WORDS FIRST

1:48. eduard A FEW WORDS FIRST POLIKARPOV I-6 Type 29 82 :8 A FEW WORDS FIRST eduard One of the most popular and best known Russian aircraft ever built was born in 9. On the last day of that year, on December, the famous Soviet aviator

Více

Bf 109G-6 8268 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWII FIGHTER. intro. úvodem 8268 - NAV1

Bf 109G-6 8268 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WWII FIGHTER. intro. úvodem 8268 - NAV1 Bf 109G-6 868 GERMAN WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro No other aircraft of the German Luftwaffe is so intimately connected with its rise and fall in the course of the Second World War than the

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů. Historie a motivace

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů. Historie a motivace ! Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů Historie a motivace prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB-TUO 17.

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165 45. výročí založení vojenského útvaru 6165 45 th Anniversary of Foundation of the Military Unit No. 6165 Ministry of Defence of the Czech Republic AVIS Prague, June 2007 ISBN 978-80-7278-402-8 OBSAH Posádkové

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2012 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences Hradec Králové EDITORIAL NOTES Dear Reader: This publication

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

HMMC News. Nejlepší zaměstnanci 2008 Best 2008 Employees Vy se ptáte, my odpovídáme You ask Questions, We provide Answers

HMMC News. Nejlepší zaměstnanci 2008 Best 2008 Employees Vy se ptáte, my odpovídáme You ask Questions, We provide Answers 01 / 2009 číslo 11 // issue 11 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Nejlepší zaměstnanci 2008 Best 2008 Employees Vy se ptáte, my odpovídáme You ask Questions, We provide Answers

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf.

SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION. http://www.sokolsf. SOKOL SAN FRANCISCO INC. GYMNASTIC ASSOCIATION EDUCATIONAL-SOCIAL AND CHARITY NON-PROFIT CULTURAL ORGANIZATION http://www.sokolsf.org P.O. Box 5252, Walnut Creek, CA 94596-9998 E-mail: sokolsf@gmail.com

Více

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Mezinárodní studentská vědecká konference Věda v pohybu pohyb ve vědě 2009 Editoři Martin Pěkný, Stanislav Tvaroh Praha 2009 Partneři konference

Více

JAKUB MIKOLÁŠEK, JIŘÍ BARTÁK 1 INTRODUCTION LINIE TĚŽKÉHO OPEVNĚNÍ HEAVY FORTIFICATION LINES

JAKUB MIKOLÁŠEK, JIŘÍ BARTÁK 1 INTRODUCTION LINIE TĚŽKÉHO OPEVNĚNÍ HEAVY FORTIFICATION LINES HISTORICKÁ POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ ČSR REKONSTRUKCE VÝSTAVBY PODZEMNÍCH PROSTOR HISTORICAL BORDER FORTIFICATIONS IN CZECHOSLOVAK REPUBLIC RECONSTRUCTION OF THE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND SPACES JAKUB MIKOLÁŠEK,

Více

ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC IN CZECH REPUBLIC

ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC IN CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOSOPHICA AESTHETICA 19 2000 ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC IN CZECH REPUBLIC Lenka Dohnalová The following study presents a shorted form of

Více

O N T H E S I T U A T I O N O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H

O N T H E S I T U A T I O N O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H O N T H E S I T U A T I O N M I G R A N T Ů V D O B Ě O F L A B O R M I G R A N T S I N T I M E S O F E C O N O M I C C R I S I S O S I T U A C I P R A C O V N Í C H E K O N O M I C K É K R I Z E T E

Více

Top management of the HMMC plant and representatives of

Top management of the HMMC plant and representatives of Vážení kolegové, jak jistě víte, v první polovině října probíhal v Paříži mezinárodní autosalon. Společnost Hyundai Motor Company tam během tiskové konference naznačila své budoucí směřování včetně plánu

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více