Fighting Eagle :48 SCALE PLASTIC KIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fighting Eagle 1176 1:48 SCALE PLASTIC KIT"

Transkript

1 Fighting Eagle 1176 US SUPERSIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro In ctober 1965 the requirements for air superiority fighter were issued by U. S. Air Force. These were followed by the request for proposals that called fo the new aircraft with both air-to-air and air-to-ground capabilities.many studies were elaborated but none of them was accepted by the Air Force. In 1967 two-engined MiG-25 was put into the service by Soviet Union. U.S. representative considered this aircraft an air superiority fighter and they realized that only F-4 Phamntom is able to deal with the new Soviet fighter. Moreover the visual contact with the MiG-25 was necessary as Phantoms couldn t engage targets at long range. Early F-4 produced prior to the Vietnam war didn t have any internal guns or cannons. It was clear that the new fighter has to be developed So U.S. Air Force was looking for the sucessor of Phantom and the requirements for the F-X air superiority fighter were issued. Four companies joined the competition. The result of the competition were announced on December 23, The winner of the USAFs Fighter-Experiment (F-X) study was the McDonnell Douglas design. As required the new aircraft was designed to gain and maintain superiority in aerial combat through a mixture of maneuverability, acceleration, range, weapons and advanced avionics. Flight test program started on July 27, 1972 when the prototype made its maiden flight from Edwards AFB, CA. Two-seat version followed in July, The test were a succes and McDonnell Douglass fighter was accepted by USAF under designation F-15 Eagle. The deliveries of production F-15s begun on ovember 4, 1974 when the 555th Tactical Fighter Training Squadron / 58th Tactical Training Wing at Luke AFB, AZ obtained very first Eagle. The 27th Tactical Fighter Squadron Langley AFB, VA became the first operational user of the F-15. First aircraft was dellivered to this unit on January 9, The former designation F-15 for single-seater and TF-15 for two-seater was changed to F-15A and F-15B when F-15C arrived in The typical armament was a M61 Vulcan 20 mm gun and four AIM-7 Sparrow missiles. The first flight of the F-15C model was Feb. 27, The F-15D, a combat-capable two-seat trainer version, first flew on June 19, F-15E is an all-weather multirole fighter. It was developed in the 1980s by McDonnell Douglas at its own cost. Is intended for long-range, high speed interdiction without relying on escort or electronic warfare aircraft. The second cockpit occupied by Weapon Systems fficer was added behind the pilot s seat. The armament consists of a M61 Vulcan mounted in the starboard wing root. Various missiles, bombs and pods can be attached to the hardpoints on the wings and fuselage. The USAF deployed F-15Cs, Ds and Es to the Persian Gulf in 1991 to participace in peration Desert Storm. The single-seat F-15C was used as an air superiority fighter while F-15E conducted air-to-ground attacks and flew mainly at night. Their target were modified SCUD missile launchers and artillery sites ussualy found using the LATIR system. During peration Desert Storm F-15Cs achieved 34 confirmed kills of Iraqi aircraft. These were destroyed mostly by missiles. The F-15 jockeys are credited with five MiG-29 Fulcrums, two MiG-25 Foxbats, eight MiG-23 Floggers, two MiG-21 Fishbeds, two Su-25 Frogfoots, four Su-22 Fitters, one Su-7, six Mirage F1s, one Il-76 cargo plane, one Pilatus PC-9 trainer, and two Mi-8 helicopters. Apart of the U.S. forces only Royal Saudi Air Force flew F-15Cs. RSAF pilots achieved two more kills. F-15s also participated in AT military operation against the Federal Republic of Yugoslavia during the Kosovo War. F-15Cs shot down four Yugoslav MiG-29s using AIM-120 AMRAAM missiles. o other fact tells more about the F-15 quality than that none F-15 has been lost in any air to air combat. In addition to the USAF and Saudi Arabia, the F-15 is flown by Israel and Japan. úvodem V roce 1965 vydalo U.S. Air Force požadavky na letoun k vybojování vzdušné pøevahy. ásledovány byly poptávkou na letoun, který byl vhodný jak pro vzdušné souboje, tak pro útoky proti pozemním cílùm. Vypracována byla øada konceptù, ale ani jeden z nich nebyl USAF pøijat. V roce 1967 se v sovìtské výzbroji objevil dvoumotorový typ MiG-25. Pøedstavitelé USAF se domnívali, že jde o taktický stíhací letoun. Zároveò vyšlo najevo, že MiGu-25 se mùže postavit pouze F-4 Phantom, ovšem pouze za pøedpokladu vizuálního kontaktu mezi obìma stroji. Phantomy totiž nedokázaly bojovat na delší vzdálenosti. Rané F-4 vyrobené pøed válkou ve Vietnamu navíc nenesly žádnou pevnou hlavòovou výzbroj. Vyvstala tedy potøeba vyvinout nový stíhací letoun. U.S. Air Force tedy zaèala hledat nástupce Phantomu a vydala specifikace na taktický stíhací letoun F-X. Do soutìže se zapojily ètyøi spoleènosti. Výsledky soutìže byly vyhlášeny 23. prosince Vítìzem na provedení studie F-X se stala spoleènost McDonnell Douglas se svým projektem. Jak bylo požadováno, nový letoun mìl vybojovat a udržet vzdušnou pøevahu ve vzdušných soubojích s využitím obratnosti, výkonu motorù, doletu, výzbroje a pokroèilé avioniky. Program letových testù byl zahájen 27. èervence 1972, kdy se na základnì Edwards AFB do vzduchu poprvé dostal prototyp letounu. V èervenci 1973 následovala dvoumístná verze. Testy probìhly úspìšnì a stíhaèka byla pøijata do služby u USAF pod oznaèením F-15 Eagle. Dodávky sériových F-15 zaèaly 4. listopadu 1974, kdy 555th Tactical Fighter Training Squadron / 58th Tactical Training Wing ze základny Luke AFB dostala svùj první Eagle. První operaèní jednotkou se stala 27th Tactical Fighter Squadron ze základny Langley AFB. Ta své F-15 dostala poèínaje 9. lednem Pùvodní oznaèení F-15 pro jednomístné a TF-15 pro dvoumístné stroje se zmìnilo na F-15A, respektive F-15B v roce 1979, spoleènì s pøíchodem pokroèilejší verze F-15C. Typickou výzbrojí tìchto F-15 byl 20mm kanon M61 Vulcan a ètveøice øízených støel AIM-7 Sparrow. První let verze F-15C probìhl 27. února F-15D byla dvoumístnou cviènou verzí, pøípadnì plnì využitelnou v boji. Do vzduchu se poprvé dostala 19. èervna F-15E je víceúèelovým stíhacím letounem použitelným za nepøíznivých povìtrnostních podmínek. McDonnell Douglas jej vyvinul na vlastní náklady v roce Je urèen k rychlým úderùm na delší vzdálenosti bez nutnosti asistence ze strany doprovodných stíhaèù èi letounù pro elektronický boj. Za pilotovým kokpitem se objevilo pracovištì operátora zbraòových systémù. Výzbroj pøedstavuje 20mm kanon M61 Vulcan v koøeni køídla. a závìsníky pod køídlem a trupem lze podvìsit pestrou smìs raket, pum èi kontejnerù. V roce 1991 USAF nasadilo své F-15C, D a E v operaci Pouštní bouøe v Perském zálivu. Jednomístné F-15C létaly v roli taktického stíhaèe, F-15E pak podnikaly útoky na pozemní cíle, zejména pod rouškou tmy. Jejich cíli byly vypouštìcí zaøízení pro rakety SCUD a dìlostøelecká postavení. Vyhledávány byly pomocí kontejneru se systémem LATIR. Bìhem operace Pouštní bouøe dosáhly F-15C celkem 34 potvrzených sestøelù iráckých letounù. Znièeny byly pøedevším prostøednictvím øízených støel. Piloti F-15 si pøipsali pìt MiGù-29, dva MiGy-25, osm MiGù- 23, dva MiGy-21, dva Su-25, jeden Su-7, šest Mirage F1, jeden dopravní Il-76, jeden cvièný Pilatus PC-9 a dva vrtulníky Mi-8. Kromì USAF zde s F-15 operovalo ještì Royal Saudi Air Force, jehož piloti mají pøiznány další dva sestøely. F-15 se též podílely na vojenských operacích AT nad bývalou Jugoslávií bìhem války v Kosovu. Zde F-15 sestøelily dva jugoslávské MiGy-29 za použití støel AIM-120 AMRAAM. ic nehovoøí o kvalitì F-15 Eagle natolik jako fakt, že ani jeden stroj tohoto typu nebyl ztracen ve vzdušném souboji s nepøítelem. Vedle USA a Saúdské Arábie létají F-15 ve výzbroji Izraele a Japonska.

2 ATTETI UPZRÌÍ ACHTUG ATTETI Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated room. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head. Pred zapocetím stavby si peclive prostudujte stavební návod. Pri používání barev a lepidel pracujte v dobre vetrané místnosti. Lepidla ani barvy nepoužívejte v blízkosti otevreného ohne. Model není urcen malým detem, mohlo by dojít k požití drobných dílu. Iire soigneusement la fiche d instructions avant d assembler. e pas utiliser de colle ou de peinture a ` proximité d une flamme nue, et aérer la piece de temps en temps. Garder hors de portée des enfants en bas âge. e pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur l a t ete. Von dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit Belüftung öffnen. Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen. ISTRUCTI SIGS ISTR. SYMBLY ISTRUKTI SIBILDE SYMBLES PTIAL VLBA FACULTATIF ACH BELIEBE BED HUT PLIER SIL VUS PLAIT BITTE BIEGE PE HLE VYVRTAT TVR FAIRE U TRU FFE SYMETRICAL ASSEMBLY SYMETRICKÁ MTÁŽ MTAGE SYMÉTRIQUE SYMMETRISCHE AUFBAU TCH ZÁØEZ L ICISI DER EISCHITT REMVE DØÍZUT RETIRER ETFERE APPLY EDUARD MASK AD PAIT PUŽÍT EDUARD MASK ABARVIT PARTS DÍLY TEILE PIECES PLASTIC PARTS A> B> C> D> G> H> J> K> 2 pcs. M> L> RP - RESI PARTS eduard PE - PHT ETCHED DETAIL PARTS FILM pcs. 7 2 pcs. 8 2 pcs. 9 2 pcs. 2 pcs pcs. CLURS BARVY FARBE PEITURE GSi Creos (GUZE) AQUEUS Mr.CLR AQUEUS Mr.CLR Mr.METAL CLR H TIRE BLACK DARK IR H 3 C3 RED H 81 C55 KHAKI Mr. CLR SUPER METALLIC H 4 C4 YELLW H 305 C305 SM06 CHRME SILVER 2 H C H 26 C66 BRIGHT GREE H C 2 H 52 C38 LIVE DRAB

3 A PE62 B 3 pcs. 3 pcs. PE62 PE37 PE36 PE72 PE42 PE39 C PE64 PE84 PE64 A 2 pcs. PE83 PE40 - MARKIG A LY PE41 PE40 PE38 PE39 PE39 B 3 pcs. PE60 PE63 A PE55 PE80 PE56 D26 0,3 mm D26 PE81 PE52 C D K D PE73 PE59 2 D26 PE58 D26 PE78 PE61 D8 PE76 PE75 B3 B4 PE44 2 pcs. PE50 PE54 PE43 PE79 PE82 PE91 3 pcs. PE92 PE53 3 pcs. 3

4 B17 B3 E g B4 D H TIRE BLACK RP5 SM06 CHRME SILVER E D26 D12 K21 DARK IR PE74 K21 L1 J24 D14 J22 A2 A1, A2 A1, A2 A1 J17 4

5 RP8 RP9 RP8 H 28 C61 METAL BLACK 15 pcs. PE117 PE98 RP11 DARK IR RP11 PE0 DARK IR PE97 PE2 H 28 C61 METAL BLACK RP DARK IR RP D23 C4 B6 A3 A4 C2 C3 B7 5

6 film film PE1 PE4 PE1 M6 M5 PE35 PE4 H C 2 SM06 CHRME SILVER 70% 30% H C + B D19 PE122 PE77 PE57 PE120 C5 C7 B13 H5 K18 B8 H7 H C8 H8 B5 D15 C6 H6 6 B12 H9

7 plastic B9 B11 plastic PE5 PE48 PE122 PE67 PE3 plastic PE3 PE51 PE69 PE93 PE94 APPLY DECAL o. 2 - MARKIG A o MARKIG B o MARKIG C o MARKIG D wire PE122 PE120 PE120 PE96 A6 A5 M21 B15 B14 D18 SM06 CHRME SILVER RP7 RP6 H TIRE BLACK M29 D17 D20 D21 PE45 PE46 A1 PE49 PE88 PE87 PE1 PE49 PE85 PE86 fill PE114 fill PE115 A1 PE65 PE66 7

8 F 2 psc. K27 G 2 psc. M11 H 2 psc. K28 K26 DARK IR DARK IR K25 M9 DARK IR M DARK IR DARK IR H C DARK IR K2 DARK IR H C K27 H C K1 K24 K28 DARK IR DARK IR M9 M27 2 psc. 2 psc. M25 J 2 psc. K H C L K30 H C K31 K14 H C M26 DARK IR K15 K15 H C DARK IR DARK IR K29 K31 M28 M27 J44 K30 H C K19 H C M26 DARK IR H C M7 H 28 C61 METAL BLACK PE113 H J44 L F G K42 K42 J K C4 C3 J J15 H 28 C61 METAL BLACK A1 8

9 PE15 PE22 PE6 PE27 H 81 C55 KHAKI PE24 PE28 2 PE PE15 RP1 PE31 PE12 2 PE33 PE32 PE20 PE17 RP4 PE30 H 26 C66 BRIGHT GREE RP2 PE95 PE PE18 PE29 PE34 PE7 PE14 PE21 PE34 PE9 RP1 PE11 PE19 PE23 PE PE PE1 PE18 2 = RP3 2 PE13 H 52 C38 LIVE DRAB PE7 PE14 RP2 PE4 PE5 PE26 PE25 PE2, PE3 x PE2 PE2 PE3 PE2, PE3 PE8 PE3 G4 G4 PE70 PE71 RP2 PE59 PE68 2 G3 H 3 C3 RED D23 D24 SM06 CHRME SILVER G4 M21 D27 2 K17 9

10 eduard G3 RP5 A2 G4 RP6 + RP7 2 pcs. PE136* * only Marked PE parts for MARKIG A PE132* PE7* PE121* PE112* PE123* PE125* PE129* PE121* PE135 PE7* PE1* PE133* PE111* PE90 PE6* PE137* PE118* PE126* PE135 PE129* PE119* PE131* PE118* PE119* PE129* PE130* PE131* PE8* decal PE47 PE9* PE127 PE126* decal PE138 PE130* PE129* PE1* PE99 decal x PE89 PE125* PE128* PE124* PE134* decal PE47 PE8*

11 A -C Series, s/n , Flown by Col. Jeff Silver, C of 137th Fighter Wing, regon Air ational Guard, Kingsley Field, 2012 This aircraft is flown by the regon Air ational Guard at Kingsley Field near Klamath Falls. It is the personal mount of Col. Jeff Silver, the C of this unit. Silver flew this airplane during the Reno Air Races in September, This aircraft wears the badges of its owners. The Air ational Guard patch is on the starboard engine intake, the 173rd FW patch on the port one was flown by the 32nd TFS at Soesterberg AFB in the past. Kingsley Field is named after David R. Kingsley, a native of regon. He served as bombardier aboard a B-17 during WWII and died in an attack on the Ploesti oil refineries in Romania on July 23, He was awarded the Medal of Honor for bravery during the attack, when his aircraft was downed by AA fire. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A 13 H % 20% H H % 30% H % 20% H H % 30% H % 30% H % 20% H H S153 S158 S152 S156 S159 S155 S157 S154 2 H3 3 70% 30% H % 20% H H H % 20% H H % 30% H % 20% H H FS STAILESS H3 3 DARK IR 70% 30% H BLACK H % 30% H FS % 20% H H FS eduard 11

12 B -C-25-MC Series, s/n , Flown by Lt.Col. Jack Fry, C of 53rd TFS, Bitburg AFB, Germany, Early Eighties This aircraft was based at Bitburg, Western Germany, in the early eighties. This unit was a part of the US occupation forces, specifically the 53rd Tactical Fighter Squadron / 36th Tactical Fighter Wing. With the first Gulf War outbreak, some F-15s of the 36th TFW were sent to Saudi Arabia and participated in the victory over Saddam Hussein's armed forces. The wing's pilots managed to down eleven enemy airplanes. The Tiger motif was present on the tail in 1981 / 1982, and the unit was a AT Tiger Association member until 1999 when it was deactivated found its way back to the States, and in 2008 belonged to the 58th FS at ellis AFB, among others. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A H H 25 H H 20 H3 3 H H H H H FS FS H FS H STAILESS DARK IR YELLW H4 4 eduard

13 C -A Series, s/n , Flown by Lt.Col. John Kugler, C of 318th FIS, Castle AFB, ctober, 1988 The 318th Fighter Interceptor Squadron was equipped with the F-15 in 1983 and flew this type till its deactivation on December 7, The unit was based at McChord AFB from August, This air base wittnessed the crash landing of in 1986, when the undecarriage failed to fully deploy. A part of the 318th FIS aircraft was stationed at Castle AFB, CA from 1981 onwards. This particular F-15 was photographed there in When the 318th FIS was deactivated, its F-15s and their role of defending the US west coast was transferred to the units of the regon AG, notably the 123rd FIS / 142nd FIG. The patch on the starboard engine intake belongs to the 1st Air Force, while the twin tails sport a stylized compass rose with the Tactical Air Command badge in its centre. The rose began to appear in the middle of the seventies, and the TAC badge in 1979 when the 318th FIS was subordinated to this Command. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A H H H 35 H3 3 H H H H FS FS H STAILESS DARK IR FS H3 3 eduard 13

14 D -C-24-MC Series, s/n , Flown by Col. Lee Alton, C of 32nd TFS, Soesterberg AB, the etherlands, Late Eighties The 32nd Tactical Fighter Squadron transitioned to the F-15 in 1979 and flew the early model till 1983, when C models were adopted. The squadron was based in Soesterberg AB near Utrecht till September, This aircraft was sold to the Royal Saudi Air Force on September 13, 1990 and moved to the Arabian peninsula the same month. This change was prompted by the Iraqi invasion of Kuwait on August 1, When the first Gulf War was over, the 32nd returned to the etherlands and obtained F-15A MSIPs. In 1993 the US military presence in the etherlands came to an end. The 32nd TFS was disbanded and their F-15s were transferred to the 1st FS based in tis AFB, MT. ÈESKU VERZI TEXTU ALEZETE A 50 H 43 H H 21 H3 3 H H H H 46 FS FS H STAILESS DARK IR FS H3 3 eduard

15 CLSE PE EGAGE DAMPEER RELEASE DETET RESET LCKED AFT DAMPEER AIM-9 STRIKER AFT DETET EGAGE EGAGE EGAGE EGAGE DETET AIM-9 CTR HK ETRY AIM-9X AIM-120 UMBILICAL HK ETRY CHECK ATEA PSITI PRIR T FULL EXTESI F RADME HK ETRY AIM-9X AIM-120 UMBILICAL AIM-9 CTR HK ETRY AFT DETET R E D T PAIT STEP UPPER PYL ATTACH P U S H TSEP CAPY ULCK BEFRE ULCK RTATE CAPY CTRL HADLE T UP HYDRAULIC PWER MUST BE FF BEFRE STADIG I THIS AREA HI S T FIT T IG HI S T FITTIG R REMVABLE PRTECTIVE CVERI GS MUST B E APPLIED BEFRE WALKIG I TH IS AREA GRI D L EG TH GRI D L EGT H V EP P U S H DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG GRID L EGT H 12 H I S T FI TTI G WALKWAY STEP WALKWAY S T E P WARIG HT AIR EXHAUST S T STEP STEP ARMAMET AIM-9 STRIKER EGAGE EGAGE EGAGE EGAGE DETET AFT DAMPEER DAMPEER RELEASE DETET RESET LCKED EGAGE CLSE PE D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY STEP PULL T HADLE EXTED CABLE 8 FT & PULL T JETTIS CAPY FREE FALLIG STEPS LWED BY HAD PUSH T PE DR CAPY JETIS HADLE ISIDE CABI PRESSURE TEST PIT ISIDE D A GER STP RELEASE BUTT PUSH WHE HATCHED 115/200 VAC 400 HZ. 30 DAGER DW HLD DAEG R UP PUSH LCK CAPY CTRL HADLE LIFT DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG STEP STEP WARIG THIS AIRCRAFT CTAIS A CARTRIDGE- ACTUATED EMERGECY ESCAPE SYSTEM EQUIPPED WITH EXPLSIVE CHARGES. SEE ( T.. IF-15C-2-4 ) FR CMLETE ISTRUCTIS DAGER STAY CLEAR F GEAR DRS AT ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR DR PEIG AD CLSIG AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS U.S. AIR FRCE F-15A-25-MC SERIAL A SERVICE THIS AIRCRAFT WITH GRADE JP-4 FUEL, REF T.. 42B D T USE GRUDIG RECEPTACLE DURIG EGIE PERATI DR MUST BE CLSED DURIG ILET DUCT RAMP CHECKUT THE ILET DUCT AD A 25 FT ADJACET AREA MUST BE FREE F ALL LSE BJECTS PERIR T AD DURIG EGIE PERATI DRS FRWARD F ILET DUCTS MUST BE CLSED DURIG EGIE PERATI PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY E P S T E P WARIG WHE WRKIG I THIS AREA 1. D T APPLY HYDRAULIC PWER T AIRPLAE. 2. ISTALL HYDRAULIC SYSTEMS GRUD SAFETY LCK PPPET 8 F RLS VALVE I DR 89 R WALKWAY ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR HISTIG ARE ISTALLED. SEE T 1F-15C-2-09JG-00-1 WALKWAY STEP FUSELAGE LIFT ESU R E M I IMU M STR U C T U R AL A CC E S S DR S FR H ISTIG A RE ISTA L LED. S EE T 1F-15C-2-09J G S TEP P W 12 I U GRIE D L G T H P U S H G R I D L E GT H GR ID LE GTH I T P U S H UPPER PYL ATTACH ARMIG 30 I SLEID HK DAGER STAY CLEAR F GEAR DRS AT ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR DR PEIG AD CLSIG AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS WARIG PERFRM STRAY VLTAGE TEST BEFRE ISERTIG CARTRIDGE 14 I HK BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID BMB RACK STRE MAUAL RELEASE PYL MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS ULCK LCK IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK H-515 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM ARMIG SLEID MLG TIRE WARIG D T ULCK HK EXCEPT T DWLAD PYL ITRGE PYL BREETCH CARTRIDGE RETAIERS PYL GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK T PREVET EMERGECY GEERATR PERATI APPLY ELECTRICAL PWER BEFRE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE BMB RACK STRE MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID 14 I HK 30 I ARMIG HK SLEID PUSH ACCESS FR FIRE EXTIGUISHIG ARMIG 30 I SLEID HK WARIG HT AIR EXHAUST 14 I HK WARIG PERFRM STRAY VLTAGE TEST BEFRE ISERTIG CARTRIDGE ARMIG SLEID BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE BMB RACK STRE MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS DAGER ARRESTIG HK IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK WARIG D T ULCK HK EXCEPT T DWLAD PYL ARMIG SLEID SLIG ATTACH PITS SLIG ATTACH PITS RADME - HADLE WITH CARE SLIG ATTACH PITS SLIG ATTACH PITS ARMIG SLEID IF RED SHAFT IS VISIBLE LIKAGE IS ULATCHED 30 I HK BMB RACK STRE MAUAL RELEASE BMB RACK CARTRIDGE RETAIERS BMB RACK GRUD SAFETY PI HLE ARMIG SLEID 14 I HK 30 I ARMIG HK SLEID Fighting Eagle STECIL VARIATS S28 S98 S29 S46 S143* S159 S28 S30 S2 S E T P * Marked stencils for marking A only S0 S1 S8 S114 WALKWAY WALKWAY STEP STEP WALKWAY WALKWAY STEP STEP S114 S22 S149 S7 S56 S6 S9 S115 S1 S37 S94 S118 S146* S50 STEP STEP S50 S22 S95 S6 S56 S7 S77 STEP D TP AI T T S E P S1 STEP STEP DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG WIG STEP STEP STEP WARIG ISTALL SPEED BRAKE SAFETY STRUT ACTUATR AD RELIEVE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE BEFRE WRKIG UDER SPEED BRAKE WARIG ISTALL SPEED BRAKE SAFETY STRUT ACTUATR AD RELIEVE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE BEFRE WRKIG UDER SPEED BRAKE STEP T S E P D T PAIT ST EP S77 S113 S TEP S T EP STEP ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR HISTIG ARE ISTALLED. SEE T 1F-15C-2-09JG-00-1 FUSELAGE LIFT STEP STEP FUSELAGE STEP STEP ST EP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP WARIG ST Y CLEAR F A CT L SURFAC S WHE HYDRAULI C PRESSUR E IS APPLIED WARIG STA Y CLEA R F CTR L SU RFAC ES WHE HY DRA UL IC PR ESSURE IS APPLIED P U S H WA IG P U S H W ER MUS FF THIS AREA YD ULI EFR A W A R IG WALKWAY CA TI R E MV A BLE PRTE CT IVE C V E RIG S MU S T BE APP L IED B EF R E WA L KI G I THIS A RE A WALKWAY HIST F IT T IG H IST FITTI G H IS FITTIG STEP S19 STE P S88 STEP STEP S S69 S52 S1 S144* S51 S S70 S TEP S TEP S88 S93 S87 S113 STEP S50 STEP S84 HAD HLD STEP ST EP HAD H LD S84 S1 S1 S123 S123 S1 S27 S143* S1 S1 S143* S27 S2 S42 S43 S147* S2x S3 S3 S148* S1 S64 S1 S1 REM ABL RTECTIVE CVERIGS MUST BE APPLIED BEF REWAL KIG I THIS AREA WALKWAY CAUT RE M VABL EP RTE C TIVE C V ERI G S MUST BE AP P LIED BEF R E W A LKI GI THS I ARE A WAL K WAY T S E P T P S E WARIG HYDRAUL ICP WER MUST B EF F BEFRE STADI G I THIS AREA USE LY -MAGETIC FASTEERS USE LY -MAGETIC FASTEERS WAR G HYDRAULIC ERM UST BE FF BEF RE STADIG T H IS A R EA T P S E S64 S3 P U S H S73 S20 S74 P U S H S3 S144* S145* S3 S3 S145* S144* S59 S159 S120 S130 S125* S90 S128 S26 S33 S45 Marking B S54 Marking C S129 Marking D S81 S47 S4 S127* S36 S65 S S69 S134* S96 S63 S63 RESCUE S75 S132* S89 S76 S78 S17 S79 S80 S9 S18 S82 S60 S55 S58 S18 S8 S67 S6 S53 S24 S142 S133* S141 S122 S37 S25 S140* eduard 15

16 HAD HLD RADME - HADLE WITH CARE SLIG ATTACH PITS SLIG ATTACH PITS SPECIAL AREAS DATE CMPLETED MCDELL EXTERIR MLDLIE SE RADME. * RADME CATIG CLR DARK FLAP & AILER CTRL SURFACE ECLSURES. CUTUTS. ETC.,- * CLR DARK SPEEDBRAKE WELL UDERSIDE. VERTICAL FI MATIG RUDDER ECLSURES - * CLR LIGHT GU CMPARTMET. LG MLG WELLS * (17875 ISIGIA ) LG MLG-MIL-P EPXY PRIMER. * (17875 ISIGIA ) WHEELS-MIL-L (17038 BLACK LACQUER) EGIE AIR ITAKE DUCT - * CLR & * MMS-405 EPXY PRIMER MMS-420 ALIPHATIC CLR DARK PLYURETHAE EAMEL CLR LIGHT SPECIFICATIS & & & LIGHT CCKPIT- * ( BLACK) ITERIR SURFACES MMS-425 EPXY PRIMER & DAGER ARRESTIG HK WARIG HT AIR EXHAUST GRID LEGTH GRID LEGTH GRID LEGTH 12 PUSH ACCESS FR FIRE EXTIGUISHIG CMD GRUD SAFETY SWITCH GRUD EARTH HERE H-515 ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR JACKIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG (MIL L-7000C) AIR & IL VAPR DISCHARGE MD PLATE T PREVET EMERGECY GEERATR PERATI APPLY ELECTRICAL PWER BEFRE UTILITY HYDRAULIC PRESSURE MD PLATE CVERGET EXHAUST ZZLE CTRL GAS GEERATR FUEL DRAI AUGMETR FUEL DRAI LIQUID ATTACH JFS HADLIG ADAPTER HERE LIQUID ACCESS FR FIRE EXTIGUISHER PUSH DISCECT ELECTRICAL WIRIG BEFRE REMVIG DR JFS CMBUSTER DRAI WARIG JET FUEL STARTER EXHAUST EMERGECY ARRESTIG HK GRUD MAUAL RELEASE HADLE ITRGE MLG TIRE DR PEIG AD CLSIG STAY CLEAR F GEAR DRS AT F (MIL L-7000C) H-515 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM ATTACH JFS HADLIG ADAPTER HERE MD PLATE MD PLATE AIR & IL VAPR DISCHARGE CVERGET EXHAUST ZZLE CTRL ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR JACKIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG-00-1 GAS GEERATR FUEL DRAI AUGMETR FUEL DRAI DAGER CMD GRUD SAFETY SWITCH STAY CLEAR F GEAR DRS AT ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR DR PEIG AD CLSIG AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS H IST F I T T I G 12 G ID LEGTH R GRID LEGTH G RID LEGTH H IST F I T T I G H IST F I T T I G GU GRUD SAFETY PI I FUSELAGE LIFT ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR HISTIG ARE ISTALLED. SEE T 1F-15C-2-09JG-00-1 WARIG WHE WRKIG I THIS AREA 1. D T APPLY HYDRAULIC PWER T AIRPLAE. 2. ISTALL HYDRAULIC SYSTEMS GRUD SAFETY LCK PPPET 8 F RLS VALVE I DR 89 R ARI DRS FRWARD F ILET DUCTS MUST BE CLSED DURIG EGIE PERATI PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY THE ILET DUCT AD A 25 FT ADJACET AREA MUST BE FREE F ALL LSE BJECTS PERIR T AD DURIG EGIE PERATI DR MUST BE CLSED DURIG ILET DUCT RAMP CHECKUT LG TIRE ITRGE WARIG THIS AIRCRAFT CTAIS A CARTRIDGE- ACTUATED EMERGECY ESCAPE SYSTEM EQUIPPED WITH EXPLSIVE CHARGES. SEE ( T.. IF-15C-2-4 ) FR CMLETE ISTRUCTIS LIFT HERE LIFT HERE LIFT HERE D A GER DAGER DER AG WARIG LY QUALIFIED PERSEL ARE AUTHRIZED T SERVISE XYGE SYSTEM LIFT HERE SLIG ATTACH PITS PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY LIQUID 38 PSI 2 1KG/CM LITERS D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT SLIG ATTACH PITS D T PAIT Fighting Eagle STECIL VARIATS Main landing gear Cover -inside ose landing gear Main landing gear Cover -inside CHECK ATEA PSITI PRIR T FULL EXTESI F RADME S75 S31 S49 WAR G Do ot Remoepn v i Wt i hw ig ht nw heels W G D o ot R emvepn o i W ithw igh t n W h eels S3 S3 S5 ARMAMET S89 ose landing gear S7 S76 S11 S137* S14 S39 D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT WARIG LY QUALIFIED PERSEL ARE AUTHRIZED T SERVISE XYGE SYSTEM 38 PSI 2 1KG/CM LITERS ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR JACKIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG-00-1 WARIG LIQUID XYGE VET D T CLSE DRS 3L R 3R AFTER RADME LCK BLTS ARE BACKED UT R DAMAGE T DR LATCHES WILL RESULT S76 S48 S23 S15 S7 S56 S6 S4 S5 CABI PRESSURE TEST PIT ISIDE 115/200 VAC 400 HZ. 30 S80 S9 S6 136* S12 S135* S86 S60 S58 S55 DRS FRWARD F ILET DR MUST BE DUCTS MUST BE CLSED CLSED DURIG ILET DURIG EGIE PERATI DUCT RAMP CHECKUT PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY ITRGE ESURE MIIMUM STRUCTURAL ACCESS DRS FR TWIG ARE ISTALLED SEE T.. 1F-15C-2-09JG-00-1 PLYALPHA LEFI GRUD EARTH HERE S4 DAGER ALL TIMES ULESS SAFETY PIS ARE ISTALLED, REFER T MAITEACE MAUAL FR AD SAFETY PI ISTALLATI ISTRUCTIS D T USE GRUDIG RECEPTACLE DURIG EGIE PERATI PRBE T BE HADLED BY AUTHRIZED PERSEL LY DR MUST BE CLSED DURIG ILET DUCT RAMP CHECKUT DRS FRWARD F ILET DUCTS MUST BE CLSED DURIG EGIE PERATI GRUD EARTH HERE S82 S5 S60 S58 S55 S34 S21 S13 S5 S72 S72 S22 S117 S117 S94 S93 S72 S72 S117 S95 S6 S56 S7 S117 S21 S83 S91 S91 S93 S87 S5 S21 S34 57 S5 S5 GRUD EARTH HERE S4 S21 S8 S7 S35 S7 S6 S21 S123 S84 S1 S48 S11 S137* S35 S40 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM S (MIL L-7000C) SERVICE WITH MIL-L-7808G LUBRICATIG IL S32 S138* S2 GRUD EARTH HERE SERVICE WITH MIL-L-7808G LUBRICATIG IL (MIL L-7000C) ITRGE S9 S40 S3 S48 S11 S137* S35 S7 S139* S8 S7 S139* S1 S1 S38 S99 S99 S5 S84 HA D HLD S123 S40 S35 S111 S0 S97 S8 H-515 MAX FILLIG PRESSURE PSI 5.06 KG/CM MAX FILLIG RATE 0,75 GPM ARRESTIG HK DAMPER & ACTUATR EMERGECY ARRESTIG HK UPLATCH SAFETY PI HLE ITRGE ARRESTIG HK DAMPER S6 S0 S40 S97 S35 S112 S61 HIST FITTIG HIST FITTIG HIST FITTIG S62 S63 S20 S41 S20 S63 S96 S64 S x S92 S70 S S134* S66 S36 S4 S127* S47 S33 S120 S59 S159 S151 S25 S140* S37 S150* S24 S141* S53 S6 S67 S8 S133* S18 S58 S55 S60 S68 S6 S26 S124* S S126* S39 S78 S14 S131* S76 eduard EDUARD M.A., Printed in Czech Republic

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. -

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. - 742 SpitfireMk.VI 1/72 A> 70120 A PLASTICPARTS B> 70120 B C> 70120 C D> F> E> 70120 D 70120 E GUNZE 70120 F H4 C4 YELLOW H12 H13 C3 FLAT RED H33 C81 RUSSET H51 C11 LIGHT GULL GRAY H71 C21 MIDDLE STONE

Více

PLASTIC PARTS. Mr.COLOR BLACK RED YELLOW SILVER RLM70 BLACK GREEN FLAT BLACK RED BROWN RLM02 GRAY RLM66 BLACK GRAY RLM76 LIGHT BLUE TIRE BLACK

PLASTIC PARTS. Mr.COLOR BLACK RED YELLOW SILVER RLM70 BLACK GREEN FLAT BLACK RED BROWN RLM02 GRAY RLM66 BLACK GRAY RLM76 LIGHT BLUE TIRE BLACK 0 eduard Fw 90D- : WEEKEND PLASTIC PARTS EDITION Q> N> W> 0 0 9 V> 9 9 0 X> 0 9 0 0 9 9 0 9 0 9 Y> 9 0 0 9 C C C C C C C C C 0 ATTENTION 9 UPOZORNENÍ Mr.COLOR BLACK RED YELLOW SILVER RLM0 BLACK GREEN FLAT

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 8412 1:48 MiG-21R PLASTIC PARTS A> C> D> 820 A 820 C 820 D eduard WEEKEND EDITION E> 2 pcs. 820 E F> 820 F G> 820 G SF - SUPER FABRIC H> P> 820 P R> 820 H 820 R C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 3741 1:35 Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II PLASTIC PARTS A> B> C> D> eduard WEEKEND EDITION E> F> G> 2 pcs. H> 2 pcs. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 826 :8 MiG-2MF PLASTIC PARTS eduard WEEKEND EDITION PLASTIC PARTS A> B> C> D> E> 2 pcs. F> G> H> C C3 C C5 Mr.COLOR WHITE RED YELLOW BLUE LIGHT GRAY C3 NEUTRAL GRAY GREEN FLAT BLACK C3 SKY BLUE C7 CLEAR

Více

Striking Eagles :48 SCALE PLASTIC KIT

Striking Eagles :48 SCALE PLASTIC KIT Striking Eagles 1177 US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro In October 1965 the requirements for air superiority fighter were issued by U. S. Air Force. These were followed by the request for

Více

C11 LIGHT GRAY C14 NAVY BLUE C27 INTER. GREEN C33 FLAT BLACK

C11 LIGHT GRAY C14 NAVY BLUE C27 INTER. GREEN C33 FLAT BLACK 8433 1:48 F6F-3 Hellcat PLASTIC PARTS eduard WEEKEND EDITION A> C> E> G> H> Mr.COLOR C11 LIGHT GRAY C NAVY BLUE INTER. GREEN FLAT BLACK C47 CLEAR RED C48 CLEAR YELLOW C INTER. BLUE C137 TIRE BLACK C138

Více

Aero L-39ZA Albatros

Aero L-39ZA Albatros 1/72 eduard 701 Aero L-ZA Albatros Aero L- Albatros is one of the most popular training jets in the world. Produced in large series since the early 70's, these aircraft are still in operational service

Více

PLASTIC PARTS 8170 P C2 C3 C4 C18 C41 C54 C60

PLASTIC PARTS 8170 P C2 C3 C4 C18 C41 C54 C60 0 : N> eduard Fw 0D- PLASTIC PARTS P> 0 N WEEKEND 0 P EDITION R> 0 R W> 0 W 0 0 Y> 0 0 ATTENTION 0 0 0 0 0 Y 0 0 X 0 X> C C C C C C C C UPOZORNENÍ Mr.COLOR BLACK RED YELLOW RLM0 BLACK GREEN FLAT BLACK

Více

Fokker Dr.I. eduard WEEKEND EDITION

Fokker Dr.I. eduard WEEKEND EDITION 8492 1:48 intro Fokker Dr.I eduard WEEKEND EDITION The appearance of the British Sopwith Triplane at the beginning of 1917 saw the elimination as an advantage of climb and turn rates of the German Albatros

Více

eduard F.2B Brisfish 1/48

eduard F.2B Brisfish 1/48 1/48 eduard 1118 LIMITED EDITION F.B Brisfish ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in

Více

UTI MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem 7433 - NAV1

UTI MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem 7433 - NAV1 74 1:7 intro UTI MiG-15 eduard WEEKEND EDITION MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union. It played

Více

Československé patnáctky 4441

Československé patnáctky 4441 Československé patnáctky SOVIET FIGHTER :SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! úvodem MiG- se zapsal do historie československého letectví nesmazatelným písmem. Nebyl sice prvním proudovým letounem ve výzbroji

Více

A> B> C> D> E> G> UPOZORNENÍ ACHTUNG ATTENTION PLASTIC PARTS INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES

A> B> C> D> E> G> UPOZORNENÍ ACHTUNG ATTENTION PLASTIC PARTS INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES 84144 1:48 Bf 110E PLASTIC PARTS A> B> C> D> eduard WEEKEND EDITION 8200 A 8200 B 8200 C 8200 D E> G> 8200 E 8200 G F> H> 8200 F 8200 H J> 8200 J Mr.COLOR C3 C4 C5 RED YELLOW BLUE C7 BROWN C18 RLM 70 FLAT

Více

Fokker E.III 1/72. intro. úvodem

Fokker E.III 1/72. intro. úvodem 7444 1/72 Fokker E.III intro In early 1915 all of the air forces taking part in the battles over the western front, solved the problem of how combat planes could be armed. The most effective offensive

Více

#4434. MF / MiG-21 in Czechoslovak service 1/144 SCALE PLASTIC KIT SOVIET SUPERSONIC FIGHTER ÚVODEM

#4434. MF / MiG-21 in Czechoslovak service 1/144 SCALE PLASTIC KIT SOVIET SUPERSONIC FIGHTER ÚVODEM MF / MiG-21 in Czechoslovak service SOVIET SUPERSONIC FIGHTER 1/144 SCALE PLASTIC KIT ÚVODEM #4434 MiG-21 byl další konstrukcí kanceláře Mikojan-Gurjevič, která se zařadila do výzbroje Sovětského svazu,

Více

eduard L-39 Albatros LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/72

eduard L-39 Albatros LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/72 1/72 eduard 2106 LIMITED EDITION DUAL COMBO L-9 Albatros ATTENTION UPOZORNĚNÍ ACHTUNG ATTENTION GB CZ D F Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near

Více

Avia B.534 III.serie

Avia B.534 III.serie Avia B.534 III.serie 70101 CZECHOSLOVAK BIPLANE FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT úvodem Avia B.534 vznikla v roce 1934 vývojem základního typu B.34. Z této konstrukce, která byla vyrobena v malé sérii pro

Více

1/72. Northrop N-3PB SH72299

1/72. Northrop N-3PB SH72299 SH72299 Northrop N-3PB 1/72 Norsko, obnovené jako samostatný stát v roce 1905 proklamovalo ihned při svém vzniku neutralitu. Zatímco první světové válce se díky neutralitě vyhlo, během druhé světové války

Více

MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem NAV1

MiG-15. eduard WEEKEND EDITION. intro. úvodem NAV1 7423 1:72 intro MiG-15 eduard WEEKEND EDITION MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union. It played

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84144 1:48 Bf 110E PLSTIC PRTS > B> C> D> eduard WEEKEND EDITION 8200 8200 B 8200 C 8200 D E> G> 8200 E 8200 G F> H> 8200 F 8200 H J> 8200 J Mr.COLOR C3 C4 C5 RED YELLOW BLUE C7 BROWN C18 RLM 70 FLT BLCK

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84136 1:48 intro Spitfire Mk.IX late version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

FOKKER Dr.I. Wingspan 7,19 m Climb Lenght Engine Oberursel Ur II 110 HP Armament 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62

FOKKER Dr.I. Wingspan 7,19 m Climb Lenght Engine Oberursel Ur II 110 HP Armament 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62 / scale kit 0 Fokkerùv trojplošník stále zùstává jedním z nejznámìjších, nejslavnìjších i nejzáhadnìjších letadel všech dob. Jeho zrod je ponìkud zahalen v mlze mýtù a nepøesných tvrzení, nicménì je pravdou,

Více

#8079. X-1 Mach Buster 1/48 SCALE PLASTIC KIT US SUPERSONIC X-PLANE. ProfiPACK INTRO ÚVODEM

#8079. X-1 Mach Buster 1/48 SCALE PLASTIC KIT US SUPERSONIC X-PLANE. ProfiPACK INTRO ÚVODEM X-1 Mach Buster US SUPERSONIC X-PLANE 1/48 SCALE PLASTIC KIT ProfiPACK INTRO #8079 The X-1, built by the Buffalo based Bell Aircraft Corporation, came into being as a result of an initiative by the USAAF,

Více

Spad XIII American Eagle 1142

Spad XIII American Eagle 1142 Spad XIII American Eagle 42 1:48 SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! FIRST, A FEW WORDS The French SPAD S.XIII evolved as a development of the successful S.VII. With the use of the more powerful Hispano-Suiza

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Bristol Fighter :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER

Bristol Fighter :48 SCALE PLASTIC KIT BRITISH WWI FIGHTER Bristol Fighter 87 BRITISH WWI FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT intro The Bristol F.B Fighter, a British two-seat biplane fighter and reconnaissance aircraft, had its roots in Frank Barnwell s design studies,

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84136 1:48 intro Spitfire Mk.IX late version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 84137 1:48 intro Spitfire Mk.IX early version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior

Více

DH-2 8094 1:48 SCALE PLASTIC KIT

DH-2 8094 1:48 SCALE PLASTIC KIT DH-2 8094 FRENCH WWI FIGHTER :48 SCALE PLASTIC KIT eduard INTRODUCTION The Airco DH-2 was the second design of Geoffrey de Haviland. Thanks to its pusher configuration, it was the first British aircraft

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

NATO Falcons :48 SCALE PLASTIC KIT

NATO Falcons :48 SCALE PLASTIC KIT NATO Falcons 1172 US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro The F-16 Fighting Falcon is a world-wide known multirole jet fighter aircraft. Originally was developed as an air superiority day fighter

Více

Top Falcons 1173 1:48 SCALE PLASTIC KIT. E version A Block 15AM OCU, s/n 90-0947, NSAWC, NAS Fallon, 2003-2008

Top Falcons 1173 1:48 SCALE PLASTIC KIT. E version A Block 15AM OCU, s/n 90-0947, NSAWC, NAS Fallon, 2003-2008 Top Falcons 117 US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro The F-16 Fighting Falcon is a world-wide known multirole jet fighter aircraft. Originally was developed as an air superiority day fighter

Více

# Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72 SCALE PLASTIC KIT BRITISH FIGHTER. ProfiPACK ÚVODEM

# Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72 SCALE PLASTIC KIT BRITISH FIGHTER. ProfiPACK ÚVODEM Spitfire Mk.XVI Bubbletop BRITISH FIGHTER 1/72 SCALE PLASTIC KIT #70126 ProfiPACK ÚVODEM V září 1941 se na evropské obloze objevil dosud neznámý německý stíhací letoun poháněný hvězdicovým motorem. Nová

Více

Yak-1b :48 SCALE PLASTIC KIT SOVIET WWII FIGHTER

Yak-1b :48 SCALE PLASTIC KIT SOVIET WWII FIGHTER Yak-1b 1194 SOVIET WWII FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT úvodem Jak-1 má svého předchůdce v letounu I-26. Oficiální zadání požadovalo stavbu dvou prototypů. První z nich měl splňovat tyto požadavky: maximální

Více

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA:

211. TAKTICKÁ LETKA BY TÍMTO RÁDA PODĚKOVALA: 2 1 1. t a k t i c k á l e t k a 2009 211. Ta k t i c k á le t k a Předchůdkyně 211. taktické letky, 41. stíhací letka, byla založena 1. ledna 1995 během reorganizace Vzdušných sil Armády České republiky.

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 8417 1:48 intro Spitfire Mk.IX early version eduard WEEKEND EDITION In September 1941, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

MiG-15bis Bunny Racer EDUARD FIGHTER

MiG-15bis Bunny Racer EDUARD FIGHTER MiG-15bis Bunny Racer EDUARD FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT BFC 009 eduard intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist

Více

SH32016 Mohawk Mk.IV

SH32016 Mohawk Mk.IV NÁVOD / INSTRUCTION SH06 Mohawk Mk.IV When the war had broke out both Great Britain and France begun to strengthen their air forces. This was achieved not only by increasing of the domestic aircraft production

Více

Su-7BKL/BMK 1148 SOVIET FIGHTER- BOMBERS 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Su-7BKL/BMK 1148 SOVIET FIGHTER- BOMBERS 1:48 SCALE PLASTIC KIT Su-7BKL/BMK 1148 SOVIET FIGHTER- BOMBERS 1:48 SCALE PLASTIC KIT intro On May 14, 1953 P. O. Sukhoi was ordered to lead the OKB-1 design bureau as successor to V. V. Kondratienko. This design bureau was

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Bundesfighter 1195. úvodem US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT

Bundesfighter 1195. úvodem US SUPERSONIC FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT Bundesfighter 1195 US SUPERSONIC FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro The development of the F-10 Starfighter was launched by the Lockheed company at the very beginning of the 50s, inspired by Korean War

Více

ALBATROS D.II. 1/48 eduard

ALBATROS D.II. 1/48 eduard / eduard 0 ALBATROS D.II During early months of, the German Fokker monoplane fighters became be outclassed by new allied fighters, DH and Ni.The German response was the introducing of the new biplane designs,

Více

P-39L/N 8066 1:48 SCALE PLASTIC KIT US WWII FIGHTER. intro. úvodem 8066 - NAV1

P-39L/N 8066 1:48 SCALE PLASTIC KIT US WWII FIGHTER. intro. úvodem 8066 - NAV1 P-9L/N 80 US WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro The P-9 Airacobra was developed by the Bell Aircraft Corporation in Buffalo, New York in the late 0's. The first XP-9 prototype had its maiden flight

Více

P-40M Warhawk. 600total built. Most of them saw service with Australia, New Zealander and South African squadrons but 170 aircraft.

P-40M Warhawk. 600total built. Most of them saw service with Australia, New Zealander and South African squadrons but 170 aircraft. /8 eduard 808 P-0M Warhawk It is certain that the P-0 Warhawk/Kittyhawk wasn't the best fighter in WWI, but these aircraft were produced in huge numbers and delivered to the allied air forces in large

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1:48 SCALE PLASTIC KIT. eduard

1:48 SCALE PLASTIC KIT. eduard Albatros D.II 8082 1:48 SCALE PLASTIC KIT eduard During early months of 1, the German Fokker monoplane fighters became be outclassed by new allied fighters, DH 2 and Ni. The German response was the introducing

Více

eduard Bristol F.2B Nightfighter

eduard Bristol F.2B Nightfighter 1/8 eduard 8 Bristol F.B Nightfighter ATTENTION UPOZORNÌNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilated

Více

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG-15bis :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15bis 7056 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet

Více

MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem

MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET FIGHTER. intro. úvodem MiG-15 7057 SOVIET FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet Union.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Liberator B.Mk.VI in CBI 2110

Liberator B.Mk.VI in CBI 2110 Liberator B.Mk.VI in CBI 20 British WWII Heavy Bomber :72 SCALE PLASTIC KIT intro The Consolidated B-2 Liberator four-engined heavy bomber is one of WWII's flying legends. Along with another famous bomber,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Avia B.534 III.série

Avia B.534 III.série 8478 1/48 Avia B.534 III.série INTRO The Avia B.534 was developed in 1934 as an extension of the B.34 fighter. In this incarnation, which was produced in small numbers for the Czechoslovak Air Force (the

Více

ALBATROS D.II (LVG) 1/48 eduard

ALBATROS D.II (LVG) 1/48 eduard / eduard 00 ALBATROS D.II (LVG) During early months of, the German Fokker monoplane fighters became be outclassed by new allied fighters, DH 2 and Ni.The German response was the introducing of the new

Více

eduard WEEKEND EDITION

eduard WEEKEND EDITION 7422 1:72 intro Bf 110G-4 eduard WEEKEND EDITION The first pages of history for the famous Zerstörer Bf 110 were written at the end of 1934, when C-Amt RLM (the technical branch of the Reich's Air Ministry)

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Avia B.534 IV.serie 70102

Avia B.534 IV.serie 70102 Avia B.534 IV.serie 70102 CZECHOSLOVAK WWII AIRCRAFT 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro The Avia B.534 was developed in 1934 as an extension of the B.34 fighter. In this incarnation, which was produced in small

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

UTI MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET JET AIRCRAFT. intro. úvodem

UTI MiG :72 SCALE PLASTIC KIT SOVIET JET AIRCRAFT. intro. úvodem UTI MiG-15 7055 SOVIET JET AIRCRAFT 1:72 SCALE PLASTIC KIT intro MiG-15 fighter aircraft has became one of the post-ww2 aircraft development symbols, especially the one of the communist block lead by Soviet

Více

GERMAN WWII LIAISON PLANE

GERMAN WWII LIAISON PLANE Bf 108 8054 GERMAN WWII LIAISON PLANE 1:48 SCALE PLASTIC KIT FIRST, A FEW WORDS The BWF Company (latter Messerschmitt A.G.) designed the Messerschmitt Bf-108 Taifun in 1934. The original design was for

Více

Spitfire Mk.IXc 4429

Spitfire Mk.IXc 4429 Spitfire Mk.IXc 29 BRITISH WWII FIGHTER 1:1 SCALE PLASTIC KIT intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior to

Více

Pfalz D.IIIa 8047 DUAL COMBO! eduard

Pfalz D.IIIa 8047 DUAL COMBO! eduard Pfalz D.IIIa 047 1:4 SCALE PLASTIC KIT DUAL COMBO! FIRST, A FEW WORDS Pfalz D.III was, together with the Albatros D.V and Fokker Dr.I, one of the three main classic German dog-fighters from Fall 1917 until

Více

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS: AVIA B III.série 89 :8 eduard NĚKOLIK SLOV ÚVODEM Avia B vznikla v roce 9 vývojem základního typu B. Z této konstrukce, která byla vyrobena v malé sérii pro československé letectvo (většina vyrobených

Více

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4 EDF Jet He 162 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi modelu z řady EDF Jet He 162. Abyste si co nejvíc užili stavbu a létání s tímto novým modelem, důkladně si před stavbou přečtěte stavební návod

Více

Spad XIII 7053 FRENCH WWI FIGHTER. eduard FIRST, A FEW WORDS NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Technické údaje: Specifications:

Spad XIII 7053 FRENCH WWI FIGHTER. eduard FIRST, A FEW WORDS NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Technické údaje: Specifications: Spad XIII 70 FRENCH WWI FIGHTER 1:72 SCALE PLASTIC KIT FIRST, A FEW WORDS The French SPAD S.XIII evolved as a development of the successful S.VII. With the use of the more powerful Hispano-Suiza HS 8Be,

Více

GERMAN WW II HEAVY FIGHTER

GERMAN WW II HEAVY FIGHTER Focke-Wulf Fw 190D-9 1 GERMAN WW II HEAVY FIGHTER 1: SCALE PLASTIC KIT Focke-Wulf Fw 190D-9 úvod Jan Zdiarský Váha, kterou na sobě ve stíhacím letectvu Luftwaffe nesl Fw 190A, byla enormní. Velmi univerzální

Více

P-39 Airacobra over New Guinea 1152

P-39 Airacobra over New Guinea 1152 P-39 Airacobra over New Guinea 1152 USAAF WW II FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT LIMITED EDITION DUAL COMBO! FIRST, A FEW WORDS The P-39 Airacobra was developed by the Bell Aircraft Corporation in Buffalo,

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

eduard Albatros D.V LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/48

eduard Albatros D.V LIMITED EDITION DUAL COMBO 1/48 1/4 eduard LIMITED EDITION DUAL COMBO 24 Albatros D.V ATTENTION UPOZORNĚNÍ ACHTUNG ATTENTION Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

J33 L37 M28 J32 BE4 K17 M20 L10 L2 L2 L53 M25 L21 M23 M27 K22 L50 M30 K11 BE5 H32 H32 H3 3 RED FIELD GRAY FIELD GRAY K13 H32 FIELD GRAY H32 FIELD GRAY

J33 L37 M28 J32 BE4 K17 M20 L10 L2 L2 L53 M25 L21 M23 M27 K22 L50 M30 K11 BE5 H32 H32 H3 3 RED FIELD GRAY FIELD GRAY K13 H32 FIELD GRAY H32 FIELD GRAY L37 H3 3 RED J K13 M28 A1 J32 H BE4 H76 61 BURNT IRON K17 M20 J3 H18 28 STEEL H 344 RUST M25 K8 H76 61 BURNT IRON M23 L21 L53 L10 L2 L2 H76 61 BURNT IRON H18 28 STEEL H18 28 STEEL M27 J7 K22 L50 K2 M30

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

SSW D.III 8256 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WW I FIGHTER. E SSW D.III 3025/18, Trevír, prosinec 1918 až leden 1919. úvodem

SSW D.III 8256 1:48 SCALE PLASTIC KIT GERMAN WW I FIGHTER. E SSW D.III 3025/18, Trevír, prosinec 1918 až leden 1919. úvodem SSW D.III 856 GERMAN WW I FIGHTER 1:48 SCALE PLASTIC KIT úvodem Koncern Siemens Schuckert Werke se do výroby letadel zapojil již v roce 1907, ale až v roce 1916 se stavba letadel dostala na početně vyšší

Více

NIEUPORT Ni 11. Technická data (s motorem Le Rhone 9C 80 k): rozpìtí 2

NIEUPORT Ni 11. Technická data (s motorem Le Rhone 9C 80 k): rozpìtí 2 /8th scale kit 8070 NIEUPORT Ni The Nieuport was designed by the company design team led by Gustav Delage in late 9 as a small single seat derivative of the larger Nieuport 0. The aircraft was designed

Více

ZÁŘÍ 2015. eduard INFORMACE PRO DISTRIBUTORY

ZÁŘÍ 2015. eduard INFORMACE PRO DISTRIBUTORY INFORMACE PRO DISTRIBUTORY ZÁŘÍ 2015 Vážení přátelé, podzim bude z hlediska našich novinek velmi zajímavým obdobím. Abychom neztráceli čas, začneme hned v září očekávanou a již nyní komentovanou limitkou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Spitfire Mk.VIII 8284

Spitfire Mk.VIII 8284 Spitfire Mk.VIII 828 BRITISH WWII FIGHTER 1:8 SCALE PLASTIC KIT intro In September 191, a hitherto unknown German radial engine fighter appeared in the west European sky. The new airplane was superior

Více

První doma 1189. La-5FN. La-7. Československé lavočky 1:48 SCALE PLASTIC KIT

První doma 1189. La-5FN. La-7. Československé lavočky 1:48 SCALE PLASTIC KIT První doma 89 Československé lavočky :8 SCALE PLASTIC KIT La-FN Za předchůdce La- je považován stíhací letoun LaGG-. Tato stíhačka z konstrukční kanceláře vedené trojicí Lavočkin, Gorbunov, Gudkov se do

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více