NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN"

Transkript

1 NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno

2 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN JSOU DÁNY LEGISLATIVOU ČR - ZÁKON 326/2004 LEGISLASTIVOU EU - Nařízením ES č. 1107/2009

3 LEGISLATIVA

4 ZÁKLADNÍ PŘEDPISY V OCHRANĚ ROSTLIN Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích klasifikace, balení, označování, bezpečnostní list, povinnosti při dovozu a vývozu. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 44a a 44b stanoví požadavky - vysoce toxické, podmínky vysoce toxické, toxické a žíravé.

5 NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO ZÁKONA Novela 245/2011 změny v 326/2004 Účinnost změn Novela 199/2012 změny v 326/2004 Účinnost změn NOVÉ POVINOSTI TAKÉ Z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009

6 AKTUÁLNÍ NOVELIZACE PŘEDPISŮ O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI PLATNÉ NOVELIZACE OD ROKU 2011 Zákon 326/2004 byl novelizován v roce 2011 zákonem 245 /2011 ze dne Vyhláška 381/2011, Od kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče ZRUŠENA JE NOVÁ VYHLÁŠKA 2012

7 AKTUÁLNÍ NOVELIZACE PŘEDPISŮ O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI PLATNÉ NOVELIZACE OD ROKU 2011 Od Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zeměděl ského intervenčního fondu Změna vyhláškou 380/2011 Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Změna vyhláškou 382/2011, Vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékař skou správou Změna vyhláškou 383/2011, Vyhláška 384/2011 Sb o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na OR

8 NOVELIZACE 2012 Zákon 326/ o rostlinolékařské péči - byl novelizován v roce 2012 zákonem 199 /2012 ze dne Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Změna: 20/2012 Vyhláška č. 204/2012 Sb. o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře - datum účinnosti Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin. Datum účinnosti od Vyhláška 207/2012 o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin Datum účinnosti od Vyhláška č. 32/ o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin datum účinnosti NOVÁ (STARÁ BYLA ZRUŠENA)

9 NOVELIZACE 2012 Vyhláška 206/ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky Datum účinnosti od NOVÁ - (STARÁ BYLA ZRUŠENA) Vyhláška 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Změna: 33/2012 Sb. NOVÁ Vyhláška - 327/2012 o ochraně včel zvěře a necílových organismů

10 LETECKÁ APLIKACE

11 ROSTLINOLÉKAŘSKÝ ZÁKON 326/ NOVELA 199/2012 Letecká aplikace - ZAKÁZÁNA Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále stanoveno jinak. (2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena rostlinolékařskou správou, a to na základě a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.

12 Letecká aplikace - ZAKÁZÁNA Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále stanoveno jinak. Postup Schválení letecké aplikace - situace: 1) schválení plánu letecké aplikace (posouzení včetně vydání rozhodnutí o schválení: SPOR - odbor koordinace ve spolupráci s oddělením rizik přípravků, odborem PK a Státním zdravotním ústavem v Praze) 2) schválení jednotlivé aplikace (na základě schváleného plánu LA) - (rozhodnutí o schválení vydává SÚU - místně příslušné OBO) 3) schválení mimořádné letecké aplikace (mimo schválený plán LA) (posouzení včetně vydání rozhodnutí o schválení: SPOR - odbor koordinace ve spolupráci s oddělením rizik přípravků, odborem PK, SÚÚ (místně příslušným OBO) a Státním zdravotním ústavem v Praze) Pro všechny typy žádostí bude jednotný formulář.

13 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ROSTLINOLÉKAŘSKÝ ZÁKON 326/ NOVELA 199/2012 A Vyhláška 206/2012

14 Stupeň osvědčení Stupeň osvědčení 1.STUPEŇ - Fyzická osoba, která nakládá s přípravky pod dohledem držitele stupně.6 2.STUPEŇ - Osoba, která používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, která je držitelem osvědčení 2.stupně 6 3.STUPEŇ - Osoba, která poskytuje poradenství, distribuuje přípravky a distributor velkoobchodního balení musí zajistit, aby přípravky prodávala osoba s Osvědčením 3. stupně 5), pořádá základní a doplňující kurzy (prodej maloobchodního balení nemusí mít OZ) ODBORNÁ OD ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ Způsob získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky Způsob získání stupně osvědčení KURZ KURZ + TEST TEST+ ZKOUŠKA Podmínky získání osvědčení odborné způsobilosti ZÁKLADNÍ KURZ ANO - 12 HOD ANO - 15 HOD NE TEST Ústní přezkoušení Doba Kolek platnosti osvědčení NE NE NE 5 let ANO - písemný test 40 otázek - 25 z POR (správně musí být 20) + 15 OCHRANA ZDRAVÍ (správně musí být 12) - 90 min - Test na SRS ANO - písemný test 40 otázek - 25 z POR (správně musí být 22) + 15 OCHRANA ZDRAVÍ (správně musí být 13) - 90 min - Test na SRS NE ANO 4 5 let ANO - 3 otázky (2 POR+ 1 ZDRAVÍ-15 min na SRS ANO 4 5 let

15 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST - OD ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ NA ZÁKLADĚ VZDĚLÁNÍ Stupeň osvědčení Způsob získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky Stupeň osvědčení Způsob získání stupně osvědče ní Podmínky získání osvědčení odborné způsobilosti Kolek Doba platnosti osvědčení ZÁKLADNÍ KURZ TEST Ústní přezkoušení 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ Na základě vzdělání 8 Na základě vzdělání 8 Podání žádosti na SRS o vydání Osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti Podání žádosti na SRS o vydání Osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti NE NE 5 let 5 let

16 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST - OD PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ Stupeň osvědčení Prodloužení osvědčení Stupeň osvědčení Podmínky pro prodloužení osvědčení Kolek Doba platnosti osvědčení Doplňující školení TEST + ZKOUŠKA 1.STUPEŇ - Fyzická osoba, která nakládá s přípravky pod dohledem držitele stupně.6 2.STUPEŇ - Osoba, která používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, která je držitelem osvědčení 2.stupně 6 ANO 8 hodinové školení 1 NE NE 5 let ANO 8 hodinové školení 1, 7 NE NE 5 let 3.STUPEŇ - Osoba, která poskytuje poradenství, distribuuje přípravky a distributor velkoobchodního balení musí zajistit, aby přípravky prodávala osoba s Osvědčením 3. stupně 5), pořádá základní a doplňující kurzy (prodej maloobchodního balení nemusí mít OZ) ANO Doplňující 8 hodinové školení 1 ve vzdělávacím zařízení ANO Test o 40 otázkách (25 otázek z oblasti nakládání s přípravky, 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví) na 90 min 7, na SRS ANO 4 5 let

17 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST - OD 2013 PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ NA ZÁKLADĚ VZDĚLÁNÍ Stupeň osvědčení Prodloužení osvědčení Stupeň osvědčení Podmínky pro prodloužení osvědčení Kolek Doba platnosti osvědčení Doplňující školení TEST + ZKOUŠKA 2. STUPEŇ Podání žádosti na SRS o vydání Osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti NE 5 let 3. STUPEŇ Podání žádosti na SRS o vydání Osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti NE 5 let

18 ON LINE REGISTR PŘÍPRAVKŮ PŘÍPRAVKY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - ZATÍM ZDE NEJSOU UVEDENY

19 SUBJEKTY POVĚŘENÉ Mze PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ

20 POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ZDROJE INFORMACÍ

21 INFORMACE O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI od roku 2013 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

22 REGISTR PŘÍPRAVKŮ VOLNĚ STAŽITELNÝ NA STRÁNKÁCH SRS

23 REGISTR PŘÍPRAVKŮ ON_LINE

24 REGISTR PŘÍPRAVKŮ ON_LINE

25 POZOR NEZAMĚŇOVAT PROŠLOU DOBU POUŽÍVÁNÍ S DOBOU MAXIMÁLNĚ POUŽÍT DO PROŠLÁ DOBA POUŽÍVÁNÍ = POVOLENÝ PŘÍPRAVEK LZE POUŽÍZT I PO EXPIRAČNÍ DOBĚ DLE DATA VÝROBY DOBA MAXIMÁLNĚ POUŽÍT DO = PŘÍPRAVEK, KTERÉMU KONČÍ PLATNOST ROZHODNUTÍ - KONKTRÉTNĚ URČENÁ DOBA DO KDY LZE PŘÍPRAVEK POUŽÍVAT DLE ROZHODNUTÍ NEBO MRO

26 REGISTR PŘÍPRAVKŮ ON_LINE

27 OCHRANNÁ PÁSMA VOD

28 Používání POR v ochranných pásmech vodních zdrojů PHO pásma hygienické ochrany jsou vymezovaná podle původního zákona o vodách 138/1973 Sb: OPVZ =ochranná pásma vodních zdrojů stanovená dle 254/2001 Sb. vodní zákon. I.stupeň OPVZ a PHO1 nelze používat POR II.stupeň OPVZ a PHO2a (muže být též označen jako II.stupeň vnitřní), PHO2b (muže být též označen jako II.stupeň vnitrní) - nelze používat POR označené na etiketě S-větou : OP II.st - vyloučené z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody, popřípadě u 3 starších registrovaných přípravků větou PHO1, popr. PHO2 (Bofix, Esteron,Dicopur MP) PHO3 na tato pásma se omezení použití POR nevztahují, přípravky s historickou S-větou PHO5 už nemohou být používány.

29 INFORMACE ZAKRESLENÁ OPVZ MZe - PORTÁL FARMÁŘE Vodohospodářský informační portál Hydroekologický informační systém

30 SROVNÁNÍ LPIS A HYDROEKOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYTÉMU LPIS https://portal.mze.cz/portal/page/portal/mze/aplikace

31 Označení v LPISu

32 Označení v LPISu OPVZ

33 LPIS - TISK POZEMKŮ S OPVZ

34 LPIS - TISK POZEMKŮ S OPVZ

35 PORTÁL FARMÁŘE LPIS ODPOČITATELNÁ PLOCHA

36 POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN OMEZENÍ ÚLETU

37 OCHRANNÉ PÁSY OMEZENÍ ÚLETU

38 OCHRANNÉ PÁSY OMEZENÍ ÚLETU

39 Bodové ošetření invazních rostlin povoleno v OPVZ: Informace o použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát vyloučených z OPVZ povrchových vod při likvidaci invazních plevelů Tisková zpráva Přípravky na ochranu rostlin,které mají v návodu k použití omezení z hlediska vyloučení z OPVZ II. stupně povrchových vod se v případech, kdy je aplikace herbicidů s účinnou látkou glyfosát při likvidaci invazních plevelů prováděna bodovým způsobem zádovými postřikovači nástřikem na jednotlivé rostliny nebo nátěrem na jednotlivé rostliny a kdy je zajištěno, že riziko zasažení vodních zdrojů úletem či odplavením je minimální, mohou být použity i v ochranném pásmu II. stupně povrchových vod (tzn. v OP II. stupně povrchového zdroje vody, ve vnitřní části II. stupně ochranného pásma a vnější části II. stupně ochranného pásma povrchových vod označených termínem PHO). Při aplikaci bodovým způsobem, tedy nátěrem nebo nástřikem na jednotlivé rostliny invazních plevelů, je za obvyklých okolností dosahováno cca 10 x nižší dávky na 1 ha ošetřené plochy, než v případě povolené dávky pro aplikaci plošnou. Za těchto okolností je riziko představované látkou glyfosát při použití v OPVZ II. stupně povrchových vod přijatelné. Je-li aplikace prováděna plošně (např. rámem s tryskami), nebo je-li při ošetření použito více než 10 % povolené maximální dávky přípravku pro 1 ha plochy, nelze již takové ošetření považovat za bodovou aplikaci bezpečnou z hlediska OPVZ II. stupně povrchových vod. V případě, že uživatel neví, zda jde o OPVZ II. st. podzemních nebo povrchových vod, je vhodné si tuto informaci ověřit na místně příslušném vodoprávním úřadu, které jsou definovány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 39

40 STANOVENÍ ZEMĚDĚLSKÉ NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

41 ZEMĚDĚLSKÁ NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

42 ZÁKON O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - 334/1992 Sb. Zemědělský půdní fond 1 (1) Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. (2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná"). (3) Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod. (4) O tom, že jde podle odstavců 2 a 3 o součásti zemědělského půdního fondu, rozhoduje v pochybnostech orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

43

44 EROZE

45 LPIS EROZE tisky

46 EROZE 1. Základní informace V LPIS lze najít informace o erozní ohroženosti a na ně navazující omezení, které z ní vyplývají. omezení vyplývající z GAEC rozhodující pro stanovení omezení je průměrná sklonitost PB (GAEC 1) a vrstva erozní ohroženosti v LPIS (GAEC 2). GAEC je součástí cross compliance. Neplnění GAEC má při nálezu vliv na všechny plošné platby (SAPS, LFA, AEO, apod.),

47 2. Eroze v GAEC 1 Omezení hospodaření se vztahuje na PB s kulturou orná půda, které mají sklonitost nad 7 stupňů. Na takovém PB musím po sklizni plodiny vysít následnou plodinu, nebo ponechat strniště sklizené plodiny do , nebo ponechat půdu zoranou či podmítnutou do K nalezení PB, na kterých je omezení mohu použít záložku Tisky/tisk č. 11 Erozní ohroženost

48 4. LPIS - Podkladová vrstva Poslední aktualizace proběhla k Vrstva erozní ohroženosti v LPIS se skládá z silně erozně ohrožených půd (zkratka SEO), barevně v mapě červenou mírně erozně ohrožených půd (zkratka MEO), barevně v mapě žlutou erozně neohrožených půd, barevně v mapě zelenou

49 LPIS zapnutí erozních vlastností půdy menu EROZE

50 Kódy protierozních opatření Na základě vrstvy erozní ohroženosti se napočítává na každý PB/DPB kód protierozního opatření, která jsou v tisku č. 11 označeno kódem: Silně erozně ohrožené půdy - SEO A3 protierozní opatření pro SEO je vyžadováno na celém bloku (prakticky se nevyskytuje), A2 - protierozní opatření pro SEO je vyžadováno na části bloku, kde je plocha SEO, A2B2 - protierozní opatření pro SEO je vyžadováno na části bloku, kde je plocha SEO a protierozní opatření pro MEO je vyžadováno na části bloku, kde je plocha MEO, SEO - Omezení hospodaření spočívá: v úplném zákazu pěstování širokořádkových plodin (plochy SEO kód A3, A2, A2B2), v možnosti pěstování obilnin a řepky pouze s využitím půdochranných technologií (plochy SEO kód A3, A2, A2B2),

51 Mírně erozně ohrožené půdy - MEO B3 protierozní opatření pro MEO je vyžadováno na celém bloku B2 - protierozní opatření pro MEO je vyžadováno na části bloku, kde je plocha MEO, A1 není vyžadováno žádné protierozní opatření (kultura orná půda, nevyskytuje se plocha SEO, ani MEO) MEO - Omezení hospodaření spočívá: v možnosti pěstování širokořádkových plodin pouze s využitím půdoochranných technologií (plochy MEO kód A2B2, B2, B3) Erozně neohrožených půdy A0 - není vyžadováno žádné protierozní opatření (jiná kultura než orná půda).

52 EROZE - LPIS

53 DĚKUJI ZA POZORNOST Jan Šamánek

54 ODPOČITATELNÁ PLOCHA LPIS - STANOVENÍ PÁSMA

55 PORTÁL FARMÁŘE

56 PORTÁL FARMÁŘE LPIS PARCELY + NÁZEV PARCELY + ODPOČITATELNÁ PLOCHA

57 PORTÁL FARMÁŘE LPIS ODPOČITATELNÁ PLOCHA VÝSLEDKY

58 ODPOČITATELNÉ PLOCHY 10 m

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi

Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi Okresní agrární komora Hodonín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Okresní agrární komora Hodonín Odborná vzdělávací akce s názvem: Konkurenceschopnost

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ

Více

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Závazné nebo doporučené postupy pro uživatele zemědělské půdy První vydání Schváleno

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více