III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)"

Transkript

1 III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013

2 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr. Daniel Žížala, VÚMOP, v.v.i. Mgr. Věra Váňová, VÚMOP, v.v.i. Ing. Dominika Kobzová, VÚMOP, v.v.i. Ing. Vladimír Papaj, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Petra Kulířová, VÚMOP, v.v.i. Ing. Martin Mistr, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Karel Jacko, Ph.D., SPÚ Ing. Ondřej Krym, SZIF 2

3 Obsah 1. Úvodem Politika státu v oblasti ochrany půdy Politika EU v oblasti ochrany půdy Nástroje ochrany - Standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC Vrstva erozní ohroženosti v rámci GAEC Aktualizace vrstvy erozní ohroženosti v rámci GAEC Aktualizace digitálního modelu terénu (DMT) Aktualizace vrstvy erodovatelnosti půd (K faktor) vycházející z aktualizovaných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) Aktualizace vrstvy ZABAGED Implementace vybraných interních krajinných prvků vedených v systému LPIS Implementace prvků protierozní a protipovodňové ochrany realizovaných v rámci KPÚ a digitalizovaných VÚMOP, v.v.i Implementace prvků protierozní a protipovodňové ochrany realizovaných v rámci programů MŽP Pomocné vrstvy pro správnou aplikaci specifických půdoochranných technologií Odtokové linie Vhodnost PB/DPB pro půdoochranné technologie setí/sázení po vrstevnici Zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do MEO (mírně erozně ohrožených) a SEO (silně erozně ohrožených) oblastí Zdůvodnění Podmínky Postup Redesign vrstvy erozní ohroženosti v GAEC Revize vrstvy erozní ohroženosti půdy Proč vznikla potřeba vrstvu revidovat? Nová generace rychlých revizí po provedení redesignu vrstvy Technický popis provádění rychlých revizí Zohlednění nových poznatků vědy a výzkumu Zvýšená průměrná hodnota faktoru erozní účinnosti deště

4 Nové limity přípustné ztráty půdy Ověřování účinnosti půdoochranných technologií Ohroženost větrnou erozí Potenciální ohroženost větrnou erozí stávající řešení Komplexní hodnocení erozní ohroženosti nové řešení Monitoring eroze zemědělské půdy Principy a cíle monitoringu Využití výstupů Další rozvoj monitoringu Zkvalitnění dosavadního postupu Rozšíření předmětu monitoringu Hodnocení škod erozí a projevů eroze Poradenství, informační podpora, spolupráce zemědělské praxe s výzkumem Odborná příprava poradců Poradenské pomůcky Pozemkové úpravy jako nástroj realizace protierozních opatření Informační podpora Spolupráce zemědělského výzkumu s praxí, transfer výsledků výzkumu do praxe Vzdělávání a informační akce pro zemědělce Nástroje ochrany pozemkové úpravy Nástroje ochrany ozeleňování Nástroje ochrany opatření na úrovni dílčích povodí Aktualizace, zpřesnění a zpřístupnění podkladů pro identifikaci rizika zrychleného odtoku vody v krajině Ochrana vodních nádrží a vodních toků před zanášením sedimenty ze zemědělských pozemků Způsob určení problematických ploch v povodí Nástroje ochrany - Program rozvoje venkova Protierozní kalkulačka Nové způsoby rekultivace Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek

5 Seznam použitých zkratek Úvodem Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Půda je však ohrožována celou řadou procesů, které vedou k omezení nebo až ztrátě schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce. V podmínkách ČR a střední Evropy je půda ohrožena především vodní a větrnou erozí, acidifikací, utužením, sesuvy, znečištěním a úbytky organické hmoty. Nejrozšířenějším typem degradace je bezesporu vodní eroze. Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu organických a minerálních částic půdy ze svažitých ploch a v jejich transportu a ukládání na jiných místech. Zvláště negativně lze hodnotit především škody na obecním a soukromém majetku, zanášení vodních toků a vodních nádrží, které je velmi často spojeno s přísunem nadměrného množství živin (z hnojiv apod.), pronikání zbytků agrochemikálií a rizikových látek do vodního prostředí. V ČR je v současné době podle analýz Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i.) více než polovina zemědělské půdy ohrožena vodní erozí. Přičemž zejména za posledních 30 let se degradace půdy vlivem vodní eroze velmi výrazně zrychlila. Hlavním důvodem je zejména intenzifikace zemědělství a změna preferencí pěstování některých plodin. Strategie ochrany půdy před erozí pro území České republiky je především odborně věcný dokument, který zohledňuje existující legislativní, organizační, technická a environmentální hlediska, formuluje další možná a nezbytná opatření, vytváří rámec pro definování konkrétních kroků prevence před erozí půdy, které budou postupně realizovány. Předkládaná Strategie je prvním uceleným dokumentem tohoto druhu v České republice, neboť až dosud nebyla tato oblast systémově řešena. Strategie si klade za cíl popsat všechny potřebné kroky ke splnění několika cílů: - zajištění vysoké úrovně ochrany půdy jako nenahraditelného zdroje, - optimalizovat stávající nastavení politiky v oblasti ochrany půdy před erozí, - nabídnout řešení minimálně nákladná, - nabídnout řešení velmi rychle aplikovatelná do praxe, - připravit odpovídající poradenský systém nejen pro zemědělskou praxi, - zajistit maximální podporu přístupu ke všem informacím v oblasti ochrany půdy, které je možné poskytnout, - zajistit maximální podporu aktualizace a zpřesňování informací v oblasti ochrany půdy, - zapracovat principy připravované Rámcové směrnice o ochraně půdy, jejiž cílem je vytvořit celounijní rámec ochrany půdy a zachování jejích ekologických, hospodářských, sociálních a kulturních funkcí. 5

6 2. Politika státu v oblasti ochrany půdy Hlavní právní předpisy týkající se ochrany půdy v České republice jsou: 1. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. - zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí, - základní části zákona: I. Zemědělský půdní fond II. Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy a hospodaření ne zemědělském půdním fondu III. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu IV. Ochrana zemědělského půdního fondu V. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu VI. Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu VII. Působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu VIII. Zvláštní ustanovení IX. Pokuty X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 2. Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 3. Připravovaná vyhlášky proti erozi zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů - Obsahovou náplní vyhlášky je stanovení hodnocení erozního ohrožení půdy, přípustnou míru erozního ohrožení a opatření ke snížení erozního ohrožení. - V současné době je protierozní ochrana půdy nedostatečně právně upravena (viz stávající ustanovení 3 zákona č. 334/1992 Sb.). V případě příjemců finanční podpory je řešena kontrolovatelným a definovaným způsobem, zejména formou povinného standardu GAEC (vyloučení pěstování nebo pěstování s použitím půdoochranných technologií širokořádkových plodin na plochách s rozlišením na plochy mírně nebo silně erozně ohrožené) pro všechny žadatele přímých plateb, zvláštní podpory z osy II Programu rozvoje venkova, některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem a zvláštní podpory dle NV č. 60/2012 Sb. 6

7 - Realizace ostatních protierozních opatření (KPÚ, AEO) jsou závislá na finančních prostředcích, popř. dobrovolném vstupu do AEO apod. Nastavená kritéria pro splnění podmínek GAEC I a GAEC II jsou měkká v současnosti vzhledem k celkové ploše ohrožené zemědělské půdy nastaveny mírně, a tím protierozní ochranu půdy řeší nedostatečně. Je také třeba zdůraznit, že standardy GAEC jsou ekonomickým nástrojem k podpoře agrárního sektoru a nenahrazují povinnost farmářů hospodařit tak, aby nedocházelo erozí k poškozování půdy. Zároveň se netýkají všech hospodařících subjektů, ale pouze těch, kteří čerpají dotační prostředky. Plnění podmínek GAEC tak znamená, že farmář získá finanční podporu, ale nezajistí, že v případě erozních škod nebude postihován. Vyhláška se proto bude vztahovat obecně na vlastníky a uživatele zemědělské půdy (nejen příjemce finančních podpor). 4. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost, - základní části zákona: I. Úvodní ustanovení II. Výkon veřejné správy III. Územní plánování IV. Stavební řád V. Společná ustanovení VI. Přechodná a závěrečná ustanovení VII. Účinnost 5. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. - účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry, - základní části zákona: I. Úvodní ustanovení 7

8 II. Obecná ochrana přírody a krajiny III. Zvláště chráněná území IV. Natura 2000 V. Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočich a nerostů VI. Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody VII. Orgány a státní správa v ochraně přírody VIII. Odpovědnost na úseku ochrany přírody IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 6. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. - zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje. 7. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm, - základní části zákona: I. Zákon o lesích II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstvech a jiných ústředních orgánů státní správy české republiky, ve znění pozdějších předpisů III. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů IV. Změna a doplnění zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů V. Změna zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 8. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. - zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost Státního pozemkového úřadu (SPÚ) při tomto řízení. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 8

9 uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování, - základní části zákona: I. Obecná ustanovení II. Řízení o pozemkových úpravách a náklady na pozemkové úpravy III. Odborná způsobilost k projektování pozemkových úprav IV. Působnost SPÚ V. Změna zákona č. 229/1991 Sb. VI. Ustanovení přechodná a závěrečná VII. Účinnost 9. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. - účelem tohoto zákona je: a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny, b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny, c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie, d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic. 10. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - účelem tohoto zákona je především chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, či vytvoření podmínek pro snížování nepříznivých účinků povodní a sucha. Vodní zákon má široký dopad na naši společnost a tedy i na vztah k půdě. Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů. 9

10 11. Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. 12. Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. 13. Vyhláška č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. 14. Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 15. Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Příloha č. 3. GAEC. 16. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) na období Politika EU v oblasti ochrany půdy Šestý akční program Společenství pro životní prostředí (6AP, rozhodnutí č. 1600/2002/ES) byl přijat Evropským parlamentem a Radou dne 22. července 2002 a jeho působnost skončila v roce Na základě 6AP Evropská komise připravila sedm tematických strategií, které pokrývají sedm environmentálních oblastí a jejich legislativní rámec. Jsou to: - Tematická strategie o znečišťování ovzduší; - Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci; - Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů; - Tematická strategie ochrany a zachování mořského prostředí; - Tematická strategie pro městské životní prostředí; - Tematická strategie pro udržitelné používání pesticidů; - Tematická strategie pro ochranu půdy. Tyto strategie jsou v souladu s iniciativou tzv. Better Regulation, která představuje dlouhodobou snahu v rámci Evropské unie zlepšovat tvorbu legislativy s důrazem na vytváření analýz dopadů zejména na environmentální, ekonomické a sociální podmínky a provádění rozsáhlých konzultací se zájmovými skupinami. Tematickou strategii pro ochranu půdy předloženou Evropskou komisí dne 22. září 2006 tvoří čtyři klíčové pilíře: 1. rámcové právní předpisy, jejichž hlavním cílem je ochrana a udržitelné využívání půdy; 10

11 2. integrace ochrany půdy do tvorby a realizace politik členských států a Společenství; 3. zaplnění mezery ve znalostech v určitých oblastech ochrany půdy prostřednictvím výzkumu podporovaného výzkumnými programy Společenství a členských států; 4. zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti chránit půdu. Dne 22. září 2006 Komise zároveň předložila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES (Dokument KOM/2006/232/FINAL), která zahrnuje: - zřídit společný rámec na ochranu půdy na základě zásad zachování funkcí půdy, prevence degradace půdy, zmírnění jejích účinků, obnovení degradované půdy a začlenění do dalších odvětvových politik; - požadavek určit, popsat a posoudit vliv některých odvětvových politik na procesy degradace půdy z hlediska ochrany funkcí půdy; - požadavek, aby uživatelé půdy učinili preventivní opatření, jestliže lze očekávat, že jejich způsob využívání půdy může významně omezovat funkce půdy; - přístup ke zakrývání půdy, který zajistí racionálnější využívání půdy v souladu s článkem 174 Smlouvy o ES a zachová co nejvíce funkcí půdy; - určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem organické hmoty, utužováním, zasolováním a sesuvy a zřízení vnitrostátních programů opatření. Je třeba určit rozsah oblastí ohrožených těmito procesy. K zajištění soudržného a srovnatelného přístupu je třeba provést určení rizik na základě společných prvků. Mezi tyto prvky patří ukazatele, které jsou známé jako faktory způsobující různé hrozby. Bude třeba přijmout cíle omezení rizik a programy opatření k dosažení těchto cílů. Programy mohou vycházet z norem a opatření, které byly již na vnitrostátní úrovni i úrovni Společenství vymezeny a provedeny; - opatření omezující uvolnění nebezpečných látek do půdy, zabraňující jejich akumulaci v půdě, jež by omezila funkce půdy a způsobila riziko pro lidské zdraví a životní prostředí; - zřízení inventáře kontaminovaných lokalit, mechanismu financování sanace opuštěných lokalit, zpráva o stavu půdy a vypracování vnitrostátní sanační strategie pro registraci a sanaci kontaminovaných lokalit. Zavádí se definice kontaminovaných lokalit a seznam činností potenciálně znečišťujících půdu. To slouží jako základ pro určení polohy lokalit, které mohou být potenciálně kontaminované, což představuje první krok při vytváření seznamu skutečně kontaminovaných lokalit. Toto opatření by mělo být doplněno povinností pro prodejce nebo budoucího kupce poskytnout zprávu o stavu půdy při všech transakcích s půdou, na níž se vykonávaly nebo vykonávají potenciálně znečišťující činnosti. V právních předpisech Společenství již existují podobná ustanovení o energetické náročnosti budov (viz článek 7 směrnice 2002/91/ES). Strategie Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu, který je inteligentní (prostřednictvím efektivnějšího investování do vzdělávání, výzkumu a inovací), udržitelný (díky konkurenceschopnému průmyslu a odhodlání pokročit na cestě směrem k nízkouhlíkové ekonomice) a inkluzivní (se silným důrazem na tvorbu pracovních míst a snižování chudoby). 11

12 Za tímto účelem bylo stanoveno pět hlavních cílů, které musí Unie do konce tohoto desetiletí dosáhnout: - Zaměstnanost - zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let. - Výzkum a vývoj - investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie. - Změna klimatu a energetika - snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990; zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %; zvýšit energetickou účinnost o 20 %. - Vzdělávání - snížit míru nedokončení studia pod 10 %; dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. - Chudoba a sociální vyloučení - snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení. Strategie také zahrnuje sedm stěžejních iniciativ, díky nimž mohou orgány EU a vnitrostátní orgány členských zemí spojit své úsilí v oblastech, které napomáhají při dosahování priorit strategie: využívání zdrojů. - Inteligentní růst o Digitální agenda pro Evropu o Unie inovací o Mládež v pohybu - Udržitelný růst o Evropa méně náročná na zdroje o Průmyslová politika pro éru globalizace - Růst podporující začlenění o Program pro nové dovednosti a pracovní místa o Evropská platforma pro boj proti chudobě Podle Strategie Evropa 2020 udržitelný růst znamená: - Vytvořit konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která rozumným a udržitelným způsobem využívá všechny zdroje. - Chránit životní prostředí, snížit objem emisí a zabránit úbytku biologické rozmanitosti. - Využít náskoku, který Evropa má ve vývoji nových ekologických technologií a výrobních postupů. - Zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě elektrické energie. - Využívat celoevropské sítě, a dodat tak podnikům v EU (především pak malým výrobním firmám) další konkurenční výhodu. - Zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a středních podniků. - Umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací mohli co nejlépe rozhodnout. Dne 13. února 2012 vydala Evropská komise tiskovou zprávu Životní prostředí: Komise vyzývá k důraznějšímu řešení problému degradace půd. V této tiskové zprávě zdůrazňuje nutnost podniknout opatření, která zamezí pokračujícímu zhoršování stavu evropských půd a uvádí že 12

13 přestože již před pěti lety byla přijata tématická strategie pro ochranu půdy, podle zprávy o politických aspektech v Evropě stále nefunguje systematické sledování kvality půdy a její ochrana. Znamená to, že stávající opatření nejsou pro zajištění odpovídající úrovně ochrany veškeré evropské půdy dostatečná. Při přípravě opatření na úrovni EU se Komise věnovala podpoře iniciativ na zvýšení informovanosti o půdě a výzkumných a monitorovacích projektů jako je LUCAS, průzkum Eurostatu o pokryvu půdy, jejím využívání a agroenvironmentálních ukazatelích. Komise rovněž pokračovala v začleňování ochrany půd mezi ostatní politiky EU (např. zemědělství a rozvoj venkova). V rámci politiky soudržnosti bylo pro období let přiděleno přibližně 3,1 miliardy EUR na obnovu průmyslových oblastí a kontaminované půdy. Nejvíce prostředků bylo přiděleno Maďarsku (475 milionů EUR), České republice (371 milion EUR) a Německu (332 miliony EUR). Kromě probíhajících opatření zaměřených na problém degradace půd hodlá Komise podporovat výzkum a sledování půd, dokončit pokyny pro zakrývání půd a výrazněji začlenit půdní aspekty do nadcházející aktualizované směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Komise rovněž navrhne začlenění emisí způsobených využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím (LULUCF) do závazku EU v oblasti změny klimatu pro rok 2020 a dále bude na mezinárodní úrovni podporovat iniciativy zaměřené na ochranu půdy. Vědecká zpráva Stav půdy v Evropě zveřejněná Společným výzkumným střediskem Evropské komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí nabízí komplexní přehled současných znalostí týkajících se půdních zdrojů a degradačních procesů. Zpráva dochází k závěru, že další výzkum a lepší shromažďování údajů jsou nutné, aby se naše znalosti prohloubily a zvýšilo se obecné povědomí o důležitosti půdy. Jako další krok uvádí tisková zpráva fakt, že byl požádán Evropský parlament a Rada, aby předložily svá stanoviska ke zprávě o politických aspektech. 4. Nástroje ochrany - Standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC 4.1. Vrstva erozní ohroženosti v rámci GAEC Stávající vrstva prezentující erozní ohroženost půdy, tzn. Eroze podkladová vrstva byla vytvořena pro potřeby plnění standardu GAEC 2 v roce 2009 na základě výsledků výzkumné a vývojové činnosti ve VÚMOP, v.v.i. Na základě této vrstvy je možné identifikovat plochy silně erozně ohrožené, mírně erozně ohrožené a plochy neohrožené. Vymezení ploch erozní ohroženosti vychází z analýzy vrstvy Maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace - C p (Obrázek 4-1: Vrstva erozní ohroženosti v její původní rastrové podobě v rámci ČR) a slouží jako podklad určující vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Limity přípustné ztráty půdy jsou nastaveny s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti. Hodnoty C p vyjadřují maximální hodnotu faktoru ochranného vlivu vegetace (faktor C), která by neměla být překročena (faktor C se vypočítá dle osevního postupu a porovná s limitními hodnotami C p ). V případě, že je hodnota C p překročena, měla by být hodnota faktoru C snížena a to aplikací 13

14 protierozních opatření, resp. změnou osevního postupu a použitých technologií hospodaření, jinak hrozí zvýšené riziko vzniku eroze. Výpočet C p vychází z Univerzální rovnice ztráty půdy USLE (Wischmeier, Smith 1978). Na výslednou hodnotu faktoru C p a tedy i na vymezení erozní ohroženosti půdy má tedy vliv faktor sklonitosti svahu, faktoru délky svahu po spádnici, faktor erodovatelnosti půdy, faktor erozní účinnosti přívalového deště a také faktor protierozních opatření. Jednotlivé faktory byly určeny na základě informací z databáze bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), digitálního modelu terénu DMT, za pomoci vrstvy LPIS a databáze ZABAGED. Vrstvu je možné využít např. i v rámci připravované protierozní vyhlášky. Výhodou by byla jednotnost přístupů rezortu MZe a MŽP a hospodárnost daná podporou jednoho maximálně přesného, aktuálního a použitelného podkladu. Obrázek 4-1: Vrstva erozní ohroženosti v její původní rastrové podobě v rámci ČR 4.2. Aktualizace vrstvy erozní ohroženosti v rámci GAEC 2 V rámci zajištění přesných a aktuálních informací v oblasti ochrany půdy je nutné zajistit implementaci nejnovějších a aktualizovaných podkladových dat do podkladové vrstvy pro určení erozní ohroženosti ( Vrstva C p zdrojová vrstva ). Z této vrstvy je na základě úprav, převodu do vektorové formy a generalizace vytvářen podklad pro standard GAEC 2, tedy vrstva Eroze podkladová vrstva. 14

15 Aktualizace vrstvy spočívá v: - aktualizaci DMT (v současné době připravována aktualizace DMT GEODIS na rozlišení 5x5m, v průběhu několika let se očekává přechod na DMT na základě laserscaningu), - zapracování lokálních adhoc aktualizací DMT, - aktualizaci vrstvy prvků protierozní a protipovodňové ochrany realizovaných v rámci KPÚ a inventarizovaných VÚMOP,v.v.i., - aktualizaci prvků protierozní a protipovodňové ochrany realizovaných v rámci programů MŽP - aktualizaci vybraných interních krajinných prvků vedených v systému LPIS, - aktualizaci vrstvy erodovatelnosti půd (K faktor) vycházející z aktualizovaných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), - aktualizaci vrstvy ZABAGED, - zapracování revizí vrstvy na základě žádostí zemědělců a poradců akreditovaných na podoblast péče o půdu Aktualizace digitálního modelu terénu (DMT) Digitální model terénu je důležitým podkladem, ze kterého se vytváří zdrojová vrstva pro určení erozní ohroženosti ( Vrstva C p zdrojová vrstva ). Jeho přesnost a podrobnost zásadním způsobem tuto zdrojovou vrstvu ovlivňuje. V současné době se připravuje aktualizace DMT GEODIS z rozlišení 10x10 m na rozlišení 5x5 m a v průběhu několika let se očekává přechod na DMT na základě leteckého laserového skenování (laserscanning). Aktualizace rozlišení DMT z 10x10 m na 5x5m přinese výrazné zpřesnění podkladové vrstvy erozní ohroženosti. Obrázek 4-2: Vrstva Cp zdrojová vrstva na podkladě DMT 10x10 15

16 Obrázek 4-3: Vrstva Cp zdrojová vrstva na podkladě DMT 5x5 Popis digitálního modelu terénu od firmy GEODIS Digitální model terénu od firmy GEODIS je tvořen daty z různých období a různých měřítek snímkování. Datově obsahuje výškové body, 3D terénní hrany, vrstevnice a odvozené hrany. Na úplném začátku tvorby modelu byly vrstevnice ze ZM 10, které se digitalizovaly z map a převáděly do 3D. Nad tímto modelem proběhla stereofotogrammetrická revize, kde byla vymazána výškově chybná data a z leteckých snímků měřítka snímkování 1: byly doměřeny body a 3D hrany. V následujících revizích byly postupně vrstevnice nahrazovány daty ze stereofotogrammetrického vyhodnocení z výše uvedeného měřítka. Povinně byly mapovány terénní hrany nad 2 metry. Do modelu byla integrována data ze snímkování pro projekt Ortofotomapa ČR a ze všech vyhodnocení terénu z ostatních projektů. Během dalších revizí se aktualizovaly urbanizované plochy, doměřovaly se i menší terénní hrany a postupně se identifikovaly a odstraňovaly chyby i v otevřeném terénu. V modelu se stále kontinuálně vyhledávají a vylepšují místa s nevhodným rozmístěním výškových bodů. Digitální model terénu České republiky 4. a 5. generace (DMR 5G) V rámci společného projektu ČÚZK, MZe a MO vzniká nové mapování výškopisu území České republiky s využitím technologií leteckého laserového skenování. Nově připravovanými produkty jsou Digitální model území České republiky 4. generace (DMR 4G) a Digitální model území České republiky 5. generace (DMR 5G). Tyto modely budou vznikat postupně na celém území České republiky do konce roku Dojde tak k zásadnímu zvýšení podrobnosti a přesnosti výškopisných dat území České republiky a významnému rozšíření možností jejich využití. - Digitální model území České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5x5 m) bodů o souřadnicích X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. 16

17 - Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Návrh řešení: - Pro období aktualizovat vrstvu Vrstva Cp zdrojová vrstva na digitální model terénu DMT Geodis (5x5 m) - Pro období aktualizovat vrstvu Vrstva Cp zdrojová vrstva na digitální model reliéfu DMR 4G - Pro období po roce 2017 aktualizovat vrstvu Vrstva Cp zdrojová vrstva na digitální model reliéfu DMR 5G Aktualizace vrstvy erodovatelnosti půd (K faktor) vycházející z aktualizovaných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) Faktor erodovatelnosti půdy (K) je jedním z šesti faktorů vstupujících do tzv. Univerzální rovnice ztráty půdy USLE (Wischmeier, Smith 1978) pro stanovení intenzity vodní eroze. Faktor K je v USLE definován jako ztráta půdy ze standardního pozemku vyjádřená v t.ha -1 na jednotku erozní účinnosti deště R. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu. Tento faktor představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícího účinku deště a transportu povrchového odtoku. Mapová vrstva byla vytvořena na základě hodnot faktoru erodovatelnosti půdy (K) pro jednotlivé hlavní půdní jednotky (HPJ) z databáze BPEJ. 17

18 Obrázek 4-4: Mapa faktoru erodovatelnosti půdy Aktualizace vrstvy ZABAGED Aktualizovaná vrstva ZABAGED výrazně zpřesní podkladovou vrstvu pro výpočet erozní ohroženosti, tzn. vrstvu Maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace - C p. Data z databáze ZABAGED jsou ve výpočtu zmíněné vrstvy využívány pro definici ploch, na kterých dochází k přerušení povrchového odtoku. Tento fakt má vliv především na stanovení nepřerušené délky svahu (faktor L v rovnici USLE). Aktualizaci a doplňování databáze ZABAGED provádí ČÚZK vždy ve tříletých cyklech s využitím vždy nově zpracovaných leteckých měřických snímků a barevných ortofot, která jsou každoročně vytvářena pro jednu třetinu území České republiky. Pro aktualizaci vrstvy C p budou využity aktualizované třídy prvků - les, vodstvo, ZPF, sídelní objekty, komunikace a krajinné prvky Implementace vybraných interních krajinných prvků vedených v systému LPIS Pro aktualizaci podkladové vrstvy pro výpočet erozní ohroženosti (vrstva C p ) je nutné využít co největší množství relevantních podkladů. Jedním z těchto podkaldů je databáze krajinných prvků v rámci LPIS. Při aktualizaci vrstvy C p, tak bude docházet k implementaci aktuální databáze krajinných prvků do výpočtu. Pro tyto účely bude zajištěna vždy aktuální verze databáze. 18

19 V současné době je v LPIS evidováno přes 101 tisíc krajinných prvků. Krajinné prvky (KP) jsou definované nařízením vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků, jedná se o meze, skupiny dřevin, travnaté údolnice, stromořadí, solitérní dřeviny a terasy. Některé z těchto prvků je možné definovat jako opatření přerušující odtok, není to ovšem jednoznačná záležitost. Vedle významu v ochraně půdy mají význam i ekologický a estetický. V případě, že dosahuje KP určitých parametrů, je možné očekávat jeho vliv na erozní ohroženost a tedy i na její vymezení v rámci GAEC 2. Je však nutné tento vliv ověřit. Obrázek 4-5: Zastoupení jednotlivých kategorií krajinných prvků v databázi LPIS Meze Počet prvků: Minimální výměra prvku: 7,3 m 2 Maximální výměra prvku: ,0 m 2 Definice prvku: Souvislý zatravněný útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, zpravidla vymezující hranici PB/DPB. Součástí meze může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka. Využitelnost pro podkladovou vrstvu erozní ohroženosti (C p ): Záleží na velikosti prvku, minimální šířka prvku 5 m. V případě využití DTM s rozlišením 5x5 m se prvek o šířce 5 m neprojeví. Účinnost prvku je dána šířkou větší jak 10 m nebo prezencí dalšího doplňujícího technického prvku (příkop, průleh, hrázka). Skupina dřevin Počet prvků: Minimální výměra prvku: 0,8 m 2 Maximální výměra prvku: 2 000,0 m 2 Definice prvku: Útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou m 2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle 3 lesního zákona. Využitelnost pro podkladovou vrstvu erozní ohroženosti (C p ): Záleží na velikosti prvku, minimální šířka prvku je 5 m (viz výše). 19

20 Stromořadí Počet prvků: Minimální výměra prvku: 7,9 m 2 Maximální výměra prvku: ,0 m 2 Definice prvku: Útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle 3 lesního zákona. Využitelnost pro podkladovou vrstvu erozní ohroženosti (C p ): Záleží na velikosti prvku, minimální šířka prvku je 5 m (viz výše). Terasa Počet prvků: 368 Minimální výměra prvku: 6,8 m 2 Maximální výměra prvku: ,0 m 2 Definice prvku: Souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu PB/DPB, zpravidla vymezující hranici PB/DPB. Součástí terasy může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka. Využitelnost pro podkladovou vrstvu erozní ohroženosti (C p ): Většina prvků pravděpodobně účinných. Terasa v LPIS = terasový stupeň. Travnatá údolnice Počet prvků: 470 Minimální výměra prvku: 20,2 m 2 Maximální výměra prvku: m 2 Definice prvku: Souvislý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z PB/DPB se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace. Využitelnost pro podkladovou vrstvu erozní ohroženosti (C p ): Je možné pochybovat o správnosti vymezení některých prvků - jako travnatá údolnice jsou vymezeny i malé skupiny stromů v široké údolnici. U těchto prvků je nutná vizuální revize. Solitérní dřevina Počet prvků: Minimální výměra prvku: 0,001 m 2 Maximální výměra prvku: 0,0834 m 2 Definice prvku: Izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m 2 vyskytující se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice. 20

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Degradační procesy Erozní ohroženost dle GAEC 2 Redesign vrstvy erozní ohroženosti Monitoring eroze Informační podpora Vhodná opatření pro ochranu půdy proti erozi 2 Výzkumný ústav meliorací a ochrany

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Ing. Martin Mistr, Ph.D 2.9.2013. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Ing. Martin Mistr, Ph.D 2.9.2013. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Martin Mistr, Ph.D 2.9.2013 Eroze vodní: 115 milionů ha (12 % zem.půdy) Eroze větrná: 42 milionů ha Škody: 14 miliard Euro/rok Ztráty organické hmoty: až 45 % zem.půdy Škody: 5 miliard Euro/rok Utužení

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 1 OBSAH Stručné představení projektu Rozsah a podrobnost řešení Představení přístupu k návrhu

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Sluňákov 2016 Ing.

Více

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti GIS a pozemkové úpravy Výpočty erozní ohroženosti Josef Krása Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Geodata Hlavní poskytovatelé map Státní a resortní (byť často

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop.cz PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných

Více

Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc

Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc Krajinné prvky nacházející se pouze na zemědělské půdě, definované nařízením vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků v platném znění (6 druhů). Právě těchto

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1, Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: petr.jilek@mze.cz 1 Priority ochrany půdy z pohledu Strategie Ministerstva

Více

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu Projekt TA ČR č. TA02020647 Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu České vysoké učení technické v Praze ATLAS, spol. s r.o. VÚMOP, v. v. i. Krása Josef, doc. Ing. Ph.D. Kavka Petr,

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Pöyry Environment a.s. hlavní zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Povodí

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Milín 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Model integrované ochrany půdy, vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Krajské setkání Svazu měst a obcí ve Zlínském kraji dne 7. dubna 2016 Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Ing. Lubomír Holubec Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Státní pozemkový

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

III. VLASTNÍ MATERIÁL

III. VLASTNÍ MATERIÁL č. j. 29990/2016-MZE-10052 III. VLASTNÍ MATERIÁL METODICKÝ POSTUP ŘEŠÍCÍ ZAŘAZOVÁNÍ ČÁSTÍ MONITOROVANÝCH DÍLŮ PŮDNÍCH BLOKŮ (DPB) S PROJEVEM EROZE DO MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH (MEO) A SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH

Více

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny v Brně Jana Konečná, Petr Karásek,

Více

Krajinné prvky definice, význam, ochrana

Krajinné prvky definice, význam, ochrana Krajinné prvky definice, význam, ochrana Ing. Hana Routová Odbor environmentální a ekologického zemědělství VYMEZENÍ POJMŮ Dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou před poškozováním a ničením

Více

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu. Mgr. Daniel Žížala, Ing. Jiří Kapička

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu. Mgr. Daniel Žížala, Ing. Jiří Kapička MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu Mgr. Daniel Žížala, Ing. Jiří Kapička Obsah prezentace I. Část současný průběh projektu II. Část praktické zkušenosti III. Část webová aplikace

Více

III. VLASTNÍ MATERIÁL

III. VLASTNÍ MATERIÁL III. VLASTNÍ MATERIÁL METODICKÝ POSTUP ŘEŠÍCÍ ZAŘAZOVÁNÍ ČÁSTÍ MONITOROVANÝCH DÍLŮ PŮDNÍCH BLOKŮ (DPB) S PROJEVEM EROZE DO MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH (MEO) A SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH (SEO) OBLASTÍ 1. AKTUALIZOVANÁ

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i- Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Lidická 25/27, 602 00 Brno Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy

Více

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka 2.1. Základní informace Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům,

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

Protierozní ochrana 1. cvičení. 143PROZ ZS 2015/2016 2 + 1; z, zk

Protierozní ochrana 1. cvičení. 143PROZ ZS 2015/2016 2 + 1; z, zk Protierozní ochrana 1. cvičení 143PROZ ZS 2015/2016 2 + 1; z, zk Vedoucí cvičení Markéta VLÁČILOVÁ, Ing. Pracoviště: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143) FSv, ČVUT v Praze Kontakt: Markéta

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Bystřice nad Pernštejnem 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Kněžice 2015 Ing. Michal Pochop Jednotlivé kroky v pozemkových upravách

Více

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu II. Část webová aplikace - základní seznámení s webovou

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY (1957-1971) www.cuzk.cz 2 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný

Více

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině RNDr. Pavel Novák, Ph.D. 25.9.2015 Lednice Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty. Půda Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty. neobnovitelný přírodní zdroj tvorba půdy je velmi pomalá degradace či destrukce rychlá a často

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.7.101 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO

Více

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1 O B S A H P R E Z E N T A C E 1. Projekt nového mapování výškopisu

Více

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ PETR KARÁSEK JANA PODHRÁZSKÁ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR Petr Dvořáček Hradec Králové 9. 6. 2015 VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY (1957-1971) www.cuzk.cz 2 VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ V ČR Stručný

Více

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI EROZI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI EROZI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI EROZI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Aktualizované znění březen 2017 Ing. Ivan Novotný a kolektiv PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI EROZI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Autoři VÚMOP,

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Pozemkové úpravy. Souvislosti s povodněmi, suchem a ochranou půdy před erozí. Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad

Pozemkové úpravy. Souvislosti s povodněmi, suchem a ochranou půdy před erozí. Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad 23. 2. 2017 Pozemkové úpravy Souvislosti s povodněmi, suchem a ochranou půdy před erozí Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad PROCES POZEMKOVÝCH ÚPRAV NÁVRH REALIZACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH NAVRŽENÝCH

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Aktualizované znění leden 2014 Ing. Ivan Novotný a kolektiv PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Autoři VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury Strana 3818 Sbírka zákonů č. 307 / 2014 307 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 14 písm. i), 3aa

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady. RNDr. Stanislav Šťastný

Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady. RNDr. Stanislav Šťastný Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady RNDr. Stanislav Šťastný Co je územní studie krajiny? Komplexní dokument, který se zabývá nezastavěným územím (krajinou) v celém správním

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Povodňová ochrana a prevence

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu. Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu. Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Rozvoj a změny webového portálu Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala Obsah prezentace III. Část webová aplikace nové funkce IV. Část příklady událostí Monitoring eroze

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci. výzvy Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 a vybrané oblasti podpory prioritní osy ZVEŘEJNĚNO DNE X.X Výběrová (hodnotící)

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED RNDr. Jana Pressová 15. 16.5. 2014, GIVS Praha Legislativní východisko Základním legislativním východiskem pro tvorbu a správu ZABAGED je

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ poznámka: v kompetenci ÚMČ Praha 16 Radotín je udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více