Servis f) F ABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00."

Transkript

1 ' I Servis f) Dílenská F ABIA pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic {

2 8 Servis ~ I Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKDA AUT a. s. " r ~

3 , i FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování C 'i Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vydání Dodatek Vydání Název bjednací èíslo Základni vydání Dílenské pøíruèky C C ~ci ';" "~ Vydání Pøehled dodatkù \ S

4 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování I I :) Pøehled dodatkù Vydání ti;~~] =

5 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování bsah C'! 01 -Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika I 01-1 strana 1 -Funkce 01-1 strana 1 -Technická data vlastní diagnostiky 01-1 strana 2 -Význam kontrolky EPC (kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132-) v panelu pøístrojù 01-1 strana 3 -Významkontrolkyemisí-K strana 3 -Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky motoru 01-1 strana 4 -Ètení a mazání pamìti závad 01-1 strana 5 -Provedení diagnostiky akèních èlenù 01-1 strana 6 Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1 -Èísla závad strana 1 Vlastní diagnostika III 01-3 strana 1 -Èísla závad strana 1 C Vlastní diagnostika IV 01-4 strana 1 -Readinesskód 01-4 strana 1 -Naètení readinesskódu 01-4 strana 1 -Vytvoøení readinesskódu 01-4 strana 2 Vlastní diagnostika V 01-5 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot 01-5 strana 1 -Zobrazované skupiny 000 do strana 2 Vlastní diagnostika VI 01-6 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot -zobrazované skupiny 030 až strana Pøíprava smìsi, vstøikování Vstøikovací zaøízení 24-1 strana 1 -Zásady bezpeènosti práce 24-1 strana 1 -Pravidla èistoty 24-1 strana 1 -Pøehled montážních míst 24-1 strana 2 (I -Všeobecné pokyny ke vstøikování 24-1 strana 3 -Demontáž a montáž dílù vstøikování 24-1 strana 4 -Rozloženíasloženírozdìlovaèepalivasevstøikovacímiventily 24-1 strana 6 -Rozložení a sestavení sacího potrubí 24-1 strana 7 -Demontáž a montáž krytu motoru se vzduchovým filtrem 24-1 strana 8 -Rozložení a sestavení vzduchového filtru 24-1 strana 9 -Hodnoty odporu snímaèe teploty nasávaného vzduchu -G strana 9 -Hodnotyodporusnímaèeteplotychladicíkapaliny-G strana 10 Kontrolasouèástí 24-2 strana 1 -Kontrola vedení a souèástí pomocí zkušebního boxu -V.A.G 1598/ strana 1 -Kontrola tìsnosti a odstøiku vstøikovacích ventilù 24-2 strana 1 -Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému 24-2 strana 2 -Kontrola pøedehøívání vzduchu 24-2 strana 3 -Kontrola utìsnìní sacího systému (pøisávaný vzduch) 24-2 strana 3 () -Kontrola otáèek volnobìhu 24-2 strana 4, ;; 'k i Lambda-regulace 24-3 strana 1 Vydání bsah I

6 I FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování -Kontrola lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- a lambda-regulace 24-3 strana 1 -Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem -G130-a lambda-regulace 24-3 strana 2 -Kontrola stárnutí lambda-sondy pøed katalyzátorem -G strana 3 Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál akcelerace) 24-4 strana 1 -Funkce systému elektronického pedálu akcelerace 24-4 strana 1 -Kontrola jednotky ovládání škrticí klapky -J strana 1 -Kntrl.v I h d ' o o a snlmace po o y pe a lu a kce Ierace 24-4 strana 2 Ø' d" '" d tk I Iclje no a mo toru 24-5 strana 1 -Funkce 24-5 strana 1 -Výmìna øídicí jednotky motoru 24-5 strana 1 -Kódování øídicí jednotky motoru 24-5 strana 2 -Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky -J strana 3 K ti -'d 'h" ' 10 on ro a prl avnyc slgna u 24-6 strana 1 -Kontrola signálu rychlosti 24-6 strana 1 -Kontrola CAN-BUS 24-6 strana ~apalov~cí soustava C) apalovacl soustava 28-1 strana 1 -V- b ' k k I ' t v seo ecne po yny zapa ovacl sous ave 28-1 strana 1 -Zásady bezpeènosti práce 28-1 strana 1 t '- I ' -emon D t'- az a mon az zapa ovacl sous tavy 28-1 strana 1 -Hodnoty odporu pro zapalovací cívky s koncovým výkonovým stupnìm -N70-, -N127-, -N strana 2 -Kontrola snímaèe polohy vaèkového høídele -G strana 2 -Kontrola snímaèe otáèek motoru -G strana 3 () II bsah Vydání :)

7 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování 01 l -~I~i ~'Ji ~J~[;1l" ~~ ~J~ j'['j~[;![~~ 01-1 Vlastní diagnostika I Upozornìní Vlastní diagnostika sleduje jen èást vstøikovacího a zapalovacího zaøízení. Funkce Øídicí jednotka motoru je vybavena pamìtí závad. Pamì závad je provedena jako permanentní. Vzníknou-li poruchy na sledovaných snímaèích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemí o druhu závady v pamìti závad. C'\ U C Závady, které se objeví jen po pøechodnou dobu (sporadi,cky), se o.zna~í ~odat~em,,/sp". Pøíèín.ou spor~di~ké zavady muze byt spatny kontakt nebo prechodne prerušené vedení. Pokud se sporadícké závady nevyskytnou znovu pøi následujících 40 startech, jsou automaticky smazány. V pamìti uložené závady mohou být pøeèteny diagnostíckým pøistrojem -V.A.G 1552-, diagnostickým pøístrojem -V.A.G nebo pøístrojem -VAS ~ 01-1 strana 4. : Po odstranìní závady nebo závad musí být pamì závad I vymazána ~ 01-1 strana 5.. U...I pozornenl Následující popis se vztahuje pouze na diagnostický pøístroj -V.A. G s aktuální programovou kartou. Pøi použití neaktuální programové karty, pøíp. pøi použití diagnostického pøístroje -V.A.G s integrovanou tiskárnou je možná odchylka pøi zobrazování na Vydání Vlastní diagnostíka I 01-1 strana 1

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování Technická data vlastní diagnostiky Vybavení Kód motoru AWY znaèení systému SIMS 3PD Emise podle normy EU 4 Vlastní diagnostika ano Systém elektrického pedálu akce- ano lerace Lambda-regulace 2 lambda-sondy Regulace klepání ano Zpìtné vedení výfukových plynù ne Systém sekundárního vzduchu ne Pøestavování vaèkového høídele ne Regulace plnicího tlaku ne Elektronicky øízený chladicí sys- ne tém Výzva k výpisu verze øídicí jednotky Verze øidicí jednotky se zobrazi po pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky motoru => 01-1 strana 4. Pøehled volitelných funkcí díagnostického pøístroje -V.A.G Za jakých podminek je možno navolit požadované funkce, je uvedeno v následujicí tabulce. Funkce Pøedpoklad Motor v klidu, zapalo- Motor bìží ve Vozidlo za jízdy vání zapnuté volnobìhu 01 Výzva k výpisu verze øídicí jednotky ano ano ano 02 Výzva k výpisu chybové pamìti ano1) ano ano 03 Diagnostika akènich èlenù ano ne ne 04 Základní nastavení2) ano ano ano 05 Mazání chybové pamìti ano ano ne 06 Ukonèení výstupu ano ano ano 07 Kódování øídicí jednotky ano ne ne 08 Naèteni bloku namìøených hodnot ano ano ano 11 Procedura Login ano ne ne 15 Pøeètení readinesskódu.ano...ano ano I 1) pri zapnutém zapalováni provádìt pouze, když motor nenaskoèl (spouštìè musl být v chodu min. 6 sec).,. 2) Je treba provést po následujfclch pracfch: výmìna rfdicf jednotky motoru, jednotky ovládáni škrticf klapky nebo po výmìnì motoru, prfpadnì i po odpojeni akumulátoru. ::) Vlastní diagnostika I Vydání strana L=

9 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Význam kontrolky EPC (kontrolka elek- C trického pedálu akcelerace -K132-) v panelu pøístrojù "EPC" je zkratka anglického výrazu Electronic Power Control a pøekládá se jako elektrický pedál akcelerace. Umístìní kontrolky elektrického pedálu akcelerace:... Jestliže bude bìhem chodu motoru zjištìna závada ovlivòující z hlediska bezpeènosti funkci elektronického pedálu akcelerace, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka EPC. Souèasnì se provede zápis do pamìti závad øídicí jednotky motoru. Kontrola -Zapnout funkce zapalování. Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- se musí rozsvítit. crg:j C\ Nerozsvítí-Ii se kontrolka elektrického pedálu akcelerace I I V -K132- pøi zapnutí zapalování: -Zkontrolovat panel pøístrojù a kontrolku elektrického pedálu akcelerace -K132- => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- pøi zapnutí zapalování: -Nastartovat otáèkách. motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- musí po nìkolika sekundách zhasnout. Jestliže kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K 132- nezhasne: -Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru, pøípadné závady odstranit a chybovou pamì vyma- C zat => 01-1 strana 5. Význam kontrolky emisí -K83- Budou-Ii øídicí jednotkou motoru rozpoznány chyby mající negativní vliv na emise motoru, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka emisí -K83-. Umístìní kontrolky emisí:... 8!.I Upozornìní.Kontrolka emisí -K83- mùže blikat nebo trvale svítit. V každém pøípadì je nutné pøeèíst pamì závad => 01-1 strana 5..Kontrolka bliká: Vyskytuje se závada, pøi které vlivem zpùsobu jízdy dojde k poškození katalyzátoru. V tomto pøípadì se smí pokraèovat v jízdì pouze s redukovaným výkonem! crg:j Q I I Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana 3 S c'ii+ ~.

10 .=== - 01 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování.kontrolka trvale svítí: Vyskytuje se závada, která zhoršuje emisní hodnoty. Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru..jestliže nastávají jízdní problémy pøíp. zákazník hlásí reklamaci a kontrolka emisí -K83- nesvítí, je nutné pøeèíst pamì závad, zda nejsou zaznamenány závady, které nezpùsobí okamžité rozsvícení kontrolky emisí -K83-. Kontrola funkce -Zapnout zapalování. Kontrolka emisí -K83- se musí rozsvítit. Nesvítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutém zapalování: -Zkontrolovat panel pøístrojù a kontrolku emisí -K83 - => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutí zapalování: -Nastartovat motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných ~ otáèkách. V Kontrolka emisí -K83- musí bìhem nìkolika sekund zhasnout. Nezhasne-Ii kontrolka emisí -K83-: -Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru, pøípadné závady odstranit a chybovou pamì vymazat => 01-1 strana 5. mo- Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky toru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky.diagnostický pøístroj -V.A.G s vedením -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu.napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V.Ukostøení.Pojistky na motoru a pøevodovce v poøádku dle aktuálního schématu zapojení v poøádku Pracovní postup -Pøipojit lušným diagnostickým pøístroj vedením. -V.A.G s pøís- -Podle požadované funkce zapnout zapalování nebo spustit motor => 01-1 strana 2. I ~ /" 01-1 strana 4 Vlastní diagnostika I Vydáni 04.02

11 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 İ Upozornìní Ci.Nezobrazí-Ii s~ na displej~ ~?a!e uved~n~ v pra_?ovn.ím postupu => Navod k PUZltl dlagnostlckeho pf/stroje..jestliže se vlivem chyby pøi zadávání na displeji zobrazí" Chyba v datovém pøenosu", odpojit vedení diagnostického pøístroje, opìtovnì jej pøipojit a znovu provést všechny pracovní úkony. -Zvolit "Elektronika motoru" a potvrdit (Q). Na displeji diagnostického pøístroje -V.A.G se 03D906032A 1, 2l/2V SIMS 3 HS > b '. d t. f"k -' d.'. d tk v Kodovani WSC XXXXX zo razl I en II ace rl ICI Je no y, napr.:.03d906032a = èíslo dílu øídicí jednotky (aktuální verzi øídicí jednotky lze zjistit z Katalogu náhradních dílù).1,21 /2V= zdvihový objem motoru a ventily pro válec.sims 3 = oznaèení systému.00 = poèet pøestavených kanálù pøizpùsobeni.hs = mechanická pøevodovka C.1501 = èíslo softwaru.kódování = kódování øídicí jednotky.wsc XXXXX = provozní oznaèení -V.A.G 1552-, se kterým bylo naposledy provádìno kódování (nebylo-ii v servisu mìnìno žádné kódování, zobrazí se WSC 00000) -Stisknout dvakrát (;). Zobrazení na disple.i: Test systemu vozidla HELP J Zvolte funkci XX -Další postup viz postupy oprav. Ètení a mazání pamìti závad Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP Zvolte funkci XX -Zvolit (g) "Výzva k výpisu chybové pamìti" a potvrdit (Q). Q Na displeji se zobrazí poèet uložených závad, pøípadnì 1 X Zjistena chyba! I "Nezjištìna žádná závada". 1 I Je-Ii v pamìti uložena jedna èi více závad: V pamìti uložené závady jsou postupnì zobrazovány po stisknutí tlaèítka (;). Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP Zvolte funkci XX -Zvolit chybové pamìti" a potvrdit (Q). Upozornìní Jestliže bìhem funkce" Výzva k výpisu chybové pamìti" a "Mazání chybové pamìti" dojde k vypnutí zapalování, pamì závad se nevymaže. á"'"\ Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla -> ~ ' Chybova pamet vymazana! ~ ~ij:j* Vydáni 04"02 Vlastní diagnostika I 01-1 strana 5

12 ,?",:,,"~ 01 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování -Zvolit funkci (QX ) "Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèítkem (g). \ -Zobrazené závady odstranit podle Tabulky závad J ~ Kap Pøeèíst readinesscod ~ Kap Bude-Ii pamì závad vymazána nebo pøerušeno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být readinesscod znovu vyvolán. -Po odstranìní závad provést zkušební jízdu..). Upozornìní Dodržovat bezpeènostní pøedpisy platné pro zkušební jízdu ~ Kap Bìhem této zkušební jízdy musí být splnìny následující provozní podmínky:.teplota chladicí kapaliny musí stoupnout nad 80 c..po dosažení požadované teploty je tøeba opakovanì dosáhnout následujicích volnobìh èásteèné zatížení obohacení plné zatížení decelerace.pøi plném zatíženi musí být otáèky zvýšeny nad 3500/min. ještì jednou pamì závad øídicí jednotky mo- -Pøeèíst toru. Není-Ii uložena žádná závada: -Zvolit funkcí (QX )"Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèítkem (g). Provedení diagnostiky akèních èlenù Diagnostikou akèních èlenù jsou aktivovány jednotlívé èásti systému v následujícím poøadí: 1. Relé palivového èerpadla -J Elektromagnetický ventil 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- i Upozornìní.Diagnostiku akèních èlenù lze provádìt pouze pøi stojícím motoru a zapnutém zapalování..diagnostika akèních èlenù se pøeruší, když se nastartuje motor, nebo je rozpoznán signál ze snímaèe otáèek..akèní èleny se kontrolují akusticky nebo dotykem. ~ ~~ ~ 01 1 t 6 Vlastní diagnostika I Vydání s rana ~. '",.",'.,, v.(~ c

13 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování 01 C.Má-Ii být diagnostika akèních èlenù opakována, aniž by byl mezitím nastartován motor, je tøeba asi na 40 s vypnout zapalování..k nastartování motoru po diagnostice akèních èlenù se musí zapalování nejprve vypnout. Podmínky pro kontrolu.pojistky poøádku dle aktuálního schématu zapojení musí být v Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky ~ -===: Diagnostický pøístroj -V.A.G s vedením : 50 :~ -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C Pracovní postup Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G Zapnout zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" Er) =:} Kap Zvolit funkci "Diagnostika akèních èlenù". Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Rele palivoveho cerpadla -JI? Relé palivového èerpadla -J17- (reléový box, relé 4) musí tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen. Upozornìní Po dobu aktivace relé palivového èerpadla -J17-, musí být také v intervalech slyšitelné rozbìhy palivového èerpadla. Jestliže relé nespíná: -Zkontrolovat vedení a svorkovnice k relé palivového èerpadla -J17- podle schématu zapojení. C -Stisknout GJ. Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Magn.ventil 1 odvetr. systemu-n80 Elektromagnetický ventil musí tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen. Jestliže elektromagnetický ventil nespíná: -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 070 =:} Kap. 01-6, pøíp. zkontrolovat vedení a svorkovnice k elektromagnetickému ventilu 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- podle schématu zapojení. -Stisknout GJ. Zobrazení na displeji: ' Diagnoza akcnich clenu ->, I KNEC, -Zvolit funkci (9J J "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování. C' ~ Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana

14 01 FABIA 2000 Motor 1,2/40 -vstøikování :) Q.",," '~c ) 01-1 strana 8 Vlastní diagnostika I Vydáni 04.02

15 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování Vlastní diagnostika II Èísla závad "...Upozornìní.Tabulka závad je setøídìna podle vlevo umístìných èísel závad..kód pro USA)..Vysvìtlivky SAE, ktelý je vpravo vedle èísla závady (napf P0107), není tøeba uvažovat (v souèasné dobì má význam jen k druhùm závad (napø. "pøerušení nebo zkrat na kostru') ~ Návod k obsluze diagnostického pøístroje..jestliže jsou konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejprve všechny pøívodní vodièe, svorkovnice k tìmto dílùm a ukostøení systému podle schéma zapojení. Teprve není-ii ani zde zjištìna závada, souèást vymìnit. To platí zejména, je-ii závada vykazována jako "sporadická" (SP)..bjeví-Ii se na displeji diagnostického pøístroje -V.A. G "info v literature", je nutno vyhledat pøíslušný text v tabulkách závad dle kódu pøíslušné závady. Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady signál pøíliš malý -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina Snímaè teploty nasávaného 004, zobrazované pole 4 ~ Kap vzduchu -G signál pøíliš velký -Zkontrolovat hodnoty odporu ~ Kap Snímaè teploty nasávaného -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu vzduchu -G42 zapojení nesmyslný signál Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62 -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina signál pøíliš malý 004, zobrazované pole 3 ~ Kap Snímaè teploty chladicí kapali- -Zkontrolovat hodnoty odporu ~ Kap ny -G62 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu signál pøíliš velký zapojení. Snímaè teploty chladicí kapaliny -G elektrícká závada v Øada válcù 1, sonda 1 proudovém okruhu napìtí pøíliš malé Øada válcù 1, sonda napìtí pøíliš vysoké -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- Øada válcù 1, sonda 1 a lambda-regulaci ~ Kap signál pøíliš pomalý Øada válcù 1, sonda bez aktivity Øada válcù 1, sonda elektrická závada v Øada válcù 1, sonda 2 proudovém okruhu napìtí pøíliš malé Øada válcù 1, sonda 2 -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a napìtí pøíliš vysoké lambda-regulaci ~ Kap Øada válcù 1, sonda bez aktivity Øada válcù 1, sonda 2 l Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1

16 01 FABIA 2000>0- Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady systém pøíliš chudý -Zkontrolovat lam~da-sondu pøed katalyzátorem -G39- Øada 1, system davkovanl pall- a lambda-regulaci =:> Kap va -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému systém príliš bohatý =:> Kap Øada 1, systém dávkování pali- -. va -Zkontrolovat výfukový systém na netìsnost (predevšlm u lambda-sond) prerušení Vstøikovací ventil 1. válce -N prerušení Vstrikovací ventil 2. válce -N prerušení Vstrikovací ventil 3. válce -N zkrat na kostru Vstøikovací ventil 1. válce -N30 -Zkontrolovat hodnoty odporù vstøikovacích ventilù zkrat na plus ( pøi asi 20 C). Vstøikovací ventil 1. válce -N30 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu zkrat na kostru zapojeni. Vstøikovací ventil 2. válce -N zkrat na plus Vstrikovací ventil 2. válce -N zkrat na kostru Vstrikovací ventil 3. válce -N zkrat na plus Vstrikovací ventil 3. válce -N Zjištìno vynechání zapalování. V1~ šì h " -Zkontrolovat hodnoty odporù ( pøi asi 20 C). vstøikovacích ventilu a ec Zjl t no vynec ani zapalování -Zkontrolovat zapalovaci svièky =:> Kap Zkontrolovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým Válec 2 zjištìno vynechání za- stupnìm -N70-, -N127-, -N291- =:> Kap palování -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazované skupiny I a 015 =:> Kap i Válec 3 zjištìno vynechání za- i palování nesmyslný signál -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- =:> Kap. 28- Snímaè otáèek motoru -G žádný signál -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Snímaè otáèek motoru -G28 zapojení signál príliš velký -Naèíst blok namìrených hodnot, zobrazované skupiny Snímaè klepání 1 -G61 020,026 a 028 =:> Kap chybná funkce -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28- Snímaè otáèek motoru -G Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu nesmyslný signál -Naèíst blok namìrených hodnot; zobrazovaná skupina Snímaè polohy vaèkového hrí- 012; zkontrolovat hodnoty v poli 3 a 4 =:> Kap dele => snímaè G40 1) -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového hrídele -G signál pøíliš malý =:> Kap Snímaè polohy vaèkového høí-... d I 'v G40 1) -Pøekontrolovat vedeni a svorkovmce podle schematu :3 e e => snlmac., ": zapojeni Vlastní diagnostika II Vydáni strana

17 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady C úèinek pøíliš malý -Naèíst blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina Øada válcù 1, systém kataly- 046; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném poli 3 zátoru => Kap Zkontrolovat tìsnost výfukové soustavy, pøíp. poškozeni mezi obìma lambda-sondami => Motor 1,2/40 - mechanika; opr. sk Provést mìøení emisí => Servisni prohlídky a údržba prùtok chybný -Zkontrolovat elektromagnetický ventil 1 nádobky s ak- dvìtrávací systém nádrže tivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù => Kap Zkontrolovat hadice a propojovací trubice od palivové nádrže k jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 1, mechanika; opr. sk Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu nesmyslný signál -Zkontrolovat mìøicí ústrojí palivomìru -G- => Elektrická Signál hladiny paliva zaøízení; opr. sk. 90. C -Zkontrolovat CAN-BUS => Kap Zkontrolovat sk. 90. panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr nesmyslný signál -Naèíst blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina Signál rychlosti vozidla 005; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném polí 3 => Kap Zkontrolovat signál rychlosti vozidla => Kap Zkontrolovat sk. 90. panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr otáèky pod požado- -Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí klapky -J338- Regulace volnobìhu vanou hodnotou => Kap Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky => Kap C otáèky nad požado- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Regulace volnobìhu vanou hodnotou => Kap Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky => Kap nesmyslný signál -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina Spínaè brzdových svìtel -F 066 => Kap Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu chybí odezva -Zkontrolovat CAN-BUS => Kap Datová sbìrnice pohonu -Naèíst pamìti závad všech øídicích jednotek. C) Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 3 ---

18 .~~{!!!cylf{!r;'\': _c_- : 01 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady \ Vadná øídicí jednotka V Vymìnit øídicí jednotku motoru ~ Kap Vadná øídicí jednotka Zkontrolovat akumulátor, pøípadnì jej dobít Vadná øídicí jednotka ~ Elektrická zaøízení; opr. sk Vymazat pamì závad, provést zkušební jízdu a pamì závad znovu naèíst ~ Kap Vyskyne-li se závada znovu: 1)Snlmaè polohy vaèkového hrldele -G163- je identický s Hallovým snlmaèem -G40-. -Vymìnit øídící jednotku motoru ~ Kap ;) J i 01-2 strana 4 Vlastní diagnostika II Vydání ~~(r;;;4~;~::;~!

19 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vlastní diagnostika III C Èísla závad Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady elektrická závada v -Zkontrolovat signál spotøeby paliva => Elektrická zaøí- Signál spotøeby paliva proudovém okruhu zení; opr. sk Zkontrolovat CAN-BUS => Kap zkrat na plus Øada válcù 1 sonda 1, topný -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- okruh a lambda-regulaci => Kap výkon pøíliš malý -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 1, topný zapojení. okruh zkrat na plus -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a Øada válcù 1 sonda 2, topný lambda-regulaci => Kap okruh r -Pøek?nt~olovat vedení a svorkovnice podle schématu V zapojeni zkrat na kostru Øada válcù 1 sonda 1, topný -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- okruh a lambda-regulaci => Kap pøerušení -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 1, topný zapojení. okruh zkrat na kostru Øada válcù 1 sonda 2, topný -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a okruh lambda-regulaci => Kap prerušení -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 2, topný zapojení. okruh nesmyslná hodnota -Zkontrolovat tìsnost sacího systému (pøisávaný vz- Zjištìní zátìže duch) => Kap Vymazat pamì závad a provést zkušební jízdu. A zkrat na plus V Snímaè tlaku nasávaného vz- -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina duchu G71 003, zobrazované pole 2 => Kap pøerušení nebo zkrat -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Snímaè tlaku nasávaného vz- na kostru zapojení. duchu G nesmyslný signál Snímaè úhlu 2 pro pohon šk - G188 -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J signál príliš malý => Kap Snímaè úhlu 2 pro pohon šk - G188 -Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky signál príliš velký => Kap Snímaè úhlu 2 pro pohon ŠK - G188 C: Vydání Vlastni diagnostika III 01-3 strana ~~.~ ~j~;lb!! ~---

20 == 01 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady dosažena regulaèni -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- ~ Øada válcù 1, korekce lambda mez a lambda-regulaci => Kap V za katal, -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzatorem -G130- a lambda-regulaci => Kap príliš nízká -Doplnit palivo. -Zkontrolovat výfukový systém na netìsnost (pøedevším u lambda-sond) => Motor 1,2/40 -mechanika; opr. sk Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Hladina paliva -Vymazat pame V t' zava ' d,prov é s t z k use b ni... JIZ d u a pam ì v závad znovu naèíst => Kap prekroèena regu- -Zkontrolovat tìsnost sacího systému (prisávaný vz- Kontrola momentu motoru 2 laèní mez duch) => Kap prekroèena regu- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Kontrola momentu motoru laèní mez => Kap prerušení nebo zkrat -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- ;:) Øada 1, snímaè polohy vaèko- na plus => Kap vého høídele => snímaè -G163,.., -prekontrolovat zapojení. vedeni a svorkovruce podle schematu chybné pøiøazení -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- => Kap. 28- Snímaè polohy vaèk.høíd./ 1. pol.klik.høíd -on Zk tro Iova t snlmac ' v po Io h y vac _ k ove ' ho hrl v' de Ie -- G prerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na kostru Buzeni zapalování válce 1 => Kap prerušení Buzení zapalování válce 2 -Zkontrolovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým zkrat na plus stupnìm -N70-, -N127-, -N291- => Kap Buzení zapalování válce 2 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu zkrat na kostru zapojení. Buzení zapalování válce pøerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na kostru Buzení zapalování válce Vadná øídicí jednotka V v. t v' d '.. va na I I ICI Je no a d tk t K 24 5 \1. d.~' d... d tk -ymenl rl ICI Je no u mo oru => ap Vadná rídicí jednotka 3 i i : 01 3 t 2 Vlastní diagnostika III Vydání s rana

21 !~ -~~ FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady C dosažena hranice -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28- Kolo snímaèe otáèek motoru pøizpùsobení 1. -Zkontrolovat opr. sk. 13. setrvaèník ~ Motor 1,2/40 -mechanika; zkrat na plus -Zkontrolovat elektromagnetický ventil 1 nádobky s ak- dvìtrávací ventil nádrže -N80 tivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù ~ Kap zkrat na kostru dvìtrávací ventil nádrže -N80 P. t d. t.k k V' h VI ' -roves lagnos I u a cnlc cenu ~ Kap pferušeni dvìtrávací ventil nádrže -N8D zkrat na kostru Relé palivového èerpadla -J17 P ' t d. t.k k V' h VI ' zkrat na plus ' -roves lagnos I u a cnlc c enu ~ Ka. P Relé palivového èerpadla -J nesmyslný signál -PFeèíst pamì závad Fídicí jednotky airbagu a vymazat Signál nehody od øidicí jednot- ~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 01. kyairbagu -Zkontrolovat systém airbagu ~ Karoserie -montážni nesmyslný signál Snímaè úhlu pro pohon šk - práce; opr. sk. 01. G187 -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J signál pøíliš malý ~ Kap Snímaè G187 úhlu pro pohon šk -., -Provést pølzpusobenl, jednot. ky ov I a 'd ani " s Vkrt.' ICI klap ky C signál pfíliš velký Snímaè úhlu pro pohon šk - G187 -J338- ~ Kap, chybná funkce vládání škrticí klapky -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J elektrická závada v ~ Kap, Pohon škrticí klapky -G186 proudovém okruhu,, 'v., -Provést pøizpùsobení jednotky ovladanl skrtlcl klapky chyba v z,ákladním -J338- ~ Kap, Rídicí jednotka škrticí klapky -nastaveni J po kles nap ìt ' I prl V' -Zkontrolovat akumu I ator, ' pllpa ~' dn ì.. jej do b' It Øídící jednotka škrticí klapky -základním nastavení ~ Elektrická zafízení; opr. sk. 27. J338 -Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky -J338- ~ Kap není dosažen spodní -Zkontrolovat poškození pfíp. zneèištìní škrticí klapky. Øídicí jednotka škrticí klapky -doraz -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- J338 ~ Kap mechanická závada Øídicí jednotka škrticí klapky - J nesmyslný signál -Naèíst blok namìfených hodnot, zobrazovaná skupina Spínaè regulace rychlosti 066 ~ Kap (GRA) -E PFizpùsobit Fídicí jednotku motoru elektronickému imo- Øídicí jednotka motoru zablo- bilizéru ~ Elektrická zaøízeni; opr. sk. 96. ~ kována 1) -Zkontrolovat imobilizér ~ Elektrická zaøízení; opr. ~ sk. 96. ;'; Vydáni Vlastni diagnostika III 01-3 strana 3

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j Servis Ci) Dílenská FELCA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P /~ ( Servisní služby Technické informace 50052160015 Vydáni 1096, j -- Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94 Servis & Dílenská FELICIA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motron ic Servisní služby Technické informace 50052030015 Vydání 1194 / ~ ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

01-2 Vlastní diagnostika II

01-2 Vlastní diagnostika II FABA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-2 Vlastní diagnostika Prectení readinesscodu Funkce Readinessscod je 8-sloupcový císelný blok, který udává stav diagnostiky emisí Pokud bude provedena

Více

Servis 8. F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování. Vydání 11.00. služby. Technické informace ~ Printed in Czech Republic 800.5314.00.15.

Servis 8. F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování. Vydání 11.00. služby. Technické informace ~ Printed in Czech Republic 800.5314.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování Vydání 1100 Kód motoru ATD Servisní služby Technické informace ~ Printed in Czech Republic 80053140015 8 Servis - Dílenská pøíruèka

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI -vstøikování. Vydání -08.99. služby. Technické informace Printed in CR 800.5312.00.15

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI -vstøikování. Vydání -08.99. služby. Technické informace Printed in CR 800.5312.00.15 ' Servis f) Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Kód Motor 1,9/47 SDI -vstøikování Vydání -0899 motoru Servisní služby Technické informace Printed in CR 80053120015 8 Servis ~ - i Dílenská pøíruèka je urèena

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 - TSC Elektro II Jan Ouzký Přehled témat: Fabia III / Rapid: 1,4CR CUTA/CUSB závada P0136 Fabia III CUTA/CUSB: Závada P167E,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Servis f) "'-) Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15

Servis f) '-) Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15 - ' "'-) Servis f) Dílenská F Elektrická ABIA 2000 zaøízení pøíruèka Vydání 08.99 Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15 f) Servis J - r, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Motor / Převodovka Obsah prezentace Strana 1: EA288 FABIA III, RAPID: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR (modelový rok 2016)

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah

AUTO PARTS. náhradní díly automobilù. Obsah AUTO PARTS náhradní díly automobilù Obsah kategorie strana Motor 1-3 Chlazení, vytápìní, klimatizace 4-5 Vnitøní vybavení 5 Díly karoserie 5 Nápravy a øízení 5-10 Brzdové systémy 10 Pøevodovka a pohon

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

FELICIA Hledání závad è.1/1

FELICIA Hledání závad è.1/1 , FELIIA Hledání závad è.1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru (Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe) Technické pøedpoklady: Akumulátor v poøádku Upozornìní: Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 23V Dìkujeme, že jste zakoupili øídící bazénovou jednotku Pool Driver. Výhody tohoto systému budete moci využívat po léta. Elektrické zaøízení Pool Driver obsahuje

Více

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE SÉRIE 200

SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE SÉRIE 200 S T A V Í M E O K O L O V Á S SMYKEM ØÍZENÉ NAKLADAÈE SÉRIE 00 L L5 L8 L0 L L5 Výkon Motoru,8 kw 6, kw kw kw 5 kw 57kW Provozní hmotnost 70 kg 00 kg 660 kg 900 kg 50 kg 580 kg Užiteèná nosnost 590 kg 680

Více

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale Autodílna Jiří Blecha Ulice: Na Klínku 305 PSC Mesto: 530 06 Pardubice Telefon: 46 630 44 77 Fax: E-mail: autodilna@jb-elektronikcz Web: www.jb-elektronik.cz 1 Technik: Datum: 22.6.2015 Poznávací značka

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Historie palubní diagnostiky

Historie palubní diagnostiky Historie palubní diagnostiky Kalifornie (Los Angeles) klimatické podmínky + vysoká koncentrace dopravy V roce 1966 zavedeny v Kalifornii povinné emisní kontroly vozidel (platné v celé federaci v roce 1968)

Více

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k..

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k.. "'"=- Servis CD Dodatek È. 22 FELICIA Dílenská pøíruèka:, hledání závad a montážní místa Vydání: 01.00 C Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, dvacátou tøetí a dvacátou pátou

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00.

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00. Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 1,9/74 101 -mechanika Vydání 0800 Kód motoru ATD '" Servisní služby'technické informace Printed in Czech Republic SOO53130015 8 Servis! ~ -- C' Toto dílo je

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Technické závady vozu KT8 RN2P Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Tomášek Tomáš 225023 Kos Jan 1726

Technické závady vozu KT8 RN2P Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Tomášek Tomáš 225023 Kos Jan 1726 Technické závady vozu KT8 RN2P Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Tomášek Tomáš 225023 Kos Jan 1726 Obsah: Seznam pojistek 600V v odpojovači OTZ 3 Seznam jističů 4 DIAGNOSTIKA ZÁVAD NA VOZE Popis a foto panelů

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Obrázkovým průvodce s popisem lokomotivy REKO

Obrázkovým průvodce s popisem lokomotivy REKO České dráhy provedly několik rekonstrukcí lokomotiv řady 754. Hlavním zásahem bylo dosazení nového řídícího systému MSV. Stroje mají schopnost dálkového řízení přes UIC kabel. Prvním pokusem o rekonstrukci

Více

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia.

Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. U vozů Škoda nyní i tříválec! SP45_11 Nabídka motorů pro vozy Škoda se rozšiřuje o dva tříválcové benzinové motory. Tyto zcela nové motory jsou montovány do vozů ŠkodaFabia. Nejprve bude v nabídce 6ventilový

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99

8 ' I. Servis 8 i. F Motor ABIA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika. Vydání 08.99 Servis 8 i Dílenská pøíruèka F Motor ABA 1,0/37; 2000 1,4/44; 1,4/50 -mechanika Kód Vydání 0899 motoru 8 ' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053050015 8 Servis! Toto dílo

Více