Servis f) F ABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00."

Transkript

1 ' I Servis f) Dílenská F ABIA pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic {

2 8 Servis ~ I Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKDA AUT a. s. " r ~

3 , i FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování C 'i Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vydání Dodatek Vydání Název bjednací èíslo Základni vydání Dílenské pøíruèky C C ~ci ';" "~ Vydání Pøehled dodatkù \ S

4 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování I I :) Pøehled dodatkù Vydání ti;~~] =

5 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování bsah C'! 01 -Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika I 01-1 strana 1 -Funkce 01-1 strana 1 -Technická data vlastní diagnostiky 01-1 strana 2 -Význam kontrolky EPC (kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132-) v panelu pøístrojù 01-1 strana 3 -Významkontrolkyemisí-K strana 3 -Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky motoru 01-1 strana 4 -Ètení a mazání pamìti závad 01-1 strana 5 -Provedení diagnostiky akèních èlenù 01-1 strana 6 Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1 -Èísla závad strana 1 Vlastní diagnostika III 01-3 strana 1 -Èísla závad strana 1 C Vlastní diagnostika IV 01-4 strana 1 -Readinesskód 01-4 strana 1 -Naètení readinesskódu 01-4 strana 1 -Vytvoøení readinesskódu 01-4 strana 2 Vlastní diagnostika V 01-5 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot 01-5 strana 1 -Zobrazované skupiny 000 do strana 2 Vlastní diagnostika VI 01-6 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot -zobrazované skupiny 030 až strana Pøíprava smìsi, vstøikování Vstøikovací zaøízení 24-1 strana 1 -Zásady bezpeènosti práce 24-1 strana 1 -Pravidla èistoty 24-1 strana 1 -Pøehled montážních míst 24-1 strana 2 (I -Všeobecné pokyny ke vstøikování 24-1 strana 3 -Demontáž a montáž dílù vstøikování 24-1 strana 4 -Rozloženíasloženírozdìlovaèepalivasevstøikovacímiventily 24-1 strana 6 -Rozložení a sestavení sacího potrubí 24-1 strana 7 -Demontáž a montáž krytu motoru se vzduchovým filtrem 24-1 strana 8 -Rozložení a sestavení vzduchového filtru 24-1 strana 9 -Hodnoty odporu snímaèe teploty nasávaného vzduchu -G strana 9 -Hodnotyodporusnímaèeteplotychladicíkapaliny-G strana 10 Kontrolasouèástí 24-2 strana 1 -Kontrola vedení a souèástí pomocí zkušebního boxu -V.A.G 1598/ strana 1 -Kontrola tìsnosti a odstøiku vstøikovacích ventilù 24-2 strana 1 -Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému 24-2 strana 2 -Kontrola pøedehøívání vzduchu 24-2 strana 3 -Kontrola utìsnìní sacího systému (pøisávaný vzduch) 24-2 strana 3 () -Kontrola otáèek volnobìhu 24-2 strana 4, ;; 'k i Lambda-regulace 24-3 strana 1 Vydání bsah I

6 I FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování -Kontrola lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- a lambda-regulace 24-3 strana 1 -Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem -G130-a lambda-regulace 24-3 strana 2 -Kontrola stárnutí lambda-sondy pøed katalyzátorem -G strana 3 Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál akcelerace) 24-4 strana 1 -Funkce systému elektronického pedálu akcelerace 24-4 strana 1 -Kontrola jednotky ovládání škrticí klapky -J strana 1 -Kntrl.v I h d ' o o a snlmace po o y pe a lu a kce Ierace 24-4 strana 2 Ø' d" '" d tk I Iclje no a mo toru 24-5 strana 1 -Funkce 24-5 strana 1 -Výmìna øídicí jednotky motoru 24-5 strana 1 -Kódování øídicí jednotky motoru 24-5 strana 2 -Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky -J strana 3 K ti -'d 'h" ' 10 on ro a prl avnyc slgna u 24-6 strana 1 -Kontrola signálu rychlosti 24-6 strana 1 -Kontrola CAN-BUS 24-6 strana ~apalov~cí soustava C) apalovacl soustava 28-1 strana 1 -V- b ' k k I ' t v seo ecne po yny zapa ovacl sous ave 28-1 strana 1 -Zásady bezpeènosti práce 28-1 strana 1 t '- I ' -emon D t'- az a mon az zapa ovacl sous tavy 28-1 strana 1 -Hodnoty odporu pro zapalovací cívky s koncovým výkonovým stupnìm -N70-, -N127-, -N strana 2 -Kontrola snímaèe polohy vaèkového høídele -G strana 2 -Kontrola snímaèe otáèek motoru -G strana 3 () II bsah Vydání :)

7 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování 01 l -~I~i ~'Ji ~J~[;1l" ~~ ~J~ j'['j~[;![~~ 01-1 Vlastní diagnostika I Upozornìní Vlastní diagnostika sleduje jen èást vstøikovacího a zapalovacího zaøízení. Funkce Øídicí jednotka motoru je vybavena pamìtí závad. Pamì závad je provedena jako permanentní. Vzníknou-li poruchy na sledovaných snímaèích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemí o druhu závady v pamìti závad. C'\ U C Závady, které se objeví jen po pøechodnou dobu (sporadi,cky), se o.zna~í ~odat~em,,/sp". Pøíèín.ou spor~di~ké zavady muze byt spatny kontakt nebo prechodne prerušené vedení. Pokud se sporadícké závady nevyskytnou znovu pøi následujících 40 startech, jsou automaticky smazány. V pamìti uložené závady mohou být pøeèteny diagnostíckým pøistrojem -V.A.G 1552-, diagnostickým pøístrojem -V.A.G nebo pøístrojem -VAS ~ 01-1 strana 4. : Po odstranìní závady nebo závad musí být pamì závad I vymazána ~ 01-1 strana 5.. U...I pozornenl Následující popis se vztahuje pouze na diagnostický pøístroj -V.A. G s aktuální programovou kartou. Pøi použití neaktuální programové karty, pøíp. pøi použití diagnostického pøístroje -V.A.G s integrovanou tiskárnou je možná odchylka pøi zobrazování na Vydání Vlastní diagnostíka I 01-1 strana 1

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování Technická data vlastní diagnostiky Vybavení Kód motoru AWY znaèení systému SIMS 3PD Emise podle normy EU 4 Vlastní diagnostika ano Systém elektrického pedálu akce- ano lerace Lambda-regulace 2 lambda-sondy Regulace klepání ano Zpìtné vedení výfukových plynù ne Systém sekundárního vzduchu ne Pøestavování vaèkového høídele ne Regulace plnicího tlaku ne Elektronicky øízený chladicí sys- ne tém Výzva k výpisu verze øídicí jednotky Verze øidicí jednotky se zobrazi po pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky motoru => 01-1 strana 4. Pøehled volitelných funkcí díagnostického pøístroje -V.A.G Za jakých podminek je možno navolit požadované funkce, je uvedeno v následujicí tabulce. Funkce Pøedpoklad Motor v klidu, zapalo- Motor bìží ve Vozidlo za jízdy vání zapnuté volnobìhu 01 Výzva k výpisu verze øídicí jednotky ano ano ano 02 Výzva k výpisu chybové pamìti ano1) ano ano 03 Diagnostika akènich èlenù ano ne ne 04 Základní nastavení2) ano ano ano 05 Mazání chybové pamìti ano ano ne 06 Ukonèení výstupu ano ano ano 07 Kódování øídicí jednotky ano ne ne 08 Naèteni bloku namìøených hodnot ano ano ano 11 Procedura Login ano ne ne 15 Pøeètení readinesskódu.ano...ano ano I 1) pri zapnutém zapalováni provádìt pouze, když motor nenaskoèl (spouštìè musl být v chodu min. 6 sec).,. 2) Je treba provést po následujfclch pracfch: výmìna rfdicf jednotky motoru, jednotky ovládáni škrticf klapky nebo po výmìnì motoru, prfpadnì i po odpojeni akumulátoru. ::) Vlastní diagnostika I Vydání strana L=

9 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Význam kontrolky EPC (kontrolka elek- C trického pedálu akcelerace -K132-) v panelu pøístrojù "EPC" je zkratka anglického výrazu Electronic Power Control a pøekládá se jako elektrický pedál akcelerace. Umístìní kontrolky elektrického pedálu akcelerace:... Jestliže bude bìhem chodu motoru zjištìna závada ovlivòující z hlediska bezpeènosti funkci elektronického pedálu akcelerace, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka EPC. Souèasnì se provede zápis do pamìti závad øídicí jednotky motoru. Kontrola -Zapnout funkce zapalování. Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- se musí rozsvítit. crg:j C\ Nerozsvítí-Ii se kontrolka elektrického pedálu akcelerace I I V -K132- pøi zapnutí zapalování: -Zkontrolovat panel pøístrojù a kontrolku elektrického pedálu akcelerace -K132- => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- pøi zapnutí zapalování: -Nastartovat otáèkách. motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- musí po nìkolika sekundách zhasnout. Jestliže kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K 132- nezhasne: -Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru, pøípadné závady odstranit a chybovou pamì vyma- C zat => 01-1 strana 5. Význam kontrolky emisí -K83- Budou-Ii øídicí jednotkou motoru rozpoznány chyby mající negativní vliv na emise motoru, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka emisí -K83-. Umístìní kontrolky emisí:... 8!.I Upozornìní.Kontrolka emisí -K83- mùže blikat nebo trvale svítit. V každém pøípadì je nutné pøeèíst pamì závad => 01-1 strana 5..Kontrolka bliká: Vyskytuje se závada, pøi které vlivem zpùsobu jízdy dojde k poškození katalyzátoru. V tomto pøípadì se smí pokraèovat v jízdì pouze s redukovaným výkonem! crg:j Q I I Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana 3 S c'ii+ ~.

10 .=== - 01 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování.kontrolka trvale svítí: Vyskytuje se závada, která zhoršuje emisní hodnoty. Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru..jestliže nastávají jízdní problémy pøíp. zákazník hlásí reklamaci a kontrolka emisí -K83- nesvítí, je nutné pøeèíst pamì závad, zda nejsou zaznamenány závady, které nezpùsobí okamžité rozsvícení kontrolky emisí -K83-. Kontrola funkce -Zapnout zapalování. Kontrolka emisí -K83- se musí rozsvítit. Nesvítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutém zapalování: -Zkontrolovat panel pøístrojù a kontrolku emisí -K83 - => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutí zapalování: -Nastartovat motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných ~ otáèkách. V Kontrolka emisí -K83- musí bìhem nìkolika sekund zhasnout. Nezhasne-Ii kontrolka emisí -K83-: -Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru, pøípadné závady odstranit a chybovou pamì vymazat => 01-1 strana 5. mo- Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky toru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky.diagnostický pøístroj -V.A.G s vedením -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu.napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V.Ukostøení.Pojistky na motoru a pøevodovce v poøádku dle aktuálního schématu zapojení v poøádku Pracovní postup -Pøipojit lušným diagnostickým pøístroj vedením. -V.A.G s pøís- -Podle požadované funkce zapnout zapalování nebo spustit motor => 01-1 strana 2. I ~ /" 01-1 strana 4 Vlastní diagnostika I Vydáni 04.02

11 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 İ Upozornìní Ci.Nezobrazí-Ii s~ na displej~ ~?a!e uved~n~ v pra_?ovn.ím postupu => Navod k PUZltl dlagnostlckeho pf/stroje..jestliže se vlivem chyby pøi zadávání na displeji zobrazí" Chyba v datovém pøenosu", odpojit vedení diagnostického pøístroje, opìtovnì jej pøipojit a znovu provést všechny pracovní úkony. -Zvolit "Elektronika motoru" a potvrdit (Q). Na displeji diagnostického pøístroje -V.A.G se 03D906032A 1, 2l/2V SIMS 3 HS > b '. d t. f"k -' d.'. d tk v Kodovani WSC XXXXX zo razl I en II ace rl ICI Je no y, napr.:.03d906032a = èíslo dílu øídicí jednotky (aktuální verzi øídicí jednotky lze zjistit z Katalogu náhradních dílù).1,21 /2V= zdvihový objem motoru a ventily pro válec.sims 3 = oznaèení systému.00 = poèet pøestavených kanálù pøizpùsobeni.hs = mechanická pøevodovka C.1501 = èíslo softwaru.kódování = kódování øídicí jednotky.wsc XXXXX = provozní oznaèení -V.A.G 1552-, se kterým bylo naposledy provádìno kódování (nebylo-ii v servisu mìnìno žádné kódování, zobrazí se WSC 00000) -Stisknout dvakrát (;). Zobrazení na disple.i: Test systemu vozidla HELP J Zvolte funkci XX -Další postup viz postupy oprav. Ètení a mazání pamìti závad Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP Zvolte funkci XX -Zvolit (g) "Výzva k výpisu chybové pamìti" a potvrdit (Q). Q Na displeji se zobrazí poèet uložených závad, pøípadnì 1 X Zjistena chyba! I "Nezjištìna žádná závada". 1 I Je-Ii v pamìti uložena jedna èi více závad: V pamìti uložené závady jsou postupnì zobrazovány po stisknutí tlaèítka (;). Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP Zvolte funkci XX -Zvolit chybové pamìti" a potvrdit (Q). Upozornìní Jestliže bìhem funkce" Výzva k výpisu chybové pamìti" a "Mazání chybové pamìti" dojde k vypnutí zapalování, pamì závad se nevymaže. á"'"\ Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla -> ~ ' Chybova pamet vymazana! ~ ~ij:j* Vydáni 04"02 Vlastní diagnostika I 01-1 strana 5

12 ,?",:,,"~ 01 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování -Zvolit funkci (QX ) "Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèítkem (g). \ -Zobrazené závady odstranit podle Tabulky závad J ~ Kap Pøeèíst readinesscod ~ Kap Bude-Ii pamì závad vymazána nebo pøerušeno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být readinesscod znovu vyvolán. -Po odstranìní závad provést zkušební jízdu..). Upozornìní Dodržovat bezpeènostní pøedpisy platné pro zkušební jízdu ~ Kap Bìhem této zkušební jízdy musí být splnìny následující provozní podmínky:.teplota chladicí kapaliny musí stoupnout nad 80 c..po dosažení požadované teploty je tøeba opakovanì dosáhnout následujicích volnobìh èásteèné zatížení obohacení plné zatížení decelerace.pøi plném zatíženi musí být otáèky zvýšeny nad 3500/min. ještì jednou pamì závad øídicí jednotky mo- -Pøeèíst toru. Není-Ii uložena žádná závada: -Zvolit funkcí (QX )"Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèítkem (g). Provedení diagnostiky akèních èlenù Diagnostikou akèních èlenù jsou aktivovány jednotlívé èásti systému v následujícím poøadí: 1. Relé palivového èerpadla -J Elektromagnetický ventil 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- i Upozornìní.Diagnostiku akèních èlenù lze provádìt pouze pøi stojícím motoru a zapnutém zapalování..diagnostika akèních èlenù se pøeruší, když se nastartuje motor, nebo je rozpoznán signál ze snímaèe otáèek..akèní èleny se kontrolují akusticky nebo dotykem. ~ ~~ ~ 01 1 t 6 Vlastní diagnostika I Vydání s rana ~. '",.",'.,, v.(~ c

13 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování 01 C.Má-Ii být diagnostika akèních èlenù opakována, aniž by byl mezitím nastartován motor, je tøeba asi na 40 s vypnout zapalování..k nastartování motoru po diagnostice akèních èlenù se musí zapalování nejprve vypnout. Podmínky pro kontrolu.pojistky poøádku dle aktuálního schématu zapojení musí být v Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky ~ -===: Diagnostický pøístroj -V.A.G s vedením : 50 :~ -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C Pracovní postup Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G Zapnout zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" Er) =:} Kap Zvolit funkci "Diagnostika akèních èlenù". Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Rele palivoveho cerpadla -JI? Relé palivového èerpadla -J17- (reléový box, relé 4) musí tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen. Upozornìní Po dobu aktivace relé palivového èerpadla -J17-, musí být také v intervalech slyšitelné rozbìhy palivového èerpadla. Jestliže relé nespíná: -Zkontrolovat vedení a svorkovnice k relé palivového èerpadla -J17- podle schématu zapojení. C -Stisknout GJ. Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Magn.ventil 1 odvetr. systemu-n80 Elektromagnetický ventil musí tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen. Jestliže elektromagnetický ventil nespíná: -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 070 =:} Kap. 01-6, pøíp. zkontrolovat vedení a svorkovnice k elektromagnetickému ventilu 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- podle schématu zapojení. -Stisknout GJ. Zobrazení na displeji: ' Diagnoza akcnich clenu ->, I KNEC, -Zvolit funkci (9J J "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování. C' ~ Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana

14 01 FABIA 2000 Motor 1,2/40 -vstøikování :) Q.",," '~c ) 01-1 strana 8 Vlastní diagnostika I Vydáni 04.02

15 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování Vlastní diagnostika II Èísla závad "...Upozornìní.Tabulka závad je setøídìna podle vlevo umístìných èísel závad..kód pro USA)..Vysvìtlivky SAE, ktelý je vpravo vedle èísla závady (napf P0107), není tøeba uvažovat (v souèasné dobì má význam jen k druhùm závad (napø. "pøerušení nebo zkrat na kostru') ~ Návod k obsluze diagnostického pøístroje..jestliže jsou konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejprve všechny pøívodní vodièe, svorkovnice k tìmto dílùm a ukostøení systému podle schéma zapojení. Teprve není-ii ani zde zjištìna závada, souèást vymìnit. To platí zejména, je-ii závada vykazována jako "sporadická" (SP)..bjeví-Ii se na displeji diagnostického pøístroje -V.A. G "info v literature", je nutno vyhledat pøíslušný text v tabulkách závad dle kódu pøíslušné závady. Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady signál pøíliš malý -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina Snímaè teploty nasávaného 004, zobrazované pole 4 ~ Kap vzduchu -G signál pøíliš velký -Zkontrolovat hodnoty odporu ~ Kap Snímaè teploty nasávaného -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu vzduchu -G42 zapojení nesmyslný signál Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62 -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina signál pøíliš malý 004, zobrazované pole 3 ~ Kap Snímaè teploty chladicí kapali- -Zkontrolovat hodnoty odporu ~ Kap ny -G62 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu signál pøíliš velký zapojení. Snímaè teploty chladicí kapaliny -G elektrícká závada v Øada válcù 1, sonda 1 proudovém okruhu napìtí pøíliš malé Øada válcù 1, sonda napìtí pøíliš vysoké -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- Øada válcù 1, sonda 1 a lambda-regulaci ~ Kap signál pøíliš pomalý Øada válcù 1, sonda bez aktivity Øada válcù 1, sonda elektrická závada v Øada válcù 1, sonda 2 proudovém okruhu napìtí pøíliš malé Øada válcù 1, sonda 2 -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a napìtí pøíliš vysoké lambda-regulaci ~ Kap Øada válcù 1, sonda bez aktivity Øada válcù 1, sonda 2 l Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1

16 01 FABIA 2000>0- Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady systém pøíliš chudý -Zkontrolovat lam~da-sondu pøed katalyzátorem -G39- Øada 1, system davkovanl pall- a lambda-regulaci =:> Kap va -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému systém príliš bohatý =:> Kap Øada 1, systém dávkování pali- -. va -Zkontrolovat výfukový systém na netìsnost (predevšlm u lambda-sond) prerušení Vstøikovací ventil 1. válce -N prerušení Vstrikovací ventil 2. válce -N prerušení Vstrikovací ventil 3. válce -N zkrat na kostru Vstøikovací ventil 1. válce -N30 -Zkontrolovat hodnoty odporù vstøikovacích ventilù zkrat na plus ( pøi asi 20 C). Vstøikovací ventil 1. válce -N30 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu zkrat na kostru zapojeni. Vstøikovací ventil 2. válce -N zkrat na plus Vstrikovací ventil 2. válce -N zkrat na kostru Vstrikovací ventil 3. válce -N zkrat na plus Vstrikovací ventil 3. válce -N Zjištìno vynechání zapalování. V1~ šì h " -Zkontrolovat hodnoty odporù ( pøi asi 20 C). vstøikovacích ventilu a ec Zjl t no vynec ani zapalování -Zkontrolovat zapalovaci svièky =:> Kap Zkontrolovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým Válec 2 zjištìno vynechání za- stupnìm -N70-, -N127-, -N291- =:> Kap palování -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazované skupiny I a 015 =:> Kap i Válec 3 zjištìno vynechání za- i palování nesmyslný signál -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- =:> Kap. 28- Snímaè otáèek motoru -G žádný signál -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Snímaè otáèek motoru -G28 zapojení signál príliš velký -Naèíst blok namìrených hodnot, zobrazované skupiny Snímaè klepání 1 -G61 020,026 a 028 =:> Kap chybná funkce -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28- Snímaè otáèek motoru -G Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu nesmyslný signál -Naèíst blok namìrených hodnot; zobrazovaná skupina Snímaè polohy vaèkového hrí- 012; zkontrolovat hodnoty v poli 3 a 4 =:> Kap dele => snímaè G40 1) -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového hrídele -G signál pøíliš malý =:> Kap Snímaè polohy vaèkového høí-... d I 'v G40 1) -Pøekontrolovat vedeni a svorkovmce podle schematu :3 e e => snlmac., ": zapojeni Vlastní diagnostika II Vydáni strana

17 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady C úèinek pøíliš malý -Naèíst blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina Øada válcù 1, systém kataly- 046; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném poli 3 zátoru => Kap Zkontrolovat tìsnost výfukové soustavy, pøíp. poškozeni mezi obìma lambda-sondami => Motor 1,2/40 - mechanika; opr. sk Provést mìøení emisí => Servisni prohlídky a údržba prùtok chybný -Zkontrolovat elektromagnetický ventil 1 nádobky s ak- dvìtrávací systém nádrže tivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù => Kap Zkontrolovat hadice a propojovací trubice od palivové nádrže k jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 1, mechanika; opr. sk Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu nesmyslný signál -Zkontrolovat mìøicí ústrojí palivomìru -G- => Elektrická Signál hladiny paliva zaøízení; opr. sk. 90. C -Zkontrolovat CAN-BUS => Kap Zkontrolovat sk. 90. panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr nesmyslný signál -Naèíst blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina Signál rychlosti vozidla 005; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném polí 3 => Kap Zkontrolovat signál rychlosti vozidla => Kap Zkontrolovat sk. 90. panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr otáèky pod požado- -Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí klapky -J338- Regulace volnobìhu vanou hodnotou => Kap Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky => Kap C otáèky nad požado- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Regulace volnobìhu vanou hodnotou => Kap Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky => Kap nesmyslný signál -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina Spínaè brzdových svìtel -F 066 => Kap Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu chybí odezva -Zkontrolovat CAN-BUS => Kap Datová sbìrnice pohonu -Naèíst pamìti závad všech øídicích jednotek. C) Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 3 ---

18 .~~{!!!cylf{!r;'\': _c_- : 01 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady \ Vadná øídicí jednotka V Vymìnit øídicí jednotku motoru ~ Kap Vadná øídicí jednotka Zkontrolovat akumulátor, pøípadnì jej dobít Vadná øídicí jednotka ~ Elektrická zaøízení; opr. sk Vymazat pamì závad, provést zkušební jízdu a pamì závad znovu naèíst ~ Kap Vyskyne-li se závada znovu: 1)Snlmaè polohy vaèkového hrldele -G163- je identický s Hallovým snlmaèem -G40-. -Vymìnit øídící jednotku motoru ~ Kap ;) J i 01-2 strana 4 Vlastní diagnostika II Vydání ~~(r;;;4~;~::;~!

19 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vlastní diagnostika III C Èísla závad Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady elektrická závada v -Zkontrolovat signál spotøeby paliva => Elektrická zaøí- Signál spotøeby paliva proudovém okruhu zení; opr. sk Zkontrolovat CAN-BUS => Kap zkrat na plus Øada válcù 1 sonda 1, topný -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- okruh a lambda-regulaci => Kap výkon pøíliš malý -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 1, topný zapojení. okruh zkrat na plus -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a Øada válcù 1 sonda 2, topný lambda-regulaci => Kap okruh r -Pøek?nt~olovat vedení a svorkovnice podle schématu V zapojeni zkrat na kostru Øada válcù 1 sonda 1, topný -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- okruh a lambda-regulaci => Kap pøerušení -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 1, topný zapojení. okruh zkrat na kostru Øada válcù 1 sonda 2, topný -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a okruh lambda-regulaci => Kap prerušení -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 2, topný zapojení. okruh nesmyslná hodnota -Zkontrolovat tìsnost sacího systému (pøisávaný vz- Zjištìní zátìže duch) => Kap Vymazat pamì závad a provést zkušební jízdu. A zkrat na plus V Snímaè tlaku nasávaného vz- -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina duchu G71 003, zobrazované pole 2 => Kap pøerušení nebo zkrat -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Snímaè tlaku nasávaného vz- na kostru zapojení. duchu G nesmyslný signál Snímaè úhlu 2 pro pohon šk - G188 -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J signál príliš malý => Kap Snímaè úhlu 2 pro pohon šk - G188 -Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky signál príliš velký => Kap Snímaè úhlu 2 pro pohon ŠK - G188 C: Vydání Vlastni diagnostika III 01-3 strana ~~.~ ~j~;lb!! ~---

20 == 01 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady dosažena regulaèni -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- ~ Øada válcù 1, korekce lambda mez a lambda-regulaci => Kap V za katal, -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzatorem -G130- a lambda-regulaci => Kap príliš nízká -Doplnit palivo. -Zkontrolovat výfukový systém na netìsnost (pøedevším u lambda-sond) => Motor 1,2/40 -mechanika; opr. sk Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Hladina paliva -Vymazat pame V t' zava ' d,prov é s t z k use b ni... JIZ d u a pam ì v závad znovu naèíst => Kap prekroèena regu- -Zkontrolovat tìsnost sacího systému (prisávaný vz- Kontrola momentu motoru 2 laèní mez duch) => Kap prekroèena regu- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Kontrola momentu motoru laèní mez => Kap prerušení nebo zkrat -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- ;:) Øada 1, snímaè polohy vaèko- na plus => Kap vého høídele => snímaè -G163,.., -prekontrolovat zapojení. vedeni a svorkovruce podle schematu chybné pøiøazení -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- => Kap. 28- Snímaè polohy vaèk.høíd./ 1. pol.klik.høíd -on Zk tro Iova t snlmac ' v po Io h y vac _ k ove ' ho hrl v' de Ie -- G prerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na kostru Buzeni zapalování válce 1 => Kap prerušení Buzení zapalování válce 2 -Zkontrolovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým zkrat na plus stupnìm -N70-, -N127-, -N291- => Kap Buzení zapalování válce 2 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu zkrat na kostru zapojení. Buzení zapalování válce pøerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na kostru Buzení zapalování válce Vadná øídicí jednotka V v. t v' d '.. va na I I ICI Je no a d tk t K 24 5 \1. d.~' d... d tk -ymenl rl ICI Je no u mo oru => ap Vadná rídicí jednotka 3 i i : 01 3 t 2 Vlastní diagnostika III Vydání s rana

21 !~ -~~ FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady C dosažena hranice -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28- Kolo snímaèe otáèek motoru pøizpùsobení 1. -Zkontrolovat opr. sk. 13. setrvaèník ~ Motor 1,2/40 -mechanika; zkrat na plus -Zkontrolovat elektromagnetický ventil 1 nádobky s ak- dvìtrávací ventil nádrže -N80 tivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù ~ Kap zkrat na kostru dvìtrávací ventil nádrže -N80 P. t d. t.k k V' h VI ' -roves lagnos I u a cnlc cenu ~ Kap pferušeni dvìtrávací ventil nádrže -N8D zkrat na kostru Relé palivového èerpadla -J17 P ' t d. t.k k V' h VI ' zkrat na plus ' -roves lagnos I u a cnlc c enu ~ Ka. P Relé palivového èerpadla -J nesmyslný signál -PFeèíst pamì závad Fídicí jednotky airbagu a vymazat Signál nehody od øidicí jednot- ~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 01. kyairbagu -Zkontrolovat systém airbagu ~ Karoserie -montážni nesmyslný signál Snímaè úhlu pro pohon šk - práce; opr. sk. 01. G187 -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J signál pøíliš malý ~ Kap Snímaè G187 úhlu pro pohon šk -., -Provést pølzpusobenl, jednot. ky ov I a 'd ani " s Vkrt.' ICI klap ky C signál pfíliš velký Snímaè úhlu pro pohon šk - G187 -J338- ~ Kap, chybná funkce vládání škrticí klapky -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J elektrická závada v ~ Kap, Pohon škrticí klapky -G186 proudovém okruhu,, 'v., -Provést pøizpùsobení jednotky ovladanl skrtlcl klapky chyba v z,ákladním -J338- ~ Kap, Rídicí jednotka škrticí klapky -nastaveni J po kles nap ìt ' I prl V' -Zkontrolovat akumu I ator, ' pllpa ~' dn ì.. jej do b' It Øídící jednotka škrticí klapky -základním nastavení ~ Elektrická zafízení; opr. sk. 27. J338 -Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky -J338- ~ Kap není dosažen spodní -Zkontrolovat poškození pfíp. zneèištìní škrticí klapky. Øídicí jednotka škrticí klapky -doraz -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- J338 ~ Kap mechanická závada Øídicí jednotka škrticí klapky - J nesmyslný signál -Naèíst blok namìfených hodnot, zobrazovaná skupina Spínaè regulace rychlosti 066 ~ Kap (GRA) -E PFizpùsobit Fídicí jednotku motoru elektronickému imo- Øídicí jednotka motoru zablo- bilizéru ~ Elektrická zaøízeni; opr. sk. 96. ~ kována 1) -Zkontrolovat imobilizér ~ Elektrická zaøízení; opr. ~ sk. 96. ;'; Vydáni Vlastni diagnostika III 01-3 strana 3

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více