Servis f) F ABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00."

Transkript

1 ' I Servis f) Dílenská F ABIA pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic {

2 8 Servis ~ I Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKDA AUT a. s. " r ~

3 , i FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování C 'i Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vydání Dodatek Vydání Název bjednací èíslo Základni vydání Dílenské pøíruèky C C ~ci ';" "~ Vydání Pøehled dodatkù \ S

4 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování I I :) Pøehled dodatkù Vydání ti;~~] =

5 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování bsah C'! 01 -Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika I 01-1 strana 1 -Funkce 01-1 strana 1 -Technická data vlastní diagnostiky 01-1 strana 2 -Význam kontrolky EPC (kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132-) v panelu pøístrojù 01-1 strana 3 -Významkontrolkyemisí-K strana 3 -Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky motoru 01-1 strana 4 -Ètení a mazání pamìti závad 01-1 strana 5 -Provedení diagnostiky akèních èlenù 01-1 strana 6 Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1 -Èísla závad strana 1 Vlastní diagnostika III 01-3 strana 1 -Èísla závad strana 1 C Vlastní diagnostika IV 01-4 strana 1 -Readinesskód 01-4 strana 1 -Naètení readinesskódu 01-4 strana 1 -Vytvoøení readinesskódu 01-4 strana 2 Vlastní diagnostika V 01-5 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot 01-5 strana 1 -Zobrazované skupiny 000 do strana 2 Vlastní diagnostika VI 01-6 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot -zobrazované skupiny 030 až strana Pøíprava smìsi, vstøikování Vstøikovací zaøízení 24-1 strana 1 -Zásady bezpeènosti práce 24-1 strana 1 -Pravidla èistoty 24-1 strana 1 -Pøehled montážních míst 24-1 strana 2 (I -Všeobecné pokyny ke vstøikování 24-1 strana 3 -Demontáž a montáž dílù vstøikování 24-1 strana 4 -Rozloženíasloženírozdìlovaèepalivasevstøikovacímiventily 24-1 strana 6 -Rozložení a sestavení sacího potrubí 24-1 strana 7 -Demontáž a montáž krytu motoru se vzduchovým filtrem 24-1 strana 8 -Rozložení a sestavení vzduchového filtru 24-1 strana 9 -Hodnoty odporu snímaèe teploty nasávaného vzduchu -G strana 9 -Hodnotyodporusnímaèeteplotychladicíkapaliny-G strana 10 Kontrolasouèástí 24-2 strana 1 -Kontrola vedení a souèástí pomocí zkušebního boxu -V.A.G 1598/ strana 1 -Kontrola tìsnosti a odstøiku vstøikovacích ventilù 24-2 strana 1 -Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému 24-2 strana 2 -Kontrola pøedehøívání vzduchu 24-2 strana 3 -Kontrola utìsnìní sacího systému (pøisávaný vzduch) 24-2 strana 3 () -Kontrola otáèek volnobìhu 24-2 strana 4, ;; 'k i Lambda-regulace 24-3 strana 1 Vydání bsah I

6 I FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování -Kontrola lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- a lambda-regulace 24-3 strana 1 -Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem -G130-a lambda-regulace 24-3 strana 2 -Kontrola stárnutí lambda-sondy pøed katalyzátorem -G strana 3 Elektronická regulace výkonu motoru (elektrický pedál akcelerace) 24-4 strana 1 -Funkce systému elektronického pedálu akcelerace 24-4 strana 1 -Kontrola jednotky ovládání škrticí klapky -J strana 1 -Kntrl.v I h d ' o o a snlmace po o y pe a lu a kce Ierace 24-4 strana 2 Ø' d" '" d tk I Iclje no a mo toru 24-5 strana 1 -Funkce 24-5 strana 1 -Výmìna øídicí jednotky motoru 24-5 strana 1 -Kódování øídicí jednotky motoru 24-5 strana 2 -Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky -J strana 3 K ti -'d 'h" ' 10 on ro a prl avnyc slgna u 24-6 strana 1 -Kontrola signálu rychlosti 24-6 strana 1 -Kontrola CAN-BUS 24-6 strana ~apalov~cí soustava C) apalovacl soustava 28-1 strana 1 -V- b ' k k I ' t v seo ecne po yny zapa ovacl sous ave 28-1 strana 1 -Zásady bezpeènosti práce 28-1 strana 1 t '- I ' -emon D t'- az a mon az zapa ovacl sous tavy 28-1 strana 1 -Hodnoty odporu pro zapalovací cívky s koncovým výkonovým stupnìm -N70-, -N127-, -N strana 2 -Kontrola snímaèe polohy vaèkového høídele -G strana 2 -Kontrola snímaèe otáèek motoru -G strana 3 () II bsah Vydání :)

7 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování 01 l -~I~i ~'Ji ~J~[;1l" ~~ ~J~ j'['j~[;![~~ 01-1 Vlastní diagnostika I Upozornìní Vlastní diagnostika sleduje jen èást vstøikovacího a zapalovacího zaøízení. Funkce Øídicí jednotka motoru je vybavena pamìtí závad. Pamì závad je provedena jako permanentní. Vzníknou-li poruchy na sledovaných snímaèích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemí o druhu závady v pamìti závad. C'\ U C Závady, které se objeví jen po pøechodnou dobu (sporadi,cky), se o.zna~í ~odat~em,,/sp". Pøíèín.ou spor~di~ké zavady muze byt spatny kontakt nebo prechodne prerušené vedení. Pokud se sporadícké závady nevyskytnou znovu pøi následujících 40 startech, jsou automaticky smazány. V pamìti uložené závady mohou být pøeèteny diagnostíckým pøistrojem -V.A.G 1552-, diagnostickým pøístrojem -V.A.G nebo pøístrojem -VAS ~ 01-1 strana 4. : Po odstranìní závady nebo závad musí být pamì závad I vymazána ~ 01-1 strana 5.. U...I pozornenl Následující popis se vztahuje pouze na diagnostický pøístroj -V.A. G s aktuální programovou kartou. Pøi použití neaktuální programové karty, pøíp. pøi použití diagnostického pøístroje -V.A.G s integrovanou tiskárnou je možná odchylka pøi zobrazování na Vydání Vlastní diagnostíka I 01-1 strana 1

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování Technická data vlastní diagnostiky Vybavení Kód motoru AWY znaèení systému SIMS 3PD Emise podle normy EU 4 Vlastní diagnostika ano Systém elektrického pedálu akce- ano lerace Lambda-regulace 2 lambda-sondy Regulace klepání ano Zpìtné vedení výfukových plynù ne Systém sekundárního vzduchu ne Pøestavování vaèkového høídele ne Regulace plnicího tlaku ne Elektronicky øízený chladicí sys- ne tém Výzva k výpisu verze øídicí jednotky Verze øidicí jednotky se zobrazi po pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky motoru => 01-1 strana 4. Pøehled volitelných funkcí díagnostického pøístroje -V.A.G Za jakých podminek je možno navolit požadované funkce, je uvedeno v následujicí tabulce. Funkce Pøedpoklad Motor v klidu, zapalo- Motor bìží ve Vozidlo za jízdy vání zapnuté volnobìhu 01 Výzva k výpisu verze øídicí jednotky ano ano ano 02 Výzva k výpisu chybové pamìti ano1) ano ano 03 Diagnostika akènich èlenù ano ne ne 04 Základní nastavení2) ano ano ano 05 Mazání chybové pamìti ano ano ne 06 Ukonèení výstupu ano ano ano 07 Kódování øídicí jednotky ano ne ne 08 Naèteni bloku namìøených hodnot ano ano ano 11 Procedura Login ano ne ne 15 Pøeètení readinesskódu.ano...ano ano I 1) pri zapnutém zapalováni provádìt pouze, když motor nenaskoèl (spouštìè musl být v chodu min. 6 sec).,. 2) Je treba provést po následujfclch pracfch: výmìna rfdicf jednotky motoru, jednotky ovládáni škrticf klapky nebo po výmìnì motoru, prfpadnì i po odpojeni akumulátoru. ::) Vlastní diagnostika I Vydání strana L=

9 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Význam kontrolky EPC (kontrolka elek- C trického pedálu akcelerace -K132-) v panelu pøístrojù "EPC" je zkratka anglického výrazu Electronic Power Control a pøekládá se jako elektrický pedál akcelerace. Umístìní kontrolky elektrického pedálu akcelerace:... Jestliže bude bìhem chodu motoru zjištìna závada ovlivòující z hlediska bezpeènosti funkci elektronického pedálu akcelerace, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka EPC. Souèasnì se provede zápis do pamìti závad øídicí jednotky motoru. Kontrola -Zapnout funkce zapalování. Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- se musí rozsvítit. crg:j C\ Nerozsvítí-Ii se kontrolka elektrického pedálu akcelerace I I V -K132- pøi zapnutí zapalování: -Zkontrolovat panel pøístrojù a kontrolku elektrického pedálu akcelerace -K132- => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- pøi zapnutí zapalování: -Nastartovat otáèkách. motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných Kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K132- musí po nìkolika sekundách zhasnout. Jestliže kontrolka elektrického pedálu akcelerace -K 132- nezhasne: -Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru, pøípadné závady odstranit a chybovou pamì vyma- C zat => 01-1 strana 5. Význam kontrolky emisí -K83- Budou-Ii øídicí jednotkou motoru rozpoznány chyby mající negativní vliv na emise motoru, rozsvítí se na panelu pøístrojù kontrolka emisí -K83-. Umístìní kontrolky emisí:... 8!.I Upozornìní.Kontrolka emisí -K83- mùže blikat nebo trvale svítit. V každém pøípadì je nutné pøeèíst pamì závad => 01-1 strana 5..Kontrolka bliká: Vyskytuje se závada, pøi které vlivem zpùsobu jízdy dojde k poškození katalyzátoru. V tomto pøípadì se smí pokraèovat v jízdì pouze s redukovaným výkonem! crg:j Q I I Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana 3 S c'ii+ ~.

10 .=== - 01 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování.kontrolka trvale svítí: Vyskytuje se závada, která zhoršuje emisní hodnoty. Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru..jestliže nastávají jízdní problémy pøíp. zákazník hlásí reklamaci a kontrolka emisí -K83- nesvítí, je nutné pøeèíst pamì závad, zda nejsou zaznamenány závady, které nezpùsobí okamžité rozsvícení kontrolky emisí -K83-. Kontrola funkce -Zapnout zapalování. Kontrolka emisí -K83- se musí rozsvítit. Nesvítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutém zapalování: -Zkontrolovat panel pøístrojù a kontrolku emisí -K83 - => Elektrická zaøízení; opr. sk. 90. Svítí-Ii kontrolka emisí -K83- pøi zapnutí zapalování: -Nastartovat motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných ~ otáèkách. V Kontrolka emisí -K83- musí bìhem nìkolika sekund zhasnout. Nezhasne-Ii kontrolka emisí -K83-: -Pøeèíst chybovou pamì øídicí jednotky motoru, pøípadné závady odstranit a chybovou pamì vymazat => 01-1 strana 5. mo- Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G a navolení elektroniky toru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky.diagnostický pøístroj -V.A.G s vedením -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu.napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V.Ukostøení.Pojistky na motoru a pøevodovce v poøádku dle aktuálního schématu zapojení v poøádku Pracovní postup -Pøipojit lušným diagnostickým pøístroj vedením. -V.A.G s pøís- -Podle požadované funkce zapnout zapalování nebo spustit motor => 01-1 strana 2. I ~ /" 01-1 strana 4 Vlastní diagnostika I Vydáni 04.02

11 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 İ Upozornìní Ci.Nezobrazí-Ii s~ na displej~ ~?a!e uved~n~ v pra_?ovn.ím postupu => Navod k PUZltl dlagnostlckeho pf/stroje..jestliže se vlivem chyby pøi zadávání na displeji zobrazí" Chyba v datovém pøenosu", odpojit vedení diagnostického pøístroje, opìtovnì jej pøipojit a znovu provést všechny pracovní úkony. -Zvolit "Elektronika motoru" a potvrdit (Q). Na displeji diagnostického pøístroje -V.A.G se 03D906032A 1, 2l/2V SIMS 3 HS > b '. d t. f"k -' d.'. d tk v Kodovani WSC XXXXX zo razl I en II ace rl ICI Je no y, napr.:.03d906032a = èíslo dílu øídicí jednotky (aktuální verzi øídicí jednotky lze zjistit z Katalogu náhradních dílù).1,21 /2V= zdvihový objem motoru a ventily pro válec.sims 3 = oznaèení systému.00 = poèet pøestavených kanálù pøizpùsobeni.hs = mechanická pøevodovka C.1501 = èíslo softwaru.kódování = kódování øídicí jednotky.wsc XXXXX = provozní oznaèení -V.A.G 1552-, se kterým bylo naposledy provádìno kódování (nebylo-ii v servisu mìnìno žádné kódování, zobrazí se WSC 00000) -Stisknout dvakrát (;). Zobrazení na disple.i: Test systemu vozidla HELP J Zvolte funkci XX -Další postup viz postupy oprav. Ètení a mazání pamìti závad Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP Zvolte funkci XX -Zvolit (g) "Výzva k výpisu chybové pamìti" a potvrdit (Q). Q Na displeji se zobrazí poèet uložených závad, pøípadnì 1 X Zjistena chyba! I "Nezjištìna žádná závada". 1 I Je-Ii v pamìti uložena jedna èi více závad: V pamìti uložené závady jsou postupnì zobrazovány po stisknutí tlaèítka (;). Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP Zvolte funkci XX -Zvolit chybové pamìti" a potvrdit (Q). Upozornìní Jestliže bìhem funkce" Výzva k výpisu chybové pamìti" a "Mazání chybové pamìti" dojde k vypnutí zapalování, pamì závad se nevymaže. á"'"\ Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla -> ~ ' Chybova pamet vymazana! ~ ~ij:j* Vydáni 04"02 Vlastní diagnostika I 01-1 strana 5

12 ,?",:,,"~ 01 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -vstøikování -Zvolit funkci (QX ) "Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèítkem (g). \ -Zobrazené závady odstranit podle Tabulky závad J ~ Kap Pøeèíst readinesscod ~ Kap Bude-Ii pamì závad vymazána nebo pøerušeno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být readinesscod znovu vyvolán. -Po odstranìní závad provést zkušební jízdu..). Upozornìní Dodržovat bezpeènostní pøedpisy platné pro zkušební jízdu ~ Kap Bìhem této zkušební jízdy musí být splnìny následující provozní podmínky:.teplota chladicí kapaliny musí stoupnout nad 80 c..po dosažení požadované teploty je tøeba opakovanì dosáhnout následujicích volnobìh èásteèné zatížení obohacení plné zatížení decelerace.pøi plném zatíženi musí být otáèky zvýšeny nad 3500/min. ještì jednou pamì závad øídicí jednotky mo- -Pøeèíst toru. Není-Ii uložena žádná závada: -Zvolit funkcí (QX )"Ukonèení výstupu" a potvrdit tlaèítkem (g). Provedení diagnostiky akèních èlenù Diagnostikou akèních èlenù jsou aktivovány jednotlívé èásti systému v následujícím poøadí: 1. Relé palivového èerpadla -J Elektromagnetický ventil 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- i Upozornìní.Diagnostiku akèních èlenù lze provádìt pouze pøi stojícím motoru a zapnutém zapalování..diagnostika akèních èlenù se pøeruší, když se nastartuje motor, nebo je rozpoznán signál ze snímaèe otáèek..akèní èleny se kontrolují akusticky nebo dotykem. ~ ~~ ~ 01 1 t 6 Vlastní diagnostika I Vydání s rana ~. '",.",'.,, v.(~ c

13 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -vstøikování 01 C.Má-Ii být diagnostika akèních èlenù opakována, aniž by byl mezitím nastartován motor, je tøeba asi na 40 s vypnout zapalování..k nastartování motoru po diagnostice akèních èlenù se musí zapalování nejprve vypnout. Podmínky pro kontrolu.pojistky poøádku dle aktuálního schématu zapojení musí být v Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky ~ -===: Diagnostický pøístroj -V.A.G s vedením : 50 :~ -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C Pracovní postup Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G Zapnout zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" Er) =:} Kap Zvolit funkci "Diagnostika akèních èlenù". Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Rele palivoveho cerpadla -JI? Relé palivového èerpadla -J17- (reléový box, relé 4) musí tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen. Upozornìní Po dobu aktivace relé palivového èerpadla -J17-, musí být také v intervalech slyšitelné rozbìhy palivového èerpadla. Jestliže relé nespíná: -Zkontrolovat vedení a svorkovnice k relé palivového èerpadla -J17- podle schématu zapojení. C -Stisknout GJ. Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Magn.ventil 1 odvetr. systemu-n80 Elektromagnetický ventil musí tak dlouho spínat, dokud se stisknutím GJ neaktivuje další akèní èlen. Jestliže elektromagnetický ventil nespíná: -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 070 =:} Kap. 01-6, pøíp. zkontrolovat vedení a svorkovnice k elektromagnetickému ventilu 1 nádobky s aktivním uhlím -N80- podle schématu zapojení. -Stisknout GJ. Zobrazení na displeji: ' Diagnoza akcnich clenu ->, I KNEC, -Zvolit funkci (9J J "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování. C' ~ Vydání Vlastní diagnostika I 01-1 strana

14 01 FABIA 2000 Motor 1,2/40 -vstøikování :) Q.",," '~c ) 01-1 strana 8 Vlastní diagnostika I Vydáni 04.02

15 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování Vlastní diagnostika II Èísla závad "...Upozornìní.Tabulka závad je setøídìna podle vlevo umístìných èísel závad..kód pro USA)..Vysvìtlivky SAE, ktelý je vpravo vedle èísla závady (napf P0107), není tøeba uvažovat (v souèasné dobì má význam jen k druhùm závad (napø. "pøerušení nebo zkrat na kostru') ~ Návod k obsluze diagnostického pøístroje..jestliže jsou konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejprve všechny pøívodní vodièe, svorkovnice k tìmto dílùm a ukostøení systému podle schéma zapojení. Teprve není-ii ani zde zjištìna závada, souèást vymìnit. To platí zejména, je-ii závada vykazována jako "sporadická" (SP)..bjeví-Ii se na displeji diagnostického pøístroje -V.A. G "info v literature", je nutno vyhledat pøíslušný text v tabulkách závad dle kódu pøíslušné závady. Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady signál pøíliš malý -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina Snímaè teploty nasávaného 004, zobrazované pole 4 ~ Kap vzduchu -G signál pøíliš velký -Zkontrolovat hodnoty odporu ~ Kap Snímaè teploty nasávaného -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu vzduchu -G42 zapojení nesmyslný signál Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62 -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina signál pøíliš malý 004, zobrazované pole 3 ~ Kap Snímaè teploty chladicí kapali- -Zkontrolovat hodnoty odporu ~ Kap ny -G62 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu signál pøíliš velký zapojení. Snímaè teploty chladicí kapaliny -G elektrícká závada v Øada válcù 1, sonda 1 proudovém okruhu napìtí pøíliš malé Øada válcù 1, sonda napìtí pøíliš vysoké -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- Øada válcù 1, sonda 1 a lambda-regulaci ~ Kap signál pøíliš pomalý Øada válcù 1, sonda bez aktivity Øada válcù 1, sonda elektrická závada v Øada válcù 1, sonda 2 proudovém okruhu napìtí pøíliš malé Øada válcù 1, sonda 2 -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a napìtí pøíliš vysoké lambda-regulaci ~ Kap Øada válcù 1, sonda bez aktivity Øada válcù 1, sonda 2 l Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1

16 01 FABIA 2000>0- Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady systém pøíliš chudý -Zkontrolovat lam~da-sondu pøed katalyzátorem -G39- Øada 1, system davkovanl pall- a lambda-regulaci =:> Kap va -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému systém príliš bohatý =:> Kap Øada 1, systém dávkování pali- -. va -Zkontrolovat výfukový systém na netìsnost (predevšlm u lambda-sond) prerušení Vstøikovací ventil 1. válce -N prerušení Vstrikovací ventil 2. válce -N prerušení Vstrikovací ventil 3. válce -N zkrat na kostru Vstøikovací ventil 1. válce -N30 -Zkontrolovat hodnoty odporù vstøikovacích ventilù zkrat na plus ( pøi asi 20 C). Vstøikovací ventil 1. válce -N30 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu zkrat na kostru zapojeni. Vstøikovací ventil 2. válce -N zkrat na plus Vstrikovací ventil 2. válce -N zkrat na kostru Vstrikovací ventil 3. válce -N zkrat na plus Vstrikovací ventil 3. válce -N Zjištìno vynechání zapalování. V1~ šì h " -Zkontrolovat hodnoty odporù ( pøi asi 20 C). vstøikovacích ventilu a ec Zjl t no vynec ani zapalování -Zkontrolovat zapalovaci svièky =:> Kap Zkontrolovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým Válec 2 zjištìno vynechání za- stupnìm -N70-, -N127-, -N291- =:> Kap palování -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazované skupiny I a 015 =:> Kap i Válec 3 zjištìno vynechání za- i palování nesmyslný signál -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- =:> Kap. 28- Snímaè otáèek motoru -G žádný signál -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Snímaè otáèek motoru -G28 zapojení signál príliš velký -Naèíst blok namìrených hodnot, zobrazované skupiny Snímaè klepání 1 -G61 020,026 a 028 =:> Kap chybná funkce -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28- Snímaè otáèek motoru -G Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu nesmyslný signál -Naèíst blok namìrených hodnot; zobrazovaná skupina Snímaè polohy vaèkového hrí- 012; zkontrolovat hodnoty v poli 3 a 4 =:> Kap dele => snímaè G40 1) -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového hrídele -G signál pøíliš malý =:> Kap Snímaè polohy vaèkového høí-... d I 'v G40 1) -Pøekontrolovat vedeni a svorkovmce podle schematu :3 e e => snlmac., ": zapojeni Vlastní diagnostika II Vydáni strana

17 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady C úèinek pøíliš malý -Naèíst blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina Øada válcù 1, systém kataly- 046; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném poli 3 zátoru => Kap Zkontrolovat tìsnost výfukové soustavy, pøíp. poškozeni mezi obìma lambda-sondami => Motor 1,2/40 - mechanika; opr. sk Provést mìøení emisí => Servisni prohlídky a údržba prùtok chybný -Zkontrolovat elektromagnetický ventil 1 nádobky s ak- dvìtrávací systém nádrže tivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù => Kap Zkontrolovat hadice a propojovací trubice od palivové nádrže k jednotce ovládání škrticí klapky => Motor 1, mechanika; opr. sk Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu nesmyslný signál -Zkontrolovat mìøicí ústrojí palivomìru -G- => Elektrická Signál hladiny paliva zaøízení; opr. sk. 90. C -Zkontrolovat CAN-BUS => Kap Zkontrolovat sk. 90. panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr nesmyslný signál -Naèíst blok namìøených hodnot; zobrazovaná skupina Signál rychlosti vozidla 005; zkontrolovat hodnoty v zobrazovaném polí 3 => Kap Zkontrolovat signál rychlosti vozidla => Kap Zkontrolovat sk. 90. panel pøístrojù => Elektrická zaøízení; opr otáèky pod požado- -Zkontrolovat jednotku ovládán í škrticí klapky -J338- Regulace volnobìhu vanou hodnotou => Kap Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky => Kap C otáèky nad požado- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Regulace volnobìhu vanou hodnotou => Kap Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky => Kap nesmyslný signál -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina Spínaè brzdových svìtel -F 066 => Kap Pøekontrolovat zapojení. vedení a svorkovnice podle schématu chybí odezva -Zkontrolovat CAN-BUS => Kap Datová sbìrnice pohonu -Naèíst pamìti závad všech øídicích jednotek. C) Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 3 ---

18 .~~{!!!cylf{!r;'\': _c_- : 01 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady \ Vadná øídicí jednotka V Vymìnit øídicí jednotku motoru ~ Kap Vadná øídicí jednotka Zkontrolovat akumulátor, pøípadnì jej dobít Vadná øídicí jednotka ~ Elektrická zaøízení; opr. sk Vymazat pamì závad, provést zkušební jízdu a pamì závad znovu naèíst ~ Kap Vyskyne-li se závada znovu: 1)Snlmaè polohy vaèkového hrldele -G163- je identický s Hallovým snlmaèem -G40-. -Vymìnit øídící jednotku motoru ~ Kap ;) J i 01-2 strana 4 Vlastní diagnostika II Vydání ~~(r;;;4~;~::;~!

19 FABIA Motor 1,2/40 -vstøikování Vlastní diagnostika III C Èísla závad Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady elektrická závada v -Zkontrolovat signál spotøeby paliva => Elektrická zaøí- Signál spotøeby paliva proudovém okruhu zení; opr. sk Zkontrolovat CAN-BUS => Kap zkrat na plus Øada válcù 1 sonda 1, topný -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- okruh a lambda-regulaci => Kap výkon pøíliš malý -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 1, topný zapojení. okruh zkrat na plus -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a Øada válcù 1 sonda 2, topný lambda-regulaci => Kap okruh r -Pøek?nt~olovat vedení a svorkovnice podle schématu V zapojeni zkrat na kostru Øada válcù 1 sonda 1, topný -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- okruh a lambda-regulaci => Kap pøerušení -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 1, topný zapojení. okruh zkrat na kostru Øada válcù 1 sonda 2, topný -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a okruh lambda-regulaci => Kap prerušení -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Øada válcù 1 sonda 2, topný zapojení. okruh nesmyslná hodnota -Zkontrolovat tìsnost sacího systému (pøisávaný vz- Zjištìní zátìže duch) => Kap Vymazat pamì závad a provést zkušební jízdu. A zkrat na plus V Snímaè tlaku nasávaného vz- -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina duchu G71 003, zobrazované pole 2 => Kap pøerušení nebo zkrat -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu Snímaè tlaku nasávaného vz- na kostru zapojení. duchu G nesmyslný signál Snímaè úhlu 2 pro pohon šk - G188 -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J signál príliš malý => Kap Snímaè úhlu 2 pro pohon šk - G188 -Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky signál príliš velký => Kap Snímaè úhlu 2 pro pohon ŠK - G188 C: Vydání Vlastni diagnostika III 01-3 strana ~~.~ ~j~;lb!! ~---

20 == 01 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -vstøikování Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady dosažena regulaèni -Zkontrolovat lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- ~ Øada válcù 1, korekce lambda mez a lambda-regulaci => Kap V za katal, -Zkontrolovat lambda-sondu za katalyzatorem -G130- a lambda-regulaci => Kap príliš nízká -Doplnit palivo. -Zkontrolovat výfukový systém na netìsnost (pøedevším u lambda-sond) => Motor 1,2/40 -mechanika; opr. sk Zkontrolovat sací systém na netìsnosti (pøisávaný vzduch) => Kap Hladina paliva -Vymazat pame V t' zava ' d,prov é s t z k use b ni... JIZ d u a pam ì v závad znovu naèíst => Kap prekroèena regu- -Zkontrolovat tìsnost sacího systému (prisávaný vz- Kontrola momentu motoru 2 laèní mez duch) => Kap prekroèena regu- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Kontrola momentu motoru laèní mez => Kap prerušení nebo zkrat -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- ;:) Øada 1, snímaè polohy vaèko- na plus => Kap vého høídele => snímaè -G163,.., -prekontrolovat zapojení. vedeni a svorkovruce podle schematu chybné pøiøazení -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- => Kap. 28- Snímaè polohy vaèk.høíd./ 1. pol.klik.høíd -on Zk tro Iova t snlmac ' v po Io h y vac _ k ove ' ho hrl v' de Ie -- G prerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na kostru Buzeni zapalování válce 1 => Kap prerušení Buzení zapalování válce 2 -Zkontrolovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým zkrat na plus stupnìm -N70-, -N127-, -N291- => Kap Buzení zapalování válce 2 -Pøekontrolovat vedení a svorkovnice podle schématu zkrat na kostru zapojení. Buzení zapalování válce pøerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na kostru Buzení zapalování válce Vadná øídicí jednotka V v. t v' d '.. va na I I ICI Je no a d tk t K 24 5 \1. d.~' d... d tk -ymenl rl ICI Je no u mo oru => ap Vadná rídicí jednotka 3 i i : 01 3 t 2 Vlastní diagnostika III Vydání s rana

21 !~ -~~ FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -vstøikování 01 Zobrazení na -V.A.G dstranìní závady C dosažena hranice -Zkontrolovat snímaè otáèek motoru -G28- ~ Kap. 28- Kolo snímaèe otáèek motoru pøizpùsobení 1. -Zkontrolovat opr. sk. 13. setrvaèník ~ Motor 1,2/40 -mechanika; zkrat na plus -Zkontrolovat elektromagnetický ventil 1 nádobky s ak- dvìtrávací ventil nádrže -N80 tivním uhlím -N80- v diagnostice akèních èlenù ~ Kap zkrat na kostru dvìtrávací ventil nádrže -N80 P. t d. t.k k V' h VI ' -roves lagnos I u a cnlc cenu ~ Kap pferušeni dvìtrávací ventil nádrže -N8D zkrat na kostru Relé palivového èerpadla -J17 P ' t d. t.k k V' h VI ' zkrat na plus ' -roves lagnos I u a cnlc c enu ~ Ka. P Relé palivového èerpadla -J nesmyslný signál -PFeèíst pamì závad Fídicí jednotky airbagu a vymazat Signál nehody od øidicí jednot- ~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 01. kyairbagu -Zkontrolovat systém airbagu ~ Karoserie -montážni nesmyslný signál Snímaè úhlu pro pohon šk - práce; opr. sk. 01. G187 -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J signál pøíliš malý ~ Kap Snímaè G187 úhlu pro pohon šk -., -Provést pølzpusobenl, jednot. ky ov I a 'd ani " s Vkrt.' ICI klap ky C signál pfíliš velký Snímaè úhlu pro pohon šk - G187 -J338- ~ Kap, chybná funkce vládání škrticí klapky -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J elektrická závada v ~ Kap, Pohon škrticí klapky -G186 proudovém okruhu,, 'v., -Provést pøizpùsobení jednotky ovladanl skrtlcl klapky chyba v z,ákladním -J338- ~ Kap, Rídicí jednotka škrticí klapky -nastaveni J po kles nap ìt ' I prl V' -Zkontrolovat akumu I ator, ' pllpa ~' dn ì.. jej do b' It Øídící jednotka škrticí klapky -základním nastavení ~ Elektrická zafízení; opr. sk. 27. J338 -Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky -J338- ~ Kap není dosažen spodní -Zkontrolovat poškození pfíp. zneèištìní škrticí klapky. Øídicí jednotka škrticí klapky -doraz -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- J338 ~ Kap mechanická závada Øídicí jednotka škrticí klapky - J nesmyslný signál -Naèíst blok namìfených hodnot, zobrazovaná skupina Spínaè regulace rychlosti 066 ~ Kap (GRA) -E PFizpùsobit Fídicí jednotku motoru elektronickému imo- Øídicí jednotka motoru zablo- bilizéru ~ Elektrická zaøízeni; opr. sk. 96. ~ kována 1) -Zkontrolovat imobilizér ~ Elektrická zaøízení; opr. ~ sk. 96. ;'; Vydáni Vlastni diagnostika III 01-3 strana 3

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2.

Aby byla vyloučena chyba snímání poloh škrtící klapky provedl se test potenciometrů který je na oscilogramu č. 2. V dnešním díle diagnostických měření vám představíme nového diagnostika který se s vámi podělí o svůj první případ, kde pomohla sériová diagnostika. Náš nový příznivce diagnostiky působí jako učitel odborného

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více