NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků"

Transkript

1 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň

2 Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vydavatelství VŠCHT Praha Technická Praha 6 KANAG TISK, s.r.o. Technická 5, Praha 6 Grafická úprava obálky: Ladislav Hovorka Josef Krýsa, Petr Klusoň, 2009 ISBN

3 OBSAH Jmenný rejstřík autorů... 4 Program 3. Semináře výzkumného centra Nanopin:... 5 SEKCE A... 9 Peroxotitaničité gely Príprava a charakterizácia nanočastíc TiO 2 dopovaných sírou Srovnání fotokatalytické aktivity komerčních práškových TiO 2 fotokatalyzátorů Vliv stárnutí tio 2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)Cit: vliv TiO DC pulzní plazmatický systém s dutými katodami pro depozici tenkých vrstev TiO 2 :N efekt velikosti proudu v pulzu na vlastnosti vrstev SEKCE B A novel bricks and mortar formation of highly crystalline TiO 2 films Stárnutí tenkých vrstev TiO 2 modifikovaných Ag klastry Fotoelektrokatalýza na TiO 2 elektrodě Plazmováo depozice a diagnostika fotoaktivních vrstev na bázi TiO x Vícesložkové anorganicko-organické vrstvy připravované na skle Test method for self cleaning performance Vliv ph na fotokatalytickou degradaci modelových barviv Charakteristika zdrojů záření používaných ve fotokatalýze SEKCE C Testovací komora pro studium samočistitelných vrstev a vrstev s antibakteriální účinností Antibakteriální účinky nanovrstev TiO Degradation of phenylurea herbicides under simulated enviromental conditions Vliv skleněného substrátu na fotoindukované vlastnosti transparentních sol-gel TiO 2 vrstev Ordered mesoporous films of TiO 2 as highly efficient photocatalysts for clean environment

4 JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ B Bakardjieva Bartoš Bastl Baudys Boháček Bolte Brunclíková Buček D Domín G Goutorbe Grabner H Hájková Hubička J Jirkovský... 13, 19, 23, 47, 69 K Kalousek... 31, 75 Klusoň... 27, 37, 61 Kment Kolář Kolouch Krýsa... 15, 19, 23, 27, 37, 43, 51, 55, 61, 65, 71 Kříž L Lemr M Mailhot... 19, 23 Matoušek Michalčík Mills Morozová Musilová N Navrátil Novotná... 43, 71 P Paušová Peterka Podholová Prevot Pulišová R Rathouský... 31, 75 Ř Říhová Ambrožová S Szatmáry... 11, 13 Š Šolcová Špatenka... 33, 39 Šťahel Šubrt... 11, 13 T Todorovič Z Zita... 51, 55, 65 Zlámal... 15, 55 4

5 PROGRAM 3. SEMINÁŘE VÝZKUMNÉHO CENTRA NANOPIN: NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA Hotel Happy Star Hnanice Pondělí Zahájení semináře J. Krýsa Sekce A: Syntéza a vlastnosti fotokatalyticky aktivních materiálů předsedající: J. Krýsa, J Jirkovský J. Boháček, P.Pulišová, L. Szatmary, J. Šubrt Peroxotitaničité gely L. Szatmáry, S. Bakardjieva, J. Šubrt, J. Jirkovský, Z. Bastl Príprava a charakterizácia nanočastíc TiO 2 dopovaných sírou M. Baudys, M. Zlámal, J. Krýsa Srovnání fotokatalytické aktivity komerčních práškových TiO 2 fotokatalyzátorů přestávka na kávu Š. Paušová, J. Jirkovský, J. Krýsa, G. Mailhot and V. Prevot Vliv stárnutí TiO 2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti M. Kolář, G. Mailhot, J. Jirkovský, M. Bolte, J.Krýsa Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)Cit: vliv TiO Š. Kment, Z. Hubička, P. Klusoň a J. Krýsa DC pulzní plazmatický systém s dutými katodami pro depozici tenkých vrstev TiO 2 :N efekt velikosti proudu v pulzu na vlastnosti vrstev večeře Úterý Sekce B: Tenké vrstvy na bázi TiO 2, příprava, charakterizace, fotoindukované vlastnosti Předsedající: P. Klusoň, J. Rathouský J. Rathouský, V. Kalousek A novel bricks and mortar formation of highly crystalline TiO 2 films P. Hájková, P. Špatenka, A. Kolouch Stárnutí tenkých vrstev TiO 2 modifikovaných Ag klastry M. Morozová, P. Klusoň, J. Krýsa, O. Šolcová Fotoelektrokatalýza na TiO 2 elektrodě přestávka na kávu 5

6 Z. Michalčík, P. Bartoš, P. Špatenka, P. Kříž, Plazmová depozice a diagnostika fotoaktivních vrstev na bázi TiOx P. Novotná, M. Brunclíková, E. Goutorbe, J. Krýsa, J. Matoušek Vícesložkové anorganicko-organické vrstvy připravované na skle oběd Diskusní panel A Předsedající: P. Klusoň, J. Šubrt Možnosti zvýšení fotokatalytické aktivity současných fotokatalyzátorů večeře Středa Diskusní panel B Předsedající: J. Krýsa, J. Jirkovský Standartní metody testování fotokatalytických vlastností F. Peterka, J. Jirkovský, P. Šťahel, Z. Navrátil, A. Buček Test method for self cleaning performance P. Šťahel Standardní test samočisticích schopností :45 Z. Navrátil Standardní test samočisticích schopností odbourávání methylenové modři J. Zita, M. Todorovič, J. Krýsa Vliv ph na fotokatalytickou degradaci modelových barviv přestávka na kávu M. Zlámal, J. Zita, J. Krýsa Možnosti stanovování intenzit a emisních spekter zdrojů pro fotokatalýzu diskusní příspěvky oběd neformální diskuse, volný program večeře 6

7 Čtvrtek Sekce C: Aplikace fotokatalytických vlastností Předsedající: F. Peterka, P. Špatenka P. Klusoň, J. Krýsa, T. Domín Testovací komora pro studium samočistitelných vrstev a vrstev s antibakteriální účinností E. Musilová, E. Podholová, J. Říhová Ambrožová, J. Krýsa, J. Zita Antibakteriální účinky nanovrstev TiO 2 9:50 10:30 přestávka na kávu J. Jirkovský, K. Lemr, G. Grabner Degradation of phenylurea herbicides under simulated environmental conditions P. Novotná, J. Krýsa, A. Mills Vliv skleněného substrátu na fotoindukované vlastnosti transparentních sol-gel TiO 2 vrstev V. Kalousek, J. Rathouský Ordered mesoporous films of TiO2 as highly efficient photocatalysts for clean environment ukončení semináře závěrečný oběd 7

8

9 SEKCE A Syntéza a vlastnosti fotokatalyticky aktivních materiálů 9

10

11 SEKCE A PEROXOTITANIČITÉ GELY J. Boháček, P. Pulišová, L. Szatmáry, J. Šubrt Ústav anorganické chemie AV ČR, CZ Řež Pro rozšíření aplikací fotokatalyzátorů v praxi se jako perspektivní možnost jeví využití transparentních koloidů obsahujících nanočástice oxidu titaničitého. Ve srovnání s metodou sol-gel, která vychází z organických sloučenin titanu, peroxititaničité gely nevyžadují použití organických látek při syntéze. Vedle řady výhod metody sol-gel se jako významná nevýhoda, ekologická i ekonomická, jeví právě nutnost použití různých organických sloučenin jak při syntéze titaničitých solů, tak i při jejich další aplikaci. Tyto nevýhody by mohla odstranit modifikace této metody, využívající jako titaničitou složku tzv. peroxotitaničitou kyselinu. Výhodou těchto solů je jejich jednoduchá příprava z levných surovin (TiOSO 4, vodný amoniak, peroxid vodíku), neutrální ph a jejich dlouhodobá stabilita ve vodném prostředí. Nevýhodou je skutečnost, že soly neobsahují nanočástice anatasu, ale jiných sloučenin titanu, které je nutné převést na anatas žíháním nebo hydrothermálními postupy. V posledních letech byla publikována řada původních prací věnovaných těmto peroxotitaničitým solům [1-13] a také velké množství patentů. Publikované výsledky jednoznačně ukazují na jejich vhodné vlastnosti pro přípravu vrstev TiO 2 na různých substrátech. Výsledky prokázaly velmi dobrou adhezi vrstev k různým povrchům, široké možnosti jejich chemické modifikace a často i dobrou fotokatalyticou aktivitu. Příprava suspenze TiO 2. nh 2 O: 4,80 g TiOSO 4 H 2 O se za míchání rozpustí ve 150 ml destilované vody při teplotě okolo 35 C. Vzniklý čirý roztok se vychladí v ledničce tak, až se vytvoří ledová tříšť. Potom se za míchání sráží po kapkách 26 % vodním roztokem amoniaku při 0 C. Dávkování amoniaku se ukončí až ph reakční směsi dosáhne hodnoty 8. Při této hodnotě ph se reakční směs míchá 30 minut a její teplota stoupne na C. Vzniklý pevný podíl se odfiltruje, několikrát dekantuje destilovanou vodou a nakonec se upraví objem suspenze na 400 ml. Příprava koloidního roztoku TiO 2.H 2 O 2.H 2 O: Ke 400 ml suspenze TiO 2 se za míchání přidá 6 ml 30 % H 2 O 2. Bílá barva suspenze se ihned změní na žlutou a její původní ph 8 klesne na ph 3-4; roztok se míchá dalších 60 minut. Výsledkem je slabě zakalený koloidní roztok amorfních částic. Čirý koloidní roztok se získá následným ohřevem na C. Takto připravené vzorky tvoří žlutý, transparentní koloidní roztok, stabilní minimálně po dobu několika měsíců. Příprava pevného TiO 2.H 2 O 2.H 2 O: Koloidní roztok se nechá odpařit za laboratorní teploty a poté se předsuší buď ve vakuu za laboratorní teploty, nebo na vzduchu při 80 C. Z výsledků IČ spektroskopie vyplývá, ve shodě s literaturou [4], přítomnost Ti O vazeb, Ti-O-O skupin, a OH skupin ve sraženině. Prášková rentgenová difrakční analýza ukazuje, že vzorek je velmi špatně krystalický, v materiálu je možné nalézt široké difrakční píky, odpovídající anatasu a také další píky, odpovídající zřejmě kyselině peroxotitaničité. Fotokatalytická aktivita byla studována pomocí měření kinetiky rozkladu 4-chlorofenolu na aparatuře, používané na ÚFCHE JH. Výsledky měření pěti vzorků ukázaly vysokou fotoaktivitu materiálů, srovnatelnou s fotokatalyzátorem Degussa P-25. Abychom vyloučili možnost, že rozklad 4-chlorofenolu je způsoben jeho oxidací peroxidem bez nutnosti působení světelného záření, byla reakce sledována nejprve bez osvětlení (obr. 1 b, čára blank ). Ukázalo se, že za těchto podmínek rozklad 4-chlorofenolu vůbec neprobíhá. Po zahájení ozařování (obr. 1 b, čára TIG 46) docházelo k rychlému poklesu 4-chlorofenolu. Po ukončení rozkladu byl se stejným vzorkem experiment opakován (obr. 1 b, čára TIG 46*) abychom potvrdili, že fotoaktivita je stálou vlastností materiálu. Ukázalo se, že vzorek je nadále fotoaktivní, nižší rychlost fotokatalyzovaného rozkladu 4-chlorofenolu připisujeme 11

12 SEKCE A skutečnosti, že přibližně 40 % titanového fotokatalyzátoru z prvého měření bylo odebráno na analýzy a množství fotokatalyzátoru v tomto měření bylo proto nižší. a b Obr. 1: Průběh rozkladu 4-chlorofenolu na fotokatalyzáterech na bázi peroxotitaničitanů Poděkování: Studie byla vypracována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt NANOPIN 1M0577). Autoři děkují za tuto podporu. Literatura: [1] Y. F. Gao, Y. Masuda and K. Koumoto, Chemistry of Materials 16 (2004) [2] Y. F. Gao, Y. Masuda and K. Koumoto, Langmuir 20 (2004) [3] Y. F. Gao, Y. Masuda, H. Ohta and K. Koumoto, Chemistry of Materials 16 (2004) [4] Y. F. Gao, Y. Masuda, Z. F. Peng, T. Yonezawa and K. Koumoto, Journal of Materials Chemistry 13 (2003) 608. [5] L. Ge, M. X. Xu and M. Sun, Materials Letters 60 (2006) 287. [6] L. Ge, M. X. Xu, M. Sun and H. B. Fang, Materials Research Bulletin 41 (2006) [7] L. Ge, M. X. Xu, M. Sun and H. B. Fang, Journal of Sol-Gel Science and Technology 38 (2006) 47. [8] H. Ichinose, M. Taira, S. Furuta and H. Katsuki, Journal of the American Ceramic Society 86 (2003) [9] Y. Masuda, T. Sugiyama, W. S. Seo and K. Koumoto, Chemistry of Materials 15 (2003) [10] Y. B. Ryu, M. S. Lee, E. D. Jeong, H. G. Kim, W. Y. Jung, S. H. Baek, G. D. Lee, S. S. Park and S. S. Hong, /j.cattod [11] S. I. Seok, B. Y. Ahn, N. C. Pramanik, H. Kim and S. I. Hong, Journal of the American Ceramic Society 89 (2006) [12] R. S. Sonawane, S. G. Hegde and M. K. Dongare, Materials Chemistry and Physics 77 (2003) 744. [13] M. Yada, Y. Goto, M. Uota, T. Torikai and T. Watari, /j.jeurceramsoc

13 SEKCE A PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NANOČASTÍC TiO 2 DOPOVANÝCH SÍROU L. Szatmáry a, S. Bakardjieva a, J. Šubrt a, J. Jirkovský b, Z. Bastl b a Ústav anorganické chemie AVČR, v.v.i., CZ Řež b Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i., Dolejškova 3, CZ Praha 8 Oxid titaničitý (TiO 2 ) je v súčasnosti najviac používaným fotokatalyzátorom. Je to vynikajúci fotokatalyzátor kvôli jeho vlastnostiam ako sú, teplotná stabilita, žiadna toxicita a nízka cena. TiO 2 je však aktivovaný hlavne svetlom z ultrafialovej oblasti (UV). Jedným z hlavných cieľov súčasného výskumu je rozšírenie svetelnej citlivosti TiO 2 do viditeľnej oblasti (VIS). Na zvýšenie fotoaktivity TiO 2 vo VIS oblasti sa využíva dopovanie TiO 2 sírou, dusíkom alebo uhlíkom. Najviac používaný postup prípravy sírou dopovaných nanočastíc TiO 2 je syntéza z alkoxidov titánu a tiomočoviny. Cieľom tejto práce bolo pripravit a porovnať sírou dopované nanočastice TiO 2 pripravené z alkoxidu titaničitého a z oxidu-síranu titaničitého. Sírou (S) dopované nanočastice TiO 2 (označené ako TiS) boli pripravené zmiešaním dvoch alkoholových roztokov, obsahujúcich butoxid titaničitý a tiomočovinu. Po odparení rozpúšťadla vznikol biely precipitát. Tento východzí medziprodukt sa následne kalcinoval v rozmedzí teplôt C. Pri druhom postupe boli nanočastice (označené ako TiS1) pripravené zmiešaním dvoch roztokov. Prvý roztok vznikol rozpustením oxidu-síranu titaničitého vo vode. Druhý roztok sa pripravil rozpustením tiomočoviny v čistom metanole. Tieto dva roztoky sa zmiešali a po odparení vody a alkoholu vznikol tmavo zelený precipitát. Tento medziprodukt sa kalcinoval pri teplotách od 400 až 700 C. Takto pripravené nanočastice boli charakterizované pomocou metód, elektrónová mikroskopia (SEM a HRTEM), prášková röntgenová difraktometria (XRD), fotoelektrónová spektroskopia (XPS) a stanovením veľkosti povrchu. 700 C 600 C 500 C 400 C Obr. 1: XRD difrakcie vzoriek TiS Obr. 2: XRD difrakcie vzoriek TiS1 Fotokatalytická aktivita vzoriek bola stanovená meraním rozkladu 4-chlórfenolu (4-CP) vo vodnom prostredí. Ako zdroj svetla bola použitá vysokotlaková modrá lampa (400 W), ktorá emituje žiarenie v oblasti nm. Na odfiltrovanie UV oblasti sa použil roztok NaNO 2 (1 mol %). 13

14 SEKCE A S 2p S 2p TiS 700 2/TiS 700 INTENSITY (arb.units) TiS 600 TiS 500 INTENSITY (arb.units) 2/TiS 600 2/TiS 500 TiS 400 2/TiS BINDING ENERGY (ev) BINDING ENERGY (ev) Obr. 3: XPS spektrá vzoriek TiS Obr. 4: XPS spektrá vzoriek TiS1 Ako je vidiet z XRD difrakcií (obr. 1 a 2) anatasová fáza začína kryštalizovat pri teplote 400 C pri obidvoch postupoch. Veľkosť anatasových nanočastíc narastá s zvyšovaním teploty výpalu z hodnoty 6 a 7 nm (TiS-400, TiS1-400) do veľkosti 39 a 32 nm (TiS-700, TiS1-700). Pri tejto teplote (700 C) už začína kryštalizovať pri prvom postupe rutilová fáza, pričom pri druhom postupe sa pri tejto teplote náchadza len čistá anatasová fáza. Obr. 5: Závislosť pomeru atomárnych koncentrácií S/Ti na teplote pre vzorky TiS a TiS1 Síra je vo všetkých pripravených vzorkách prítomná iba v jednom chemickom stave s väzebnou energiou S 2p 3/2 elektrónov ± 0.2 ev (obr. 3 a 4). Táto hodnota je zhodná s hodnotou pre hexavalentnú síru S 6+. S rastúcou teplotou výpalu lineárne klesá množstvo prítomnej síry, pričom jej chemický stav sa nemení. Poďakovanie Táto práca bola finančne podporená Výzkumným centrem pro nanopovrchové inženýrství MŠMT ČR (Nanopin), project 1M0577. Autori ďakujú za finančnú podporu. 14

15 SEKCE A SROVNÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY KOMERČNÍCH PRÁŠKOVÝCH TiO 2 FOTOKATALYZÁTORŮ M. Baudys, M. Zlámal, J. Krýsa Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav anorganické technologie, Technická 5, CZ Praha 6 Úvod Polovodičová fotokatalýza představuje v současné době slibnou metodu čištění životního prostředí, ať už se jedná o odbourávání toxických látek kapalné (pesticidy), plynné (VOC) a tuhé fázi (tuky) nebo o schopnost inaktivovat mikroorganismy. Pro tyto účely je v současné době dostupné velké množství komerčních fotokatalyzátorů. Tato práce se proto zabývá srovnáním fotokatalytických vlastností řady komerčních práškových materiálů na bázi TiO 2. Jako modelové látky pro stanovení fotoaktivity v kapalné fázi bylo použito azobarviva acid oranž 7 (AO7). Rychlost odbourávání AOII byla stanovena ve vsádkovém fotoreaktoru, kde byl fotokatalyzátor buď ve formě míchané suspense anebo ve formě vrstvy. Míchaná suspense fotokatalyzátoru je výhodná z důvodů vysoké rychlosti přestupu hmoty a využití celého povrchu fotokatalyzátoru. Na druhé straně je však nutná separace fotokatalyzátoru a čištěného média, pro praktické použití je proto výhodné nanést fotokatalyzátor na vhodný nosič. Cílem práce je proto srovnání fotokatalytické aktivity jednotlivých fotokatalyzátorů ve fomě suspense a nanesené vrstvy. Experimentální část Jednotlivé práškové fotokatalyzátory byly chatakterizovány metodou RTG difrakce, stanovením specifického povrchu (BET) a velikosti částic (dynamický rozptyl světla). Velikost krystalů byla vypočtena podle Sherrerovy rovnice. Morfologie částic fotokatalyzátoru byla stanovena pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu HITASCHI S4700. Měření RTG byla provedena pomocí difraktometru PANalytical X Pert PRO. BET povrch byl stanoven na přístroji ASAP Velikost částic na přístroji Zetasizer nano. Z vodné suspenze fotokatalyzátoru předupravené v ultrazvukové lázni byly připraveny částicové vrstvy obsahující 0,5 mg TiO 2 cm 2. Vrstvy byly naneseny na podkladová sklíčka a vysušeny v elektrické sušárně, po vysušení byly vrstvy vypáleny při teplotě 300 C po dobu 2 hodin. V případě měření fotokatalytické aktivity v suspenzi byla použita navážka materiálu stejná jako na jedné vrstvě tj. 0,0044 g, což představuje koncentraci 0,17 g dm 3. Pro stanovení fotokatalytické aktivity bylo použito modelové azobarvivo acid oranž 7. Byl použit vsádkový míchaný fotoreaktor o objemu 25 ml. Jako zdroj UV záření byla použita zářivka Sylvania BL350, s maximem emitovaného světla při vlnové délce 350 nm. Intenzita dopadajícího UV záření činila 2,5 mw cm 2. Koncentrace AO7 byla stanovena metodou UV- VIS spektroskopie měřením absorbance při vlnové délce 485 nm. V případě suspenze bylo nutno před měřením odstranit fotokatalyzátor ze suspenze odstředěním. Každý experiment byl 4x proveden a průměrná hodnota koncentrace v závislosti na čase byla proložena exponenciální křivkou a získána rychlostní konstanta reakce prvého řádu. Výsledky a diskuze V tab. 1 je zobrazeno chemické složení komerčních prášků, získané z rentgenové fluorescenční analýzy. Je zajímavé, že materiál PC500 obsahuje větší množství wolframu, a materiál S7001 křemíku Z obsahu chloridů resp. síranů lze dále odvodit způsob technologie výroby jednotlivých fotokatalyticky aktivních pigmentů. Materiály P25 a P90 byly vyrobeny chloridovým způsobem, zatímco ostatní prášky způsobem síranovým. 15

16 SEKCE A Dále byly stanoveny materiálové charakteristiky komerčních materiálů (velikost povrchu, velikost krystalů, fázové složení a velikost částic. Z výsledků vyplývá, že velikost povrchu souvisí s velikostí krystalů stanovenou RTG difrakcí. Oxid titaničitý fy Kronos vykazuje nejmenší velikost krystalů (6-7 nm) a nejvyšší povrch (250 m 2 g 1 ). Na druhé straně materiál AV-01 fy Precheza vykazuje nejmenší povrch (11 m 2 g 1 ) a nejvyšší velikost krystalů (106 nm). Souvislost mezi velikostí částic a velikostí povrchu již není tak zřejmá. P25 vykazuje velikost částic okolo 400 nm a povrch 56 m 2 g 1, zatímco všechny materiály fy Kronos s povrchem okolo 250 m 2 g 1 mají velikost částic v rozmezí nm. To znamená, že tyto částice jsou velmi porézní, nebo se ve skutečnosti jedná o aglomeráty. Další zajímavostí je srovnání velikosti částic ve vodné suspensi po úpravě ultrazvukem. Materiály fy Precheza vykazují po úpravě ultrazvukem velmi malý rozdíl. Navíc ani velikost krystalů a částic se příliš neliší. To ukazuje na to, že částice nejsou porézní, jsou tvořeny několika krystaly a jsou velmi dobře dispergovatelné ve vodě. Naopak PC100 fy Millenium je i po rozmíchání ve vodě ve formě aglomerátů o velikosti 7000 nm a pouze po úpravě ultrazvukem dojde k jejich rozbití. Tab. 1: Chemické složení komerčních práškových TiO 2 hm% TiO 2 Cl - 2- SO 4 Fe Al Si P 2 O 5 Nb Na K Ca W P25 99,83 0,17 P90 99,70 0,30 AV-01 99,51 0,06 0,17 0,27 S ,21 0,28 0,03 3,08 0,40 R200 99,54 0,05 0,18 0,06 0,16 uvlp ,13 0,64 0,10 0,03 0,04 0,02 0,05 vlp ,54 1,08 0,22 0,16 vlp ,62 1,17 0,03 0,01 0,02 0,12 0,03 PC100 98,47 1,27 0,00 0,08 0,13 0,04 PC500 90,39 1,80 0,00 0,05 7,77 Na obr. 1 jsou znázorněny ve sloupcovém grafu výsledky rychlostních konstant prvého řádu pro jednotlivé materiály. Vysoká fotokatalytická aktivita v suspenzi bez předúpravy v ultrazvuku byla zaznamenána u materiálů P25, P90 a AV-01 a také u všech třech materiálů výrobce Kronos. U ostatních materiálů byla zaznamenána výrazně nižší fotokatalytická aktivita, rychlostní konstanta je více než o 50% nižší než u materiálu P25. Při předúpravě suspenze v ultrazvuku dochází k výraznému nárůstu fotokatalytické aktivity u materiálů vlp7000 a vlp7001. U materiálu uvlp7500 od téhož výrobce k výraznějšímu nárůstu fotokatalytické aktivity nedochází. Je patrné, že fotoaktivita není úměrná velikosti povrchu, protože je velmi podobná pro AV-01 a pro vlp 7000 a vlp7001. Positivní vliv ultrazvuku se ukazuje být v souladu s rozbitím aglomerátů pro materiály Kronos, které mají vysoký měrný povrch. U materiálů PC100, PC500 a S7001 použití ultrazvuku nemá za následek zvýšení fotokatalytické aktivity. V případě částicových vrstev byla nejvyšší fotoaktivita zaznamenána u materiálu AV-01, zatímco nejnižší u materiálu PC100. Nejvyšší pokles fotokatalytické aktivity na vrstvě oproti ultrazvukově předupravené suspenzi byl zaznamenán u materiálu P25 (pokles o 80 %), zatímco u materiálů S7001 a PC500 je tento pokles téměř zanedbatelný. U materiálu R200 nebyla u vrstvy prokázána fotokatalytická aktivita a v případě suspenze byla fotokatalytická aktivita při srovnání s ostatními materiály téměř zanedbatelná. Toto zjitění je v souladu s tím, že materiál obsahuje pouze fotokatalyticky neaktivní rutil. Nejmenší velikost částic mají materiály P25, P90 a AV-01, což koresponduje s jejich vyšší fotokatalytickou aktivitou v suspenzi. U materiálů fy Kronos je velikost částic kolem 16

17 SEKCE A 2 μm, přesto se tyto prášky rovněž vyznačují vysokou fotoaktivitou. To může souviset s výrazným zmenšením velikosti částic u materiálu vlp7000 a vlp7001 po použití ultrazvuku. U materiálu uvlp7500 je naopak nárůst fotokatalytické aktivity po použití ultrazvuku nevýznamný stejně jako nárůst velikost částic. k [min -1 ] 0,016 0,014 suspenze bez UZ suspenze s UZ vrstva 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 P25 P90 AV-01 vlp7000 vlp7001 uvlp7500 S7001 PC100 PC 500 R200 Obr. 1: Rychlostní konstanty prvého řádu fotokatalytické degradace AO7 v suspenzích a na vrstvách, obsah fotokatakyzátoru ekvivalentní vrstvě 0,5 mg cm 2 Naopak nečekaným výsledekm je to, že u materiálu PC100 dochází k nejvyššímu poklesu velikosti částic během použití ultrazvuku, ale ke zvýšení fotokatalytické aktivity nedochází. Na obr. 2a je SEM snímek řezu vrstvy tvořené materiálem P25 a na obr. 2b je snímek vrstvy tvořené S7001. Z obrázků vyplývá, že vrstva tvořená materiálem P25 je daleko kompaktnější, než vrstva tvořená materiálem S7001, což může být způsobeno větší velikosti částic u materiálu S7001. Obr. 2: Řez vrstvy tvořené částicemi P25 (a) a S7001(b) 17

18 SEKCE A Závěry Byly porovnány rychlosti fotokatalytické degradace modelové látky AO7 v suspenzích a na částicových vrstvách. Jako materiál vhodný pro přípravu částicových vrstev se zdají být prášky P25 a P90 vyrobené chloridovou technologií. Vrstvy tvořené těmito prášky jsou mechanicky nejodolnější ze všech připravených vrstev. Jejich nevýhodou je však významný pokles fotokatalytické aktivity oproti suspenzi. Nejlepší výsledky fotokatalytické degradace na vrstvách byly zaznamenány u materiálu AV-01, kde byl pokles fotokatalytické aktivity po nanesení na vrstvu menší než u materiálů P25 a P90. Vrstvy tvořené tímto materiálem mají ovšem horší mechanické vlastnosti. Dále bylo zjištěno, že vysoký specifický povrch nemusí být nutnou podmínkou pro vysokou fotokatalytickou aktivitou. Např. materiál AV-01 má nejnižší specifický povrch BET 11 m 2 g 1, přesto vykazuje vyšší fotokatalytickou aktivitu, než materiály s vyšším povrchem. Důležitou roli také hraje velikost částic, ovšem i v tomto případě platí, že i materiály s velkými aglomeráty mohou mít vysokou fotokatalytickou aktivitu (materiály Kronos). Důležitou roli budou hrát i příměsi. Materiál S7001 obsahuje 3% křemíku a materiál PC500 obsahuje více než 7 % wolframu, který je pravděpodobně přidáván pro senzitivaci fotokatalyzátoru pro viditelnou oblast záření. Podobně tomu může být v případě síry u materiálů vlp7001 a vlp7000. Poděkování Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Výzkumné centrum Nanopin č. 1M0577 a výzkumný záměr MSM ) za finanční podporu. 18

19 SEKCE A VLIV STÁRNUTÍ TIO 2 KOLOIDNÍCH ČÁSTIC VE VODĚ NA JEJICH VLASTNOSTI Š. Paušová a, J. Jirkovský b, J. Krýsa a, G. Mailhot c and V. Prevot d a Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav anorganické technologie, Technická 5, Praha 6, Česká republika b J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Dolejškova 3, Prague, Czech Republic c University of Blaise Pascal, Laboratory of Molecular and Macromolecular Photochemistry, Clermont-Ferrand, France d University of Blaise Pascal, Laboratory of Inorganic materials, Clermont-Ferrand, France Úvod Částice oxidu titaničitého, u kterých se projevuje kvantově-velikostní efekt, tzv. Q-TiO 2, lze připravit hydrolýzou TiCl 4, konečné ph připraveného koloidního roztoku je 2,5 a velikost částic okolo 7 nm [1]. Z ekologického hlediska se jako velmi slibná aplikace jeví příprava nových kompozitních materiálů připravených kombinací vrstevnatých podvojných hydroxidů (LDH) [2] a Q-TiO 2 nanočástic. Protože LDH jsou v kyselém ph nestabilní, je nutné připravit Q-TiO 2 částice v zásaditém ph bez velké změny jejich velikosti. Tato práce popisuje chování vodných roztoků Q-TiO 2. Hlavním cílem bylo prozkoumat stárnutí těchto koloidních roztoků při různých teplotách (4, 20 a 40 C) a různých ph (2,5 a 11). Proces stárnutí lze s největší pravděpodobností vysvětlit tím, že probíhá pomalá rekrystalizace, která vede ke vzniku větších částic, a zdá se, že tento proces rekrystalizace je rychlejší při vyšších teplotách. Stárnutí roztoků Q-TiO 2 byl zkoumán za použití spektroskopických metod (stanovení šířky zakázaného pásu) a pomocí metody dynamického rozptylu světla (určení velikosti částic). Fotokatalytická aktivita, která je velmi důležitou vlastností Q-TiO 2 částic, byla stanovena pomocí kvantového výtěžku degradace 4-chlorfenolu. Experimentální část Nanočástice byly připraveny ve formě vodného roztoku: 3,5 ml čistého TiCl 4 bylo po kapkách přidáno, za intenzivního míchání magnetickým míchadlem, do 900 ml destilované vody ochlazené na 1 C. Po 30 minutách, při kterých byl roztok pomalu míchán, se připravený koloidní roztok dialyzoval proti destilované vodě, dokud tento koloidní roztok nedosáhl ph 2,5. Po té bylo přidáno takové množství vody, aby konečný objem koloidního roztoku byl 960 ml, což odpovídá konečné koncentraci TiO 2 33,3 mm. Velikost připravených částic byla okolo 7 nm. Změna ph byla provedena pomocí dvou různých hydroxidů (KOH a NH 4 OH). Použité koncentrace KOH byly 0,2 M a 1 M, koncentrace NH 4 OH byly 0,5 M a 1 M. Potřebný objem hydroxidu byl přidán do kyselého roztoku rychle v jedné dávce za míchání ultrazvukem. Po té byl roztok ještě ponechán 1 minutu v ultrazvukové lázni. Výsledky Studie stárnutí částic v kyselém roztoku Změna vlastností částic byla studována po dobu necelých 3 měsíců. Částice byly uchovávány při třech různých teplotách: 4 C, 20 C, a 40 C. Na Obr. 1 jsou zobrazeny změny velikosti částic s časem. Pro teplotu uchování 4 C je změna velikosti částic 19

20 SEKCE A nejpomalejší a nárůst velikosti během třech měsíců byl jen asi o 4 nm. Pro 20 C byl nárůst rychlejší, po 20 dnech měly částice velikost asi 24 nm, ale dále již byla změna velikosti částic minimální. Největší nárůst velikosti částic byl pozorován při skladovací teplotě 40 C, nejprve došlo k prudkému nárůstu velikosti až na 80 nm a po té postupnému poklesu velikosti částic až na 20 nm. 90,00 Size (nm) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 T= 4 C T= 20 C T= 40 C Age of collodial solution (days) Obr. 1: Závislost velikosti částic na stáří koloidního roztoku Z absorpčních spekter byla určena změna šířky zakázaného pásu (E g ) s časem. E g pro čerstvě připravený roztok byla 3,4 ev. Nárůst velikosti E g oproti hodnotě zaznamenané pro anatas (3,2 ev) [3] je způsoben tak zvaným kvantově-velikostním efektem, který se projevuje modrým posunem UV/VIS spekter. Pro všechny roztoky šířka zakázaného pásu s časem klesala, nejrychlejší pokles byl pozorován pro roztok uchovaný při 40 C a nejpomalější pokles pro roztok uchovaný při 4 C. Kvantový výtěžek φ (%) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 T= 4 C T= 20 C T= 40 C 0, Stáří koloidního roztoku (dny) Obr. 2: Závislost kvantového výtěžku na stáří koloidního roztoku 20

21 SEKCE A Měření fotokatalytické aktivity bylo provedeno pomocí fotokatalytické degradace 4 chlorfenolu. V Obr. 2. jsou zobrazeny kvantové výtěžky fotokatalytické degradace 4 chlorfenolu. Studie stárnutí částic v zásaditém roztoku Změna vlastností částic byla studována po dobu necelých 2 měsíců. Zásadité roztoky byly připraveny rychlým přidáním malého množství zásaditého roztoku (KOH nebo NH 4 OH) tak, aby bylo dosaženo ph okolo 11. Původní velikost částic v kyselém roztoku byla 12 nm. Změna ph do alkalické oblasti byla provedena pro dvě výchozí koncentrace Q-TiO 2 (33,3 mm a 6,3 mm). Nárůst velikosti částic způsobený jak samotnou titrací tak i stárnutím roztoků je zobrazen na Grafu 3 a Grafu 4. Nejmenší nárůst velikosti částic po titraci byl pozorován při titraci 0,5 M NH 4 OH pro 6,3 mm roztok Q-TiO 2 (27 nm). Pro koncetrovanější roztok Q-TiO 2 (33,3 mm) po titraci pomocí NH 4 OH a KOH byly výsledné velikosti částic skoro stejné (okolo 40 nm). Avšak velký rozdíl při změně velikosti částic byl pozorován po titraci KOH a NH 4 OH u 6,3 mm Q-TiO 2 (27 nm pro NH 4 OH, 93 nm pro KOH). Tyto výsledky byly získány při opakovaných experimentech (opakovány třikrát). Během procesu stárnutí těchto roztoků byla zjištěna nejmenší změna velikosti částic pro roztok připravený z 0,5 M NH 4 OH a 6.3 mm TiO 2 uchovávaného při 4 a 20 C. V e lik o s t č ástic ( nm) 140,00 120,00 100,00 0,2 M KOH, T= 4 C 0,2 M KOH, T= 20 C 0,5 NH4OH, T= 4 C 0,5 NH4OH, T= 20 C 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Stáří koloidního roztoku (dny) V elikost č ástic (n m ) ,2 M KOH, T= 4 C 80 0,2 M KOH, T= 20 C 70 0,5 NH4OH, T= 4 C 60 0,5 NH4OH, T= 20 C Stáří koloidního roztoku (dny) Obr. 3: Závislost velikosti částic na stáří koloidního roztoku (33,3 mm TiO 2 ) Obr. 4: Závislost velikosti částic na stáří koloidního roztoku (6,3 mm TiO 2 ) Závěr Bylo zjištěno, že u kyselého roztoku Q-TiO 2 uchovávaného při 4 C dochází k nejmenší změně velikosti částic v průběhu jeho stárnutí. Tento roztok také měl nepomalejší pokles šířky zakázaného pásu a kvantový výtěžek fotokatalytické degradace 4-chlorfenolu byl neměnný (~1%). Při změně ph Q-TiO 2 koloidního roztoku kyselého na alkalické bylo zjištěno, že změna velikosti částic závisí na typu použitého alkalického činidla (KOH, NH 4 OH), na jeho koncentraci a na počáteční koncentraci roztoku Q-TiO 2. Nejmenší změna velikosti částic byla pozorována po titraci pomocí NH 4 OH a v průběhu stárnutí u roztoku připraveného z 6,3 mm Q-TiO 2 a 0,5 M NH 4 OH uchovávaného při 20 C. Proto se tyto podmínky jeví jako nejslibnější pro syntézu LDH-Q-TiO 2 kompozitních materiálů. Poděkování Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Výzkumné centrum Nanopin č. 1M0577 a výzkumnému záměru (MSM ) za finanční podporu. 21

Plazmatické metody pro úpravu povrchů

Plazmatické metody pro úpravu povrchů Plazmatické metody pro úpravu povrchů Aleš Kolouch Technická Univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec 1 Obsah 1. Plazma 2. Plazmové stříkání 3. Plazmové leptání 4. PVD 5. PECVD 6. Druhy reaktorů

Více

Fotokatalytická oxidace acetonu

Fotokatalytická oxidace acetonu Fotokatalytická oxidace acetonu Hana Žabová 5. ročník Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc Osnova 1. ÚVOD 2. CÍL PRÁCE 3. FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE Mechanismus Katalyzátor Nosič-typy Aparatura 4. VÝSLEDKY 5. ZÁVĚR

Více

Obsah přednášky. princip heterogenní fotokatalýzy

Obsah přednášky. princip heterogenní fotokatalýzy Fotokatalýza na oxidu titaničitém a její uplatnění při ochraně životního prostředí Obsah přednášky Olomouc, 24. února 2010 princip heterogenní fotokatalýzy vývoj fotoaktivity nanočástic oxidu titaničitého

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012)

Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012) Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012) Mgr. Václav Štengl, Ph.D., stengl@iic.cas.cz 1. FOTOKATALÝZA: Úvod a mechanismus Oxid titaničitý

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

jan.rakusan@vuos.com, marie.karaskova@vuos.com, jiri.cerny@vuos.com, pavla.vlasakova@vuos.com M.Drobek@email.cz

jan.rakusan@vuos.com, marie.karaskova@vuos.com, jiri.cerny@vuos.com, pavla.vlasakova@vuos.com M.Drobek@email.cz ÚPRAVY AOFORMY OXIDU TITAIČITÉHO FTALOCYAIY, MOŽOSTI PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ TAKTO UPRAVEÉHO AOMATERIÁLU Jan Rakušan a, Marie Karásková a, Jiří Černý a, Petr Klusoň b, Martin Drobek c, Pavla Vlasáková a, Libuše

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Metody depozice povlaků - CVD

Metody depozice povlaků - CVD Procesy CVD, PA CVD, PE CVD Chemická metoda depozice vrstev CVD využívá pro depozici směs chemicky reaktivních plynů (např. CH 4, C 2 H 2, apod.) zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900 1100 C. Reakční

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Chemie povrchů verze 2013

Chemie povrchů verze 2013 Chemie povrchů verze 2013 Definice povrchu složitá, protože v nanoměřítku (na úrovni velikosti atomů) je elektronový obal atomů difúzní většinou definován fyzikální adsorpcí nereaktivních plynů Vlastnosti

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hi-tech Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství umožňují: Samočisticí

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob Příklady krystalizace Fotokatalýza v potravinářských výrobách Krystalizace - příklady Příklad 1: Krystalizační rychlost Zadání: Při krystalizaci technických

Více

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 2, Suppl. 1(212): 156-165 ISSN 1335-285 TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ Radim

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada

Plazmové metody Materiály a technologie přípravy M. Čada Plazmové metody Existuje mnoho druhů výbojů v plynech. Ionizovaný plyn = elektrony + ionty + neutrály Depozice tenkých vrstev za pomocí plazmatu je jednou z nejpoužívanějších metod. Pomocí plazmatu lze

Více

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké

Více

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT Martin Boháč Theodor Staněk Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Fotokatalýza Úvod způsob a dávka přídavku TiO 2 optimalizace pojiva inovace receptury samočisticí

Více

PŘIPRAVENÉ METODOU MAGNETRONOVÉHO NAPRAŠOV

PŘIPRAVENÉ METODOU MAGNETRONOVÉHO NAPRAŠOV TRANSPARENTNÍ FOTOAKTIVNÍ VRSTVY TiO 2 PŘIPRAVENÉ METODOU MAGNETRONOVÉHO NAPRAŠOV OVÁNÍ ZA NÍZKÝCH N TEPLOT Ing. Petr Zeman, Ph.D. habilitační přednáška Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná

Více

Sol gel metody. Si O Si + H 2 O (2)

Sol gel metody. Si O Si + H 2 O (2) Sol gel metody Zdeněk Moravec (hugo@chemi.muni.cz) Sol gel metody jsou používány pro přípravu hlavně anorganických oxidických materiálů a dále pro syntézu organicko-anorganických kompozitních materiálů,

Více

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika

Lasery v mikroelektrotechnice. Soviš Jan Aplikovaná fyzika Lasery v mikroelektrotechnice Soviš Jan Aplikovaná fyzika Obsah Úvod Laserové: žíhání rýhování (orýsování) dolaďování depozice tenkých vrstev dopování příměsí Úvod Vysoká hustota výkonu laseru změna struktury

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci E-mail: pavel.starha@upol.cz http://agch.upol.cz E-mail: zdenek.marusak@upol.cz http://fch.upol.cz Termická analýza Pavel Štarha Zdeněk Marušák Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody J. Frydrych, L. Machala, M. Mašláň, J. Pechoušek, M. Heřmánek, I. Medřík, R. Procházka, D. Jančík, R. Zbořil, J. Tuček, J. Filip a

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Hydrogenovaný grafen - grafan

Hydrogenovaný grafen - grafan Hydrogenovaný grafen - grafan Zdeněk Sofer, Daniel Bouša, Vlastimil Mazánek, Michal Nováček, Jan Luxa, Alena Libánská, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická

Více

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala E-mail: libor.machala@upol.cz 21.10.2011 Workshop v rámci projektu Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie Ondřej Jankovský ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE Koordinační chemie Materiály pro fotoniku Oxidové materiály Polovodiče a nanomateriály Teoretická chemie Vedoucí

Více

Želatina, příprava FSCV. Černobílá fotografie. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV

Želatina, příprava FSCV. Černobílá fotografie. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV Černobílá fotografie e - redukce oxidace rozpuštění Kovové stříbro obrazové stříbro zpětné získávání bělení vyvolávání O 3 snadno rozp. srážení Cl, Br, I nerozpustné ustalování [(S 2 O 3 ) n ] (2n-1)-

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Základní experiment fyziky plazmatu

Základní experiment fyziky plazmatu Základní experiment fyziky plazmatu D. Vašíček 1, R. Skoupý 2, J. Šupík 3, M. Kubič 4 1 Gymnázium Velké Meziříčí, david.vasicek@centrum.cz 2 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka příspěvková organizace, jansupik@gmail.com

Více

Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku

Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku Josef Holeček, Iva Vošahlíková, Petr Otáhal, Ivo Burian SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31, Milín e-mail: holecek@sujchbo.cz

Více

MĚŘENÍ ÚČINNOSTI FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍCH LÁTEK MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVE SUBSTANCES

MĚŘENÍ ÚČINNOSTI FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍCH LÁTEK MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVE SUBSTANCES MĚŘENÍ ÚČINNOSTI FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍCH LÁTEK MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVE SUBSTANCES Ing. Miroslav Šenkeřík, Ing. Katarína Hovorková, CSc. Stavební výzkum, s.r.o., Nad Ovčírnou

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vybrané technologie povrchových úprav Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Metody vytváření tenkých vrstev Vakuové metody dnes nejužívanější CVD Chemical vapour deposition PE CVD

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Fotokatalytické účinky oxidu titaničitého. Nina Janásová

Fotokatalytické účinky oxidu titaničitého. Nina Janásová Fotokatalytické účinky oxidu titaničitého Nina Janásová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fotokatalytických účinků oxidu titaničitého. Jsou zde uvedeny informace

Více

METODA PRO TESTOVÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY MATERIÁLŮ

METODA PRO TESTOVÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY MATERIÁLŮ METODA PRO TESTOVÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY MATERIÁLŮ PAVEL JANOTA a, MARIE DVOŘÁČKOVÁ a, IVO KUŘITKA b a Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati

Více

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král ITERKCE MDIFIKVÝCH ZLTÝCH ČÁSTIC S UKLETIDY Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů Zuzana Rašková Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, raskova@technicalmuseum.cz 24.7.2006 1 Nječastější kovové sbírkové

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2

HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2 HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2 Sadílek Jiří, 5. ročník Vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Chemie, technologie a

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Fejgl 1,2, M., Černý 1,3, R., Světlík 1,2, I., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO,

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0042

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0042 Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0042 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, Praha 6 Výsledky 2008 Řešitelský tým FEL - ČVUT v Praze, katedra mikroelektroniky Jan Vobecký

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Vytváření tenkých speciálních vrstev metodou plazmochemické depozice z plynné fáze

Vytváření tenkých speciálních vrstev metodou plazmochemické depozice z plynné fáze Vytváření tenkých speciálních vrstev metodou plazmochemické depozice z plynné fáze Teoretické základy: Plazmochemická depozice z plynné fáze metoda PECVD Rozvoj plazmochemických metod vytváření tenkých

Více