NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků"

Transkript

1 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň

2 Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vydavatelství VŠCHT Praha Technická Praha 6 KANAG TISK, s.r.o. Technická 5, Praha 6 Grafická úprava obálky: Ladislav Hovorka Josef Krýsa, Petr Klusoň, 2009 ISBN

3 OBSAH Jmenný rejstřík autorů... 4 Program 3. Semináře výzkumného centra Nanopin:... 5 SEKCE A... 9 Peroxotitaničité gely Príprava a charakterizácia nanočastíc TiO 2 dopovaných sírou Srovnání fotokatalytické aktivity komerčních práškových TiO 2 fotokatalyzátorů Vliv stárnutí tio 2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)Cit: vliv TiO DC pulzní plazmatický systém s dutými katodami pro depozici tenkých vrstev TiO 2 :N efekt velikosti proudu v pulzu na vlastnosti vrstev SEKCE B A novel bricks and mortar formation of highly crystalline TiO 2 films Stárnutí tenkých vrstev TiO 2 modifikovaných Ag klastry Fotoelektrokatalýza na TiO 2 elektrodě Plazmováo depozice a diagnostika fotoaktivních vrstev na bázi TiO x Vícesložkové anorganicko-organické vrstvy připravované na skle Test method for self cleaning performance Vliv ph na fotokatalytickou degradaci modelových barviv Charakteristika zdrojů záření používaných ve fotokatalýze SEKCE C Testovací komora pro studium samočistitelných vrstev a vrstev s antibakteriální účinností Antibakteriální účinky nanovrstev TiO Degradation of phenylurea herbicides under simulated enviromental conditions Vliv skleněného substrátu na fotoindukované vlastnosti transparentních sol-gel TiO 2 vrstev Ordered mesoporous films of TiO 2 as highly efficient photocatalysts for clean environment

4 JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ B Bakardjieva Bartoš Bastl Baudys Boháček Bolte Brunclíková Buček D Domín G Goutorbe Grabner H Hájková Hubička J Jirkovský... 13, 19, 23, 47, 69 K Kalousek... 31, 75 Klusoň... 27, 37, 61 Kment Kolář Kolouch Krýsa... 15, 19, 23, 27, 37, 43, 51, 55, 61, 65, 71 Kříž L Lemr M Mailhot... 19, 23 Matoušek Michalčík Mills Morozová Musilová N Navrátil Novotná... 43, 71 P Paušová Peterka Podholová Prevot Pulišová R Rathouský... 31, 75 Ř Říhová Ambrožová S Szatmáry... 11, 13 Š Šolcová Špatenka... 33, 39 Šťahel Šubrt... 11, 13 T Todorovič Z Zita... 51, 55, 65 Zlámal... 15, 55 4

5 PROGRAM 3. SEMINÁŘE VÝZKUMNÉHO CENTRA NANOPIN: NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA Hotel Happy Star Hnanice Pondělí Zahájení semináře J. Krýsa Sekce A: Syntéza a vlastnosti fotokatalyticky aktivních materiálů předsedající: J. Krýsa, J Jirkovský J. Boháček, P.Pulišová, L. Szatmary, J. Šubrt Peroxotitaničité gely L. Szatmáry, S. Bakardjieva, J. Šubrt, J. Jirkovský, Z. Bastl Príprava a charakterizácia nanočastíc TiO 2 dopovaných sírou M. Baudys, M. Zlámal, J. Krýsa Srovnání fotokatalytické aktivity komerčních práškových TiO 2 fotokatalyzátorů přestávka na kávu Š. Paušová, J. Jirkovský, J. Krýsa, G. Mailhot and V. Prevot Vliv stárnutí TiO 2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti M. Kolář, G. Mailhot, J. Jirkovský, M. Bolte, J.Krýsa Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)Cit: vliv TiO Š. Kment, Z. Hubička, P. Klusoň a J. Krýsa DC pulzní plazmatický systém s dutými katodami pro depozici tenkých vrstev TiO 2 :N efekt velikosti proudu v pulzu na vlastnosti vrstev večeře Úterý Sekce B: Tenké vrstvy na bázi TiO 2, příprava, charakterizace, fotoindukované vlastnosti Předsedající: P. Klusoň, J. Rathouský J. Rathouský, V. Kalousek A novel bricks and mortar formation of highly crystalline TiO 2 films P. Hájková, P. Špatenka, A. Kolouch Stárnutí tenkých vrstev TiO 2 modifikovaných Ag klastry M. Morozová, P. Klusoň, J. Krýsa, O. Šolcová Fotoelektrokatalýza na TiO 2 elektrodě přestávka na kávu 5

6 Z. Michalčík, P. Bartoš, P. Špatenka, P. Kříž, Plazmová depozice a diagnostika fotoaktivních vrstev na bázi TiOx P. Novotná, M. Brunclíková, E. Goutorbe, J. Krýsa, J. Matoušek Vícesložkové anorganicko-organické vrstvy připravované na skle oběd Diskusní panel A Předsedající: P. Klusoň, J. Šubrt Možnosti zvýšení fotokatalytické aktivity současných fotokatalyzátorů večeře Středa Diskusní panel B Předsedající: J. Krýsa, J. Jirkovský Standartní metody testování fotokatalytických vlastností F. Peterka, J. Jirkovský, P. Šťahel, Z. Navrátil, A. Buček Test method for self cleaning performance P. Šťahel Standardní test samočisticích schopností :45 Z. Navrátil Standardní test samočisticích schopností odbourávání methylenové modři J. Zita, M. Todorovič, J. Krýsa Vliv ph na fotokatalytickou degradaci modelových barviv přestávka na kávu M. Zlámal, J. Zita, J. Krýsa Možnosti stanovování intenzit a emisních spekter zdrojů pro fotokatalýzu diskusní příspěvky oběd neformální diskuse, volný program večeře 6

7 Čtvrtek Sekce C: Aplikace fotokatalytických vlastností Předsedající: F. Peterka, P. Špatenka P. Klusoň, J. Krýsa, T. Domín Testovací komora pro studium samočistitelných vrstev a vrstev s antibakteriální účinností E. Musilová, E. Podholová, J. Říhová Ambrožová, J. Krýsa, J. Zita Antibakteriální účinky nanovrstev TiO 2 9:50 10:30 přestávka na kávu J. Jirkovský, K. Lemr, G. Grabner Degradation of phenylurea herbicides under simulated environmental conditions P. Novotná, J. Krýsa, A. Mills Vliv skleněného substrátu na fotoindukované vlastnosti transparentních sol-gel TiO 2 vrstev V. Kalousek, J. Rathouský Ordered mesoporous films of TiO2 as highly efficient photocatalysts for clean environment ukončení semináře závěrečný oběd 7

8

9 SEKCE A Syntéza a vlastnosti fotokatalyticky aktivních materiálů 9

10

11 SEKCE A PEROXOTITANIČITÉ GELY J. Boháček, P. Pulišová, L. Szatmáry, J. Šubrt Ústav anorganické chemie AV ČR, CZ Řež Pro rozšíření aplikací fotokatalyzátorů v praxi se jako perspektivní možnost jeví využití transparentních koloidů obsahujících nanočástice oxidu titaničitého. Ve srovnání s metodou sol-gel, která vychází z organických sloučenin titanu, peroxititaničité gely nevyžadují použití organických látek při syntéze. Vedle řady výhod metody sol-gel se jako významná nevýhoda, ekologická i ekonomická, jeví právě nutnost použití různých organických sloučenin jak při syntéze titaničitých solů, tak i při jejich další aplikaci. Tyto nevýhody by mohla odstranit modifikace této metody, využívající jako titaničitou složku tzv. peroxotitaničitou kyselinu. Výhodou těchto solů je jejich jednoduchá příprava z levných surovin (TiOSO 4, vodný amoniak, peroxid vodíku), neutrální ph a jejich dlouhodobá stabilita ve vodném prostředí. Nevýhodou je skutečnost, že soly neobsahují nanočástice anatasu, ale jiných sloučenin titanu, které je nutné převést na anatas žíháním nebo hydrothermálními postupy. V posledních letech byla publikována řada původních prací věnovaných těmto peroxotitaničitým solům [1-13] a také velké množství patentů. Publikované výsledky jednoznačně ukazují na jejich vhodné vlastnosti pro přípravu vrstev TiO 2 na různých substrátech. Výsledky prokázaly velmi dobrou adhezi vrstev k různým povrchům, široké možnosti jejich chemické modifikace a často i dobrou fotokatalyticou aktivitu. Příprava suspenze TiO 2. nh 2 O: 4,80 g TiOSO 4 H 2 O se za míchání rozpustí ve 150 ml destilované vody při teplotě okolo 35 C. Vzniklý čirý roztok se vychladí v ledničce tak, až se vytvoří ledová tříšť. Potom se za míchání sráží po kapkách 26 % vodním roztokem amoniaku při 0 C. Dávkování amoniaku se ukončí až ph reakční směsi dosáhne hodnoty 8. Při této hodnotě ph se reakční směs míchá 30 minut a její teplota stoupne na C. Vzniklý pevný podíl se odfiltruje, několikrát dekantuje destilovanou vodou a nakonec se upraví objem suspenze na 400 ml. Příprava koloidního roztoku TiO 2.H 2 O 2.H 2 O: Ke 400 ml suspenze TiO 2 se za míchání přidá 6 ml 30 % H 2 O 2. Bílá barva suspenze se ihned změní na žlutou a její původní ph 8 klesne na ph 3-4; roztok se míchá dalších 60 minut. Výsledkem je slabě zakalený koloidní roztok amorfních částic. Čirý koloidní roztok se získá následným ohřevem na C. Takto připravené vzorky tvoří žlutý, transparentní koloidní roztok, stabilní minimálně po dobu několika měsíců. Příprava pevného TiO 2.H 2 O 2.H 2 O: Koloidní roztok se nechá odpařit za laboratorní teploty a poté se předsuší buď ve vakuu za laboratorní teploty, nebo na vzduchu při 80 C. Z výsledků IČ spektroskopie vyplývá, ve shodě s literaturou [4], přítomnost Ti O vazeb, Ti-O-O skupin, a OH skupin ve sraženině. Prášková rentgenová difrakční analýza ukazuje, že vzorek je velmi špatně krystalický, v materiálu je možné nalézt široké difrakční píky, odpovídající anatasu a také další píky, odpovídající zřejmě kyselině peroxotitaničité. Fotokatalytická aktivita byla studována pomocí měření kinetiky rozkladu 4-chlorofenolu na aparatuře, používané na ÚFCHE JH. Výsledky měření pěti vzorků ukázaly vysokou fotoaktivitu materiálů, srovnatelnou s fotokatalyzátorem Degussa P-25. Abychom vyloučili možnost, že rozklad 4-chlorofenolu je způsoben jeho oxidací peroxidem bez nutnosti působení světelného záření, byla reakce sledována nejprve bez osvětlení (obr. 1 b, čára blank ). Ukázalo se, že za těchto podmínek rozklad 4-chlorofenolu vůbec neprobíhá. Po zahájení ozařování (obr. 1 b, čára TIG 46) docházelo k rychlému poklesu 4-chlorofenolu. Po ukončení rozkladu byl se stejným vzorkem experiment opakován (obr. 1 b, čára TIG 46*) abychom potvrdili, že fotoaktivita je stálou vlastností materiálu. Ukázalo se, že vzorek je nadále fotoaktivní, nižší rychlost fotokatalyzovaného rozkladu 4-chlorofenolu připisujeme 11

12 SEKCE A skutečnosti, že přibližně 40 % titanového fotokatalyzátoru z prvého měření bylo odebráno na analýzy a množství fotokatalyzátoru v tomto měření bylo proto nižší. a b Obr. 1: Průběh rozkladu 4-chlorofenolu na fotokatalyzáterech na bázi peroxotitaničitanů Poděkování: Studie byla vypracována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt NANOPIN 1M0577). Autoři děkují za tuto podporu. Literatura: [1] Y. F. Gao, Y. Masuda and K. Koumoto, Chemistry of Materials 16 (2004) [2] Y. F. Gao, Y. Masuda and K. Koumoto, Langmuir 20 (2004) [3] Y. F. Gao, Y. Masuda, H. Ohta and K. Koumoto, Chemistry of Materials 16 (2004) [4] Y. F. Gao, Y. Masuda, Z. F. Peng, T. Yonezawa and K. Koumoto, Journal of Materials Chemistry 13 (2003) 608. [5] L. Ge, M. X. Xu and M. Sun, Materials Letters 60 (2006) 287. [6] L. Ge, M. X. Xu, M. Sun and H. B. Fang, Materials Research Bulletin 41 (2006) [7] L. Ge, M. X. Xu, M. Sun and H. B. Fang, Journal of Sol-Gel Science and Technology 38 (2006) 47. [8] H. Ichinose, M. Taira, S. Furuta and H. Katsuki, Journal of the American Ceramic Society 86 (2003) [9] Y. Masuda, T. Sugiyama, W. S. Seo and K. Koumoto, Chemistry of Materials 15 (2003) [10] Y. B. Ryu, M. S. Lee, E. D. Jeong, H. G. Kim, W. Y. Jung, S. H. Baek, G. D. Lee, S. S. Park and S. S. Hong, /j.cattod [11] S. I. Seok, B. Y. Ahn, N. C. Pramanik, H. Kim and S. I. Hong, Journal of the American Ceramic Society 89 (2006) [12] R. S. Sonawane, S. G. Hegde and M. K. Dongare, Materials Chemistry and Physics 77 (2003) 744. [13] M. Yada, Y. Goto, M. Uota, T. Torikai and T. Watari, /j.jeurceramsoc

13 SEKCE A PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NANOČASTÍC TiO 2 DOPOVANÝCH SÍROU L. Szatmáry a, S. Bakardjieva a, J. Šubrt a, J. Jirkovský b, Z. Bastl b a Ústav anorganické chemie AVČR, v.v.i., CZ Řež b Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i., Dolejškova 3, CZ Praha 8 Oxid titaničitý (TiO 2 ) je v súčasnosti najviac používaným fotokatalyzátorom. Je to vynikajúci fotokatalyzátor kvôli jeho vlastnostiam ako sú, teplotná stabilita, žiadna toxicita a nízka cena. TiO 2 je však aktivovaný hlavne svetlom z ultrafialovej oblasti (UV). Jedným z hlavných cieľov súčasného výskumu je rozšírenie svetelnej citlivosti TiO 2 do viditeľnej oblasti (VIS). Na zvýšenie fotoaktivity TiO 2 vo VIS oblasti sa využíva dopovanie TiO 2 sírou, dusíkom alebo uhlíkom. Najviac používaný postup prípravy sírou dopovaných nanočastíc TiO 2 je syntéza z alkoxidov titánu a tiomočoviny. Cieľom tejto práce bolo pripravit a porovnať sírou dopované nanočastice TiO 2 pripravené z alkoxidu titaničitého a z oxidu-síranu titaničitého. Sírou (S) dopované nanočastice TiO 2 (označené ako TiS) boli pripravené zmiešaním dvoch alkoholových roztokov, obsahujúcich butoxid titaničitý a tiomočovinu. Po odparení rozpúšťadla vznikol biely precipitát. Tento východzí medziprodukt sa následne kalcinoval v rozmedzí teplôt C. Pri druhom postupe boli nanočastice (označené ako TiS1) pripravené zmiešaním dvoch roztokov. Prvý roztok vznikol rozpustením oxidu-síranu titaničitého vo vode. Druhý roztok sa pripravil rozpustením tiomočoviny v čistom metanole. Tieto dva roztoky sa zmiešali a po odparení vody a alkoholu vznikol tmavo zelený precipitát. Tento medziprodukt sa kalcinoval pri teplotách od 400 až 700 C. Takto pripravené nanočastice boli charakterizované pomocou metód, elektrónová mikroskopia (SEM a HRTEM), prášková röntgenová difraktometria (XRD), fotoelektrónová spektroskopia (XPS) a stanovením veľkosti povrchu. 700 C 600 C 500 C 400 C Obr. 1: XRD difrakcie vzoriek TiS Obr. 2: XRD difrakcie vzoriek TiS1 Fotokatalytická aktivita vzoriek bola stanovená meraním rozkladu 4-chlórfenolu (4-CP) vo vodnom prostredí. Ako zdroj svetla bola použitá vysokotlaková modrá lampa (400 W), ktorá emituje žiarenie v oblasti nm. Na odfiltrovanie UV oblasti sa použil roztok NaNO 2 (1 mol %). 13

14 SEKCE A S 2p S 2p TiS 700 2/TiS 700 INTENSITY (arb.units) TiS 600 TiS 500 INTENSITY (arb.units) 2/TiS 600 2/TiS 500 TiS 400 2/TiS BINDING ENERGY (ev) BINDING ENERGY (ev) Obr. 3: XPS spektrá vzoriek TiS Obr. 4: XPS spektrá vzoriek TiS1 Ako je vidiet z XRD difrakcií (obr. 1 a 2) anatasová fáza začína kryštalizovat pri teplote 400 C pri obidvoch postupoch. Veľkosť anatasových nanočastíc narastá s zvyšovaním teploty výpalu z hodnoty 6 a 7 nm (TiS-400, TiS1-400) do veľkosti 39 a 32 nm (TiS-700, TiS1-700). Pri tejto teplote (700 C) už začína kryštalizovať pri prvom postupe rutilová fáza, pričom pri druhom postupe sa pri tejto teplote náchadza len čistá anatasová fáza. Obr. 5: Závislosť pomeru atomárnych koncentrácií S/Ti na teplote pre vzorky TiS a TiS1 Síra je vo všetkých pripravených vzorkách prítomná iba v jednom chemickom stave s väzebnou energiou S 2p 3/2 elektrónov ± 0.2 ev (obr. 3 a 4). Táto hodnota je zhodná s hodnotou pre hexavalentnú síru S 6+. S rastúcou teplotou výpalu lineárne klesá množstvo prítomnej síry, pričom jej chemický stav sa nemení. Poďakovanie Táto práca bola finančne podporená Výzkumným centrem pro nanopovrchové inženýrství MŠMT ČR (Nanopin), project 1M0577. Autori ďakujú za finančnú podporu. 14

15 SEKCE A SROVNÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY KOMERČNÍCH PRÁŠKOVÝCH TiO 2 FOTOKATALYZÁTORŮ M. Baudys, M. Zlámal, J. Krýsa Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav anorganické technologie, Technická 5, CZ Praha 6 Úvod Polovodičová fotokatalýza představuje v současné době slibnou metodu čištění životního prostředí, ať už se jedná o odbourávání toxických látek kapalné (pesticidy), plynné (VOC) a tuhé fázi (tuky) nebo o schopnost inaktivovat mikroorganismy. Pro tyto účely je v současné době dostupné velké množství komerčních fotokatalyzátorů. Tato práce se proto zabývá srovnáním fotokatalytických vlastností řady komerčních práškových materiálů na bázi TiO 2. Jako modelové látky pro stanovení fotoaktivity v kapalné fázi bylo použito azobarviva acid oranž 7 (AO7). Rychlost odbourávání AOII byla stanovena ve vsádkovém fotoreaktoru, kde byl fotokatalyzátor buď ve formě míchané suspense anebo ve formě vrstvy. Míchaná suspense fotokatalyzátoru je výhodná z důvodů vysoké rychlosti přestupu hmoty a využití celého povrchu fotokatalyzátoru. Na druhé straně je však nutná separace fotokatalyzátoru a čištěného média, pro praktické použití je proto výhodné nanést fotokatalyzátor na vhodný nosič. Cílem práce je proto srovnání fotokatalytické aktivity jednotlivých fotokatalyzátorů ve fomě suspense a nanesené vrstvy. Experimentální část Jednotlivé práškové fotokatalyzátory byly chatakterizovány metodou RTG difrakce, stanovením specifického povrchu (BET) a velikosti částic (dynamický rozptyl světla). Velikost krystalů byla vypočtena podle Sherrerovy rovnice. Morfologie částic fotokatalyzátoru byla stanovena pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu HITASCHI S4700. Měření RTG byla provedena pomocí difraktometru PANalytical X Pert PRO. BET povrch byl stanoven na přístroji ASAP Velikost částic na přístroji Zetasizer nano. Z vodné suspenze fotokatalyzátoru předupravené v ultrazvukové lázni byly připraveny částicové vrstvy obsahující 0,5 mg TiO 2 cm 2. Vrstvy byly naneseny na podkladová sklíčka a vysušeny v elektrické sušárně, po vysušení byly vrstvy vypáleny při teplotě 300 C po dobu 2 hodin. V případě měření fotokatalytické aktivity v suspenzi byla použita navážka materiálu stejná jako na jedné vrstvě tj. 0,0044 g, což představuje koncentraci 0,17 g dm 3. Pro stanovení fotokatalytické aktivity bylo použito modelové azobarvivo acid oranž 7. Byl použit vsádkový míchaný fotoreaktor o objemu 25 ml. Jako zdroj UV záření byla použita zářivka Sylvania BL350, s maximem emitovaného světla při vlnové délce 350 nm. Intenzita dopadajícího UV záření činila 2,5 mw cm 2. Koncentrace AO7 byla stanovena metodou UV- VIS spektroskopie měřením absorbance při vlnové délce 485 nm. V případě suspenze bylo nutno před měřením odstranit fotokatalyzátor ze suspenze odstředěním. Každý experiment byl 4x proveden a průměrná hodnota koncentrace v závislosti na čase byla proložena exponenciální křivkou a získána rychlostní konstanta reakce prvého řádu. Výsledky a diskuze V tab. 1 je zobrazeno chemické složení komerčních prášků, získané z rentgenové fluorescenční analýzy. Je zajímavé, že materiál PC500 obsahuje větší množství wolframu, a materiál S7001 křemíku Z obsahu chloridů resp. síranů lze dále odvodit způsob technologie výroby jednotlivých fotokatalyticky aktivních pigmentů. Materiály P25 a P90 byly vyrobeny chloridovým způsobem, zatímco ostatní prášky způsobem síranovým. 15

16 SEKCE A Dále byly stanoveny materiálové charakteristiky komerčních materiálů (velikost povrchu, velikost krystalů, fázové složení a velikost částic. Z výsledků vyplývá, že velikost povrchu souvisí s velikostí krystalů stanovenou RTG difrakcí. Oxid titaničitý fy Kronos vykazuje nejmenší velikost krystalů (6-7 nm) a nejvyšší povrch (250 m 2 g 1 ). Na druhé straně materiál AV-01 fy Precheza vykazuje nejmenší povrch (11 m 2 g 1 ) a nejvyšší velikost krystalů (106 nm). Souvislost mezi velikostí částic a velikostí povrchu již není tak zřejmá. P25 vykazuje velikost částic okolo 400 nm a povrch 56 m 2 g 1, zatímco všechny materiály fy Kronos s povrchem okolo 250 m 2 g 1 mají velikost částic v rozmezí nm. To znamená, že tyto částice jsou velmi porézní, nebo se ve skutečnosti jedná o aglomeráty. Další zajímavostí je srovnání velikosti částic ve vodné suspensi po úpravě ultrazvukem. Materiály fy Precheza vykazují po úpravě ultrazvukem velmi malý rozdíl. Navíc ani velikost krystalů a částic se příliš neliší. To ukazuje na to, že částice nejsou porézní, jsou tvořeny několika krystaly a jsou velmi dobře dispergovatelné ve vodě. Naopak PC100 fy Millenium je i po rozmíchání ve vodě ve formě aglomerátů o velikosti 7000 nm a pouze po úpravě ultrazvukem dojde k jejich rozbití. Tab. 1: Chemické složení komerčních práškových TiO 2 hm% TiO 2 Cl - 2- SO 4 Fe Al Si P 2 O 5 Nb Na K Ca W P25 99,83 0,17 P90 99,70 0,30 AV-01 99,51 0,06 0,17 0,27 S ,21 0,28 0,03 3,08 0,40 R200 99,54 0,05 0,18 0,06 0,16 uvlp ,13 0,64 0,10 0,03 0,04 0,02 0,05 vlp ,54 1,08 0,22 0,16 vlp ,62 1,17 0,03 0,01 0,02 0,12 0,03 PC100 98,47 1,27 0,00 0,08 0,13 0,04 PC500 90,39 1,80 0,00 0,05 7,77 Na obr. 1 jsou znázorněny ve sloupcovém grafu výsledky rychlostních konstant prvého řádu pro jednotlivé materiály. Vysoká fotokatalytická aktivita v suspenzi bez předúpravy v ultrazvuku byla zaznamenána u materiálů P25, P90 a AV-01 a také u všech třech materiálů výrobce Kronos. U ostatních materiálů byla zaznamenána výrazně nižší fotokatalytická aktivita, rychlostní konstanta je více než o 50% nižší než u materiálu P25. Při předúpravě suspenze v ultrazvuku dochází k výraznému nárůstu fotokatalytické aktivity u materiálů vlp7000 a vlp7001. U materiálu uvlp7500 od téhož výrobce k výraznějšímu nárůstu fotokatalytické aktivity nedochází. Je patrné, že fotoaktivita není úměrná velikosti povrchu, protože je velmi podobná pro AV-01 a pro vlp 7000 a vlp7001. Positivní vliv ultrazvuku se ukazuje být v souladu s rozbitím aglomerátů pro materiály Kronos, které mají vysoký měrný povrch. U materiálů PC100, PC500 a S7001 použití ultrazvuku nemá za následek zvýšení fotokatalytické aktivity. V případě částicových vrstev byla nejvyšší fotoaktivita zaznamenána u materiálu AV-01, zatímco nejnižší u materiálu PC100. Nejvyšší pokles fotokatalytické aktivity na vrstvě oproti ultrazvukově předupravené suspenzi byl zaznamenán u materiálu P25 (pokles o 80 %), zatímco u materiálů S7001 a PC500 je tento pokles téměř zanedbatelný. U materiálu R200 nebyla u vrstvy prokázána fotokatalytická aktivita a v případě suspenze byla fotokatalytická aktivita při srovnání s ostatními materiály téměř zanedbatelná. Toto zjitění je v souladu s tím, že materiál obsahuje pouze fotokatalyticky neaktivní rutil. Nejmenší velikost částic mají materiály P25, P90 a AV-01, což koresponduje s jejich vyšší fotokatalytickou aktivitou v suspenzi. U materiálů fy Kronos je velikost částic kolem 16

17 SEKCE A 2 μm, přesto se tyto prášky rovněž vyznačují vysokou fotoaktivitou. To může souviset s výrazným zmenšením velikosti částic u materiálu vlp7000 a vlp7001 po použití ultrazvuku. U materiálu uvlp7500 je naopak nárůst fotokatalytické aktivity po použití ultrazvuku nevýznamný stejně jako nárůst velikost částic. k [min -1 ] 0,016 0,014 suspenze bez UZ suspenze s UZ vrstva 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 P25 P90 AV-01 vlp7000 vlp7001 uvlp7500 S7001 PC100 PC 500 R200 Obr. 1: Rychlostní konstanty prvého řádu fotokatalytické degradace AO7 v suspenzích a na vrstvách, obsah fotokatakyzátoru ekvivalentní vrstvě 0,5 mg cm 2 Naopak nečekaným výsledekm je to, že u materiálu PC100 dochází k nejvyššímu poklesu velikosti částic během použití ultrazvuku, ale ke zvýšení fotokatalytické aktivity nedochází. Na obr. 2a je SEM snímek řezu vrstvy tvořené materiálem P25 a na obr. 2b je snímek vrstvy tvořené S7001. Z obrázků vyplývá, že vrstva tvořená materiálem P25 je daleko kompaktnější, než vrstva tvořená materiálem S7001, což může být způsobeno větší velikosti částic u materiálu S7001. Obr. 2: Řez vrstvy tvořené částicemi P25 (a) a S7001(b) 17

18 SEKCE A Závěry Byly porovnány rychlosti fotokatalytické degradace modelové látky AO7 v suspenzích a na částicových vrstvách. Jako materiál vhodný pro přípravu částicových vrstev se zdají být prášky P25 a P90 vyrobené chloridovou technologií. Vrstvy tvořené těmito prášky jsou mechanicky nejodolnější ze všech připravených vrstev. Jejich nevýhodou je však významný pokles fotokatalytické aktivity oproti suspenzi. Nejlepší výsledky fotokatalytické degradace na vrstvách byly zaznamenány u materiálu AV-01, kde byl pokles fotokatalytické aktivity po nanesení na vrstvu menší než u materiálů P25 a P90. Vrstvy tvořené tímto materiálem mají ovšem horší mechanické vlastnosti. Dále bylo zjištěno, že vysoký specifický povrch nemusí být nutnou podmínkou pro vysokou fotokatalytickou aktivitou. Např. materiál AV-01 má nejnižší specifický povrch BET 11 m 2 g 1, přesto vykazuje vyšší fotokatalytickou aktivitu, než materiály s vyšším povrchem. Důležitou roli také hraje velikost částic, ovšem i v tomto případě platí, že i materiály s velkými aglomeráty mohou mít vysokou fotokatalytickou aktivitu (materiály Kronos). Důležitou roli budou hrát i příměsi. Materiál S7001 obsahuje 3% křemíku a materiál PC500 obsahuje více než 7 % wolframu, který je pravděpodobně přidáván pro senzitivaci fotokatalyzátoru pro viditelnou oblast záření. Podobně tomu může být v případě síry u materiálů vlp7001 a vlp7000. Poděkování Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Výzkumné centrum Nanopin č. 1M0577 a výzkumný záměr MSM ) za finanční podporu. 18

19 SEKCE A VLIV STÁRNUTÍ TIO 2 KOLOIDNÍCH ČÁSTIC VE VODĚ NA JEJICH VLASTNOSTI Š. Paušová a, J. Jirkovský b, J. Krýsa a, G. Mailhot c and V. Prevot d a Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav anorganické technologie, Technická 5, Praha 6, Česká republika b J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Dolejškova 3, Prague, Czech Republic c University of Blaise Pascal, Laboratory of Molecular and Macromolecular Photochemistry, Clermont-Ferrand, France d University of Blaise Pascal, Laboratory of Inorganic materials, Clermont-Ferrand, France Úvod Částice oxidu titaničitého, u kterých se projevuje kvantově-velikostní efekt, tzv. Q-TiO 2, lze připravit hydrolýzou TiCl 4, konečné ph připraveného koloidního roztoku je 2,5 a velikost částic okolo 7 nm [1]. Z ekologického hlediska se jako velmi slibná aplikace jeví příprava nových kompozitních materiálů připravených kombinací vrstevnatých podvojných hydroxidů (LDH) [2] a Q-TiO 2 nanočástic. Protože LDH jsou v kyselém ph nestabilní, je nutné připravit Q-TiO 2 částice v zásaditém ph bez velké změny jejich velikosti. Tato práce popisuje chování vodných roztoků Q-TiO 2. Hlavním cílem bylo prozkoumat stárnutí těchto koloidních roztoků při různých teplotách (4, 20 a 40 C) a různých ph (2,5 a 11). Proces stárnutí lze s největší pravděpodobností vysvětlit tím, že probíhá pomalá rekrystalizace, která vede ke vzniku větších částic, a zdá se, že tento proces rekrystalizace je rychlejší při vyšších teplotách. Stárnutí roztoků Q-TiO 2 byl zkoumán za použití spektroskopických metod (stanovení šířky zakázaného pásu) a pomocí metody dynamického rozptylu světla (určení velikosti částic). Fotokatalytická aktivita, která je velmi důležitou vlastností Q-TiO 2 částic, byla stanovena pomocí kvantového výtěžku degradace 4-chlorfenolu. Experimentální část Nanočástice byly připraveny ve formě vodného roztoku: 3,5 ml čistého TiCl 4 bylo po kapkách přidáno, za intenzivního míchání magnetickým míchadlem, do 900 ml destilované vody ochlazené na 1 C. Po 30 minutách, při kterých byl roztok pomalu míchán, se připravený koloidní roztok dialyzoval proti destilované vodě, dokud tento koloidní roztok nedosáhl ph 2,5. Po té bylo přidáno takové množství vody, aby konečný objem koloidního roztoku byl 960 ml, což odpovídá konečné koncentraci TiO 2 33,3 mm. Velikost připravených částic byla okolo 7 nm. Změna ph byla provedena pomocí dvou různých hydroxidů (KOH a NH 4 OH). Použité koncentrace KOH byly 0,2 M a 1 M, koncentrace NH 4 OH byly 0,5 M a 1 M. Potřebný objem hydroxidu byl přidán do kyselého roztoku rychle v jedné dávce za míchání ultrazvukem. Po té byl roztok ještě ponechán 1 minutu v ultrazvukové lázni. Výsledky Studie stárnutí částic v kyselém roztoku Změna vlastností částic byla studována po dobu necelých 3 měsíců. Částice byly uchovávány při třech různých teplotách: 4 C, 20 C, a 40 C. Na Obr. 1 jsou zobrazeny změny velikosti částic s časem. Pro teplotu uchování 4 C je změna velikosti částic 19

20 SEKCE A nejpomalejší a nárůst velikosti během třech měsíců byl jen asi o 4 nm. Pro 20 C byl nárůst rychlejší, po 20 dnech měly částice velikost asi 24 nm, ale dále již byla změna velikosti částic minimální. Největší nárůst velikosti částic byl pozorován při skladovací teplotě 40 C, nejprve došlo k prudkému nárůstu velikosti až na 80 nm a po té postupnému poklesu velikosti částic až na 20 nm. 90,00 Size (nm) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 T= 4 C T= 20 C T= 40 C Age of collodial solution (days) Obr. 1: Závislost velikosti částic na stáří koloidního roztoku Z absorpčních spekter byla určena změna šířky zakázaného pásu (E g ) s časem. E g pro čerstvě připravený roztok byla 3,4 ev. Nárůst velikosti E g oproti hodnotě zaznamenané pro anatas (3,2 ev) [3] je způsoben tak zvaným kvantově-velikostním efektem, který se projevuje modrým posunem UV/VIS spekter. Pro všechny roztoky šířka zakázaného pásu s časem klesala, nejrychlejší pokles byl pozorován pro roztok uchovaný při 40 C a nejpomalější pokles pro roztok uchovaný při 4 C. Kvantový výtěžek φ (%) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 T= 4 C T= 20 C T= 40 C 0, Stáří koloidního roztoku (dny) Obr. 2: Závislost kvantového výtěžku na stáří koloidního roztoku 20

21 SEKCE A Měření fotokatalytické aktivity bylo provedeno pomocí fotokatalytické degradace 4 chlorfenolu. V Obr. 2. jsou zobrazeny kvantové výtěžky fotokatalytické degradace 4 chlorfenolu. Studie stárnutí částic v zásaditém roztoku Změna vlastností částic byla studována po dobu necelých 2 měsíců. Zásadité roztoky byly připraveny rychlým přidáním malého množství zásaditého roztoku (KOH nebo NH 4 OH) tak, aby bylo dosaženo ph okolo 11. Původní velikost částic v kyselém roztoku byla 12 nm. Změna ph do alkalické oblasti byla provedena pro dvě výchozí koncentrace Q-TiO 2 (33,3 mm a 6,3 mm). Nárůst velikosti částic způsobený jak samotnou titrací tak i stárnutím roztoků je zobrazen na Grafu 3 a Grafu 4. Nejmenší nárůst velikosti částic po titraci byl pozorován při titraci 0,5 M NH 4 OH pro 6,3 mm roztok Q-TiO 2 (27 nm). Pro koncetrovanější roztok Q-TiO 2 (33,3 mm) po titraci pomocí NH 4 OH a KOH byly výsledné velikosti částic skoro stejné (okolo 40 nm). Avšak velký rozdíl při změně velikosti částic byl pozorován po titraci KOH a NH 4 OH u 6,3 mm Q-TiO 2 (27 nm pro NH 4 OH, 93 nm pro KOH). Tyto výsledky byly získány při opakovaných experimentech (opakovány třikrát). Během procesu stárnutí těchto roztoků byla zjištěna nejmenší změna velikosti částic pro roztok připravený z 0,5 M NH 4 OH a 6.3 mm TiO 2 uchovávaného při 4 a 20 C. V e lik o s t č ástic ( nm) 140,00 120,00 100,00 0,2 M KOH, T= 4 C 0,2 M KOH, T= 20 C 0,5 NH4OH, T= 4 C 0,5 NH4OH, T= 20 C 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Stáří koloidního roztoku (dny) V elikost č ástic (n m ) ,2 M KOH, T= 4 C 80 0,2 M KOH, T= 20 C 70 0,5 NH4OH, T= 4 C 60 0,5 NH4OH, T= 20 C Stáří koloidního roztoku (dny) Obr. 3: Závislost velikosti částic na stáří koloidního roztoku (33,3 mm TiO 2 ) Obr. 4: Závislost velikosti částic na stáří koloidního roztoku (6,3 mm TiO 2 ) Závěr Bylo zjištěno, že u kyselého roztoku Q-TiO 2 uchovávaného při 4 C dochází k nejmenší změně velikosti částic v průběhu jeho stárnutí. Tento roztok také měl nepomalejší pokles šířky zakázaného pásu a kvantový výtěžek fotokatalytické degradace 4-chlorfenolu byl neměnný (~1%). Při změně ph Q-TiO 2 koloidního roztoku kyselého na alkalické bylo zjištěno, že změna velikosti částic závisí na typu použitého alkalického činidla (KOH, NH 4 OH), na jeho koncentraci a na počáteční koncentraci roztoku Q-TiO 2. Nejmenší změna velikosti částic byla pozorována po titraci pomocí NH 4 OH a v průběhu stárnutí u roztoku připraveného z 6,3 mm Q-TiO 2 a 0,5 M NH 4 OH uchovávaného při 20 C. Proto se tyto podmínky jeví jako nejslibnější pro syntézu LDH-Q-TiO 2 kompozitních materiálů. Poděkování Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Výzkumné centrum Nanopin č. 1M0577 a výzkumnému záměru (MSM ) za finanční podporu. 21

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač Stránka č. 1 z 9 http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/lepidla-natery-tmely/vysoce-ucinne-fotokatalyticke-povrchy-2886.html Vysoce účinné fotokatalytické povrchy 02.01.2012 Multifunkční

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU Ondřej ČERNOHORSKÝ a,b, Karel ŽĎÁNSKÝ b, Jiří ZAVADIL b, Pavel KACEROVSKÝ b, Kateřina PIKSOVÁ a, Anton FOJTÍK

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss. Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc

Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss. Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc Vysokoteplotní RTG prášková difrakce a její aplikace při studiu systému Fe-O-C Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss 1 Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů,

Více

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové odprašování zdrojového materiálu z tzv. targetu (terče), upraveného do zhutnělé formy (lisovaná či zmražená tableta) vhodné pro depozici. Laserové

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII VLASTNÍ VYPSANÁ tvůrčí činnost ústavu (bio)koloidy molekulární aplikace (elektronika) fotochemie plazmochemie 1 BIOKOLOIDY HYALURONAN přírodní polysacharid

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 92, 912-916 (1998) STANOVENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC OXIDU TITANIČITÉHO JAN BALCÁREK a, ADOLF GOEBEL a, ZDENĚK ŠMEJKAL b a LADISLAV DUBÁNEK b rychlé získání

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION

DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION DEKOLORIZACE PROCESNÍCH A ODPADNÍCH PAPÍRENSKÝCH VOD NEPŘÍMOU ELEKTROOXIDACÍ Barbora Horňáková,

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého sol-gelovou tiskovou formulací na vlastnosti výsledných vrstev TiO2, které byly připraveny

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více