Výroční zpráva. Člen skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Člen skupiny"

Transkript

1 Výroční zpráva Člen skupiny

2 Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 4 Hospodaření společnosti 4 Aktivity společnosti 5 Investiční činnost a opravy 5 Životní prostředí 5 Personální oblast 6 Sociální zodpovědnost 6 Budoucí vývoj 6 Následné události 6 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. 6 Zpráva dozorčí rady společnosti.. 9 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti. 10 Účetní závěrka k /30

3 Základní informace o společnosti Energetika Malenovice, a.s. byla zapsána dne 1. dubna 1993 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1018 pod identifikačním číslem Sídlo: třída 3. května 1173, Zlín Malenovice Telefon: Fax: internet: Společnost nemá zřízenu žádnou organizační jednotku se sídlem v zahraničí. Společnost nemá výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoj. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři a obchodní přátelé, tato výroční zpráva má za úkol seznámit vás s podstatnými událostmi a s výsledky hospodaření za účetní období 2012 ve společnosti Energetika Malenovice, a.s. V akcionářské struktuře společnosti Energetika Malenovice, a.s. nedošlo k žádné změně. Jediným akcionářem společnosti Energetika Malenovice, a.s. je společnost E.ON Energie, a.s. patřící do skupiny E.ON Energie AG. Stávající výše základního kapitálu ve výši 30,5 mil. Kč a především pracovní kapitál ve výši cca 33 mil. Kč zajišťují dostatečné prostředky pro běžný, neomezený a spolehlivý chod společnosti. Hospodářské výsledky společnosti byly v uplynulém roce ovlivněny a poznamenány několika skutečnostmi: 1. Prohlubující celosvětová hospodářská recese a stagnující zotavování průmyslové výroby v Evropě, zejména v jižních částech EU, a následně i v závislém domácím průmyslovém sektoru, ovlivnily naše nejvýznamnější koncové zákazníky, a to zejména: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. zabývající se výrobou velmi složitých odlitků z šedé litiny pro obráběcí, tvářecí, textilní a jiné stroje, maloobchodní řetězce a odběratele v obchodním centru Centro Zlín-Malenovice. Většina těchto společností v průběhu roku 2012 dosahovala spotřeby námi dodávaných energií pod úrovní plánovaných hodnot (cca -3 až -20 %). Přitom tyto plánované hodnoty již zohledňovaly nižší možné očekávané objemy spotřeby a možnosti výroby dle podkladů a zkušeností z krizového období roku 2009 a z období postupného oživení průmyslové výroby v roce 2010 a Významnou výjimkou v roce 2012 byla pouze společnost TAJMAC-ZPS, a.s., která naopak dokázala výrazně zvýšit plánovanou spotřebu primárních energií (cca +25%). TAJMAC-ZPS, a.s. zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů, obráběcích center a automatů. Tyto skutečnosti se výrazně odrazily v hospodaření Energetiky Malenovice, a.s., což znamenalo tržby pouze na úrovni snížených plánovaných hodnot (cca 103 %). 2. V roce 2012 se ve výnosech projevil i dopad z uzavřené dlouhodobé distribuční smlouvy se společností ZPS- SLÉVÁRNA, a.s., která přinesla do vzájemného vztahu nový zákaznicky orientovaný přístup a pravidla. 3. Další zkušenosti s celoročním provozováním lokální distribuční soustavy v City Centru České Budějovice (sídlo společností skupiny E.ON) přinesly provozně vyrovnaný vliv na hospodaření společnosti Energetika Malenovice, a.s., bylo dosaženo plánovaných hodnot. 4. V daném roce nebyla zaznamenána žádná významná porucha nebo neplánované přerušení distribuce elektrické energie nebo plynu konečným zákazníkům provozováním naší LDS. 3/30

4 5. Spolupráci s nejvýznamnějšími dodavateli distribučních servisních služeb, E.ON Servisní, s.r.o. a Teplárna Otrokovice, a.s., lze vyhodnotit jako úspěšnou a provozně efektivní. Na celkových tržbách cca 67 mil. Kč se největší mírou podílely tržby za distribuci elektrické energie, které činily cca 63,5 mil. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním překročil plánovanou hodnotu a dosáhl výše cca 12,5 mil. Kč. Chtěl bych proto na tomto místě vyslovit poděkování za dobře odvedenou práci všem, kteří k dosažení výborných výsledků hospodaření přispěli. Rovněž bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům a popřát jim v následujících letech stabilní hospodářský růst. Společnost Energetika Malenovice, a.s. je regionálně významnou lokální distribuční společností s bezpečnou a spolehlivou distribuční soustavou s dostatečnými kapacitními rezervami pro rozvoj v obsluhovaném území. Společnost má silnou podporu v podnikání v důsledku synergických efektů a sdílení know-how od společností skupiny E.ON. Tyto obchodní a technické hodnoty nabízí společnost i do budoucna všem svým stávajícím zákazníkům a samozřejmě i novým potencionálním odběratelům z naší lokální distribuční soustavy. Do budoucna se těším na další spolupráci. Ing. Pavel Šilling předseda představenstva Orgány společnosti Představenstvo k : Ing. Pavel Šilling Ing. Jiří Šteidl Ing. Martin Mátl předseda místopředseda člen Dozorčí rada k 31. prosinci 2012: Ing. Zdeněk Bauer Lorenz Josef Pronnet Ing. Marian Rusko předseda místopředseda člen Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Hospodaření společnosti Hospodářský výsledek za rok 2012 dosáhl po zdanění výše , což znamená, že plánované hodnoty byly splněny a mírně překročeny. Celkové tržby z prodeje vlastních produktů a služeb za rok 2012 činily Plán celkových tržeb ve výši byl naplněn na 102,8 %. Nejvýznamnější objem tržeb za poskytnuté distribuční služby u elektrické energie činil Plán ve výši byl splněn na 102,6 %. Co se týče hospodářského výsledku, oproti minulému roku 2011 došlo k poklesu o Toto meziroční snížení bylo způsobeno účinností nové individuální distribuční smlouvy s nejvýznamnějším koncovým odběratelem (ZPS-Slévárna, a.s.), která aktivně využívá nový ceník distribučních služeb Energetiky Malenovice, a.s., speciální sazby vázané na velikost spotřebované energie. Další vliv byl spojen s celkovým útlumem spotřeby v průmyslové výrobě v České republice a aktivním uplatněním úsporných opatření v maloobchodním i velkoobchodním řetězci služeb. 4/30

5 Aktivity společnosti Společnost Energetika Malenovice, a.s. provozuje lokální distribuční soustavy elektřiny ZPS Malenovice a CITY CENTER České Budějovice a lokální distribuční soustavu se zemním plynem. Elektřina V současné době provozuje společnost lokální distribuční soustavy elektřiny v areálu ZPS ve Zlíně Malenovicích na napěťových hladinách VVN, VN, NN a City Center CB v Českých Budějovicích na napěťových hladinách VN a NN. Elektřina je do lokální distribuční soustavy společnosti Energetika Malenovic, a.s. distribuována prostřednictvím vlastní rozvodny 110/22/6 kv, která je napojena na distribuční soustavu regionální společnosti E.ON Distribuce, a.s. V rámci platné legislativy probíhala komunikace s Operátorem trhu. Důraz byl kladen především na kvalitu dat s ohledem na způsob měření odběrných míst. Data byla vždy poskytnuta v zákonem stanovených lhůtách a parametrech. Nejvýznamnějším obchodním rámcovým odběratelem distribuované elektrické energie byla v roce 2012 společnost Lumius, s.r.o. s odběrem MWh elektrické energie, která v rámci sdružených služeb dodávala elektrickou energii našim důležitým koncovým odběratelům - ZPS Slévárna, a.s ( MWh) a TAJMAC ZPS, a.s. (5 167 MWh). Prostřednictvím lokální distribuční soustavy bylo dodáno celkem MWh elektrické energie, což v tržbách představuje částku , což je o méně než v roce Snížení tržeb bylo způsobeno celkovým útlumem spotřeby středně velkých zákazníků, především v části LDS obchodního centra Malenovice (uplatněna úsporná opatření) a z výše uvedeného dopadu z nové distribuční smlouvy s koncovým zákazníkem ZPS-Slévárna, a.s. Dále na tržby měl vliv způsob a výše meziročního zvýšení příspěvku na podporované obnovitelné zdroje energie (POZE), ve výši 8 234, který je však na druhé straně i nákladem. Plyn V roce 2012 bylo konečným zákazníkům distribuováno MWh zemního plynu. V tržbách činí toto množství Nejvýznamnějším zákazníkem byla společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., které bylo dodáno MWh zemního plynu. Investiční činnost a opravy Společnost má zpracován dlouhodobý plán oprav a investic, který zajišťuje bezpečnou a kvalitní distribuci elektřiny a plynu odběratelům a sleduje potřeby a zájmy zákazníků. Skutečné náklady na opravy technologického zařízení Energetika Malenovice, a. s. v roce 2012 dosáhly výše 302. V roce 2012 nebyla realizována oprava rozvodny NN Slévárna ve výši Realizace této opravy byla i po dohodě s dotčeným zákazníkem přesunuta do roku Běžné provozní problémy byly řešeny průběžně v rámci prováděných oprav a preventivní údržby a kontroly, na které je kladen velký důraz. Obnova technického zařízení vychází z dlouhodobého plánu oprav a investic a je optimalizována na známé a očekávané změny (růst/pokles) v odběrech koncových zákazníků, a to tak, aby byla zachována zákonná kvalita poskytované distribuce energií. V roce 2012 nedošlo k žádnému mimořádnému čerpání nákladů na opravy ani na ostatní služby, které by bylo způsobeno havárií nebo vážnou poruchou provozovaného zařízení. Životní prostředí Společnost Energetika Malenovice, a.s. nevypouští žádné odpadní vody do vod povrchových. Splaškové odpadní vody jsou odváděny z areálu TAJMAC-ZPS, a.s. kanalizací do ČOV Toma, a.s., Otrokovice. Společnost produkuje pouze směsný komunální odpad, který je předáván společnostem, které ho likvidují podle platné legislativy. 5/30

6 Personální oblast V roce 2012 byl k ve společnosti pouze jeden pracovník. Sociální zodpovědnost Společnost Energetika Malenovice, a.s. má snahu finančně podporovat subjekty nebo akce zaměřené na děti, mládež nebo osoby nějakým způsobem znevýhodněné. Prezentuje se tak jako významný distributor elektrické energie a plynu a také jako společnost, které není lhostejný život v oblasti, ve které působí. V roce 2012 finančně podpořila občanské sdružení Hvězda ve Zlíně, jehož cílem je zkvalitnění života a společenská integrace zdravotně anebo sociálně znevýhodněných spoluobčanů, a Chráněnou dílnu Ardien Digital, která je součástí Centra služeb postiženým ve Zlíně. Budoucí vývoj Společnost Energetika Malenovice, a.s. je regionálně významnou lokální distribuční společností s bezpečnou a spolehlivou distribuční soustavou s dostatečnými kapacitními rezervami pro rozvoj v obsluhovaném území. Společnost má silnou podporu v podnikání v důsledku synergických efektů a sdílení know-how od společností skupiny E.ON. Tyto obchodní a technické hodnoty nabízí společnost i do budoucna všem svým stávajícím zákazníkům a samozřejmě i novým potencionálním odběratelům z naší lokální distribuční soustavy. Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci Ve Zlíně Malenovicích dne 22. března 2013 Ing. Pavel Šilling předseda představenstva Ing. Jiří Šteidl místopředseda představenstva Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění za účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince Představenstvo společnosti Energetika Malenovice, a.s. v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracovalo tuto zprávu o vztazích společnosti Energetika Malenovice, a.s. se sídlem Zlín Malenovice, třída 3. května č.p. 1173, PSČ za rok končící 31. prosince V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 byla ovládající společností E.ON SE1, se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Spolková republika Německo. Energetika Malenovice, a.s. byla od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 dceřinou společností společnosti E.ON Energie, a.s. (100 % podíl k 31. prosinci 2012). Společnost E.ON Energie, a.s. je dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH (podíl ve výši 100%). Společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs- GmbH je dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding AG (podíl ve výši 99,999%) a společnosti E.ON Energie AG (podíl ve výši 0,001%). Společnost E.ON Czech Holding AG je dceřinou společností společnosti E.ON Energie AG (100% podíl). E.ON Energie AG je dceřinou společností společnosti E.ON SE (100% podíl). E.ON SE jakožto osoba ovládající společnost Energetika Malenovice, a.s. je členem skupiny E.ON SE se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf. 1 Dne došlo ke změně právní formy společnosti E.ON AG na evropskou akciovou společnost E.ON SE. 6/30

7 E.ON SE měla prostřednictvím E.ON Czech Holding AG, E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH a E.ON Energie, a.s. od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 rozhodující vliv na řízení společnosti Energetika Malenovice, a.s. I. Ovládaná osoba Obchodní společnost Energetika Malenovice, a.s. se sídlem Zlín Malenovice, třída 3. května č.p. 1173, PSČ , identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka II. Ovládající osoba Obchodní společnost E.ON SE, se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Spolková republika Německo. III. Ostatní propojené osoby Propojenými osobami ve smyslu 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny jsou pouze společnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učiněny jiné právní úkony či ostatní opatření): Období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012: E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON Energie, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Teplárna Otrokovice a.s. IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během sledovaného účetního období Během období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy, jejichž předmětem jsou tato plnění: Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb OPEX E.ON Česká republika, s.r.o. (dodavatel) E.ON Česká republika, s.r.o. (člen skupiny obsluhující cashpooling) E.ON Česká republika, s.r.o. (člen skupiny obsluhující cashpooling) E.ON Energie, a.s. (dodavatel) E.ON Energie, a.s. (dodavatel) E.ON Energie, a.s. (dodavatel) E.ON Energie, a.s. (dodavatel) E.ON Distribuce, a.s. (provozovatel) Teplárna Otrokovice a.s. (pronajímatel) Dohoda o likviditě Dohoda o poskytování cash-poolingu Smlouva o dodávce plynu pro krytí ztrát v distribuční soustavě Přílloha č.2 k Rámcové smlouvě o poskytnutí distribuce elektřiny Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na souhrnné odběrné místo Dodatek č. 5 a 2 přílohy smlouvy o distribuci zemního plynu 2 přílohy ke smlouvě o distribuci elektřiny Nájemní smlouva Změna smluvních podmínek poskytování služeb Zapojení do cash-polingu a poskytování úvěrové linky Poskytování víceúrovňového flexi on-line cash-poolingu Dodávka plynu pro krytí ztrát v distribuční soustavě Změna kontaktních osob Poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny Změna smluvních podmínek Změna smluvních podmínek Nájem části tepelného kanálu Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla uskutečněna na základě obvyklých podmínek na trhu a na základě obecně závazných právních předpisů. Hodnoty plnění jsou uvedeny v účetní závěrce společnosti v kapitole 11 Transakce se spřízněnými stranami. V. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob V průběhu sledovaného účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané (např. úkony uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby). 7/30

8 VI. Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob. V průběhu sledovaného účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané (např. úkony uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby). VII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. VIII. Důvěrnost informací Za důvěrné jsou v rámci skupiny považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na ustanovení 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neobsahuje tato zpráva informace tohoto charakteru. IX. Závěr Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti Energetika Malenovice, a.s., dne 22. března V Malenovicích dne 22. března 2013 Za představenstvo ovládané osoby Energetika Malenovice, a.s.: Ing. Jiří Šteidl místopředseda představenstva Ing. Pavel Šilling předseda představenstva 8/30

9 Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 pro jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Energetika Malenovice, a.s. Dozorčí rada akciové společnosti Energetika Malenovice, a.s. vykonávala standardní kontrolní funkci a plnila své úkoly v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti. V průběhu roku 2012 zasedala celkem čtyřikrát a byla na všech svých jednáních usnášeníschopná. Dozorčí rada rovněž jedenkrát rozhodovala mimo zasedání formou per rollam. Dozorčí rada kontrolovala podnikatelskou činnost společnosti a práci představenstva a byla jím průběžně informována o důležitých událostech. Předseda představenstva se účastnil jednání dozorčí rady. Na svých zasedáních se dozorčí rada zabývala zejména dosaženými výsledky hospodaření, situací v oblasti pohledávek po splatnosti, poruchami, opravami a údržbou technologického zařízení a také plněním legislativních povinností společnosti v souvislosti s péčí o životní prostředí. Díky úzké spolupráci s představenstvem společnosti, byly dány podmínky pro řádnou činnost dozorčí rady v průběhu celého roku. Dozorčí rada ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a stanov společnosti přezkoumala na svém dubnovém zasedání v roce 2013 řádnou účetní závěrku za rok 2012 včetně její přílohy, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 a formulovala své stanovisko pro jednání řádné valné hromady společnosti: Dozorčí rada přezkoumala předloženou auditovanou řádnou účetní závěrku včetně přílohy k účetní závěrce za období až a ve shodě s auditorem společnosti (tj. Sdružení auditorů Zlín, s.r.o., licence číslo 067, T. G. Masaryka 2433, Zlín), dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Energetika Malenovice, a.s. k , dále nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada dále v souladu s par. 66a obchodního zákoníku přezkoumala představenstvem předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012, odsouhlasenou auditorem společnosti, a shledala ji úplnou, vypovídající a odpovídající požadavkům zákonných předpisů. Dozorčí rada také přezkoumala a schválila návrh představenstva na rozdělení zisku. V Praze dne Ing. Zdeněk Bauer předseda dozorčí rady společnosti Energetika Malenovice, a.s 9/30

10 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 10/30

11 11/30

12 12/30

13 ENERGETIKA MALENOVICE, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE /30

14 14/30

15 15/30

16 16/30

17 17/30

18 18/30

19 Firma: Energetika Malenovice, a.s. Identifikační číslo: Rozvahový den: 31. prosince 2012 Datum sestavení účetní závěrky: 15. února 2013 ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. 0 0 Dlouhodobý majetek B. I. 0 Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Software Ocenitelná práva B. II. 0 Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. 0 Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 C. 0 0 Oběžná aktiva C. I. 0 Zásoby C. I. 1. Materiál Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 C. II. 0 Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Dlouhodobě poskytnuté zálohy C. III. 0 Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. 0 Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. 0 0 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D. I. 0 Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období /30

20 Označení PASIVA a b PASIVA CELKEM A. 0 0 Vlastní kapitál A. I. 0 Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. 0 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. 0 Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 A. V. 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. 0 0 Cizí zdroje B. I. 0 Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy 0 0 B. II. 0 Dlouhodobé závazky B. II. 1. Odložený daňový závazek B. III. 0 Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 0 0 B. IV. 0 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. 0 Časové rozlišení C. I. 1. Výnosy příštích období /30

21 Firma: Energetika Malenovice, a.s. Identifikační číslo: Rozvahový den: 31. prosince 2012 Datum sestavení účetní závěrky: 15. února 2013 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b Obchodní marže 0 II. 0 Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace B. 0 0 Výkonová spotřeba B Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. 0 0 Osobní náklady C Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. 0 0 Daně a poplatky E. 0 0 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 17 0 F. 0 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 0 0 G. 0 0 Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. 0 Ostatní provozní výnosy H. 0 0 Ostatní provozní náklady * 0 Provozní výsledek hospodaření X. 0 Výnosové úroky N. 0 0 Nákladové úroky 0 XI. 0 Ostatní finanční výnosy O. 0 0 Ostatní finanční náklady * 0 Finanční výsledek hospodaření Q. 0 0 Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** 0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost XII 0 Mimořádné výnosy 0 0 R. 0 0 Mimořádné náklady 0 0 S Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S 1. - splatná * 0 Mimořádný výsledek hospodaření *** 0 Výsledek hospodaření za účetní období *** 0 Výsledek hospodaření před zdaněním /30

22 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012 Zákonný Základní Ostatní rezervní Nerozdělený Nerozdělená kapitál fondy fond zisk ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu Příděl do rezervního fondu Výplata tantiém Ostatní převody Snížení základního kapitálu Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Výplata, dividend, tantiém Ostatní převody Snížení základního kapitálu Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci /30

23 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Energetika Malenovice, a.s. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. dubna 1993 a její sídlo je ve Zlíně Malenovicích, třída 3. května č. p. 1173, PSČ Hlavní předmět podnikání skupina 12 distribuce elektřiny skupina 22 distribuce plynu Složení představenstva k 31. prosinci 2012 bylo následující: Funkce Den vzniku funkce Ing. Pavel Šilling předseda 1. ledna 2008 Ing. Jiří Šteidl místopředseda 17. října 2011 Ing. Martin Mátl člen 22. června 2011 Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2012 bylo následující: Funkce Den vzniku funkce Ing. Zdeněk Bauer předseda 7. října 2011 Lorenz Josef Pronnet místopředseda 4. května 2012 Ing. Marian Rusko člen 19. května 2011 Dne 4. května 2012 byl do funkce místopředsedy dozorčí rady opětovně zvolen pan Lorenz Josef Pronnet. Struktura akcionářů Společnosti k 31. prosinci 2012 Akcionář Počet akcií Jmenovitá hodnota Vklad Kč E.ON Energie, a.s Celkem Struktura akcionářů Společnosti k 31. prosinci 2011 Akcionář Počet akcií Jmenovitá hodnota Vklad Kč E.ON Energie, a.s Celkem Společnost tvoří v současnosti jedno středisko, které zajišťuje technické a administrativní zabezpečení Společnosti. 2 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. (b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje Kč ( Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 23/30

24 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (pokračování) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Doby odpisování podle skupin majetku jsou uvedeny v následující tabulce: Majetek Doba odpisování (v letech) Pozemky - Kancelářská technika, dopravní prostředky 3-4 Měřící přístroje 5-6 Kompresory, transformátory Rozvodny, trafostanice Budovy, stavby Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Rezerva je tvořena pro významné opravy, které bude podle odhadu vedení Společnosti třeba provést v budoucích účetních obdobích. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. (c) Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. (d) Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Společnost nepovažuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky, a tudíž tyto položky majetku k datu účetní závěrky nepřepočítává. (e) Výnosy Tržby za distribuci energie a plynu (ostatní služby) jsou zaúčtovány k datu odečtu z měřících zařízení (k datu předání). Tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. (f) Leasing Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. (g) Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků, které budou hrazeny v budoucnosti, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Při tvorbě rezerv 24/30

25 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (g) Rezervy (pokračování) Společnost bere v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty. Společnost dále vytváří daňové rezervy na významné budoucí opravy dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o rezervách. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. (h) Zaměstnanecké požitky Na nevybranou dovolenou Společnost v roce 2012 nevytvořila rezervu. Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost v roce 2012 nevytvořila dohadnou položku pasivní. Při tvorbě dohadné položky pasivní Společnost zohledňuje očekávaný průměrný celoroční poměr odvodů na sociální a zdravotní pojištění vůči mzdovým nákladům. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů. (i) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. (j) Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty. (k) Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito společníci mají rozhodující vliv; členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 11. (l) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. 25/30

26 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (l) Následné události (pokračování) V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Zůstatková hodnota k 1. lednu Přírůstky Odpisy Vyřazení 0 0 Zůstatková hodnota k 31. prosinci Dlouhodobý hmotný majetek Zůstatková hodnota k 1. lednu Přírůstky Odpisy Vyřazení Zůstatková hodnota k 31. prosinci POHLEDÁVKY Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci (2011: ). Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2012 činila (2011: ). V roce 2012 položka Stát daňové pohledávky ve výši 817 představovala zaplacené zálohy na daň z příjmu ve výši 3 208, snížené o splatnou daň z příjmu ve výši (poznámka 6). Položka Stát daňové pohledávky v roce 2011 ve výši 156 představuje nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty. Položka Pohledávky ovládající a řídící osoba představuje cash pooling ve výši (2011: tis. Kč) mezi společnostmi E.ON Česká republika, s.r.o. a Energetika Malenovice, a.s. vedený na základě smluv u peněžního ústavu Komerční banka, a.s. (v roce 2007 se Společnost zapojila do projektu zhodnocování finančních prostředků a financování potřeb Společnosti). Výsledkem převodů jsou úvěrové vztahy mezi výše uvedenými společnostmi v rámci skupiny E.ON. Pohledávka z titulu cash poolingu je v rámci přehledu o peněžních tocích uvedena jako součást kategorie Peníze a peněžní ekvivalenty. U úvěrů v rámci skupiny se uplatňují odpovídající tržní úrokové sazby. 26/30

27 5 VLASTNÍ KAPITÁL Schválené a vydané akcie Počet 31. prosince prosince 2011 Účetní hodnota Počet Účetní hodnota hodnota 500 hodnota 500 Kmenové akcie plně splacené Společnost je k 31. prosinci 2012 ze 100 % (2011: ze 100 % ) vlastněna společností E.ON Energie, a.s. zapsanou v České republice, a mateřská společnost celé skupiny je společnost E.ON AG, zapsaná ve Spolkové republice Německo. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Zákonný rezervní fond je k 31. prosinci 2012 ve výši 20 % základního kapitálu. Dne 29. června 2012 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2011 a rozhodl o rozdělení zisku ve výši REZERVY 31. prosince prosince 2011 Opravy hmotného majetku Daň z příjmů Ostatní rezervy 0 0 Rezervy celkem V roce 2012 byla vytvořena rezerva na generální opravy ve výši 666 (2011: ). Ostatní rezervy v roce 2012 nebyly vytvořeny na nevyčerpanou řádnou dovolenou. (2011: 0 ). K 31. prosinci 2012 Společnost nevytvořila rezervu na daň z příjmů, protože zálohy zaplacené v průběhu roku 2012 převyšují očekávanou splatnou daň. V roce 2011 byla vytvořena rezerva na daň z příjmu, protože zálohy zaplacené v průběhu roku 2011 nepřevyšují očekávanou splatnou daň viz Poznámka 6 a 8. 7 ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let. K 31. prosinci 2012 a 2011 Společnost neměla závazky po splatnosti z obchodních vztahů. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2012 činí 0 (2011: 217 ). 27/30

28 8 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daňový náklad zahrnuje: Splatnou daň (2012, 2011:19 %) Splatnou daň z mimořádné činnosti 0 0 Odloženou daň Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání Celkem daňový náklad Společnost nemá žádný daňový závazek po splatnosti evidovaný finančním úřadem k 31. prosinci Odložená daň k 31. prosinci 2012 je vypočtena sazbou daně ve výši 19 % (daňová sazba pro roky 2012 a následující). Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: 31. prosince prosince 2011 Zrychlené daňové odpisy majetku Ostatní přechodné rozdíly 0 0 Čistý odložený daňový závazek ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem: Tržby za distribuci elektrické energie - tuzemsko Tržby za distribuci zemního plynu - tuzemsko Tržby z ostatních činností - tuzemsko Celkové prodeje vlastních produktů a služeb Tržba z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Celkem ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ Osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během roku Vedení Společnosti Ostatní zaměstnanci Odměny členům orgánů Společnosti Celkem /30

29 11 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI Společnost se podílela na těchto transakcí se spřízněnými stranami: Výnosy: Prodej služeb Úrokové výnosy Celkem Náklady: Nákup zboží pro další prodej Celkem Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: 31. prosince prosince 2011 Pohledávky celkem Závazky celkem Místopředsedovi představenstva Společnosti bylo do 31. prosince 2012 k dispozici služební vozidlo pro služební a soukromé účely. Jeho celková pořizovací hodnota činila ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI Pro rok 2012 byla Společností vybrána auditorská společnost Sdružení auditorů Zlín, s.r.o., jejichž stanovená odměna činí POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY V roce 2012 Společnost nevykázala žádný mimořádný náklad a žádný mimořádný výnos. 15 PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY Peníze a peněžní ekvivalenty níže uvedené, jsou analyzovány takto: 31. prosince prosince 2011 Pokladní hotovost a peníze na cestě 7 4 Účty v bankách Peněžní ekvivalenty - pohledávky z titulu Cashpoolingu E.ON Česká republika, s.r.o Peníze a peněžní ekvivalenty /30

30 16 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci Schválení účetní závěrky Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě a z pověření představenstva podepsána. Malenovice, 15. února 2013 Ing. Pavel Šilling předseda představenstva 30/30

31 Výroční zpráva Člen skupiny

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 534 EBITDA (mil. Kč) 718 Provozní zisk (mil. Kč) 367 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 376 Zisk po zdanění (mil. Kč) 480 Investice

Více

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 827 Výkony (mil. Kč) 827 EBITDA (mil. Kč) 829 Provozní zisk (mil. Kč) 447 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 443 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 5 202 Výkony (mil. Kč) 5 22 EBITDA (mil. Kč) 2 493 Provozní zisk (mil. Kč) 583 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 354 Zisk po zdanění

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

Hospodářské výsledky společnosti byly v uplynulém roce ovlivněny a poznamenány několika skutečnostmi:

Hospodářské výsledky společnosti byly v uplynulém roce ovlivněny a poznamenány několika skutečnostmi: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Obsah. RWE Gas Storage

Obsah. RWE Gas Storage RWE Gas Storage VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 3 651 EBITDA (mil. Kč) 2 913 Provozní zisk (mil. Kč) 2 289 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 264 Zisk po zdanění (mil.

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

výroční zpráva - New Karolina Office Development, a.s.

výroční zpráva - New Karolina Office Development, a.s. 213 výroční zpráva - New Karolina Office Development, a.s. Nová Karolina Park tvoří vstupní bránu do Ostravy 21. století Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí rada 5 zpráva představenstva

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VEMEX S. R. O. Zemní plyn ekologický zdroj energie

VÝROČNÍ ZPRÁVA VEMEX S. R. O. Zemní plyn ekologický zdroj energie VÝROČNÍ ZPRÁVA VEMEX S. R. O. Zemní plyn ekologický zdroj energie Zemní plyn ekologický zdroj energie I. Úvodní slovo jednatele 3 Vážené kolegyně a kolegové, vážení partneři, dovolte mi, abych všem poděkoval

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Název účetní jednotky: VÍTKOVICE, a.s. Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava Právní forma: akciová společnost IČ: 45193070 Rozvahový den: 31. 12. 2014 Okamžik

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2014 1 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 8 - CASH FLOW 9 -

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB.

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. ÚPRAVY PROVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2013 NA ZÁKLADĚ DOPISU

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1.

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1. výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1) Obecné údaje Název společnosti : VaK Bruntál a.s. IČ : 47675861 Sídlo společnosti : Bruntál, třída Práce 42 Právní forma : akciová společnost Předmět činnosti :

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s.

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014 OBSAH ÚVOD... 3 A. ÚDAJE O KONSOLIDAČNÍM CELKU... 4 B. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ EMITENTA A JEHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Více

Britská. životní pojišťovna. Výroční zpráva

Britská. životní pojišťovna. Výroční zpráva Britská životní pojišťovna Výroční zpráva Aviva životní pojišťovna, a.s., za rok 2003 Přinášíme Vám to nejlepší z britské tradice obsah 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Výroční zpráva 2011. www.kovosvit.cz

Výroční zpráva 2011. www.kovosvit.cz Výroční zpráva 2011 kovosvit mas, a.s. www.kovosvit.cz 02 Obsah 03 Úvodní slovo Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 03 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Základní údaje 06 Orgány společnosti

Více

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé dovolte mi krátké zamyšlení nad uplynulým rokem 2014. Pro společnost HOLOUBEK PROTECT a.s. byl loňský rok opět mimořádně

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti Naše společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. má za sebou nelehký rok 2004,

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

OBSAH Profil společnosti Czech Airlines Technics, a.s. II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Technics, a.s.

OBSAH Profil společnosti Czech Airlines Technics, a.s. II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Technics, a.s. OBSAH I. Profil společnosti Czech Airlines Technics, II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Technics, Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt III. Představenstvo společnosti Czech Airlines

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více