LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library"

Transkript

1 1 LIBRARY STRUCTURE Central Library Zbrojnice British Centre Library Library of the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Library of the Faculty of Physical Culture Library of the Faculty of Health Sciences Library of the Faculty of Medicine and Dentistry Study Centre of the Faculty of Education Library of the Faculty of Law Library of the Faculty of Science Olomouc Eurocentre Palacký University Library Biskupské nám. 1, Olomouc www: Křížkovského 14, Olomouc www: Univerzitní 22, Olomouc www: tř. Míru 115, Olomouc www: Hněvotínská 3, Olomouc www: Hněvotínská 3, Olomouc www: Žižkovo náměstí 5, Olomouc www: tř. 17. listopadu 6, Olomouc www: tř. 17. listopadu 12, Olomouc www: Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice Biskupské nám. 1, Olomouc www:

2

3 Knihovna Univerzity Palackého je celouniverzitním pracovištěm, které vytváří zázemí pro vzdělávací, vědecko- -výzkumné a pedagogické aktivity nejstarší moravské univerzity Univerzity Palackého v Olomouci. Jejími uživateli jsou zejména studenti, učitelé, vědečtí pracovníci a zaměstnanci univerzity, kteří mají k dispozici knihovnické a informační služby, knihy a časopisy nejen v klasické tištěné podobě, ale i v podobě elektronické, dále pak bibliografické databáze z celého světa v režimu on-line. Veřejnosti je knihovna přístupná za podmínek stanovených Knihovním řádem Univerzity Palackého. Historický vývoj univerzity Olomoucká univerzita byla založena ve druhé polovině 16. století a již od svého vzniku patřila k významným centrům vzdělanosti. V roce 1946, kdy byla univerzita obnovena pod jménem českého historika Františka Palackého, měla čtyři fakulty. Postupem let přibyly fakulty další a dnes mají studenti možnost získat vzdělání na Cyrilometodějské teologické fakultě, na Fakultě tělesné kultury, na Filozofické fakultě, na Lékařské fakultě, na Pedagogické fakultě, na Právnické fakultě, na Přírodovědecké fakultě a nejnověji i na Fakultě zdravotnických věd. Bližší informace: Struktura Knihovny UP Knihovna UP vznikla v roce 1991 a jejím základem se staly do té doby samostatně fungující fakultní knihovny. Spojením knihoven vznikl organizačně provázaný celek, který má společný koordinovaný informační systém, centrální akvizici, centrální zpracování všech knihovních dokumentů, společné celouniverzitní elektronické informační zdroje, jednotný výpůjční řád a jednotný Ceník poplatků a placených služeb. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Součástí Knihovny UP je ústřední knihovna, oborově specializované knihovny na fakultách a knihovna Britského centra. Knihovní fond jednotlivých fakultních knihoven je v převážné míře oborově specializován. Základem fondu ústřední knihovny se v plném rozsahu staly knihovní dokumenty přemístěné z Filozofické a Pedagogické fakulty. Vzhledem k tomu, že ústřední knihovna plní současně roli centrální knihovny, je knihovní fond doplňován i o základní studijní literaturu všech oborů vyučovaných na Univerzitě Palackého. Uživatelé Knihovny UP vlastní rovněž jeden čtenářský průkaz, který umožňuje využívat i služeb Vědecké knihovny v Olomouci. Bližší informace: 3

4 KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katalog Knihovny UP V katalogu Knihovny UP je možné vyhledávat a půjčovat si knihovní dokumenty ze všech knihoven, které jsou součástí Knihovny UP. Registrovaní uživatelé si také mohou přes webové rozhraní katalogu prodlužovat nebo rezervovat vypůjčené dokumenty. Prostřednictvím katalogu lze objednat i službu zasílání novinek z oboru, který má knihovna ve svém fondu (služba SDI = Selective Dissemination of Information). Uživatelé si mohou vybrat tematiku, která je zajímá, a každý měsíc jsou jim em dodávány informace o všech nových dokumentech knihovny odpovídající jejich odbornému zaměření. Přístup ke katalogu je možný z kteréhokoliv veřejně přístupného počítače v Knihovně UP nebo přes webové rozhraní odkudkoliv z internetu. Přístup do katalogu Knihovny UP: Knihovna UP poskytuje služby absenční a prezenční výpůjční služby rezervace a prolongace knihovních dokumentů meziknihovní výpůjční služby bibliograficko-informační služby rešeršní služby školicí a vzdělávací akce kopírování a tisk na samoobslužných kopírkách Všechny služby poskytované uživatelům z řad akademické obce i veřejnosti podléhají Knihovnímu řádu UP. Na placené služby se vztahuje Ceník poplatků a placených služeb Knihovny UP. Elektronické informační zdroje Knihovna UP je kontaktním místem pro vyjednávání celouniverzitních konsorciálních přístupů do elektronických informačních zdrojů, které akademická obec využívá k vědecko-výzkumné, pedagogické a studijní činnosti. Jedná se o on-line databáze licencovaných zdrojů bibliografických a faktografických záznamů, plných textů časopiseckých článků, knih, sborníků z odborných konferencí, výzkumných zpráv atd. Databáze mohou být dostupné z celé UP, nebo jen z některých fakult. Licence může být omezena na počet uživatelů, kteří pracují současně v danou chvíli. Přehled a bližší informace: 4

5 Publikační činnost pracovníků UP Knihovna UP spravuje osobní bibliografickou databázi (OBD), která prezentuje publikační aktivity pracovníků Univerzity Palackého. Databáze zahrnuje veškeré publikované materiály od r až do současnosti a je zrcadlem odborného vědeckého a pedagogického potenciálu pracovníků Univerzity Palackého. Bližší informace: KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 5

6 PALACKÝ UNIVERSITY LIBRARY Palacký University Library (UP Library) is a university-wide institution which provides supporting services for educational, research and teaching activities at the oldest university in Moravia. Their users are primarily students, teachers, researchers and other University employees who are provided with library and information services, books and periodicals both in hardcopy and electronic versions, as well as on-line bibliographic databases from all over the world. The UP library is open to the general public under the conditions outlined in the Palacký University Library Rules. University History The University in Olomouc was established in the second half of the 16 th century and has been a cultural and educational centre since its very beginning. When re-established in 1946, it was named after František Palacký, the famous Czech historian. At that time the University had four faculties. The number of faculties gradually increased and at present Palacký University consists of eight faculties: Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Faculty of Medicine and Dentistry, Philosophical Faculty, Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Physical Culture, Faculty of Law and Faculty of Health Sciences. More information at: UP Library Structure The UP Library was established in 1991 when the then independently operating faculty libraries merged and formed one organizational unit consisting of the Central Library, specialized libraries at faculties and the British Centre with a unified system of library rules and fees. The UP Library has developed centrally-directed systems of acquisitions, processing and providing new materials and electronic information resources as well as an integrated library information system in all its branches. The UP Library consists of the Central Library, specialized libraries at individual faculties and the British Centre. The library stock at faculty libraries focuses on subjects taught at a particular faculty. The Central Library stock is based mostly on literature transferred from the Philosophical Faculty and Faculty of Education and is regularly extended by fundamental literature for all subjects taught at Palacký University. All UP Library users have one electronic identification card which can also be used at the Olomouc Research Library. More information at: 6

7 7 PALACKÝ UNIVERSITY LIBRARY Catalogue The UP Library catalogue is used for searching and loaning library documents at branch libraries grouped under the UP Library. The registered users can use the catalogue in order to renew or reserve borrowed materials or activate the SDI (Selective Dissemination of Information) profile for automatic sending of information on new items in the library stock. Access to the catalogue is possible from any online public access computer within the UP Library or from any other point via Internet interface. Direct access to the UP Library catalogue is at: The UP Library provides the following services external and internal loans reservations of library stock materials inter-library loan services bibliographical searches research services training courses and lectures photocopying and printing of documents at self-service copiers All services are provided in accordance with the Library Rules to University staff as well as the general public. Fees are collected in accordance with the valid Palacký University Price List. Electronic Information Resources The UP Library is a contact point for establishing university-wide libraryconsortia access to the electronic information resources (EIR) used by the academic community for research, educational and study purposes. EIR consist of on-line databases of licensed sources of bibliographic entries, full-texts of journal articles or books, proceedings from conferences, research reports, etc. EIR may be accessed from either any computer within the UPONET university network or at selected faculties. Access may also be set to a limited number of concurrent users. More information on EIR is at: Works published by UP researchers UP Library administers the personal bibliographic database (OBD) which is comprised of works published by Palacký University scholars. The OBD database includes all materials issued from 1998 up to the present and provides a clear view of the research and pedagogic potential of Palacký University. More information at:

8 www: Biskupské nám Olomouc ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ZBROJNICE Otevírací doba Po Út St Čt Pá So V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: historie, lingvistika, teorie literatury, ekonomie, finance, filozofie, pedagogika, politika a politologie, psychologie, sociologie, žurnalistika, divadelní umění, muzikologie, filmové umění, výtvarné umění a výběrově studijní literatura z oborů: přírodní vědy, výpočetní technika, lékařství, právo, náboženství, tělesná kultura a sport překladové (jazykové) slovníky, všeobecné i speciální encyklopedie české a zahraniční časopisy denní tisk Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka rezervace knihovních dokumentů informace o vlastních výpůjčkách meziknihovní výpůjční služba (vč. mezinárodní) on-line přístup k elektronickým informačním zdrojům školení o elektronických informačních zdrojích individuální konzultace o dostupných databázích anonce o nových databázích exkurze knihovny (po domluvě) možnost přehrávání multimediálních zdrojů (CD, DVD) možnost síťového připojení notebooků (pevné i bezdrátové) Specifické služby knihovny centrální nákup knih a časopisů pro Knihovnu UP vyjednávání konsorciálních přístupů do elektronických informačních zdrojů správa katalogu Knihovny UP vývoj, údržba a správa informačního systému Knihovny UP 8

9 Knihovna je vybavena 410 studijních míst počítačová studovna samoobslužné kopírky s možností tisku počítač pro nevidomé skenery samoobslužné vypůjčovací zařízení (selfcheck) 20 videí odpočinková klubovna občerstvovací automaty Knihovna dále nabízí zkušební přístupy do nových databázových zdrojů populárně-vědecké a dokumentární filmy z festivalu Academia film Olomouc unikátní kolekce knih z pozůstalosti P. Tigrida a J. L. Fischera koutek aktuálních novinek z fondu knihovny interní dokumenty kateder FF UP pro semestrální výuku studentů výstavy prací studentů uměnovědných kateder UP Služby navíc Pro pedagogy, vědecké pracovníky a postgraduální studenty služba SDI zasílání bibliografických soupisů knihovních dokumentů z nových přírůstků rešerše z interních databází i on-line přístupových databází e-novinky (informace o nových oborových databázích podle individuálních požadavků) možnost vypůjčení prezenčních knih na jeden týden domů 9

10 www: Biskupské nám Olomouc CENTRAL LIBRARY ZBROJNICE Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Sat Library Stock history, linguistics, theory of literature, economics, finance, philosophy, pedagogy, politics and political science, psychology, sociology, journalism, dramatic art, musicology, film art, graphic art and a selection of literature on science, computer technology, medicine, law, theology, physical training and sport bilingual dictionaries, encyclopedias and special reference books Czech and international journals dailies Library Services free access to the loan stock external and internal loans reservations of library stock materials information on loans of a particular reader inter-library loans (including international loans) on-line access to electronic information resources electronic information resources training individual consultations on available databases advice on new databases short presentation about the library for groups of students (by appointment) multimedia players (CD, DVD) network connection for notebooks (cabled or wireless) Specific Library Services central purchasing of books and journals for the UP Library negotiations on consortium access into electronic information resources administration of the UP Library catalogue development, maintenance and administration of the UP Library information system 10

11 Library Equipment 410 reader s places computer rooms self-service copiers (printers) computer for sightless users scanners self-checking out system 20 video-players lounge refreshment vending machines Extra Offer trial access to the new database resources popular-science and documentary films from the Academia Film Olomouc festival unique collection of books inherited from P. Tigrid and J. L. Fischer new-stock corner internal documents produced by the departments of the Philosophical Faculty for teaching purposes exhibitions of work by UP art department students Extra Services For teachers, researchers and postgraduate students SDI (Selective Dissemination of Information) services bibliographic searches in internal databases or on-line external databases E-news (information on new subject databases in accordance with individual requirements) external loans of stock in internal-loan mode for one week 11

12 www: Křížkovského Olomouc KNIHOVNA BRITSKÉHO CENTRA Otevírací doba Po zavřeno Út St Čt Pá So V knihovně naleznete učebnice angličtiny různých typů pro všechny jazykové úrovně, materiály ke Cambridgeským zkouškám, metodické příručky pro učitele angličtiny, zjednodušenou četbu s nahrávkami na CD nebo na audiokazetách, klasickou a moderní beletrii (na CD nebo na audiokazetách), gramatiky a slovníky, jazykové testy s klíči, reálie Velké Británie (encyklopedie, DVD, videokazety), dvojjazyčné čtení, kurzy angličtiny na DVD nebo videokazetách, filmy (většinou s anglickými titulky), hudbu na CD, britské časopisy Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka knihovnické a informační služby metodické služby pro zájemce o studium a výuku angličtiny přednášky, semináře, besedy, soutěže exkurze (po telefonické domluvě) Knihovna je vybavena 6 PC s DVD přehrávačem a připojením na internet 2 magnetofony s CD přehrávačem 2 videa satelitní TV síťová tiskárna samoobslužná digitální kopírka Knihovna dále nabízí Cambridgeské zkoušky z angličtiny (ve spolupráci s British Council) čtenářský klub a autorská čtení (ve spolupráci s British Council) metodické semináře pro učitele angličtiny 12

13 Opening Hours Mon closed Tue Wed Thu Fri Sat Library Stock English course books of various types and levels, materials for Cambridge Exams, methodology and ELT literature, fiction, readers and talking books (on tapes or CDs), language courses on DVD or videotapes, dictionaries and grammars, language tests with keys, feature films on DVDs, British Studies (encyclopedias, DVD, videocassettes), bilingual books, British periodicals Library Services external and internal loans advisory services for English language students and teachers lectures, seminars, workshops, competitions short presentation about the library for groups of students (by appointment) BRITISH CENTRE LIBRARY 6 computers with Internet access 2 DVD players, CD players 2 video-players satellite TV network printer self-service copier Library Equipment Extra Offer organization of Cambridge Exams (in cooperation with the British Council) readers club (in cooperation with the British Council) methodology seminars for teachers of English 13

14 www: Univerzitní Olomouc KNIHOVNA CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY Otevírací doba Po Út St Čt Pá So* * podle konzultací dálkového studia 2 měsíčně V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: teologie, biblistika, filozofie a liturgika a rozsáhlý fond hraničních oborů: historie, sociologie, právo, psychologie, pedagogika, umění apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka bibliograficko-informační služby individuální konzultace o dostupných databázích možnost přehrávání multimediálních zdrojů (CD, DVD) možnost síťového připojení notebooků (pevné i bezdrátové) vstupní školení pro 1. ročníky CMTF UP exkurze knihovny Knihovna je vybavena 27 studijních míst 9 míst s PC a možností vyhledávání v katalogu Knihovny UP a s přístupem na internet 2 multimediální pracoviště s TV a videem skener samoobslužná kopírka s možností tisku Knihovna dále nabízí unikátní kolekce knih Patrologia latina a Patrologia graeca (pouze prezenční výpůjčka) možnost nákupu vybraných publikací z produkce Vydavatelství UP 14

15 theology, biblical theology, philosophy and liturgy, large collection of interdisciplinary literature: history, sociology, law, psychology, pedagogy, arts, etc. Library Services free access to the library stock external and internal loans bibliographical information services individual consultations on available databases media players for multimedia resources (CD, DVD) network connections for notebooks (cabled or wireless) introductory training for first-year students of CMFT short presentations about the library for groups of students (by appointment) Library Equipment 27 reader s places 9 workplaces with access to Internet and the UP Library catalogue 2 multimedia workplaces with TV and video-player scanner self-service copier and network printer Extra Offer unique collections of books Patrologia Latina and Patrologia Graeca (only internal loans) sales of selected books issued by Palacký University Press Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Sat* * bi-monthly consultations for distance-learning students Library Stock LIBRARY OF THE STS CYRIL AND METHODIUS FACULTY OF THEOLOGY 15

16 www: tř. Míru Olomouc KNIHOVNA FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: tělesná výchova a sport, rehabilitace, fyzioterapie, rekreologie, management sportu a trenérství apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka bibliografické a konzultační služby rešerše meziknihovní výpůjční služba Knihovna je vybavena 54 studijních míst 12 počítačů s připojením k internetu samoobslužná kopírka 2 videa Knihovna dále nabízí kolekce kvalifikačních prací obhájených na FTK UP s možností prezenční výpůjčky 16

17 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Library Stock physical training and sport, rehabilitation, physiotherapy, sports management and coaching, recreology etc. Library Services free access to the library stock external and internal loans bibliographical and advisory services bibliographic searches inter-library loans 54 reader s places 12 computers with connection to Internet self-service copier 2 video-players Library Equipment Extra Offer collection of theses defended at the Faculty of Physical Culture for external loan LIBRARY OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE 17

18 www: Hněvotínská Olomouc KNIHOVNA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: ošetřovatelství, dlouhodobá péče, porodní asistence, fyzioterapie, radiologie, management zdravotnictví, sociologie, psychologie, pedagogika Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka knihovnicko-informační služby rešerše poradenská činnost při práci s publikační databází OBD kurzy o vybraných elektronických informačních zdrojích konzultace a semináře ke zpracování literatury do závěrečných prací úvodní kurzy pro 1. ročníky FZV UP meziknihovní výpůjční služba Kurzy, semináře a školení probíhají v počítačové učebně FZV UP Knihovna je vybavena 10 studijních míst 2 počítače s připojením na internet samoobslužná kopírka s možností tisku skener TV a video Knihovna dále nabízí specializovanou kolekci literatury: teorie deficitu sebepéče (D.E.OREM) v angličtině a němčině konceptuální modely v ošetřovatelství Pflegemodelle (J. Fowcett) v němčině odbornou literaturu pro nelékařské zdravotnické obory v angličtině z projektu AIHA (USA) ojedinělé edukační materiály studentů nelékařských zdravotnických oborů 18

19 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Library Stock nursing, long-term care, midwifery, physiotherapy, radiology, health care management, sociology, psychology, pedagogy external and internal loans library-information services bibliographic searches advisory services for work with the OBD database courses on selected electronic information resources consultations and seminars on literature used in theses introductory courses for first-year students of the faculty inter-library loans Library Services Courses, seminars and training take place in the computer classroom of the Faculty of Health Sciences. LIBRARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES Library Equipment 10 reader s places 2 PC with Internet connection self-service copier and network printer scanner TV and video-player Extra Offer specialized collection on Self-Care Deficit Nursing Theory in English and German conceptual models in nursing (J. Fowcett s Pflegemodelle) in German literature for non-medical health-care subjects in English from the AIHA Project unique educational materials produced by students of non-medical health-care disciplines 19

20 (časopisecká studovna / Periodicals Room) (půjčovna / Lending Room) (Šantavého sál / Šantavý Hall) www: Hněvotínská Olomouc KNIHOVNA LÉKAŘSKÉ FAKULTY Otevírací doba Časopisecká studovna Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete Půjčovna Po Út St Čt Pá Moresovo centrum (počítače) otevřeno 24 hodin denně studijní literaturu z oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství a zdravotnictví (fond knihovny je zastoupen učebnicemi, monografiemi, tištěnými i elektronickými kolekcemi časopisů, plnotextovými a znalostními databázemi) Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka bibliograficko-informační služby meziknihovní výpůjční služba konzultace a školení k dostupným databázím vyhledávání plnotextových dokumentů na základě citací rešerše z interních databází i on-line přístupových databází Šantavého sál počítače, prezenční studium učebnic Po Út St Čt Pá Knihovna je vybavena 49 studijních míst 108 míst s PC s připojením na internet počítačové centrum s nepřetržitým provozem časopisecká studovna 2 samoobslužné kopírky s možností síťového tisku 3 dataprojektory pro interaktivní výuku skenery Knihovna dále nabízí vzdělávací kurzy k metodice získávání biomedicínských informací informační podporu výuky v rámci kurikula všeobecného i zubního lékařství bibliometrické analýzy vč. zpracování citačního indexu (SCI) e-learningové opory k výukovým modulům informační zabezpečení studentské vědecké činnosti kurzy v rámci doktorských studijních programů informační pomoc u grantových projektů 20

21 Opening Hours Periodicals Room Mon Lending Room Mon Šantavý Hall* Mon Tue Tue Tue Wed Thu Wed Thu Wed Thu Fri Fri Fri Mores Centre (computers) open 24 hours * computers, internal loans Library Stock general medicine, dentistry, health care services, alternative medicine, health care economics and management, veterinary medicine (in the form of textbooks, monographs, collections of printed or electronic journals, full-text databases and knowledge databases) external and internal loans Library Services bibliographical information services inter-library loans consultations and training on available databases searching for full-text documents as per quotations bibliographic searches in internal databases or on-line external databases 49 reader s places 108 workplaces with computers with Internet connection computer centre open 24 hours periodicals room 2 self-service copiers and network printers 3 data projectors for interactive lessons scanners training courses on the methodology of biomedical data mining information support for the teaching process within the curricula of general medicine and dentistry bibliometric analysis including quotation index (SCI) e-learning support for educational modules information assistance for student research courses within the doctoral study programmes information assistance for grant projects Library Equipment Extra Offer LIBRARY OF THE FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY 21

22 www: Žižkovo náměstí Olomouc STUDOVNA PEDAGOGICKÉ FAKULTY Otevírací doba studovny Po Út St Čt Pá Ve studovně naleznete studijní literaturu z oborů: teorie a výchova vzdělávání, didaktika, pedagogika, organizace a řízení školství, předškolní výchova, speciální pedagogika, andragogika, výchovné systémy, výtvarná a hudební výchova apod. časopisy zaměřené na studijní obory PdF UP denní tisk Služby studovny prezenční výpůjčka poradní služba k vyhledávání dokumentů z katalogu Knihovny UP Studovna je vybavena 20 studijních míst 16 míst s PC a přístupem na internet samoobslužná kopírka tiskárna 22

23 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Study Centre Stock educational theories, teaching methods, pedagogy, education system organization and management, pre-school education, special pedagogy, andragogy, educational systems, visual-art and musical education, etc. journals related to subjects at the Faculty of Education dailies Study Centre Services internal loans advisory service on the UP Library catalogue searching Study Centre Equipment 20 reader s places 16 workplaces with computer and Internet access self-service copier network printer STUDY CENTRE OF THE FACULTY OF EDUCATION 23

24 www: tř. 17. listopadu Olomouc KNIHOVNA PRÁVNICKÉ FAKULTY Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: právo a výběrově z politologie, ekonomie, filozofie, historie, sociologie apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka rezervace knihovních dokumentů informační a referenční služby přístup k oborovým elektronickým informačním zdrojům školení o dostupných databázích úvodní kurzy pro 1. ročníky PF UP možnost připojení notebooků k WiFi Knihovna je vybavena 44 studijních míst 10 míst s PC s připojením na internet 2 samoobslužné kopírky s možností tisku Knihovna dále nabízí kolekci diplomových prací studentů PF UP (prezenční výpůjčka) sbírky zákonů, parlamentní tisky EVROPSKÉ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO je součástí Knihovny Právnické fakulty otevírací doba je totožná s otevírací dobou Knihovny PF UP fond EDS: publikace, které vydává Evropská unie a Rada Evropy 24

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název studijního programu/oboru. Deutsche Philologie. Deutsche Philologie. Deutsche Philologie. English Philology.

Název studijního programu/oboru. Deutsche Philologie. Deutsche Philologie. Deutsche Philologie. English Philology. Poplatek spojený se studiem ve smyslu 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Univerzitní knihovna 2017/2018 Váš prostor (nejen) ke studiu

Univerzitní knihovna 2017/2018 Váš prostor (nejen) ke studiu Univerzitní knihovna 2017/2018 Váš prostor (nejen) ke studiu Univerzitní knihovna Co vědět Služby E-zdroje Praktická část Kdy je otevřeno budova Univerzitní knihovny (Bráfova 3) Po Čt 8 18 Pá 8 16 otevírací

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

EIZ ve společenských. enských vědách

EIZ ve společenských. enských vědách EIZ ve společenských enských vědách zobecnění,, specifika, zajímavosti Úvod Klasifikace disciplín Charakter společenských věd (není inflace času, konzervativní uživatelé, problematika hodnocení a měření

Více

Vědecké informace. zaměřené na informační zabezpečení v medicíně. PhDr. David Horváth

Vědecké informace. zaměřené na informační zabezpečení v medicíně. PhDr. David Horváth Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v medicíně PhDr. David Horváth Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN Interní doktorand Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu

Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu Filip Vojtášek Albertina icome Praha Národní lékařská knihovna Obecné vlastnosti e-knih Okamžitý přístup k požadovaným informacím Přístup kdykoliv a odkudkoliv

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Nové dimenze vyhledávání

Nové dimenze vyhledávání Vojislav Milovanovic, Jan Luprich / EBSCO Publishing Nové dimenze vyhledávání Výzvy integrace a relevance záznamů support.ebsco.com The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

AKADEMICKÁ KNIHOVNA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

AKADEMICKÁ KNIHOVNA JIHOČESKÉ UNIVERZITY AKADEMICKÁ KNIHOVNA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ROCE 2010 (INFORMACE O ŘEŠENÍ RP) Helena Landová 18.1. 2010 ZAHÁJEN PROVOZ AK JU 18.1. 2010 ZAHÁJEN PROVOZ AK JU ZÁKLADNÍ INFORMACE O RP Název projektu: Zásadní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

KUK MASARYKOVA UNIVERZITA. PřF. PdF ESF FSS. Průvodce knihovnami. U3V FSpS

KUK MASARYKOVA UNIVERZITA. PřF. PdF ESF FSS. Průvodce knihovnami. U3V FSpS FSS FI ESF U3V FSpS PdF KUK MASARYKOVA UNIVERZITA Průvodce knihovnami Knihovna univerzitního kampusu MU Kamenice 5, 625 00 Brno www.ukb.muni.cz/kuk KUK Ústřední knihovna Právnické fakulty Veveří 70, 611

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Elsevier Evidence Based Selection (EBS) na VŠCHT Praha. Jiří Jirát VŠCHT Praha

Elsevier Evidence Based Selection (EBS) na VŠCHT Praha. Jiří Jirát VŠCHT Praha Elsevier Evidence Based Selection (EBS) na VŠCHT Praha Jiří Jirát VŠCHT Praha Co je EBS, jak funguje Proč tato platforma? Výběr kolekcí Průběh marketing a sledování Vyhodnocení a výběr titulů Co je EBS

Více

Summer semester

Summer semester Summer semester 2015-2016 PC Skills 1 KAJ/4126 (1. roč. solo) pondělí 12:00-16:00 80 % docházka projekty: 1. osobní webové stránky (obsahují: osobní profil, fotogalerii vlastních snímků rodného města s

Více

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová Hlavní trendy v didaktice fyziky Renata Holubová Obecný trend ve fyzikálním vzdělávání u nás i ve světě v současné době lze shrnout slovy snažíme se učit fyziku zábavně, řídíme se heslem Science Is Fun.

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 15. října 2015 Osnova 1) Informační centrum a Ústřední knihovna nabízené služby a obecná pravidla 2) Vydavatelství nabízené služby 3) Úvod do

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services Knihovny současnosti: Discovery 2014 Jan Luprich / EBSCO Information Services Vývoj discovery Discovery 1. generace byly vyvinuty: rychle malým týmem developerů s rudimentárním algoritmem relevance (shoda

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Přehled schálených projektů FRUP 2015

Přehled schálených projektů FRUP 2015 Přehled schálených projektů FRUP 2015 Poř. č. Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Fakulta Název ústavu Požadovaná dotace 2015 Osobní náklady v Kč Provozní náklady v Kč Schválená dotace 2015 1.

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze

Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze Základní informace Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze Příručka je primárně určena studentům prvního ročníku, podává proto pouze v úvodu stručnou informaci o knihovnicko-informačních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Principy hodnocení AV ČR pracovní skupiny Vědecké a Akademické rady Akademie věd ČR pro přípravu hodnocení

Principy hodnocení AV ČR pracovní skupiny Vědecké a Akademické rady Akademie věd ČR pro přípravu hodnocení Principy hodnocení AV ČR 2010 2014 pracovní skupiny Vědecké a Akademické rady Akademie věd ČR pro přípravu hodnocení Osnova pět principů hodnocení kvalitativní profil týmů a pracovišť I. fáze hodnocení

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně

1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně Knihovna UTB 1960 ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště národního podniku SVIT-součást Státní vš technické v Bratislavě 1963 součástí VUT v Brně 15. 4. 1969 Fakulta technologická studijní obor Technologie

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

UŽITEČNÉ ODKAZY. http://old.tutor.cz/testy/?waclnkid=684 ROZŘAZOVACÍ TESTY. http://www.languageguide.org/ -Slovní zásoba-nižší úroveň

UŽITEČNÉ ODKAZY. http://old.tutor.cz/testy/?waclnkid=684 ROZŘAZOVACÍ TESTY. http://www.languageguide.org/ -Slovní zásoba-nižší úroveň UŽITEČNÉ ODKAZY http://old.tutor.cz/testy/?waclnkid=684 ROZŘAZOVACÍ TESTY http://www.languageguide.org/ -Slovní zásoba-nižší úroveň http://www.isabelperez.com/ různé http://www.ego4u.com/- různé Your Guide

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu s Prohlášením provozovatele jazykové školy AKCENT International House Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4: "PROHLÁŠENÍ

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více