LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library"

Transkript

1 1 LIBRARY STRUCTURE Central Library Zbrojnice British Centre Library Library of the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Library of the Faculty of Physical Culture Library of the Faculty of Health Sciences Library of the Faculty of Medicine and Dentistry Study Centre of the Faculty of Education Library of the Faculty of Law Library of the Faculty of Science Olomouc Eurocentre Palacký University Library Biskupské nám. 1, Olomouc www: Křížkovského 14, Olomouc www: Univerzitní 22, Olomouc www: tř. Míru 115, Olomouc www: Hněvotínská 3, Olomouc www: Hněvotínská 3, Olomouc www: Žižkovo náměstí 5, Olomouc www: tř. 17. listopadu 6, Olomouc www: tř. 17. listopadu 12, Olomouc www: Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice Biskupské nám. 1, Olomouc www:

2

3 Knihovna Univerzity Palackého je celouniverzitním pracovištěm, které vytváří zázemí pro vzdělávací, vědecko- -výzkumné a pedagogické aktivity nejstarší moravské univerzity Univerzity Palackého v Olomouci. Jejími uživateli jsou zejména studenti, učitelé, vědečtí pracovníci a zaměstnanci univerzity, kteří mají k dispozici knihovnické a informační služby, knihy a časopisy nejen v klasické tištěné podobě, ale i v podobě elektronické, dále pak bibliografické databáze z celého světa v režimu on-line. Veřejnosti je knihovna přístupná za podmínek stanovených Knihovním řádem Univerzity Palackého. Historický vývoj univerzity Olomoucká univerzita byla založena ve druhé polovině 16. století a již od svého vzniku patřila k významným centrům vzdělanosti. V roce 1946, kdy byla univerzita obnovena pod jménem českého historika Františka Palackého, měla čtyři fakulty. Postupem let přibyly fakulty další a dnes mají studenti možnost získat vzdělání na Cyrilometodějské teologické fakultě, na Fakultě tělesné kultury, na Filozofické fakultě, na Lékařské fakultě, na Pedagogické fakultě, na Právnické fakultě, na Přírodovědecké fakultě a nejnověji i na Fakultě zdravotnických věd. Bližší informace: Struktura Knihovny UP Knihovna UP vznikla v roce 1991 a jejím základem se staly do té doby samostatně fungující fakultní knihovny. Spojením knihoven vznikl organizačně provázaný celek, který má společný koordinovaný informační systém, centrální akvizici, centrální zpracování všech knihovních dokumentů, společné celouniverzitní elektronické informační zdroje, jednotný výpůjční řád a jednotný Ceník poplatků a placených služeb. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Součástí Knihovny UP je ústřední knihovna, oborově specializované knihovny na fakultách a knihovna Britského centra. Knihovní fond jednotlivých fakultních knihoven je v převážné míře oborově specializován. Základem fondu ústřední knihovny se v plném rozsahu staly knihovní dokumenty přemístěné z Filozofické a Pedagogické fakulty. Vzhledem k tomu, že ústřední knihovna plní současně roli centrální knihovny, je knihovní fond doplňován i o základní studijní literaturu všech oborů vyučovaných na Univerzitě Palackého. Uživatelé Knihovny UP vlastní rovněž jeden čtenářský průkaz, který umožňuje využívat i služeb Vědecké knihovny v Olomouci. Bližší informace: 3

4 KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katalog Knihovny UP V katalogu Knihovny UP je možné vyhledávat a půjčovat si knihovní dokumenty ze všech knihoven, které jsou součástí Knihovny UP. Registrovaní uživatelé si také mohou přes webové rozhraní katalogu prodlužovat nebo rezervovat vypůjčené dokumenty. Prostřednictvím katalogu lze objednat i službu zasílání novinek z oboru, který má knihovna ve svém fondu (služba SDI = Selective Dissemination of Information). Uživatelé si mohou vybrat tematiku, která je zajímá, a každý měsíc jsou jim em dodávány informace o všech nových dokumentech knihovny odpovídající jejich odbornému zaměření. Přístup ke katalogu je možný z kteréhokoliv veřejně přístupného počítače v Knihovně UP nebo přes webové rozhraní odkudkoliv z internetu. Přístup do katalogu Knihovny UP: Knihovna UP poskytuje služby absenční a prezenční výpůjční služby rezervace a prolongace knihovních dokumentů meziknihovní výpůjční služby bibliograficko-informační služby rešeršní služby školicí a vzdělávací akce kopírování a tisk na samoobslužných kopírkách Všechny služby poskytované uživatelům z řad akademické obce i veřejnosti podléhají Knihovnímu řádu UP. Na placené služby se vztahuje Ceník poplatků a placených služeb Knihovny UP. Elektronické informační zdroje Knihovna UP je kontaktním místem pro vyjednávání celouniverzitních konsorciálních přístupů do elektronických informačních zdrojů, které akademická obec využívá k vědecko-výzkumné, pedagogické a studijní činnosti. Jedná se o on-line databáze licencovaných zdrojů bibliografických a faktografických záznamů, plných textů časopiseckých článků, knih, sborníků z odborných konferencí, výzkumných zpráv atd. Databáze mohou být dostupné z celé UP, nebo jen z některých fakult. Licence může být omezena na počet uživatelů, kteří pracují současně v danou chvíli. Přehled a bližší informace: 4

5 Publikační činnost pracovníků UP Knihovna UP spravuje osobní bibliografickou databázi (OBD), která prezentuje publikační aktivity pracovníků Univerzity Palackého. Databáze zahrnuje veškeré publikované materiály od r až do současnosti a je zrcadlem odborného vědeckého a pedagogického potenciálu pracovníků Univerzity Palackého. Bližší informace: KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 5

6 PALACKÝ UNIVERSITY LIBRARY Palacký University Library (UP Library) is a university-wide institution which provides supporting services for educational, research and teaching activities at the oldest university in Moravia. Their users are primarily students, teachers, researchers and other University employees who are provided with library and information services, books and periodicals both in hardcopy and electronic versions, as well as on-line bibliographic databases from all over the world. The UP library is open to the general public under the conditions outlined in the Palacký University Library Rules. University History The University in Olomouc was established in the second half of the 16 th century and has been a cultural and educational centre since its very beginning. When re-established in 1946, it was named after František Palacký, the famous Czech historian. At that time the University had four faculties. The number of faculties gradually increased and at present Palacký University consists of eight faculties: Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Faculty of Medicine and Dentistry, Philosophical Faculty, Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Physical Culture, Faculty of Law and Faculty of Health Sciences. More information at: UP Library Structure The UP Library was established in 1991 when the then independently operating faculty libraries merged and formed one organizational unit consisting of the Central Library, specialized libraries at faculties and the British Centre with a unified system of library rules and fees. The UP Library has developed centrally-directed systems of acquisitions, processing and providing new materials and electronic information resources as well as an integrated library information system in all its branches. The UP Library consists of the Central Library, specialized libraries at individual faculties and the British Centre. The library stock at faculty libraries focuses on subjects taught at a particular faculty. The Central Library stock is based mostly on literature transferred from the Philosophical Faculty and Faculty of Education and is regularly extended by fundamental literature for all subjects taught at Palacký University. All UP Library users have one electronic identification card which can also be used at the Olomouc Research Library. More information at: 6

7 7 PALACKÝ UNIVERSITY LIBRARY Catalogue The UP Library catalogue is used for searching and loaning library documents at branch libraries grouped under the UP Library. The registered users can use the catalogue in order to renew or reserve borrowed materials or activate the SDI (Selective Dissemination of Information) profile for automatic sending of information on new items in the library stock. Access to the catalogue is possible from any online public access computer within the UP Library or from any other point via Internet interface. Direct access to the UP Library catalogue is at: The UP Library provides the following services external and internal loans reservations of library stock materials inter-library loan services bibliographical searches research services training courses and lectures photocopying and printing of documents at self-service copiers All services are provided in accordance with the Library Rules to University staff as well as the general public. Fees are collected in accordance with the valid Palacký University Price List. Electronic Information Resources The UP Library is a contact point for establishing university-wide libraryconsortia access to the electronic information resources (EIR) used by the academic community for research, educational and study purposes. EIR consist of on-line databases of licensed sources of bibliographic entries, full-texts of journal articles or books, proceedings from conferences, research reports, etc. EIR may be accessed from either any computer within the UPONET university network or at selected faculties. Access may also be set to a limited number of concurrent users. More information on EIR is at: Works published by UP researchers UP Library administers the personal bibliographic database (OBD) which is comprised of works published by Palacký University scholars. The OBD database includes all materials issued from 1998 up to the present and provides a clear view of the research and pedagogic potential of Palacký University. More information at:

8 www: Biskupské nám Olomouc ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ZBROJNICE Otevírací doba Po Út St Čt Pá So V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: historie, lingvistika, teorie literatury, ekonomie, finance, filozofie, pedagogika, politika a politologie, psychologie, sociologie, žurnalistika, divadelní umění, muzikologie, filmové umění, výtvarné umění a výběrově studijní literatura z oborů: přírodní vědy, výpočetní technika, lékařství, právo, náboženství, tělesná kultura a sport překladové (jazykové) slovníky, všeobecné i speciální encyklopedie české a zahraniční časopisy denní tisk Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka rezervace knihovních dokumentů informace o vlastních výpůjčkách meziknihovní výpůjční služba (vč. mezinárodní) on-line přístup k elektronickým informačním zdrojům školení o elektronických informačních zdrojích individuální konzultace o dostupných databázích anonce o nových databázích exkurze knihovny (po domluvě) možnost přehrávání multimediálních zdrojů (CD, DVD) možnost síťového připojení notebooků (pevné i bezdrátové) Specifické služby knihovny centrální nákup knih a časopisů pro Knihovnu UP vyjednávání konsorciálních přístupů do elektronických informačních zdrojů správa katalogu Knihovny UP vývoj, údržba a správa informačního systému Knihovny UP 8

9 Knihovna je vybavena 410 studijních míst počítačová studovna samoobslužné kopírky s možností tisku počítač pro nevidomé skenery samoobslužné vypůjčovací zařízení (selfcheck) 20 videí odpočinková klubovna občerstvovací automaty Knihovna dále nabízí zkušební přístupy do nových databázových zdrojů populárně-vědecké a dokumentární filmy z festivalu Academia film Olomouc unikátní kolekce knih z pozůstalosti P. Tigrida a J. L. Fischera koutek aktuálních novinek z fondu knihovny interní dokumenty kateder FF UP pro semestrální výuku studentů výstavy prací studentů uměnovědných kateder UP Služby navíc Pro pedagogy, vědecké pracovníky a postgraduální studenty služba SDI zasílání bibliografických soupisů knihovních dokumentů z nových přírůstků rešerše z interních databází i on-line přístupových databází e-novinky (informace o nových oborových databázích podle individuálních požadavků) možnost vypůjčení prezenčních knih na jeden týden domů 9

10 www: Biskupské nám Olomouc CENTRAL LIBRARY ZBROJNICE Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Sat Library Stock history, linguistics, theory of literature, economics, finance, philosophy, pedagogy, politics and political science, psychology, sociology, journalism, dramatic art, musicology, film art, graphic art and a selection of literature on science, computer technology, medicine, law, theology, physical training and sport bilingual dictionaries, encyclopedias and special reference books Czech and international journals dailies Library Services free access to the loan stock external and internal loans reservations of library stock materials information on loans of a particular reader inter-library loans (including international loans) on-line access to electronic information resources electronic information resources training individual consultations on available databases advice on new databases short presentation about the library for groups of students (by appointment) multimedia players (CD, DVD) network connection for notebooks (cabled or wireless) Specific Library Services central purchasing of books and journals for the UP Library negotiations on consortium access into electronic information resources administration of the UP Library catalogue development, maintenance and administration of the UP Library information system 10

11 Library Equipment 410 reader s places computer rooms self-service copiers (printers) computer for sightless users scanners self-checking out system 20 video-players lounge refreshment vending machines Extra Offer trial access to the new database resources popular-science and documentary films from the Academia Film Olomouc festival unique collection of books inherited from P. Tigrid and J. L. Fischer new-stock corner internal documents produced by the departments of the Philosophical Faculty for teaching purposes exhibitions of work by UP art department students Extra Services For teachers, researchers and postgraduate students SDI (Selective Dissemination of Information) services bibliographic searches in internal databases or on-line external databases E-news (information on new subject databases in accordance with individual requirements) external loans of stock in internal-loan mode for one week 11

12 www: Křížkovského Olomouc KNIHOVNA BRITSKÉHO CENTRA Otevírací doba Po zavřeno Út St Čt Pá So V knihovně naleznete učebnice angličtiny různých typů pro všechny jazykové úrovně, materiály ke Cambridgeským zkouškám, metodické příručky pro učitele angličtiny, zjednodušenou četbu s nahrávkami na CD nebo na audiokazetách, klasickou a moderní beletrii (na CD nebo na audiokazetách), gramatiky a slovníky, jazykové testy s klíči, reálie Velké Británie (encyklopedie, DVD, videokazety), dvojjazyčné čtení, kurzy angličtiny na DVD nebo videokazetách, filmy (většinou s anglickými titulky), hudbu na CD, britské časopisy Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka knihovnické a informační služby metodické služby pro zájemce o studium a výuku angličtiny přednášky, semináře, besedy, soutěže exkurze (po telefonické domluvě) Knihovna je vybavena 6 PC s DVD přehrávačem a připojením na internet 2 magnetofony s CD přehrávačem 2 videa satelitní TV síťová tiskárna samoobslužná digitální kopírka Knihovna dále nabízí Cambridgeské zkoušky z angličtiny (ve spolupráci s British Council) čtenářský klub a autorská čtení (ve spolupráci s British Council) metodické semináře pro učitele angličtiny 12

13 Opening Hours Mon closed Tue Wed Thu Fri Sat Library Stock English course books of various types and levels, materials for Cambridge Exams, methodology and ELT literature, fiction, readers and talking books (on tapes or CDs), language courses on DVD or videotapes, dictionaries and grammars, language tests with keys, feature films on DVDs, British Studies (encyclopedias, DVD, videocassettes), bilingual books, British periodicals Library Services external and internal loans advisory services for English language students and teachers lectures, seminars, workshops, competitions short presentation about the library for groups of students (by appointment) BRITISH CENTRE LIBRARY 6 computers with Internet access 2 DVD players, CD players 2 video-players satellite TV network printer self-service copier Library Equipment Extra Offer organization of Cambridge Exams (in cooperation with the British Council) readers club (in cooperation with the British Council) methodology seminars for teachers of English 13

14 www: Univerzitní Olomouc KNIHOVNA CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY Otevírací doba Po Út St Čt Pá So* * podle konzultací dálkového studia 2 měsíčně V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: teologie, biblistika, filozofie a liturgika a rozsáhlý fond hraničních oborů: historie, sociologie, právo, psychologie, pedagogika, umění apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka bibliograficko-informační služby individuální konzultace o dostupných databázích možnost přehrávání multimediálních zdrojů (CD, DVD) možnost síťového připojení notebooků (pevné i bezdrátové) vstupní školení pro 1. ročníky CMTF UP exkurze knihovny Knihovna je vybavena 27 studijních míst 9 míst s PC a možností vyhledávání v katalogu Knihovny UP a s přístupem na internet 2 multimediální pracoviště s TV a videem skener samoobslužná kopírka s možností tisku Knihovna dále nabízí unikátní kolekce knih Patrologia latina a Patrologia graeca (pouze prezenční výpůjčka) možnost nákupu vybraných publikací z produkce Vydavatelství UP 14

15 theology, biblical theology, philosophy and liturgy, large collection of interdisciplinary literature: history, sociology, law, psychology, pedagogy, arts, etc. Library Services free access to the library stock external and internal loans bibliographical information services individual consultations on available databases media players for multimedia resources (CD, DVD) network connections for notebooks (cabled or wireless) introductory training for first-year students of CMFT short presentations about the library for groups of students (by appointment) Library Equipment 27 reader s places 9 workplaces with access to Internet and the UP Library catalogue 2 multimedia workplaces with TV and video-player scanner self-service copier and network printer Extra Offer unique collections of books Patrologia Latina and Patrologia Graeca (only internal loans) sales of selected books issued by Palacký University Press Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Sat* * bi-monthly consultations for distance-learning students Library Stock LIBRARY OF THE STS CYRIL AND METHODIUS FACULTY OF THEOLOGY 15

16 www: tř. Míru Olomouc KNIHOVNA FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: tělesná výchova a sport, rehabilitace, fyzioterapie, rekreologie, management sportu a trenérství apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka bibliografické a konzultační služby rešerše meziknihovní výpůjční služba Knihovna je vybavena 54 studijních míst 12 počítačů s připojením k internetu samoobslužná kopírka 2 videa Knihovna dále nabízí kolekce kvalifikačních prací obhájených na FTK UP s možností prezenční výpůjčky 16

17 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Library Stock physical training and sport, rehabilitation, physiotherapy, sports management and coaching, recreology etc. Library Services free access to the library stock external and internal loans bibliographical and advisory services bibliographic searches inter-library loans 54 reader s places 12 computers with connection to Internet self-service copier 2 video-players Library Equipment Extra Offer collection of theses defended at the Faculty of Physical Culture for external loan LIBRARY OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE 17

18 www: Hněvotínská Olomouc KNIHOVNA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: ošetřovatelství, dlouhodobá péče, porodní asistence, fyzioterapie, radiologie, management zdravotnictví, sociologie, psychologie, pedagogika Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka knihovnicko-informační služby rešerše poradenská činnost při práci s publikační databází OBD kurzy o vybraných elektronických informačních zdrojích konzultace a semináře ke zpracování literatury do závěrečných prací úvodní kurzy pro 1. ročníky FZV UP meziknihovní výpůjční služba Kurzy, semináře a školení probíhají v počítačové učebně FZV UP Knihovna je vybavena 10 studijních míst 2 počítače s připojením na internet samoobslužná kopírka s možností tisku skener TV a video Knihovna dále nabízí specializovanou kolekci literatury: teorie deficitu sebepéče (D.E.OREM) v angličtině a němčině konceptuální modely v ošetřovatelství Pflegemodelle (J. Fowcett) v němčině odbornou literaturu pro nelékařské zdravotnické obory v angličtině z projektu AIHA (USA) ojedinělé edukační materiály studentů nelékařských zdravotnických oborů 18

19 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Library Stock nursing, long-term care, midwifery, physiotherapy, radiology, health care management, sociology, psychology, pedagogy external and internal loans library-information services bibliographic searches advisory services for work with the OBD database courses on selected electronic information resources consultations and seminars on literature used in theses introductory courses for first-year students of the faculty inter-library loans Library Services Courses, seminars and training take place in the computer classroom of the Faculty of Health Sciences. LIBRARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES Library Equipment 10 reader s places 2 PC with Internet connection self-service copier and network printer scanner TV and video-player Extra Offer specialized collection on Self-Care Deficit Nursing Theory in English and German conceptual models in nursing (J. Fowcett s Pflegemodelle) in German literature for non-medical health-care subjects in English from the AIHA Project unique educational materials produced by students of non-medical health-care disciplines 19

20 (časopisecká studovna / Periodicals Room) (půjčovna / Lending Room) (Šantavého sál / Šantavý Hall) www: Hněvotínská Olomouc KNIHOVNA LÉKAŘSKÉ FAKULTY Otevírací doba Časopisecká studovna Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete Půjčovna Po Út St Čt Pá Moresovo centrum (počítače) otevřeno 24 hodin denně studijní literaturu z oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství a zdravotnictví (fond knihovny je zastoupen učebnicemi, monografiemi, tištěnými i elektronickými kolekcemi časopisů, plnotextovými a znalostními databázemi) Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka bibliograficko-informační služby meziknihovní výpůjční služba konzultace a školení k dostupným databázím vyhledávání plnotextových dokumentů na základě citací rešerše z interních databází i on-line přístupových databází Šantavého sál počítače, prezenční studium učebnic Po Út St Čt Pá Knihovna je vybavena 49 studijních míst 108 míst s PC s připojením na internet počítačové centrum s nepřetržitým provozem časopisecká studovna 2 samoobslužné kopírky s možností síťového tisku 3 dataprojektory pro interaktivní výuku skenery Knihovna dále nabízí vzdělávací kurzy k metodice získávání biomedicínských informací informační podporu výuky v rámci kurikula všeobecného i zubního lékařství bibliometrické analýzy vč. zpracování citačního indexu (SCI) e-learningové opory k výukovým modulům informační zabezpečení studentské vědecké činnosti kurzy v rámci doktorských studijních programů informační pomoc u grantových projektů 20

21 Opening Hours Periodicals Room Mon Lending Room Mon Šantavý Hall* Mon Tue Tue Tue Wed Thu Wed Thu Wed Thu Fri Fri Fri Mores Centre (computers) open 24 hours * computers, internal loans Library Stock general medicine, dentistry, health care services, alternative medicine, health care economics and management, veterinary medicine (in the form of textbooks, monographs, collections of printed or electronic journals, full-text databases and knowledge databases) external and internal loans Library Services bibliographical information services inter-library loans consultations and training on available databases searching for full-text documents as per quotations bibliographic searches in internal databases or on-line external databases 49 reader s places 108 workplaces with computers with Internet connection computer centre open 24 hours periodicals room 2 self-service copiers and network printers 3 data projectors for interactive lessons scanners training courses on the methodology of biomedical data mining information support for the teaching process within the curricula of general medicine and dentistry bibliometric analysis including quotation index (SCI) e-learning support for educational modules information assistance for student research courses within the doctoral study programmes information assistance for grant projects Library Equipment Extra Offer LIBRARY OF THE FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY 21

22 www: Žižkovo náměstí Olomouc STUDOVNA PEDAGOGICKÉ FAKULTY Otevírací doba studovny Po Út St Čt Pá Ve studovně naleznete studijní literaturu z oborů: teorie a výchova vzdělávání, didaktika, pedagogika, organizace a řízení školství, předškolní výchova, speciální pedagogika, andragogika, výchovné systémy, výtvarná a hudební výchova apod. časopisy zaměřené na studijní obory PdF UP denní tisk Služby studovny prezenční výpůjčka poradní služba k vyhledávání dokumentů z katalogu Knihovny UP Studovna je vybavena 20 studijních míst 16 míst s PC a přístupem na internet samoobslužná kopírka tiskárna 22

23 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Study Centre Stock educational theories, teaching methods, pedagogy, education system organization and management, pre-school education, special pedagogy, andragogy, educational systems, visual-art and musical education, etc. journals related to subjects at the Faculty of Education dailies Study Centre Services internal loans advisory service on the UP Library catalogue searching Study Centre Equipment 20 reader s places 16 workplaces with computer and Internet access self-service copier network printer STUDY CENTRE OF THE FACULTY OF EDUCATION 23

24 www: tř. 17. listopadu Olomouc KNIHOVNA PRÁVNICKÉ FAKULTY Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: právo a výběrově z politologie, ekonomie, filozofie, historie, sociologie apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka rezervace knihovních dokumentů informační a referenční služby přístup k oborovým elektronickým informačním zdrojům školení o dostupných databázích úvodní kurzy pro 1. ročníky PF UP možnost připojení notebooků k WiFi Knihovna je vybavena 44 studijních míst 10 míst s PC s připojením na internet 2 samoobslužné kopírky s možností tisku Knihovna dále nabízí kolekci diplomových prací studentů PF UP (prezenční výpůjčka) sbírky zákonů, parlamentní tisky EVROPSKÉ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO je součástí Knihovny Právnické fakulty otevírací doba je totožná s otevírací dobou Knihovny PF UP fond EDS: publikace, které vydává Evropská unie a Rada Evropy 24

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc, duben 2014

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP. Výroční zpráva za rok 2013. Olomouc, duben 2014 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KNIHOVNA UP Výroční zpráva za rok 2013 1 Olomouc, duben 2014 Zpráva o činnosti Knihovny UP 2013 Knihovna Univerzity Palackého (dále KUP) je centrální knihovnou Univerzity

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT

*** 2. Pobyty obsazované konkursem - konkurs vyhlašuje MŠMT, organizačně je zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT JIHOČES KÁ UNIVERZITA V ČES KÝCH BUDĚJOVICÍCH ADRESÁŘ DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ VYUŽITELNÝCH K FINANCOVÁNÍ MOBILIT A VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LEDEN 2002 REKTORÁT

Více

české věznice czech prisons

české věznice czech prisons Vězeňská služba České republiky, Praha 2008 české věznice czech prisons Genmjr. PhDr. Luděk Kula Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová edice knihy České věznice, představující nejen

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V. Organization for Aid to Refugees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 THE ANNUAL REPORT V Organization for Aid to Refugees Vážení čtenáři, rok 2004 byl pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům velmi zajímavým a na události bohatým rokem,

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

Základní skola a Praktická skola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Výrocní zpráva 2014. Annual report 2014 Primary School and Practical School SVÍTÁNÍ, P. B.O.

Základní skola a Praktická skola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Výrocní zpráva 2014. Annual report 2014 Primary School and Practical School SVÍTÁNÍ, P. B.O. Základní skola a Praktická skola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Výrocní zpráva 2014 Annual report 2014 Primary School and Practical School SVÍTÁNÍ, P. B.O. Content: Characteristics... 4 Mission... 4 Founder... 4 History...

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více