LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBRARY STRUCTURE. Palacký University Library. Central Library Zbrojnice. British Centre Library"

Transkript

1 1 LIBRARY STRUCTURE Central Library Zbrojnice British Centre Library Library of the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Library of the Faculty of Physical Culture Library of the Faculty of Health Sciences Library of the Faculty of Medicine and Dentistry Study Centre of the Faculty of Education Library of the Faculty of Law Library of the Faculty of Science Olomouc Eurocentre Palacký University Library Biskupské nám. 1, Olomouc www: Křížkovského 14, Olomouc www: Univerzitní 22, Olomouc www: tř. Míru 115, Olomouc www: Hněvotínská 3, Olomouc www: Hněvotínská 3, Olomouc www: Žižkovo náměstí 5, Olomouc www: tř. 17. listopadu 6, Olomouc www: tř. 17. listopadu 12, Olomouc www: Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice Biskupské nám. 1, Olomouc www:

2

3 Knihovna Univerzity Palackého je celouniverzitním pracovištěm, které vytváří zázemí pro vzdělávací, vědecko- -výzkumné a pedagogické aktivity nejstarší moravské univerzity Univerzity Palackého v Olomouci. Jejími uživateli jsou zejména studenti, učitelé, vědečtí pracovníci a zaměstnanci univerzity, kteří mají k dispozici knihovnické a informační služby, knihy a časopisy nejen v klasické tištěné podobě, ale i v podobě elektronické, dále pak bibliografické databáze z celého světa v režimu on-line. Veřejnosti je knihovna přístupná za podmínek stanovených Knihovním řádem Univerzity Palackého. Historický vývoj univerzity Olomoucká univerzita byla založena ve druhé polovině 16. století a již od svého vzniku patřila k významným centrům vzdělanosti. V roce 1946, kdy byla univerzita obnovena pod jménem českého historika Františka Palackého, měla čtyři fakulty. Postupem let přibyly fakulty další a dnes mají studenti možnost získat vzdělání na Cyrilometodějské teologické fakultě, na Fakultě tělesné kultury, na Filozofické fakultě, na Lékařské fakultě, na Pedagogické fakultě, na Právnické fakultě, na Přírodovědecké fakultě a nejnověji i na Fakultě zdravotnických věd. Bližší informace: Struktura Knihovny UP Knihovna UP vznikla v roce 1991 a jejím základem se staly do té doby samostatně fungující fakultní knihovny. Spojením knihoven vznikl organizačně provázaný celek, který má společný koordinovaný informační systém, centrální akvizici, centrální zpracování všech knihovních dokumentů, společné celouniverzitní elektronické informační zdroje, jednotný výpůjční řád a jednotný Ceník poplatků a placených služeb. KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Součástí Knihovny UP je ústřední knihovna, oborově specializované knihovny na fakultách a knihovna Britského centra. Knihovní fond jednotlivých fakultních knihoven je v převážné míře oborově specializován. Základem fondu ústřední knihovny se v plném rozsahu staly knihovní dokumenty přemístěné z Filozofické a Pedagogické fakulty. Vzhledem k tomu, že ústřední knihovna plní současně roli centrální knihovny, je knihovní fond doplňován i o základní studijní literaturu všech oborů vyučovaných na Univerzitě Palackého. Uživatelé Knihovny UP vlastní rovněž jeden čtenářský průkaz, který umožňuje využívat i služeb Vědecké knihovny v Olomouci. Bližší informace: 3

4 KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katalog Knihovny UP V katalogu Knihovny UP je možné vyhledávat a půjčovat si knihovní dokumenty ze všech knihoven, které jsou součástí Knihovny UP. Registrovaní uživatelé si také mohou přes webové rozhraní katalogu prodlužovat nebo rezervovat vypůjčené dokumenty. Prostřednictvím katalogu lze objednat i službu zasílání novinek z oboru, který má knihovna ve svém fondu (služba SDI = Selective Dissemination of Information). Uživatelé si mohou vybrat tematiku, která je zajímá, a každý měsíc jsou jim em dodávány informace o všech nových dokumentech knihovny odpovídající jejich odbornému zaměření. Přístup ke katalogu je možný z kteréhokoliv veřejně přístupného počítače v Knihovně UP nebo přes webové rozhraní odkudkoliv z internetu. Přístup do katalogu Knihovny UP: Knihovna UP poskytuje služby absenční a prezenční výpůjční služby rezervace a prolongace knihovních dokumentů meziknihovní výpůjční služby bibliograficko-informační služby rešeršní služby školicí a vzdělávací akce kopírování a tisk na samoobslužných kopírkách Všechny služby poskytované uživatelům z řad akademické obce i veřejnosti podléhají Knihovnímu řádu UP. Na placené služby se vztahuje Ceník poplatků a placených služeb Knihovny UP. Elektronické informační zdroje Knihovna UP je kontaktním místem pro vyjednávání celouniverzitních konsorciálních přístupů do elektronických informačních zdrojů, které akademická obec využívá k vědecko-výzkumné, pedagogické a studijní činnosti. Jedná se o on-line databáze licencovaných zdrojů bibliografických a faktografických záznamů, plných textů časopiseckých článků, knih, sborníků z odborných konferencí, výzkumných zpráv atd. Databáze mohou být dostupné z celé UP, nebo jen z některých fakult. Licence může být omezena na počet uživatelů, kteří pracují současně v danou chvíli. Přehled a bližší informace: 4

5 Publikační činnost pracovníků UP Knihovna UP spravuje osobní bibliografickou databázi (OBD), která prezentuje publikační aktivity pracovníků Univerzity Palackého. Databáze zahrnuje veškeré publikované materiály od r až do současnosti a je zrcadlem odborného vědeckého a pedagogického potenciálu pracovníků Univerzity Palackého. Bližší informace: KNIHOVNA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 5

6 PALACKÝ UNIVERSITY LIBRARY Palacký University Library (UP Library) is a university-wide institution which provides supporting services for educational, research and teaching activities at the oldest university in Moravia. Their users are primarily students, teachers, researchers and other University employees who are provided with library and information services, books and periodicals both in hardcopy and electronic versions, as well as on-line bibliographic databases from all over the world. The UP library is open to the general public under the conditions outlined in the Palacký University Library Rules. University History The University in Olomouc was established in the second half of the 16 th century and has been a cultural and educational centre since its very beginning. When re-established in 1946, it was named after František Palacký, the famous Czech historian. At that time the University had four faculties. The number of faculties gradually increased and at present Palacký University consists of eight faculties: Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Faculty of Medicine and Dentistry, Philosophical Faculty, Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Physical Culture, Faculty of Law and Faculty of Health Sciences. More information at: UP Library Structure The UP Library was established in 1991 when the then independently operating faculty libraries merged and formed one organizational unit consisting of the Central Library, specialized libraries at faculties and the British Centre with a unified system of library rules and fees. The UP Library has developed centrally-directed systems of acquisitions, processing and providing new materials and electronic information resources as well as an integrated library information system in all its branches. The UP Library consists of the Central Library, specialized libraries at individual faculties and the British Centre. The library stock at faculty libraries focuses on subjects taught at a particular faculty. The Central Library stock is based mostly on literature transferred from the Philosophical Faculty and Faculty of Education and is regularly extended by fundamental literature for all subjects taught at Palacký University. All UP Library users have one electronic identification card which can also be used at the Olomouc Research Library. More information at: 6

7 7 PALACKÝ UNIVERSITY LIBRARY Catalogue The UP Library catalogue is used for searching and loaning library documents at branch libraries grouped under the UP Library. The registered users can use the catalogue in order to renew or reserve borrowed materials or activate the SDI (Selective Dissemination of Information) profile for automatic sending of information on new items in the library stock. Access to the catalogue is possible from any online public access computer within the UP Library or from any other point via Internet interface. Direct access to the UP Library catalogue is at: The UP Library provides the following services external and internal loans reservations of library stock materials inter-library loan services bibliographical searches research services training courses and lectures photocopying and printing of documents at self-service copiers All services are provided in accordance with the Library Rules to University staff as well as the general public. Fees are collected in accordance with the valid Palacký University Price List. Electronic Information Resources The UP Library is a contact point for establishing university-wide libraryconsortia access to the electronic information resources (EIR) used by the academic community for research, educational and study purposes. EIR consist of on-line databases of licensed sources of bibliographic entries, full-texts of journal articles or books, proceedings from conferences, research reports, etc. EIR may be accessed from either any computer within the UPONET university network or at selected faculties. Access may also be set to a limited number of concurrent users. More information on EIR is at: Works published by UP researchers UP Library administers the personal bibliographic database (OBD) which is comprised of works published by Palacký University scholars. The OBD database includes all materials issued from 1998 up to the present and provides a clear view of the research and pedagogic potential of Palacký University. More information at:

8 www: Biskupské nám Olomouc ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ZBROJNICE Otevírací doba Po Út St Čt Pá So V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: historie, lingvistika, teorie literatury, ekonomie, finance, filozofie, pedagogika, politika a politologie, psychologie, sociologie, žurnalistika, divadelní umění, muzikologie, filmové umění, výtvarné umění a výběrově studijní literatura z oborů: přírodní vědy, výpočetní technika, lékařství, právo, náboženství, tělesná kultura a sport překladové (jazykové) slovníky, všeobecné i speciální encyklopedie české a zahraniční časopisy denní tisk Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka rezervace knihovních dokumentů informace o vlastních výpůjčkách meziknihovní výpůjční služba (vč. mezinárodní) on-line přístup k elektronickým informačním zdrojům školení o elektronických informačních zdrojích individuální konzultace o dostupných databázích anonce o nových databázích exkurze knihovny (po domluvě) možnost přehrávání multimediálních zdrojů (CD, DVD) možnost síťového připojení notebooků (pevné i bezdrátové) Specifické služby knihovny centrální nákup knih a časopisů pro Knihovnu UP vyjednávání konsorciálních přístupů do elektronických informačních zdrojů správa katalogu Knihovny UP vývoj, údržba a správa informačního systému Knihovny UP 8

9 Knihovna je vybavena 410 studijních míst počítačová studovna samoobslužné kopírky s možností tisku počítač pro nevidomé skenery samoobslužné vypůjčovací zařízení (selfcheck) 20 videí odpočinková klubovna občerstvovací automaty Knihovna dále nabízí zkušební přístupy do nových databázových zdrojů populárně-vědecké a dokumentární filmy z festivalu Academia film Olomouc unikátní kolekce knih z pozůstalosti P. Tigrida a J. L. Fischera koutek aktuálních novinek z fondu knihovny interní dokumenty kateder FF UP pro semestrální výuku studentů výstavy prací studentů uměnovědných kateder UP Služby navíc Pro pedagogy, vědecké pracovníky a postgraduální studenty služba SDI zasílání bibliografických soupisů knihovních dokumentů z nových přírůstků rešerše z interních databází i on-line přístupových databází e-novinky (informace o nových oborových databázích podle individuálních požadavků) možnost vypůjčení prezenčních knih na jeden týden domů 9

10 www: Biskupské nám Olomouc CENTRAL LIBRARY ZBROJNICE Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Sat Library Stock history, linguistics, theory of literature, economics, finance, philosophy, pedagogy, politics and political science, psychology, sociology, journalism, dramatic art, musicology, film art, graphic art and a selection of literature on science, computer technology, medicine, law, theology, physical training and sport bilingual dictionaries, encyclopedias and special reference books Czech and international journals dailies Library Services free access to the loan stock external and internal loans reservations of library stock materials information on loans of a particular reader inter-library loans (including international loans) on-line access to electronic information resources electronic information resources training individual consultations on available databases advice on new databases short presentation about the library for groups of students (by appointment) multimedia players (CD, DVD) network connection for notebooks (cabled or wireless) Specific Library Services central purchasing of books and journals for the UP Library negotiations on consortium access into electronic information resources administration of the UP Library catalogue development, maintenance and administration of the UP Library information system 10

11 Library Equipment 410 reader s places computer rooms self-service copiers (printers) computer for sightless users scanners self-checking out system 20 video-players lounge refreshment vending machines Extra Offer trial access to the new database resources popular-science and documentary films from the Academia Film Olomouc festival unique collection of books inherited from P. Tigrid and J. L. Fischer new-stock corner internal documents produced by the departments of the Philosophical Faculty for teaching purposes exhibitions of work by UP art department students Extra Services For teachers, researchers and postgraduate students SDI (Selective Dissemination of Information) services bibliographic searches in internal databases or on-line external databases E-news (information on new subject databases in accordance with individual requirements) external loans of stock in internal-loan mode for one week 11

12 www: Křížkovského Olomouc KNIHOVNA BRITSKÉHO CENTRA Otevírací doba Po zavřeno Út St Čt Pá So V knihovně naleznete učebnice angličtiny různých typů pro všechny jazykové úrovně, materiály ke Cambridgeským zkouškám, metodické příručky pro učitele angličtiny, zjednodušenou četbu s nahrávkami na CD nebo na audiokazetách, klasickou a moderní beletrii (na CD nebo na audiokazetách), gramatiky a slovníky, jazykové testy s klíči, reálie Velké Británie (encyklopedie, DVD, videokazety), dvojjazyčné čtení, kurzy angličtiny na DVD nebo videokazetách, filmy (většinou s anglickými titulky), hudbu na CD, britské časopisy Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka knihovnické a informační služby metodické služby pro zájemce o studium a výuku angličtiny přednášky, semináře, besedy, soutěže exkurze (po telefonické domluvě) Knihovna je vybavena 6 PC s DVD přehrávačem a připojením na internet 2 magnetofony s CD přehrávačem 2 videa satelitní TV síťová tiskárna samoobslužná digitální kopírka Knihovna dále nabízí Cambridgeské zkoušky z angličtiny (ve spolupráci s British Council) čtenářský klub a autorská čtení (ve spolupráci s British Council) metodické semináře pro učitele angličtiny 12

13 Opening Hours Mon closed Tue Wed Thu Fri Sat Library Stock English course books of various types and levels, materials for Cambridge Exams, methodology and ELT literature, fiction, readers and talking books (on tapes or CDs), language courses on DVD or videotapes, dictionaries and grammars, language tests with keys, feature films on DVDs, British Studies (encyclopedias, DVD, videocassettes), bilingual books, British periodicals Library Services external and internal loans advisory services for English language students and teachers lectures, seminars, workshops, competitions short presentation about the library for groups of students (by appointment) BRITISH CENTRE LIBRARY 6 computers with Internet access 2 DVD players, CD players 2 video-players satellite TV network printer self-service copier Library Equipment Extra Offer organization of Cambridge Exams (in cooperation with the British Council) readers club (in cooperation with the British Council) methodology seminars for teachers of English 13

14 www: Univerzitní Olomouc KNIHOVNA CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY Otevírací doba Po Út St Čt Pá So* * podle konzultací dálkového studia 2 měsíčně V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: teologie, biblistika, filozofie a liturgika a rozsáhlý fond hraničních oborů: historie, sociologie, právo, psychologie, pedagogika, umění apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka bibliograficko-informační služby individuální konzultace o dostupných databázích možnost přehrávání multimediálních zdrojů (CD, DVD) možnost síťového připojení notebooků (pevné i bezdrátové) vstupní školení pro 1. ročníky CMTF UP exkurze knihovny Knihovna je vybavena 27 studijních míst 9 míst s PC a možností vyhledávání v katalogu Knihovny UP a s přístupem na internet 2 multimediální pracoviště s TV a videem skener samoobslužná kopírka s možností tisku Knihovna dále nabízí unikátní kolekce knih Patrologia latina a Patrologia graeca (pouze prezenční výpůjčka) možnost nákupu vybraných publikací z produkce Vydavatelství UP 14

15 theology, biblical theology, philosophy and liturgy, large collection of interdisciplinary literature: history, sociology, law, psychology, pedagogy, arts, etc. Library Services free access to the library stock external and internal loans bibliographical information services individual consultations on available databases media players for multimedia resources (CD, DVD) network connections for notebooks (cabled or wireless) introductory training for first-year students of CMFT short presentations about the library for groups of students (by appointment) Library Equipment 27 reader s places 9 workplaces with access to Internet and the UP Library catalogue 2 multimedia workplaces with TV and video-player scanner self-service copier and network printer Extra Offer unique collections of books Patrologia Latina and Patrologia Graeca (only internal loans) sales of selected books issued by Palacký University Press Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Sat* * bi-monthly consultations for distance-learning students Library Stock LIBRARY OF THE STS CYRIL AND METHODIUS FACULTY OF THEOLOGY 15

16 www: tř. Míru Olomouc KNIHOVNA FAKULTY TĚLESNÉ KULTURY Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: tělesná výchova a sport, rehabilitace, fyzioterapie, rekreologie, management sportu a trenérství apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka bibliografické a konzultační služby rešerše meziknihovní výpůjční služba Knihovna je vybavena 54 studijních míst 12 počítačů s připojením k internetu samoobslužná kopírka 2 videa Knihovna dále nabízí kolekce kvalifikačních prací obhájených na FTK UP s možností prezenční výpůjčky 16

17 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Library Stock physical training and sport, rehabilitation, physiotherapy, sports management and coaching, recreology etc. Library Services free access to the library stock external and internal loans bibliographical and advisory services bibliographic searches inter-library loans 54 reader s places 12 computers with connection to Internet self-service copier 2 video-players Library Equipment Extra Offer collection of theses defended at the Faculty of Physical Culture for external loan LIBRARY OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE 17

18 www: Hněvotínská Olomouc KNIHOVNA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: ošetřovatelství, dlouhodobá péče, porodní asistence, fyzioterapie, radiologie, management zdravotnictví, sociologie, psychologie, pedagogika Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka knihovnicko-informační služby rešerše poradenská činnost při práci s publikační databází OBD kurzy o vybraných elektronických informačních zdrojích konzultace a semináře ke zpracování literatury do závěrečných prací úvodní kurzy pro 1. ročníky FZV UP meziknihovní výpůjční služba Kurzy, semináře a školení probíhají v počítačové učebně FZV UP Knihovna je vybavena 10 studijních míst 2 počítače s připojením na internet samoobslužná kopírka s možností tisku skener TV a video Knihovna dále nabízí specializovanou kolekci literatury: teorie deficitu sebepéče (D.E.OREM) v angličtině a němčině konceptuální modely v ošetřovatelství Pflegemodelle (J. Fowcett) v němčině odbornou literaturu pro nelékařské zdravotnické obory v angličtině z projektu AIHA (USA) ojedinělé edukační materiály studentů nelékařských zdravotnických oborů 18

19 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Library Stock nursing, long-term care, midwifery, physiotherapy, radiology, health care management, sociology, psychology, pedagogy external and internal loans library-information services bibliographic searches advisory services for work with the OBD database courses on selected electronic information resources consultations and seminars on literature used in theses introductory courses for first-year students of the faculty inter-library loans Library Services Courses, seminars and training take place in the computer classroom of the Faculty of Health Sciences. LIBRARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES Library Equipment 10 reader s places 2 PC with Internet connection self-service copier and network printer scanner TV and video-player Extra Offer specialized collection on Self-Care Deficit Nursing Theory in English and German conceptual models in nursing (J. Fowcett s Pflegemodelle) in German literature for non-medical health-care subjects in English from the AIHA Project unique educational materials produced by students of non-medical health-care disciplines 19

20 (časopisecká studovna / Periodicals Room) (půjčovna / Lending Room) (Šantavého sál / Šantavý Hall) www: Hněvotínská Olomouc KNIHOVNA LÉKAŘSKÉ FAKULTY Otevírací doba Časopisecká studovna Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete Půjčovna Po Út St Čt Pá Moresovo centrum (počítače) otevřeno 24 hodin denně studijní literaturu z oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství a zdravotnictví (fond knihovny je zastoupen učebnicemi, monografiemi, tištěnými i elektronickými kolekcemi časopisů, plnotextovými a znalostními databázemi) Služby knihovny absenční a prezenční výpůjčka bibliograficko-informační služby meziknihovní výpůjční služba konzultace a školení k dostupným databázím vyhledávání plnotextových dokumentů na základě citací rešerše z interních databází i on-line přístupových databází Šantavého sál počítače, prezenční studium učebnic Po Út St Čt Pá Knihovna je vybavena 49 studijních míst 108 míst s PC s připojením na internet počítačové centrum s nepřetržitým provozem časopisecká studovna 2 samoobslužné kopírky s možností síťového tisku 3 dataprojektory pro interaktivní výuku skenery Knihovna dále nabízí vzdělávací kurzy k metodice získávání biomedicínských informací informační podporu výuky v rámci kurikula všeobecného i zubního lékařství bibliometrické analýzy vč. zpracování citačního indexu (SCI) e-learningové opory k výukovým modulům informační zabezpečení studentské vědecké činnosti kurzy v rámci doktorských studijních programů informační pomoc u grantových projektů 20

21 Opening Hours Periodicals Room Mon Lending Room Mon Šantavý Hall* Mon Tue Tue Tue Wed Thu Wed Thu Wed Thu Fri Fri Fri Mores Centre (computers) open 24 hours * computers, internal loans Library Stock general medicine, dentistry, health care services, alternative medicine, health care economics and management, veterinary medicine (in the form of textbooks, monographs, collections of printed or electronic journals, full-text databases and knowledge databases) external and internal loans Library Services bibliographical information services inter-library loans consultations and training on available databases searching for full-text documents as per quotations bibliographic searches in internal databases or on-line external databases 49 reader s places 108 workplaces with computers with Internet connection computer centre open 24 hours periodicals room 2 self-service copiers and network printers 3 data projectors for interactive lessons scanners training courses on the methodology of biomedical data mining information support for the teaching process within the curricula of general medicine and dentistry bibliometric analysis including quotation index (SCI) e-learning support for educational modules information assistance for student research courses within the doctoral study programmes information assistance for grant projects Library Equipment Extra Offer LIBRARY OF THE FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY 21

22 www: Žižkovo náměstí Olomouc STUDOVNA PEDAGOGICKÉ FAKULTY Otevírací doba studovny Po Út St Čt Pá Ve studovně naleznete studijní literaturu z oborů: teorie a výchova vzdělávání, didaktika, pedagogika, organizace a řízení školství, předškolní výchova, speciální pedagogika, andragogika, výchovné systémy, výtvarná a hudební výchova apod. časopisy zaměřené na studijní obory PdF UP denní tisk Služby studovny prezenční výpůjčka poradní služba k vyhledávání dokumentů z katalogu Knihovny UP Studovna je vybavena 20 studijních míst 16 míst s PC a přístupem na internet samoobslužná kopírka tiskárna 22

23 Opening Hours Mon Tue Wed Thu Fri Study Centre Stock educational theories, teaching methods, pedagogy, education system organization and management, pre-school education, special pedagogy, andragogy, educational systems, visual-art and musical education, etc. journals related to subjects at the Faculty of Education dailies Study Centre Services internal loans advisory service on the UP Library catalogue searching Study Centre Equipment 20 reader s places 16 workplaces with computer and Internet access self-service copier network printer STUDY CENTRE OF THE FACULTY OF EDUCATION 23

24 www: tř. 17. listopadu Olomouc KNIHOVNA PRÁVNICKÉ FAKULTY Otevírací doba Po Út St Čt Pá V knihovně naleznete studijní literaturu z oborů: právo a výběrově z politologie, ekonomie, filozofie, historie, sociologie apod. Služby knihovny volný přístup ke knihovnímu fondu absenční a prezenční výpůjčka rezervace knihovních dokumentů informační a referenční služby přístup k oborovým elektronickým informačním zdrojům školení o dostupných databázích úvodní kurzy pro 1. ročníky PF UP možnost připojení notebooků k WiFi Knihovna je vybavena 44 studijních míst 10 míst s PC s připojením na internet 2 samoobslužné kopírky s možností tisku Knihovna dále nabízí kolekci diplomových prací studentů PF UP (prezenční výpůjčka) sbírky zákonů, parlamentní tisky EVROPSKÉ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO je součástí Knihovny Právnické fakulty otevírací doba je totožná s otevírací dobou Knihovny PF UP fond EDS: publikace, které vydává Evropská unie a Rada Evropy 24

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc Zdroje biomedicínských informací a vyhledávání důkazů Jarmila Potomková Informační centrum LF UP a FN Olomouc Vladimír Mihál Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Seminář pro lékal kaře e FN Olomouc 1 Evidence-Based

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

Informační zajištění oborů na vysokých školách z programu 1N Barbora Katolická UK ZČU v Plzni Komise pro EIZ při AKVŠ Program 1N Informační infrastruktura výzkumu, 2004 2008 Počet přijatých a dotovaných

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

SEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA KATEDŘE APLIKOVANÉ LINGVISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA KATEDŘE APLIKOVANÉ LINGVISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA KATEDŘE APLIKOVANÉ LINGVISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ENGLISH SECTION AT THE DEPARTMENT OF APPLIED LINGUISTICS, FACULTY OF ARTS, PALACKÝ UNIVERSITY,

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zkušenosti s informační výchovou na VŠB-TU Ostrava z pohledu knihovny

Zkušenosti s informační výchovou na VŠB-TU Ostrava z pohledu knihovny Zkušenosti s informační výchovou na VŠB-TU Ostrava z pohledu knihovny Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava Ústřední knihovna (ÚK) VŠB-Technické univerzity

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětů na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě

Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětů na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětů na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2013:

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group 1 Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group Ex Libris Ltd., 2014 - Internal and Confidential 3 Společnost Ex Libris Ltd., 2014

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více