CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Pracovní motivace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Pracovní motivace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Pracovní motivace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. Datum:

3 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí mé absolventské práce Mgr. Vladislavě Závrské za její ochotu, pomoc a užitečné připomínky při vedení mé absolventské práce. Ráda bych také poděkovala sociálním pracovníkům NZDM Vata za ochotu mi poskytnout rozhovory, bez kterých by práce nemohla vzniknout. V neposlední řadě chci také poděkovat své rodině a svým přátelům, kteří mě vždy podporovali a během studia při mně stáli.

4 Obsah Obsah... 4 ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST Pracovní motivace Vymezení motivace a její zdroje... 8 Potřeby..9 Návyky..9 Zájmy 10 Hodnoty 10 Ideály Motivace k práci Vybrané teorie pracovní motivace Typy pracovní motivace Demotivace 17 2 Pracovní motivace v sociální práci Sociální práce Sociální pracovník 20 EMPIRICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu Výzkumná otázka a metoda sběru dat Výzkumný vzorek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání NZDM Cílová skupina NZDM Služby NZDM Průběh výzkumu Zpracování dat Interpretace dat Pomoc klientům jako hlavní motivační faktor Zkušenost s cílovou skupinou Překážky v motivaci pracovníků Pracovní prostředí a kolektiv... 33

5 4.5 Pocit sebenaplnění Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY Anotace: Annotation:... 42

6 ÚVOD Cokoliv co v životě děláme, děláme většinou za dosažením nějakého určitého cíle. Můžeme tedy říci, že motivace je síla, která se nás snaží donutit k dosažení cíle a neustále nás pohání dál. Motivace tvoří plátno všech možných barev, nicméně moje práce se bude věnovat motivací člověka k jeho práci, avšak s cíleným zaměřením na profesi sociálního pracovníka. Absolventskou práci jsem se rozhodla zaměřit na pracovní motivaci sociálních pracovníků ve vybraném nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Židlochovicích. Je důležité, aby v organizaci fungoval nějaký motivační systém, protože ten zcela jistě ovlivňuje pracovní výkon a chování pracovníků. Problém, na který je potřeba upozornit je, že sociální pracovníci, kteří pracují s neorganizovanou mládeží, mají práci vyčerpávající, náročnou a podpora, ocenění, uznání či supervize nemusí být dostačující, což může mít za následek neadekvátní výkon práce. Důsledkem pro sociální pracovníky může být ztráta motivace a riziko vyhoření, důsledek pro klienty je, že přístup či služby neodpovídají jejich potřebám. Vzhledem k tomu, že si myslím, že sociální práce je celkově neohodnocena zejména po finanční stránce, bych ráda ve své absolventské práci zodpověděla na otázku: Co tedy motivuje sociální pracovníky k práci v NZDM VATA? Moje absolventská práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a empirické. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola se zabývá pracovní motivací, kde definuji motivaci, jaké jsou zdroje motivace, popisuji vybrané teorie pracovní motivace, typy pracovní motivace a také demotivaci. Následující druhá kapitola specifikuje pracovní motivaci v sociální oblasti, kde definuji pomáhající profese, sociální práci, sociálního pracovníka a přibližuji čtenářům pracovní motivaci přímo v sociální sféře. Každá kapitola má své podkapitoly, které jsou spolu navzájem postupně provázány. Ve své empirické části se zaměřuji nejdříve na popis metodologie a poté interpretuji data. Pro svoji absolventskou práci jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Konkrétně jsem využila polostrukturované interview. Rozhovory s vybranými třemi respondenty probíhaly v březnu roku 2015 na pracovišti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vata. Výsledky výzkumu popisuju v závěru své práce. 6

7 Důvodem zvolení tématu mé absolventské práce je jak profesní, tak i osobní zájem. Studovala jsem Charitativní a sociální práci, a často mě zajímalo, co člověka vede k práci sociálního pracovníka a co mu posléze pomáhá v tomto stavu setrvat, jak jsem již uvedla, jedná se totiž o profesi dosti náročnou. Dalším důvodem k výběru tématu je nalezení mého nového zaměstnání v tomto konkrétním zařízení, kdy jsem si všimla častého střídání sociálních pracovníků v NZDM. Sama jsem po pár měsících začala pociťovat menší angažovanost ve své práci. Zjištěné informace by mohly být užitečné samotným sociálním pracovníkům, případně supervizorům, nebo vedení zařízení. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST Následující kapitoly mé absolventské práce mají čtenářům objasnit teoretický základ, na kterém budu posléze stavět empirickou část. Vysvětlím zde pojmy, které se prolínají celou prací. 1 Pracovní motivace 1.1 Vymezení motivace a její zdroje Jelikož se ve své práci zabývám motivací sociálních pracovníků v konkrétním zařízení sociálních služeb, považuji za žádoucí motivaci vymezit. Existuje celá řada definic. Nakonečný (1995, s. 75) definuje motivaci takto: termín motivace je odvozen z latinského slova moveo, hýbám, a vyjadřuje přesné hybné síly chování, jeho činitele. Dle Kima (1999, s. 9) je motivace mocná síla, která je příčinou našeho jednání. Není to něco, co bychom mohli pozorovat, je to síla způsobující určité konkrétní jednání. Motivace vyjadřuje skutečnost, že v naší psychice působí specifické hybné síly motivy, pohnutky, které člověka určitým směrem aktivizují a orientují. Navenek se působení těchto sil projevuje jako motivované činnosti, tedy v podobě motivovaného jednání. (Provazník, Komárková, 1996, s. 33) Homola (1972, s ) popisuje motivaci jako označení pohnutek, které vedou k určitému chování. Motivace vyjadřuje určitou zvláštnost v lidské psychice. Motivace může v sobě zahrnovat další pojmy jako je například touha, chtění, žádost, cíl či očekávání. Nejsme nikdy motivováni jednou věcí, motivem. Motivy jsou vzájemně propletené a tvoří velký komplex motivů. Dle Říčana (2010, s. 96) je motivace označení pro motivy a zejména jejich působení. Nyní považuji za důležité definovat slovo motiv. Slovo motiv je pohnutka jednání, která je prožívána jako přání, pocit nebo afekt. (Schmidbauer, 1994, s. 84) Motiv můžeme chápat také v širokém významu ve smyslu určitého vnitřního, ale někdy i vnějšího činitele, který vzbuzuje, řídí a integruje chování nebo se motiv spojuje s vědomým snažením k určitému cíli, chápe se jako vnitřní snažení spojené s dosažením určitého cíle. Užší pojetí motivu vychází ze skutečnosti, že u člověka je v 8

9 jednání obsažena vědomá volba, že se člověk řídí svými úvahami, postoji, zvyklostmi, kulturou, ideály, apod. (Homola, 1969, s. 7). Jak z výše uvedeného vyplývá, můžeme všeobecně říci, že motivace je tedy určitý proces, který usměrňuje jedince k určitému chování a jednání, aby dosáhl konkrétního cíle. Pokud chceme porozumět problematice motivace lidského chování, měli bychom také porozumět tomu, odkud motivace pramení, a jaké věci mají vliv na to, že člověk po něčem touží. Za zdroje motivace lze označit skutečnosti, které vytvářejí danou motivaci. Existuje jich velké množství. (Bedrnová, Nový a kol., 2002, s. 24) K základním zdrojům motivace můžeme dle Bedrnové a kol. (2002, s. 244) zařadit potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové orientace a ideály. Potřeby Jak píše Nakonečný (1998, s. 109): Stav motivačního napětí vzniká z potřeb, tj. ze stavu organismu, respektive individua jako biologické a sociální bytosti, který je reakcí na nějaký nedostatek - potřeba je projevem nějakého nedostatku. Nejrozšířenější klasifikaci potřeb vytvořil humanistický psycholog A. Maslow. Tato teorie vychází z myšlenky, že nejprve musejí být uspokojeny nižší potřeby a poté teprve mohou být uspokojeny potřeby vyšší. (Pichaud,Thareauová, 1998, s. 36) Obrázek č. 1 : Maslowova pyramida potřeb (Pichaud, Thauerova, 1998, s. 37) Návyky 9

10 Dle Bedrnové a Nového (2007, s. 246) návyky představují: opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob činnosti člověka v určité situaci. Každá osoba během života vykonává různé činnosti, s pravidelnou intenzitou, a právě díky této pravidelnosti se činnosti stávají návyky. Tyto návyky vznikají ve všech činnostech, často i zcela nezáměrně. Návyky jsou fixované, opakované a zautomatizované způsoby činnosti osoby v určité situaci, jako naučené vzorce chování, v rovině prožívání také jako motiv, vnitřní tlak, pohnutka udělat něco konkrétního v určité situaci. Návyky vznikají nevědomě, ale člověk se může stát i jejich vědomým tvůrcem. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 247) Zájmy Smékal (2002, s. 28) charakterizuje zájmy jako: druh postojů s pozitivním vztahem ke svému předmětu, doprovázenými pozitivními emocemi. Zájmy často korelují se schopnostmi a dovednostmi. Zájmy jsou dlouhodobé, uvědomělé a soustavně zaměřené aktivity jedince na určitou oblast jevů či předmětů, které jsou spojeny s aktivizací jeho činnosti. Zájem lze chápat i jako potřebu, které bude uspokojena prováděním určité činnosti. Hlavní funkcí zájmu je vést jedince, aby se zabýval určitými činnostmi. (Smékal, 2002, s. 28). Hodnoty Dle Pauknerové (2012, s. 96) se v hodnotách člověka odráží to, co v životě daný člověk upřednostňuje, a co je pro něj důležité. Hodnotou pro každého může být naprosto cokoliv, například rodina, zdraví, práce, štěstí apod. Je to to, čemu člověk přikládá váhu. Jak uvádí Jarošová, Bedrnová, Nový a kol. (2012), jednotlivé hodnoty se poté u každého člověka seřazují v hodnotový žebříček. Hodnotová orientace ovlivňuje prožívání i jednání člověka a je také důležitým zdrojem motivace lidské činnosti (Provazník, Komárková, 1996, s. 150). 10

11 Ideály Ideál můžeme definovat jako představu něčeho žádoucího, co je například pozitivně hodnocené, nebo je to něco, co má pro člověka významný cíl. Ideál je vzor, či představa, která má jedinci sloužit jako vodítko při jeho jednání. Je to cíl, o který usiluje. (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012, s. 85) 1.2 Motivace k práci V této části své práce představím známé teorie pracovní motivace. Společným východiskem těchto teorií je zdůraznění významu motivace pro výkon pracovníka. Tyto teorie si kladou za cíl upozornit na to, že základní pracovní motivací není jen motivace ekonomická (Růžička 1992, s. 51). Někteří autoři upozorňují na to, že lidé jsou motivováni pouze stimuly v podobě finanční odměny a dále už nepracují se samotnými motivy lidí. Tím může dojít k poklesu motivace. V některém zaměstnání to však může být přesně naopak. Dále v této kapitole popisuji typy pracovní motivace Vybrané teorie pracovní motivace Taylorismus Frederick Winslow Taylor byl první, kdo se zabýval pracovní motivací a to konkrétně u dělníků. Zaměřil se na to, kolik času potřebují dělníci na to, aby prokázaly určité výkony. Jeho cílem bylo objevit podmínky k tomu, aby docházelo k maximálnímu využívání pracovních sil. Frederick Winslow Taylor dospěl k zásadnímu závěru, který byl založen na zásadě dobrého platu jako nejlepší pobídka k pracovnímu výkonu. Tento model byl však brzy zpochybněn. (Kvasničková, Berka, 2010, s. 8-9) McClellandova teorie výkonové motivace Výzkumu této teorie se věnoval americký psycholog David C. McClelland. Tato teorie vychází z představy o jakémsi motivu jako zkušenosti získaném vztahu změny a očekávání. Hlavní vliv má očekávaná naděje na úspěch. Zkušenost člověka 11

12 s dosahováním cílů má své kořeny již v dětství, kdy s úspěchem sebevědomí lidí roste, a naopak při neúspěchu klesá. (Nakonečný, 1997, s. 147) Dle Nakonečného (1998, s. 460):,,Podle teorie výkonové motivace, se lidé dělí na motivované úspěchem a na motivované vyhnutím se neúspěchu, první uvedení vysvětlují své úspěchy vnitřními faktory, především svými schopnostmi, lidé motivování neúspěchem vysvětlují svůj nezdar externími činiteli, zejména štěstím nebo lehkostí úkolu, a nejsou svým úspěchem povzbuzování. Herzbergova dvoufaktorová teorie Jedním z nejznámějších autorů byl Frederick Irving Herzberg, který přišel s teorií, že motivace je založena na dvou hlavních faktorech. Podle Herzberga na pracovní motivaci působí zejména vnitřní a vnější potřeby člověka. Faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost motivátory pracovní spokojenost je zajišťována obsahem práce, nikoliv vnějšími podmínkami. Mezi tyto faktory patří například úspěch, uznání, zodpovědnost, rozvoj, povýšení, růst atd. (Kvasničková, Berka, 2010, s. 13) v oblasti motivace se projevují jako osamostatňování a jako vnitřní rozvoj se vzestupem životních možností (Nakonečný, 1992, s. 83). Faktory, které ovlivňují pracovní nespokojenost hygienické faktory sem můžeme zařadit například: bezpečí, plat, pracovní podmínky, mezilidské vztahy atd. (Kvasničková, Berka, 2010, s. 13) Toto rozdělení působí vcelku uměle, protože někteří kritici teorie uvádějí, že tyto dvě skupiny nelze zcela spolehlivě oddělit. (Nakonečný, 1992, s. 84) Alderferova teorie tří motivačních faktorů Autorem této teorie je americký psycholog Clayton P. Alderfer, který se věnoval rozpracováním Maslowovy teorii. Tuto teorii zredukoval z pěti stupňů na tři úrovně: 12

13 1. Potřeby růstové zde patří tvořivá práce na sobě, popřípadě svém okolí (seberealizace) 2. Potřeby vztahové všechny pozitivní i negativní vztahy k lidem v našem okolí. Neuspokojení těchto potřeb způsobuje emocionální odstup či lhostejnost (sociální vztahy) 3. Potřeby existenční - zde patří všechny materiální a fyziologické potřeby (jistota, mzda, zaměstnání) Zásadní rozdíl mezi Alderferovou a Maslowovou koncepcí je v trvání potřeb. Dle Maslowa se uspokojením potřeb její význam vytrácí, zatímco dle Alderfera se potřeba hierarchicky posouvá a to při naplnění směrem výš, a naopak při neuspokojení níž. (Bělohlávek, 2008, s. 58). Další aspekt, který určuje pracovní spokojenost, který bych ráda zmínila, jsou společenské okolnosti. Tyto okolnosti se vztahují jak k práci, tak ale hlavně ke konkrétním profesím. Tyto hranice ovlivňují pracovní nasazení, které mohou povzbuzovat, ale i omezovat. Několik autorů uvádí, že stát, který nemá co svým občanům nabídnout, nemůže od nich očekávat vysokou pracovní morálku. V poslední době se bohužel prestiž pomáhajících profesí spíše vytrácí. (Nakonečný, 1992, s. 34) Výkonnost člověka je determinována jak pracovní způsobilostí (například kvalifikace, věk), tak i ochotou práci vykonávat, čemuž říkáme pracovní motivace (Pauknerová 2012, s. 120). Nový a Bedrnová (1998, s. 75) hovoří o pracovní motivaci jako o předpokladu toho, že: zaměstnanec bude vyvíjet takovou aktivitu, která je vyžadovaná z hlediska jeho pracovní pozice. Nový a Bedrnová (2002, s ) se zabývají pracovníkem zejména z hlediska jeho pracovní pozice. Zdůrazňují, že dobrý pracovník nechce jen umět pracovat, ale také chce pracovat. V posledních letech je více kladen důraz na to mít dobře motivovaný tým. Motivace pracovního jednání vyjadřuje celkový přístup pracovníka k pracovním úkolům, a také jeho pracovní ochotu. (Růžička, 1992, s. 24) Pracovní 13

14 motivace není individuální, je to výsledek podmínek, v kterých se pracovníci pohybují. (Nakonečný, 1992, s. 107) Tichá se o pracovní motivaci zmiňuje v časopise Sociální služby a píše o motivaci pracovníků, kteří se pohybují v sociální sféře. Na jedné straně porovnává vnitřně nemotivovaného člověka (vzdělaného, s dlouholetou praxí), který ale nebude dlouho pracovat na plný výkon, byť má dokonalé pobídky, a na druhé straně porovnává na vnitřně motivovaného člověka, který je ochoten a schopen se plno věcí doučit a koresponduje s hodnotami organizace. (Tichá, 2013, s. 20) Velice důležité je tedy to, jakou má každý z nás svoji vnitřní, osobní motivaci. Na tuto motivaci má však velký vliv přístup vedoucích, jak dále uvádí: Je paradoxní, kolik energie dokáží někteří vedoucí věnovat svým klientům, zatímco často nevědomky zanedbávají péči o svůj pracovní tým. Mezi nejčastější problémy, které vedou k demotivaci motivace jsou například nedůsledné hodnocení práce, žádná supervize atd. (Tichá, 2013, s ) Tuto část bych ráda zakončila zlatým pravidlem motivace, které zní: Nepřitesávejte lidi k obrazu jejich úkolů, ale snažte se spíše přizpůsobit úkoly lidem a jejich aktuálním motivům. (Plamínek, 2007, s. 78) Fenomén pracovat u jednoho zaměstnavatele po většinu své kariéry je už dávno pryč, lidé často nevnímají práci jako celoživotní poslání. V dnešní době se dostává do popředí zájmu zaměstnanců mít více volného času, prostor pro sebenaplnění a uspokojení z práce samotné. Nemluvíme o penězích jako o nejdůležitějším motivačním faktoru v zaměstnání. Jsem ale ovšem přesvědčena, že to platí jen do té míry, dokud je základní plat dostačující pro důstojné žití zaměstnance a dokáže pokrýt jeho potřeby. O dostatečném ohodnocení za odváděnou práci na poli sociálních služeb by se dalo dosti polemizovat. 14

15 1.2.2 Typy pracovní motivace Pracovní motivaci můžeme rozdělit do dvou typů, které následně ve své práci popisuji. 1. Motivace intrinsická = jsou to motivy, které souvisí přímo s prací samotnou. 2. Motivace extrinsická = jsou to motivy, které jsou mimo vlastní práci Dle (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. 2012, s. 82) k intristickým motivům patří: potřeba činnosti zbavení se přebytečné energie, potřeba kontaktu s druhými lidmi, potřeba výkonu prožitek úspěšného výkonu, touha po moci možnost vyšší pozice v hierarchii organizace, potřeba smyslu života a seberealizace. K extrinsickým motivům patří: potřeba peněz, potřeba jistoty, potřeba potvrzení vlastní důležitosti motiv sebepotvrzení, často spojován s prestiží či jinou společenskou pozicí, potřeba sociálních kontaktů, potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu na pracovišti je možné navazovat kontakty a vztahy. (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol. 2012, s. 83) Zjednodušeně řečeno:,,extrinsická motivace tak říkajíc přichází z vnějšku jako pobídka, intristická je taková činnost, která přináší uspokojení sama o sobě. (Nakonečný, 1998, s. 245) Další dělení pracovní motivace je rozděleno do tří základních skupin, dle působení motivu při práci. První skupinu tvoří motivy aktivní tyto motivy podněcují k pracovnímu výkonu (např. motiv úspěchu). Další skupinou jsou podporující motivy hlavním úkolem těchto motivů je vytvářet vhodné podmínky pro aktivní motivy (např. 15

16 přátelská atmosféra). Třetí a poslední skupinou jsou motivy potlačující tyto motivy odvádějí pracovníka od pracovní činnosti (např. bavit se s kolegy na pracoviště). (Bedrnová, Nový a kol., 2002, s. 263) V předchozí části jsem popisovala pracovní motivaci a její typy (zdali nás vedou k práci peníze, nebo pocit úspěchu atd.). Existují však ještě další typy motivace, které mohou a měli by vznikat zejména ze strany vedoucích pracovníků, ale i kolegů. Pro mě osobně je týmová práce velice důležitá. V NZDM Vata je velice příjemná týmová spolupráce a kolegové mi nejednou pomohli, a dost často mě v práci inspirují a motivují právě oni. Abychom byly ve své práci spokojení, k tomu přispívají i vztahy na pracovišti. Pokud si nevíme například s něčím rady, nebo nás někdy práce až moc pohlcuje, tak nejlepší možností může být rozmluva s kolegou či s vedoucím pracovníkem. Kolikrát je to právě rada, či vyslechnutí našeho problému ona motivace, která nás posouvá v práci dál. Jak někdo může motivovat nás, můžeme někoho motivovat i my. Vedoucí zařízení bývají často dáváni za vhodný příklad následování. Pro někoho to může být dostatečně motivující, pro druhého je však více preferující například finanční odměna. Jak finanční odměny, tak i příjemné pracovní prostředí. Všechny tyto praktiky by měly zajistit větší výkonnost pracovníků, zejména jejich spokojenost a další rozvoj a chuť se vzdělávat. (Bedrnová, Nový a kol., 2002, s. 240) Motivace ze strany kolegů je ovšem taky velice důležitá. V práci tráví člověk velkou část dne, a proto je důležité mít oporu a určitou motivaci právě v nich. Dle Křivohlavého (1992, s. 95) se: ukazuje, že ti lidé, kteří v tomto smyslu někoho mají, mají daleko k emocionálnímu vyhoření k burnoutu. Lidé si často navzájem poskytují různé hodnoty. Někdo nám za naší práci může poděkovat, dát pusu na tvář, či nám slíbit pomoc. (Nakonečný, 1997, s ) Souhlas, pochvala, projev sympatie apod. jsou pro nás hodnotu zejména tehdy, když nám je vyjadřují lidé, na nichž jsme citově závislí, které máme rádi, ale také ti, které obdivujeme, jichž si vážíme, kteří jsou pro nás autoritou. (Nakonečný, 1997, s. 115) 16

17 1.2.3 Demotivace V odborné literatuře jsem nenašla jasný pojem demotivace, lze se však dočíst, že opakem motivace je demotivace. Chápeme-li motivaci jako určitý pohon, můžeme tedy chápat demotivaci jako brzdu našeho jednání. Demotivace odrazuje od výkonu k určitým činnostem. Zdrojem demotivace může být frustrace, konflikt či stres. Níže bych ráda popsala tyto pojmy, co je vlastně syndrom vyhoření a také nastínila způsoby předcházení demotivace v pracovním procesu. Tato kapitola bude vztažená zejména k demotivaci v rámci výkonu práce, vzhledem k tématu mé absolventské práce. Autoři označují často frustraci jako tři různé, navzájem propojené společné jevy. První z nich vznikne v situaci, když existuje určitá vnější situace, která nám znemožňuje dosáhnout cíle (například uspokojení nějaké potřeby). Druhý jev je psychický stav, který může být vyvolán právě touto situací. Vzniká napětí a emoce. Třetí jev jsou různé způsoby, které se snaží s danou situací nějak vyrovnat. ( Nakonečný, 1997, s. 121) Existují dva druhy frustrace. Existencionální frustrace, nebo-li ztráta smyslu života, kterou popisuje ve své knize Frankl. Tento druh vede až k těžkým depresím, popřípadě k sebevražedným sklonům. Druhým typem je tzv. reaktance, což je pocit omezení svobody, a tu popisuje Brehm. Jedinec si myslí, že nemůže kontrolovat a ovlivňovat důležité životní situace a nachází se tak ve stavu demotivace a deprese. (Nakonečný, 1997, s. 122) Další z pojmů je stres, který můžeme definovat jako životně významnou frustraci. Někdy tento význam lze chápat jako silný podmět, silná situace či potřeba, na kterou se nelze adaptovat. (Nakonečný, 1997, s. 133) Levi pak pojetí stresu rozšířil o psychologickou sféru stresujících situací, :,, také stres znamená jednak situaci a jednak stav individua, a to vysloveně psychofyzický či psychosomatický. (dle Nakonečný, 1997, s. 133) Za základní symptomy stresu lze považovat nesoustředěnost, utlumené chování nebo naopak vzrušivost, neschopnost uvolnění, zkratkovité jednání, netrpělivost, roztržitost, únava či zdravotní problémy. (dle Nakonečný, 1997, s. 134) Konflikt je zvláštní druh frustrace, který se ukazuje ve dvou rovinách. Je to stav, kdy se máme rozhodnout mezi dvěma a více tendencemi, týká se střetu zájmů a často i interpersonálních vztahů. (dle Nakonečný, 1997, s. 131) 17

18 Protože je současná doba hodně hektická, a lidé tráví ve své práci velmi mnoho času. Myslím si, že někteří lidé si nejsou jisti co to je syndrom vyhoření, a druzí si jej naopak nepřipouští. V pomáhajících profesích dochází k syndromu vyhoření velmi často, zejména proto, že pracují s druhými lidmi. Syndrom vyhoření je jev fyzického, duševního i psychického vyčerpání. Je známý jako burnout, kdy byl tento pojem termínován v psychologii v 70. letech 20. století. (Křivohlavý, 1998, s. 45) Burnout definoval také Maslach a Jackson, uvadí že: Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj, tam, kde se lidé věnují potřebným lidem. (dle Křivohlavý, 1998, s. 50) Příznaky vyhoření mohou být subjektivní, kam patří například snížené sebehodnocení, celková únava, špatné soustředění, podráždění apod., nebo objektivní příznaky, kam můžeme zahrnout sníženou výkonnost, které si mohou všimnout i spolupracovníci a příjemci služby. (Křivohlavý, 1998, s. 51) Důležitou prevencí je smysluplně žít. Dosahovat uspokojení v osobním životě, vyhýbat se pokud můžeme stresujícím situacím, posilování osobnostních charakteristik, díky kterým následně lépe vzdorujeme stresovým situacím. (Křivohlavý, 1998, s )Existují způsoby, jak lze předcházet syndromu vyhoření, a to je například supervize, což je celoživotní forma učení, která se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí. Vystupuje zde supervizor, který pomáhá supervidovaným, to mohou být jednotlivci, ale i pracovní skupiny. (Matoušek, 2003, s. 349). Další věcí je obohatit práci. Obohacování práce může mít různé formy, jde zejména o pestrost a různorodost práce, zvyšování pracovní odpovědnosti a posilování zpětné vazby. (dle Bedrnová, Nový a kol., 2002, s. 303). Co osobně považuji za důležité je rozvoj osobnosti pracovníka, pomocí hodnocení pracovníků, školení zaměstnanců nebo například rozvoj kariéry pracovníka v zařízení. (Matoušek, 2003, s. 344) 18

19 2 Pracovní motivace v sociální práci V běžném životě považujeme díky slušné výchově za správné přiskočit druhému člověku na pomoc, jakmile potřebuje, a to bez říkání, bez ptaní a pro samozřejmé dobro věci (Úlehla, 1999, s. 9). Lidé si volí pomáhající profese z několika důvodů, které se mohou lišit. Vedle nalézání smyslu v pomáhání druhým to může být i potřeba uspokojit nenaplněné, skryté vnitřní potřeby. Hlavním nástrojem práce pomáhajících v sociální oblasti je zejména jejich osobnost, na rozdíl od lékařů, u nichž je důležitá odbornost a zkušenost. Proto se manažerské práce v sociální oblasti liší. Cílem sociální práce není vykázat objem péče, ale její dopad na kvalitu života klientů a jejich udržitelnost. Lidé, kteří pracují v sociální oblasti mají vysokou zodpovědnost a svým dopadem na kvalitu života lidí posunují práci ještě dále. Avšak i přesto je odměňování za vykonanou práci v této oblasti, alespoň u nás v České republice oproti ostatním profesím velmi podprůměrné. Mzda sociálních pracovníků se pohybuje spíše nad hranicí minimální mzdy. (Horecký. 2011, s. 126) I za těchto podmínek pracovníci v sociálních službách pracují. Navzdory tomu, že si každý může svobodně vybrat z řady profesí, navzdory zvyšujícím se nárokům na praxi, vzdělání apod. Společnost vždy bude potřebovat jejich pomoc, protože ne každou práci lze nahradit stroji, a to je hlavní devízou pomáhajících profesí. Práce s motivací je základ, co pro tyto profese můžeme udělat. V širším pojetí řadíme do pomáhajících profesí sociální práci, medicínu, psychologii a například i pedagogiku. Pracovníci v pomáhajících profesích se zaměřují a jsou závislí na klientech, protože jsou to právě ti klienti, kteří ospravedlňují existenci jejich profese. Mezi důležité a žádoucí vlastnosti pracovníků v pomáhajících profesích patří fyzická a psychická zdatnost, empatie, inteligence, komunikační dovednosti a důvěryhodnost. (Matoušek, 2003, s. 149). 19

20 Kopřiva upozorňuje také na důležitost, aby sociální pracovníci byli schopni vytvořit s klienty určitý vztah. V ostatních profesích není potřeba tyto vztahy vytvářet, stačí když se pracovníci chovají v rámci slušného chování. (Nečasová, 2001, s. 78) 2.1 Sociální práce V dnešní době existuje již řada autorů, kteří se pokusili vymezit rozsah a obsah sociální práce, pojetí a její cíl. Určit pouze jednu definici není prakticky ani možné, proto uvedu pár autorů, kteří sociální práci definovali. V České republice je sociální práce zakotvena v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tento zákon vešel v platnost Jedna ze starších definic tvrdí, že: sociální práce je prostě to, co dělají sociální pracovníci". (Navrátil, 2001, s. 10) Navrátil (2001, s ) definuje sociální práci následovně: Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově, nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální práce se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí (sociálního fungování). Havrdová (1999, s. 9-12) ve své knize definovala sociální práci jako obor a poté i činnost. Cílem sociální práce je posílit a ochránit ohrožené a znevýhodněné skupiny a jednotlivce v dané společnosti. Matoušek (2001, s. 179) ve své knize uvádí, že sociální práce se realizuje díky sociálním službám, kdy cílem zaměstnavatelů je zaměstnat sociální pracovníky tak, aby realizovaly jejich programy, cíle, plány nebo projekty. Jak lze vidět, uvést přesnou definici sociální práce není zcela možné. Někteří autoři se shodují, jiní zase rozcházejí Sociální pracovník Sociální pracovník je osoba, která získala odpovídající vzdělání na vyšší odborné škole v oboru zaměřeném na sociální práci, humanitární práci, sociální pedagogiku, charitní a sociální činnost nebo na vysoké škole v oborech sociální politika, sociální práce nebo sociální pedagogika. Jednou z možností jak si doplnit vzdělání je také absolvovat akreditovaný vzdělávací kurz. Sociální pracovník má povinnost ze 20

21 zákona se nadále vzdělávat na specializovaných školeních, odborných stážích a akreditovaných kurzech. Matoušek (2001, s. 190) 21

22 EMPIRICKÁ ČÁST 3 Metodologie výzkumu V následující části své práce popíši výzkumnou otázku a cíle výzkumu, metodu sběru a zpracování dat, popis průběhu výzkumu a interpretaci výsledků výzkumu. Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na problematiku motivace pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, v teoretické části jsem popsala možnosti, co může dané pracovníky motivovat. V následující empirické části jsem zjišťovala a popisovala, co motivuje pracovníky v konkrétním zařízení NZDM Vata v jejich práci. V konkrétním zařízení již pracuji jako sociální pracovnice, takže jsem se svými kolegy a i bývalými kolegy v pravidelném kontaktu. 3.1 Výzkumná otázka a metoda sběru dat Pro svoji absolventskou práci jsem zvolila tuto hlavní výzkumnou otázku, která zní: Co motivuje sociální pracovníky k práci v NZDM VATA? Vzhledem k výzkumné otázce jsem vybrala kvalitativní výzkum, metodu polostrukturovaného interview. Disman (2002, s ) ve své knize uvádí, že hlavním cílem kvalitativního výzkumu je odkrytí významů jednotlivých informací, která nám byly sděleny. Velice důležité je porozumět sdělení a poté nahlédnout co nejpřesněji a co nejvíce do dimenzí námi zkoumaného problému. Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nového porozumění, nových hypotéz a nové teorie. Polostrukturované interview je jedna z nejobtížnějších, ale také zároveň nejefektivnějších metod pro získávání kvalitativních dat, kdy při jeho zvládnutí nejde jen o to, mít nějaké sociální dovednosti a dávku empatie, jde ale také o schopnosti pozorovat introspektivně tak i extrospektivně a poté umět tyto metody mezi sebou provázat, protože díky tomuto dokážeme z výzkumu dostat maximum. Interview je prováděno za určitým účelem, většinou se provádí s jednou až třemi osobami. (Miovský, 2006, s. 155) 22

23 Dle Miovského (2006, s. 161) možnost kombinace prvků nestrukturovaného i strukturovaného interview činí z metody polostrukturovaného interview téměř ideální nástroj pro oblasti aplikace většiny výzkumných plánů v rámci kvalitativního výzkumu. Polostrukturovaný rozhovor je jednou z nejvíce rozšířených forem rozhovoru. Dopředu si sice musíme připravit určité schéma otázek a oblastní, ale při samotném rozhovoru můžu jejich pořadí měnit a přizpůsobovat je konkrétní situaci, a to tak, abychom z rozhovoru vytěžili co nejvíce. Můžeme se také během rozhovoru doptat respondentů na otázky, která nás napadnou, nebo se můžeme doptávat na objasnění či vysvětlení některých oblastí apod. Některé otázky můžeme vést strukturovaně, nebo můžeme nechat respondentům volnější prostor pro zodpovězení otázky. Zásadní roli hraje také prostředí, ve kterém rozhovor probíhá. (Miovský, 2006, s. 159) "Způsob, jakým je otázka formulována, patří mezi nejdůležitější prvky, které určují, jak bude respondent odpovídat. Otázky v kvalitativním interview by měly být skutečně otevřené, neutrální, citlivé a jasné." (Hendl, 2005, s. 169) Jestliže chceme vést rozhovor správně, musí pocítit jak tazatel, tak i respondent, že jde o rovnocennou komunikaci. Pokud respondent něčemu nerozumí, musí mít prostor se doptat, to stejné platí i naopak. Tazatel v průběhu rozhovoru dává respondentovi najevo, proč jsem otázky důležité a občas respondenta informuje o průběhu rozhovoru, protože tato informace pomáhá udržet respondenta motivovaného. Tazatel by neměl ovlivňovat obsah sdělení, nijak pozitivně či negativně reagovat na výpovědi respondenta. Může se také stát, že téma bude směřovat jiným směrem, tazatel tedy musí respondenta nasměrovat svými otázkami zpátky k tématu. (Hendl, 2005, s ) Hlavní otázky polostrukturovaného rozhovoru jsem stanovila takto: Co Vás přimělo k tomu vybrat si pro práci tuto cílovou skupinu a toto zařízení? Co vidíte na své práci jako motivující? Co vidíte naopak na své práci jako demotivující? Jak jste ve své práci spokojená/ý? Jak Vás v práci motivují vedoucí pracovníci a spolupracovníci? 23

24 Co je pro Vás důležitější? Osobní či profesní motivace? A proč? Jakou další motivaci byste ve své práci uvítal/a? Jak a kde vidíte sama sebe z hlediska práce za 5 10 let? Popř. přemýšlíte o změně práce? Co je na Vaší práci nejvíce náročné? Co považujete na Vaší práci za nejvíce pozitivní? Na jakém místě se nachází Vaše práce v žebříčku Vašich hodnot? 3.2 Výzkumný vzorek Pro svůj výzkum jsem zvolila současné a i bývalé pracovníky vybraného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Židlochovicích. V následující části své práce definuji NZDM, definuji poslání tohoto zařízení, cílovou skupinu a služby daného zařízení Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Výzkum pro svoji práci realizuji v nízkoprahovém centru pro děti a mládež v Židlochovicích. V následující části se chci věnovat charakteristice tohoto zařízení, pro komplexní pochopení bude v této kapitole definováno obecně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální pracovník v NZDM, poslání zařízení, cílová skupina a služby NZDM. Sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež pomáhá jednotlivcům zlepšovat jejich sociální fungování ve společnosti. Intervence pracovníka směřují zejména k posílení schopností jedince a k podpoře jeho osobního růstu. Sociální pracovník v NZDM by měl mít komunikační a organizační schopnosti, mít předpoklady pro týmovou ale i sociální práci, měl by umět naslouchat a jednat. Ideální předpoklad je, aby v tomto zařízení pracoval i muž, zejména z důvodu, aby v něm klienti především mužského pohlaví hledali nějaký vzor, autoritu apod., většinou však v praxi pracuje více žen, avšak v konkrétním zařízení, ve kterém bude následně probíhat kvalitativní výzkum pracuje vždy muž i žena. Hlavní pracovní náplní sociální pracovníka v NZDM je přímá práce s klienty, kdy pracovník provádí kontaktní práci se skupinou, jednotlivcem, dále poskytuje intervenci, odborné poradenství a také realizuje volnočasové aktivity pro klienty. Nutnou součástí je i nepřímá práce s klienty, do které spadá administrativa spojená s klienty a provozem zařízení, příprava aktivit a programů 24

25 pro klienty. Jestliže se zaměřím na paradigmata, tak sociální pracovník pracuje zejména v poradenském paradigmatu, kdy podle tohoto pojetí: sociální fungování jedince závisí na schopnosti zvládat problémy a na přístupu k odpovídajícím informacím a službám. Dle Musila (2004, s. 17): sociální pracovník pracuje komplexně s celou životní situací klienta. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) se podílí zejména na smysluplnějším trávení volného času dětí a mládeže, kteří se například toulají po ulici, čekají na autobusová spojení či tráví volný čas zcela nevhodně. Nízkoprahové zařízení nabízí spoustu vybavení, jako je například kulečníkový stůl, stolní fotbálek, ping pong, vědomostní hry, poslech hudby, možnost být na internetu, ale také i další programy mimo klub, jako jsou například výjezdové akce do muzeí, aquaparků, víkendové pobyty v přírodě atd. Klienti NZDM mohou kdykoliv v rámci otvírací doby přijít, ale také i odejít, mohou a nemusí se zúčastnit činností, vše funguje na principu dobrovolnosti. Využívání všech těchto služeb je bezplatné, služba je anonymní. Nízkoprahová centra mohou mít charakter stacionální (stavby pevně spojené se zemí) nebo mobilní (např. maringotky, odstavené autobusy). Mobilní nízkoprahové centrum má tu výhodu, že je lze přemístit podle aktuální potřeby do míst, kde je sociální problematika nejžhavější (Matoušek, 2008, s. 177). Existuje více definic, které popisují NZDM, rozhodla jsem se uvést pár z nich, a to od MPSV a od České asociace streetwork. Definice podle MPSV: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně (Sociální služby, cit. 28. dubna 2013). Další definice je od České asociace streetwork a zní: Služba je určena dětem mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které 25

26 nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Jedná se o ambulantní případně terénní formu sociální služby nízkoprahového charakteru. Cílem je umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci (Pracovní skupina pro definování NZDM, cit. 28. dubna 2013: 5) Poslání NZDM Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení1 (Pracovní skupina pro definování NZDM, cit. 28. dubna 2013: 3). Provozní doba NZDM a místo poskytování služeb by mělo vycházet z možností a potřeb dané cílové skupiny. Tyto zařízení jsou otevřena převážně v odpoledních hodinách z důvodu, že v dopoledních hodinách jsou uživatelé služby ve škole, popřípadě v práci. Místo poskytování služeb by mělo být cílové skupině přijatelně dostupné. Výše uvedené poslání je obecnou definicí, kdy každé zařízení NZDM má vymezeno jasně své poslání. Jako příklad uvádím vymezení poslání Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích a to z důvodu, že v tomto zařízení pracuji a budu zde dělat i kvalitativní výzkum s pracovníky zařízení.,, Posláním NCDM Vata je poskytovat bezpečný prostor, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 11 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a získávali k tomu potřebné schopnosti a dovednosti a snáze se orientovali v sociálním prostředí, ve kterém žijí. (NZDM Vata, k ) Cílová skupina NZDM Určení cílové skupiny si vždy volí každé zařízení zvlášť, zejména z potřeb dané lokality. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mají často shodné charakteristiky, co se týká definování cílové skupiny, a to jsou:,, problémy ve škole, konflikty v rodině, 26

27 trávení volného času, experimentování s návykovými látkami apod. Uživatelé služby tedy charakterizuje především to, že uživatelé mají specifický životní styl, ocitli se v obtížné životní situaci nebo mají konflikt se společenskými normami a potřebují pomoc. (Herzog, 2003, str. 17). NZDM Vata má cílovou skupinu uživatelů ve věku od 11 do 26 let, kdy cílovou skupinou jsou děti a mládež z obce Židlochovice a blízkého okolí. Toto věkové rozmezí osobně považuji za dobré, mladší se mohou něco naučit od starších, kdy se pomocí pravidel snažíme udržovat chování na slušné úrovni. Průměrně zařízení navštěvuje cca 15 dětí, převážně chlapci ve věku let. Nízkoprahové centrum Vata navštěvují zejména uživatelé, kteří mají rodinné problémy, nebo se snaží smysluplněji trávit svůj volný čas Služby NZDM Služby poskytované NZDM se snaží nabídnout uživatelům aktivity, které jsou ku prospěchu. Zásadní postavení mají v těchto službách vzdělávací, výchovné, aktivizační činnosti ale také pomoc při prosazování práv a zájmu dětí a mládeže. (Jedlička, Klíma, Koťa a kol. 2004). Uvedené služby se poskytují bezplatně. Herzog (2008, s. 28) služby rozděluje do čtyř okruhů, a ty jsou: 1. Volný vstup, pobyt v zařízení děti a dospívající mohou využívat prostory klubu a nemusí se aktivně zapojovat do žádné aktivity. Často tak klienti si chtějí pouze jen odpočnout od neharmonického prostředí doma či ve škole. 2. Volnočasové aktivity některé centra disponují různými dílnami, sportovními aktivitami, hudebními hodinami apod., kterých se mohou klienti kdykoliv zúčastnit. 3. Sociální služby do sociálních služeb můžeme zařadit kontaktní práci která spočívá, že pracovník by měl navázat s nově příchozím kontakt a vydefinovat tak klientovu zakázku. Další je situační intervence, což znamená okamžité poskytnutí pomoci, při řešení problémů ale i běžných situací klienta. Dále také základní poradenství, které pomáhá klientům se orientovat v dané situaci. Důležitá je také terénní sociální práce, kdy sociální pracovníci tzv. streetworkeři navazují kontakty v ulicích a v přirozenějším prostředí pro klienty. 4. Aktivity, činnosti zaměřené na prevenci například různé besedy a debaty o prevenci proti užívání návykových látek, bezpečný sex, kriminalita apod. 27

28 Při konstrukci vzorku jsem zvolila metodu záměrného výběru, která patří mezi nejrozšířenější, se kterou se při aplikaci kvalitativního postupu setkáváme. (Miovský, 2006, s. 153). Žižlavský (2003, s. 116) ve své knize uvádí že: cílem záměrného výběru je informační vydatnost. Datové jednotky by měly být do vzorku vybrány tak, aby poskytly výzkumníkovi, co nejvíce informací, k jeho výzkumnému problému. Mými respondenty jsou tři sociální pracovníci, s kterými se znám osobně již delší dobu, vzhledem k mému momentálnímu zaměstnání šlo zejména o kolegy. V následující tabulce uvádím bližší informace o daných respondentech. Tabulkač.1: Informace o respondentech respondent pohlaví věk vzdělání délka zaměstnání v sociální oblasti délka zaměstnání v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vata Markéta žena 23 VŠ 0,6 let 0,6 let Pavel muž 35 VŠ 10 let 2 roky Milan muž 30 VOŠ 7 let 4 roky Tabulka: vlastní 3.3 Průběh výzkumu Abych mohla daná data zpracovat, musela jsem je nejdříve sesbírat. Jako první krok jsem požádala své kolegy a tedy pracovníky NZDM Vata o to, zda by si udělali po práci chvíli čas, a mohli mi zodpovědět na pár otázek. Poté jsem kontaktovala i již bývalého pracovníka, který mi byl určitý čas kolegou. Rozhovor jsem si nahrávala pomocí aplikace Diktafon na svůj mobilní telefon. Se dvěma respondenty jsem rozhovor nahrávala jeden den, a další týden jsem nahrála rozhovor s posledním, třetím respondentem. Rozhovory se uskutečnily v březnu roku 2015 v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vata. Kolegům jsem se nijak představovat nemusela, jen jsem jim jasněji a přesněji nastínila, k čemu dané rozhovory potřebuji. Informovala jsem je i o dané anonymitě těchto rozhovorů. Následně jsme začali mluvit na téma motivace sociálních pracovníků v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vata v Židlochovicích. Respondentů jsem se zeptala na předem připravené otázky a poté jsem jim nechala prostor k vyjádření vlastních pocitů, dotazů či myšlenek. Schůzku jsem ukončila s poděkováním. 28

29 V průběhu rozhovorů nastalo někdy i ticho, buď respondenti přemýšleli, nebo nevěděli jak na otázku odpovědět. Nijak jsem do odpovědí nezasahovala, i když vzhledem k tomu, že v daném zařízení pracuji i já, měla jsem někdy tendence a strach o podsouvání nějakých odpovědí. V případě, že respondenti nevěděli jak odpovědět, snažila jsem se jim pouze jinými slovy napovědět, kam otázkou směřuji. Tato situace se dala poznat z chování respondentů, zejména z jejich mimiky. Nálada při rozhovoru byla příjemná, uvolněná, ani já ani respondenti jsme nebyli nervózní. Jednotlivé rozhovory trvaly cca 45 minut. Téma motivace pracovníků je dost široké a obtížné interpretovat, ale i přesto jsem se pokusila co nejlépe dané odpovědi popsat. Jsem si vědoma nějakých nedostatků, které tento výzkum má, avšak se jedná o první výzkum, který jsem realizovala. 3.4 Zpracování dat Rozhovory s respondenty jsem nahrávala pomocí aplikace Diktafon ve svém mobilním telefonu. V průběhu rozhovoru jsem si také psala poznámky do svého notebooku. Poté jsem dané rozhovory přepisovala v podobě transkriptu do svého notebooku. Dle Hendla (2005, s. 208) je transkripce proces převodu mluveného slova do písemné podoby. Je to také časově náročná procedura, ale je nezbytná pro podrobné vyhodnocení. Písemná podoba nám může posléze sloužit k zatrhávání si důležitých informací, popřípadě k psaní vlastních poznámek atd. Poté jsem si celý transkript vytiskla na papír, text kódovala a z tohoto kódování vyplynuly jednotlivé kategorie. Abych mohla dané rozhovory zanalyzovat, použila jsem metodu otevřeného kódování. Výzkumník provádí otevřené kódování prvním průchodem daty. Přitom lokalizuje témata v textu a přiřazuje jim označení. Pomalu čte terénní poznámky a přepisy rozhovorů a všímá si kritických míst. Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata. (Hendl, 2005, s. 247) 29

30 4 Interpretace dat 4.1 Pomoc klientům jako hlavní motivační faktor Sociální pracovníci vykonávají svoji práci za účelem někomu nějak pomoci. Ne vždy to však může být tou hlavní motivací pro dané pracovníky. V zařízení kde jsem realizovala rozhovor s třemi respondenty tomu však je, a všichni odpověděli, že je pro ně nejvíce motivující právě pomoc druhým.,, Pro mě je v mé práci nejvíce motivující to, že mohu těm klientům pomoci, jsem schopna nějak pozitivně ovlivnit jejich životy, jsem tu pro ně, zajímají mě, podporuji je. Někdy je práce dosti náročná, ale ten vztah s těmi dětmi je pro mě hodně důležitý. Práce je dost kreativní, každý den může být jiný a můžu tyto dny i dost ovlivnit, zpestřit a to se mi líbí. V této práci mám pocit nějakého naplnění, smyslu, že dělám něco, co je správné. (Markéta) Pavel odpověděl:,, Asi nejvíce ten pocit, že těm děckám mohu pomoci, že jím nějak zkvalitním a zpříjemním život. Dále taky prostor pro kreativní práci, není to ta klasická práce někde v kanceláři, kde jen zapisuju věci do tabulek. Každý den je zde jiný, záleží, kdo přijde a nepřijde, tím je ta práce zajímavá. Milan po celou dobu rozhovoru odpovídal spíše strohými větami, jak sám řekl, v jednoduchosti je síla. Tohoto respondenta nejvíce motivuje:,, Možnost děckám pomoci. Ovšem práce s touto cílovou skupinou není jednoduchá, chvílemi může být i demotivující, protože výsledky se nedostavují hned. Je důležité, aby pracovníci neměli přehnané očekávání a byli trpěliví. Musí se naučit smířit i s tím, že pomoc někdo odmítá.,,někdy mám pocit, že je to jak hrách na stěnu házet, klienti někdy odmítají pomoc nebo nedodrží to, na čem jsme se domluvili. Naštěstí jsem se to naučil takhle brát, jinak by mě to hrozně v práci omezovalo. (Pavel) Sociální pracovník musí být, jak jsem již uvedla dost trpělivý, protože některé změny a výsledky práce se dostaví až po čase. Ale je důležité si uvědomit, že každá menší změna vede ke změně velké. 30

31 ,,Já mám svoji velkou motivaci v tom, že můžu těm děckám pomoci a něco v jejich životě jen malinko třeba změnit. Kdyby jenom pohled na to, že třeba něco dělají špatně. A být přítomen té změny, to je strašně velká odměna jako motivační. (Milan) Někteří klienti jsou více samostatní, takže někdy od nás opravdu nic nepotřebují. Na druhou stranu jsou tu i tací klienti, co potřebují v tom životě trochu vést a postrádají tu pomoct např. ze strany rodiny. Na některé ty děcka je potřeba více dohlížet a věnovat jim více času, protože tu pomoc opravdu potřebují. (Markéta) Primární motivací pro pracovníky tohoto zařízení je pomoc potřebným klientům. V poskytování této pomoci vidí pracovníci také určité demotivující prvky, zdůrazňují, že pracovníci, kteří chtějí pracovat s neorganizovanou mládeží musí být dost trpěliví a nesmí přehnaně očekávat nějaké změny. 4.2 Zkušenost s cílovou skupinou Respondenti mají zkušenosti s prací s dětmi a mládeží již z dřívější doby, někteří s mládeží pracovali nebo se s touto cílovou skupinou setkali v rámci své praxe. Tyto zkušenosti napomohly k tomu, aby se rozhodli pro práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Někteří z respondentů však uvádí, že se k práci dostali tak trochu náhodou na základě toho, že hledali práci.,, No já nevím, tak podívej se, cílová skupina je o tom, že vždycky jsem chtěl dělat s touto cílovou skupinou, už jsem učil i na střední škole a dělal vychovatele, takže s mládeží jsem chtěl vždycky pracovat. Co se týká zařízení, tak se to naskytlo, a jelikož jsem práci neměl, tak jsem to vzal. (Pavel),, Nejvíce mě přimělo k této práci ta příležitost, která se mi naskytla. Z ničeho nic mi volala kamarádka, a říkala mi, že shání někoho do nízkoprahu. S cílovou skupinou jsem zkušenosti měl, a tak jsem si řekl proč ne. Největší plus byla chuť pracovat s mládeží. (Milan) Markéta uvedla, že se s prací s dětmi a mládeží setkala během své praxe na střední škole a na vyšší škole Caritas VOŠ NZDM Vata je její první zaměstnání a tak má zkušenosti s cílovou skupinou zatím díky škole. Dále uvádí, že vždy chtěla pracovat 31

32 s dětmi a mládeží, ale práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ji nikdy nenapadla, moc se s tímto zařízení ve svém životě nesetkala.,, NZDM Vata jsem vůbec neznala, výběr tohoto zařízení byl spíše náhodný, kdy jsem po škole hledala zaměstnání. Můj profesní sen je pracovat na sociálně právní ochraně dětí, takže jsem si řekla, že toto je dobrá příležitost udělat si praxi. S cílovou skupinou jsem se setkala již na střední škole, a už od 17 let jsem věděla, že v budoucnu chci pracovat s dětmi a mládeží. (Markéta) Jeden z respondentů má i své děti, takže se mu práce prolíná s osobním životem. Všichni respondenti odpověděli, že je důležitější chtít pracovat s dětmi, dokonce asi i více, než nějaká přímá zkušenost s touto cílovou skupinou. Jeden z pracovníků také vyzdvihl, že pokud si člověk sám neprojde nějakými problémy, tak není schopen pochopit problémy těch dětí. Určité osobní zkušenosti, jak dobré tak špatné se promítají i do práce s klienty. Tyto vlastnosti jsou velice důležité. Když člověk nezkusí nic těžkýho sám u sebe, tak není schopen vůbec jakoby přijímat a tak nějak naslouchat těm lidem, kteří mají ty těžkosti. (Pavel) 4.3 Překážky v motivaci pracovníků Respondenti se shodli na zásadním problému, který vede personál k demotivaci a následně k jeho odchodu. V zařízení je problém, že se často střídají pracovníci, a i to pro mě byl impuls přijít na to, z jakého důvodu pracovníci ze zařízení odcházejí. Hlavní problém který z otázky vyplynul je výše platu, jak většina respondentů uvedla, práce je sice může bavit a naplňovat, ale to jim doma nájem nezaplatí a děti neuživí Dále pracovníci uvedli jako další demotivující prvky zejména byrokracii a zpětná vazba od uživatelů služby.,, Výše platu, kromě peněz asi snad nic, možná byrokracie, které člověk musí čelit. Něco děláš, a někdo ti to může jen tak smést ze stolu. Co se týče těch peněz, tak kdyby jich bylo víc, je to hned o něčem jiném. (Petr) 32

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé Jitka Němcová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015 Prohlašuji,

Více

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Diplomová práce Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Vypracoval: Bc. Milan Rychtář Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesní motivace příslušníků bezpečnostního sboru DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. DATUM VZNIKU: Prosinec 2012 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_07_Motivace Seminář z

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

OBSAH Úvod... 9 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 Metoda získávání primárních dat dotazování... 21 Chování spotřebitele...

OBSAH Úvod... 9 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 Metoda získávání primárních dat dotazování... 21 Chování spotřebitele... 5 6 OBSAH Úvod... 9 1 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 1.1 Definice marketingu... 12 1.2 Marketing služeb... 12 1.3 Marketingový výzkum a výzkum trhu... 14 1.4 Proces marketingového výzkumu...

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

TEZE. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta provozně ekonomická Katedra řízení

TEZE. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta provozně ekonomická Katedra řízení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Katedra řízení Diplomová práce na téma: Faktory ovlivňující výkonnost a pracovní zaujetí zaměstnanců TEZE Autor diplomové práce: Gabriela

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI

ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A PRÁCE S LIDMI LEKTOR: Ing. Marek Šedivý PROJEKT: Akademie pacientských organizací MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ: Praha, 30. a 31. 1. 2015 KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY Má srozumitelné

Více

Motivace. Ing. Ladislava Kuchynková

Motivace. Ing. Ladislava Kuchynková Motivace Ing. Ladislava Kuchynková O v l i v ň o v á n í 1. Motivace 2. Styl vedení 3. Jednání a vyjednávání O v l i v ň o v á n í 1. Osobní mezilidské působení - tzv. měkké (soft) faktory řízení - jejich

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_14_TYPY_ZÁTĚŽOVÝCH_SITUA

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie

Teoretické obory psychologie. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Teoretické obory psychologie NMgr. obor Psychologie 1. Předmět a metoda psychologie Pojetí duševního

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Administrativní pracovnice Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, skenování).

Administrativní pracovnice Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, skenování). OBSAH ÚVOD...- 7-1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA...- 11-1.1 Odměňování pracovníků...- 11-1.1.1 Pojetí a úkoly odměňování...- 11-1.1.2 Mzdové formy...- 15-1.2 Motivace...- 21-1.3 Vztah odměňování a motivace...-

Více

Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru

Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru Magisterská diplomová práce Bc.

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů.

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. VEDENÍ Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. 1. Motivace Motivace jsou obecně hmotné i nehmotné pobídky pracovníků. 1.1 Základní pojmy teorie

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

VEDENÍ LIDÍ A JEJICH MOTIVACE

VEDENÍ LIDÍ A JEJICH MOTIVACE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA &EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI JAK SE ZORIENTOVAT V PROSTŘEDÍ ORGANIZACE A JEHO POŽADAVCÍCH 1. STYL ŘÍZENÍ 2 2. MODEL EFEKTIVNÍHO PŘÍSTUPU K PODŘÍZENÝM 3 3. ROLE A ROLOVÉ

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Teorie ošetřovatelství Začínají se formovat ve 2.polovině 20.století v USA a Kanadě Současnost specifické ošetřovatelské

Více

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová Teorie a metody sociální práce I Radka Janebová Základní informace o předmětu Vyučující: Radka Janebová, Mgr., Ph.D. Kontakt: radka.janebova@uhk.cz Hodinová dotace přímé výuky: 16 hodin Hodinová dotace

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Bc.

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

informací sestrám o novinkách v nutriční péči a následně by to s nimi měli konzultovat. Obě strany by měly spolu více mezi sebou komunikovat a snažit

informací sestrám o novinkách v nutriční péči a následně by to s nimi měli konzultovat. Obě strany by měly spolu více mezi sebou komunikovat a snažit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Spolupráce sester s nutričním terapeutem v rámci multidisciplinárního týmu bakalářská práce Autor práce: Lucie Větrovská Studijní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Pracovní spokojenost a hrozba nezaměstnanosti

Pracovní spokojenost a hrozba nezaměstnanosti Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Pracovní spokojenost a hrozba nezaměstnanosti Lenka Juklová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ MOTIVACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ MOTIVACE Projekt KOUZELNÁ VĚDA Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0068 VZDĚLÁVACÍ KURZ MOTIVACE Autoři: Bc. Martina Mařanová, Miroslava Šimůnková, Michal Vít, MBA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TEOLOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TEOLOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Veronika Vejvodová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Oddělení praxe BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Další

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 5 (elektronická (tištěná

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova Doporučené očekávané výstupy Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více