Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, Horažďovice tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, Horažďovice tel.: , H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací: MH/12682/2014 Spisová značka / pořadí: MH/12682/2014/06 Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45 V Horažďovicích, dne: Obec Kvášňovice Kvášňovice HORAŽĎOVICE ROZHODNUTÍ Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, účastníkovi řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, kterým je: obec Kvášňovice Kvášňovice Horažďovice IČ: CZ-NACE: I. vydává povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod obce Kvášňovice podle ustanovení 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona v souladu s ustanovením 38 odst. 8 vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a to do drobného bezejmenného pravostranného přítoku Kozčínského potoka IDVT levý břeh, ř.km. 0,5, název a kód vodního útvaru: Myslívský potok po ústí do toku Úslava, č.h.p , v obci Kvášňovice, katastrálním území Kvášňovice, pozemek p.č. 96/34 dle KN, souřadnice X= , Y= počet EO: 126 v množství: Qprům. 0,18 l/s Qmax. 0,61 l/s Qmax 25,4 m 3 /den Qmax. 762 m 3 /měs Qmax m 3 /rok emisní limity pro zkušební provoz: p (mg/l) m (mg/l) roční bilance (t/rok) BSK ,280 CHSKcr ,026 NL ,373 průměr(mg/l) m (mg/l) roční bilance (t/rok) N-NH ,187

2 emisní limity pro trvalý provoz: p (mg/l) m (mg/l) roční bilance (t/rok) BSK ,140 CHSKcr ,840 NL ,187 průměr(mg/l) m (mg/l) roční bilance (t/rok) N-NH ,051 Platnost povolení: do Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 Počet dnů v roce ve kterých se vypouští: 365 Údaje o předmětu vypouštěných odpadních vod: Druh vypouštěných odpadních vod: čištěné Čistírna odpadních vod: mechanicko-biologická Způsob čištění: mechanicko - biologický Uložená měření: Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO Počet kontrolních profilů: 1 Četnost měření množství: kontinuální Způsob měření množství vody: Thomsonův přeliv Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO Počet kontrolních profilů: 1 měrný objekt Četnost sledování: 4 x ročně v rovnoměrných intervalech v trvalém provozu, 6 x ročně v rovnoměrných intervalech ve zkušebním provozu Typ vzorků: dvouhodinový směsný Povolení vypouštění odpadních vod je v souladu s ustanovením 9 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením 38 odst. 3 vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů vázáno na splnění následujících podmínek a povinností: 1. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna ve zkušebním provoze minimálně 6 x ročně v rovnoměrných intervalech z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut na odtoku z ČOV v ukazatelích BSK5, CHSKcr, NL, N-NH Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna v trvalém provoze minimálně 4 x ročně v rovnoměrných intervalech z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut na odtoku z ČOV v ukazatelích BSK5, CHSKcr, NL, N-NH Jedenkrát ročně, vždy do konce února následujícího roku, budou výsledky rozborů vzorků odpadních vod za uplynulý rok spolu s vyhodnocením kvality a množství odpadních vod předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu. 4. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových bude zajišťováno oprávněnou laboratoří. 5. Rozbor sledovaných ukazatelů bude proveden podle analytických metod schválených pro stanovení ukazatelů znečištění v akreditované laboratoři. 2 2 / 9

3 6. Ke zkušebnímu provozu a kolaudačnímu souhlasu bude zpracován kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu stanovených emisních limitů a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení. II. vydává stavební povolení podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla Kvášňovice - splašková kanalizace a ČOV v kraji Plzeňském, obci Kvášňovice, k.ú. Kvášňovice, na pozemcích p.č. 75, 96/34, 96/43, 96/44, 156/2, 157, 158,1438/8, 2014/1, 2014/7, 2014/9, 2022/2, 2024/22, 2029/1, 2030/1, 2030/3, 2032, 2046/1, název a kód vodního útvaru: Myslívský potok po ústí do toku Úslava, č.h.p , souřadnice: začátek stavby X= , Y=809237, konec stavby X= , Y= Účelem stavby je realizovat v lokalitě oddílný kanalizační systém. Jedná se o výstavbu gravitační splaškové kanalizace, která bude ukončena čistírnou odpadních vod. V členění na tyto stavební objekty: SO 01 kanalizace stoka A 28,0 300 žebrované potrubí z PP 428,0 250 žebrované potrubí z PP stoka A1 138,0 300 žebrované potrubí z PP 221,0 300 žebrované potrubí z PP stoka A2 234,0 250 žebrované potrubí z PP 428,0 300 žebrované potrubí z PP stoka A2-1 68,0 250 žebrované potrubí z PP 60,0 300 žebrované potrubí z PP 27,0 300 protlak kamenina stoka A2-3 12,0 250 žebrované potrubí z PP stoka A2-4 13,0 250 žebrované potrubí z PP stoka A3 174,0 250 žebrované potrubí z PP stoka A4 26,0 250 žebrované potrubí z PP stoka A5 28,0 300 žebrované potrubí z PP 50,0 300 protlak kamenina stoka A4 50,0 300 žebrované potrubí z PP materiál: žebrované potrubí z PP, plné žebro v řezu stěny s masivním profilovaným těsněním, rozměrová řada dle DIN , kruhová tuhost min. Sn 8 kn/m 2 PP DN 300, délka 602,0 m PP DN 250, délka 1093,0 m Kamenina: trouby pro ražení CresDig DN 300 s manžetou z oceli V4A- typ1 kamenina CreaDig DN 300, dl. 77, 0 m na kanalizaci budou osazeny odbočky DN 150 pro napojení domovních přípojek 3 3 / 9

4 kanalizace Povolovaná vodní díla stoková síť Kanalizační soustava kanalizace pro veřejnou potřebu Charakter kanalizační soustavy oddílná - splašková Počty oddělených částí systému ČOV a stoková síť Počet napojených obcí 1 Druh stokové sítě gravitační Počet odlehčovacích komor 0 Celková délka stoky 1772,0 m Nejmenší jmenovitá světlost stoky 250 mm Největší jmenovitá světlost stoky 300 mm SO ČOV ČOV se skládá ze spodní monolitické železobetonové konstrukce, v níž jsou umístěny jednotlivé nádrže: vyrovnávací nádrž - čerpací jímka, aktivační nádrž - dosazovací nádrž, regenerační nádrž a kalojem. Nad vyrovnávací nádrží a kalojemem bude proveden strop, na něm bude nadzemní provozní objekt. Nadzemní část bude provozní místnost, v níž bude umístěno strojně technologické vystrojení. Provozní soubory. ČOV se bude skládat ze tří samostatných nádrží: vyrovnávací a čerpací jímky, čistírny a kalojemu. Jedná se o celek typizované balené ČOV 150. Čistírna bude dodána jako kusový výrobek. Nádrže budou uloženy na stabilizovaném podloží a betonovou desku. Vzhledem k předpokládané vysoké hladině podzemní vody budou nádrže obetonovány. Technologická dodávka ČOV začíná ze strany nátoku na ČOV hrdlem vtokového potrubí, na straně odtoku dodávka končí vyústěním odtokového potrubí. Část ČOV bude zastřešená posuvným zastřešením z polyakrylátu, nad částí bude nadzemní provozní objekt. SO propojovací potrubí Propojovací potrubí se napojuje do uzavíratelné šachty - hrubé předčištění, kde se potrubí rozděluje na přítok do ČOV a obtok. Obtok ČOV je napojen na odtok z ČOV v šachtě ŠV 4 odtokové potrubí je napojeno na ČOV, vedeno přes lomovou šachtu ŠV 3, měrný objekt, šachtu ŠV 4 a dále pokračuje do vyústního objektu. Přítok do ČOV vede ze šachty z objektu hrubého předčištění přes revizní šachty ŠV1 a ŠV2 do vyrovnávací komory ČOV. Kanalizace se navrhuje z profilu DN 200 v celkové délce 91 m. Pro provedení stavby vodního díla kanalizace se podle 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem. 2) Při provádění výkopových prací je stavebník povinen učinit taková nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. 3) Bude zpracován provozní řád ČOV ke zkušebnímu provozu i ke kolaudačnímu souhlasu. 4) Povodí Vltavy, s.p., bude informováno o zahájení a ukončení prací na výustním objektu z ČOV do recipientu. 5) Budou splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Egermaierem dne 04/ ) V dostatečném předstihu bude prokázáno na místě stavby splnění požadavků 9, 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 4 4 / 9

5 7) Instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN a návodu výrobce. 8) Realizační firmě bude předán výtisk Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, a ta se bude řídit jejími podmínkami, jinak nebude zásah do komunikace SÚS Plzeňského kraje převzat. Místo zásahu bude opraveno dle podmínek ve smlouvě. 9) Stavebník (zhotovitel) v souladu s 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádá Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy o povolení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích. 10) Stavební práce budou probíhat po etapách, za úplné (příp. částečné) uzavírky provozu na silnici III/ Nejpozději 30 dní přede dnem požadovaného uzavření jednotlivých úseků silnice III/18623 bude příslušný silniční správní úřad, zdejší odbor dopravy, požádán o povolení uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci v souladu s ust. dle 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 11) Z pozemku 2024/22 bude veškerý přebytečný materiál odstraněn a odpad odvezen na povolenou skládku. Po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu. Případné vzniklé škody na pozemku budou odstraněny na náklady investora. Na pozemku nebude vybudována žádná povrchová stavba. 12) Stavba vodního díla bude dokončena do ) Po dokončení stavby a provedení zkušebního provozu bude požádán zdejší vodoprávní úřad o kolaudační souhlas podle 122 stavebního zákona. Bez kolaudačního souhlasu nelze stavbu provozovat. 14) Ke kolaudačnímu souhlasu bude doložena průběžná evidence vzniklých odpadů a doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. III. ukládá provedení zkušebního provozu podle ustanovení 115 odst. 2 stavebního zákona stavby vodního Kvášňovice - splašková kanalizace a ČOV po dobu 1 roku V souladu s ustanovením 124 odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro zkušební provoz: 1. Zkušební provoz bude zahájen až po dokončení stavby. 2. K žádosti o zkušební provoz bude doloženo splnění uložených podmínek a předloženy kladné výsledky kontrol, zkoušek a revizí. 3. Zkušební provoz bude vodoprávním úřadem povolen na základě doložených podkladů při kontrolní prohlídce. Odůvodnění: Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne pod č.j. MH/12681/2014 a MH/12682/2014 žádosti obce Kvášňovice, Kvášňovice 5, Horažďovice, IČ: , která je zastoupena na základě plné moci Josefem Kárníkem, Plzeňská cesta 41, Plzeň, IČ: o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k vodním dílům pro stavbu vodního díla Kvášňovice - splašková kanalizace a ČOV v kraji Plzeňském, obci Kvášňovice, k.ú. Kvášňovice, na pozemcích p.č. 75, 96/34, 96/43, 96/44, 156/2, 157, 158,1438/8, 2014/1, 2014/7, 2014/9, 2022/2, 2024/22, 2029/1, 2030/1, 2030/3, 2032, 2046/1. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady a to: Projektová dokumentace stavby Územní rozhodnutí o umístění stavby Souhlas stavebního úřadu podle ust. 15 odst. 2 stavebního zákona Plán kontrolních prohlídek stavby Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p. č.j / /Šn ze dne Souhrnné sdělení odboru životního prostředí ze dne č.j.mh/10843/2013 a ze dne 5 5 / 9

6 č.j. MH/16656/2012 závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší ze dne č.j. MH/16656/2012 Závazné stanovisko HZS č.j. HSPM /2012 KT ze dne Závazné stanovisko KHS č.j /24/2014 ze dne vyjádření Pozemkového fondu České republiky č.j. PFCR /2012/104/Ku ze dne Údaje o průtocích vody ve vodním toku ČHMÚ č.j. P ze dne Vyjádření SÚS Plzeňského kraje č.j. 942/14/SÚSPK-K ZE DNE Závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Praha č.j. 2718/65876-ÚP/ /44 Vyjádření Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy č.j. MH/09681/2014 ze dne Rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy č.j. MH/01353/2013 ze dne souhlas obce Kvášňovice s povolením zvláštního užívání místní komunikace ze dne Smlouvy obce Kvášňovice s vlastníkama pozemků, na kterých je vodní dílo povolováno. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j ze dne a č.j ze dne Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j /14 ze dne vyjádření NET4GAS, s.r.o. č.j. 4868/14/OVP/Z ze dne plná moc Podle ustanovení 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení pod MH/15639/2014 ze dne s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky, důkazy a závazná stanoviska uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky. V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaroslav Egermaier, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT v dubnu K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Horažďovice, odborem výstavby a územního plánování dne pod č.j. MH/17299/2013, které nabylo právní moci dne Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. MH/12356/2014 ze dne Emisní limity pro trvalý provoz byly stanoveny v souladu s navrhovanými emisními limity žadatelem. Navrhované emisní limity byly projednány s Povodím Vltavy, s.p.. Vzhledem k tomu, že v projednaných emisních limitech s Povodím Vltavy, s.p. byl i ukazatel N-NH4 +, který v kontrolním profilu při posouzení kombinovaným způsobem splnění imisních limitů nevychází ani při aplikaci BAT, byl stanoven ukazatel N-NH4 + jako emisní limit. Emisní limity pro zkušební provoz byly nastaveny v souladu s přílohou 7 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, což jsou mírnější emisní limity než pro trvalý provoz. Byly doloženy následující smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých se povoluje stavba vodního díla: Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje číslo S 981/14 mezi SÚS Plzeňského kraje a obcí Kvášňovice ze dne Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SPU /2014/104/Soch mezi Českou republikou - Státní pozemkový úřad a obcí Kvášňovice ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností MERIPRA s.r.o., Radniční 6 6 / 9

7 133/1, České Budějovice, IČ: a obcí Kvášňovice ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlem Salákem a Marií Salákovou na straně jedné a obcí Kvášňovice na straně druhé. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Miloslavem Stroleným a Ludmilou Strolenou na straně jedné a obcí Kvášňovice na straně druhé ze dne Povodí Vltavy s.p. uplatnilo ve svém stanovisku č.j / /Šn ze dne následující podmínky: 1. Do kanalizace splaškové budou vypouštěny pouze surové splaškové vody. Stávající septiky a žumpy a ČOV na této kanalizace budou vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem. - podmínka, která ukládá povinnosti třetím osobám, nikoli účastníkům tohoto řízení, taková podmínka v rámci tohoto vodoprávního řízení nelze uložit. Povinnosti vlastníků septiků a žump jsou upraveny právními předpisy, a to zejména vodním zákonem, stavebním zákonem, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jejich prováděcími předpisy. 2. Odběr vzorků bude s ohledem na velikostní kategorii 4 x ročně, typ vzorků A. - v souladu s výrokem tohoto rozhodnutí. 3. Budou doplněny údaje o množství odpadních vod na odtoku z ČOV za rok a měsíc. - údaje byly doplněny. 4. Účinnost ČOV bude ověřena zkušebním provozem v délce cca 1 rok. - ve výroku tohoto rozhodnutí uložil vodoprávní úřad provedení zkušebního provozu. 5. Bude zpracován provozní řád ČOV. - uloženo jako podmínka stavebního povolení. 6. Termín platnosti vodoprávního rozhodnutí bude do v souladu s výrokem tohoto rozhodnutí. 7. Výsledky rozborů odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu úřadu do konce února následujícího roku. - v souladu s podmínkou uloženou v povolení k nakládání s vodami. 8. Správce vodního toku bude informován o zahájení a ukončení prací na výústním objektu z ČOV do recipientu.- uloženo jako podmínka stavebního povolení. SÚS Plzeňského kraje ve vyjádření č.j. 942/14/SÚSPK-K ze dne požaduje uzavření smlouvy, ta je uzavřena a byla předložena. Dále požaduje předání výtisku smlouvy realizační firmě, která se bude řídit jejími podmínkami, jinak nebude zásah do komunikace SÚS PK převzat. Místo zásahu do komunikace bude opraveno dle podmínek ve smlouvě. Obě tyto podmínky byly uloženy ve výroku tohoto rozhodnutí. Podmínky ve vyjádření Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy č.j. MH/09681/2014 ze dne , které nebyly splněny před vydáním stavebního povolení byly uloženy jako podmínky stavebního povolení. Pozemkový fond ČR uplatnil podmínku na uzavření smlouvy. Smlouva byla předložena ke stavebnímu řízení. Dále uplatnil podmínky, které byly všechny zapracovány jako podmínky stavebního povolení. K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s 18c vyhlášky 503/2006 Sb. zapracovány do podmínek stavebního povolení. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního 7 7 / 9

8 řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Otisk úředního razítka Ing. Jitka Vašková Vedoucí odboru ŽP Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a Obecního úřadu Kvášňovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice a Obecním úřadem Kvášňovice způsobem umožňující dálkový přístup. Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřadní desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. Úřední deska: Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Dálkový přístup: Zveřejněno dne:.. Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení. Rozdělovník Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu: Obec Kvášňovice, Kvášňovice 5, Horažďovice, kterou na základě plné moci zastupuje Josef Kárník, Plzeňská cesta 41, Plzeň, IČ: Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu: Doručuje se veřejnou vyhláškou: vlastníkům technické infrastruktury: 8 8 / 9

9 Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Nusle 4, a vlastníkům pozemků v k.ú. Kvášňovice: 75, 96/34, 96/43, 96/44, 156/2, 157, 158,1438/8, 2014/1, 2014/7, 2014/9, 2022/2, 2024/22, 2029/1, 2030/1, 2030/3, 2032, 2046/1, 1/1, 2, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9/2, 9/1, 10/3, 10/4, 20, 26/3, 27, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 31/2, 36/2, 40, 41, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47/1, 50, 51, 53/1, 54/3, 58, 59, 62/1, 62/2, 63/1, 63/4, 64/1, 66, 68/1, 70/2, 72/1, 73, 74, 75, 76, 78, 94, 96/16, 96/17, 96/18, 96/33, 96/35, 96/42, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164,170, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 592, 593, 594, 596/1, 596/2, 596/7, 597, 598, 601/1, 603/1, 603/2, 603/3, 605, 607, 608/2, 998/2, 1412/1, 1412/3, 1412/4, 1412/5, 1412/7, 1412/9, 1414, 1424, 1425/2, 1428/5, 1430/1, 1431, 1432/1, 1433, 1434/1, 1437/2, 1437/5, 1437/7, 1437/8, 1438/1, 1438/2, 1438/3, 1438/4, 1438/5, 1438/12, 1438/13, 1438/14, 1439, 1445, 1915/1, 1918/1, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 2006/1, 2006/3, 2007, 2008/1, 2008/2, 2008/3, 2014/3, 2014/4, 2014/5, 2014/6, 2014/8, 2014/10, 2024/21, 2025/2, 2025/3, 2026, 2029/2, 2047, st. 3/1, st. 3/2, st. 4, st. 5, st. 6, st. 7, st. 8, st. 9, st.12, st. 13, st14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 19, st. 20, st. 21, st. 22, st. 23, st. 24, st. 25/1, st. 25/2, 26, st. 28/1, st. 28/2, st. 30, st. 31, st. 32, st. 33, st. 34, st. 35, st. 36, st. 38,st. 39, st. 40, st. 41, st. 42/1, st. 42/2, st. 43, st. 44, st. 45/1, st.45/2, 45/3, st. 49, st. 50, st. 51, st. 52/1, st. 52/2, st. 53/1, 53/2, st. 54, st. 57, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 63, st. 64, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, st. 69, st. 72, st. 73/1, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77, st. 79, st. 80, st. 82, st. 84, st. 85, st. 90, st. 95, st. 96, st. 98, st. 104, st. 112 a vlastníkům staveb v obci Kvášňovice: č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 21, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 47, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 94 č.ev. 2, č.ev. 4, č.ev. 6, č.ev. 10, č.ev. 11, č.ev. 13, č.ev. 15, č.ev. 22, č.ev. 23, č.ev. 27, č.ev. 42, č.ev. 48, č.ev. 53, č.ev. 55, č.ev. 58, č.ev. 68, č.ev. 69, č.ev. 70, č.ev. 103, č.ev. 104, č.ev. 105, č.ev. 106, č.ev. 107, č.ev. 108, č.ev. 109, č.ev. 110, č.ev. 111 Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům: Městský úřad Horažďovice se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky Obecní úřad Kvášňovice - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky KHS, Plzeňská 165, Klatovy HZS, Aretinova 129, Klatovy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5 Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí Vypraveno dne: viz. otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy 9 9 / 9

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE CZ - 382 29 Boletice č.p.3 tel.+ 420 973327202, fax + 420 973327222 www.vojujezd-boletice.cz uuvu.boletice@seznam.cz> Číslo jednací došlého dokumentu: 2060-12/2008/DP-1518-VODA,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3165/14-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí ~fpr/~ R//7~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S009P00JLWV3 MĚSTSKÝ URAD BLANSKO ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého 25787/2015/OŽP číslo jednací: MUSLANY 25787/2015/OŽP dokumentu: vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4/170/2011/172/11 Č.J.: MUNO 58280/2011 VYŘIZUJE:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

3/ Stavba bude zahájena v červenci 2012 a dokončena do 31. 12. 2013, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.

3/ Stavba bude zahájena v červenci 2012 a dokončena do 31. 12. 2013, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním. MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Vaše značka Naše č. j. Vyřizuje Rokycany 353-2/OŽP/12 Tůmová/249 14. 3. 2012 miloslava.tumova@roykycany.cz V E

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.8.2012 NAŠE ZN.: SZ MMHK/139160/2012ŽP1/Pot MMHK/151540/2012 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

*S00FX00W9X4G* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí. povolení. Čsl. armády 2689 390 03 Tábor

*S00FX00W9X4G* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí. povolení. Čsl. armády 2689 390 03 Tábor MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00W9X4G* S00FX00W9X4G Radek Vašíček Radka Vašíčková Čsl. armády 2689 390 03 Tábor Spis.značka S-META 30864/2014 OŽP/VFiř

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 042157/2015/20

Více

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn./ze dne: ---/--- ČÍSLO JEDNACÍ: 21623/2013/OŽP/JIKO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 95750/2013

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.05.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum MMHK/114535/2014 VYŘIZUJE: Bc. Petr Zumr TEL.: 495 707 651 E-MAIL: petr.zumr@mmhk.cz DATUM: 23.06.2014 VEŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1210/12/VYS/ V Sušici dne: 28.5. 2012 Č.j.: 8948/12

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. ŽP 1762/2010 61

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/149623/15/OŽP/Bl S-SMO/92857/16/OŽP/5 Vyřizuje: Ing. Bulava Telefon: 599 442 374 Fax: 599 443 026 E-mail: mbulava@ostrava.cz

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí. Veřej ná vyhláška Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí. Veřej ná vyhláška Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby 14...'. /I Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 17282/2014 V Břeclavi dne: 17.3.2014 Spisová značka: MUBR-S 51205/2013 OŽP/Sch Vyřizuje:

Více

Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí

Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň tel. 384 342 176, fax 384 723 505 e-mail: denisa.sedlackova@mesto-trebon.cz www. mesto-trebon.cz Č.j.: ŽP 3925/2011 507

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Výroková část:

ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Výroková část: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 oprávněná úřední osoba: Ing. Ingrid Koubková telefon: 221 982 202 e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1328/10/VYS/Jen V Sušici

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j.: ŽP 2365/2010

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 26/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.2.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel.465 544 388 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 21.12.2011

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/098556/STAV/ZEM/Maš Přerov, dne 22.10.2015 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov Vod. 235 10905/2013 OVH/2319/2013/SOT KÓDOVÁNÍ 100-110-111, 400-430,400-440, 400-552 VYŘIZUJE: TELEFON: 317754195

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno,

ROZHODNUTÍ. ţadateli. právnické osobě Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí U Brány 2 tel. 583 452 111, fax. 583 452 151 789 85 Mohelnice e-mail: mesto@mohelnice.cz cernyp@mohelnice.cz Č.j. : ŢP/27264-10/2697-10/cerp Mohelnice

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č.J.: ŽP/12637/15/Sk Spis.zn.: 967/15 Vyřizuje: Jana Skotnicová Tel: 327

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

ROZHODNUTÍ kolaudační rozhodnutí

ROZHODNUTÍ kolaudační rozhodnutí Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734 http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.: 56736/2011 Č.j.: 22684/2011-MUR/ovu-00365

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/092383/2015 ST1/Kru MMHK/228469/2015 ST1/Kru Ing. Jana Krušinová 495 707 865 jana.krusinova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0232/2011/Ko MUBN-1788/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.2.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/031805/2014 OD1/Vla MMHK/043528/2016 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing. Kateřina Vlachá 495 707 815 Katerina.Vlacha@mmhk.cz DLE

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 4884/2014 V Břeclavi dne: 21. 1. 2014 Spisová značka: MUBR-S 87072/2013 OŽP/Le Vyřizuje: Létalová,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek obcí Drahansko a okolí, Za Školou 379, 798 48 Protivanov

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Pracoviště: Jesenická 31 Odbor: dopravy Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 *MUSPX01MOIWF*

Více