R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení"

Transkript

1 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 13 odst. 3 téhož zákona vydává změnu integrovaného povolení č.j. KULK 26669/2007 ze dne , vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, ve znění změny č. j. KULK 63624/2008 ze dne , společnosti OLEO CHEMICAL a.s., účastníku řízení dle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále správní řád), provozovna Liberec, Kociánova 563/12, Liberec 6, se sídlem Václavské nám. č. p. 802/56, Praha 1, s přiděleným IČ , pro zařízení Výroba ERO 50 kt. Výroková část integrovaného povolení se v úplném znění mění a doplňuje takto: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (dále zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 téhož zákona integrované povolení společnosti OLEO CHEMICAL, a. s., provozovna Liberec, Kociánova 563/12, Liberec 6, se sídlem Václavské nám. č. p. 802/56, Praha 1, s přiděleným IČ: (dále provozovatel), pro zařízení Výroba ERO 50 kt (dále zařízení). Účastníci řízení dle 7 zákona o integrované prevenci a ve smyslu 27 správního řádu: 1. OLEO CHEMICAL, a. s., provozovna Liberec, Kociánova 563/12, Liberec 6; 2. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2; 3. Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1; 4. Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové; 5. Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice.

2 A. Umístění zařízení Liberecký kraj obec Liberec, kód obce: k.ú. Rochlice u Liberce, p.č.: 177/1, 177/3, 180/2, 183/1, 183/3, 355, 356/1 B. Popis zařízení Název zařízení: Kategorie zařízení: Výroba ERO 50 kt 4.1. b) Chemická zařízení na výrobu základních organických látek, jako jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice Zařízení je určeno k výrobě biologicky odbouratelného výrobku, esterifikovaného oleje (FAME, MEŘO, ERO), který je v současné době přimícháván do motorové nafty. Projektovaný výkon zařízení je tun/rok esterifikovaného oleje. Zařízení bude provozováno v nepřetržitém režimu v návaznosti na skladovací nádrže surovin a meziproduktů, chladící systém, termickou likvidaci odplynů a distribuci výrobků. Předpokládá se ročně 330 dní provozu a celkově 35 dní odstávek na opravy a údržbu (hlavní odstávky cca týden v červenci a prosinci, ostatní krátkodobé v průběhu roku). Vlastní výroba spočívá v esterifikaci olejů rostlinné povahy, tuků živočišné povahy, mastných kyselin a směsí těchto komodit nejprve metanolem za přítomnosti kyselého katalyzátoru a poté esterifikaci metanolem za přítomnosti alkalického katalyzátoru. Jako hlavní výrobek vzniká FAME, který je ze zásobních tanků plněn do expedičních obalů a expedován k zákazníkovi. Jako vedlejší produkt vznikají mastné kyseliny, které jsou v technologii přepracovány na finální výrobek FAME a glycerin, který je dále upravován a poté plněn do obalů a expedován k zákazníkovi. B. 1 Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona Kyselá esterifikace: Kategorie zdroje: vyjmenovaný střední ostatní stacionární zdroj Principem kyselé esterifikace (kysele katalyzovaná esterifikace) je snížení čísla kyselosti (ČK), tj. obsahu volných mastných kyselin v tuku nebo oleji na co nejnižší hodnotu. Volné mastné kyseliny jsou tímto způsobem esterifikovány na FAME. Po této reakci zůstane ve směsi FAME + triglyceridy + velmi malý obsah volných mastných kyselin. Takto esterifikovaná směs jde na normální alkalickou esterifikaci jako vstupní surovina. Kyselina sírová zde hraje roli jak kyselého katalyzátoru, tak i dehydratačního činidla (odjímá vznikající vodu a taky dehydratuje různé fosfolipidy a bílkoviny obsažené v tuku nebo oleji). V rozsazovací nádrži se provádí oddělení výsledného produktu, který je na základě chemických rozborů použit jako vstupní surovina pro výrobu ERO alkalickou esterifikací nebo jej možno použít již jako finální produkt a kyselého vodného roztoku. Z oddělené kyselé části se po neutralizaci hydroxidem sodným (50 %) destilací odděluje methanol, který se dále vrací do výroby. Zbylé odpadní vody jsou vedeny přes lapač tuků do kanalizace. Esterifikace: Kategorie zdroje: vyjmenovaný střední ostatní stacionární zdroj Esterifikovaný olej se vyrábí esterifikací surového odslizeného rostlinného např. řepkového oleje (nebo výstupním produktem z technologie kyselé esterifikace) methanolem za přítomnosti bazického katalyzátoru (např. methanolát sodný) v následujících technologických krocích: esterifikace (dvoustupňová), neutralizace, praní, sušení a rafinace.

3 B. 2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona Zařízení na spalování paliv (zemní plyn): Kategorie zdroje: velký spalovací zdroj (celkový výkon 5260 kw) Kotelna č. 1 Ohřev termonosného oleje výroba páry Typ kotle: Termoolejový kotel WTOE 1,75/40V Jmenovitý výkon: 1750 kw Likvidace a eliminace pachových a organických látek - termické spalování Slouží ke snížení pachových emisí a emisí TOC. Typ: TNV2 800EG. Jmenovitý výkon: max. 100 kw. Kotelna č. 2 Ohřev termonosného oleje výroba páry Typ kotle: Termoolejový kotel WTOE 1,5/40H Jmenovitý výkon: 1510 kw Ohřev teplonosného oleje je prováděn v kotlích, kde je spalován zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Ohřátý olej je veden oběhovým čerpadlem z kotlů výstupním potrubím k jednotlivým výměníkům, teplonosný olej/voda. Ochlazený olej je veden zpět do výměníků kotlů jedná se o uzavřený okruh. Výroba páry Typ kotle: Parní rychlovyvíječ SDE-Z 3000EC Jmenovitý výkon: 2000 kw Pára je vyráběna v parním kotli, kde je spalován zemní plyn z veřejného rozvodu. Vyrobená pára je použita pro technologické účely. B. 3 Přímo spojené činnosti Skladování petrochemických výrobků a jiných organických látek (skladování vstupních surovin, pomocných látek, vedlejších a výstupních produktů, kyselin, olejů) - vyjmenovaný střední ostatní stacionární zdroj Dusíková stanice a rozvody dusíku Plnění autocisteren Stáčení a plnění železničních cisteren Výroba demineralizované vody Čištění odpadních vod Chlazení výrobní technologie Nakládání s vodami Nakládání s odpady Měření a monitoring I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona, ve vazbě na 14 téhož zákona, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity a) Budou dodržovány stanovené emisní limity u středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší dle tabulky č. 1.

4 Tabulka č. 1 Emisní zdroje a stanovené závazné emisní limity Emisní zdroj Zdroj 001 (zařízení 001, 002, 003) - kotelna č. 1, kotelna č. 2, vyvíječ páry VZ Zdroj 101 Výroba ERO (zpracování jiných kapalných organických látek) - SZ Zdroj Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek - SZ Zdroj 103 Kyselá esterifikace (zpracování jiných kapalných organických látek) - SZ Emisní limit v mg.m 3 (vztaženo na normální podmínky a suchý plyn) NO x (jako NO 2 ) CO org. látky (jako TOC) nestanoven 50 Referenční obsah kyslíku % O 2 3 VZ - velký zdroj znečišťování ovzduší SZ - střední zdroj znečišťování ovzduší b) U výše uvedených zdrojů bude provedeno autorizované jednorázové měření emisí NO x a CO u velkých zdrojů znečišťování ovzduší s četností 1x za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření a autorizované jednorázové měření emisí NO x,co a TOC u středních zdrojů znečišťování ovzduší s četností 1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Odběry vzorků a stanovení vybraných faktorů zdroje budou prováděny v souladu s citovaným zákonem jeho prováděcími předpisy, ustanoveními odpovídajících ČSN a Příručky jakosti měřící skupiny. c) Krajský úřad vydává povolení k vydání Provozního řádu velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření) pro zařízení Výroba ERO 50 kt ze dne (dále provozní řád). d) Krajský úřad vydává povolení stavby středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší a povolení k uvedení středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší do zkušebního a trvalého provozu pro zařízení Výroba ERO 50 kt. e) Provozovatel nejpozději do 3 měsíců po uvedení nových zařízení do zkušebního provozu provede autorizované měření emisí v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. f) Porovnání emisních koncentrací se zákonnými emisními limity bude provedeno na základě výsledků autorizovaného měření emisí v době zkušebního provozu (hodnota garantované emisní koncentrace TOC podle dodavatele spalovacího zařízení je na úrovni 40 % platného emisního limitu). Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, včetně protokolu z autorizovaného měření emisí v době zkušebního provozu, bude předloženo krajskému úřadu před zahájením trvalého provozu. Na základě vyhodnocení výsledků zkušebního provozu bude aktualizován provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší, který bude rovněž odsouhlasen krajským úřadem nejpozději před zahájením trvalého provozu. g) Veškeré návrhy na změny a aktualizace v provozním řádu budou vždy předkládány k vyjádření České inspekci životního prostředí, OI Liberec a k následnému schválení krajskému úřadu.

5 h) Technologický proces bude provozován tak, aby nebyla překročena zákonná koncentrace škodlivin na všech výstupech do ovzduší. i) Zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s provozní dokumentací a se schválenými provozními řády, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. j) Bude zajištěn provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovávány pro případ kontroly. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a) Krajský úřad vydává povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami (srážkové vody), vedenými přes odlučovač ropných látek, do místní vodoteče Doubský potok, v ř.km cca 0,5 (ČHP ). Jakost vypouštěných srážkových vod na odtoku z odlučovače ropných látek nepřesáhne v ukazateli C 10 -C 40 hodnotu 0,3 mg/l. Odlučovač ropných látek musí být kontrolován (zejména po přívalových a déle trvajících deštích), zachycené ropné látky včas odstraňovány a likvidovány zákonným způsobem. b) Pravidelně 4x ročně (jaro, léto, podzim, zima) bude sledována jakost vypouštěných srážkových vod z odlučovače ropných látek odebíraných z poslední komory před výtokem do Doubského potoka v ukazateli C 10 -C 40. Budou zajištěny odběry a rozbory vzorků oprávněnou laboratoří dle platných technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Výsledky měření budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. c) Nejpozději před uvedením zařízení do trvalého provozu budou vypracovány a předloženy ke schválení vodoprávnímu úřadu provozní a manipulační řády skladů nebezpečných látek a odlučovače ropných látek. d) Krajský úřad schvaluje plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ze dne , zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. Havarijní plán bude předkládán ke schválení při každé jeho další aktualizaci. Havarijní plán bude rovněž předkládán k vyjádření Povodí Labe, s.p. Hradec Králové. e) V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. Dále zde budou k dispozici prostředky pro zabránění šíření kontaminace (kanalizační ucpávky, materiál pro hrázkování apod.). S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, která budou zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. Stáčecí místa a sklady látek škodlivých vodám budou vybaveny nepropustnou podlahou a havarijními jímkami s dostatečnou kapacitou pro zachycení případného havarijního úniku látek. f) Krajský úřad povoluje vypouštění předčištěných odpadních vod přes lapač tuků na výusti z areálu provozovatele do veřejné kanalizace s omezením platnosti do a při dodržení emisních limitů dle kanalizačního řádu (dále KŘ) a jeho dodatku č. 1, který byl schválen rozhodnutím č. j. CJ MML /09 ze dne Závazný emisní limit (dle dodatku č. 1 KŘ): RAS rozpuštěné anorganické soli: mg/l. Povolené množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace (dle dodatku č. 1 KŘ): maximálně m 3 /rok. Všechny ostatní ukazatele budou splňovat limity dané platným KŘ města Liberec. Bude sledována jakost vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace na odtoku v měrném objektu (za lapačem tuků) laboratorním rozborem s četností 4x ročně, typ vzorku 2

6 hodinový směsný (sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut). Rozbory budou prováděny akreditovanou laboratoří. Výsledky budou předávány provozovateli kanalizace ke kontrole. g) Bude měřeno množství odebírané pitné vody a množství vypouštěných odpadních vod zařízeními. Správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. h) Budou dodržována ustanovení 39 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. i) Při nakládání s chemickými látkami a přípravky budou plněny veškeré povinnosti vyplývající provozovateli ze zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Podmínky pro nakládání s odpady a) Krajský úřad vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (shromažďování a předávání osobě oprávněné), v rozsahu dle Seznamu nebezpečných odpadů (viz tab. č. 2). Tab. č. 2 Seznam nebezpečných odpadů Kat. číslo Název odpadu * Jiné motorové, převodové a mazací oleje * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků obsahující nebezpečné látky * Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a (1) (1) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd. b) Provozovatel bude s odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.) a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. c) Hospodaření s odpady se bude řídit Plánem odpadového hospodářství, který bude zpracován provozovatelem. d) Nebezpečné odpady budou odděleně shromažďovány a soustřeďovány v označených shromažďovacích prostředcích, splňujících technické požadavky příslušných právních předpisů, tj. místa shromažďování budou vybavena identifikačními listy. Počet, druh a rozmístění nádob bude vycházet z množství vznikajících odpadů a z prostorových možností na jednotlivých provozech. Bude respektován dostatečný odstup od výrobních zařízení a zachován dostatečný prostor na manipulaci. e) Sběr určených druhů odpadů se bude provádět do označených kontejnerů umístěných na vyhrazených místech. f) V provozu se nebude úprava a zpracování odpadů provádět. Společnost nebude provozovatelem zařízení k odstraňování odpadu. Ostatní odpady od jiných původců nebudou přebírány. V zařízení nebudou zřízena a provozována místa pro skladování odpadů. g) Odstraňování odpadů z výroby, které nelze jinak využít, bude řešeno smluvně předáním odpadů externím firmám, které budou mít oprávnění s těmito odpady nakládat.

7 4. Hluk, vibrace a neionizující záření a) Budou dodržovány nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. b) Bude provedeno denní a noční měření v referenčních bodech, které určí KHS Libereckého kraje vzhledem k umístění bytové zástavby a předpokládanému šíření hluku. Měření bude provedeno autorizovaným nebo akreditovaným pracovištěm během zkušebního provozu. Protokol z měření hlučnosti bude následně předán ke zhodnocení a posouzení KHS Libereckého kraje a krajskému úřadu před zahájením trvalého provozu. c) Bude prováděno roční monitorování hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru po dobu 3 let. Výsledky měření budou předkládány ke zhodnocení do každého kalendářního roku KHS Libereckého kraje a krajskému úřadu a poté po prokázání dodržování nejvyšších přípustných hodnot hluku bude měřen hluk při významných technologických změnách. d) V případě překročení hygienických limitů daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. musí provozovatel zpracovat časový harmonogram k realizaci protihlukových opatření a předložit jej ke zhodnocení KHS Libereckého kraje a krajskému úřadu a následně realizovat protihluková opatření dle tohoto harmonogramu. 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a životního prostředí a) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují závadné látky, udržovat v dobrém technickém stavu a provozovat tak, aby bylo zabráněno uniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Hospodárné využívání paliv a energií vychází ze sledování bilance a analýzy materiálových a energetických toků. Provozovatel bude dodržovat ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 213/2001 Sb. b) Případné podmínky pro hospodárné využívání paliv a energií vyplývající ze závěru zpracovaného energetického auditu se budou realizovat dle Plánu realizace energetických úsporných opatření, který bude předložen krajskému úřadu. c) V pravidelném ročním hlášení o plnění podmínek integrovaného povolení budou vyhodnoceny závěry energetického auditu včetně harmonogramu jejich plnění. 7. Opatření pro předcházení haváriím a) Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. b) Ve smyslu 16 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, je provozovatel povinen zajistit aktualizaci bezpečnostního programu po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 10% dosavadního množství, po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, nebo po organizačních změnách, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu a předloží aktualizaci krajskému úřadu ke schválení. c) Provozovatel předá krajskému úřadu ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie a jejich změn nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření.

8 d) Ve smyslu 9 odst. 4 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, je provozovatel povinen prokazatelně seznámit zaměstnance v potřebném rozsahu se schváleným bezpečnostním programem a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu prokazatelně v potřebném rozsahu informovat o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie. 8. Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu a) Provozovat zařízení v situacích odlišných od podmínek běžného provozu dle postupů uvedených v provozním řádu, havarijním plánu, technických podmínkách výrobců a vnitropodnikové dokumentaci. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů Zahrnuto v kapitolách 1. až Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a) Předkládat krajskému úřadu dílčí roční zprávu plnění závazných podmínek integrovaného povolení ke dni 31. března za uplynulý kalendářní rok. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydané změny integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění). b) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení. c) Neprodleně (nejpozději následující pracovní den) ohlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 11. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a) Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména provedeno: vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění, odvoz všech uskladněných chemických látek, bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí, šest měsíců před plánovaným ukončením provozu předloží provozovatel krajskému úřadu projekt likvidace zařízení po ukončení provozu, průzkum horninového prostředí v lokalitě zařízení a v případě jeho kontaminace vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, jejich realizace; výsledky budou předloženy krajskému úřadu. 12. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Podmínky převzaté ze souhlasného stanoviska MŽP k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, č.j /ENV/07 ze dne : Fáze přípravy

9 a) V dalším stupni projektové dokumentace a v Plánu opatření pro případy havárie (Havarijní plán) budou specifikovány požadavky na sanaci kontaminovaných podlah (odfrézování do hl. 3 cm (případně jak dovolí ocelová výztuž podlah) a kontaminovaných vnitřních omítek (otlučení a nové omítky). b) V areálu zůstanou zachovány čerpací a monitorovací vrty, což bude řešeno i v projektové dokumentaci. Fáze provozu a) Filtry vzduchotechniky budou pravidelně udržovány. b) Bude sledována spotřeba vstupních hmot, při zvýšení budou zjištěny příčiny a odstraněny případné závady (filtry vzduchotechniky, technologie). c) Provozovatel vypracuje jednotnou Provozní evidenci zdroje v souladu s novými předpisy ochrany ovzduší pro celý areál. d) Zařízení bude udržováno v řádném technickém stavu a tím bude předcházeno zvýšení prašnosti a hlučnosti. e) Všichni pracovníci areálu budou seznámeni s havarijním plánem, požárním řádem a ostatními provozními předpisy. f) V areálu budou používána jen technologická zařízení odpovídající nař. vl. č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě zvýšení hladiny hluku některého zařízení, ihned zjednat nápravu. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. II. III. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se neruší žádná pravomocná rozhodnutí nebo jejich části.

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. srpna 11 Spis: OŽPZ 794/11 Č. j.: KULK 64304/11 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení

1 Obsah žádosti. 2 Identifikace provozovatele zařízení. 3 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 1 Obsah žádosti ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 2 Identifikace provozovatele zařízení 2.1 Provozovatel zařízení, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem 1.Obchodní

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11.

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11. ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Poslední aktualizace: 1.11. 2013 Obecné požadavky 1. Pracovník OŽP stanovená a písemně

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH)

PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKO RECYKLACE LAZCE (Dočasný sklad odpadů) (STRUČNÝ VÝTAH) LAZCE-GIS spol. s r.o., pošt.schr.10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Telefon 379 422 392, 379 428 636, fax 379 422 392 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 Bankovní spojení: GE Capital

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec 24. listopadu 2004 Č. j.: KULK 11386/2003 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku Liberec 30.4.2008 Č. j.: KULK/19043/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/162/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty.

2. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, kovy, plasty. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více