Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík"

Transkript

1 Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1

2 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) má za sebou již šest let úspěšné existence. Hlavním impulsem pro její založení byla velká poptávka po specializovaných odbornících s ekonomickým a manažerským vzděláním a současně v Olomouckém kraji chyběla vysoká škola ekonomického směru. Našim cílem je připravit studenty na ekonomicko-manažerské profese především v malých a středních firmách, ale i jako specialisty pro státní správu. MVŠO se zaměřuje na inovace a výzkumně-vývojovou činnost jak v rámci školy, tak i ve spolupracujících firmách. Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu. Za šest let se škola značně rozrostla. Dnes má téměř 800 studentů a 74 akademických pracovníků, přičemž každý rok přibude do našich poslucháren téměř 300 nových zájemců o studium. Zpřísňováním podmínek přijetí a zkvalitňováním studia se nám podařilo vychovat silnou skupinu absolventů, kteří jsou navzdory recesi v Olomouckém kraji na pracovním trhu velmi úspěšní. Jsme rádi, že naše vysoká škola dává dobré základy i těm absolventům, kteří pokračují v dalším vysokoškolském studiu. Hlavními pilíři fungování MVŠO je synergie podnikatelského a akademického světa, orientace na inovace procesů a intenzivní spolupráce v rámci regionu. Všichni studenti našeho bakalářského studia absolvují odborné praxe, kde řeší konkrétní ekonomické problémy. Škola spolupracuje s firmami a odbornými sdruženími TESCO SW, Schneider Electric, Veolia Voda Česká republika a IMFA CZ. MVŠO se podílí také na budování Inovačního centra Olomouc, jehož součástí bude náš nový kampus; dále bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologii a vědecko-technický park. Důkazem rostoucí prestiže MVŠO jsou rozvíjející se mezinárodní partnerství se středoevropskými univerzitami, kde mají studenti MVŠO možnost absolvovat studijní pobyty. Zároveň posilujeme aplikovaný výzkum orientovaný na olomoucký region, který se prostřednictvím spolupráce s firmami promítá do konkrétních inovativních řešení. Patří mezi ně například vytvoření modelu efektivity pro kraje v České republice. Pokračujeme v inovování bakalářských programů s cílem nabídnout navazující magisterské studium. Naší poslední novinkou, kterou můžeme zájemcům o kvalitní vzdělání nabídnout, je celosvětově uznávané manažerské studium MBA, které od září v Olomouci zajišťujeme ve spolupráci s Prague International Business School při Vysoké škole ekonomické v Praze. Během uplynulých let MVŠO prokázala, že velmi dobře obstojí v konkurenčním prostředí vzdělávacích institucí. Škola bude nadále klást důraz na své hlavní priority: inovace vzdělávacích programů, aplikovaný výzkum, spolupráci s podnikatelskou sférou i regionem a zahraničními univerzitami. Věřím, že uspějeme ve snaze rozšířit studium o magisterský program a dále tak upevníme pozici MVŠO jako významné ekonomické instituce olomouckého regionu a jeho okolí. doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. rektorka MVŠO 2

3 Obsah Profil školy a studijní obory 4 Rostoucí počet studentů a náročnost studia 5 Bakalářské studium 6 Připravované magisterské studium 7 Vysoce angažovaný a stabilizovaný tým pracovníků 8 Zlepšování akademické úrovně 10 Posilování výzkumu 12 Spolupráce s vysokými školami 13 Spolupráce se subjekty tržní ekonomiky 14 Podpora rozvoje olomouckého regionu 15 Přílohy 16 Kontakt 19 3

4 Profil školy a studijní obory Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá neuniverzitní vysoká škola založená v roce Při založení školy definoval zakladatel RCO s.r.o. v záměrech cíle, jejichž dosažení bude přínosné pro rozvoj občanské společnosti a její úspěšnost v tržní ekonomice. Záměr zakladatele školy: Mise MVŠO Vychovávat a rozvíjet manažerské vrstvy regionu s cílem systematické podpory dlouhodobého rozvoje regionu. Aktivně se účastnit inovačních procesů v rámci regionu, ČR a EU. Přispívat k hledání místa a ukotvenosti regionu a jeho občanů v globálním světě. Vize MVŠO Realizovat evropskou vysokou školu, která má svůj základ v regionu, ale aktivně se účastní evropské dělby práce. Dosáhnout akademické úrovně v provázanosti Bc. Mgr. Ph.D. Aktivně podporovat a realizovat inovační procesy. Mnohovrstevně zapojit školu do života regionu a region zapojit do života školy. Vytvářet partnerské vztahy s vysokými školami, firemním, neziskovým a veřejným sektorem. Odborná orientace MVŠO Ekonomika, management a informačně komunikační technologie jako nezbytná gramotnost absolventa VŠ pro 21. století. Postupnou profilací a akreditací těchto oborů prostřednictvím technologických specializací vytvářet mezioborová studia v oblastech: o energetika, o provozování, správa a transfer majetku, o správa technických a technologických zařízení (různých úrovní). Důraz na aplikovatelost odbornosti školy v tržním prostředí. Studijní program bakalářského stupně - Ekonomika a management Studijní obory Podniková ekonomika a management Management a ekonomika ve veřejném sektoru Podnikové informační systémy Specifika MVŠO Synergie podnikatelského a akademického světa Orientace na inovační procesy Intenzivní spolupráce s regionem Charakteristika MVŠO Moravská vysoká škola Olomouc je pružná a flexibilní škola, která se rychle vyvíjí a neustále pracuje na zlepšování svých procesů a zkvalitňování personálního zabezpečení. Je personálně stabilizovaná s aktivním a ambiciózním mladým pracovním kolektivem, který tvůrčím způsobem spolupracuje se zkušenými akademickými pracovníky a odborníky z praxe. MVŠO také systematicky rozvíjí vědeckovýzkumné aktivity a intenzivně spolupracuje s regionem. V oblasti vnitřního řízení došlo k dalšímu zlepšení vnitřních procesů se záměrem jejich realizace v maximální kvalitě. V květnu 2011 získala MVŠO certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:

5 Rostoucí počet studentů a náročnost studia Moravská vysoká škola po dobu své existence průběžně navyšuje kapacitu studijních míst v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o studium; společně s tím zkvalitňuje pedagogický proces a formy jeho podpory a také zvyšuje náročnost studia. Vývoj počtu přihlášených a zapsaných studentů v 1. ročnících Akademický rok Přihlášky 1. kolo Přihlášky 2. kolo Počet přijatých Počet zapsaných 2005/ / / / / / / Dosud neproběhlo Dosud neproběhlo Dosud neproběhlo Vývoj počtu studentů Vývoj počtu studentů, kteří nesplnili požadavky studia Úspěšnost studentů po 1. ročníku Akademický Počet zapsaných Studenti, kteří úspěšně Úspěšní studenti rok do 1.ročníku ukončili 1. roč.* po 1. ročníku v % 2005/ ,3 % 2006/ ,4 % 2007/ ,9 % 2008/ ,5 % 2009/ ,9 % 2010/ ,4 % - průběžný stav * Studenti, kteří následujícího akademického roku byli studenty 2. ročníku. 5

6 Bakalářské studium Profil absolventa Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management je vzdělaný mj. v oblastech ekonomiky, veřejné správy, managementu, práva a informačních technologií. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu získává díky praxi v podnicích a veřejné správě cenné zkušenosti v základních oblastech podnikové ekonomiky, veřejné správy a informatiky. Absolvent, ekonom s kvalifikací vysokoškolsky (bakalářské úrovně) vzdělaného odborníka, by měl být schopný samostatné, kvalifikované a specializované činnosti v malých a středních podnicích, státní správě i v oblastech informatiky. Absolvent má přiměřené znalosti práva, ekonomiky, všeobecný společenský a kulturní rozhled, znalost etických principů, schopnost asertivního jednání a je způsobilý zvládat krizové situace. Ve styku se zahraničními partnery využije svoji jazykovou odbornou přípravu. Absolvent je schopen případného dalšího vzdělávání ve vhodně navazujících magisterských oborech. Znalosti a dovednosti Základy ekonomické teorie a praxe Znalost základů práva, managementu, matematiky, společenských věd, financí, politologie, sociologie atd. Znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií Jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v angličtině, případně dalších světových jazycích Dovednost dále se vzdělávat, adaptace rozvoje osobnosti vzhledem k vývoji společnosti Orientace v úlohách řízení a práce s lidskými zdroji Komunikace s okolím podniku pomocí informačních a komunikačních sítíspeciální znalosti a dovednosti získají studenti prostřednictvím volitelných předmětů Uplatnění absolventů Kvalifikačním stupněm studia je dosažení titulu Bc., který je předpokladem pro možnost zastávat odpovídající výkonné, řídící a správní funkce od managementu první linie do úrovně středních řídících pracovníků. Absolvent je připraven zastávat střední řídící post v oblasti podnikové ekonomiky, veřejné správy na pozicích projektantů, analytiků a další. Je také schopen vykonávat činnosti v oblasti organizační a procesní stránky řízení a vnější komunikace s okolím podniku, zpracování, prezentace a distribuce informací organizace. Absolvent získává uplatnění v soukromých podnicích, ale i ve státní správě a samosprávě na řídících funkcích střední úrovně. Škola si klade za cíl vychovávat budoucí ekonomy a manažery olomouckého regionu, je tedy zřejmé, že také většina studentů a absolventů je právě z Olomouckého kraje. Z dosavadních téměř 600 absolventů je jich z Olomouckého kraje 77 %. 6

7 Připravované navazující magisterské studium MVŠO průběžně vytváří podmínky pro realizaci navazujícího magisterského studia, které bude nabízeno po jeho akreditaci Akreditační komisí MŠMT ČR. Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Odborné zaměření: Podniková ekonomika a management MSP (malé a střední podniky) INOVACE CSR (společenská odpovědnost firem) Uplatnění absolventů: v podnikohospodářské praxi, v expertních organizacích, pokračování v akademické kariéře. Obsah studia: Znalosti Dovednosti Hodnotový rámec obecná ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie), podniková ekonomika a management v kontextu právních a společensko-vědních disciplín, finanční účetnictví a daňová správa, management (strategický, inovační, znalostní, personální) etika, psychologie, sociologie a politologie umožňující kvalifikovanou orientaci v procesech současné společnosti. samostatná tvůrčí práce / kreativita, manažerské dovednosti, vedení a řízení lidí, projektové řízení, týmová spolupráce, prezentační a komunikační dovednosti, a to i v cizím jazyce, analytická a aplikační práce s informacemi, užívání informačně-komunikačních technologií, inovace (tvořivost, pružnost, adaptivnost), kvalita (neustálé zlepšování, týmovost, analytický přístup, pečlivost a odpovědnost), tržní orientace (zaměření na úspěch, otevřenost, soutěživost), společenská odpovědnost (ekonomická, sociální a environmentální). Profil absolventa schopnosti a dovednosti: posoudit makroekonomické trendy vývoje globální světové ekonomiky a odvodit kauzální souvislosti s nimi spojených mikroekonomických změn v regionu působení organizace, uplatňovat zásady strategického myšlení při hodnocení podmínek dosažitelnosti zvolených cílů organizace, opírá se o systémový přístup při specifikaci podmínek proveditelnosti opatření zabezpečujících vznik těchto podmínek dosažitelnosti a umí definovat kritéria výběru nejvíce rentabilních z těchto proveditelných opatření, adaptovat své profesní dovednosti v zájmu přípravy inovačních záměrů a provádění s jejich realizací spojené organizační transformace, dále se systematicky vzdělávat, rozvíjet tvůrčí potenciál a obor, ve kterém působí, aplikovat měkké dovednosti při efektivním vedení pracovních kolektivů, při komunikaci s podřízenými i obchodními partnery, a také při obhajobě rozhodnutí vedení organizace o změnách v jejím vnitřním prostředí, uplatnit komplexně podnikatelské myšlení při posuzování vlivu vývoje v okolí organizace na potřebné úpravy v orientaci jejího společenského působení a iniciovat modifikaci existujících strategických cílů, vyhodnocovat externí rizika, eliminovat hrozby interních rizik a připravovat podklady pro rozhodování vrcholového managementu o dalším rozvoji organizace i v podmínkách neurčitosti. Absolventi naleznou nejen uplatnění v tržní ekonomice, ale ti nejlepší budou moci zvážit i pokračování v akademické kariéře. 7

8 Vysoce angažovaný a stabilizovaný tým pracovníků Pracovní kolektiv v oblasti ekonomiky a managementu je v Olomouci fakticky budován od základu. Vedle zkušených akademiků - odborných garantů se zaměřuje na mladé perspektivní odborníky, kteří zahájili akademickou kariéru studiem, resp. dokončením doktorského studia, a u nichž je předpoklad dalšího odborného rozvoje. Tento kolektiv je specificky doplňován o experty z praxe jejich zapojením do pedagogického procesu i činnosti akademických orgánů. Vedení školy Ředitel Rektor Náměstek ředitele Prorektoři Kvestor Personalista Představitel pro kvalitu PR manažer RNDr. Josef Tesařík Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Mgr. Vladimíra Sedláčková Ing. Michal Menšík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková Odborní garanti, docenti a profesoři maximálně stabilizovaní na MVŠO, plně zapojení do činností a vědeckých a rozvojových projektů školy, s adekvátními konkrétními výstupy (publikace, zapojení do projektů, zapojení do výuky), mentorující pracovníky školy směrem k dosažení Ph.D. a habilitací. Pracoviště Ústav managementu a marketingu Oborní garanti doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. (100%) prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. (100%) Ústav ekonomie prof. Ing. Jan Široký, CSc. (60%) doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. (50%) Ústav informatiky prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (100%) Ústav exaktních věd doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (100%) Ústav společenských věd doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (50%) Ústav právních nauk doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (50%) Kabinet profesní přípravy doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová (50%) Odborný rozvoj pracovníků Velká pozornost v personální práci je věnována odbornému rozvoji akademických i administrativněorganizačních pracovníků školy: projekt APSYS (Aplikovatelný systém vzdělávání ve vědě a výzkumu) orientace vnitřního systému vzdělávání na podporu vědecko-výzkumných aktivit a transfer know-how mezi vědou a tržní praxí, tvůrčí mezigenerační spolupráce zkušených akademiků s perspektivními pracovníky školy - mentorování, konzultace a publikační činnost. Akademická rada spolupráce osobností z akademického prostředí i hospodářské praxe na formulaci a realizaci odborné profilace školy. 8

9 Struktura pracovního kolektivu Podíl interních akademických pracovníků na struktuře pracovního kolektivu stabilizovaných na MVŠO roste. Vzdělanostní struktura pracovního kolektivu: 9

10 Zlepšování akademické úrovně Přestože škola zahájila svou činnost tzv. na zelené louce, došlo během uplynulých let k materiálnětechnické stabilizaci. Především došlo díky nárůstu poštu akademických pracovníků a jejich stabilizaci k rychlému zlepšování akademické úrovně školy. Inovace bakalářského studia s vizí aplikace inovovaných principů do připravovaného magisterského studia Inovace studia v souladu s Dlouhodobým záměrem MVŠO a aktuálními požadavky regionu. Prostřednictvím inovace výukového procesu akcentujeme mezinárodní prostředí a nároky od zaměstnavatelů, rozvíjíme u studentů týmovou práci, kreativní myšlení, kritické hodnocení informací. Do prostředí MVŠO implementujeme zážitkovou pedagogiku. Cíl: Průběžná komplexní inovace výukového procesu a aktivit spjatých s výukou takovým způsobem, aby absolventi studia nalezli uplatnění na trhu práce. Dílčí cíle: implementace Team LEAD (přístup k výuce splňující znaky deep learning), orientace výuky na praktickou zkušenost a připravenost pro praxi, začlenění zážitkové pedagogiky jako standardní součásti výukového procesu, anglofonizace školy, aktivní participace studentů na chodu MVŠO, systematická evaluace procesů, digitalizace studia. Metody: inovace státnicových, povinných a oborově povinných předmětů, implementace neformálních forem, interdisciplinární přístup, participace studentů, jazyková připravenost školy, systém evaluace a kontinuálního zlepšování (Kaizen), implementace prostředků ICT. Zapojení studentů do života školy Aktivní podpora a spolupráce se studentským občanským sdružením. Rozšiřování kompetencí Akademického senátu jako komunikační platformy členů akademické obce s vedením školy. Zapojení studentů do pomocných vědeckých prací, projektů školy a podpory studijního procesu ve formě studijních konzultantů. Zvyšování kvality bakalářských prací Metodika: Vydání studijního textu Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc (ISBN ), bakalářský seminář. Posuzování: Standardizované posudky vedoucího práce i oponenta hodnocení dle osmi kritérií, obhajoby podložené prezentacemi v programu PowerPoint. Zveřejňování bakalářských prací na internetu v systému studijní agendy a v knihovně školy Implementace systému na odhalování plagiátů databáze Thesis a Odevzdej. Podpora a administrace studijního procesu Zkvalitňování didaktické úrovně pedagogů prostřednictvím vzdělávacích kurzů Evaluace prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG. Elektronizace studijního procesu. 10

11 Studium MBA MVŠO nabízí ve spolupráci s Prague International Business School (PIBS) při Vysoké škole ekonomické prestižní studium Master of Business Administration (MBA). renomovaní lektoři s dlouholetými zkušenostmi z akademického prostředí i z praxe, délka studia 2 roky, residenční forma studia v reprezentativních prostorách Moravské vysoké školy Olomouc a Regionálního centra Olomouc, studium je určeno pro absolventy VŠ (min. Bc.) s dvouletou řídící praxí, studium probíhá převážně v českém jazyce. Akademický život Akademické rituály a akce školy orientované na studenty a absolventy, vč. jejich rodin a veřejnosti regionu. Volnočasové aktivity pro studenty i pedagogy ve spolupráci s partnerskými školami. 11

12 Posilování výzkumu Vědecko-výzkumné aktivity jsou jednou ze základních činností školy. V našich podmínkách je orientujeme na zkvalitňování odborné úrovně vzdělávání a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potřeb regionu. Do blízkého budoucna bude výzkum zaměřen především na inovační procesy především spojené s realizací výsledků vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci v praxi. Odborná orientace výzkumu MVŠO na: malé a střední podnikání, inovace, společenská odpovědnost firem. Publikační a tvůrčí činnost akademických pracovníků: Monografie, studijní texty, vědecké články a další publikace včetně publikací v zahraničí. Vědecko-odborný časopis EMI o nezávisle recenzován (metoda double blind peer review), o využívá spolupráci se zahraničními autory (Slovensko, Polsko). Studentský časopis Mirror. Konference a workshopy. Aktuální vědecko-výzkumné a rozvojové projekty Vědeckovýzkumné (GAČR) Rozvojové (ESF) Realizované Kraje v České republice: Vytvoření modelu efektivity (doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.) Inovace systému odborné praxe na MVŠO (Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková) Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (PhDr. Dana Pokorná) Inovace ekonomických předmětů (prof. Ing. Jan Široký, CSc.) ICTEDUCA (partnerský, UPOL) Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky (partnerský, UPOL) Modernizace oboru technická a informační výchova (partnerský, UPOL) Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (partnerský, UPOL) Podané Vývoj nekonvenčních metod rozhodování ve veřejné ekonomice a financích (prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný) Znalostní management v kontextu japonského a amerického systému řízení (Ing. Petr Bačík, Ph.D.) Ekonomická kvantifikace funkcí a služeb říční krajiny s důrazem zajistit podložené strategické rozhodování (partnerský, ČVUT) Komplexní inovace studijního procesu Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. (OP VK, oblast podpory 2.2) Partnerská síť pro energetickou a ekonomickou efektivitu stavebních objektů (OP VK, oblast podpory 2.4) Vyžádané přednášky: Pedagogický proces na MVŠO je vhodně doplňován vyžádanými vystoupeními špičkových akademiků a odborníků z praxe. Na akademické půdě MVŠO například vystoupili: MVDr. Milena Vicenová, PhDr. Tomáš Sedláček, prof. Ing. Jan Široký, CSc., prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc., JUDr. Jiří Georgiev, prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., Dr. Libor Rouček. 12

13 Spolupráce s vysokými školami Synergická spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci a vysokými školami regionu Spolupráce na rozvojových projektech Společné aktivity v rámci akademického života a vzájemná účast na akademických rituálech Spolupráce s českými vysokými školami Uzavřené smlouvy o spolupráci: Vysoká škola ekonomická v Praze: Fakulta financí a účetnictví. Univerzita Palackého v Olomouci. Spolupráce na projektech: Univerzita Palackého v Olomouci. Vysoká škola logistiky v Přerově. České vysoké učení technické v Praze. Akademie věd ČR. Prague International Business School - Spolupráce na organizaci studia MBA. Spolupráce se zahraničními univerzitami realizace programu ERASMUS Uzavřené partnerské smlouvy: University of Maribor: Faculty of Economics and Business. The Academy of Business in Dabrowa Górnicza (Wyżsa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Fakulta ekonomiky a manažmentu. Opole University: Faculty of Economics, Department of Economics. Průběžně jednáme s dalšími vysokými školami o studijních pobytech jak pro studenty MVŠO, tak pro zahraniční studenty na MVŠO. 13

14 Spolupráce se subjekty tržní ekonomiky Přednášky expertů z praxe MVŠO spolupracuje s odborníky z podnikatelského sektoru i veřejné správy a vhodným způsobem začleňuje jejich vystoupení do pedagogického procesu se záměrem přiblížit reálné situace z tržního prostředí studentům. Zapojení expertů do výuky probíhá formou vyžádaných přednášek i formou komplexních kurzů či jednotlivých vstupů do nich. Experti z praxe se zapojují především do výuky problematiky managementu, ICT a specifických disciplín. Odborné kurzy MVŠO spolupracuje s významnými českými i zahraničními partnery (Schneider Electric a IFMA CZ) při zajištění odborných kurzů energetického managementu a facility managementu (v prezenční a e-learningové formě), jichž se studenti MVŠO mohou účastnit v rámci studia. Úspěšní absolventi těchto předmětů získají odborné certifikáty. Olomoucký klastr inovací (OKI) Platforma pro synergicky spolupracující subjekty firemního a akademického prostředí olomouckého regionu. Společná snaha získávat a vědecko-výzkumně rozvíjet specifické inovační know-how a budovat mosty mezi vědou, výzkumem a tržním prostředím. Klíčovým cílem je vytvoření Centra excelence v regionu, České republice a Evropské unii. Spolupracující subjekty: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO), TESCO SW a.s, Regionální centrum Olomouc s.r.o. (RCO), Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) další členové nebo přidružení členové. Podnikatelské subjekty TESCO SW a.s. - jedna z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií ve svém regionu i v ČR. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Konkrétně se specializuje na informační systémy pro facility management (správa a údržba majetku), monitorovací systémy strukturálních fondů, ServiceDesk (HelpDesk), vnitřní integraci úřadu, ekonomické informační systémy a služby systémové integrace. Schneider Electric - poskytuje v České republice expertní řešení pro rozvody elektrické energie, průmyslovou automatizaci, automatizaci a zabezpečení budov i domácností, energetický monitoring a úspory energie, napájení a chlazení kritických aplikací. Veolia Environnement - nadnárodní koncern zaměřený na poskytování environmentálních služeb a nabízející kompletní škálu těchto služeb v rámci svých čtyř divizí: vodohospodářství, nakládání s odpady, energetické služby a doprava. Občanská sdružení IFMA CZ (International Facility Management Association) - česká pobočka mezinárodní organizace IFMA, která prosazuje zásady facility managementu a zasazuje se o rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu a souvisejících oborů. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC Czech Green Building Council) je otevřenou organizací firem působících v různých oborech. Jejím cílem je podporovat trh, vzdělávání a změny v legislativě směřující k vytvoření prostředí, které umožní kvalitní, ziskovou výstavbu šetrnou k životnímu prostředí. Jednou z hlavních aktivit je vývoj a prosazování systému certifikace šetrných budov založeného na shodě zainteresovaných odborníků. Green Building Councils úspěšně fungují např. v USA, Kanadě, Německu nebo Velké Británii. Business for the Society: MVŠO se v roce 2011 stala členem platformy "Byznys pro společnost" (Business for the Society), která sdružuje firmy uplatňující ve svém podnikání a působení principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR). MVŠO se bude aktivně účastnit jednoho z projektů platformy. 14

15 Podpora rozvoje olomouckého regionu Podpora rozvoje regionu je prioritní cíl MVŠO. Spolupráce se postupně rozvíjí v několika rovinách; dále hledáme cesty a navazujeme kontakty s cílem maximalizace užitečnosti školy pro region. Olomoucký klastr inovací (OKI) výstavba nového vysokoškolského kampusu v těsné spolupráci s inovačními aktivitami regionu směřující k realizaci vize Olomouc univerzitní město evropského významu OK4Inovace OK4EU formulace Regionální inovační strategie zastoupení olomouckého kraje při institucích EU Další aktivity MVŠO k rozvoji regionu účast na významných projektech Olomouckého kraje zapojení do tvorby integrovaného plánu rozvoje města spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou aktivity platformy Business for the Society (sdružení podnikatelských subjektů olomouckého regionu aplikujícím principy společenské odpovědnosti) 15

16 Přílohy Certifikát managementu kvality MVŠO dle normy ČSN EN ISO 9001: /11 obdržela MVŠO v květnu Je potvrzením kvality procesů vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vědecko-výzkumní činnosti, publikační, nakladatelské, vydavatelské, poradenské a vzdělávací činnosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd. 16

17 Erasmus standard University Charter obdržela Moravská vysoká škola Olomouc v prosinci

18 Vizualizace plánovaného kampusu MVŠO Stav k 08/2011: škr 18

19 Kontakt Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, Olomouc Tel./fax: , Reg.: Krajský soud v Ostravě, Spis.zn.: oddíl O; vložka 202 IČ: , DIČ:CZ Bankovní spojení ČSOB Olomouc: /

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu 5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu Leden 2014 RNDr. Josef Tesařík BEA CENTRUM OLOMOUC Stav Olomouc ve 20. století několikrát ztratila podnikatelskou elitu a rozbořila majetkové

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 V Olomouci dne 17. 5. 2010 Zpracovali: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. rektor RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA prorektor pro pedagogické

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více