Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík"

Transkript

1 Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1

2 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) má za sebou již šest let úspěšné existence. Hlavním impulsem pro její založení byla velká poptávka po specializovaných odbornících s ekonomickým a manažerským vzděláním a současně v Olomouckém kraji chyběla vysoká škola ekonomického směru. Našim cílem je připravit studenty na ekonomicko-manažerské profese především v malých a středních firmách, ale i jako specialisty pro státní správu. MVŠO se zaměřuje na inovace a výzkumně-vývojovou činnost jak v rámci školy, tak i ve spolupracujících firmách. Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu. Za šest let se škola značně rozrostla. Dnes má téměř 800 studentů a 74 akademických pracovníků, přičemž každý rok přibude do našich poslucháren téměř 300 nových zájemců o studium. Zpřísňováním podmínek přijetí a zkvalitňováním studia se nám podařilo vychovat silnou skupinu absolventů, kteří jsou navzdory recesi v Olomouckém kraji na pracovním trhu velmi úspěšní. Jsme rádi, že naše vysoká škola dává dobré základy i těm absolventům, kteří pokračují v dalším vysokoškolském studiu. Hlavními pilíři fungování MVŠO je synergie podnikatelského a akademického světa, orientace na inovace procesů a intenzivní spolupráce v rámci regionu. Všichni studenti našeho bakalářského studia absolvují odborné praxe, kde řeší konkrétní ekonomické problémy. Škola spolupracuje s firmami a odbornými sdruženími TESCO SW, Schneider Electric, Veolia Voda Česká republika a IMFA CZ. MVŠO se podílí také na budování Inovačního centra Olomouc, jehož součástí bude náš nový kampus; dále bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologii a vědecko-technický park. Důkazem rostoucí prestiže MVŠO jsou rozvíjející se mezinárodní partnerství se středoevropskými univerzitami, kde mají studenti MVŠO možnost absolvovat studijní pobyty. Zároveň posilujeme aplikovaný výzkum orientovaný na olomoucký region, který se prostřednictvím spolupráce s firmami promítá do konkrétních inovativních řešení. Patří mezi ně například vytvoření modelu efektivity pro kraje v České republice. Pokračujeme v inovování bakalářských programů s cílem nabídnout navazující magisterské studium. Naší poslední novinkou, kterou můžeme zájemcům o kvalitní vzdělání nabídnout, je celosvětově uznávané manažerské studium MBA, které od září v Olomouci zajišťujeme ve spolupráci s Prague International Business School při Vysoké škole ekonomické v Praze. Během uplynulých let MVŠO prokázala, že velmi dobře obstojí v konkurenčním prostředí vzdělávacích institucí. Škola bude nadále klást důraz na své hlavní priority: inovace vzdělávacích programů, aplikovaný výzkum, spolupráci s podnikatelskou sférou i regionem a zahraničními univerzitami. Věřím, že uspějeme ve snaze rozšířit studium o magisterský program a dále tak upevníme pozici MVŠO jako významné ekonomické instituce olomouckého regionu a jeho okolí. doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. rektorka MVŠO 2

3 Obsah Profil školy a studijní obory 4 Rostoucí počet studentů a náročnost studia 5 Bakalářské studium 6 Připravované magisterské studium 7 Vysoce angažovaný a stabilizovaný tým pracovníků 8 Zlepšování akademické úrovně 10 Posilování výzkumu 12 Spolupráce s vysokými školami 13 Spolupráce se subjekty tržní ekonomiky 14 Podpora rozvoje olomouckého regionu 15 Přílohy 16 Kontakt 19 3

4 Profil školy a studijní obory Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá neuniverzitní vysoká škola založená v roce Při založení školy definoval zakladatel RCO s.r.o. v záměrech cíle, jejichž dosažení bude přínosné pro rozvoj občanské společnosti a její úspěšnost v tržní ekonomice. Záměr zakladatele školy: Mise MVŠO Vychovávat a rozvíjet manažerské vrstvy regionu s cílem systematické podpory dlouhodobého rozvoje regionu. Aktivně se účastnit inovačních procesů v rámci regionu, ČR a EU. Přispívat k hledání místa a ukotvenosti regionu a jeho občanů v globálním světě. Vize MVŠO Realizovat evropskou vysokou školu, která má svůj základ v regionu, ale aktivně se účastní evropské dělby práce. Dosáhnout akademické úrovně v provázanosti Bc. Mgr. Ph.D. Aktivně podporovat a realizovat inovační procesy. Mnohovrstevně zapojit školu do života regionu a region zapojit do života školy. Vytvářet partnerské vztahy s vysokými školami, firemním, neziskovým a veřejným sektorem. Odborná orientace MVŠO Ekonomika, management a informačně komunikační technologie jako nezbytná gramotnost absolventa VŠ pro 21. století. Postupnou profilací a akreditací těchto oborů prostřednictvím technologických specializací vytvářet mezioborová studia v oblastech: o energetika, o provozování, správa a transfer majetku, o správa technických a technologických zařízení (různých úrovní). Důraz na aplikovatelost odbornosti školy v tržním prostředí. Studijní program bakalářského stupně - Ekonomika a management Studijní obory Podniková ekonomika a management Management a ekonomika ve veřejném sektoru Podnikové informační systémy Specifika MVŠO Synergie podnikatelského a akademického světa Orientace na inovační procesy Intenzivní spolupráce s regionem Charakteristika MVŠO Moravská vysoká škola Olomouc je pružná a flexibilní škola, která se rychle vyvíjí a neustále pracuje na zlepšování svých procesů a zkvalitňování personálního zabezpečení. Je personálně stabilizovaná s aktivním a ambiciózním mladým pracovním kolektivem, který tvůrčím způsobem spolupracuje se zkušenými akademickými pracovníky a odborníky z praxe. MVŠO také systematicky rozvíjí vědeckovýzkumné aktivity a intenzivně spolupracuje s regionem. V oblasti vnitřního řízení došlo k dalšímu zlepšení vnitřních procesů se záměrem jejich realizace v maximální kvalitě. V květnu 2011 získala MVŠO certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:

5 Rostoucí počet studentů a náročnost studia Moravská vysoká škola po dobu své existence průběžně navyšuje kapacitu studijních míst v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o studium; společně s tím zkvalitňuje pedagogický proces a formy jeho podpory a také zvyšuje náročnost studia. Vývoj počtu přihlášených a zapsaných studentů v 1. ročnících Akademický rok Přihlášky 1. kolo Přihlášky 2. kolo Počet přijatých Počet zapsaných 2005/ / / / / / / Dosud neproběhlo Dosud neproběhlo Dosud neproběhlo Vývoj počtu studentů Vývoj počtu studentů, kteří nesplnili požadavky studia Úspěšnost studentů po 1. ročníku Akademický Počet zapsaných Studenti, kteří úspěšně Úspěšní studenti rok do 1.ročníku ukončili 1. roč.* po 1. ročníku v % 2005/ ,3 % 2006/ ,4 % 2007/ ,9 % 2008/ ,5 % 2009/ ,9 % 2010/ ,4 % - průběžný stav * Studenti, kteří následujícího akademického roku byli studenty 2. ročníku. 5

6 Bakalářské studium Profil absolventa Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management je vzdělaný mj. v oblastech ekonomiky, veřejné správy, managementu, práva a informačních technologií. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu získává díky praxi v podnicích a veřejné správě cenné zkušenosti v základních oblastech podnikové ekonomiky, veřejné správy a informatiky. Absolvent, ekonom s kvalifikací vysokoškolsky (bakalářské úrovně) vzdělaného odborníka, by měl být schopný samostatné, kvalifikované a specializované činnosti v malých a středních podnicích, státní správě i v oblastech informatiky. Absolvent má přiměřené znalosti práva, ekonomiky, všeobecný společenský a kulturní rozhled, znalost etických principů, schopnost asertivního jednání a je způsobilý zvládat krizové situace. Ve styku se zahraničními partnery využije svoji jazykovou odbornou přípravu. Absolvent je schopen případného dalšího vzdělávání ve vhodně navazujících magisterských oborech. Znalosti a dovednosti Základy ekonomické teorie a praxe Znalost základů práva, managementu, matematiky, společenských věd, financí, politologie, sociologie atd. Znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií Jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v angličtině, případně dalších světových jazycích Dovednost dále se vzdělávat, adaptace rozvoje osobnosti vzhledem k vývoji společnosti Orientace v úlohách řízení a práce s lidskými zdroji Komunikace s okolím podniku pomocí informačních a komunikačních sítíspeciální znalosti a dovednosti získají studenti prostřednictvím volitelných předmětů Uplatnění absolventů Kvalifikačním stupněm studia je dosažení titulu Bc., který je předpokladem pro možnost zastávat odpovídající výkonné, řídící a správní funkce od managementu první linie do úrovně středních řídících pracovníků. Absolvent je připraven zastávat střední řídící post v oblasti podnikové ekonomiky, veřejné správy na pozicích projektantů, analytiků a další. Je také schopen vykonávat činnosti v oblasti organizační a procesní stránky řízení a vnější komunikace s okolím podniku, zpracování, prezentace a distribuce informací organizace. Absolvent získává uplatnění v soukromých podnicích, ale i ve státní správě a samosprávě na řídících funkcích střední úrovně. Škola si klade za cíl vychovávat budoucí ekonomy a manažery olomouckého regionu, je tedy zřejmé, že také většina studentů a absolventů je právě z Olomouckého kraje. Z dosavadních téměř 600 absolventů je jich z Olomouckého kraje 77 %. 6

7 Připravované navazující magisterské studium MVŠO průběžně vytváří podmínky pro realizaci navazujícího magisterského studia, které bude nabízeno po jeho akreditaci Akreditační komisí MŠMT ČR. Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Odborné zaměření: Podniková ekonomika a management MSP (malé a střední podniky) INOVACE CSR (společenská odpovědnost firem) Uplatnění absolventů: v podnikohospodářské praxi, v expertních organizacích, pokračování v akademické kariéře. Obsah studia: Znalosti Dovednosti Hodnotový rámec obecná ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie), podniková ekonomika a management v kontextu právních a společensko-vědních disciplín, finanční účetnictví a daňová správa, management (strategický, inovační, znalostní, personální) etika, psychologie, sociologie a politologie umožňující kvalifikovanou orientaci v procesech současné společnosti. samostatná tvůrčí práce / kreativita, manažerské dovednosti, vedení a řízení lidí, projektové řízení, týmová spolupráce, prezentační a komunikační dovednosti, a to i v cizím jazyce, analytická a aplikační práce s informacemi, užívání informačně-komunikačních technologií, inovace (tvořivost, pružnost, adaptivnost), kvalita (neustálé zlepšování, týmovost, analytický přístup, pečlivost a odpovědnost), tržní orientace (zaměření na úspěch, otevřenost, soutěživost), společenská odpovědnost (ekonomická, sociální a environmentální). Profil absolventa schopnosti a dovednosti: posoudit makroekonomické trendy vývoje globální světové ekonomiky a odvodit kauzální souvislosti s nimi spojených mikroekonomických změn v regionu působení organizace, uplatňovat zásady strategického myšlení při hodnocení podmínek dosažitelnosti zvolených cílů organizace, opírá se o systémový přístup při specifikaci podmínek proveditelnosti opatření zabezpečujících vznik těchto podmínek dosažitelnosti a umí definovat kritéria výběru nejvíce rentabilních z těchto proveditelných opatření, adaptovat své profesní dovednosti v zájmu přípravy inovačních záměrů a provádění s jejich realizací spojené organizační transformace, dále se systematicky vzdělávat, rozvíjet tvůrčí potenciál a obor, ve kterém působí, aplikovat měkké dovednosti při efektivním vedení pracovních kolektivů, při komunikaci s podřízenými i obchodními partnery, a také při obhajobě rozhodnutí vedení organizace o změnách v jejím vnitřním prostředí, uplatnit komplexně podnikatelské myšlení při posuzování vlivu vývoje v okolí organizace na potřebné úpravy v orientaci jejího společenského působení a iniciovat modifikaci existujících strategických cílů, vyhodnocovat externí rizika, eliminovat hrozby interních rizik a připravovat podklady pro rozhodování vrcholového managementu o dalším rozvoji organizace i v podmínkách neurčitosti. Absolventi naleznou nejen uplatnění v tržní ekonomice, ale ti nejlepší budou moci zvážit i pokračování v akademické kariéře. 7

8 Vysoce angažovaný a stabilizovaný tým pracovníků Pracovní kolektiv v oblasti ekonomiky a managementu je v Olomouci fakticky budován od základu. Vedle zkušených akademiků - odborných garantů se zaměřuje na mladé perspektivní odborníky, kteří zahájili akademickou kariéru studiem, resp. dokončením doktorského studia, a u nichž je předpoklad dalšího odborného rozvoje. Tento kolektiv je specificky doplňován o experty z praxe jejich zapojením do pedagogického procesu i činnosti akademických orgánů. Vedení školy Ředitel Rektor Náměstek ředitele Prorektoři Kvestor Personalista Představitel pro kvalitu PR manažer RNDr. Josef Tesařík Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Mgr. Vladimíra Sedláčková Ing. Michal Menšík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková Odborní garanti, docenti a profesoři maximálně stabilizovaní na MVŠO, plně zapojení do činností a vědeckých a rozvojových projektů školy, s adekvátními konkrétními výstupy (publikace, zapojení do projektů, zapojení do výuky), mentorující pracovníky školy směrem k dosažení Ph.D. a habilitací. Pracoviště Ústav managementu a marketingu Oborní garanti doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. (100%) prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. (100%) Ústav ekonomie prof. Ing. Jan Široký, CSc. (60%) doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. (50%) Ústav informatiky prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (100%) Ústav exaktních věd doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (100%) Ústav společenských věd doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (50%) Ústav právních nauk doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (50%) Kabinet profesní přípravy doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová (50%) Odborný rozvoj pracovníků Velká pozornost v personální práci je věnována odbornému rozvoji akademických i administrativněorganizačních pracovníků školy: projekt APSYS (Aplikovatelný systém vzdělávání ve vědě a výzkumu) orientace vnitřního systému vzdělávání na podporu vědecko-výzkumných aktivit a transfer know-how mezi vědou a tržní praxí, tvůrčí mezigenerační spolupráce zkušených akademiků s perspektivními pracovníky školy - mentorování, konzultace a publikační činnost. Akademická rada spolupráce osobností z akademického prostředí i hospodářské praxe na formulaci a realizaci odborné profilace školy. 8

9 Struktura pracovního kolektivu Podíl interních akademických pracovníků na struktuře pracovního kolektivu stabilizovaných na MVŠO roste. Vzdělanostní struktura pracovního kolektivu: 9

10 Zlepšování akademické úrovně Přestože škola zahájila svou činnost tzv. na zelené louce, došlo během uplynulých let k materiálnětechnické stabilizaci. Především došlo díky nárůstu poštu akademických pracovníků a jejich stabilizaci k rychlému zlepšování akademické úrovně školy. Inovace bakalářského studia s vizí aplikace inovovaných principů do připravovaného magisterského studia Inovace studia v souladu s Dlouhodobým záměrem MVŠO a aktuálními požadavky regionu. Prostřednictvím inovace výukového procesu akcentujeme mezinárodní prostředí a nároky od zaměstnavatelů, rozvíjíme u studentů týmovou práci, kreativní myšlení, kritické hodnocení informací. Do prostředí MVŠO implementujeme zážitkovou pedagogiku. Cíl: Průběžná komplexní inovace výukového procesu a aktivit spjatých s výukou takovým způsobem, aby absolventi studia nalezli uplatnění na trhu práce. Dílčí cíle: implementace Team LEAD (přístup k výuce splňující znaky deep learning), orientace výuky na praktickou zkušenost a připravenost pro praxi, začlenění zážitkové pedagogiky jako standardní součásti výukového procesu, anglofonizace školy, aktivní participace studentů na chodu MVŠO, systematická evaluace procesů, digitalizace studia. Metody: inovace státnicových, povinných a oborově povinných předmětů, implementace neformálních forem, interdisciplinární přístup, participace studentů, jazyková připravenost školy, systém evaluace a kontinuálního zlepšování (Kaizen), implementace prostředků ICT. Zapojení studentů do života školy Aktivní podpora a spolupráce se studentským občanským sdružením. Rozšiřování kompetencí Akademického senátu jako komunikační platformy členů akademické obce s vedením školy. Zapojení studentů do pomocných vědeckých prací, projektů školy a podpory studijního procesu ve formě studijních konzultantů. Zvyšování kvality bakalářských prací Metodika: Vydání studijního textu Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc (ISBN ), bakalářský seminář. Posuzování: Standardizované posudky vedoucího práce i oponenta hodnocení dle osmi kritérií, obhajoby podložené prezentacemi v programu PowerPoint. Zveřejňování bakalářských prací na internetu v systému studijní agendy a v knihovně školy Implementace systému na odhalování plagiátů databáze Thesis a Odevzdej. Podpora a administrace studijního procesu Zkvalitňování didaktické úrovně pedagogů prostřednictvím vzdělávacích kurzů Evaluace prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG. Elektronizace studijního procesu. 10

11 Studium MBA MVŠO nabízí ve spolupráci s Prague International Business School (PIBS) při Vysoké škole ekonomické prestižní studium Master of Business Administration (MBA). renomovaní lektoři s dlouholetými zkušenostmi z akademického prostředí i z praxe, délka studia 2 roky, residenční forma studia v reprezentativních prostorách Moravské vysoké školy Olomouc a Regionálního centra Olomouc, studium je určeno pro absolventy VŠ (min. Bc.) s dvouletou řídící praxí, studium probíhá převážně v českém jazyce. Akademický život Akademické rituály a akce školy orientované na studenty a absolventy, vč. jejich rodin a veřejnosti regionu. Volnočasové aktivity pro studenty i pedagogy ve spolupráci s partnerskými školami. 11

12 Posilování výzkumu Vědecko-výzkumné aktivity jsou jednou ze základních činností školy. V našich podmínkách je orientujeme na zkvalitňování odborné úrovně vzdělávání a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potřeb regionu. Do blízkého budoucna bude výzkum zaměřen především na inovační procesy především spojené s realizací výsledků vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci v praxi. Odborná orientace výzkumu MVŠO na: malé a střední podnikání, inovace, společenská odpovědnost firem. Publikační a tvůrčí činnost akademických pracovníků: Monografie, studijní texty, vědecké články a další publikace včetně publikací v zahraničí. Vědecko-odborný časopis EMI o nezávisle recenzován (metoda double blind peer review), o využívá spolupráci se zahraničními autory (Slovensko, Polsko). Studentský časopis Mirror. Konference a workshopy. Aktuální vědecko-výzkumné a rozvojové projekty Vědeckovýzkumné (GAČR) Rozvojové (ESF) Realizované Kraje v České republice: Vytvoření modelu efektivity (doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.) Inovace systému odborné praxe na MVŠO (Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková) Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (PhDr. Dana Pokorná) Inovace ekonomických předmětů (prof. Ing. Jan Široký, CSc.) ICTEDUCA (partnerský, UPOL) Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky (partnerský, UPOL) Modernizace oboru technická a informační výchova (partnerský, UPOL) Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (partnerský, UPOL) Podané Vývoj nekonvenčních metod rozhodování ve veřejné ekonomice a financích (prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný) Znalostní management v kontextu japonského a amerického systému řízení (Ing. Petr Bačík, Ph.D.) Ekonomická kvantifikace funkcí a služeb říční krajiny s důrazem zajistit podložené strategické rozhodování (partnerský, ČVUT) Komplexní inovace studijního procesu Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. (OP VK, oblast podpory 2.2) Partnerská síť pro energetickou a ekonomickou efektivitu stavebních objektů (OP VK, oblast podpory 2.4) Vyžádané přednášky: Pedagogický proces na MVŠO je vhodně doplňován vyžádanými vystoupeními špičkových akademiků a odborníků z praxe. Na akademické půdě MVŠO například vystoupili: MVDr. Milena Vicenová, PhDr. Tomáš Sedláček, prof. Ing. Jan Široký, CSc., prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc., JUDr. Jiří Georgiev, prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., Dr. Libor Rouček. 12

13 Spolupráce s vysokými školami Synergická spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci a vysokými školami regionu Spolupráce na rozvojových projektech Společné aktivity v rámci akademického života a vzájemná účast na akademických rituálech Spolupráce s českými vysokými školami Uzavřené smlouvy o spolupráci: Vysoká škola ekonomická v Praze: Fakulta financí a účetnictví. Univerzita Palackého v Olomouci. Spolupráce na projektech: Univerzita Palackého v Olomouci. Vysoká škola logistiky v Přerově. České vysoké učení technické v Praze. Akademie věd ČR. Prague International Business School - Spolupráce na organizaci studia MBA. Spolupráce se zahraničními univerzitami realizace programu ERASMUS Uzavřené partnerské smlouvy: University of Maribor: Faculty of Economics and Business. The Academy of Business in Dabrowa Górnicza (Wyżsa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Fakulta ekonomiky a manažmentu. Opole University: Faculty of Economics, Department of Economics. Průběžně jednáme s dalšími vysokými školami o studijních pobytech jak pro studenty MVŠO, tak pro zahraniční studenty na MVŠO. 13

14 Spolupráce se subjekty tržní ekonomiky Přednášky expertů z praxe MVŠO spolupracuje s odborníky z podnikatelského sektoru i veřejné správy a vhodným způsobem začleňuje jejich vystoupení do pedagogického procesu se záměrem přiblížit reálné situace z tržního prostředí studentům. Zapojení expertů do výuky probíhá formou vyžádaných přednášek i formou komplexních kurzů či jednotlivých vstupů do nich. Experti z praxe se zapojují především do výuky problematiky managementu, ICT a specifických disciplín. Odborné kurzy MVŠO spolupracuje s významnými českými i zahraničními partnery (Schneider Electric a IFMA CZ) při zajištění odborných kurzů energetického managementu a facility managementu (v prezenční a e-learningové formě), jichž se studenti MVŠO mohou účastnit v rámci studia. Úspěšní absolventi těchto předmětů získají odborné certifikáty. Olomoucký klastr inovací (OKI) Platforma pro synergicky spolupracující subjekty firemního a akademického prostředí olomouckého regionu. Společná snaha získávat a vědecko-výzkumně rozvíjet specifické inovační know-how a budovat mosty mezi vědou, výzkumem a tržním prostředím. Klíčovým cílem je vytvoření Centra excelence v regionu, České republice a Evropské unii. Spolupracující subjekty: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO), TESCO SW a.s, Regionální centrum Olomouc s.r.o. (RCO), Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) další členové nebo přidružení členové. Podnikatelské subjekty TESCO SW a.s. - jedna z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií ve svém regionu i v ČR. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Konkrétně se specializuje na informační systémy pro facility management (správa a údržba majetku), monitorovací systémy strukturálních fondů, ServiceDesk (HelpDesk), vnitřní integraci úřadu, ekonomické informační systémy a služby systémové integrace. Schneider Electric - poskytuje v České republice expertní řešení pro rozvody elektrické energie, průmyslovou automatizaci, automatizaci a zabezpečení budov i domácností, energetický monitoring a úspory energie, napájení a chlazení kritických aplikací. Veolia Environnement - nadnárodní koncern zaměřený na poskytování environmentálních služeb a nabízející kompletní škálu těchto služeb v rámci svých čtyř divizí: vodohospodářství, nakládání s odpady, energetické služby a doprava. Občanská sdružení IFMA CZ (International Facility Management Association) - česká pobočka mezinárodní organizace IFMA, která prosazuje zásady facility managementu a zasazuje se o rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu a souvisejících oborů. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC Czech Green Building Council) je otevřenou organizací firem působících v různých oborech. Jejím cílem je podporovat trh, vzdělávání a změny v legislativě směřující k vytvoření prostředí, které umožní kvalitní, ziskovou výstavbu šetrnou k životnímu prostředí. Jednou z hlavních aktivit je vývoj a prosazování systému certifikace šetrných budov založeného na shodě zainteresovaných odborníků. Green Building Councils úspěšně fungují např. v USA, Kanadě, Německu nebo Velké Británii. Business for the Society: MVŠO se v roce 2011 stala členem platformy "Byznys pro společnost" (Business for the Society), která sdružuje firmy uplatňující ve svém podnikání a působení principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR). MVŠO se bude aktivně účastnit jednoho z projektů platformy. 14

15 Podpora rozvoje olomouckého regionu Podpora rozvoje regionu je prioritní cíl MVŠO. Spolupráce se postupně rozvíjí v několika rovinách; dále hledáme cesty a navazujeme kontakty s cílem maximalizace užitečnosti školy pro region. Olomoucký klastr inovací (OKI) výstavba nového vysokoškolského kampusu v těsné spolupráci s inovačními aktivitami regionu směřující k realizaci vize Olomouc univerzitní město evropského významu OK4Inovace OK4EU formulace Regionální inovační strategie zastoupení olomouckého kraje při institucích EU Další aktivity MVŠO k rozvoji regionu účast na významných projektech Olomouckého kraje zapojení do tvorby integrovaného plánu rozvoje města spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou aktivity platformy Business for the Society (sdružení podnikatelských subjektů olomouckého regionu aplikujícím principy společenské odpovědnosti) 15

16 Přílohy Certifikát managementu kvality MVŠO dle normy ČSN EN ISO 9001: /11 obdržela MVŠO v květnu Je potvrzením kvality procesů vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vědecko-výzkumní činnosti, publikační, nakladatelské, vydavatelské, poradenské a vzdělávací činnosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd. 16

17 Erasmus standard University Charter obdržela Moravská vysoká škola Olomouc v prosinci

18 Vizualizace plánovaného kampusu MVŠO Stav k 08/2011: škr 18

19 Kontakt Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, Olomouc Tel./fax: , Reg.: Krajský soud v Ostravě, Spis.zn.: oddíl O; vložka 202 IČ: , DIČ:CZ Bankovní spojení ČSOB Olomouc: /

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace)

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) Září 2013 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) má za sebou jiţ osm let úspěšné existence.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu

5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu 5 kroků k úspěchu udržitelné hospodářství Olomouce a regionu Leden 2014 RNDr. Josef Tesařík BEA CENTRUM OLOMOUC Stav Olomouc ve 20. století několikrát ztratila podnikatelskou elitu a rozbořila majetkové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Příloha č. 1 část textová Strategický dokument Moravské vysoké školy Olomouc pro

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více