Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík"

Transkript

1 Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1

2 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) má za sebou již šest let úspěšné existence. Hlavním impulsem pro její založení byla velká poptávka po specializovaných odbornících s ekonomickým a manažerským vzděláním a současně v Olomouckém kraji chyběla vysoká škola ekonomického směru. Našim cílem je připravit studenty na ekonomicko-manažerské profese především v malých a středních firmách, ale i jako specialisty pro státní správu. MVŠO se zaměřuje na inovace a výzkumně-vývojovou činnost jak v rámci školy, tak i ve spolupracujících firmách. Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu. Za šest let se škola značně rozrostla. Dnes má téměř 800 studentů a 74 akademických pracovníků, přičemž každý rok přibude do našich poslucháren téměř 300 nových zájemců o studium. Zpřísňováním podmínek přijetí a zkvalitňováním studia se nám podařilo vychovat silnou skupinu absolventů, kteří jsou navzdory recesi v Olomouckém kraji na pracovním trhu velmi úspěšní. Jsme rádi, že naše vysoká škola dává dobré základy i těm absolventům, kteří pokračují v dalším vysokoškolském studiu. Hlavními pilíři fungování MVŠO je synergie podnikatelského a akademického světa, orientace na inovace procesů a intenzivní spolupráce v rámci regionu. Všichni studenti našeho bakalářského studia absolvují odborné praxe, kde řeší konkrétní ekonomické problémy. Škola spolupracuje s firmami a odbornými sdruženími TESCO SW, Schneider Electric, Veolia Voda Česká republika a IMFA CZ. MVŠO se podílí také na budování Inovačního centra Olomouc, jehož součástí bude náš nový kampus; dále bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologii a vědecko-technický park. Důkazem rostoucí prestiže MVŠO jsou rozvíjející se mezinárodní partnerství se středoevropskými univerzitami, kde mají studenti MVŠO možnost absolvovat studijní pobyty. Zároveň posilujeme aplikovaný výzkum orientovaný na olomoucký region, který se prostřednictvím spolupráce s firmami promítá do konkrétních inovativních řešení. Patří mezi ně například vytvoření modelu efektivity pro kraje v České republice. Pokračujeme v inovování bakalářských programů s cílem nabídnout navazující magisterské studium. Naší poslední novinkou, kterou můžeme zájemcům o kvalitní vzdělání nabídnout, je celosvětově uznávané manažerské studium MBA, které od září v Olomouci zajišťujeme ve spolupráci s Prague International Business School při Vysoké škole ekonomické v Praze. Během uplynulých let MVŠO prokázala, že velmi dobře obstojí v konkurenčním prostředí vzdělávacích institucí. Škola bude nadále klást důraz na své hlavní priority: inovace vzdělávacích programů, aplikovaný výzkum, spolupráci s podnikatelskou sférou i regionem a zahraničními univerzitami. Věřím, že uspějeme ve snaze rozšířit studium o magisterský program a dále tak upevníme pozici MVŠO jako významné ekonomické instituce olomouckého regionu a jeho okolí. doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. rektorka MVŠO 2

3 Obsah Profil školy a studijní obory 4 Rostoucí počet studentů a náročnost studia 5 Bakalářské studium 6 Připravované magisterské studium 7 Vysoce angažovaný a stabilizovaný tým pracovníků 8 Zlepšování akademické úrovně 10 Posilování výzkumu 12 Spolupráce s vysokými školami 13 Spolupráce se subjekty tržní ekonomiky 14 Podpora rozvoje olomouckého regionu 15 Přílohy 16 Kontakt 19 3

4 Profil školy a studijní obory Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá neuniverzitní vysoká škola založená v roce Při založení školy definoval zakladatel RCO s.r.o. v záměrech cíle, jejichž dosažení bude přínosné pro rozvoj občanské společnosti a její úspěšnost v tržní ekonomice. Záměr zakladatele školy: Mise MVŠO Vychovávat a rozvíjet manažerské vrstvy regionu s cílem systematické podpory dlouhodobého rozvoje regionu. Aktivně se účastnit inovačních procesů v rámci regionu, ČR a EU. Přispívat k hledání místa a ukotvenosti regionu a jeho občanů v globálním světě. Vize MVŠO Realizovat evropskou vysokou školu, která má svůj základ v regionu, ale aktivně se účastní evropské dělby práce. Dosáhnout akademické úrovně v provázanosti Bc. Mgr. Ph.D. Aktivně podporovat a realizovat inovační procesy. Mnohovrstevně zapojit školu do života regionu a region zapojit do života školy. Vytvářet partnerské vztahy s vysokými školami, firemním, neziskovým a veřejným sektorem. Odborná orientace MVŠO Ekonomika, management a informačně komunikační technologie jako nezbytná gramotnost absolventa VŠ pro 21. století. Postupnou profilací a akreditací těchto oborů prostřednictvím technologických specializací vytvářet mezioborová studia v oblastech: o energetika, o provozování, správa a transfer majetku, o správa technických a technologických zařízení (různých úrovní). Důraz na aplikovatelost odbornosti školy v tržním prostředí. Studijní program bakalářského stupně - Ekonomika a management Studijní obory Podniková ekonomika a management Management a ekonomika ve veřejném sektoru Podnikové informační systémy Specifika MVŠO Synergie podnikatelského a akademického světa Orientace na inovační procesy Intenzivní spolupráce s regionem Charakteristika MVŠO Moravská vysoká škola Olomouc je pružná a flexibilní škola, která se rychle vyvíjí a neustále pracuje na zlepšování svých procesů a zkvalitňování personálního zabezpečení. Je personálně stabilizovaná s aktivním a ambiciózním mladým pracovním kolektivem, který tvůrčím způsobem spolupracuje se zkušenými akademickými pracovníky a odborníky z praxe. MVŠO také systematicky rozvíjí vědeckovýzkumné aktivity a intenzivně spolupracuje s regionem. V oblasti vnitřního řízení došlo k dalšímu zlepšení vnitřních procesů se záměrem jejich realizace v maximální kvalitě. V květnu 2011 získala MVŠO certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:

5 Rostoucí počet studentů a náročnost studia Moravská vysoká škola po dobu své existence průběžně navyšuje kapacitu studijních míst v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o studium; společně s tím zkvalitňuje pedagogický proces a formy jeho podpory a také zvyšuje náročnost studia. Vývoj počtu přihlášených a zapsaných studentů v 1. ročnících Akademický rok Přihlášky 1. kolo Přihlášky 2. kolo Počet přijatých Počet zapsaných 2005/ / / / / / / Dosud neproběhlo Dosud neproběhlo Dosud neproběhlo Vývoj počtu studentů Vývoj počtu studentů, kteří nesplnili požadavky studia Úspěšnost studentů po 1. ročníku Akademický Počet zapsaných Studenti, kteří úspěšně Úspěšní studenti rok do 1.ročníku ukončili 1. roč.* po 1. ročníku v % 2005/ ,3 % 2006/ ,4 % 2007/ ,9 % 2008/ ,5 % 2009/ ,9 % 2010/ ,4 % - průběžný stav * Studenti, kteří následujícího akademického roku byli studenty 2. ročníku. 5

6 Bakalářské studium Profil absolventa Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management je vzdělaný mj. v oblastech ekonomiky, veřejné správy, managementu, práva a informačních technologií. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu získává díky praxi v podnicích a veřejné správě cenné zkušenosti v základních oblastech podnikové ekonomiky, veřejné správy a informatiky. Absolvent, ekonom s kvalifikací vysokoškolsky (bakalářské úrovně) vzdělaného odborníka, by měl být schopný samostatné, kvalifikované a specializované činnosti v malých a středních podnicích, státní správě i v oblastech informatiky. Absolvent má přiměřené znalosti práva, ekonomiky, všeobecný společenský a kulturní rozhled, znalost etických principů, schopnost asertivního jednání a je způsobilý zvládat krizové situace. Ve styku se zahraničními partnery využije svoji jazykovou odbornou přípravu. Absolvent je schopen případného dalšího vzdělávání ve vhodně navazujících magisterských oborech. Znalosti a dovednosti Základy ekonomické teorie a praxe Znalost základů práva, managementu, matematiky, společenských věd, financí, politologie, sociologie atd. Znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií Jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v angličtině, případně dalších světových jazycích Dovednost dále se vzdělávat, adaptace rozvoje osobnosti vzhledem k vývoji společnosti Orientace v úlohách řízení a práce s lidskými zdroji Komunikace s okolím podniku pomocí informačních a komunikačních sítíspeciální znalosti a dovednosti získají studenti prostřednictvím volitelných předmětů Uplatnění absolventů Kvalifikačním stupněm studia je dosažení titulu Bc., který je předpokladem pro možnost zastávat odpovídající výkonné, řídící a správní funkce od managementu první linie do úrovně středních řídících pracovníků. Absolvent je připraven zastávat střední řídící post v oblasti podnikové ekonomiky, veřejné správy na pozicích projektantů, analytiků a další. Je také schopen vykonávat činnosti v oblasti organizační a procesní stránky řízení a vnější komunikace s okolím podniku, zpracování, prezentace a distribuce informací organizace. Absolvent získává uplatnění v soukromých podnicích, ale i ve státní správě a samosprávě na řídících funkcích střední úrovně. Škola si klade za cíl vychovávat budoucí ekonomy a manažery olomouckého regionu, je tedy zřejmé, že také většina studentů a absolventů je právě z Olomouckého kraje. Z dosavadních téměř 600 absolventů je jich z Olomouckého kraje 77 %. 6

7 Připravované navazující magisterské studium MVŠO průběžně vytváří podmínky pro realizaci navazujícího magisterského studia, které bude nabízeno po jeho akreditaci Akreditační komisí MŠMT ČR. Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Odborné zaměření: Podniková ekonomika a management MSP (malé a střední podniky) INOVACE CSR (společenská odpovědnost firem) Uplatnění absolventů: v podnikohospodářské praxi, v expertních organizacích, pokračování v akademické kariéře. Obsah studia: Znalosti Dovednosti Hodnotový rámec obecná ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie), podniková ekonomika a management v kontextu právních a společensko-vědních disciplín, finanční účetnictví a daňová správa, management (strategický, inovační, znalostní, personální) etika, psychologie, sociologie a politologie umožňující kvalifikovanou orientaci v procesech současné společnosti. samostatná tvůrčí práce / kreativita, manažerské dovednosti, vedení a řízení lidí, projektové řízení, týmová spolupráce, prezentační a komunikační dovednosti, a to i v cizím jazyce, analytická a aplikační práce s informacemi, užívání informačně-komunikačních technologií, inovace (tvořivost, pružnost, adaptivnost), kvalita (neustálé zlepšování, týmovost, analytický přístup, pečlivost a odpovědnost), tržní orientace (zaměření na úspěch, otevřenost, soutěživost), společenská odpovědnost (ekonomická, sociální a environmentální). Profil absolventa schopnosti a dovednosti: posoudit makroekonomické trendy vývoje globální světové ekonomiky a odvodit kauzální souvislosti s nimi spojených mikroekonomických změn v regionu působení organizace, uplatňovat zásady strategického myšlení při hodnocení podmínek dosažitelnosti zvolených cílů organizace, opírá se o systémový přístup při specifikaci podmínek proveditelnosti opatření zabezpečujících vznik těchto podmínek dosažitelnosti a umí definovat kritéria výběru nejvíce rentabilních z těchto proveditelných opatření, adaptovat své profesní dovednosti v zájmu přípravy inovačních záměrů a provádění s jejich realizací spojené organizační transformace, dále se systematicky vzdělávat, rozvíjet tvůrčí potenciál a obor, ve kterém působí, aplikovat měkké dovednosti při efektivním vedení pracovních kolektivů, při komunikaci s podřízenými i obchodními partnery, a také při obhajobě rozhodnutí vedení organizace o změnách v jejím vnitřním prostředí, uplatnit komplexně podnikatelské myšlení při posuzování vlivu vývoje v okolí organizace na potřebné úpravy v orientaci jejího společenského působení a iniciovat modifikaci existujících strategických cílů, vyhodnocovat externí rizika, eliminovat hrozby interních rizik a připravovat podklady pro rozhodování vrcholového managementu o dalším rozvoji organizace i v podmínkách neurčitosti. Absolventi naleznou nejen uplatnění v tržní ekonomice, ale ti nejlepší budou moci zvážit i pokračování v akademické kariéře. 7

8 Vysoce angažovaný a stabilizovaný tým pracovníků Pracovní kolektiv v oblasti ekonomiky a managementu je v Olomouci fakticky budován od základu. Vedle zkušených akademiků - odborných garantů se zaměřuje na mladé perspektivní odborníky, kteří zahájili akademickou kariéru studiem, resp. dokončením doktorského studia, a u nichž je předpoklad dalšího odborného rozvoje. Tento kolektiv je specificky doplňován o experty z praxe jejich zapojením do pedagogického procesu i činnosti akademických orgánů. Vedení školy Ředitel Rektor Náměstek ředitele Prorektoři Kvestor Personalista Představitel pro kvalitu PR manažer RNDr. Josef Tesařík Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Mgr. Vladimíra Sedláčková Ing. Michal Menšík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková Odborní garanti, docenti a profesoři maximálně stabilizovaní na MVŠO, plně zapojení do činností a vědeckých a rozvojových projektů školy, s adekvátními konkrétními výstupy (publikace, zapojení do projektů, zapojení do výuky), mentorující pracovníky školy směrem k dosažení Ph.D. a habilitací. Pracoviště Ústav managementu a marketingu Oborní garanti doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. (100%) prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc. (100%) Ústav ekonomie prof. Ing. Jan Široký, CSc. (60%) doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. (50%) Ústav informatiky prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (100%) Ústav exaktních věd doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (100%) Ústav společenských věd doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (50%) Ústav právních nauk doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (50%) Kabinet profesní přípravy doc. PhDr. Dr. Libuše Podlahová (50%) Odborný rozvoj pracovníků Velká pozornost v personální práci je věnována odbornému rozvoji akademických i administrativněorganizačních pracovníků školy: projekt APSYS (Aplikovatelný systém vzdělávání ve vědě a výzkumu) orientace vnitřního systému vzdělávání na podporu vědecko-výzkumných aktivit a transfer know-how mezi vědou a tržní praxí, tvůrčí mezigenerační spolupráce zkušených akademiků s perspektivními pracovníky školy - mentorování, konzultace a publikační činnost. Akademická rada spolupráce osobností z akademického prostředí i hospodářské praxe na formulaci a realizaci odborné profilace školy. 8

9 Struktura pracovního kolektivu Podíl interních akademických pracovníků na struktuře pracovního kolektivu stabilizovaných na MVŠO roste. Vzdělanostní struktura pracovního kolektivu: 9

10 Zlepšování akademické úrovně Přestože škola zahájila svou činnost tzv. na zelené louce, došlo během uplynulých let k materiálnětechnické stabilizaci. Především došlo díky nárůstu poštu akademických pracovníků a jejich stabilizaci k rychlému zlepšování akademické úrovně školy. Inovace bakalářského studia s vizí aplikace inovovaných principů do připravovaného magisterského studia Inovace studia v souladu s Dlouhodobým záměrem MVŠO a aktuálními požadavky regionu. Prostřednictvím inovace výukového procesu akcentujeme mezinárodní prostředí a nároky od zaměstnavatelů, rozvíjíme u studentů týmovou práci, kreativní myšlení, kritické hodnocení informací. Do prostředí MVŠO implementujeme zážitkovou pedagogiku. Cíl: Průběžná komplexní inovace výukového procesu a aktivit spjatých s výukou takovým způsobem, aby absolventi studia nalezli uplatnění na trhu práce. Dílčí cíle: implementace Team LEAD (přístup k výuce splňující znaky deep learning), orientace výuky na praktickou zkušenost a připravenost pro praxi, začlenění zážitkové pedagogiky jako standardní součásti výukového procesu, anglofonizace školy, aktivní participace studentů na chodu MVŠO, systematická evaluace procesů, digitalizace studia. Metody: inovace státnicových, povinných a oborově povinných předmětů, implementace neformálních forem, interdisciplinární přístup, participace studentů, jazyková připravenost školy, systém evaluace a kontinuálního zlepšování (Kaizen), implementace prostředků ICT. Zapojení studentů do života školy Aktivní podpora a spolupráce se studentským občanským sdružením. Rozšiřování kompetencí Akademického senátu jako komunikační platformy členů akademické obce s vedením školy. Zapojení studentů do pomocných vědeckých prací, projektů školy a podpory studijního procesu ve formě studijních konzultantů. Zvyšování kvality bakalářských prací Metodika: Vydání studijního textu Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc (ISBN ), bakalářský seminář. Posuzování: Standardizované posudky vedoucího práce i oponenta hodnocení dle osmi kritérií, obhajoby podložené prezentacemi v programu PowerPoint. Zveřejňování bakalářských prací na internetu v systému studijní agendy a v knihovně školy Implementace systému na odhalování plagiátů databáze Thesis a Odevzdej. Podpora a administrace studijního procesu Zkvalitňování didaktické úrovně pedagogů prostřednictvím vzdělávacích kurzů Evaluace prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG. Elektronizace studijního procesu. 10

11 Studium MBA MVŠO nabízí ve spolupráci s Prague International Business School (PIBS) při Vysoké škole ekonomické prestižní studium Master of Business Administration (MBA). renomovaní lektoři s dlouholetými zkušenostmi z akademického prostředí i z praxe, délka studia 2 roky, residenční forma studia v reprezentativních prostorách Moravské vysoké školy Olomouc a Regionálního centra Olomouc, studium je určeno pro absolventy VŠ (min. Bc.) s dvouletou řídící praxí, studium probíhá převážně v českém jazyce. Akademický život Akademické rituály a akce školy orientované na studenty a absolventy, vč. jejich rodin a veřejnosti regionu. Volnočasové aktivity pro studenty i pedagogy ve spolupráci s partnerskými školami. 11

12 Posilování výzkumu Vědecko-výzkumné aktivity jsou jednou ze základních činností školy. V našich podmínkách je orientujeme na zkvalitňování odborné úrovně vzdělávání a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potřeb regionu. Do blízkého budoucna bude výzkum zaměřen především na inovační procesy především spojené s realizací výsledků vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci v praxi. Odborná orientace výzkumu MVŠO na: malé a střední podnikání, inovace, společenská odpovědnost firem. Publikační a tvůrčí činnost akademických pracovníků: Monografie, studijní texty, vědecké články a další publikace včetně publikací v zahraničí. Vědecko-odborný časopis EMI o nezávisle recenzován (metoda double blind peer review), o využívá spolupráci se zahraničními autory (Slovensko, Polsko). Studentský časopis Mirror. Konference a workshopy. Aktuální vědecko-výzkumné a rozvojové projekty Vědeckovýzkumné (GAČR) Rozvojové (ESF) Realizované Kraje v České republice: Vytvoření modelu efektivity (doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.) Inovace systému odborné praxe na MVŠO (Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková) Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (PhDr. Dana Pokorná) Inovace ekonomických předmětů (prof. Ing. Jan Široký, CSc.) ICTEDUCA (partnerský, UPOL) Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky (partnerský, UPOL) Modernizace oboru technická a informační výchova (partnerský, UPOL) Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (partnerský, UPOL) Podané Vývoj nekonvenčních metod rozhodování ve veřejné ekonomice a financích (prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný) Znalostní management v kontextu japonského a amerického systému řízení (Ing. Petr Bačík, Ph.D.) Ekonomická kvantifikace funkcí a služeb říční krajiny s důrazem zajistit podložené strategické rozhodování (partnerský, ČVUT) Komplexní inovace studijního procesu Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. (OP VK, oblast podpory 2.2) Partnerská síť pro energetickou a ekonomickou efektivitu stavebních objektů (OP VK, oblast podpory 2.4) Vyžádané přednášky: Pedagogický proces na MVŠO je vhodně doplňován vyžádanými vystoupeními špičkových akademiků a odborníků z praxe. Na akademické půdě MVŠO například vystoupili: MVDr. Milena Vicenová, PhDr. Tomáš Sedláček, prof. Ing. Jan Široký, CSc., prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc., JUDr. Jiří Georgiev, prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., Dr. Libor Rouček. 12

13 Spolupráce s vysokými školami Synergická spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci a vysokými školami regionu Spolupráce na rozvojových projektech Společné aktivity v rámci akademického života a vzájemná účast na akademických rituálech Spolupráce s českými vysokými školami Uzavřené smlouvy o spolupráci: Vysoká škola ekonomická v Praze: Fakulta financí a účetnictví. Univerzita Palackého v Olomouci. Spolupráce na projektech: Univerzita Palackého v Olomouci. Vysoká škola logistiky v Přerově. České vysoké učení technické v Praze. Akademie věd ČR. Prague International Business School - Spolupráce na organizaci studia MBA. Spolupráce se zahraničními univerzitami realizace programu ERASMUS Uzavřené partnerské smlouvy: University of Maribor: Faculty of Economics and Business. The Academy of Business in Dabrowa Górnicza (Wyżsa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Fakulta ekonomiky a manažmentu. Opole University: Faculty of Economics, Department of Economics. Průběžně jednáme s dalšími vysokými školami o studijních pobytech jak pro studenty MVŠO, tak pro zahraniční studenty na MVŠO. 13

14 Spolupráce se subjekty tržní ekonomiky Přednášky expertů z praxe MVŠO spolupracuje s odborníky z podnikatelského sektoru i veřejné správy a vhodným způsobem začleňuje jejich vystoupení do pedagogického procesu se záměrem přiblížit reálné situace z tržního prostředí studentům. Zapojení expertů do výuky probíhá formou vyžádaných přednášek i formou komplexních kurzů či jednotlivých vstupů do nich. Experti z praxe se zapojují především do výuky problematiky managementu, ICT a specifických disciplín. Odborné kurzy MVŠO spolupracuje s významnými českými i zahraničními partnery (Schneider Electric a IFMA CZ) při zajištění odborných kurzů energetického managementu a facility managementu (v prezenční a e-learningové formě), jichž se studenti MVŠO mohou účastnit v rámci studia. Úspěšní absolventi těchto předmětů získají odborné certifikáty. Olomoucký klastr inovací (OKI) Platforma pro synergicky spolupracující subjekty firemního a akademického prostředí olomouckého regionu. Společná snaha získávat a vědecko-výzkumně rozvíjet specifické inovační know-how a budovat mosty mezi vědou, výzkumem a tržním prostředím. Klíčovým cílem je vytvoření Centra excelence v regionu, České republice a Evropské unii. Spolupracující subjekty: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO), TESCO SW a.s, Regionální centrum Olomouc s.r.o. (RCO), Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) další členové nebo přidružení členové. Podnikatelské subjekty TESCO SW a.s. - jedna z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií ve svém regionu i v ČR. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Konkrétně se specializuje na informační systémy pro facility management (správa a údržba majetku), monitorovací systémy strukturálních fondů, ServiceDesk (HelpDesk), vnitřní integraci úřadu, ekonomické informační systémy a služby systémové integrace. Schneider Electric - poskytuje v České republice expertní řešení pro rozvody elektrické energie, průmyslovou automatizaci, automatizaci a zabezpečení budov i domácností, energetický monitoring a úspory energie, napájení a chlazení kritických aplikací. Veolia Environnement - nadnárodní koncern zaměřený na poskytování environmentálních služeb a nabízející kompletní škálu těchto služeb v rámci svých čtyř divizí: vodohospodářství, nakládání s odpady, energetické služby a doprava. Občanská sdružení IFMA CZ (International Facility Management Association) - česká pobočka mezinárodní organizace IFMA, která prosazuje zásady facility managementu a zasazuje se o rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu a souvisejících oborů. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC Czech Green Building Council) je otevřenou organizací firem působících v různých oborech. Jejím cílem je podporovat trh, vzdělávání a změny v legislativě směřující k vytvoření prostředí, které umožní kvalitní, ziskovou výstavbu šetrnou k životnímu prostředí. Jednou z hlavních aktivit je vývoj a prosazování systému certifikace šetrných budov založeného na shodě zainteresovaných odborníků. Green Building Councils úspěšně fungují např. v USA, Kanadě, Německu nebo Velké Británii. Business for the Society: MVŠO se v roce 2011 stala členem platformy "Byznys pro společnost" (Business for the Society), která sdružuje firmy uplatňující ve svém podnikání a působení principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR). MVŠO se bude aktivně účastnit jednoho z projektů platformy. 14

15 Podpora rozvoje olomouckého regionu Podpora rozvoje regionu je prioritní cíl MVŠO. Spolupráce se postupně rozvíjí v několika rovinách; dále hledáme cesty a navazujeme kontakty s cílem maximalizace užitečnosti školy pro region. Olomoucký klastr inovací (OKI) výstavba nového vysokoškolského kampusu v těsné spolupráci s inovačními aktivitami regionu směřující k realizaci vize Olomouc univerzitní město evropského významu OK4Inovace OK4EU formulace Regionální inovační strategie zastoupení olomouckého kraje při institucích EU Další aktivity MVŠO k rozvoji regionu účast na významných projektech Olomouckého kraje zapojení do tvorby integrovaného plánu rozvoje města spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou aktivity platformy Business for the Society (sdružení podnikatelských subjektů olomouckého regionu aplikujícím principy společenské odpovědnosti) 15

16 Přílohy Certifikát managementu kvality MVŠO dle normy ČSN EN ISO 9001: /11 obdržela MVŠO v květnu Je potvrzením kvality procesů vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vědecko-výzkumní činnosti, publikační, nakladatelské, vydavatelské, poradenské a vzdělávací činnosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd. 16

17 Erasmus standard University Charter obdržela Moravská vysoká škola Olomouc v prosinci

18 Vizualizace plánovaného kampusu MVŠO Stav k 08/2011: škr 18

19 Kontakt Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, Olomouc Tel./fax: , Reg.: Krajský soud v Ostravě, Spis.zn.: oddíl O; vložka 202 IČ: , DIČ:CZ Bankovní spojení ČSOB Olomouc: /

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více