Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291"

Transkript

1 VÝROČNÍ Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za škollníí rok IČO: REDIZO Ředitelka: Mgr. Věra Blažíčková Tel./fax: V Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, Č.j.60/2014. Mgr. Věra Blažíčková Strana 1 (celkem 19)

2 Název školy: Základní škola, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Školní 291 Zřizovatel: Středočeský kraj Adresa: Školní 291, Stará Boleslav Identifikátor právnické osoby: IČO Bank. Spojení: KB /0100 běžný účet /0100 FKSP telefon: Fax: www stránka: jméno ředitelky: Mgr. Věra Blažíčková tel.: ekonomický úsek: Zuzana Šimánková tel.: Součásti příspěvkové organizace: Druh školy: 1. Základní škola IZO Obor vzdělání: B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola C Základní vzdělání C/001 Základní škola 2. Speciálně pedagogické centrum IZO Pro klienty LMP 3. Školní družina IZO Vzdělávací programy (ŠVP): Základní škola praktická ŠVP Krok za krokem podle RVP ZV příloha pro žáky s LMP Základní škola speciální ŠVP Učení cesta do života podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Vzdělávací program pomocné školy č.j /97-22 / dobíhající obor Seznam členů Školské rady: pan Bohumil Javůrek - zástupce zřizovatele Mgr. Jana Valášková - zástupce pedagogů paní Martina Dlouhá - zástupce rodičů Zřizovací listina PO: Školský úřad Praha východ, č.j. 1515/ dnem Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Dodatek č.5 - Změna v čl. III. Zřizovací listiny předání majetku k hospodaření Strana 2 (celkem 19)

3 2. Charakteristika školy Poloha školy: Základní škola, Brandýs nad Labem Stará Boleslav se nachází v boleslavské části města. Sídlí ve dvou jednopatrových budovách pronajatých od města. Ve starší budově, která byla dříve klášterem, jsou umístěny všechny pracovny kmenové třídy, sborovna, ředitelna a kancelář ekonomky. Třídy jsou prostorné, provozu školy vyhovují. V nové přistavěné části, která je propojena se starou budovou chodbou, je ještě jedna pracovna v 1. poschodí, v současné době využívána jako cvičební místnost a v přízemí je prostorná školní družina. Budova je v přízemí bezbariérová, takže se u nás mohou vzdělávat i děti s poruchami hybnosti, pohybující se na vozíčku. Dále je v budově umístěno speciálně pedagogické centrum pro klienty s mentálním postižením. Využívá 2 místnosti v přízemí. Centrum je součástí školy. Pracovny jsou dostatečně velké, světlé, vybaveny školním nábytkem lavice i židle výškově nastavitelné. Ve čtyřech třídách jsou interaktivní tabule s příslušenstvím PC, dataprojektor. Informatika je vyučována v počítačové pracovně s 11 PC stanicemi. Škola má vlastní dílnu a cvičnou kuchyň. Pro výuku TV si pronajímá tělocvičnu a atletický stadion ( chůzí asi 15 min.) od TJ Slavoj Stará Boleslav. Materiální vybavení, pomůcky: Všechny ročníky mají pro výuku speciální učebnice určené pro ZŠ praktickou nebo speciální. Součástí učebnice bývá pracovní sešit. Vybavení moderními pomůckami pro všechny vzdělávací oblasti. Obrazový materiál, mapy a atlasy, knihy a publikace z různých oborů encyklopedie, rozvíjející materiály. Pro TV, ač nemáme vlastní tělocvičnu, máme mnoho šikovných pomůcek dobře využitelných v naších prostorách žíněnky, cvičební podložky, stupínky na step, gymnastické balony, různé druhy míčů a manipulačních pomůcek, atd. Opravdu dobré vybavení máme pro smyslovou výchovu. Ve výuce lze využít velké množství DVD, CD a výukové programy. Pedagogové jsou tvůrci digitálních učebních materiálů. Problémem zůstává nedostatek materiálu pro práci v dílně. Po zrušení tzv. materiálních středisek si sháníme materiál sami. Za vše musíme zaplatit dřevo, kovy, spojovací materiál Pomáháme si tím, že využíváme k práci jakýkoliv zbytkový materiál. Škola je vzdálena cca 200 m od autobusového stanoviště, přechod přes frekventovanou vozovku je řízen světelnou signalizací. Školní jídelna (samostatný subjekt) je od školy vzdálena též asi 200 m. MDDaM ( našimi žáky i školou často využíván) je nyní dostupný do 2 minut chůze. Děti nemusí přecházet přes žádnou frekventovanou komunikaci. Vzděláváme žáky s mentálním postižením, v praktické škole děti s lehkým MP a ve třídě ZŠ speciální jsou děti se středně těžkým a těžkým MP. Kapacita školy je 134 žáci. V loňském školním roce se vzdělávalo 43 žáků v 5 třídách (,4,5-6,7-8-9-sp,1). Ve škole vyučují pedagogové s vysokoškolským vzděláním, s aprobací speciální pedagogika. Mapka okresu Praha východ žlutou barvou jsou označeny obce, ze kterých dojíždějí žáci do naší školy Z okresu Mělník Neratovice, Tišice Z Prahy 9 - Vinoř Strana 3 (celkem 19)

4 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická ,178 3,39 ZŠ speciální II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet Přepočtený povolený počet Školské zařízení IZO dětí/žáků (ubyt. Z toho cizích počet dětí/žáků (ubyt. /stráv./klientů) pracovníků /stráv./klientů) Školní družina/klub /- -/ 0,714/ SPC ,6 Údaje o klientech - podle poskytovaných školských služeb. Z Výkaz o speciálně pedagogickém centru III. Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2013/14 Číslo řádku Počet celkem v tom ambulantně v terénu a b Individuální činnost s klienty v tom komplexní vyšetření jiná individuální péče psychologická vyšetření z ř psychologická intervence 0304a speciálně pedagogická vyšetření speciálně pedagogická intervence a sociálně právní poradenství konzultace k IVP jiné individuální činnosti 0307a Skupinové činnosti s klienty 6 ) Depistáže Služby pedagogům Poradenské činnosti se individuální 0310a Strana 4 (celkem 19)

5 zákonnými zástupci skupinové 0310b Ostatní odborné činnosti publikační a osvětová činnost, metodické materiály propagační, dotazníkové a informační akce X X X X projekty pro školy X X stáže studentů 7 ) X X Počet pobytových akcí X X Počet osobodní pracovníků centra 7 ) X X Odborné podklady pro vzdělávací opatření X X z toho doporučení k integraci X X Individuální vzdělávací plány X X Doplňkovou činnost nemáme. 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Počet tříd Průměr počet (u ŠD/ŠK Typ školy/šz Děti/žáci dětí/žáků na počet třídu (oddělení) oddělení) ZŠ praktická ,75 ZŠ speciální Školní družina/klub 8 1/- 8/ B Základy vzdělání 1 třída 2 žáci (RŠD: 2,,8. rok) B/001 Pomocná škola 2 žáci( ŘŠD : 5,6.rok) C/001 Základní škola 4 třídy 39 žáků 1. ročník 2 žáci připojení k ZŠ speciální Ročník 6 žáků Ročník 11 žáků 8. ročník 10 žáků 9. ročník 10 žáků Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy C/001 Základní škola 1 žák -7. Ročník Slovenská republika Uveďte kolik dětí a kolik žáků dojíždí do školy z jiných krajů (podle druhu školy). Všichni žáci jsou bydlištěm ve Středočeském kraji, dojíždějí ze 16ti obcí. Strana 5 (celkem 19)

6 II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení ZŠ ZŠ speciální Mentální postižení z toho těžké mentální postižení 4 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení - z toho neslyšící Zrakové postižení - z toho nevidomí Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami - z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus 1 1 Bez zdravotního postižení 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální žák v roce opakoval 1. ročník. Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2014/ r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Do ZŠ praktické Do ZŠ speciální přeřazení 1 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 38 Prospěli s vyznamenáním 10,5 Prospěli 30 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,771 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 1059,72 / 20,3 Základní škola speciální Žáci celkem 4 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 4 Strana 6 (celkem 19)

7 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 1,3 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 86,75 / 0 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): ZŠ praktická 0 ZŠ speciální 4 a) ve všech předmětech 4 b) pouze ve vybraných předmětech 0 rozdílové zkoušky: V letošním šk. roce se konala 1 rozdílová zkouška ve 3. Ročníku ZŠ praktické. 1 žák byl přeřazen do 4. Ročníku, protože jeho znalosti odpovídaly tomuto ročníku a chlapec na běžné ZŠ 1x opakoval. Chlapec se úspěšně zařadil do kolektivu dětí, učivo zvládá dobře. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ,5 ZŠ speciální Důvody pro snížení známek z chování kázeňské přestupky neplnění školních povinností, hrubé a vulgární chování k pedagogům i žákům, neomluvená absence. uskutečněná výchovná opatření.: napomenutí třídního učitele 10x třídní důtka 13x ředitelská důtka 9x 2.stupeň z chování 4x 3. stupeň z chování 1x ( za velký počet neomluvených hodin, rodina žákyně ve sledování OSPOD) Celkem bylo uloženo výchovné opatření 16-ti žákům, některým opakovaně. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ ZŠ praktická ZŠ speciální 0 - Nepodali přihlášku 10 žáků ukončilo PŠD v 9. Ročníku, 1 žákyně v 8. Ročníku, nezískala doložku o získání základního vzdělání.. (2 žáci 8. Ročníku s 9. RŠD si požádali o prodloužení PŠD ve šk.r o 1 rok.) Odchody žáků ze školy během školního roku,. žák se splněnou PŠD přešel během září do 2014 do OU. 1 Počet žáků, kteří přešli do běžných škol 0 Strana 7 (celkem 19)

8 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin AJ 20 2 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná AJ 1 1 žádná Rodilí mluvčí Komentář: Výuka cizího jazyka probíhá v 8. a v 9. Ročníku ZŠ praktické. Obě třídy mají po dvou hodinách týdně. Obsah výuky je přizpůsoben možnostem žáků. Zaměřujeme se především na slovní zásobu, jednoduchou konverzaci v různých oblastech běžného života. Požadujeme od žáků základní slovní zásobu, konverzaci v jednoduchým větách. Výuka je směřována ke schopnosti přečíst si informace, zeptat se na obvyklé věci, umět nakupovat apd. Pro ZŠ praktickou nejsou ještě speciální učebnice. Používáme materiály pro běžné ZŠ ( např. pro nižší ročníky). 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Informatika se v naší škole vyučuje od čtvrté do deváté třídy. Pro počáteční seznámení s počítačem k výuce používáme učebnici J.Vaníček a P. Řezníček: Informatika pro základní školy, Computer Press,Brno 2004, od J. Hlavenky: Poprvé u počítače, Computer Press Praha 1999 a P. Klecha : Počítač kamarád, PARTA Pro práci s počítačem a vypracovávání úkolů požíváme od V. Chmelíře : Pracujeme s počítačem 1 a 2, Nakladatelství Fortuna Praha Žáci se učí základní obsluhu počítače, psaní textu na klávesnici v textovém editoru MS Word, tvoření tabulek v MS Excel a tvořit jednoduché prezentace v Power Pointu. Učí se práci s e- mailovými službami a vyhledávání informací pomocí vyhledávačů různých portálů a kopírování a stahování z internetu. V jednotlivých předmětech využívají a pracují s výukovými programy převážně od firmy Terasoft a Silcom. Počítačovou učebnu máme vybavenu jedenácti počítači Dell PC multi Core GX 745 s monitory Benq LCD 19, zapojených v síti. V učebně dále využíváme tiskárnu HP LaserJet 2200d a projektor Benq MP 61 SP. Pracovna je dostupná pro žáky v době vyučování i po vyučování. Pokud se domluví s vyučujícími. Pedagogové využívají PC pro učitelskou agendu, pro přípravu na vyučování a k získávání informací. Kontakt s vedením školy je i eleltronicky zasílání pokynů, dokumentů, informačních nabídek.. Úroveň počítačové gramotnosti pedagogů Word, Excell, Power-point, Vzdělávání pedagogů v ICT apod. počítačové kurzy Word, Excell, Power-point. Pedagogové mají přiděleny osobní počítače. Strana 8 (celkem 19)

9 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 14/13,778 3/2,600 11/11, ,65 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. do 30 let let let let nad 60 let pracovníků Z toho důchodci Průměrný věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V ZŠ speciální je přítomna 1 asistentka pedagoga. Má požadované vzdělání. Úvazek 1,0 Potřeba FP: Kč Zaslaná dotace: Kč Přítomnost AP ve třídě je nezbytná, po celou dobu výuky, neboť v této třídě jse vyučují 2 žáci s autismem. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět 6 pedagogů má SPPG vzdělání - aprobace pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ praktické a speciální Celkový počet hodin odučených týdně 51 Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. 1 pedagog VŠ jiný obor pedagog SŠP Celkem ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu 0 z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odborná kvalifikace 0 - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy 1 Strana 9 (celkem 19)

10 důvod: Ukončení PP dohodou rodinné důvody 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 0 Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, 2 pedagogové nesplňují, ale věk nad 55 let a praxe. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Vzdělávací instituce : Pedagogická fakulta UK( v rámci projektu EU OPVK vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce CZ / ) - obor studia (zaměření) výchovné poradenství - počet studujících 1 - Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium DVPP název semináře pořadatel hod. účastník cena 1 Práce se stresem v poradenství RAMPS VIP III webinář školní podzimní Matrika/Bakaláři PaedDr. Pavelka Pavel Zraková stimulace u dětí s vícečetným 3 zdravotním postižením RAMPS VIP III Vývojová dysfázie - porucha vývoje řeči RAMPS VIP III Vývojová dysfázie - porucha vývoje řeči RAMPS VIP III Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního 0 6 dítěte z pohledu poradenského pracovníka RAMPS VIP III 6 1 Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního 7 dítěte z pohledu poradenského pracovníka RAMPS VIP III Seminář VP Praha 1 9 ADHD u dospívajících NIDAR Praha 2 10 Čteme spolu ČJ Praha 1 11 Uzpůsobení k maturitním zkouškám NÚV Praha Problematika sexuální výchovy UPOL Žák s poruchou autistického spektra UPOL 1 0 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve 14 vzděláváním UPOl Úprava ŠVP a IVP UPOL 1 0 Vývojová diagnostika u dětí s komb. 16 Postižením RAMPS VIP III 1 17 ADHD UPOL ODPADY EKOKOM SBĚR MATRIK / BAKALÁŘI WEBINÁŘ Školení PAM Strana 10 (celkem 19)

11 Ukázky ze školního projektu Létání...- Ikarův pád projekt Doba kamenná Strana 11 (celkem 19)

12 Strana 12 (celkem 19)

13 a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z fondů EU ((např. projekt Cesta ke kvalitě) rozvojový program MŠMT vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji - pro potřeby SPC pořízeny testy WEIS-II. a MMP I-II v celkové hodnotě Kč projekt Olympijská štafeta Moje olympiáda Olympijský víceboj Ovoce do škol Spolupráce se zahraničními školami zatím není Spolupráce školy: se zřizovatelem spolupracuje hlavně vedení školy a ekonomické složky. Informace nám poskytuje zřizovatel včas a v dostatečné šíři. Pokud se potřebujeme poradit, např. ohledně plnění některých povinností vůči zřizovateli, zaměstnanci jsou vstřícní a ochotní. Vyhovuje nám zavedený způsob elektronické komunikace, je rychlý a účelný. s obcí - spolupracujeme hlavně v oblasti péče o budovu školy a v oblasti EVVO. Od města dostáváme dotaci na aktivity v oblasti EVVO, kterou využíváme hlavně na realizaci mimoškolních aktivit. Zapojili jsme se také do akce Patronát nad stromem náš strom jsme nazvali úřady práce spolupráce při volbě povolání v 8. A v 9. Ročníku. Žáci jezdí na besedu na Úřad práce, jsou seznamováni se situacemi, které mohou nastat a poučeni, jak postupovat. se subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání - spolupráce se vzdělávacími agenturami, neziskovými organizacemi např. Atelier handicap dílna ve Staré Boleslavi, MDDaM, sportovci a umělci 14. Údaje o dalších aktivitách Každá škola ve městě má svoji vývěsku na Ostrůvku, v brandýské části města. Školy tam prezentují svoje aktivity v EVVO. Město poskytlo dotaci na tento kalendářní rok 7 000,- Kč. Za tuto částku naše škola pořídila výlet do Milovic Mirakulum. Mgr. Olga Slováková Strana 13 (celkem 19)

14 Akce2013/2014 Počet žáků Divadla: Čert a káča 6 Kapka medu pro Verunku - muzikál 15 Kocour v botách 6 Látané příběhy Krejčíka Honzy 6 Lesní dobrodružství - film 6 Výstavy: Exotika - zvířata 10 Řemesla 20 Veletrh hraček 19 Technické muzeum 30 Besedy: Marihuana primární prevence 7,8,9.r. Městská knihovna - půjčování a výběr knih 20 Energie budoucnost lidstva ČVÚT - Temelín 43 Projekty: Madagaskar Příběh dávné Lemurie / Planeta Země- 30 Bambiriáda Praha 30 Lesnická pedagogika ÚLUV 40 Den dětí u vojáků 40 Olympijský víceboj ČOV Moje olympiáda 40 Den Země brigáda úklid města 25 Veselé zoubky pro nižší stupeň 12 Patronát na stromy v Zámecké zahradě - Evvo Prezentace EVVO výchovy na škole na Ostrůvku /vývěska Ovoce do škol /SZIF Školní projekty: Lidské rasy 8. ročník Pravěk - Doba kamenná 43 Člověk a létání 43 Taneční maraton 30 Tvoření mandal 43 Atletický čtyřboj Exkurze: Cukrovar Dobrovice 35 SIŠ Fr. Melichara volba povolání 10 Soutěže: Besip - Mladý cyklista 8 Plážový volejbal Čelákovice + turistika 35 Výlet: Park Mirakulum Milovice - EVVO 43 Adventní plavba po Vltavě - EVVO 43 Turistický pěší výlet do Jenštejna 35 Výlet do okolí školy táboření, opékání buřtů 35 Ozdravné pobyty v přírodě: Pobyt na horách - 5 dní spec. třída 10 A Strana 14 (celkem 19)

15 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení V roce pokračoval 2.ročník dvouletého kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální. Počet účastníků a absolventů : do kurzu nastoupilo 7 klientů, dokončilo 5. Jednalo se o seniory, kteří byli v minulosti umístěni do Domu pečovatelské služby na Vyšším Hrádku v Brandýse nad Labem, nyní žijí v chráněném bydlení. Kurz probíhal 2x týdně po dvou hodinách. Na závěr byly předány klientkám osvědčení o absolvování kurzu. V příštím školním roce kurz neplánujeme. 16. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole jsou tyto výchovně poradenské složky: SPC pro žáky s mentálním postižením Výchovný poradce - náplň činnosti konzultace pro žáky, rodiče, učitele sledování a evidence žáků se SPU sledování a evidence žáků s poruchou chování průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníků jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť spolupráce s SPC,PPP, kurátorkou, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů zajišťování vyšetření žáků v SPC, spolupráce při tvorbě IVP sledování a evidence přijímacího řízení na SOU, OU. porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (nebo po dohodě) konzultace se školním psychologem Metodik primární prevence V průběhu školního roku byla věnována pozornost těmto tématům: Lidské tělo a zdraví problematika závadného chování užívání návykových látek, ukázka z filmu Katka. Marihuana a její účinky na lidský organismus ( 9. Ročník) zhlédnutí dokumentu o marihuaně Rodina a já (4.,5.r.) Rodina a bezpečí, kamarádství, kolektiv, pojmy žebrání a vydírání. Riziko kouření Šikana (9.r.) Posilování zdraví a zdravý životní styl (6.,7.) Co je a není zdravé (8.,9.) Já a moje smysly ( 9.r.) Nová droga na scéně dokument Návštěva domu seniorů ve Staré Boleslavi Výstava řemesel ukázka volnočasových aktivit,,vím co dělat když (cizí člověk) speciální třída Alkohol a omamné látky 5.,7.,6.,8. roč. Beseda na téma Etické problémy, xenofobie Sezení ve třídách nižší ročníky povídání o bezpečném chování v době prázdnin, shlédnutí DVD o těchto situacích. Týdenní ozdravný pobyt v přírodě ,7.,3.,4.r a speciální třída, Zaměřeno na zdravý životní styl. Strana 15 (celkem 19)

16 Většina témat je obsaženo i v předmětech ŠVP. V předmětu Výchova ke zdraví se průběžně hovoří o všech aspektech zdravé výživy, životním stylu, rozvržení dne, střídání činností, o prevenci nemocí, apd. Žáky tento předmět baví, zajímají se nové informace, vybavují si své zkušenosti.. Dobře spolupracují. Zjistili jsme, že přes to, že znají potřebu pravidelného pohybu a cvičení, málo sportují, spíše se věnují posedávání a nicnedělání. Na kroužky velké procento žáků nechce chodit, zdá se jim to časově příliš závazné. Projevy negativního chování a způsoby jejich předcházení: S diskriminací se příliš nesetkáváme. Šikana se v jisté míře ve škole objevuje. Jedná se o lehčí projevy obtěžování, zesměšňování, nadávání Vyučující postupují podle pokynů Vnitřní směrnice řešení projevů šikany. Násilí se ve škole neobjevuje, pokud je náznak, je rychle eliminováno. Zde bych ráda vyzdvihla přístup výchovné poradkyně, která velmi dobře umí s dětmi jednat a řešit jejich afekty. Mimo školu se ovšem násilí objevuje. Případy byly řešeny Policií ČR. U dětí se poměrně často projevuje agresivita slovní agresivní projevy přerůstající v konflikt. Děti jakoby mají potřebu vybít si špatnou energii, někteří jedinci jsou bezohlední a málo empatičtí. Předcházení: vedení žáků k efektivní komunikaci, podporovat sebevědomí žáků Návykové látky - Zkušenosti nám naznačují, že přes všechnu snahu děti důsledně informovat a poučovat, jak se mají chovat, jak odmítat drogu, jak si dát pozor na cizí lidi, kteří je oslovují..,několik našich žáků prokazatelně marihuanu kouří pravidelně a užívají i drogy tvrdší extázi, apd. Nijak se tím netají. Rodiče jsou šokováni, jiní bezradní. Při setkáním rodiče a ZZ informujeme, upozorňujeme na toto nebezpečí. Rodičům radíme jak děti uchránit od v těchto problémů, aby je přihlásili do sportovních oddílů, na smysluplné aktivity.. Ne snad, že by rodiče tato rizika zcela podceňovali, ale faktem zůstává, že mnoho dětí pravidelně kouří cigarety, pijí alkohol a berou i jiné drogy, jak jsem výše uvedla. Nezbývá než pokračovat v prevenci. Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: Beseda Marihuana, Bambiriáda volnočasové aktivity, projekt Ovoce do škol zdravá výživa Metodik EVVO - Září Lesnická pedagogika ROČ: ST+1, Říjen Exkurze do cukrovaru Dobrovice pozitivní reakce žáků i učitelů - Listopad Konference ČSOP Vlašim v Kutné Hoře účast koordinátorky EVO - Hra Ekopolis - 8. ročník - Prosinec Odvoz sebraných nepoužitelných baterií a vyřazených elektrospotřebičů - Leden Odvoz mobilů v rámci soutěže Recyklohraní - Březen Květen Umíme to taky? lesnická pedagogika spolupráce s lesníky Lesnická pedagogika Strana 16 (celkem 19)

17 Informace o odborných pracovnících škola nezaměstnává žádného specialistu. Všichni pedagogové jsou absolventi VŠ studia - obor SPPG. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně pedagogickými centry Součástí školy je SPC pro mentálně postižené klienty. Spolupráce s PPP probíhá dle potřeby, konzultace s psychology a speciálními pedagogy např. ohledně přijatých žáků. Naše SPC spolupracuje s pedagogy školy, konkrétně sleduje problematické žáky, dále žáky s výukovými obtížemi. Spolupráce s rodiči /Pro rodiče byly uspořádány 2 třídní schůzky, účast 60 %. Další kontakty prostřednictvím telefonu ( velmi častá), SMS,, u, osobní konzultace. Lékaři / dle potřeby konzultace většinou s dětskými lékaři pro ověření nevěrohodných omluvenek, Psychiatrická nemocnice Bohnice konzultace o způsobu vedení žáků s psychiatrickými problémy. Se sociálními pracovníky/ Velmi častá spolupráce. Máme několik žáků, kteří jsou v péči a sledování OSPOD. Jedná se ve většině o sociálně slabé rodiny, které mají potíže finanční, nízký stupeň vzdělání, problémy s prací. Buď práci nemají nebo pracují často na noční směny. Nestíhají péči o své děti. Mají problém se zakoupením nutných pomůcek, nemohou uhradit jízdné a vstupy na mimoškolní aktivity. Některé děti mají velké absence, i neomluvené. S Policií ČR / spolupráce je poměrně častá. V poslední době několikrát byli žáci vyslýcháni jako svědci u napadení vrstevníků, krádeží mobilu, držení marihuany.. apd. 1x jsme řešili krádež mobilu ve škole, žák bude odškodněn. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Kontrola ČŠI v roce neproběhla. 18. Další činnost školy Zprávy o činnosti školské rady. Školská rada má 3 členy, pracuje ve složení - zástupce rodičů, pedagogů a zřizovatele. Projednávala - Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok a - Zprávu o hospodaření za Závěry finanční kontroly Strana 17 (celkem 19)

18 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2013 (k ) Za 1. pol. roku 2014 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2013 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0 2. Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) 0 3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 5904 ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) Z toho 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 788 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) z toho 5. ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003, ) 788 z toho UZ 007 Nájemné 177 UZ 008 běžný provoz 611 Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Prostředky využity na: Učební pomůcky, kopírka, fotoaparát, CD RMG, školení a vzdělávání IT, čtenářská gramotnost, nákup softwaru- čtenářská gramotnost, knihy, odměny za tvorbu DUM a dokončení projektu. 240 Komentář k ekonomické části: Budova školy je majetkem Města Brandýs nad Labem staré Boleslavi. Každý rok spolupracujeme s městem na odstranění havarijních stavů na budově. Letos o prázdninách to byly oprava okapů, zdiva a výměna linolea ve dvou učebnách. Vždy to bývají opravy v hodnotě cca Kč za rok. Finanční kontrola KÚSK Zjištěné nedostatky se týkaly: Účtování stravného, úplnosti vyplňování cest. příkazů, důslednosti vyznačování začátku a konce odpracované směny na výkazech o docházce, hlavní účetní byla externím pracovníkem, dílčí nedostatky v inventarizaci, nulové hodnoty majetku v účetnictví, 1 chybějící účet v účtovém rozvrhu a z toho vyplývající nedokonalost vnitřního kontrolního systému. Náprava byla provedena u některých nedostatků ihned a další nedostatky jsou postupně odstraňovány. Strana 18 (celkem 19)

19 20. Závěr Ve školním roce se podařilo ve větší míře zajistit pro žáky vhodné učebnice, které odpovídají požadavkům ŠVP a jsou určené pro náš typ školy. Vyučovacích hodiny stále častěji bývají obohaceny o způsob výuky s interaktivní tabulí. Žáci si velmi rychle zvykli na tento moderní způsoby výuky a rádi spolupracují. Daří se také postupně zajistit kvalifikovaný pedagogický sbor. Bez vhodné kvalifikace už jsou jen dva pedagogové starší 55 let. Atmosféra ve škole, dle příchozích návštěvníků, je velmi příjemná. Zmiňují hlavně neformální otevřené jednání, vstřícnost, profesionální přístup, příjemné prostředí i dobrá pracovní atmosféru. Je patrné, že učitelé i ostatní zaměstnanci jsou zde na pracovišti spokojeni a svoji práci dělají rádi. Důležité je, že i žáci se zde cítí dobře, mají naši podporu a starostlivost. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v školské radě: Podpis ředitele a razítko školy:.. Mgr. Věra Blažíčková Sborovna v roce 1972 to už bychom nechtěli. a v roce 2014 Strana 19 (celkem 19)

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Základní škola speciální Mladá Boleslav Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav Výroční zpráva školy 2011/2012 Gabriela Solničková, ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 25 68 Kamenice za školní rok: 2000/20 Olešovice, 5.0.20 Ing. Hana Suchardová Strana (celkem 23) . Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více