Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291"

Transkript

1 VÝROČNÍ Základní škola Brandýs nad Labem Stará Boleslav Školní 291 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za škollníí rok IČO: REDIZO Ředitelka: Mgr. Věra Blažíčková Tel./fax: V Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, Č.j.60/2014. Mgr. Věra Blažíčková Strana 1 (celkem 19)

2 Název školy: Základní škola, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Školní 291 Zřizovatel: Středočeský kraj Adresa: Školní 291, Stará Boleslav Identifikátor právnické osoby: IČO Bank. Spojení: KB /0100 běžný účet /0100 FKSP telefon: Fax: www stránka: jméno ředitelky: Mgr. Věra Blažíčková tel.: ekonomický úsek: Zuzana Šimánková tel.: Součásti příspěvkové organizace: Druh školy: 1. Základní škola IZO Obor vzdělání: B Základy vzdělání B/001 Pomocná škola C Základní vzdělání C/001 Základní škola 2. Speciálně pedagogické centrum IZO Pro klienty LMP 3. Školní družina IZO Vzdělávací programy (ŠVP): Základní škola praktická ŠVP Krok za krokem podle RVP ZV příloha pro žáky s LMP Základní škola speciální ŠVP Učení cesta do života podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Vzdělávací program pomocné školy č.j /97-22 / dobíhající obor Seznam členů Školské rady: pan Bohumil Javůrek - zástupce zřizovatele Mgr. Jana Valášková - zástupce pedagogů paní Martina Dlouhá - zástupce rodičů Zřizovací listina PO: Školský úřad Praha východ, č.j. 1515/ dnem Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Dodatek č.5 - Změna v čl. III. Zřizovací listiny předání majetku k hospodaření Strana 2 (celkem 19)

3 2. Charakteristika školy Poloha školy: Základní škola, Brandýs nad Labem Stará Boleslav se nachází v boleslavské části města. Sídlí ve dvou jednopatrových budovách pronajatých od města. Ve starší budově, která byla dříve klášterem, jsou umístěny všechny pracovny kmenové třídy, sborovna, ředitelna a kancelář ekonomky. Třídy jsou prostorné, provozu školy vyhovují. V nové přistavěné části, která je propojena se starou budovou chodbou, je ještě jedna pracovna v 1. poschodí, v současné době využívána jako cvičební místnost a v přízemí je prostorná školní družina. Budova je v přízemí bezbariérová, takže se u nás mohou vzdělávat i děti s poruchami hybnosti, pohybující se na vozíčku. Dále je v budově umístěno speciálně pedagogické centrum pro klienty s mentálním postižením. Využívá 2 místnosti v přízemí. Centrum je součástí školy. Pracovny jsou dostatečně velké, světlé, vybaveny školním nábytkem lavice i židle výškově nastavitelné. Ve čtyřech třídách jsou interaktivní tabule s příslušenstvím PC, dataprojektor. Informatika je vyučována v počítačové pracovně s 11 PC stanicemi. Škola má vlastní dílnu a cvičnou kuchyň. Pro výuku TV si pronajímá tělocvičnu a atletický stadion ( chůzí asi 15 min.) od TJ Slavoj Stará Boleslav. Materiální vybavení, pomůcky: Všechny ročníky mají pro výuku speciální učebnice určené pro ZŠ praktickou nebo speciální. Součástí učebnice bývá pracovní sešit. Vybavení moderními pomůckami pro všechny vzdělávací oblasti. Obrazový materiál, mapy a atlasy, knihy a publikace z různých oborů encyklopedie, rozvíjející materiály. Pro TV, ač nemáme vlastní tělocvičnu, máme mnoho šikovných pomůcek dobře využitelných v naších prostorách žíněnky, cvičební podložky, stupínky na step, gymnastické balony, různé druhy míčů a manipulačních pomůcek, atd. Opravdu dobré vybavení máme pro smyslovou výchovu. Ve výuce lze využít velké množství DVD, CD a výukové programy. Pedagogové jsou tvůrci digitálních učebních materiálů. Problémem zůstává nedostatek materiálu pro práci v dílně. Po zrušení tzv. materiálních středisek si sháníme materiál sami. Za vše musíme zaplatit dřevo, kovy, spojovací materiál Pomáháme si tím, že využíváme k práci jakýkoliv zbytkový materiál. Škola je vzdálena cca 200 m od autobusového stanoviště, přechod přes frekventovanou vozovku je řízen světelnou signalizací. Školní jídelna (samostatný subjekt) je od školy vzdálena též asi 200 m. MDDaM ( našimi žáky i školou často využíván) je nyní dostupný do 2 minut chůze. Děti nemusí přecházet přes žádnou frekventovanou komunikaci. Vzděláváme žáky s mentálním postižením, v praktické škole děti s lehkým MP a ve třídě ZŠ speciální jsou děti se středně těžkým a těžkým MP. Kapacita školy je 134 žáci. V loňském školním roce se vzdělávalo 43 žáků v 5 třídách (,4,5-6,7-8-9-sp,1). Ve škole vyučují pedagogové s vysokoškolským vzděláním, s aprobací speciální pedagogika. Mapka okresu Praha východ žlutou barvou jsou označeny obce, ze kterých dojíždějí žáci do naší školy Z okresu Mělník Neratovice, Tišice Z Prahy 9 - Vinoř Strana 3 (celkem 19)

4 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet dětí/žáků Skutečný počet dětí/žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet dětí/žáků na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická ,178 3,39 ZŠ speciální II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet Přepočtený povolený počet Školské zařízení IZO dětí/žáků (ubyt. Z toho cizích počet dětí/žáků (ubyt. /stráv./klientů) pracovníků /stráv./klientů) Školní družina/klub /- -/ 0,714/ SPC ,6 Údaje o klientech - podle poskytovaných školských služeb. Z Výkaz o speciálně pedagogickém centru III. Činnost speciálně pedagogického centra ve školním roce 2013/14 Číslo řádku Počet celkem v tom ambulantně v terénu a b Individuální činnost s klienty v tom komplexní vyšetření jiná individuální péče psychologická vyšetření z ř psychologická intervence 0304a speciálně pedagogická vyšetření speciálně pedagogická intervence a sociálně právní poradenství konzultace k IVP jiné individuální činnosti 0307a Skupinové činnosti s klienty 6 ) Depistáže Služby pedagogům Poradenské činnosti se individuální 0310a Strana 4 (celkem 19)

5 zákonnými zástupci skupinové 0310b Ostatní odborné činnosti publikační a osvětová činnost, metodické materiály propagační, dotazníkové a informační akce X X X X projekty pro školy X X stáže studentů 7 ) X X Počet pobytových akcí X X Počet osobodní pracovníků centra 7 ) X X Odborné podklady pro vzdělávací opatření X X z toho doporučení k integraci X X Individuální vzdělávací plány X X Doplňkovou činnost nemáme. 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Počet tříd Průměr počet (u ŠD/ŠK Typ školy/šz Děti/žáci dětí/žáků na počet třídu (oddělení) oddělení) ZŠ praktická ,75 ZŠ speciální Školní družina/klub 8 1/- 8/ B Základy vzdělání 1 třída 2 žáci (RŠD: 2,,8. rok) B/001 Pomocná škola 2 žáci( ŘŠD : 5,6.rok) C/001 Základní škola 4 třídy 39 žáků 1. ročník 2 žáci připojení k ZŠ speciální Ročník 6 žáků Ročník 11 žáků 8. ročník 10 žáků 9. ročník 10 žáků Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy C/001 Základní škola 1 žák -7. Ročník Slovenská republika Uveďte kolik dětí a kolik žáků dojíždí do školy z jiných krajů (podle druhu školy). Všichni žáci jsou bydlištěm ve Středočeském kraji, dojíždějí ze 16ti obcí. Strana 5 (celkem 19)

6 II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení ZŠ ZŠ speciální Mentální postižení z toho těžké mentální postižení 4 - z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení - z toho neslyšící Zrakové postižení - z toho nevidomí Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami - z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus 1 1 Bez zdravotního postižení 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální žák v roce opakoval 1. ročník. Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2014/ r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Do ZŠ praktické Do ZŠ speciální přeřazení 1 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 38 Prospěli s vyznamenáním 10,5 Prospěli 30 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,771 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 1059,72 / 20,3 Základní škola speciální Žáci celkem 4 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 4 Strana 6 (celkem 19)

7 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 1 Průměrný prospěch žáků 1,3 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 86,75 / 0 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): ZŠ praktická 0 ZŠ speciální 4 a) ve všech předmětech 4 b) pouze ve vybraných předmětech 0 rozdílové zkoušky: V letošním šk. roce se konala 1 rozdílová zkouška ve 3. Ročníku ZŠ praktické. 1 žák byl přeřazen do 4. Ročníku, protože jeho znalosti odpovídaly tomuto ročníku a chlapec na běžné ZŠ 1x opakoval. Chlapec se úspěšně zařadil do kolektivu dětí, učivo zvládá dobře. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ,5 ZŠ speciální Důvody pro snížení známek z chování kázeňské přestupky neplnění školních povinností, hrubé a vulgární chování k pedagogům i žákům, neomluvená absence. uskutečněná výchovná opatření.: napomenutí třídního učitele 10x třídní důtka 13x ředitelská důtka 9x 2.stupeň z chování 4x 3. stupeň z chování 1x ( za velký počet neomluvených hodin, rodina žákyně ve sledování OSPOD) Celkem bylo uloženo výchovné opatření 16-ti žákům, některým opakovaně. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů Přijati na jinou SŠ ZŠ praktická ZŠ speciální 0 - Nepodali přihlášku 10 žáků ukončilo PŠD v 9. Ročníku, 1 žákyně v 8. Ročníku, nezískala doložku o získání základního vzdělání.. (2 žáci 8. Ročníku s 9. RŠD si požádali o prodloužení PŠD ve šk.r o 1 rok.) Odchody žáků ze školy během školního roku,. žák se splněnou PŠD přešel během září do 2014 do OU. 1 Počet žáků, kteří přešli do běžných škol 0 Strana 7 (celkem 19)

8 10. Jazykové vzdělávaní na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin AJ 20 2 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná AJ 1 1 žádná Rodilí mluvčí Komentář: Výuka cizího jazyka probíhá v 8. a v 9. Ročníku ZŠ praktické. Obě třídy mají po dvou hodinách týdně. Obsah výuky je přizpůsoben možnostem žáků. Zaměřujeme se především na slovní zásobu, jednoduchou konverzaci v různých oblastech běžného života. Požadujeme od žáků základní slovní zásobu, konverzaci v jednoduchým větách. Výuka je směřována ke schopnosti přečíst si informace, zeptat se na obvyklé věci, umět nakupovat apd. Pro ZŠ praktickou nejsou ještě speciální učebnice. Používáme materiály pro běžné ZŠ ( např. pro nižší ročníky). 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Informatika se v naší škole vyučuje od čtvrté do deváté třídy. Pro počáteční seznámení s počítačem k výuce používáme učebnici J.Vaníček a P. Řezníček: Informatika pro základní školy, Computer Press,Brno 2004, od J. Hlavenky: Poprvé u počítače, Computer Press Praha 1999 a P. Klecha : Počítač kamarád, PARTA Pro práci s počítačem a vypracovávání úkolů požíváme od V. Chmelíře : Pracujeme s počítačem 1 a 2, Nakladatelství Fortuna Praha Žáci se učí základní obsluhu počítače, psaní textu na klávesnici v textovém editoru MS Word, tvoření tabulek v MS Excel a tvořit jednoduché prezentace v Power Pointu. Učí se práci s e- mailovými službami a vyhledávání informací pomocí vyhledávačů různých portálů a kopírování a stahování z internetu. V jednotlivých předmětech využívají a pracují s výukovými programy převážně od firmy Terasoft a Silcom. Počítačovou učebnu máme vybavenu jedenácti počítači Dell PC multi Core GX 745 s monitory Benq LCD 19, zapojených v síti. V učebně dále využíváme tiskárnu HP LaserJet 2200d a projektor Benq MP 61 SP. Pracovna je dostupná pro žáky v době vyučování i po vyučování. Pokud se domluví s vyučujícími. Pedagogové využívají PC pro učitelskou agendu, pro přípravu na vyučování a k získávání informací. Kontakt s vedením školy je i eleltronicky zasílání pokynů, dokumentů, informačních nabídek.. Úroveň počítačové gramotnosti pedagogů Word, Excell, Power-point, Vzdělávání pedagogů v ICT apod. počítačové kurzy Word, Excell, Power-point. Pedagogové mají přiděleny osobní počítače. Strana 8 (celkem 19)

9 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 14/13,778 3/2,600 11/11, ,65 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. do 30 let let let let nad 60 let pracovníků Z toho důchodci Průměrný věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V ZŠ speciální je přítomna 1 asistentka pedagoga. Má požadované vzdělání. Úvazek 1,0 Potřeba FP: Kč Zaslaná dotace: Kč Přítomnost AP ve třídě je nezbytná, po celou dobu výuky, neboť v této třídě jse vyučují 2 žáci s autismem. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět 6 pedagogů má SPPG vzdělání - aprobace pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ praktické a speciální Celkový počet hodin odučených týdně 51 Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. 1 pedagog VŠ jiný obor pedagog SŠP Celkem ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu 0 z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odborná kvalifikace 0 - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy 1 Strana 9 (celkem 19)

10 důvod: Ukončení PP dohodou rodinné důvody 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 0 Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, 2 pedagogové nesplňují, ale věk nad 55 let a praxe. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Vzdělávací instituce : Pedagogická fakulta UK( v rámci projektu EU OPVK vzdělávací program pro učitele - výchovné poradce CZ / ) - obor studia (zaměření) výchovné poradenství - počet studujících 1 - Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání kurzy, semináře) a samostudium DVPP název semináře pořadatel hod. účastník cena 1 Práce se stresem v poradenství RAMPS VIP III webinář školní podzimní Matrika/Bakaláři PaedDr. Pavelka Pavel Zraková stimulace u dětí s vícečetným 3 zdravotním postižením RAMPS VIP III Vývojová dysfázie - porucha vývoje řeči RAMPS VIP III Vývojová dysfázie - porucha vývoje řeči RAMPS VIP III Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního 0 6 dítěte z pohledu poradenského pracovníka RAMPS VIP III 6 1 Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního 7 dítěte z pohledu poradenského pracovníka RAMPS VIP III Seminář VP Praha 1 9 ADHD u dospívajících NIDAR Praha 2 10 Čteme spolu ČJ Praha 1 11 Uzpůsobení k maturitním zkouškám NÚV Praha Problematika sexuální výchovy UPOL Žák s poruchou autistického spektra UPOL 1 0 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve 14 vzděláváním UPOl Úprava ŠVP a IVP UPOL 1 0 Vývojová diagnostika u dětí s komb. 16 Postižením RAMPS VIP III 1 17 ADHD UPOL ODPADY EKOKOM SBĚR MATRIK / BAKALÁŘI WEBINÁŘ Školení PAM Strana 10 (celkem 19)

11 Ukázky ze školního projektu Létání...- Ikarův pád projekt Doba kamenná Strana 11 (celkem 19)

12 Strana 12 (celkem 19)

13 a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z fondů EU ((např. projekt Cesta ke kvalitě) rozvojový program MŠMT vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji - pro potřeby SPC pořízeny testy WEIS-II. a MMP I-II v celkové hodnotě Kč projekt Olympijská štafeta Moje olympiáda Olympijský víceboj Ovoce do škol Spolupráce se zahraničními školami zatím není Spolupráce školy: se zřizovatelem spolupracuje hlavně vedení školy a ekonomické složky. Informace nám poskytuje zřizovatel včas a v dostatečné šíři. Pokud se potřebujeme poradit, např. ohledně plnění některých povinností vůči zřizovateli, zaměstnanci jsou vstřícní a ochotní. Vyhovuje nám zavedený způsob elektronické komunikace, je rychlý a účelný. s obcí - spolupracujeme hlavně v oblasti péče o budovu školy a v oblasti EVVO. Od města dostáváme dotaci na aktivity v oblasti EVVO, kterou využíváme hlavně na realizaci mimoškolních aktivit. Zapojili jsme se také do akce Patronát nad stromem náš strom jsme nazvali úřady práce spolupráce při volbě povolání v 8. A v 9. Ročníku. Žáci jezdí na besedu na Úřad práce, jsou seznamováni se situacemi, které mohou nastat a poučeni, jak postupovat. se subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání - spolupráce se vzdělávacími agenturami, neziskovými organizacemi např. Atelier handicap dílna ve Staré Boleslavi, MDDaM, sportovci a umělci 14. Údaje o dalších aktivitách Každá škola ve městě má svoji vývěsku na Ostrůvku, v brandýské části města. Školy tam prezentují svoje aktivity v EVVO. Město poskytlo dotaci na tento kalendářní rok 7 000,- Kč. Za tuto částku naše škola pořídila výlet do Milovic Mirakulum. Mgr. Olga Slováková Strana 13 (celkem 19)

14 Akce2013/2014 Počet žáků Divadla: Čert a káča 6 Kapka medu pro Verunku - muzikál 15 Kocour v botách 6 Látané příběhy Krejčíka Honzy 6 Lesní dobrodružství - film 6 Výstavy: Exotika - zvířata 10 Řemesla 20 Veletrh hraček 19 Technické muzeum 30 Besedy: Marihuana primární prevence 7,8,9.r. Městská knihovna - půjčování a výběr knih 20 Energie budoucnost lidstva ČVÚT - Temelín 43 Projekty: Madagaskar Příběh dávné Lemurie / Planeta Země- 30 Bambiriáda Praha 30 Lesnická pedagogika ÚLUV 40 Den dětí u vojáků 40 Olympijský víceboj ČOV Moje olympiáda 40 Den Země brigáda úklid města 25 Veselé zoubky pro nižší stupeň 12 Patronát na stromy v Zámecké zahradě - Evvo Prezentace EVVO výchovy na škole na Ostrůvku /vývěska Ovoce do škol /SZIF Školní projekty: Lidské rasy 8. ročník Pravěk - Doba kamenná 43 Člověk a létání 43 Taneční maraton 30 Tvoření mandal 43 Atletický čtyřboj Exkurze: Cukrovar Dobrovice 35 SIŠ Fr. Melichara volba povolání 10 Soutěže: Besip - Mladý cyklista 8 Plážový volejbal Čelákovice + turistika 35 Výlet: Park Mirakulum Milovice - EVVO 43 Adventní plavba po Vltavě - EVVO 43 Turistický pěší výlet do Jenštejna 35 Výlet do okolí školy táboření, opékání buřtů 35 Ozdravné pobyty v přírodě: Pobyt na horách - 5 dní spec. třída 10 A Strana 14 (celkem 19)

15 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení V roce pokračoval 2.ročník dvouletého kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného ZŠ speciální. Počet účastníků a absolventů : do kurzu nastoupilo 7 klientů, dokončilo 5. Jednalo se o seniory, kteří byli v minulosti umístěni do Domu pečovatelské služby na Vyšším Hrádku v Brandýse nad Labem, nyní žijí v chráněném bydlení. Kurz probíhal 2x týdně po dvou hodinách. Na závěr byly předány klientkám osvědčení o absolvování kurzu. V příštím školním roce kurz neplánujeme. 16. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole jsou tyto výchovně poradenské složky: SPC pro žáky s mentálním postižením Výchovný poradce - náplň činnosti konzultace pro žáky, rodiče, učitele sledování a evidence žáků se SPU sledování a evidence žáků s poruchou chování průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro žáky 9. ročníků jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť spolupráce s SPC,PPP, kurátorkou, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů zajišťování vyšetření žáků v SPC, spolupráce při tvorbě IVP sledování a evidence přijímacího řízení na SOU, OU. porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích konzultace pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (nebo po dohodě) konzultace se školním psychologem Metodik primární prevence V průběhu školního roku byla věnována pozornost těmto tématům: Lidské tělo a zdraví problematika závadného chování užívání návykových látek, ukázka z filmu Katka. Marihuana a její účinky na lidský organismus ( 9. Ročník) zhlédnutí dokumentu o marihuaně Rodina a já (4.,5.r.) Rodina a bezpečí, kamarádství, kolektiv, pojmy žebrání a vydírání. Riziko kouření Šikana (9.r.) Posilování zdraví a zdravý životní styl (6.,7.) Co je a není zdravé (8.,9.) Já a moje smysly ( 9.r.) Nová droga na scéně dokument Návštěva domu seniorů ve Staré Boleslavi Výstava řemesel ukázka volnočasových aktivit,,vím co dělat když (cizí člověk) speciální třída Alkohol a omamné látky 5.,7.,6.,8. roč. Beseda na téma Etické problémy, xenofobie Sezení ve třídách nižší ročníky povídání o bezpečném chování v době prázdnin, shlédnutí DVD o těchto situacích. Týdenní ozdravný pobyt v přírodě ,7.,3.,4.r a speciální třída, Zaměřeno na zdravý životní styl. Strana 15 (celkem 19)

16 Většina témat je obsaženo i v předmětech ŠVP. V předmětu Výchova ke zdraví se průběžně hovoří o všech aspektech zdravé výživy, životním stylu, rozvržení dne, střídání činností, o prevenci nemocí, apd. Žáky tento předmět baví, zajímají se nové informace, vybavují si své zkušenosti.. Dobře spolupracují. Zjistili jsme, že přes to, že znají potřebu pravidelného pohybu a cvičení, málo sportují, spíše se věnují posedávání a nicnedělání. Na kroužky velké procento žáků nechce chodit, zdá se jim to časově příliš závazné. Projevy negativního chování a způsoby jejich předcházení: S diskriminací se příliš nesetkáváme. Šikana se v jisté míře ve škole objevuje. Jedná se o lehčí projevy obtěžování, zesměšňování, nadávání Vyučující postupují podle pokynů Vnitřní směrnice řešení projevů šikany. Násilí se ve škole neobjevuje, pokud je náznak, je rychle eliminováno. Zde bych ráda vyzdvihla přístup výchovné poradkyně, která velmi dobře umí s dětmi jednat a řešit jejich afekty. Mimo školu se ovšem násilí objevuje. Případy byly řešeny Policií ČR. U dětí se poměrně často projevuje agresivita slovní agresivní projevy přerůstající v konflikt. Děti jakoby mají potřebu vybít si špatnou energii, někteří jedinci jsou bezohlední a málo empatičtí. Předcházení: vedení žáků k efektivní komunikaci, podporovat sebevědomí žáků Návykové látky - Zkušenosti nám naznačují, že přes všechnu snahu děti důsledně informovat a poučovat, jak se mají chovat, jak odmítat drogu, jak si dát pozor na cizí lidi, kteří je oslovují..,několik našich žáků prokazatelně marihuanu kouří pravidelně a užívají i drogy tvrdší extázi, apd. Nijak se tím netají. Rodiče jsou šokováni, jiní bezradní. Při setkáním rodiče a ZZ informujeme, upozorňujeme na toto nebezpečí. Rodičům radíme jak děti uchránit od v těchto problémů, aby je přihlásili do sportovních oddílů, na smysluplné aktivity.. Ne snad, že by rodiče tato rizika zcela podceňovali, ale faktem zůstává, že mnoho dětí pravidelně kouří cigarety, pijí alkohol a berou i jiné drogy, jak jsem výše uvedla. Nezbývá než pokračovat v prevenci. Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: Beseda Marihuana, Bambiriáda volnočasové aktivity, projekt Ovoce do škol zdravá výživa Metodik EVVO - Září Lesnická pedagogika ROČ: ST+1, Říjen Exkurze do cukrovaru Dobrovice pozitivní reakce žáků i učitelů - Listopad Konference ČSOP Vlašim v Kutné Hoře účast koordinátorky EVO - Hra Ekopolis - 8. ročník - Prosinec Odvoz sebraných nepoužitelných baterií a vyřazených elektrospotřebičů - Leden Odvoz mobilů v rámci soutěže Recyklohraní - Březen Květen Umíme to taky? lesnická pedagogika spolupráce s lesníky Lesnická pedagogika Strana 16 (celkem 19)

17 Informace o odborných pracovnících škola nezaměstnává žádného specialistu. Všichni pedagogové jsou absolventi VŠ studia - obor SPPG. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně pedagogickými centry Součástí školy je SPC pro mentálně postižené klienty. Spolupráce s PPP probíhá dle potřeby, konzultace s psychology a speciálními pedagogy např. ohledně přijatých žáků. Naše SPC spolupracuje s pedagogy školy, konkrétně sleduje problematické žáky, dále žáky s výukovými obtížemi. Spolupráce s rodiči /Pro rodiče byly uspořádány 2 třídní schůzky, účast 60 %. Další kontakty prostřednictvím telefonu ( velmi častá), SMS,, u, osobní konzultace. Lékaři / dle potřeby konzultace většinou s dětskými lékaři pro ověření nevěrohodných omluvenek, Psychiatrická nemocnice Bohnice konzultace o způsobu vedení žáků s psychiatrickými problémy. Se sociálními pracovníky/ Velmi častá spolupráce. Máme několik žáků, kteří jsou v péči a sledování OSPOD. Jedná se ve většině o sociálně slabé rodiny, které mají potíže finanční, nízký stupeň vzdělání, problémy s prací. Buď práci nemají nebo pracují často na noční směny. Nestíhají péči o své děti. Mají problém se zakoupením nutných pomůcek, nemohou uhradit jízdné a vstupy na mimoškolní aktivity. Některé děti mají velké absence, i neomluvené. S Policií ČR / spolupráce je poměrně častá. V poslední době několikrát byli žáci vyslýcháni jako svědci u napadení vrstevníků, krádeží mobilu, držení marihuany.. apd. 1x jsme řešili krádež mobilu ve škole, žák bude odškodněn. 17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Kontrola ČŠI v roce neproběhla. 18. Další činnost školy Zprávy o činnosti školské rady. Školská rada má 3 členy, pracuje ve složení - zástupce rodičů, pedagogů a zřizovatele. Projednávala - Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok a - Zprávu o hospodaření za Závěry finanční kontroly Strana 17 (celkem 19)

18 19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2013 (k ) Za 1. pol. roku 2014 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2013 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0 2. Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) 0 3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 5904 ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) Z toho 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 788 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) z toho 5. ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003, ) 788 z toho UZ 007 Nájemné 177 UZ 008 běžný provoz 611 Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Prostředky využity na: Učební pomůcky, kopírka, fotoaparát, CD RMG, školení a vzdělávání IT, čtenářská gramotnost, nákup softwaru- čtenářská gramotnost, knihy, odměny za tvorbu DUM a dokončení projektu. 240 Komentář k ekonomické části: Budova školy je majetkem Města Brandýs nad Labem staré Boleslavi. Každý rok spolupracujeme s městem na odstranění havarijních stavů na budově. Letos o prázdninách to byly oprava okapů, zdiva a výměna linolea ve dvou učebnách. Vždy to bývají opravy v hodnotě cca Kč za rok. Finanční kontrola KÚSK Zjištěné nedostatky se týkaly: Účtování stravného, úplnosti vyplňování cest. příkazů, důslednosti vyznačování začátku a konce odpracované směny na výkazech o docházce, hlavní účetní byla externím pracovníkem, dílčí nedostatky v inventarizaci, nulové hodnoty majetku v účetnictví, 1 chybějící účet v účtovém rozvrhu a z toho vyplývající nedokonalost vnitřního kontrolního systému. Náprava byla provedena u některých nedostatků ihned a další nedostatky jsou postupně odstraňovány. Strana 18 (celkem 19)

19 20. Závěr Ve školním roce se podařilo ve větší míře zajistit pro žáky vhodné učebnice, které odpovídají požadavkům ŠVP a jsou určené pro náš typ školy. Vyučovacích hodiny stále častěji bývají obohaceny o způsob výuky s interaktivní tabulí. Žáci si velmi rychle zvykli na tento moderní způsoby výuky a rádi spolupracují. Daří se také postupně zajistit kvalifikovaný pedagogický sbor. Bez vhodné kvalifikace už jsou jen dva pedagogové starší 55 let. Atmosféra ve škole, dle příchozích návštěvníků, je velmi příjemná. Zmiňují hlavně neformální otevřené jednání, vstřícnost, profesionální přístup, příjemné prostředí i dobrá pracovní atmosféru. Je patrné, že učitelé i ostatní zaměstnanci jsou zde na pracovišti spokojeni a svoji práci dělají rádi. Důležité je, že i žáci se zde cítí dobře, mají naši podporu a starostlivost. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v školské radě: Podpis ředitele a razítko školy:.. Mgr. Věra Blažíčková Sborovna v roce 1972 to už bychom nechtěli. a v roce 2014 Strana 19 (celkem 19)

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Čj.: 2014/46 ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příbram IV, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2013/2014 V Příbrami 2014- Strana

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více