ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY KARLOVY VARY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Statutární měst Karlvy Vary Sídl zadavatele: Mskevská 21, Karlvy Vary, PSČ IČ zadavatele: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 43 ZÁKONA Obchdní firma: KGS legal s.r.., advkátní kancelář Sídl: Nárdní 416/37, Praha 1 IČ: Osba zastupující sbu zastupující zadavatele: Telefn, Kntaktní sba: Mgr. Mirslav Kučerka Tel.: Mgr. Mirslav Kučerka Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 1 (celkem 19)

2 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Přílha č. 1 Vzr Smluvy Přílha č. 2 Krycí list nabídky Přílha č. 3 Čestné prhlášení Přílha č. 4 Specifikace OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 6.1. Obecná ustanvení prkazvání kvalifikace 6.2. Prkázání kvalifikace získané v zahraničí 6.3. Kvalifikace v případě splečné účasti ddavatelů 6.4. Prkázání kvalifikace prstřednictvím jiných sb 6.5. Splečné prkazvání kvalifikace 6.6. Pžadavek na prkázání kvalifikace pdddavatele 6.7. Dklady kvalifikaci 6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacíh řízení 6.9. Prkazvání kvalifikace pmcí výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů Prkazvání kvalifikace pmcí certifikátu ze systému certifikvaných ddavatelů Základní způsbilst Prfesní způsbilst Eknmická kvalifikace Technická kvalifikace 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉSMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 8. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 9. VYUŽITÉ PODDODAVATELE 10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY A JEJÍ PROKÁZÁNÍ 11. HODNOCENÍ NABÍDEK Pravidla pr hdncení nabídek Kritéria hdncení Metda vyhdncení nabídek v jedntlivých kritériích Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 2 (celkem 19)

3 Váha neb jiný matematický vztah mezi kritérii Způsb zpracvání kritérií hdncení Kritérium nejnižší nabídkvá cena 12. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ A OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ, DOKLADŮ, VZORKŮ NEBO MODELŮ POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 13. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 14. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 15. MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 16. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ LHŮTA 17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 18. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 19. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 3 (celkem 19)

4 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tat zadávací dkumentace je vypracvána jak pdklad pr pdání nabídky v zadávacím řízení pdle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen zákn ), jehž předmětem je služba spčívající ve vypracvání plnění určeném těmit zadávacími pdmínkami, a t zejména v pdrbnstech smluvy (dále jen Smluva ), která je přílhu tét zadávací dkumentace. Účelem zadávacíh řízení je získat plnění na základě Smluvy. Práva a pvinnsti ddavatelů i zadavatele v tét dkumentaci neuvedené se řídí záknem. Pdáním nabídky v zadávacím řízení přijímá ddavatel plně a bez výhrad zadávací pdmínky, včetně všech přílh a případných ddatků a vysvětlení zadávacích pdmínek k těmt zadávacím pdmínkám. Předpkládá se, že ddavatel před pdáním nabídky pečlivě prstuduje všechny pkyny, frmuláře, termíny a specifikace bsažené v zadávacích pdmínkách a bude se jimi řídit. Pkud ddavatel nepskytne včas všechny pžadvané infrmace a dkumentaci, neb pkud jeh nabídka nebude v každém hledu dpvídat zadávacím pdmínkám, může t mít za důsledek vylučení ddavatele ze zadávacíh řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnu výhradu ddavatele k zadávacím pdmínkám bsaženu v jeh nabídce. Jakákliv výhrada znamená nesplnění zadávacích pdmínek a vylučení ddavatele ze zadávacíh řízení. Kde je v tét zadávací dkumentaci uváděn ddavatel, rzumí se jím dle klnstí v příslušné fázi zadávacíh řízení i účastník zadávacíh řízení ve smyslu ustanvení 47 zákna. Zadavatel: Statutární měst Karlvy Vary Sídl zadavatele: Mskevská 21, Karlvy Vary, PSČ IČ zadavatele: Osba zastupující zadavatele: Osba zastupující zadavatele ve věci veřejné zakázky: Bankvní spjení: Prfil zadavatele: Ing. Petr Kulhánek, primátr statutárníh města Ing. Pavlína Strachevá, veducí dbru dtací a strategií č.ú.: /0800 vedený u České spřitelny a.s., pbčka Karlvy Vary Zástupce zadavatele pr zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanvení 43 zákna (dále jen Zástupce zadavatele ) je zmcněn zadavatelem k výknu zadavatelských činnstí, tj. je zmcněn k veškerým úknům suvisejícím se zajištěním průběhu zadávacíh řízení s výjimku prvedení výběru ddavatele, vylučení účastníka zadávacíh řízení, zrušení zadávacíh řízení, neb rzhdnutí námitkách. Veškeru krespndenci, s výjimku pdání nabídky, ve věci zadání veřejné zakázky musí ddavatel adresvat Zástupci zadavatele. Zástupce zadavatele, jakž i jedntlivé sby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsu ve střetu zájmu ve smyslu ustanvení 44 zákna. 2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Zpracvání plánu udržitelné městské mbility Karlvy Vary Veřejná zakázka na služby Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 4 (celkem 19)

5 Druh zadávacíh řízení Předpkládaná hdnta veřejné zakázky Pčet vybraných ddavatelů Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky Zjedndušené pdlimitní řízení ,- Kč bez DPH 1 ddavatel Technick-inženýrské služby Příprava návrhů a prjektů, dhad nákladů Průzkum trhu a eknmický průzkum; průzkum veřejnéh mínění a statistiky Architektnické, stavební, technické a inspekční služby Studie prveditelnsti, pradenství, analýza 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je vytvření dkumentu Plán udržitelné městské mbility Karlvy Vary (dále též, s využitím anglické zkratky sustainable urban mbility plan, SUMP) a jehž hlavním cílem prjektu je: Zvýšit efektivnst výknu veřejné správy Statutárníh města Karlvy Vary v blasti strategickéh plánvaní mbility a udržitelnsti dpravy na území města. Dílčími cíli prjektu jsu: Analyzvat sučasnu situaci, prblémy a ptřeby v blasti mbility v Karlvých Varech zahrnující všechny způsby a frmy dpravy v celém území, včetně dpravy veřejné a sukrmé, sbní a nákladní, mtrizvané a nemtrizvané, phybu a parkvání Navrhnut kmplexní, vnitřně prvázaná a synergická řešení v blasti plánvaní rzvje (udržitelné) mbility a dpravy ve městě Zvýšit míru krdinace při plánvání rzvje (udržitelné) mbility a dpravy ve městě Zapjit d plánvání rzvje mbility a dpravy relevantní subjekty včetně veřejnsti ve městě a zlepšit splupráci města s nimi Naplnit v praxi pžadavky rgánů EU (zejména Evrpské kmise) a ČR na plánvání udržitelné mbility ve městech a principy tht plánvání Zajistit ptřebnu dkumentaci pr čerpání finančních prstředků z OP Dprava ze strany města Statutární měst Karlvy Vary pdal dne žádst dtaci na prjekt Strategické plánvání udržitelné městské mbility v Karlvých Varech, reg. č. prjektu: CZ /0.0/0.0/16_033/ d Operačníh prgramu Zaměstnanst (dále jen OPZ ) výzva č. 33. Prjekt je mim jiné zaměřen na pdpru strategickéh řízení, zlepšení Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 5 (celkem 19)

6 řízení kvality a managementu rzvje rganizace, zvýšení transparentnsti fungvání rganizace. Cílem prjektu je vytvření kvalitníh strategickéh dkumentu Plán udržitelné městské mbility Karlvy Vary, jehž sučástí bude Generel dpravy ve městě Karlvy Vary. SUMP bude řešit mbilitu ve městě kmplexně ve vazbě na ptřeby byvatel, návštěvníků a pdnikatelské sféry s cílem zlepšit kvalitu živta ve městě a zvýšit efektivnst výknu veřejné správy Magistrátu města Karlvy Vary v blasti strategickéh plánvání mbility a udržitelnsti dpravy na území města (bližší specifikace zakázky v přílze č. 4). SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se zjedndušené pdlimitní řízení na služby. Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Zpracvání Plánu udržitelné městské mbility Karlvy Vary. Ddavatel zajistí pr zadavatele zpracvání SUMP Karlvy Vary. Cílem veřejné zakázky je vytvření SUMP Karlvy Vary. Sučástí veřejné zakázky je nastavení mechanismů implementace SUMP Karlvy Vary v území a prjednání návrhů se všemi relevantními aktéry v území včetně zajištění prcesu SEA - zajištění veškerých pdkladů a pstupů ve smyslu zákna č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí a změně některých suvisejících záknů (zákn psuzvání vlivů na živtní prstředí), ve znění pzdějších předpisů (bližší specifikace viz přílha č. 4 tét výzvy). Ddavatel dále pskytne nezbytnu sučinnst při zavedení SUMP d praxe a pstupů Magistrátu města Karlvy Vary. Nezbytným předpkladem realizace veřejné zakázky je intenzivní a aktivní kmunikace se zadavatelem v celém průběhu zpracvání SUMP, včetně vypřádání připmínek ddavatele k jedntlivým dílčím výstupům a dále aktivní splupráce a účast na jednání pracvních skupin, prjednávání s veřejnstí, sbní jednání s dbry magistrátu města a dle ptřeby zadavatele i sbní účast na jednáních rgánů města. Ddavatel je pvinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace patřit vizuální identitu prjektů dle Pravidel pr infrmvání a kmunikaci a vizuální identita OPZ (viz kap. 19 Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst) 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je pdmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje práv změnit předpkládaný termín plnění veřejné zakázky s hledem na případné prdlužení zadávacíh řízení. Předpkládaný termín zahájení: ihned nabytí účinnsti Smluvy Předpkládaný termín dknčení: K předání plnění, včetně všech jednání, realizace, či knzultací je tímt místem plnění sídl Zadavatele. 5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ S hledem na předmět plnění zadavatel nebude knat prhlídku místa plnění. 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 6 (celkem 19)

7 6.1. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikvaným pr splnění veřejné zakázky je ddavatel, který: a) prkáže základní způsbilst pdle ustanvení 74 zákna, b) prkáže prfesní způsbilst pdle ustanvení 77 dst. 1 a 2 zákna, c) prkáže technicku kvalifikaci pdle ustanvení 79 zákna. Ddavatel prkáže kvalifikaci dklady pžadvanými v tét zadávací dkumentaci PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prkazuje se dklady vydanými pdle právníh řádu země, ve které byla získána, a t v rzsahu pžadvaném zadavatelem KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ V případě splečné účasti ddavatelů prkazuje základní způsbilst a prfesní způsbilst pdle ustanvení 77 dst. 1 zákna každý ddavatel samstatně PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB Ddavatel může prkázat určitu část eknmické kvalifikace, technické kvalifikace neb prfesní způsbilsti s výjimku kritéria pdle ustanvení 77 dst. 1 zákna pžadvané zadavatelem prstřednictvím jiných sb. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit a) dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti pdle ustanvení 77 dst. 1 zákna jinu sbu, b) dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby, c) dklady splnění základní způsbilsti pdle 74 jinu sbu a d) písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. Má se za t, že pžadavek pdle písm. d) výše je splněn, pkud bsahem písemnéh závazku jiné sby je splečná a nerzdílná dpvědnst tét sby za plnění veřejné zakázky splečně s ddavatelem. Prkazuje-li však ddavatel prstřednictvím jiné sby kvalifikaci a předkládá dklady pdle ustanvení 79 dst. 2 písm. a), b) neb d) zákna vztahující se k takvé sbě, musí dkument pdle písm. d) výše bsahvat závazek, že jiná sba bude vyknávat stavební práce či služby, ke kterým se prkazvané kritérium kvalifikace vztahuje. Zadavatel v tét suvislsti pžaduje v suladu s ustanvením 83 dst. 3 zákna, aby ddavatel a jiná sba, jejímž prstřednictvím ddavatel prkazuje eknmicku kvalifikaci pdle ustanvení 78 zákna, nesli splečnu a nerzdílnu dpvědnst za plnění veřejné zakázky SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 7 (celkem 19)

8 Pkud zadavatel v tét zadávací dkumentaci nestanvil pr knkrétní případ bližší pravidla pr prkazvání prfesní způsbilsti pdle ustanvení 77 dst. 2 zákna, eknmické kvalifikace neb technické kvalifikace a pkud se ddavatelé účastní zadávacíh řízení splečně neb prkazují kvalifikaci prstřednictvím jiných sb, prkazují ddavatelé a jiné sby kvalifikaci splečně POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODDODAVATELE Zadavatel nepžaduje, aby účastník zadávacíh řízení předlžil dklady prkazující základní způsbilst pdle ustanvení 74 zákna a prfesní způsbilst pdle ustanvení 77 zákna jeh pdddavatelů, kterými bude zajišťvat plnění předmětu veřejné zakázky. Pr dstranění pchybnstí zadavatel uvádí, že bude pžadvat, aby účastník, který bude prkazvat kvalifikaci jinu sbu pstupval dle dstavce 6.4. zadávací dkumentace DOKLADY O KVALIFIKACI V suladu s ustanvením 53 dst. 4 zákna předkládají ddavatelé v nabídkách dklady kvalifikaci v kpiích a mhu je nahradit čestným prhlášením neb jedntným evrpským svědčením pr veřejné zakázky pdle ustanvení 87 zákna. Zadavatel si může v průběhu zadávacíh řízení vyžádat předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů kvalifikaci. Dklady prkazující základní způsbilst pdle ustanvení 74 zákna a prfesní způsbilst pdle ustanvení 77 dst. 1 zákna musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem pdání nabídky ZMĚNY KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Pkud p předlžení dkladů neb prhlášení kvalifikaci djde v průběhu zadávacíh řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacíh řízení, je účastník zadávacíh řízení pvinen tut změnu zadavateli d 5 pracvních dnů známit a d 10 pracvních dnů d známení tét změny předlžit nvé dklady neb prhlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyt lhůty prdlužit neb prminut jejich zmeškání. Pvinnst pdle věty první účastníku zadávacíh řízení nevzniká, pkud je kvalifikace změněna takvým způsbem, že: a) pdmínky kvalifikace jsu nadále splněny, b) nedšl k vlivnění kritérií pr snížení pčtu účastníků zadávacíh řízení neb nabídek a c) nedšl k vlivnění kritérií hdncení nabídek. Dzví-li se zadavatel, že ddavatel nesplnil pvinnst uvedenu výše, zadavatel jej bezdkladně vylučí ze zadávacíh řízení PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Předlží-li ddavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů dle ustanvení 228 dst. 1 zákna ve lhůtě pr prkázání kvalifikace, nahrazuje tent výpis dklad prkazující prfesní způsbilst pdle ustanvení 77 zákna v tm rzsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů prkazují splnění kritérií prfesní způsbilsti, a základní způsbilst Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 8 (celkem 19)

9 pdle ustanvení 74 zákna. Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, pkud k pslednímu dni, ke kterému má být prkázána základní způsbilst neb prfesní způsbilst, není výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmut výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, na kterém je vyznačen zahájení řízení pdle ustanvení 231 dst. 4 zákna. Stejně jak výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů může ddavatel prkázat kvalifikaci svědčením, které pchází z jinéh členskéh státu, v němž má ddavatel sídl, a které je bdbu výpisu ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ CERTIFIKÁTU ZE SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Platným certifikátem vydaným v rámci schválenéh systému certifikvaných ddavatelů lze prkázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za t, že ddavatel je kvalifikvaný v rzsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvdů nebude zpchybňvat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je právněn před uzavřením smluvy p ddavateli, který prkázal kvalifikaci certifikátem, pžadvat předlžení dkladů pdle ustanvení 74 dst. 1 písm. b) až d) zákna. Stejně jak certifikátem může ddavatel prkázat kvalifikaci svědčením, které pchází z jinéh členskéh státu, v němž má ddavatel sídl, a které je bdbu certifikátu vydanéh v rámci systému certifikvaných ddavatelů ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST Způsbilým dle ustanvení 74 dst. 1 zákna není ddavatel, který: a) byl v zemi svéh sídla v psledních 5 letech před zahájením zadávacíh řízení pravmcně dsuzen pr trestný čin uvedený v přílze č. 3 k záknu neb bdbný trestný čin pdle právníh řádu země sídla ddavatele; k zahlazeným dsuzením se nepřihlíží, b) má v České republice neb v zemi svéh sídla v evidenci daní zachycen splatný daňvý nedplatek, c) má v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění, d) má v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, e) je v likvidaci, prti němuž byl vydán rzhdnutí úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa pdle jinéh právníh předpisu neb v bdbné situaci pdle právníh řádu země sídla ddavatele. Je-li ddavatelem právnická sba, musí pdmínku pdle dstavce písm. a) výše splňvat tat právnická sba a zárveň každý člen statutárníh rgánu. Je-li členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí pdmínku pdle písm. a) výše splňvat tat právnická sba, každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby a sba zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu ddavatele. Účastní-li se zadávacíh řízení pbčka závdu zahraniční právnické sby, musí pdmínku pdle písm. a) výše splňvat tat právnická sba a veducí pbčky závdu, či pbčka závdu české Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 9 (celkem 19)

10 právnické sby, musí pdmínku pdle písm. a) výše splňvat sby uvedené v ustanvení 74 dst. 2 zákna a veducí pbčky závdu. Ddavatel prkazuje splnění pdmínek základní způsbilsti ve vztahu k České republice předlžením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanvení 74 dst. 1 písm. a) zákna, b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu ve vztahu k ustanvení 74 dst. 1 písm. b) zákna, c) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu ke sptřební dani ve vztahu k ustanvení 74 dst. 1 písm. b) zákna, d) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu k ustanvení 74 dst. 1 písm. c) zákna, e) ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení ve vztahu k ustanvení 74 dst. 1 písm. d) zákna, f) výpisu z bchdníh rejstříku, neb předlžením písemnéh čestnéh prhlášení v případě, že není v bchdním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanvení 74 dst. 1 písm. e) zákna. Ddavatelé mhu k prkázání základní způsbilsti dle ustanvení 74 dst. 1 písm. a) f) zákna pužít čestné prhlášení, které je přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace PROFESNÍ ZPŮSOBILOST Ddavatel prkáže splnění prfesní způsbilsti ve vztahu k České republice předlžením: výpisu z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje. dkladu, že je ddavatel právněn pdnikat v rzsahu dpvídajícímu předmětu veřejné zakázky, a t minimálně v rzsahu právních předpisů v rzsahu dpvídající předmětu veřejné zakázky, tedy knkrétně Zprstředkvání bchdu a služeb neb Testvání, měření, analýzy a kntrly neb Pradenská a knzultační činnst, zpracvání dbrných studií a psudků; dkladu, je ddavatel dbrně způsbilý neb dispnuje sbu, jejímž prstřednictvím dbru způsbilst zabezpečuje, je-li pr plnění veřejné zakázky dbrná způsbilst jinými právními předpisy vyžadvána: svědčení autrizaci v bru dpravní stavby rzsah specializace dprava neklejvá (ID00, TD02, SD02), které vydává Česká kmra autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pdle zákna č. 360/1992 Sb., výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pzdějších předpisů. Dklady k prkázání prfesní způsbilsti nemusí ddavatel předlžit, pkud právní předpisy v zemi jeh sídla bdbnu prfesní způsbilst nevyžadují EKONOMICKÁ KVALIFIKACE Zadavatel nepžaduje, aby ddavatel prkazval eknmické kvalifikační předpklady TECHNICKÁ KVALIFIKACE K prkázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v suladu s ustanvením 79 dst. 2 zákna pžaduje: Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 10 (celkem 19)

11 Seznam významných služeb Seznam významných služeb pskytnutých za pslední 3 rky před zahájením zadávacíh řízení včetně uvedení ceny a dby jejich pskytnutí a identifikace bjednatele; Ze seznamu významných služeb a z svědčení bjednatele musí vyplývat, že ddavatel realizval: 1. alespň 2 dknčené prjektvé práce stejnéh neb bdbnéh charakteru (prjektvými pracemi stejnéh neb pdbnéh charakteru se rzumí zpracvání plánů udržitelné městské mbility, dpravních generelů - kncepcí a dpravních mdelů) prvedené pr bce s minimálně 30 tis. byvateli Dknčenu prjektvu prací se rzumí dknčené a řádně předané díl (prjekt), které je způsbilé ke sjednanému účelu. Ddavatel prkáže technicku kvalifikaci předlžením seznamu služeb, ve kterém musí být u jedntlivých služeb uvedeny minimálně následující údaje: název bjednatele, specifikace prvedených služeb, finanční bjem v Kč bez DPH, dba a míst prvedení prjektvých prací. Zadavatel v suladu s ustanvením 79 dst. 4 zákna stanvuje, že ddavatel může k prkázání splnění kritéria kvalifikace Seznam významných služeb dle ustanvení 79 dst. 2 písm. b) zákna pužít služby, které pskytl splečně s jinými ddavateli, a t v rzsahu, v jakém se na plnění zakázky pdílel, neb jak pdddavatel, a t v rzsahu, v jakém se na plnění služby pdílel. Rvncenným dkladem k prkázání kritéria Seznam významných služeb ve smyslu ustanvení 79 dst. 2 písm. b) je zejména smluva s bjednatelem a dklad uskutečnění plnění ddavatele. Ve smyslu ustanvení 79 dst. 2 písm. c) seznam techniků či technických útvarů, jež se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, a t zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kntrlu jaksti, bez hledu na t, zda jde zaměstnance ddavatele neb sby v jiném vztahu k ddavateli. Sučástí seznamu musí být: - 1 x veducí realizačníh týmu VŠ vzdělání, zkušensti v blasti dpravníh plánvání min. 5 let a prfesní zkušensti s pskytváním pradenských služeb v rámci realizace min. 2 zakázek bdbnéh charakteru, tj. zpracvání kncepce, strategie neb plánvání dpravy (vč. prgnózy intenzit IAD neb MHD) v bci s min. 30 tis. byvateli a - 1x autrizvaná sba architekt pr urbanismus a územní plánvání a) autrizace architekt (se všebecnu půsbnstí) s číselným značením A.0 neb b) autrizace architektura s číselným značením A.1 neb c) autrizace územní plánvání s číselným značením A.2 autrizvaný urbanista - 1 x autrizvaný inženýr ČKAIT pr br dpravní stavby - 1 x specialista v blasti dpravy VŠ vzdělání technickéh směru, br dpravní inženýrství, autrizace ČKAIT v bru dpravní stavby, zkušensti s realizací prjektvých prací v blasti dpravníh plánvání min. 3 rky a prfesní zkušensti s pskytváním dbrných technických služeb v rámci realizace min. 2 zakázek bdbnéh charakteru, tj. na zpracvání kncepce, Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 11 (celkem 19)

12 strategie neb plánvání dpravy (vč. prgnózy intenzit IAD neb MHD) v bci s min. 30 tis. byvateli a - 1 x specialista v blasti živtníh prstředí VŠ vzdělání přírdvědeckéh neb technickéh směru, zkušensti v blasti mdelvání a vyhdncvání negativních vlivů dpravy na živtní prstředí min. 3 rky a - 1 x specialista v blasti scilgie VŠ vzdělání, br scilgie a zkušensti v blasti prvádění výzkumů veřejnéh mínění min. 3 rky a - 1 x specialista v blasti marketingu VŠ vzdělání, br marketing a kmunikace, zkušensti v blasti kmunikace s veřejnstí a uvádění prduktů na trh min. 3 rky. Nejvyšší dsažené vzdělání příslušných sb účastník prkáže kpií dkladu nejvyšším dsaženém vzdělání. Praxi v bru sb účastník prkáže předlžením kpií samstatných strukturvaných živtpisů, které budu vlastnručně pdepsány sbu, ke které se živtpis vztahuje. Pr dstranění pchybnstí zadavatel uvádí, že je mžné, aby jedna sba plnila více funkcí, pkud jedna sba splňuje tut zadávací dkumentací stanvené pdmínky. Výše uvedené skutečnsti účastník dlží seznamem těcht sb, kpií dkladu jejich nejvyšším dsaženém vzdělání, kpií svědčení autrizaci specialisty v blasti dpravy a zárveň dlžením jejich samstatných strukturvaných živtpisů (ve strukturvaných živtpisech budu viditelně vyznačeny texty týkající se zkušenstí veducíh týmu a specialistů v příslušných blastech uvedených výše). 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel v suladu s ustanvením 37 dst. 1 písm. c) zákna stanvil bchdní pdmínky neb jiné smluvní pdmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve frmě a struktuře návrhu Smluvy, která je uvedena v Přílze č. 1 tét zadávací dkumentace. Ddavatel Smluvu dplní údaje nezbytné pr vznik jejíh návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, ppř. další údaje, jejichž dplnění text Smluvy předpkládá) a takt upravený návrh Smluvy pdepíše sba zastupující ddavatele a předlží jak nedílnu sučást nabídky. V případě nabídky pdávané splečně něklika ddavateli je ddavatel právněn upravit návrh Smluvy tlik s hledem na tut skutečnst. V případě nabídky pdávané fyzicku, a nikliv právnicku sbu jak ddavatelem, je ddavatel právněn upravit návrh Smluvy tlik s hledem na tut skutečnst. V případě nabídky pdávané splečnstí ve smyslu ustanvení 2716 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, je ddavatel právněn upravit návrh Smluvy tlik s hledem na tut skutečnst. Návrh Smluvy nesmí vylučit či žádným způsbem mezvat práva zadavatele, uvedená v tét zadávací dkumentaci, v pačném případě nabídka nesplňuje zadávací pdmínky a ddavatel bude zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 8. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 12 (celkem 19)

13 A. Zadavatel v suladu s ustanvením 104 dst. 1 zákna pžaduje d vybranéh ddavatele jak další pdmínku pr uzavření Smluvy: 1. předlžení dkladů k předmětu plnění veřejné zakázky neb kvalifikaci ddavatele: I. Vybraný ddavatel předlží zadavateli před pdpisem Smluvy riginály neb věřené kpie dkladů prkazujících kvalifikaci ddavatele. B. Zadavatel v suladu s ustanvením 104 dst. 2 zákna pžaduje d vybranéh ddavatele, který je právnicku sbu, aby jak pdmínku pr uzavření Smluvy předlžil: 1. identifikační údaje všech sb, které jsu jeh skutečným majitelem pdle zákna č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, 2. dklady, z nichž vyplývá vztah všech sb pdle bdu 1. výše k ddavateli. Těmit dklady jsu zejména I. výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, II. seznam akcinářů, III. rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku, IV. splečenská smluva, zakladatelská listina neb stanvy. 9. VYUŽITÍ PODDODAVATELE Zadavatel v suladu s ustanvením 105 dst. 1 zákna pžaduje, aby účastník zadávacíh řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hdlá plnit prstřednictvím pdddavatelů. Vybraný ddavatel je pvinen předlžit zadavateli identifikační údaje pdddavatelů služeb, a t v přílze Smluvy, pkud jsu mu známi. Pdddavatelé, kteří nebyli identifikváni pdle věty první a kteří se následně zapjí d plnění veřejné zakázky, musí být identifikváni, a t před zahájením plnění veřejné zakázky pdddavatelem. Zadavatel rvněž stanvuje, že se pvinnst dle tht dstavce vztahuje rvněž i na pdddavatele v dalších úrvních ddavatelskéh řetězce. 10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY A JEJÍ PROKÁZÁNÍ Zadavatel v suladu s ustanvením 132 dst. 6 zákna nepžaduje slžení jistty ve smyslu ustanvení 41 zákna. 11. HODNOCENÍ NABÍDEK Zadavatel stanvuje, že nabídky budu hdnceny pdle jejich eknmické výhdnsti. Eknmická výhdnst nabídek bude psuzvána s následujícími dílčími kritérii. Jak eknmicky nejvýhdnější bude vybrána ta nabídka, která získá nejvyšší pčet bdů v sučtu p zhlednění vah kritérií PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK KRITÉRIA HODNOCENÍ Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 13 (celkem 19)

14 Základním hdntícím kritériem pr zadání (hdncení) veřejné zakázky je eknmická výhdnst nabídky s dílčími hdntícími kritérii: Kritérium Nabídkvá cena v Kč celkem bez DPH Kvalita a dbrná úrveň návrhu realizace předmětu plnění Váha dílčíh kritéria 60% 40% METODA VYHODNOCENÍ NABÍDEK V JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍCH Hdntící kritérium nabídkvá cena Při hdncení ceny bude za nejvhdnější nabídku pvažvána ta, která nabídne nejnižší hdntu. Hdncená nabídka získá bdvu hdntu, jež vznikne násbkem 100 a pměru hdnty nejnižší nabídkvá cena k hdncené nabídce. Nejnižší nabídkvá cena v Kč bez DPH x 100 x 0,6 Nabídkvá cena hdncené nabídky v Kč bez DPH Hdntící kritérium Kvalita a dbrná úrveň návrhu realizace předmětu plnění Pr hdncení tht kritéria bude pužita bdvá stupnice 1až 100. Nejvhdnější nabídce bude přiřazena hdnta 100 bdů, statním bdy dpvídající výsledku jejich prvnání s tut nejvhdnější nabídku v daném kritériu. Hdntící kritérium bude psuzvat zadavatel dle svých dbrných znalstí a zkušenstí získaných během realizace zakázek bdbnéh charakteru. Ddavatel v nabídce předlží návrh realizace plnění zakázky dle pžadvané struktury, který bude hdncen pdle kritérií dle následující tabulky: Pdkritérium č. Ppis pdkritérií a způsbu hdncení (minimální pčet bdů za každé pdkritérium = 1) Max. bdů 1 Kvalita navržené metdiky, pstupů a prcesů 45 Nejlépe bude hdncena nabídka, která bude mít kvalitně navrženu metdiku, bude ppsána výstižně, srzumitelně a jednznačně. Za nejvhdnější bude pvažvána nabídka, ve které bude uveden pdrbně ppis a ukázku metdy zpracvání veřejné zakázky, t.j. textvé a grafické zbrazení metdiky řešení SUMP a GD. Z předlženéh ppisu metdy musí být patrná frma, pdrbnst a grafický design, a t včetně ukázek na vhdném mapvém pdkladu v dpvídajícím měřítku. Tat technická úrveň nabídnutéh plnění ( knw hw uchazeče) má být vyjádřena na becné bázi, resp. vztahvat se k libvlné lkalizaci (nikli šitá na Karlvy Vary). Klade se důraz na technicku kvalitu, stupeň pdrbnsti zpracvání v rámci danéh měřítka, graficku čitelnst a přehlednst textvé, tabulkvé a výkresvé dkumentace. 2 Návrh pstupu realizace zakázky z časvéh hlediska 35 Nejlépe bude hdncena nabídka, která bude bsahvat nevhdnější způsb tvrby Plánu udržitelnéh rzvje města a pčet Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 14 (celkem 19)

15 Generelu dpravy z časvéh hlediska ve vazbě na předmět veřejné zakázky. Za vhdnější z phledu časvéh hlediska bude pvažván návrh, v němž jedntlivé krky na sebe lgicky a efektivně navazují, na jedntlivé krky je pčítán s adekvátním časvým prstrem bez th, aniž by dcházel ke zbytečným prdlením, jehž harmngram pracuje s přiměřenu časvu rezervu pr případ nahdilých ptíží nezaviněných uchazečem. 3 Adekvátnst/vhdnst navržených pstupů a prcesů ve 10 vztahu k předmětu zakázky u bsahvéh hlediska Nejlépe bude hdncena nabídka, která bude bsahvat nejvhdnější způsb tvrby Plánu udržitelné městské mbility a Generelu dpravy z bsahvéh hlediska ve vazbě na předmět veřejné zakázky. Za vhdnější z phledu bsahvéh hlediska bude pvažván návrh, jenž nejlépe prkáže znalst místních specifik a realizace v místních pdmínkách, rientaci v jeh prblematikách, a tat v návrhu zhlední. 4 Vhdnst plánu kmunikace a rzsah výstupu 10 Uchazeč ppíše plán kmunikace s veřejnstí, dbrnu veřejnstí a se zadavatelem, nastavení kmunikačních kanálů a předlží plán reprtingu průběhu zakázky s hledem na prvázanst s navrženým detailním harmngramem. Nejlépe bude hdncena nabídka, která bude bsahvat prfesinální, flexibilní a efektivní plán kmunikace se všemi zúčastněnými stranami. Celkvý max. pčet bdů za kvalitu a dbrnu úrveň návrhu realizace předmětu plnění 100 Vzrec pr výpčet: Pčet bdů hdncené nabídky 100 x x váha kritéria vyjádřená des. číslem (0,4) Pčet bdů nejvýše hdncené nabídky VÁHA NEBO JINÝ MATEMATICKÝ VZTAH MEZI KRITÉRII Kritérium Váha dílčíh kritéria Nabídkvá cena celkem bez DPH 60% Kvalita a dbrná úrveň návrhu realizace předmětu plnění 40% ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ KRITÉRIÍ HODNOCENÍ KRITÉRIUM NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA Ddavatel stanví nabídkvu cenu jak celkvu cenu za kmpletní splnění předmětu veřejné zakázky, a t abslutní částku v českých krunách bez DPH. Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 15 (celkem 19)

16 Nabídkvá cena stanvená ddavatelem v suladu se zadávací dkumentací za kmpletní splnění veřejné zakázky je cenu nejvýše přípustnu, knečnu a pr ddavatele závaznu. Nabídkvu cenu uvede ddavatel též v Krycím listu nabídky, který tvří přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace, a t v členění bez DPH, výši DPH a s DPH. 12. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ A OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ, DOKLADŮ, VZORKŮ NEBO MODELŮ Předlžení dkladů Pkud zákn neb zadavatel vyžaduje předlžení dkladu, předkládá ddavatel kpie dkladu, nestanví-li zákn jinak. Zadavatel může pstupem pdle ustanvení 46 dst. 1 zákna pžadvat předlžení riginálu neb věřené kpie dkladu. Pkud zadavatel vyžaduje předlžení dkladu a ddavatel není z důvdů, které mu nelze přičítat, schpen předlžit pžadvaný dklad, je právněn předlžit jiný rvncenný dklad. Pkud zákn neb zadavatel vyžaduje předlžení dkladu pdle právníh řádu České republiky, může ddavatel předlžit bdbný dklad pdle právníh řádu státu, ve kterém se tent dklad vydává. Tent dklad se předkládá s překladem d českéh jazyka. Má-li zadavatel pchybnsti správnsti překladu, může si vyžádat předlžení úředně věřenéh překladu dkladu d českéh jazyka tlumčníkem zapsaným d seznamu znalců a tlumčníků. Dklad ve slvenském jazyce a dklad vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pkud se pdle příslušnéh právníh řádu pžadvaný dklad nevydává, může být nahrazen čestným prhlášením. Pvinnst předlžit dklad může ddavatel splnit dkazem na dpvídající infrmace vedené v infrmačním systému veřejné správy neb v bdbném systému vedeném v jiném členském státu, který umžňuje nemezený dálkvý přístup. Takvý dkaz musí bsahvat internetvu adresu a údaje pr přihlášení a vyhledání pžadvané infrmace, jsu-li takvé údaje nezbytné. Objasnění neb dplnění údajů, dkladů, vzrků neb mdelů Zadavatel může pr účely zajištění řádnéh průběhu zadávacíh řízení pžadvat, aby účastník zadávacíh řízení v přiměřené lhůtě bjasnil předlžené údaje, dklady, vzrky neb mdely neb dplnil další neb chybějící údaje, dklady, vzrky neb mdely. Zadavatel může tut žádst učinit pakvaně a může rvněž stanvenu lhůtu prdlužit neb prminut její zmeškání. P uplynutí lhůty pr pdání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanví-li zákn jinak. Nabídka však může být dplněna na základě žádsti pdle ustanvení 46 dst. 1 zákna údaje, dklady, vzrky neb mdely, které nebudu hdnceny pdle kritérií hdncení. V takvém případě se dplnění údajů týkajících se prkázání splnění pdmínek účasti za změnu nabídky nepvažují, přičemž skutečnsti rzhdné pr psuzení splnění pdmínek účasti mhu nastat i p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Za bjasnění se pvažuje i prava plžkvéh rzpčtu, pkud není dtčena celkvá nabídkvá cena neb jiné kritérium hdncení nabídek. 13. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídku je ddavatel pvinen pdat písemně puze v listinné pdbě, a t v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky a s viditelným značením Netvírat. Nabídka bude ddavatelem předlžena v riginále a jedné kpii v suladu se zadávacími pdmínkami. Nabídka a dklady k prkázání kvalifikace musí být včetně veškerých pžadvaných dkladů a přílh Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 16 (celkem 19)

17 svázány d jednh svazku. Svazek musí být na první straně značen názvem veřejné zakázky a bchdní firmu či názvem a sídlem ddavatele a údajem tm, zda se jedná riginál neb kpii. Nabídka musí být zpracvána v českém jazyce, není-li v zadávací dkumentaci stanven jinak. Veškeré dklady či prhlášení, u nichž je vyžadván pdpis ddavatele, musejí být pdepsány statutárním rgánem ddavatele. V případě pdpisu jinu sbu musí být riginál neb úředně věřená kpie jejíh zmcnění dlžen v nabídce. Veškeré dklady musí být kvalitním způsbem vytištěny tak, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad nesmí bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. Všechny listy svazku dpručuje číslvat průběžnu číselnu řadu pčínající číslem 1. Psledním listem každéh svazku musí být prhlášení ddavatele, v němž se uvede celkvý pčet všech listů ve svazku. Ddavatel jak sučást nabídky předlží CD (CD-R, CD+R, CD-RW), případně DVD (DVD-R, DVD+R, DVD-RW), které bude bsahvat nabídku v digitální pdbě (subr *.pdf, *. dc(x), *. xls(x), *.xml apd.). Nsič musí být značen identifikačními údaji ddavatele a názvem zakázky. Nabídku je mžné pdat puze k celému rzsahu veřejné zakázky. Zadavatel pr přehlednst dpručuje níže uvedené řazení nabídky a dkladů k prkázání splnění kvalifikace ddavatele: Krycí list Ddavatel pužije Přílhu č. 2 zadávací dkumentace. Krycí list bude patřený razítkem a pdpisem právněné sby (sb) ddavatele, v suladu se způsbem pdepisvání uvedeným ve veřejném rejstříku neb zástupcem zmcněným k tmut úknu pdle právních předpisů. Obsah nabídka bude patřena bsahem s uvedením čísel listů u jedntlivých ddílů (kapitl). Smluva Dklady prkazující základní způsbilst Dklady prkazující prfesní způsbilst Dklady prkazující technicku kvalifikaci Ppřípadě další dkumenty pžadvané zadávací dkumentací. Prhlášení pčtu listů Nabídkvá cena nesmí přesáhnut částku předpkládané hdnty, tedy částky ,- Kč bez DPH. Pkud bude nabídkvá cena ddavatele vyšší, jedná se nesplnění pdmínek dle tét zadávací dkumentace veducích k vylučení ddavatele z další účasti v zadávacím řízení. 14. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel může zadávací dkumentaci vysvětlit, pkud takvé vysvětlení, případně suvisející dkumenty, uveřejní na prfilu zadavatele, a t nejméně 4 pracvní dny před sknčením lhůty pr pdání nabídek. Pkud se vysvětlení zadávací dkumentace týká částí zadávací dkumentace, které se neuveřejňují pdle ustanvení 96 dst. 2 zákna, dešle je neb předá zadavatel všem ddavatelům, kteří pdali žádst příslušné části zadávací dkumentace. V takvém případě se dstavec 1 výše nepužije. Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 17 (celkem 19)

18 Pkud vysvětlení zadávací dkumentace písemně pžádá ddavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, dešle neb předá včetně přesnéh znění žádsti bez identifikace tht ddavatele. Zadavatel není pvinen vysvětlení pskytnut, pkud není žádst vysvětlení dručena včas, a t alespň 3 pracvní dny před uplynutím lhůty pdle dstavce 1 výše. Pkud zadavatel na žádst vysvětlení, která není dručena včas, vysvětlení pskytne, nemusí ddržet lhůty pdle dstavce 1 výše. Písemná žádst vysvětlení zadávací dkumentace musí být dručena Zástupci zadavatele na adresu: KGS legal s.r.., advkátní kancelář, Nárdní 416/ Praha 1 neb na 15. MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky je mžn pdávat sbně na adresu zadavatele: Magistrát města Karlvy Vary, Mskevská 21, Karlvy Vary, pdatelna (pndělí, středa 8:00 17:00; úterý, čtvrtek 8:00 15:30; pátek 8:00 15:00). Účastníci mhu ve lhůtě pr pdání nabídek v pracvních dnech sbně pdat nabídku d pdatelny zadavatele na adrese Mskevská 21, Karlvy Vary Účastník může pdat nabídku rvněž dpručeně pštu na uvedenu adresu tak, aby byla d knce lhůty pr pdání nabídek dručena. 16. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ LHŮTA Lhůta pr pdání nabídek knčí dne v 13:30 hd. Lhůta, p kteru nesmí účastníci zadávacíh řízení ze zadávacíh řízení dstupit, je stanvena ke dni pdpisu smluvy s vybraným ddavatelem, maximálně však 180 dní de dne knce lhůty pr pdání nabídky. 17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek se uskuteční dne v 13:30 hd. v sídle zadavatele v jednací místnsti v 5. patře. 18. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Kmunikace mezi zadavatelem a ddavateli v zadávacím řízení a při zvláštních pstupech pdle části šesté zákna prbíhá písemně. Není-li v zákně stanven jinak, lze pužít i ústní kmunikaci, je-li bsah v dstatečné míře zdkumentván, zejména zápisy, zvukvými nahrávkami neb suhrny hlavních prvků kmunikace. Při kmunikaci mezi zadavatelem a ddavateli nesmí být narušena důvěrnst nabídek a úplnst údajů v nich bsažených. Zadavateli nesmí být umžněn přístup k bsahu nabídek před uplynutím lhůty stanvené pr jejich pdání. Při elektrnické kmunikaci v zadávacím řízení, sutěži návrh a při zadávání veřejných zakázek na základě rámcvé dhdy neb v dynamickém nákupním systému pskytne zadavatel ddavatelům k dispzici veškeré infrmace technické pvahy, včetně kódvání a šifrvání, které jsu nezbytné pr elektrnicku kmunikaci. Nejde-li kmunikaci uskutečňvanu prstřednictvím elektrnickéh nástrje neb datvé schránky, musí být datvá zpráva patřena platným uznávaným elektrnickým pdpisem, pkud jde Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 18 (celkem 19)

19 a) výzvu určenu účastníkům zadávacíh řízení, b) známení výběru ddavatele, c) rzhdnutí nejvhdnějším návrhu v sutěži návrh, d) vylučení účastníka zadávacíh řízení. Při kmunikaci uskutečňvané prstřednictvím datvé schránky je dkument dručen ddáním d datvé schránky adresáta. Vzájemný styk prstřednictvím zastupení zadavatele Zadavatel je při výknu práv a pvinnstí pdle zákna zastupen KGS legal s.r.., advkátní kancelář. Tat sba je zmcněna k přebírání a desílání písemnstí a ke všem úknům spjených se zadávacím řízením s výjimku činnstí dle ustanvení 43 dst. 2 zákna. 19. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a pdmínky: i) zadavatel vylučuje mžnst pdání variantních nabídek; ii) zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb dplnění zadávací dkumentace dle ustanvení 99 zákna; iii) zadavatel si v suladu s ustanvením 103 dst. 1 písm. d) zákna vyhrazuje mžnst pžadvat předlžení údajů majetkvé struktuře účastníka zadávacíh řízení neb jeh pdddavatele; iv) zadavatel v suladu s ustanvením 103 dst. 1 písm. f) zákna pžaduje, aby dpvědnst nesli všichni ddavatelé pdávající splečnu nabídku splečně a nerzdílně; v) zadavatel si vyhrazuje mžnst uveřejnit na prfilu zadavatele známení vylučení účastníka zadávacíh řízení neb známení výběru ddavatele. V takvém případě se známení pvažují za dručená všem účastníkům zadávacíh řízení kamžikem jejich uveřejnění; vi) ddavatelé sami pnesu veškeré své náklady spjené s účastí v zadávacím řízení; vii) jedntliví ddavatelé jsu pvinni zdržet se jakýchkli jednání, která by mhla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacíh řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mhl djít k narušení sutěže mezi ddavateli v rámci zadání veřejné zakázky; viii) zadavatel dále upzrňuje ddavatele na skutečnst, že zadávací dkumentace je suhrnem pžadavků zadavatele a nikli knečným suhrnem veškerých pžadavků vyplývajících z becně platných nrem. Ddavatel se tak musí při zpracvání své nabídky vždy řídit nejen pžadavky bsaženými v zadávací dkumentaci, ale též ustanveními příslušných becně závazných nrem. ix) ddavatelé budu vyrzumívání výsledku, resp. zrušení výběrvéh řízení, a příp. vylučení nabídky prstřednictvím uveřejnění infrmace na prtálu a prfilu zadavatele. za statutární měst Karlvy Vary KGS legal s.r.., advkátní kancelář Zadávací dkumentace k veřejné zakázce nazvané: Strana 19 (celkem 19)

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pskytvání energetických služeb metdu EPC ve vybraných bjektech města Jilemnice Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby vyhlášenu v jednacím řízení s uveřejněním pdle 3 písm. c) zákna

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více