VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA 2014

3 Akademickým senátem Policejní akademie České republiky v Praze schváleno dne 25. února 2014 Autoři textu: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.; Mgr. Jitka Bílá, Ph.D.; doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.; Mgr. David Dlouhý; Mgr. Eva Hanková; Mgr. František Hřebík, Ph.D.; Mgr. Jarmila Chvostková; Mgr. Anna Lukešová; JUDr. Karel Novosad; doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; Milena Procházková, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.; JUDr. Ivana Stachová; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; plk. JUDr. David Zámek, Ph.D. Policejní akademie České republiky v Praze, 2014 ISBN

4 Obsah 1 Úvod 5 2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze Organizační schémata 7 3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze Akademičtí funkcionáři Akademický senát PA ČR Předsednictvo Členové akademické kurie Členové studentské kurie Vědecká rada PA ČR Externí členové Akademičtí zaměstnanci PA ČR Kolegium rektora 12 4 Fakulta bezpečnostního managementu Akademičtí funkcionáři Organizační členění Akademický senát Akreditované studijní programy a obory Počty studentů Počty zahraničních studentů 15 5 Fakulta bezpečnostně právní Akademičtí funkcionáři Organizační členění Akademický senát Akreditované studijní programy a obory Počty studentů Počty zahraničních studentů 17 6 Celoživotní vzdělávání 17 7 Mimořádné studium 22 8 Zájem o studium 23 9 Poradenská činnost Počty absolventů Doktorský studijní program 25

5 12 Habilitační řízení Vědecké informace a komunikační technologie Knihovní fond a katalog Uživatelé, výpůjčky, dokumentační činnost Rešeršní činnost Počítačová síť Studijní informační systém Dostupnost počítačové sítě Připojení k internetu Věda a výzkum Výzkumná činnost Prezentace výsledků vědy a výzkumu Významná pracoviště pro výzkum a vývoj Spolupráce ve výzkumu a vývoji s jinými subjekty Mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji Akademičtí pracovníci Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol Zapojení do mezinárodních programů Zahraniční mobility Přehled zahraničních studentů studujících na PA ČR v roce Počty studentů, kteří vycestovali v roce 2013 v rámci programu LLP Erasmus na partnerskou školu do zahraničí Přehled přijíždějících a vyjíždějících pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců v rámci programu LLP Erasmus v roce Další aktivity Akce realizované na univerzitě Studentská vědecká a odborná činnost Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 45

6 1 Úvod Z pohledu Policejní akademie České republiky v Praze je možné rok 2013 subjektivně i objektivně hodnotit jako úspěšný. V době pokračujících úsporných opatření, která přijala vláda České republiky, se nadále dařilo zajistit kontinuitu procesů v oblasti všech forem výuky, rovněž tak vědy a výzkumu a též celoživotního vzdělávání. Díky motivovanému přístupu akademických pracovníků na obou fakultách včetně univerzitních pracovišť byla i nadále rozvíjena pedagogická i odborná činnost, a to v požadované kvalitě. O tom svědčí konkrétní údaje uváděné dále v textu této výroční zprávy. Akreditované studijní programy bakalářského, magisterského i doktorského stupně, a to i přes určitou redukci personálních zdrojů, byly realizovány bez omezení a dle nastavených standardů. Univerzitě se dařilo plnit podmínky (standardy) Akreditační komise, o čemž svědčí úspěšně probíhající řízení o prodloužení akreditací studijních oborů. V roce 2013 posuzovala Akreditační komise konkrétně obory B 60 Bezpečnostně právní studia, B 61 Kriminalistika a další forenzní disciplíny a B 62 Policejní činnosti. Tato pozitivní hodnocení podtrhují dobré jméno Policejní akademie jako státní vysoké školy. O dobrém image Policejní akademie svědčí i zájem o doktorské studium a habilitační řízení z řad pracovníků jiných vysokých škol či z řad expertů z praxe, což dokazuje otevřenost PA ČR. Nejde však jen o otevřenost, ale i o náročnost. Z přehledových tabulek v textu je patrné, že ne všichni žadatelé uspěli. Samozřejmě nelze ustrnout a je nezbytné v kladném vývoji dále pokračovat. Novinkou v roce 2013 bylo zavedení mimořádného studia vybraných předmětů akreditovaných studijních programů, které je určené pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR a HZS. V roce 2013 PA ČR rovněž zpracovala návrh na akreditaci jmenovacího řízení a akreditaci rigorózního řízení. V roce 2013 proběhly také první dva moduly kurzu pro vrcholový management Policie ČR. Současně byla pořádána široká škála programů celoživotního vzdělávání reagující na potřeby rezortu. Probíhalo průběžné hodnocení vědeckovýzkumné činnosti, přičemž se dbalo o maximální efektivitu i za cenu případného nedočerpání finančních prostředků přidělených na vědu. Na základě vstřícnosti MV byl zastaven propad v číslech přijímaných studentů, podařilo se navýšit jejich počet, a to při zefektivnění výuky nevyžadujícím zvýšení finančních prostředků. Studenti dosáhli významné úspěchy např. ve studentské odborné činnosti. Policejní akademie ČR důsledně naplňovala akreditace i požadavky rezortu v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Podrobnější vhled do zmíněných témat i dalších základních činností univerzity nabízí předkládaná výroční zpráva za rok doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

7 2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze Název školy: Používaná zkratka školy: Policejní akademie České republiky v Praze PA ČR Adresa školy: Lhotecká 559/7 P. O. BOX Praha 4 Elektronická adresa školy: ID datové schránky: Webové stránky školy: u5maa9p http//:www.polac.cz Znak školy: 2.1 Organizační schémata (viz násl. str.)

8 REKTOR kancelář rektora pracoviště administrativních a organizačních služeb pracoviště spisové služby pracoviště kontroly personální oddělení bezpečnostní ředitel sekce kvestora knihovna interní auditor finanční oddělení ekonomicko provozní útvar oddělení informačních technologií oddělení technického provozu a logistiky oddělení materiálové a investiční oddělení provozu a údržby objektu oddělení provozu energ. zařízení objektu oddělení provozu stravovacích služeb polygrafické oddělení oddělení veřejných zakázek prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy prorektor pro vědu a výzkum studijní oddělení oddělení pro doktorské studium a akreditace oddělení mezinárodní spolupráce oddělení vědy a výzkumu oddělení celoživotního vzdělávání Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

9 Fakulta bezpečnostního managementu DĚKAN tajemník proděkan proděkan katedra jazyků katedra krizového řízení katedra managementu a informatiky katedra soukromoprávních disciplín katedra společenských věd katedra veřejné správy katedra veřejnoprávních disciplín Fakulta bezpečnostně právní DĚKAN tajemník proděkan proděkan katedra bezpečnostních technologií katedra kriminalistiky katedra kriminální policie katedra kriminologie katedra policejních činností katedra profesní přípravy katedra trestního práva

10 3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze (stav k ) 3.1 Akademičtí funkcionáři doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. prorektor pro vědu a výzkum doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda akademického senátu Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. kvestor 3.2 Akademický senát PA ČR Předsednictvo doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda JUDr. Václav Mastný místopředseda doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. místopředseda JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. tajemník Bc. Alexandr Strach člen předsednictva Členové akademické kurie JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. JUDr. Josef Bandžak, Ph.D. Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. Mgr. Josef Dubský

11 Mgr. Karel Kadlec, Ph.D. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D. JUDr. Václav Mastný doc. JUDr. František Novotný, CSc. JUDr. František Novotný doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. Mgr. Jan Tvrdek Členové studentské kurie Marta Dzjubaková Lucie Dumková Lukáš Miklas Petr Pacher Alexandr Strach Tomáš Zíka 3.3 Vědecká rada PA ČR Externí členové brig. gen. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Policejní prezidium České republiky prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. děkan Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. akademický pracovník, katedra trestního práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta plk. Ing. Pavel Kolář, CSc. ředitel Kriminalistický ústav Praha prof. JUDr. Jan Musil, CSc. ústavní soudce Ústavní soud České republiky

12 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D. bezpečnostní expert brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. rektor Univerzita obrany v Brně brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. akademický pracovník, katedra evropského práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta prof. Ing. Ladislav Šimák, CSc. děkan Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva doc. Ing. Milan Šnajder, CSc. zástupce ředitele Fiber Optic Technology Calibration Laboratory Akademičtí zaměstnanci PA ČR doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. děkan Fakulta bezpečnostně právní doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. katedra veřejné správy doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D. katedra společenských věd Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy doc. JUDr. František Novotný, CSc. vedoucí katedra trestního práva

13 doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. vedoucí katedra policejních činností prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. pověřen řízením katedra soukromoprávních disciplín doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan Fakulta bezpečnostního managementu doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. katedra soukromoprávních disciplín doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. vedoucí katedra kriminalistiky prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. prorektor pro vědu a výzkum doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. vedoucí katedra kriminologie 3.4 Kolegium rektora doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. prorektor pro vědu a výzkum doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda akademického senátu Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. kvestor

14 doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan Fakulta bezpečnostního managementu doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. děkan Fakulta bezpečnostně právní JUDr. Karel Novosad vedoucí studijní oddělení 4 Fakulta bezpečnostního managementu 4.1 Akademičtí funkcionáři doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D. proděkan pro studium a rozvoj Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. proděkan pro vědu JUDr. Václav Mastný tajemník 4.2 Organizační členění Fakultu bezpečnostního managementu (dále jen FBM ) tvořilo v roce 2013 sedm kateder a děkanát: katedra jazyků katedra krizového řízení katedra managementu a informatiky katedra soukromoprávních disciplín katedra společenských věd katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy

15 4.3 Akademický senát Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBM tvoří: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. předseda, Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D., Ing. PhDr. Viktor Červený, Ph.D., PhDr. Oxana Dlouhá, Mgr. Josef Dubský místopředseda, JUDr. Václav Mastný tajemník, JUDr. Pavel Liška, JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Studentskou komoru Akademického senátu FBM tvoří: Lucie Dumková, Marta Dzjubaková, Lukáš Miklas, Tomáš Zíka. 4.4 Akreditované studijní programy a obory FBM má akreditovány dva studijní programy: a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné správě. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. b) Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné správě. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky. Absolventi FBM jsou připravováni především k plnění řídících funkcí v organizačních složkách státu a v organizacích bezpečnostního systému na základním, středním i vyšším stupni řízení. Předpokládá se, že se někteří absolventi uplatní i v orgánech EU, případně v dalších mezinárodních orgánech a institucích s bezpečnostní problematikou. Absolventi tohoto studijního oboru získají vědomosti a dovednosti v oblastech řízení bezpečnosti a rizika, krizového řízení a s ním spojených procesů. 4.5 Počty studentů Aktuální počty studentů studujících na FBM PA ČR v Praze jsou uvedeny ke dni zahájení akademického roku 2013/2014. Celkový počet všech zapsaných studentů podle studijních programů na FBM činí ) Bakalářský studijní program Veřejná správa Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (B 71) V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 193 studentů, v kombinované formě studia 191 studentů, celkem 384 studentů.

16 2) Magisterský studijní program Veřejná správa Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (N 71) V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce 73 studentů, v kombinované formě 124 studentů, civilistů i policistů, celkem 197 studentů. 4.6 Počty zahraničních studentů V roce 2013 studovalo na FBM celkem 11 studentů ze zahraničí, z toho 9 studentů v bakalářských studijních programech. V magisterském studijním programu jsou zapsáni 2 studenti. 5 Fakulta bezpečnostně právní 5.1 Akademičtí funkcionáři doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD. děkan doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. proděkan pro studium a rozvoj doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. proděkanka pro vědu a výzkum Mgr. Jozef Tóth tajemník 5.2 Organizační členění Fakultu bezpečnostně právní (dále jen FBP ) tvořilo v roce 2013 sedm kateder a děkanát: katedra policejních činností katedra bezpečnostních technologií katedra kriminalistiky katedra kriminologie katedra profesní přípravy katedra kriminální policie katedra trestního práva

17 5.3 Akademický senát Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBP tvoří: JUDr. František Novotný předseda, pplk. JUDr. Josef Hrudka místopředseda, pplk. JUDr. David Zámek, Ph.D. tajemník, doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc., JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., Ing. Bc. Luděk Michálek. Studentskou komoru Akademického senátu FBP tvoří: Bc. Marcela Havrlíková předsedkyně, Bc. Alexandra Fojtíková, Martin Langpaul, Markéta Myšinská, Tereza Novotná. 5.4 Akreditované studijní programy a obory Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na FBP akreditovány následující studijní programy a studijní obory: a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a další forenzní disciplíny a Policejní činnosti. Platnost akreditace do Forma výuky prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. b) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Policejní management a kriminalistika. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky. c) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostně strategická studia. Platnost akreditace do Forma studia prezenční; standardní doba studia 2 roky. 5.5 Počty studentů Ke dni zahájení akademického roku 2013/2014 bylo na FBP zapsáno ve všech studijních programech a studijních oborech celkem studentů. 1) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Bezpečnostně právní studia (B60) V tomto studijním oboru je zapsáno celkem 741 studentů, v prezenční formě studia 336 a v kombinované formě studia 405 studentů civilních i policistů.

18 2) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny (B 61) Studijní obor je určen ke studiu policistů a pouze v kombinované formě studia, pro tento akademický rok je v něm zapsáno 25 studentů. 3) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Policejní činnosti (B 62) Tento studijní obor je realizován v kombinované formě studia s počtem 430 studentů. 4) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Policejní management a kriminalistika (N 61) Studijní obor je realizován v kombinované i prezenční formě studia, celkem je zapsáno v tomto akademickém roce 408 studentů. V kombinované formě studia je zapsáno 292 studentů a v prezenční formě studia je zapsáno 116 studentů. 5) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Bezpečnostně strategická studia (N 62) Studijní obor je realizován v prezenční formě studia s počtem 43 studentů. 5.6 Počty zahraničních studentů V roce 2013 studovalo na FBP celkem 17 zahraničních studentů, z toho 16 studentů v bakalářských programech a 1 student v magisterském studijním programu. 6 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání je na PA ČR organizováno v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a Řádem celoživotního vzdělávání PA ČR. Obsahově vychází celoživotní vzdělávání na PA ČR ze zásad uvedených v Koncepci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR, která zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí, orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídící, pedagogické, společenskovědní apod. Z hlediska organizačního probíhá celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV ) formou krátkodobých i dlouhodobých kurzů, které po obsahové stránce zajišťují odborné katedry a další pracoviště.

19 Seznam kurzů celoživotního vzdělávání PA ČR v roce 2013 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků Trestněprávní ochrana práv duševního vlastnictví Sociálně patologické jevy ve společnosti z pohledu kriminologie PA ČR KTRP PA ČR KRE Domácí násilí PA ČR KSV Krizové zákonodárství krizové zákony a požární ochrana PA ČR KRIZ Korupční jednání a možnosti prevence PA ČR KRE Komunikace s veřejností PA ČR KSV Extremismus a terorismus ve světě a u nás PA ČR KPP Terorismus v civilním letectví PA ČR KTCH Rozvoj manažera manažerské dovednosti PA ČR KMI English for policing PA ČR KJ Současná drogová scéna v ČR a boj proti drogám PA ČR KRE Psychologická podpora SKPV PA ČR KSV Moc a nemoc médií PA ČR KSV Problematika právní úpravy a praktické aplikace dohledu policistů ČR na dodržování předpisů o plnění technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích Metodika, indikace, detekce a dokumentace užití návykových látek u řidičů v policejní praxi Aktuální změny v legislativě, průřez pro SDP, SPP, SKPV PA ČR KBS PA ČR KBS PA ČR KBS Zvláštní způsoby dokazování PA ČR KRIM

20 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 18. Vybrané problémy úpadkového práva PA ČR ODSA Prověřování a vyšetřování TČ ublížení na zdraví při poskytování zdravotní péče Kybernetická trestná činnost, aktuální otázky Přestupkové řízení (změny právní úpravy, např. zrušení 22 zákona č. 200/1990 Sb.) Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně PA ČR KRIM PA ČR KTRP PA ČR KVS PA ČR KTRP Daňová kriminalita PA ČR ODSA Veřejná správa a územní samospráva PA ČR KVS Právní odpovědnost v letectví PA ČR ODSA Nový občanský zákoník dopady nové právní úpravy občanského práva na činnosti policie PA ČR KSPD Extremismus a islamismus PA ČR KSV Kriminalistickotaktické aspekty výslechu osoby, jejíž totožnost utajujeme, utajeného svědka Postup policie při získávání důkazů v případech prokazování ovlivnění alkoholem a návykovou látkou (přestupky versus trestné činy) Problematika zákona o pozemních komunikacích Aktuální trendy v oblasti sociálních deviací PA ČR KRIM PA ČR KBS PA ČR KBS PA ČR KSV Zákon o GIBS PA ČR KBS English for intercultural competence PA ČR KJ Teorie a praxe profesní sebeobrany, střelecké a kondiční přípravy PA ČR KTV

21 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 35. Psychologická podpora výslechu mládeže PA ČR KSV Stalking (nebezpečné pronásledování) PA ČR KSV Psychologie obětí kriminality PA ČR KSV Rasisticky motivovaná trestná činnost ideologické povahy PA ČR KSV Nový občanský zákoník PA ČR KSPD Nový občanský zákoník PA ČR KSPD Sociálně patologické jevy ve společnosti PA ČR KSV Trestněprávní ochrana a trestní odpovědnost mládeže PA ČR KTRP Kybernetická trestná činnost PA ČR KTRP Hospodářská kriminalita PA ČR OCŽV Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu Aplikace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů do praxe Nový občanský zákoník školení školitelů Pobyt cizinců na území ČR a správní řízení I. Nový občanský zákoník školení školitelů PA ČR ODSA PA ČR KSPD PA ČR KSPD PA ČR KPP 50. Kurz pro vrcholové policejní manažery PA ČR KMI Požární prevence: 1. Právo a jeho aplikace v oblasti požární prevence 2. Zjišťování příčin požárů (kriminalistické metody a spolupráce s PČR) Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti PA ČR KSPD PA ČR ODSA PA ČR KPP

22 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků Trestné činy v dopravě na pozemních komunikacích Postup policie při plnění úkolů vyplývajících ze zák. č. 200/1990 Sb. se zaměřením na přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi PA ČR KTRP PA ČR KRE Správní řízení PA ČR KVS Oběti obchodu s lidmi a jejich práva vyplývající ze zákona o obětech trestných činů Pobyt cizinců na území ČR a správní řízení II. PA ČR KRE PA ČR KPP Kurz kriminalistických znalců PA ČR KRIM C e l k e m Poznámka: KRIM - katedra kriminalistiky KMI - katedra managementu a informatiky KTV - katedra profesní přípravy KSPD - katedra soukromoprávních disciplín KRE - katedra kriminologie KVPD - katedra veřejnoprávních disciplín KTRP - katedra trestního práva OCŽV - oddělení celoživotního vzdělávání KBS - katedra policejních činností ODSA - oddělení doktorského studia a akreditací KPP - katedra kriminální policie SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování KJ - katedra jazyků SDP - služba dopravní policie KRIZ - katedra krizového řízení SPP - služba pořádkové policie KSV - katedra společenských věd GIBS - Generální inspekce bezpečnostních sborů KVS - katedra veřejné správy TČ - trestná činnost

23 V roce 2013 bylo na PA ČR realizováno 58 odborných a specializačních kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo účastníků. V tomto počtu kurzů bylo pět dlouhodobého charakteru, které připravují příslušníky Policie ČR na odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality, daňové kriminality a závažných trestných činů (vražd), zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu, na úpadkové delikty, dále pro výkon znalecké nebo kriminalistickotechnické činnosti ve znaleckých pracovištích PČR. Nově byly zařazeny kurzy k problematice nového občanského zákoníku, zadávání veřejných zakázek, pobytu cizinců na území ČR a správní řízení I. a II. a kurz pro vrcholové policejní manažery. Z plánovaného počtu 67 kurzů se 9 neuskutečnilo, dva z organizačních důvodů (Kriminalistická olfaktorika, Psychologické aspekty použití služební zbraně) a 7 pro nízký zájem (méně než 10 zájemců), např. Environmentální kriminalita, Problematika loterií, her a sázek, Právní odpovědnost ve zdravotnictví, Filozofické a etické nároky na policejní profesionalitu, Ochrana ekonomických zájmů EU, Mezinárodní smluvní právo, Lidská práva globalizace bezpečnost. V roce 2013 byla uzavřena dohoda s Vojenskou policií v oblasti vzdělávání a zájemci z řad jejích příslušníků se zúčastňují pořádaných kurzů CŽV. Kromě cílové skupiny se v roce 2013 zúčastňovali kurzů CŽV i zaměstnanci státní a veřejné správy, kteří již mají vysokoškolské vzdělání a zde získávají znalosti důležité pro zvýšení jejich kvalifikace. Nabízené kurzy jsou orientovány na aktuální problémy, např. trestněprávní ochranu před korupcí, manažerské dovednosti, daňovou kriminalitu, korupční jednání a možnosti prevence, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celkový program a zaměření vycházely ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a MV ČR. 7 Mimořádné studium Od září 2013 v rámci vzdělávací činnosti poskytuje PA ČR v souladu s ustanovením 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním tzv. mimořádné studium. Mimořádné studium na PA ČR je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program celoživotního vzdělávání na univerzitě. Mimořádné studium je určeno především uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR a HZS ČR; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou podat

24 příslušníci bezpečnostních sborů, kteří absolvování mimořádného studia potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní) místo. Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity. V daném akademickém roce je stanoven maximální počet 15 studujících v mimořádném studiu na jednotlivý předmět. Údaje o mimořádném studiu v roce 2013 Počet studujících v mimořádném studiu: Předměty mimořádného studia vybrané studujícími: 17 Kriminalistika úvod a technika Policejní právo Trestní právo procesní Správní právo Základy občanského práva Trestní právo Operativně pátrací činnosti policie Policejní psychologie Pořádková činnost policie Donucovací prostředky a zákroky 8 Zájem o studium Zájem uchazečů o studium na PA ČR pro akademický rok 2013/2014 Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů podaných přihlášek přihlášených Počet přijatých přihlášek přijatých zapsaných právo, právní a veřejnosprávní činnost

25 9 Poradenská činnost V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poskytuje PA ČR poradenské služby studentům v oblasti studijní orientace, profesního zaměření po ukončení studia, pedagogické práce učitelů, sebepoznání a seberozvoje a v některých právních otázkách. Poradenské služby jsou zajišťovány odborníky z oddělení celoživotního vzdělávání, katedry společenských věd a z ostatních kateder a pracovišť PA ČR. V roce 2013 pořádala PA ČR Den otevřených dveří (dále jen DOD ) v termínech a Cílem DOD bylo umožnit civilní a odborné veřejnosti seznámit se s obsahovým zaměřením studia na PA ČR, s podmínkami přijímacího řízení a materiálním zabezpečením výuky i života studentů. Zájemcům o studium PA ČR poskytuje informace o obsahu studijních programů, o podmínkách a způsobu přijímacího řízení, o konání DOD. Zájemci se obracejí s žádostí o informace telefonicky nebo em, tento způsob v roce 2013 využilo 34 zájemců. 10 Počty absolventů Počty absolventů v roce 2013 Skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost Kód skupiny kmenových oborů Studenti se studijním programem Bc. navazující Mgr. Ph.D. Studentů celkem V roce 2013 absolvovalo na Fakultě bezpečnostního managementu celkem 214 studentů, z toho 108 žen a 4 cizinci. Bakalářský studijní obor ukončilo úspěšně 130 studentů (z toho 68 žen a 3 cizinci). Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 84 studentů (z toho 40 žen a 1 cizinec.) V roce 2013 absolvovalo na Fakultě bezpečnostně právní celkem 618 studentů, z toho 252 žen a 3 cizinci. Bakalářské studijní obory ukončilo úspěšně 426 studentů (z toho 168 žen a 3 cizinci). Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 192 studentů (z toho 82 žen).

26 11 Doktorský studijní program Doktorský studijní program (dále jen DSP ) Bezpečnostně právní studia, studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika, který je realizován jako celouniverzitní, byl poprvé schválen rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) v roce Rozhodnutím MŠMT ze dne byla platnost akreditace příslušného DSP prodloužena do Forma studia DSP je pouze kombinovaná. Informace o počtu studentů v doktorském studijním programu Ke dni bylo v doktorském studijním programu zapsáno 75 studentů, z toho 2 zahraniční studenti. Studijní program v roce 2013 úspěšně ukončilo 8 studentů obhajobou disertační práce, 1 student disertační práci neobhájil. 12 Habilitační řízení Habilitační řízení v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika, které je realizováno na univerzitě, bylo schváleno rozhodnutím MŠMT na dobu platnosti do V roce 2013: byly podány 4 návrhy na zahájení habilitačního řízení, Vědecká rada PA ČR v Praze (dále jen vědecká rada ) schválila návrhy na jmenování habilitačních komisí u 6 uchazečů, 4 uchazeči na jednání vědecké rady přednesli habilitační přednášku a uskutečnili obhajobu habilitační práce, vědecká rada nato předložila rektorovi PA ČR návrhy na jejich jmenování docentem, ke dni probíhá habilitační řízení u 4 uchazečů o jmenování docentem. 13 Vědecké informace a komunikační technologie 13.1 Knihovní fond a katalog a) Velikost knihovního fondu Dílčí knihovna Tituly Svazky studijní knihovna speciální knihovna vědecká knihovna Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více