VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA 2014

3 Akademickým senátem Policejní akademie České republiky v Praze schváleno dne 25. února 2014 Autoři textu: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.; Mgr. Jitka Bílá, Ph.D.; doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.; Mgr. David Dlouhý; Mgr. Eva Hanková; Mgr. František Hřebík, Ph.D.; Mgr. Jarmila Chvostková; Mgr. Anna Lukešová; JUDr. Karel Novosad; doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; Milena Procházková, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.; JUDr. Ivana Stachová; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; plk. JUDr. David Zámek, Ph.D. Policejní akademie České republiky v Praze, 2014 ISBN

4 Obsah 1 Úvod 5 2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze Organizační schémata 7 3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze Akademičtí funkcionáři Akademický senát PA ČR Předsednictvo Členové akademické kurie Členové studentské kurie Vědecká rada PA ČR Externí členové Akademičtí zaměstnanci PA ČR Kolegium rektora 12 4 Fakulta bezpečnostního managementu Akademičtí funkcionáři Organizační členění Akademický senát Akreditované studijní programy a obory Počty studentů Počty zahraničních studentů 15 5 Fakulta bezpečnostně právní Akademičtí funkcionáři Organizační členění Akademický senát Akreditované studijní programy a obory Počty studentů Počty zahraničních studentů 17 6 Celoživotní vzdělávání 17 7 Mimořádné studium 22 8 Zájem o studium 23 9 Poradenská činnost Počty absolventů Doktorský studijní program 25

5 12 Habilitační řízení Vědecké informace a komunikační technologie Knihovní fond a katalog Uživatelé, výpůjčky, dokumentační činnost Rešeršní činnost Počítačová síť Studijní informační systém Dostupnost počítačové sítě Připojení k internetu Věda a výzkum Výzkumná činnost Prezentace výsledků vědy a výzkumu Významná pracoviště pro výzkum a vývoj Spolupráce ve výzkumu a vývoji s jinými subjekty Mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji Akademičtí pracovníci Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol Zapojení do mezinárodních programů Zahraniční mobility Přehled zahraničních studentů studujících na PA ČR v roce Počty studentů, kteří vycestovali v roce 2013 v rámci programu LLP Erasmus na partnerskou školu do zahraničí Přehled přijíždějících a vyjíždějících pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců v rámci programu LLP Erasmus v roce Další aktivity Akce realizované na univerzitě Studentská vědecká a odborná činnost Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 45

6 1 Úvod Z pohledu Policejní akademie České republiky v Praze je možné rok 2013 subjektivně i objektivně hodnotit jako úspěšný. V době pokračujících úsporných opatření, která přijala vláda České republiky, se nadále dařilo zajistit kontinuitu procesů v oblasti všech forem výuky, rovněž tak vědy a výzkumu a též celoživotního vzdělávání. Díky motivovanému přístupu akademických pracovníků na obou fakultách včetně univerzitních pracovišť byla i nadále rozvíjena pedagogická i odborná činnost, a to v požadované kvalitě. O tom svědčí konkrétní údaje uváděné dále v textu této výroční zprávy. Akreditované studijní programy bakalářského, magisterského i doktorského stupně, a to i přes určitou redukci personálních zdrojů, byly realizovány bez omezení a dle nastavených standardů. Univerzitě se dařilo plnit podmínky (standardy) Akreditační komise, o čemž svědčí úspěšně probíhající řízení o prodloužení akreditací studijních oborů. V roce 2013 posuzovala Akreditační komise konkrétně obory B 60 Bezpečnostně právní studia, B 61 Kriminalistika a další forenzní disciplíny a B 62 Policejní činnosti. Tato pozitivní hodnocení podtrhují dobré jméno Policejní akademie jako státní vysoké školy. O dobrém image Policejní akademie svědčí i zájem o doktorské studium a habilitační řízení z řad pracovníků jiných vysokých škol či z řad expertů z praxe, což dokazuje otevřenost PA ČR. Nejde však jen o otevřenost, ale i o náročnost. Z přehledových tabulek v textu je patrné, že ne všichni žadatelé uspěli. Samozřejmě nelze ustrnout a je nezbytné v kladném vývoji dále pokračovat. Novinkou v roce 2013 bylo zavedení mimořádného studia vybraných předmětů akreditovaných studijních programů, které je určené pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR a HZS. V roce 2013 PA ČR rovněž zpracovala návrh na akreditaci jmenovacího řízení a akreditaci rigorózního řízení. V roce 2013 proběhly také první dva moduly kurzu pro vrcholový management Policie ČR. Současně byla pořádána široká škála programů celoživotního vzdělávání reagující na potřeby rezortu. Probíhalo průběžné hodnocení vědeckovýzkumné činnosti, přičemž se dbalo o maximální efektivitu i za cenu případného nedočerpání finančních prostředků přidělených na vědu. Na základě vstřícnosti MV byl zastaven propad v číslech přijímaných studentů, podařilo se navýšit jejich počet, a to při zefektivnění výuky nevyžadujícím zvýšení finančních prostředků. Studenti dosáhli významné úspěchy např. ve studentské odborné činnosti. Policejní akademie ČR důsledně naplňovala akreditace i požadavky rezortu v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Podrobnější vhled do zmíněných témat i dalších základních činností univerzity nabízí předkládaná výroční zpráva za rok doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

7 2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze Název školy: Používaná zkratka školy: Policejní akademie České republiky v Praze PA ČR Adresa školy: Lhotecká 559/7 P. O. BOX Praha 4 Elektronická adresa školy: ID datové schránky: Webové stránky školy: u5maa9p http//:www.polac.cz Znak školy: 2.1 Organizační schémata (viz násl. str.)

8 REKTOR kancelář rektora pracoviště administrativních a organizačních služeb pracoviště spisové služby pracoviště kontroly personální oddělení bezpečnostní ředitel sekce kvestora knihovna interní auditor finanční oddělení ekonomicko provozní útvar oddělení informačních technologií oddělení technického provozu a logistiky oddělení materiálové a investiční oddělení provozu a údržby objektu oddělení provozu energ. zařízení objektu oddělení provozu stravovacích služeb polygrafické oddělení oddělení veřejných zakázek prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy prorektor pro vědu a výzkum studijní oddělení oddělení pro doktorské studium a akreditace oddělení mezinárodní spolupráce oddělení vědy a výzkumu oddělení celoživotního vzdělávání Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

9 Fakulta bezpečnostního managementu DĚKAN tajemník proděkan proděkan katedra jazyků katedra krizového řízení katedra managementu a informatiky katedra soukromoprávních disciplín katedra společenských věd katedra veřejné správy katedra veřejnoprávních disciplín Fakulta bezpečnostně právní DĚKAN tajemník proděkan proděkan katedra bezpečnostních technologií katedra kriminalistiky katedra kriminální policie katedra kriminologie katedra policejních činností katedra profesní přípravy katedra trestního práva

10 3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze (stav k ) 3.1 Akademičtí funkcionáři doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. prorektor pro vědu a výzkum doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda akademického senátu Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. kvestor 3.2 Akademický senát PA ČR Předsednictvo doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda JUDr. Václav Mastný místopředseda doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. místopředseda JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. tajemník Bc. Alexandr Strach člen předsednictva Členové akademické kurie JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. JUDr. Josef Bandžak, Ph.D. Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. Mgr. Josef Dubský

11 Mgr. Karel Kadlec, Ph.D. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D. JUDr. Václav Mastný doc. JUDr. František Novotný, CSc. JUDr. František Novotný doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. Mgr. Jan Tvrdek Členové studentské kurie Marta Dzjubaková Lucie Dumková Lukáš Miklas Petr Pacher Alexandr Strach Tomáš Zíka 3.3 Vědecká rada PA ČR Externí členové brig. gen. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Policejní prezidium České republiky prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. děkan Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. akademický pracovník, katedra trestního práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta plk. Ing. Pavel Kolář, CSc. ředitel Kriminalistický ústav Praha prof. JUDr. Jan Musil, CSc. ústavní soudce Ústavní soud České republiky

12 prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D. bezpečnostní expert brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. rektor Univerzita obrany v Brně brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. akademický pracovník, katedra evropského práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta prof. Ing. Ladislav Šimák, CSc. děkan Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva doc. Ing. Milan Šnajder, CSc. zástupce ředitele Fiber Optic Technology Calibration Laboratory Akademičtí zaměstnanci PA ČR doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. děkan Fakulta bezpečnostně právní doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. katedra veřejné správy doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D. katedra společenských věd Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy doc. JUDr. František Novotný, CSc. vedoucí katedra trestního práva

13 doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. vedoucí katedra policejních činností prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. pověřen řízením katedra soukromoprávních disciplín doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan Fakulta bezpečnostního managementu doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. katedra soukromoprávních disciplín doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. vedoucí katedra kriminalistiky prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. prorektor pro vědu a výzkum doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. vedoucí katedra kriminologie 3.4 Kolegium rektora doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. prorektor pro vědu a výzkum doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda akademického senátu Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. kvestor

14 doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan Fakulta bezpečnostního managementu doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. děkan Fakulta bezpečnostně právní JUDr. Karel Novosad vedoucí studijní oddělení 4 Fakulta bezpečnostního managementu 4.1 Akademičtí funkcionáři doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D. proděkan pro studium a rozvoj Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. proděkan pro vědu JUDr. Václav Mastný tajemník 4.2 Organizační členění Fakultu bezpečnostního managementu (dále jen FBM ) tvořilo v roce 2013 sedm kateder a děkanát: katedra jazyků katedra krizového řízení katedra managementu a informatiky katedra soukromoprávních disciplín katedra společenských věd katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy

15 4.3 Akademický senát Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBM tvoří: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. předseda, Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D., Ing. PhDr. Viktor Červený, Ph.D., PhDr. Oxana Dlouhá, Mgr. Josef Dubský místopředseda, JUDr. Václav Mastný tajemník, JUDr. Pavel Liška, JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Studentskou komoru Akademického senátu FBM tvoří: Lucie Dumková, Marta Dzjubaková, Lukáš Miklas, Tomáš Zíka. 4.4 Akreditované studijní programy a obory FBM má akreditovány dva studijní programy: a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné správě. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. b) Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné správě. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky. Absolventi FBM jsou připravováni především k plnění řídících funkcí v organizačních složkách státu a v organizacích bezpečnostního systému na základním, středním i vyšším stupni řízení. Předpokládá se, že se někteří absolventi uplatní i v orgánech EU, případně v dalších mezinárodních orgánech a institucích s bezpečnostní problematikou. Absolventi tohoto studijního oboru získají vědomosti a dovednosti v oblastech řízení bezpečnosti a rizika, krizového řízení a s ním spojených procesů. 4.5 Počty studentů Aktuální počty studentů studujících na FBM PA ČR v Praze jsou uvedeny ke dni zahájení akademického roku 2013/2014. Celkový počet všech zapsaných studentů podle studijních programů na FBM činí ) Bakalářský studijní program Veřejná správa Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (B 71) V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 193 studentů, v kombinované formě studia 191 studentů, celkem 384 studentů.

16 2) Magisterský studijní program Veřejná správa Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (N 71) V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce 73 studentů, v kombinované formě 124 studentů, civilistů i policistů, celkem 197 studentů. 4.6 Počty zahraničních studentů V roce 2013 studovalo na FBM celkem 11 studentů ze zahraničí, z toho 9 studentů v bakalářských studijních programech. V magisterském studijním programu jsou zapsáni 2 studenti. 5 Fakulta bezpečnostně právní 5.1 Akademičtí funkcionáři doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD. děkan doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. proděkan pro studium a rozvoj doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. proděkanka pro vědu a výzkum Mgr. Jozef Tóth tajemník 5.2 Organizační členění Fakultu bezpečnostně právní (dále jen FBP ) tvořilo v roce 2013 sedm kateder a děkanát: katedra policejních činností katedra bezpečnostních technologií katedra kriminalistiky katedra kriminologie katedra profesní přípravy katedra kriminální policie katedra trestního práva

17 5.3 Akademický senát Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBP tvoří: JUDr. František Novotný předseda, pplk. JUDr. Josef Hrudka místopředseda, pplk. JUDr. David Zámek, Ph.D. tajemník, doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc., JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., Ing. Bc. Luděk Michálek. Studentskou komoru Akademického senátu FBP tvoří: Bc. Marcela Havrlíková předsedkyně, Bc. Alexandra Fojtíková, Martin Langpaul, Markéta Myšinská, Tereza Novotná. 5.4 Akreditované studijní programy a obory Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na FBP akreditovány následující studijní programy a studijní obory: a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a další forenzní disciplíny a Policejní činnosti. Platnost akreditace do Forma výuky prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. b) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Policejní management a kriminalistika. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky. c) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostně strategická studia. Platnost akreditace do Forma studia prezenční; standardní doba studia 2 roky. 5.5 Počty studentů Ke dni zahájení akademického roku 2013/2014 bylo na FBP zapsáno ve všech studijních programech a studijních oborech celkem studentů. 1) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Bezpečnostně právní studia (B60) V tomto studijním oboru je zapsáno celkem 741 studentů, v prezenční formě studia 336 a v kombinované formě studia 405 studentů civilních i policistů.

18 2) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny (B 61) Studijní obor je určen ke studiu policistů a pouze v kombinované formě studia, pro tento akademický rok je v něm zapsáno 25 studentů. 3) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Policejní činnosti (B 62) Tento studijní obor je realizován v kombinované formě studia s počtem 430 studentů. 4) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Policejní management a kriminalistika (N 61) Studijní obor je realizován v kombinované i prezenční formě studia, celkem je zapsáno v tomto akademickém roce 408 studentů. V kombinované formě studia je zapsáno 292 studentů a v prezenční formě studia je zapsáno 116 studentů. 5) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Bezpečnostně strategická studia (N 62) Studijní obor je realizován v prezenční formě studia s počtem 43 studentů. 5.6 Počty zahraničních studentů V roce 2013 studovalo na FBP celkem 17 zahraničních studentů, z toho 16 studentů v bakalářských programech a 1 student v magisterském studijním programu. 6 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání je na PA ČR organizováno v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a Řádem celoživotního vzdělávání PA ČR. Obsahově vychází celoživotní vzdělávání na PA ČR ze zásad uvedených v Koncepci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR, která zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí, orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídící, pedagogické, společenskovědní apod. Z hlediska organizačního probíhá celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV ) formou krátkodobých i dlouhodobých kurzů, které po obsahové stránce zajišťují odborné katedry a další pracoviště.

19 Seznam kurzů celoživotního vzdělávání PA ČR v roce 2013 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků Trestněprávní ochrana práv duševního vlastnictví Sociálně patologické jevy ve společnosti z pohledu kriminologie PA ČR KTRP PA ČR KRE Domácí násilí PA ČR KSV Krizové zákonodárství krizové zákony a požární ochrana PA ČR KRIZ Korupční jednání a možnosti prevence PA ČR KRE Komunikace s veřejností PA ČR KSV Extremismus a terorismus ve světě a u nás PA ČR KPP Terorismus v civilním letectví PA ČR KTCH Rozvoj manažera manažerské dovednosti PA ČR KMI English for policing PA ČR KJ Současná drogová scéna v ČR a boj proti drogám PA ČR KRE Psychologická podpora SKPV PA ČR KSV Moc a nemoc médií PA ČR KSV Problematika právní úpravy a praktické aplikace dohledu policistů ČR na dodržování předpisů o plnění technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích Metodika, indikace, detekce a dokumentace užití návykových látek u řidičů v policejní praxi Aktuální změny v legislativě, průřez pro SDP, SPP, SKPV PA ČR KBS PA ČR KBS PA ČR KBS Zvláštní způsoby dokazování PA ČR KRIM

20 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 18. Vybrané problémy úpadkového práva PA ČR ODSA Prověřování a vyšetřování TČ ublížení na zdraví při poskytování zdravotní péče Kybernetická trestná činnost, aktuální otázky Přestupkové řízení (změny právní úpravy, např. zrušení 22 zákona č. 200/1990 Sb.) Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně PA ČR KRIM PA ČR KTRP PA ČR KVS PA ČR KTRP Daňová kriminalita PA ČR ODSA Veřejná správa a územní samospráva PA ČR KVS Právní odpovědnost v letectví PA ČR ODSA Nový občanský zákoník dopady nové právní úpravy občanského práva na činnosti policie PA ČR KSPD Extremismus a islamismus PA ČR KSV Kriminalistickotaktické aspekty výslechu osoby, jejíž totožnost utajujeme, utajeného svědka Postup policie při získávání důkazů v případech prokazování ovlivnění alkoholem a návykovou látkou (přestupky versus trestné činy) Problematika zákona o pozemních komunikacích Aktuální trendy v oblasti sociálních deviací PA ČR KRIM PA ČR KBS PA ČR KBS PA ČR KSV Zákon o GIBS PA ČR KBS English for intercultural competence PA ČR KJ Teorie a praxe profesní sebeobrany, střelecké a kondiční přípravy PA ČR KTV

21 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 35. Psychologická podpora výslechu mládeže PA ČR KSV Stalking (nebezpečné pronásledování) PA ČR KSV Psychologie obětí kriminality PA ČR KSV Rasisticky motivovaná trestná činnost ideologické povahy PA ČR KSV Nový občanský zákoník PA ČR KSPD Nový občanský zákoník PA ČR KSPD Sociálně patologické jevy ve společnosti PA ČR KSV Trestněprávní ochrana a trestní odpovědnost mládeže PA ČR KTRP Kybernetická trestná činnost PA ČR KTRP Hospodářská kriminalita PA ČR OCŽV Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu Aplikace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů do praxe Nový občanský zákoník školení školitelů Pobyt cizinců na území ČR a správní řízení I. Nový občanský zákoník školení školitelů PA ČR ODSA PA ČR KSPD PA ČR KSPD PA ČR KPP 50. Kurz pro vrcholové policejní manažery PA ČR KMI Požární prevence: 1. Právo a jeho aplikace v oblasti požární prevence 2. Zjišťování příčin požárů (kriminalistické metody a spolupráce s PČR) Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti PA ČR KSPD PA ČR ODSA PA ČR KPP

22 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků Trestné činy v dopravě na pozemních komunikacích Postup policie při plnění úkolů vyplývajících ze zák. č. 200/1990 Sb. se zaměřením na přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi PA ČR KTRP PA ČR KRE Správní řízení PA ČR KVS Oběti obchodu s lidmi a jejich práva vyplývající ze zákona o obětech trestných činů Pobyt cizinců na území ČR a správní řízení II. PA ČR KRE PA ČR KPP Kurz kriminalistických znalců PA ČR KRIM C e l k e m Poznámka: KRIM - katedra kriminalistiky KMI - katedra managementu a informatiky KTV - katedra profesní přípravy KSPD - katedra soukromoprávních disciplín KRE - katedra kriminologie KVPD - katedra veřejnoprávních disciplín KTRP - katedra trestního práva OCŽV - oddělení celoživotního vzdělávání KBS - katedra policejních činností ODSA - oddělení doktorského studia a akreditací KPP - katedra kriminální policie SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování KJ - katedra jazyků SDP - služba dopravní policie KRIZ - katedra krizového řízení SPP - služba pořádkové policie KSV - katedra společenských věd GIBS - Generální inspekce bezpečnostních sborů KVS - katedra veřejné správy TČ - trestná činnost

23 V roce 2013 bylo na PA ČR realizováno 58 odborných a specializačních kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo účastníků. V tomto počtu kurzů bylo pět dlouhodobého charakteru, které připravují příslušníky Policie ČR na odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality, daňové kriminality a závažných trestných činů (vražd), zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu, na úpadkové delikty, dále pro výkon znalecké nebo kriminalistickotechnické činnosti ve znaleckých pracovištích PČR. Nově byly zařazeny kurzy k problematice nového občanského zákoníku, zadávání veřejných zakázek, pobytu cizinců na území ČR a správní řízení I. a II. a kurz pro vrcholové policejní manažery. Z plánovaného počtu 67 kurzů se 9 neuskutečnilo, dva z organizačních důvodů (Kriminalistická olfaktorika, Psychologické aspekty použití služební zbraně) a 7 pro nízký zájem (méně než 10 zájemců), např. Environmentální kriminalita, Problematika loterií, her a sázek, Právní odpovědnost ve zdravotnictví, Filozofické a etické nároky na policejní profesionalitu, Ochrana ekonomických zájmů EU, Mezinárodní smluvní právo, Lidská práva globalizace bezpečnost. V roce 2013 byla uzavřena dohoda s Vojenskou policií v oblasti vzdělávání a zájemci z řad jejích příslušníků se zúčastňují pořádaných kurzů CŽV. Kromě cílové skupiny se v roce 2013 zúčastňovali kurzů CŽV i zaměstnanci státní a veřejné správy, kteří již mají vysokoškolské vzdělání a zde získávají znalosti důležité pro zvýšení jejich kvalifikace. Nabízené kurzy jsou orientovány na aktuální problémy, např. trestněprávní ochranu před korupcí, manažerské dovednosti, daňovou kriminalitu, korupční jednání a možnosti prevence, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celkový program a zaměření vycházely ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a MV ČR. 7 Mimořádné studium Od září 2013 v rámci vzdělávací činnosti poskytuje PA ČR v souladu s ustanovením 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním tzv. mimořádné studium. Mimořádné studium na PA ČR je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program celoživotního vzdělávání na univerzitě. Mimořádné studium je určeno především uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR a HZS ČR; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou podat

24 příslušníci bezpečnostních sborů, kteří absolvování mimořádného studia potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní) místo. Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity. V daném akademickém roce je stanoven maximální počet 15 studujících v mimořádném studiu na jednotlivý předmět. Údaje o mimořádném studiu v roce 2013 Počet studujících v mimořádném studiu: Předměty mimořádného studia vybrané studujícími: 17 Kriminalistika úvod a technika Policejní právo Trestní právo procesní Správní právo Základy občanského práva Trestní právo Operativně pátrací činnosti policie Policejní psychologie Pořádková činnost policie Donucovací prostředky a zákroky 8 Zájem o studium Zájem uchazečů o studium na PA ČR pro akademický rok 2013/2014 Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů podaných přihlášek přihlášených Počet přijatých přihlášek přijatých zapsaných právo, právní a veřejnosprávní činnost

25 9 Poradenská činnost V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poskytuje PA ČR poradenské služby studentům v oblasti studijní orientace, profesního zaměření po ukončení studia, pedagogické práce učitelů, sebepoznání a seberozvoje a v některých právních otázkách. Poradenské služby jsou zajišťovány odborníky z oddělení celoživotního vzdělávání, katedry společenských věd a z ostatních kateder a pracovišť PA ČR. V roce 2013 pořádala PA ČR Den otevřených dveří (dále jen DOD ) v termínech a Cílem DOD bylo umožnit civilní a odborné veřejnosti seznámit se s obsahovým zaměřením studia na PA ČR, s podmínkami přijímacího řízení a materiálním zabezpečením výuky i života studentů. Zájemcům o studium PA ČR poskytuje informace o obsahu studijních programů, o podmínkách a způsobu přijímacího řízení, o konání DOD. Zájemci se obracejí s žádostí o informace telefonicky nebo em, tento způsob v roce 2013 využilo 34 zájemců. 10 Počty absolventů Počty absolventů v roce 2013 Skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost Kód skupiny kmenových oborů Studenti se studijním programem Bc. navazující Mgr. Ph.D. Studentů celkem V roce 2013 absolvovalo na Fakultě bezpečnostního managementu celkem 214 studentů, z toho 108 žen a 4 cizinci. Bakalářský studijní obor ukončilo úspěšně 130 studentů (z toho 68 žen a 3 cizinci). Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 84 studentů (z toho 40 žen a 1 cizinec.) V roce 2013 absolvovalo na Fakultě bezpečnostně právní celkem 618 studentů, z toho 252 žen a 3 cizinci. Bakalářské studijní obory ukončilo úspěšně 426 studentů (z toho 168 žen a 3 cizinci). Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 192 studentů (z toho 82 žen).

26 11 Doktorský studijní program Doktorský studijní program (dále jen DSP ) Bezpečnostně právní studia, studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika, který je realizován jako celouniverzitní, byl poprvé schválen rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) v roce Rozhodnutím MŠMT ze dne byla platnost akreditace příslušného DSP prodloužena do Forma studia DSP je pouze kombinovaná. Informace o počtu studentů v doktorském studijním programu Ke dni bylo v doktorském studijním programu zapsáno 75 studentů, z toho 2 zahraniční studenti. Studijní program v roce 2013 úspěšně ukončilo 8 studentů obhajobou disertační práce, 1 student disertační práci neobhájil. 12 Habilitační řízení Habilitační řízení v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika, které je realizováno na univerzitě, bylo schváleno rozhodnutím MŠMT na dobu platnosti do V roce 2013: byly podány 4 návrhy na zahájení habilitačního řízení, Vědecká rada PA ČR v Praze (dále jen vědecká rada ) schválila návrhy na jmenování habilitačních komisí u 6 uchazečů, 4 uchazeči na jednání vědecké rady přednesli habilitační přednášku a uskutečnili obhajobu habilitační práce, vědecká rada nato předložila rektorovi PA ČR návrhy na jejich jmenování docentem, ke dni probíhá habilitační řízení u 4 uchazečů o jmenování docentem. 13 Vědecké informace a komunikační technologie 13.1 Knihovní fond a katalog a) Velikost knihovního fondu Dílčí knihovna Tituly Svazky studijní knihovna speciální knihovna vědecká knihovna Celkem

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2014 PRAHA 2015 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2014 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Zápis z jednání Vědecké rady. Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze. dne 6. října 2014

Zápis z jednání Vědecké rady. Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze. dne 6. října 2014 Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostně právní Č.j. PA-03923/14 Praha dne 6. října 2014 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., plk. doc. PhDr. Marian

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2015 Praha 4. listopadu 2015 Částka: 72 O B S A H Část I 7. Pokyn rektora Policejní akademie České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 1 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2014 2020 Projednáno Vědeckou

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Roční zpráva. Policejní akademie ČR - organizační složky státu realizace vyhlášky 323/2005 Sb. za rok 2005

Roční zpráva. Policejní akademie ČR - organizační složky státu realizace vyhlášky 323/2005 Sb. za rok 2005 Roční zpráva Policejní akademie ČR - organizační složky státu realizace vyhlášky 323/2005 Sb. za rok 2005 Úvod Policejní akademie České republiky je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze dne 9. prosince 2010

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze dne 9. prosince 2010 Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostně právní Č.j. PA-00037/11 Praha dne 20. prosince 2010 Počet listů: 11 Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Předkládá: Vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Rektor PA ČR Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., vrchní

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Předkládá: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., plk. doc. PhDr. Marian

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Dotazník (B 60) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 60) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 60) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/05/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 26. 4. 2013 Ú: 26. 4. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Policejní akademie České republiky v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Předkládá: Josef Salač rektor ISBN 978-80-7251-451-9 OBSAH str. Úvodní slovo rektora 5 1. Úvod 6 2. Základní údaje o vysoké

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

1 z 6 4.2.2014 9:58 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

1 z 6 4.2.2014 9:58 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 z 6 4.2.2014 9:58 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 7.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více