RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE VYPRACOVALA: Tereza Janečková VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlašují, že jsem tuto práci vypracovala samostatně a uvedla jsem veškeré použité podklady, literaturu a jiné zdroje. V Olomouci dne 27. března 2014.

3 Poděkování Tyto řádky patří všem, kteří mi při psaní bakalářské práce pomohli a podpořili mě. Obrovský dík patří participantům, bez jejichž ochoty a vstřícnosti by tato práce nikdy nevznikla. Dále chci poděkovat vedoucí své práce Doc. Mgr. Martině Ciché, Ph.D. za podporu a věcné připomínky. V neposlední řadě děkuji také všem svým blízkým za trpělivost a ohleduplnost, kterou v průběhu mého studia projevovali.

4 ANOTACE Tato práce pojednává o identitě ruských vysokoškolských studentů v Česku. Hlavním cílem je určit, s čím a proč se mladí Rusové studující v Česku identifikují. V teoretické části práce se zabývám historií migračních pohybů z Ruska směrem do České republiky se zaměřením na imigraci za účelem studia a také současným stavem ruské národnostní menšiny a imigrační komunity. Dále je pozornost věnována vymezení pojmu identita. Empirická část práce je založena analýze dat získaných v mém vlastním kvalitativním výzkumu. Výzkum byl proveden ve dvou fázích. V první fázi byla data získávána prostřednictvím kvalitativní ankety s otevřenými otázkami a předpokladem volného vyjadřování participantů k daným tématům. Druhá fáze výzkumu je založena na dvou hloubkových narativních rozhovorech. Data z obou fází výzkumu jsou v empirické části analyzována způsobem, který se snaží odpovědět na otázku po podstatě identity mladých Rusů s ohledem na kontext jejich života. KLÍČOVÁ SLOVA Migrace, ruská menšina, ruská komunita, vysokoškolské studium, identita, narativní analýza

5 ABSTRACT The bachelor thesis is concerned with the identity of Russian university students in the Czech Republic. The main objective is to determine how and why young Russians identify themselves there.in the theoretical part of the thesis I am concerned with the history of the migratory movements from Russia to the Czech Republic focused on immigration for study purposes and with the current situation of the Russian national minority and immigration community. Attention is then focused on the definition of the concept of identity.the empirical part is based on the analysis of the data from personally constructed qualitative research. The research was realized in two phases. In the first one the data was obtained via qualitative survey with open-ended questions where the participants were expected to express their opinion on the topics given. The second phase of the research is based on two in-depth interviews. The data from both researches are in the empirical part analyzed in a way that tries to anwser the question of the identity of young Russians with respect to the context of their lives. KEY WORDS Migration, Russian minority, Russian community, university study, identity, narrative analysis

6 Obsah Úvod... 7 TEORETICKÁ ČÁST Historie ruské migrace na naše území Období první republiky a druhé světové války Období vlády socialistického režimu Období po roce Česko-ruské vztahy Právní status Rusů na území ČR Přehled vybraných organizací a spolků Rusů v ČR Vzdělání Cizinci na českých vysokých školách Ruští studenti v ČR Základní charakteristika ruské komunity v ČR a vybrané výzkumy zabývající se danou problematikou Výzkum Dušana Drbohlava a kol., Výzkum Natalji Volkové, Výzkum Karla Sládka, Vymezení pojmu identita EMPRICKÁ ČÁST Cíle výzkumu Cílová skupina Etické aspekty výzkumu Metodologie výzkumu a výzkumné otázky Výsledky výzkumu Analýza anket Narativní analýza Shrnutí výsledků výzkumu Závěr Seznam použitých zdrojů Literatura Internetové zdroje Prameny Přílohy Verze ankety v českém jazyce... 63

7 Úvod Ve své práci se budu zabývat identitou ruských vysokoškoláků 1 v Česku. Oblíbenost českého vysokoškolského vzdělání u cizinců v posledních letech roste, a právě Rusové jsou na českých univerzitách jednou z nejpočetnějších skupin zahraničních studentů. Pro získání podkladů k bakalářské práci jsem realizovala vlastní kvalitativní výzkum mezi ruskými studenty z různých českých univerzit. Cílem práce je určit a popsat prvky identity participantů výzkumu v širším kontextu jejich života, především se zaměřením na období života v Česku. Proto se jedna z výzkumných otázek týká jejich vztahu k České republice a Čechům. Prostřednictvím analýzy získaných dat se snažím odhalit podstatu identity svých participantů a zjistit, jakým způsobem je identita formována, a jaké faktory při jejím formování hrají roli. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce se zabývám historií ruské migrace a česko-ruských vztahů. Do práce je zařazena také kapitola o právním statusu Rusů, buďto jako příslušníků ruské národnostní menšiny s českým státním občanstvím, nebo jako tzv. občanů ze třetích zemí. Kapitola o vzdělání se zabývá situací cizinců na českých univerzitách, podmínkami studia a jejich hlavní motivací k výběru ČR se zaměřením na ruské studenty. Další kapitola se týká definice identity, respektive přehledu možných pojetí identity u různých autorů, protože, jak uvidíme, v pojímání identity není jednotný přístup. Na závěr teoretické části budou ve stručnosti prezentovány tři výzkumy o ruské menšině/cizinecké komunitě, na něž bude odkazováno v empirické části. Novodobá etapa výzkumu začala až po roce Od té doby bylo provedeno několik výzkumných projektů, které se převážně zabývaly charakteristikou ruské menšiny/cizinecké komunity jako celku. Empirická část je založena na analýze dat z vlastního kvalitativního výzkumu. Data pro výzkum byla získávána dvojím způsobem: prostřednictvím anket, které participanti vyplňovali v elektronické podobě, a dvěma hloubkovými narativními rozhovory. 1 Cílovou skupinou jsou pouze studenti ruské národnosti. (Na rozdíl od některých výzkumů, v nichž jsou jako Rusové označováni i obyvatelé z ostatních zemí bývalého Sovětského svazu. Jedná se o pozůstatek z dob socialismu, kdy byla zdůrazňována společná sovětská identita. Na základě historického vývoje se i dnes někteří příslušníci jiných národů bývalého SSSR ztotožňují s ruskou identitou, eventuálně je jim tato identita připisována samotnými Rusy.) 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Historie ruské migrace na naše území Migrační skupiny na území státu odrážejí historické, geografické i ekonomické podmínky a charakter předchozích migračních pohybů. V případě Ruska, či zemí bývalého Sovětského svazu obecně, roli sehrává i jazyková příbuznost Období první republiky a druhé světové války První vlna ruské emigrace emigrace meziválečná, jenž se výrazně dotkla tehdejšího Československa, začala po tzv. Velkém říjnu (bolševické revoluci v Rusku). Meziválečná emigrace se dá, až na výjimky, označit jako nucená (nedobrovolná) s převažujícími tzv. push faktory 3. Praha se tehdy, společně s Berlínem, Paříží a Bělehradem, stala hlavním centrem ruské emigrace. 4 Politika Československa byla jak ve vztahu k samotnému Rusku, tak i ruské emigraci v Československu, vstřícná. Praha si díky pedagogické činnosti ruské emigrace vysloužila přezdívku ruský Oxford, byla i významným kulturním centrem. V Československu bylo v té době nejvíc (asi okolo 3 000) ruských emigrantských studentů a Praha byla největším ruským studentským emigračním centrem, dokonce zde vznikla Ruská právnická fakulta. Mezi lety 1923 a 1926 rovněž fungoval Ruský pedagogický institut Jana Amose Komenského a od roku 1921 také Ruský institut zemědělské kooperace a Ruská národní univerzita od roku Podpora československé vlády byla realizována prostřednictvím programu s názvem Ruská pomocná akce. Program byl nejprve zamýšlen jako pomoc hladovějícímu Rusku, teprve později se přetransformoval do podoby pomoci studentům, vědcům, profesorům či technikům se zaměřením na možnosti jejich uplatnění. Program přispíval také k rozvoji emigrantských institucí a spolků. Koncem třicátých let minulého 2 Srov. např. UHEREK, Z., HORÁKOVÁ, M. a kol. Imigrace do České republiky a rodiny cizinců. In UHEREK, Z., KORECKÁ, Z. et al. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, s Faktory, které obyvatelstvo vypuzují ven z mateřské země. Srov. např. DRBOHLAV, D. Mezinárodní migrace obyvatelstva pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů). In ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001, s SAVICKÝ, I. Praha a Rusko mimo Rusko (příspěvky k dějinám ruské emigrace ). Praha: IDEG, 2002, s Tamtéž, s

9 století let ale vztah vlády k ruským emigrantům ochladl kvůli snahám o nastolení lepších diplomatických vztahů se Sovětským svazem. 6 Další nucená vlna migrace mezi Československem a SSSR, tentokrát však směrem do Sovětského svazu, probíhala za druhé světové války. Stinnou stránkou byly deportace ruských emigrantů do socialistických lágrů související s příchodem Rudé armády na naše území ke konci druhé světové války. Situace byla často doprovázena i vzájemným udáváním Období vlády socialistického režimu Vzhledem ke změně režimu v roce 1948 se změnila i migrační politika Československa, kdy se dá hovořit prakticky o izolaci od zbývajícího světa, vyjma kontaktů v rámci východního bloku. Ale i tyto kontakty mezi zeměmi v rámci bloku byly omezeny a v migraci převažovala především krátkodobá imigrace učňů a dělníků z jiných socialistických zemí. Pracovní migrace byla regulovaná státem, přičemž imigranti bývali často segregováni. 8 Dále se vyskytovala dobrovolná migrace z důvodu uzavření sňatku s československým občanem/občankou. 9 Specifickou skupinou byli sovětští vojáci, kteří přišli na naše území na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. V různých oblastech na území dnešní ČR se tehdy etablovaly sovětské vojenské garnizony jako více méně uzavřené a ohraničené sociálně-ekonomické komunity, schopné žít vlastním nezávislým životem. Vzájemné kontakty těchto skupin s majoritou oboustranně vycházely spíše z ekonomických zájmů Období po roce 1989 Změna ve vývoji migrační politiky přišla po roce 1989, kdy s nástupem Jelcinovy vlády došlo v Rusku k nové možnosti svobodně migrovat. Mezi důvody k opuštění vlasti patřila touha po vzdělání či nemožnost profesní seberealizace v Rusku. Jiní odjížděli z obav o svou bezpečnost. Často se však jednalo o řadu vzájemně 6 SLÁDEK, K. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s Tamtéž, s DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s SLÁDEK, K. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s MORAVCOVÁ, M., NOSKOVÁ, H. Struktura etnických menšin a imigračních skupin v České republice: Vývoj let In BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M (eds.). Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha: Sofis, 2005, s

10 propojených příčin. Poslední migrační vlna je převážně dobrovolná. Větší roli při volbě migrovat hrají tzv. pull faktory, tedy příznivé a přitažlivé podmínky cílové země, kdy možný zisk z migrace je vyšší než kalkulované ztráty. 11 Dalším významným mezníkem ve vývoji migračních vztahů byla příprava a samotný vstup České republiky do Evropské unie, což s sebou přineslo faktory vedoucí ke zvýšení objemu mezinárodní migrace v Česku. Česká republika se během devadesátých let dvacátého století postupně proměnila z tranzitní země se silnými migračními proudy z Východu na Západ na zemi cílovou. Konkrétně občané Ruska jsou z dlouhodobého hlediska na českém území jednou z nejsilnějších skupin. K více než dvojnásobnému nárůstu migrace došlo v polovině devadesátých let. Zároveň byl zaznamenán výrazný nárůst počtu trvalých pobytů přidělených Rusům. V roce 2008 v Česku pobývalo více než lidí s ruským státním občanstvím. Trvalým pobytem disponovalo přes Rusů. Mezi lety 2004 a 2008 ruští občané dominovali co do počtu žádostí o víza (v roce 2008 jich bylo přes 320 tisíc.) 12 V roce 2013 v Česku žilo přes lidí s ruským státním občanstvím Česko-ruské vztahy Přítomnost ruských migrantů je z dlouhodobého hlediska členy majoritní společnosti nahlížena jako diskutabilní. Tzv. sovětofobie po vpádu vojsk Varšavské smlouvy byla později nahrazena rusofobií. Tímto stigmatem jsou z různých příčin některými členy majority nahlíženi i současní příslušnici ruské komunity. 14 Přestože ve prospěch migrantů by měla hrát kulturní blízkost, negativní zkušenost s okupací z roku 1968 ji přebíjí. Někteří Češi také negativně vnímají migranty z Ruska kvůli obavám o narušování bezpečnosti a zvyšování míry kriminality. Tato obava pramení z faktu, že někteří migranti z Ruska, ale i jiných postsovětských zemí, provozují na českém území organizovaný zločin či jiné nezákonné aktivity. Dušan Drbohlav poukazuje také na roli médií při tvorbě těchto negativních postojů, jelikož právě 11 SLÁDEK, K. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s Cizinci podle typu pobytu, pohlaví a státního občanství k ČSÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 14 SLÁDEK, K. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s

11 zprostředkované negativní zkušenosti jsou často zdrojem nepřátelských až xenofobních postojů k cizincům. 15 Lidé přicházející z bývalého SSSR jsou proto vnímáni spíše či zcela negativně, a i když se postoje zlepšují, dochází k tomu jen velmi pozvolna. Dalším faktorem je obecný postoj české majoritní společnosti v k otázce přistěhovalectví. Většina populace by totiž prosazovala vysoký stupeň přizpůsobení. Preferovaným způsobem integrace je asimilace, splynutí ve všech oblastech s důrazem na kulturní sféru. Náboženské odlišnosti z pohledu většinové společnosti také nejsou příliš žádoucí. Z pohledu majority je tedy nejlepší možností migrantovo úplné opuštění vlastní kulturní identity Právní status Rusů na území ČR V současné době ruští migranti na území České republiky představují kategorii tzv. cizinců ze třetích zemí. Na jejich pobyt se vztahuje vízová povinnost, nově zavedená, v souladu se standardním režimem platným v ostatních zemích EU, v roce Cizinci, na něž se takováto povinnost vztahuje, mohou na území ČR pobývat na základě několika typů povolení k pobytu. Jedná se o pobyt krátkodobý (s trváním do 90 dnů), s vízem nad 90 dní (maximální délka pobytu je jeden rok bez možnosti prodloužení), s povolením k dlouhodobému pobytu, které navazuje na vízum nad 90 dní, platí jeden rok a lze jej prodloužit, a možnost povolení k trvalému pobytu. Konečným stupněm integrace je pak zisk českého státního občanství. 18 Rusové na území České republiky patří k těm skupinám cizinců, kteří ve vrstvě občanů ČR tvoří národnostní menšinu, a v nové vrstvě imigrantů pak cizineckou komunitu. 19 Ruská menšina, stejně tak jako všechny ostatní v ČR, disponuje různými právy, a to buď individuálními, nebo kolektivními. Mezi individuální práva se řadí například právo používat mateřský jazyk v úředním styku, právo na vzdělání v mateřském jazyce, právo na přístup k médiím v rodném jazyce atd DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s Tamtéž, s Tamtéž, s Srov. např. DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s BITTNEROVÁ, D. Smysl menšinových institucí v současné společnosti. In BITTNEORVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (eds.) Etnické komunity: elity - instituce stát. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009, s LOUŽEK, M. Menšinová politika z pohledu teorie veřejné volby. In CHYTILEK, R., MAREŠ, M. (eds.) Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno, 2006, s

12 Česká republika je v problematice národnostních menšin vázána Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin (závazek o podpoře úplné a skutečné rovnosti osob patřících k národnostním menšinám ve všech oblastech života a o podmínkách, které jim umožní vyjadřovat, uchovávat a rozvíjet svoji kulturu a identitu) a Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, která byla podepsána v roce 2000, ale proces její ratifikace ještě nebyl ukončen. Ruská menšina má v ČR, jako řada dalších menšin, zřízen výbor, který příslušníkům menšiny napomáhá. Kromě toho na krajské úrovni existují výbory pro národnostní menšiny krajských zastupitelstev, v nichž polovinu členů tvoří zástupci národnostních menšin. Mimo to mohou příslušníci národnostních menšin ze zákona bez omezení zřizovat své organizace Přehled vybraných organizací a spolků Rusů v ČR K nejvýznamnějším organizacím patří společnost Ruská tradice, zaregistrovaná jako občanské sdružení roku 2001 a působící s podporou Vlády ČR. Zaměřuje se jak na potomky představitelů první vlny emigrace, tak na pozdější přistěhovalce, a jejím hlavním cílem je udržování ruských kulturních tradic. Většina kmenových členů této organizace přináleží k pražské ruské menšině, avšak přístup do sdružení není determinován etnickou příslušností. Pojítkem je zájem o okruh daných kulturních tradic. 22 Činnost občanského sdružení Ruská tradice je možné považovat za jeden z příkladů snahy o sjednocení Rusů žijících v Česku. K jejich aktivitám patří například vydávání časopisu Russkoje slovo, který se zabývá jak významnými činnostmi, tak všedním životem ruské menšiny v ČR. Dále funguje například spolek rusky mluvících studentů a jejich příznivců ARTEK, sdružení Oleg či Ruské středisko vědy a kultury, které spadá pod záštitu Velvyslanectví Ruské federace, a zprostředkovává kontakty mezi oběma zeměmi na úrovni vzdělávacích, kulturních a informačních styků. Význam, především pro Rusy žijící v Praze, má také kulturně-obchodní centrum ARBAT v Praze Bubenči. ARBAT funguje jako etnická zóna, která dává migrantům možnost potkat se 21 HARTMANN, I. Národnostně menšinová politika České republiky v Evropském kontextu. In CHYTILEK, R., MAREŠ, M. (eds.) Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno, 2006, s VOLKOVA, N. Identita ruské komunity na území ČR a podíl její kulturní elity na sebeuvědomění Rusů. In BITTNEROVÁ, D. MORAVCOVÁ, M. (eds.) Etnické komunity: elity - instituce stát. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009, s

13 s rodným jazykem, kulturou a tradicemi. Existují také webové stránky ruské diaspory Vzdělání 3.1 Cizinci na českých vysokých školách Popularita vysokoškolského studia v Česku roste, a to nejen u studentů ze zemí bývalého SSSR. V akademických letech 1995/1996 až 1999/2000 studovalo na vysokých školách v ČR mezi zahraničních studentů. V roce 2000/2001 se jejich počet začal prudce zvyšovat a v roce 2001/2002 už v Česku bylo zahraničních studentů. 24 V akademickém roce 2011/2012 navštěvovalo české univerzity celkem studentů ze zahraničí. 25 Podle informací Českého statistického úřadu studují cizinci především v bakalářských a magisterských studijních programech prezenční formou. Nejoblíbenějšími studentskými městy pro zahraniční studenty jsou Praha, Brno, Ostrava a Olomouc. 26 Z univerzit pak cizinci nejčastěji volí Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu, Vysokou školu ekonomickou v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Univerzitu Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně a další. 27 V souvislosti s přílivem zahraničních studentů se v Česku rozvinul trh s firmami nabízejícími studentům z ciziny pomoc při administrativních úkonech, výuku češtiny i přípravu na přijímací zkoušky. Jedna z těchto komerčních společností, Czech Open Institute, ve svém manuálu jako hlavní výhody českého vysokoškolského vzdělání pro cizince uvádí fakt, že vzdělání plně odpovídá mezinárodní normě klasifikace 23 SLÁDEK, K. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s MORAVCOVÁ, M., NOSKOVÁ, H. Struktura etnických menšin a imigračních skupin v České republice: Vývoj let In BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M (eds.). Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha: Sofis, 2005, s Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, vyšší odborné a vysoké školy studující cizinci; 2003/ /13. ČSÚ [online]. [cit ]. Dostupné z: 26 Cizinci: Vzdělávání Popis aktuálního vývoje. ČSÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 27 DOUBRAVA, L. Cizinci na vysokých školách jsou dlouhodobou investicí. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy [online]. Praha: GNOSIS, 2003, č. 06 [cit ]. Dostupné z: d 13

14 vzdělání a standardům EU, a diplomy s českých univerzit jsou platné ve většině zemí světa. K dalším přednostem patří i rozsáhlý systém zahraniční výměny studentů Ruští studenti v ČR Dana Bittnerová poukazuje na fakt, že si příslušníci ruské menšiny v ČR opět cíleně budují své vzdělávací instituce na všech úrovních studia. 29 Mladí Rusové v Česku mohou na středním stupni vzdělávacího systému studovat například na soukromém Prvním česko-ruském gymnáziu a 1. Slovanském gymnáziu v Praze, které funguje jako Fakultní škola Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 30 Na International Prague Univerzity (původní název: Mezinárodní Pražská Univerzita) je možné absolvovat studium v ruštině a získat titul v oborech: Ekonomika a Management, Finance a účetnictví, Psychologie, Mezinárodní a Obchodní právo, Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod a Public Relations a Marketing. 31 Rusové, kteří nejsou občany ČR, mohou studovat na českých veřejných vysokých školách bezplatně, pokud jsou schopni zvládat studium v českém jazyce. Vyřizují si povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na zastupitelském úřadě a platí pro ně vízová povinnost. Ze zákona jsou povinni prokázat zajištění prostředků k pobytu na území ČR, stejně tak jako doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu. Stejné podmínky pak platí i při podávání žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. 32 Zdravotní pojištění si cizinci mohou sjednat buď v zemi původu, nebo mohou využít nabídek komerčního zdravotního pojištění v ČR. 33 Pro studenty ze zemí bývalého Sovětského svazu spočívá výhoda v existenci dohod o uznávání středoškolského vzdělání ze zemí původu. Z důvodu kratšího středoškolského vzdělání v zemích původu však tito studenti mají oproti českým 28 České vysoké školy pro zahraniční studenty. Czech Open Institute [online]. 2004, s [cit ]. Dostupné z: 29 MORAVCOVÁ, M., NOSKOVÁ, H. Struktura etnických menšin a imigračních skupin v České republice: Vývoj let In BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M (eds.). Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha: Sofis, s Webové stránky Prvního česko-ruského gymnázia. [online]. [cit ]. Dostupné z: a webové stránky 1. Slovanského gymnázia. [online]. [cit ]. Dostupné z: 31 Webové stránky International Prague University. [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 Srov. Zákon č. 326/1999 Sb. [online]. [cit ]. Dostupné z: file:///c:/users/admin/downloads/z_326_k_ pdf 33 České vysoké školy pro zahraniční studenty. Czech Open Institute [online]. 2004, s. 9. [cit ]. Dostupné z: 14

15 vrstevníkům studijní deficit. Ten je pak může znevýhodňovat při skládání přijímacích zkoušek. 34 Na pomoc při odstraňování těchto studijních nedostatků je zaměřena celá řada komerčních kurzů, které nabízejí jak výuku češtiny, tak přípravu na přijímací zkoušky. Rusové patří k nejpočetnějším skupinám cizinců v Česku obecně, jsou ale také jednou z nejvíce zastoupených národnostní i mezi zahraničními studenty na českých univerzitách. Právě u ruských studentů došlo od roku 2003 k šestinásobnému nárůstu. 35 V akademickém roce 2007/2008 Rusové na druhém místě za Slováky tvořili 5 % cizinců na českých vysokých školách (1 375 studentů). 36 V roce 2010 pak bylo v Česku studentů z Ruské federace (6,8 %). 37 Podle Liudmily Kopecké k hlavním motivům mladých Rusů pro výběr ČR patří kulturní i geografická blízkost, bezplatné studium a prestiž evropského vzdělání. V porovnání s Ruskem je studium na vysoké škole v Česku podle autorky také ekonomicky výhodnější než v Rusku Základní charakteristika ruské komunity v ČR a vybrané výzkumy zabývající se danou problematikou Ve vrstvě občanů tvoří Rusové v Česku národnostní menšinu, v nové vrstvě imigrantů se pak jedná o cizineckou komunitu. 39 Co se týče charakteristiky Ruské imigrační komunity, vykazuje mezi cizineckými skupinami jeden z nejvyšších podílů v zastoupení žen. 40 Jednou z příčin tohoto jevu může být snaha ukrýt ženy a děti v bezpečnějším a jazykově příbuzném prostředí. 41 Rusové se vyznačují taktéž vysokou mírou koncentrace do několika urbánních oblastí. Přibližně polovina jich žije v Praze. 42 Specifickým rysem ruské komunity je její uzavřenost. Dušan Drbohlav však poukazuje 34 České vysoké školy pro zahraniční studenty. Czech Open Institute [online]. 2004, s [cit ]. Dostupné z: 35 KOPECKÁ, L. Ruští studenti na českých vysokých školách. Media4us [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Cizinci: Vzdělávání Popis aktuálního vývoje. ČSÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 37 Výroční zpráva o činnosti vysokých škol za rok MŠMT [online]. 2010, s. 7. [cit ]. Dostupné z: 38 KOPECKÁ, L. Ruští studenti na českých vysokých školách. Media4us. [online] [cit ]. Dostupné z: 39 BITTNEROVÁ, D. Smysl menšinových institucí v současné společnosti. BITTNEROVÁ, D. MORAVCOVÁ, M. (eds.) Etnické komunity: elity - instituce stát. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009, s DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s Tamtéž, s Tamtéž, s

16 na fakt, že právě ruská komunita je příkladem možné odlišnosti chování příslušníků etnické skupiny v závislosti na socioekonomickém postavení. 43 Následující přehled nabídne základní informace o třech proběhlých výzkumech ruské/ruskojazyčné komunity v Česku, které budou sloužit jako materiál ke komparaci v praktické části práce. 4.1 Výzkum Dušana Drbohlava a kol., 1999 DRBOHLAV, D. Ruská komunita v České republice výsledky dotazníkového šetření. In ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001, s Výzkum probíhající mezi říjnem a listopadem 1999 v Praze a Karlových Varech mapoval podmíněnost migrace, socioekonomické podmínky života Rusů v ČR, ale i v Rusku. Autoři se zabývali rovněž analýzou integračního procesu. Provedli dotazníkové šetření, které bylo doplněno hloubkovými rozhovory. Zkoumaná imigrační skupina byla tvořena převážně lidmi v mladším či středním věku s relativně vysokým vzdělanostním statusem a silnou ekonomickou aktivitou, kteří tedy neměli výraznější problémy s materiálním zajištěním svých rodin. Výzkum poukázal na tehdejší existenci silných push faktorů, kterými jsou například socioekonomická situace, zhoršující se dostupnost vzdělání či rozpad společenských vztahů ve výchozí zemi. Autoři došli k závěru, že ruská komunita je specifickou imigrační skupinou, pro níž je příznačná uzavřenost vůči majoritní společnosti. Charakter imigrace se ukazoval jako rodinný, s existencí silných sociálních vazeb. Zatímco vnější komunikace s majoritní společností byla omezená, komunikace uvnitř vlastní etnické skupiny byla naopak rozvinutá. Dušan Drbohlav představil hypotézu, že možná příčina takového dezintegračního chování může vycházet ze samotných imigrantů. Výzkumný vzorek vykazoval minimální míru participace v nejrůznějších organizacích nejen ve vztahu k majoritě, ale i k vlastnímu etniku. Drbohlav ve výzkumné správě spekuloval o krátkém čase, který uplynul od prvních porevolučních migrací, jako o příčině nezájmu k participaci. Zároveň předpokládal, že proces klasické integrace či asimilace v majoritní společnosti, který v době svého výzkumu neviděl, by mohl probíhat buď na úrovni izolovaných a početně a teritoriálně omezených jednotek imigrantů, anebo u nižších a méně majetných vrstev, kdy se jedinci například zapojením do pracovního procesu dostanou do každodenního kontaktu s majoritou, naučí se jazyk atd. Otázka jazyka, jakožto jednoho ze zásadních faktorů úspěšné adaptace, je u Rusů žijících v Česku rovněž velmi specifická. Rusové 43 DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s

17 totiž češtinu zvládají jen omezeně. Šetření, že spíše spoléhají na znalost ruštiny u české společnosti. Přes omezené vzájemné kontakty, způsobované mj. právě i jazykovou bariérou, většina tehdejších respondentů ohodnotila vztahy s majoritou jako uspokojivé. 4.2 Výzkum Natalji Volkové, 2009 VOLKOVA, N. Identita ruské komunity na území ČR a podíl její kulturní elity na sebeuvědomění Rusů. In BITTNEROVÁ, D. MORAVCOVÁ, M. (eds.) Etnické komunity: elity - instituce stát. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009, s Autorka se při výzkumu zaměřila na široké spektrum respondentů a narazila u nich na problém pozitivní sebeidentifikace se symboly jakéhokoli druhu. Předpokládala, že zjištěný jev odpovídá procesu, jaký byl zaznamenán v ruských výzkumech z poloviny devadesátých let. Ty ukazovaly, že u Rusů došlo k zúžení repertoáru autorit a symbolů. Navíc se projevilo, že celé skupiny symbolů vyvolávají agresi a nepřijetí. Mezi citovanými výzkumy a výzkumem autorky už uplynulo přibližně deset let, došla tedy k závěru, že výraznější prvky agrese už nejsou přítomny. Většinou však byl přítomen ironický nadhled vůči všemu, co by se mohlo považovat za znak ruskosti. Většina jejích respondentů svou etnickou příslušnost vnímala pokrevně či formálně (na základě toho, že rodiče jsou Rusové, že to mají v dokladech). Jako něco, co je všem Rusům společné a mělo by se udržovat i v zahraničí, respondenti uváděli ruský jazyk a ruskou kulturu. Autorka došla k zajímavému závěru ohledně participace respondentů na kulturním dění, neboť se nepotvrdil předchozí závěr Dušana Drbohlava, že Rusové navštěvují spíše ruské akce. Více než polovina jejích respondentů totiž uvedla, že se účastní českého kulturního dění. Ruské kulturní organizace pořádají akce určené i pro užší okruh lidí (pokud jde přímo o etnické Rusy), což podle autorky není motivováno sklonem k vlastní kulturní endogamii, ale spíše relativním nezájmem společenství o vlastní deklarované hodnoty. Na druhé straně jsou spolky otevřené i pro členy majority či lidi z jiných postsovětských států a za hlavní rys je považována znalost či ochota znát ruský jazyk a obecný kulturní rámec. Stav komunity podle autorky ukazuje na menší pocit homogenity, i přes to, že migrace většinou příslušníky etnika nutí k větší blízkosti a spojenectví z obavy o ztrátu vlastní identity. Komunita se sice hlásí ke svému formálnímu ruskému původu, ale jako spojnice uvádí spíše imaginární ruskou duši, kulturu a jazyk. 17

18 4.3 Výzkum Karla Sládka, 2010 SLÁDEK, Karel. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 144 s. ISBN Autor prováděl výzkum ruské diaspory, za jejíž členy označuje nejen etnické Rusy, ale i ty, kteří sami sebe za Rusy považují (občané z jiných postsovětských států). Důvodem je přetrvávající identifikace těchto lidí s původní ruskou kulturou jako následek ideologického stírání národnostních rozdílů za éry Sovětského svazu. Autor vychází z definice diaspory jako rozptýlené národnostní/náboženské skupiny, která byla původně soudržná, a nyní žije rozptýleně v novém prostředí. Diaspora je ve Sládkově pojetí chápána jako důležitý fenomén v hledání vlastní identity v probíhající transnacionální migraci. Diaspory mají integrační funkci, vytvářejí jakési mosty mezi původní kulturou a tou v hostitelské zemi a v ideálním případě se právě diaspora stává novým domovem. V případě Rusů diaspora vykazuje, i přes snahy o její sjednocení, nejednotu. Organizace, sdružení a spolky jsou rozdrobeny. V této souvislosti autor poukazuje na fakt, že stejný jev byl patrný i u prvorepublikové emigrace. Vzorek tohoto výzkumu byl různorodý, tvořený potomky představitelů ruské meziválečné emigrace, lidmi ze socialistické imigrace a příslušníky z imigrace po roce Autor rozlišuje mezi pojmy emigrant a imigrant. Pojem emigrant používá pro označení lidí, kteří přišli v meziválečném období, a pro něž bylo nemožné se do země původu vrátit. Imigrant je pak chápán jako člověk usazený za éry socialismu, který se rozhodl v Československu zůstat. Terénní výzkum probíhal v Praze, Karlových Varech a Brně. I tento výzkum potvrdil fenomén, že část ruských migrantů vytváří izolované a uzavřené komunity žijící vlastní subkulturou. Stejně tak respondenti poukazovali na negativní postoje Čechů v souvislosti s událostmi roku Ve vztahu k jiným národům se projevila nespokojenost s tím, že si je lidé pletou s Ukrajinci či jinými národy ze Zakavkazské oblasti, poněvadž někteří Rusové sami sebe označili za vyšší sociální vrstvu. Ukázalo se také, že na rozdíl od ukrajinské imigrace, u Rusů v Česku prakticky neexistuje tzv. klientský systém. Ačkoli existují i ruské organizace, které za peníze nabízejí obstarávání nutných dokumentů. Srovnání zástupců různých migračních vln přineslo závěr, že mezi nimi panují názorové rozdíly, rozdíly pohledu na různé skutečnosti i v tom, jak pohlíží na krajany, kteří přišli v jiných obdobích, 18

19 za jiných podmínek. Někteří respondenti se vyjádřili o etnické solidaritě panující mezi Rusy ne příliš pozitivně a uvedli, že ve srovnání s ostatními národy je nízká. Na základě výzkumu autor došel k závěrům, že část ruské minority pohlíží na českou společnost kriticky a preferuje uzavřené komunity. Přesto však, podobně jako ve výzkumu Dušana Drbohlava, který byl uskutečněn o více než deset let dříve, respondenti neměli výraznější konflikty s majoritou a svůj vztah k Čechům označili jako poměrně kladný. Styk s českými úřady respondenti nehodnotili jako bezproblémový, přesto však jako řešitelný. V oblasti religiozity se zástupci ruské menšiny různí, ale pravoslavná religiozita jakožto součást identity migranta převažuje. Pravoslavná církev je jedním z bodů migračních sítí, který přispívá k integraci ruských migrantů do české společnosti, ale vzdělanější střední vrstva se ukazuje spíše na okraji aktivit pravoslavných obcí. 5. Vymezení pojmu identita Konceptem identity se zabývá celá řada autorů, z nichž každý přináší své pojetí a vymezení pojmu. Identita může být definována jako kulturní, etnická sociální, národní, osobní atd. Přičemž někdy autoři pro stejnou/podobnou definici používají různé termíny, někdy se definice překrývají, jindy se objevují různá až protikladná pojetí. V zásadě lze vymezit dvě protichůdná pojetí: esencialistické a konstruktivistické. Esencialistické pracuje s identitami na úrovni jejich existence, lidé podle tohoto pojetí identity mají. Kdežto konstruktivistické pojetí je založeno na předpokladu, že identity jsou mnohočetné, rozčleněné a fluidní. Identitu lze chápat buď jako dynamický a interaktivní proces, nebo jako kulturou podmíněný konstrukt, tedy soubor vzájemně propojených a často spolu zdánlivě nesouvisejících kulturních jevů či postojů. 44 S druhým uvedeným pojetím pracuje například Dana Bittnerová. Identita chápaná jako takový soubor jevů či postojů je sycena dalšími společně sdílenými kulturními hodnotami, nacházenými buď v každodennosti, nebo nově vytvářenými. Podle Dany Bittnerové je možné identitu pokládat za autonomní položku ve struktuře kultury, jelikož není věcí individuální, ale je jedincem přijímána a osvojována z kultury. Z tohoto pohledu identita lidem neslouží k pochopení jedné dimenze sebe sama, ale právě i k uvědomění vlastní příslušnosti k určité skupině. Autorka dále rozlišuje mezi 44 Srov. např. KLVAČOVÁ, P. Biografie a identity cizinců usilujících o integraci do české společnosti: od "samozřejmé nerovnosti" k "nesamozřejmé rovnosti". Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012, s

20 tzv. identitou deklarovanou a žitou. Deklarovaná identita představuje vědomé přihlášení se k určité skupině lidí společných etnických kořenů. Její koncipování zahrnuje řadu faktických i symbolických aktů, které slouží k utvrzení vlastní identity. Součástí deklarované identity je i tak zvaná etnická image, tedy vnější stylizace vedoucí k zvýraznění vlastní identity, nebo naopak směřující k postoji splynutí. Proti identitě deklarované stojí identita žitá ve smyslu každodenní zkušenosti. Autorka zmiňuje význam konfliktně prožívaných situací plynoucích z kulturní rozdílnosti. Uvědomování těchto konfliktních momentů pak vede k posílení vědomí odlišné identity. 45 Střet s majoritou vede ke zjednodušování vlastní identity, jelikož cizinci často sahají po takových etnonymech, která jsou pro majoritu čitelná. Příkladem mohou být migranti z Ukrajiny rezignující za svůj původ z Podkarpatské Rusi. Dále mohou být redukovány vnější projevy identity, tedy například některé původně závažné symboly apod. 46 Naproti tomu Csaba Szaló se soustřeďuje na formování identity jako na diskursivní praktiku a tvrdí, že identita sama o sobě existovat nemůže, vždy musí být vytvářena. 47 Důraz je kladen právě na její měnitelnost a dynamičnost. Szaló zdůrazňuje, že identity nejsou inherentní vlastností osob, ale formami vědění o osobách. Autor rozlišuje mezi sebe-identitou a sociální identitou. Obě se řadí k prvkům utvářejícím sociální realitu a nejsou pouze odvoditelné z biologických, ekonomických či sociálních procesů. 48 Sebe-identita je sebepoznáním člověka, které je vytvářeno jako mozaika různých typů sociálních identit. Sociální identita je specifická forma vědění, která popisuje osoby jako prvky kolektivit. 49 Identity jako proměnlivé vědění o jiných a o nás samotných vědění jsou konstruovány v intersubjektivně založeném procesu interpretace. Žádná univerzální podstata identity, která má být objevena, neexistuje. Identity jsou soustavně produkovány v rámci strukturálních podmínek dynamické nestability a přechodné stabilizace BITTNEROVÁ, D. Sebepojetí etnik v otevřené české společnosti. In BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (eds.). Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Praha: Sofis, 2005, s Tamtéž, s SZALÓ, C. Sociologie formování identit. In NOSÁL, I., SZALÓ, C. (eds.) Mozaika v re-konstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s SZALÓ, S.., NOSÁL, I. (eds.) Mozaika v re-konstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s NOSÁL, I., SZALÓ, C. (eds.) Mozaika v re-konstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s SZALÓ, C. Sociologie formování identit. In NOSÁL, I., SZALÓ, C. (eds.) Mozaika v re-konstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 20. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová, DUM číslo: DUM 20 číslo: 20 Problematika Problematika vymezení vymezení pojmu pojmu Strana: 1 Škola, Šmahova 110 Ročník 1. ročník

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2.

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. 2014 Etnicita (Giddens 1999) kulturní praktiky a názory určité skupiny

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Recenze knihy Dušana Drbohlava a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?.

Recenze knihy Dušana Drbohlava a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Srpen 2011 Recenze knihy Dušana Drbohlava a kol. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Tereza Modráková Abstrakt: Cílem knihy je přiblížit problematiku migrace v ČR v její

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém A Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém 1 Životní svět 1.1 Životní svět jako svět přirozeného postoje (domov a cizota) 1.2 Zásoba vědění 1.3 Významy v životním světě a systémy relevance

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová Nahlížení pojmu veřejnost prošlo složitým historickým vývojem. Velmi zjednodušeně řečeno z původního významu veřejnosti jako společenské elity složené

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků únor 2016

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků únor 2016 pm1039 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 310 591 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků únor

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

Multikulturní soužití. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014

Multikulturní soužití. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014 Multikulturní soužití Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.20 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: duben 2014 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více