ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7."

Transkript

1 ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický výzkum, jejímž autorem je erudovaný pedagog a andragog prof. J. Průcha. Tematickým zaměřením jde o publikaci významnou, neboť žádná vědecká disciplína se nemůže rozvíjet bez opření se o empiricky podložené poznávání. Pokud se má andragogika jako věda dále rozvíjet, nesmí být založena pouze na teoretických popisech, modelech, úvahách apod., ale především na empirických důkazech. Jak v úvodu připomíná autor, v českém jazyce dosud nebyla vypracována systematická návodová příručka o andragogickém výzkumu a jeho vědeckých metodách. Příčinou je, že se andragogika rozvinula relativně pozdě a praxe vzdělávání dospělých po dlouhou dobu nepociťovala potřebu vlastní vědy ani systematického výzkumu. Andragogika proto nacházela metodologickou oporu v příbuzných vědách, především v pedagogice, psychologii a sociologii. Vědcům, studentům, ale

2 i odborníkům z praxe je v těchto disciplínách k dispozici několik vysoce kvalitních metodologických příruček, jež jsou svou odbornou úrovní srovnatelné s obdobnými zahraničními pracemi. Jde například o: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů (Pelikán, 2011); Úvod do pedagogického výzkumu (Gavora, 2012); Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství (Skutil et al., 2011); Slovník pedagogické metodologie (Maňák, Švec, Švec, 2005); Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Švaříček, Šeďová et al., 2014); Úvod do metodologie psychologického výzkumu (Ferjenčík, 2010); Kvalitativní výzkum (Hendl, 2012); Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu (Miovský, 2006); Kvalitativní analýza textů (Řiháček, Čermák, Hytych et al., 2013); Jak se vyrábí sociologická znalost (Disman, 2011) aj. Kniha Andragogický výzkum se však svou koncepcí od uvedených metodologických příruček liší. Není zde prezentována pouze metodologie andragogiky. Ve čtyřech hlavních kapitolách je zmapován český andragogický výzkum v jeho různých aspektech s cílem přiblížit čtenáři využitelné vědecké přístupy a metody, a to s poukázáním na dobré, již existující příklady andragogického výzkumu. První kapitola je zaměřena na andragogickou edukační realitu jako předmět výzkumu. Nejprve je pregnantně argumentována potřeba výzkumu v andragogice. Autor konstatuje, že česká andragogika splňuje kritéria k uznání za vědeckou disciplínu, avšak andragogický výzkum ve srovnání s jinými společenskými vědami není stále rozvinut na žádoucí úrovni. V textu je upozorněno i na variabilitu v české a mezinárodní andragogické terminologii. Problematické pojmy jsou rovněž objasněny. Pro andragogický výzkum lze vyzdvihnout vypořádání se s anglickou terminologií, neboť pro úspěšnou rešerši výzkumných šetření realizovaných v zahraničních je nezbytná znalost klíčových slov. V rámci kapitoly je dále objasněn pojem andragogický výzkum a jeho předmět, andragogická realita a andragogické edukační procesy. Závěr první kapitoly tvoří přehled základních typů učení a vzdělávání dospělých. Na první pohled se může závěrečná podkapitola zdát jako nadbytečná. Autor však text doplňuje ukázkami z výzkumů a tím nenásilně formuje metodologické uvažování čtenáře.

3 Poněvadž andragogika a andragogický výzkum mají multidisciplinární povahu, jejímž rizikem je roztříštěnost výzkumných témat, J. Průcha ve druhé kapitole precizně specifikuje výzkumné pole andragogiky a jeho základní složky. Nejprve se zabývá andragogickým makroprostředím edukace dospělých, konkrétně legislativním, geografickým a demografickým. Pozornost je dále věnována vstupním determinantám andragogických edukačních procesů. Konceptualizována a na konkrétních příkladech českých výzkumů jsou prezentována témata: motivace subjektů ke vzdělávání, motivační prostředky, zájem o vzdělávání, vzdělávací potřeby, volba vzdělávací dráhy a profesního zaměření a příležitosti ke vzdělávání pro dospělé. Na vstupní determinanty je logicky navázáno procesuálními determinantami andragogických edukačních procesů. Teoretické koncepce jsou konfrontovány s poznatky z výzkumných prací. Autor se věnuje např. stylům a strategiím učení dospělých, elektronickému učení, mezigeneračnímu učení, učení dospělých ve formálních, neformálních a informálních edukačních procesech, dalšímu profesnímu vzdělávání dospělých, podnikovému učení a vzdělávání dospělých, organizačnímu učení a vzdělávání dospělých, organizačnímu klimatu pracoviště aj. Zvláštní pozornost je věnována efektivnosti andragogických edukačních procesů, která je v teoretické rovině často diskutována, ale empirické zkoumání v této oblasti absentuje. Autor se zde pouští do polemiky, zdali jsou postuláty o pozitivních efektech dalšího vzdělávání zcela oprávněné. K odpovědi na tuto otázku by jistě přispěl výzkum týkající se měření efektů vzdělávání. V zahraničí je tato oblast intenzivně zkoumána a pro český andragogický výzkum se tak může stát dobrým vzorem. Jak je v textu připomenuto, metodologicky se může český andragogický výzkum inspirovat i z českých výzkumů prováděných v 70. letech minulého století na Vysoké škole ekonomické v Praze. Druhá kapitola je uzavřena kritickou sebereflexí andragogiky, která se zabývá problematikou publikování výsledků andragogických výzkumů v mezinárodních časopisech. Není překvapivé, že mezinárodní časopisy jsou saturovány hlavně autory z anglosaských zemí a čeští odborníci v nich až na ojedinělé výjimky publikují výsledky své vědecké práce jen výjimečně. Obligátní složkou každé metodologické příručky je popis výzkumných metod. Tuto roli plní třetí kapitola, v níž jsou představeny dostupné metody pro andragogický výzkum. Zde může andragogika čerpat z metodologických publikací společenských věd, jejichž přehledem kapitola začíná. Následuje rozbor druhů výzkumu, nastínění kvantitativního, kvalitativního a smíšeného výzkumného přístupu a uvedení postupů k zajištění validity, reliability a reprezentativnosti výzkumu. Uvedené poznatky mohou andragogové nalézt i v jiných metodologických příručkách. V dalších vydáních monografie

4 by bylo užitečné tuto kapitolu rozpracovat o konkrétní postupy, na nichž by bylo čtenářům ukázáno, jak validitu, reliabilitu a reprezentativnost zajistit a prezentovat ve výzkumných zprávách. Pro rozvoj českého andragogického výzkumu lze za významný považovat podrobný popis výzkumných metod. Autor začíná jejich tabulkovým přehledem, v němž je zachyceno, zdali jsou vhodné pro kvantitativní nebo kvalitativní výzkum a jaká je jejich reálná aplikovanost v českém andragogickém výzkumu. Výsledkem analýzy je konstatování autora, že repertoár metod použitelných v andragogickém výzkumu je poměrně široký, ale jejich užití v uskutečněných výzkumech dosti omezené, což je jedna z příčin, proč český andragogický výzkum nedosahuje ve srovnání se zahraničím náležité úrovně. Otázka, která čtenáře jistě zajímá, je, s jakými metodami se může blíže seznámit. Jsou jimi pozorování, dotazování, sémantický diferenciál, SWOT analýza, rozhovor a experiment. Metody andragogického výzkumu jsou prezentovány na 26 tiskových stranách. Vzhledem k významnosti této problematiky zde vidíme potenciál pro hlubší zpracování např. v podobě samostatné monografie. Poslední kapitola je zaměřena na infrastrukturu andragogického výzkumu. Popsána je situace andragogického výzkumu jak v České republice, tak v zahraničí. Kapitola přináší přehled o centrech andragogického výzkumu, vědeckých asociacích andragogického výzkumu a informačních zdrojích. Andragogové, kteří by chtěli prezentovat výstupy své vědecké práce v renomovaných časopisech, zde naleznou jejich přehled. Cenné by bylo uvedení, ve kterých databázích jsou prezentované časopisy indexovány, a doplnění charakteristik časopisů o adresu oficiálních internetových stránek. Jde však o informace, které rychle zastarávají a zdatný uživatel internetu je schopen si je vyhledat sám. Jednou z předností monografie je zpřehlednění andragogických výzkumů realizovaných v českých podmínkách, které mohou čtenářům sloužit jako příklady dobré praxe. Vyzdvihnout je třeba také ujasněnou koncepci textu. Nejprve jsou systematicky prezentovány oblasti, v nichž se objevují jednotlivé složky andragogické reality. V rámci těchto oblastí jsou prezentovány konkrétní publikované výzkumy a ve vztahu k těmto výzkumům jsou objasněny jednotlivé metody andragogického výzkumu. Pokud by byly číslovány všechny úrovně kapitol, přehlednost textu by to ještě zvýšilo. Jedná se však o výhradu marginální. Obsahem a jazykovou formou je publikace vhodná zejména pro odborníky, kteří se orientují na andragogické teorie a výzkum. Podtrhnout musíme rovněž didaktický charakter textu, který publikaci předurčuje studentům v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v oblasti andragogiky a dalších společenských věd. Pro ně by mohl být vhodnou

5 povinnou či doporučenou studijní literaturou. Přestože je hlavním rysem publikace zaměřenost na praktické využití, lektorům, školitelům, koučům, manažerům vzdělávání a dalším profesionálům z praxe bude vědecká forma textu pravděpodobně vzdálená. Tuto skutečnost do jisté míry vyrovnává exemplární princip, na němž je text vystavěn. Monografie Andragogický výzkum je pro rozvoj české andragogiky nedocenitelná. Je fundovaně zpracovaná, syntetizuje nejdůležitější informace o předmětné problematice a svou odbornou kvalitou se vyrovná obdobným zahraničním publikacím. Nyní nezbývá než doufat, že se pro české andragogy stane kompendiem, které povede k většímu rozvoji a růstu kvality andragogického výzkumu. Literatura D, M Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. vyd. Praha: Karolinum. 372 s. ISBN F, J Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. 2. vyd. Praha: Portál. 255 s. ISBN G, P Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozšířené české vyd. Brno: Paido. 261 s. ISBN H, J Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. 407 s. ISBN M, J., Š, Š., Š, V Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido. 134 s. ISBN M, M Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing. 332 s. ISBN P, J Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. vyd. Praha: Karolinum. 270 s. ISBN Ř, T., Č, I, H, R.. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita. 190 s. ISBN S, M Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 256 s. ISBN Š, R., Š, K Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál. 377 s. ISBN Autor doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Brno,

6 LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI: MANUÁL ÚSPĚŠNÉHO LEKTORA Jana Gondová KNIHY M, O. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Autorkou monografie Lektorské dovednosti: Manuál úspěšného lektora je Olga Medlíková, ktorá pôsobí ako súkromná lektorka, konzultantka a moderátorka. Špecializuje sa na tréning hovorcov, komunikáciu, argumentáciu, rétoriku a spoločenský protokol. Publikácia odráža autorkine skúsenosti s lektorskou činnosťou. Ide o 2. rozšírené vydanie z roku Spôsob, akým O. Medlíková čitateľa vedie cez text, pripomína odbornú prípravu kurz na profesiu lektora. Ako autorka textu uvádza v predhovore, ide naozaj o manuál začínajúceho lektora, kde predstavuje tipy a triky, ktoré je možné využiť v danej profesii, nezameriava sa na teoretické analýzy problematiky vzdelávania dospelých. Pozornosť je

7 rovnocenne venovaná osobnosti lektora, ako aj individualite klienta (účastníka vzdelávania) a procesu vzdelávania. Úvodná kapitola Co to znamená, když... aneb Čím chci být je venovaná potrebe ozrejmiť si, kto je lektor. Čitateľ má možnosť ujasniť si svoj záujem o profesiu lektora a zorientovať sa v pozíciách vzdelávateľov dospelých. Kapitola Jsem lektor aneb Hlavní kompetence lektora je rozdelená do troch celkov, ktoré na seba logicky nadväzujú, lektorská image, kompetencie lektora a hodnoty tvoria osobnosť lektora. Prvý dojem, sympatia či antipatia nám v skutočnosti niekedy bránia vidieť hlbšie kvality človeka, z tohto dôvodu považujeme za pozitívne venovať sa tejto problematike. Praktické rady sú zamerané na zdanlivo jasné fakty, ako je upravenosť, spôsobilosť v odbore, individuálny prístup ku klientovi. Zaujímavo pôsobia výstrahy zamerané na negatívne javy, ktorým by sme sa mali vyvarovať v správaní i realizácii lektorskej činnosti. Podkapitoly Kompetencie lektora a Hodnoty lektora sú poňaté sebareflexívne a nabádajú budúceho lektora k analýze jeho doterajších kvalít. Upriamujú pozornosť na ideál, ktorý by sme mali dosiahnuť. V nasledujúcej kapitole Začátek je klíčový aneb Analýza vzdělávacích potřeb nás autorka uvádza do procesu prípravy vzdelávacej akcie. Aj keď v publikácii nie je použitý pojem kurikulum vzdelávania dospelých, na základe prístupu k príprave vzdelávacieho podujatia, môžeme konštatovať, že autorka preferuje široko koncipované kurikulum (v knihe nachádzame odpoveď na všetky kurikulárne otázky: Prečo vzdelávať? Koho vzdelávať? Čo vzdelávať? Kedy vzdelávať? Ako vzdelávať? Za akých podmienok vzdelávať? Aká je efektivita vzdelávania?). Modelová situácia prípravy vzdelávacieho podujatia je zasadená do prostredia firiem a organizácií. Autorka podrobne popisuje tri kroky práce na zákazke: prípravu, realizáciu, evaluáciu. Kapitola Příprava je základ, aneb Didaktika a metodika vzdělávací akce ukazuje, ako pracovať s cieľom vzdelávacieho podujatia aké formy, metódy práce použiť pre dosiahnutie cieľov, ktoré máme vytýčené. Podrobne sa venuje jednotlivým formám vzdelávania, ako sú prednáška, seminár, workshop, ako sa kvalitne pripraviť, keď chceme použiť práve tieto formy vzdelávania dospelých. V závere nachádzame návod, ako vytvoriť kvalitný lektorský tandem. Kto ho tvorí? Bez koho sa nezaobídeme a aké nevýhody môže niesť fakt, že podnikáme sami ako lektori a zastávame viacero rolí dokopy. Autorka v kapitole Jedeme! aneb Proces vzdělávací akce zasväcuje budúceho lektora do procesu vzdelávacej akcie prostredníctvom štruktúry vzdelávacieho podujatia. Prechádza jednotlivé fázy tejto štruktúry, na základe textu si dokážeme vytvoriť svoje vlastné podklady k vzdelávaniu. Podkapitola Práce s lidmi a atmosférou obsahuje neoceniteľné typy, získané z praxe prirodzene

8 rozdelené do starostlivosti o klienta a starostlivosti o príjemnú klímu počas vzdelávacieho podujatia. Proces učenia chápe autorka prostredníctvom typológie štýlov učenia Davida A. Kolba. V knihe predstavuje svoj náhľad na proces učenia sa ako špirály, ktorá je plne využiteľná pri vzdelávaní dospelých. V rozšírenom vydaní publikácie oproti vydaniu z roku 2010 nachádzame spracované metódy vzdelávania dospelých. Ukážky a postup ako realizovať jednotlivé metódy vzdelávania sú len tri, avšak autorka uvádza odkazy, kde je možné nájsť celý zásobník vzdelávacích metód. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho podujatia sú tzv. hry aktivizačné prvky vo vzdelávacom procese. V knihe je im venovaná výrazná pozornosť. Pri jednotlivých hrách sú opäť uvedené podrobné návody, ako jednotlivé aktivity viesť. Ďalšie druhy aktivít, ktoré sú vhodné k realizácii na vzdelávacích podujatiach (prípadové štúdie, modelové situácie, simulácie), sú rozšírené oproti prvému vydaniu o videotréning. Záujem je venovaný aj téme pomôcky a práca s pomôckami. Hlavne u začínajúcich lektorov je to neoceniteľná téma. Často sa totiž stáva, že disponujeme vybavením, avšak to pôsobí skôr ako náš nepriateľ. Kapitola Řešíme problémy aneb Komplikované situace při vzdělávací akci umožňuje začínajúcemu lektorovi stretnúť sa s problematickými situáciami v teórii, čo môže uľahčiť okolnosti v reálnej situácii. Otázne je, či si na knihu spomenieme v horúcej situácii. Omnoho pragmatickejšie pôsobia metódy, ktoré využívame ako prevenciu problematických situácií vo vzdelávacom procese. Tieto metódy považujeme za skutočne účinné a je potrebné, aby ich lektor využíval nielen ako prostriedok na vyhnutie sa negatívnym situáciám, ale aj na vytvorenie pozitívnej atmosféry vo vzťahu k účastníkom navzájom i k lektorovi. Za výrazne pozitívnu považujeme kapitolu Hodnocení je zapotrěbí aneb Evaluace jako výstup z akce, ktorá je podrobne spracovaná. V mnohých prípadoch je práve táto fáza kurikula opomínaná, alebo realizovaná len veľmi povrchne. V prípade, že chceme profesiu lektora vykonávať dlhodobo a kvalitne, je táto fáza vzdelávacieho podujatia rovnako dôležitá ako príprava či realizácia vzdelávania. Publikácia ponúka návody, ako evaluáciu realizovať a spracúvať. Táto časť knihy môže dobre poslúžiť nielen začínajúcim lektorom, ale aj profesionálom v tejto oblasti. Lektorské hříchy, chyby a omyly. Autorka nás na ne upozorní ešte skôr, ako by sme sa ich mohli dopustiť, čím nás pravdepodobne dopredu uchráni pred nepríjemnými situáciami. Ďalšia časť je opäť zameraná na riešenie a ponúka návody, ako sa prepracovať od hriechov k prednostiam.

9 Záverečná kapitola je venovaná marketingu, public relation a financiám v práci lektora. Súčasťou je text o time manažmente lektora, ktorý nám ukazuje ideál časového rozvrhu a vyplýva z dlhoročných skúseností s prácou lektora. Lektorské sedmoro proti stresu ukončuje knižný rýchlokurz lektora, za ktorý môžeme považovať túto publikáciu. Kniha je doplnená o slovník základných pojmov a prílohy: príklad anotácie programu, ukážka ankety pre analýzu vzdelávacích potrieb, scenár kurzu, help list pomôcok, marketingový plán lektora, príklad hodnotiaceho dotazníka pre účastníkov, príklad hodnotiaceho dotazníka pre organizátorov, príklad hodnotiacej správy z workshopu, plán osobného rozvoja. Celý text knihy je pretkaný upozorneniami, ktoré sú trefné a upozornia nás na zaujímavé fakty, ktoré si často vo svojej práci ani neuvedomujeme, robíme ich podvedome. Rovnako v publikácii nachádzame doporučenia a príklady, ktoré ozvláštňujú text a potvrdzujú opodstatnenosť predošlého textu. V závere každej kapitoly je v bodoch uvedené zhrnutie, ktoré je ľahko zapamätateľné. Publikácia je primárne určená začínajúcim lektorom a ako konštatuje autorka, snáď vám, ktorí ste na začiatku svojej lektorskej kariéry, pomže lepšie a rýchlejšie zvládnuť úskalia rznych typů vzdelávacích akcií a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám a kiksům. Odporúčala by som ju rovnako študentom andragogiky, ako aj ostatných pomáhajúcich profesií ako kvalitný manuál a podklad k práci so skupinou. Autorka Mgr. Jana Gondová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, Banská Bystrica, Slovenská republika,

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Andragogický výzkum ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM JAN PRŮCHA. Jan Průcha. www.grada.cz

Andragogický výzkum ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM JAN PRŮCHA. Jan Průcha. www.grada.cz Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Praktikum didaktických a lektorských dovedností

Praktikum didaktických a lektorských dovedností Praktikum didaktických a lektorských dovedností Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů Pedagogická fakulta JU České Budějovice 2007 Mgr. Miroslav Procházka Obsah: I. Principy

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE Téma habilitační práce Autorka: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry PaedDr. Eva Stranovská, PhD Oponent Pracoviště Doc.

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol.

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. 284. publikace Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Brno 2008 Edice: Pedagogický výzkum v teorii

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách

Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Edukační interakce s cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU pmazacov@phil.muni.cz Co je obsahem Kompetenční

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Analýza výkladu zákona o DPH

Analýza výkladu zákona o DPH Analýza výkladu zákona o DPH Tato analýza byla vypracována s cílem odstranit jednu z často diskutovaných, nicméně stále existujících, bariér intenzivnějšího čerpání prostředků na vědu, výzkum a vývoj přicházejících

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika 1. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku / Jan Svoboda -- Vyd. 1. Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 164 s. -- cze ISBN 978-80-262-0603-3 (brož.)

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz NIDM MŠMT = NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE http://vm.nidm.cz Autoevaluace cesta ke zlepšení výuky

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Identifikátor školy: 600 114 228 Termín konání inspekce: 31. březen 2006 a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

UČITELÉ JAKO CÍLOVÁ SKUPINA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Karolína Kalačová

UČITELÉ JAKO CÍLOVÁ SKUPINA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Karolína Kalačová UČITELÉ JAKO CÍLOVÁ SKUPINA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Karolína Kalačová SPECIFIKA UČITELSKÉ PROFESE Fyzická svázanost s pracovištěm Nemožnost se kdykoliv uvolnit či nechat se zastoupit Pracovní vytíženost

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii

Více

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková)

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) (pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) Rozlišovány bývají dvě základních paradigmata pedagogické metodologie, resp. kvantitativní a kvalitativní metodologie.

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury BÁRTÍKOVÁ, G. Dětská preventivní soutěţ Jak to vidím já. Závislosti a my. 2002, č.5. s.18-20. BENDL, S. Co musí "mít" dnešní ţáci, aby se nevydělovali z kolektivu? Komenský. 2003,

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod 1 Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendelova universita v Brně Provozně ekonomická

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů v programech našich divadelních scén

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů v programech našich divadelních scén Popularizace hudby a organizace hudebního života Složení komise: předseda: PhDr. Lenka Přibylová, Ph. D. Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph. D.. členové: doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. JUDr. Jana Sokolová

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 2. cvičení zápočtový úkol, opakování předchozího cvičení, konceptualizace výzkumného problému, empirický model výzkumného problému sociologického

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a její nástroje PR pro komunikaci s médii TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.11.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz st 15.00 16.00 Didaktika ekonomiky Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Podniková ekonomika, Synek,

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 0 Zbyněk Siegel Jak úspěšně

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem veřejné

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více