ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7."

Transkript

1 ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický výzkum, jejímž autorem je erudovaný pedagog a andragog prof. J. Průcha. Tematickým zaměřením jde o publikaci významnou, neboť žádná vědecká disciplína se nemůže rozvíjet bez opření se o empiricky podložené poznávání. Pokud se má andragogika jako věda dále rozvíjet, nesmí být založena pouze na teoretických popisech, modelech, úvahách apod., ale především na empirických důkazech. Jak v úvodu připomíná autor, v českém jazyce dosud nebyla vypracována systematická návodová příručka o andragogickém výzkumu a jeho vědeckých metodách. Příčinou je, že se andragogika rozvinula relativně pozdě a praxe vzdělávání dospělých po dlouhou dobu nepociťovala potřebu vlastní vědy ani systematického výzkumu. Andragogika proto nacházela metodologickou oporu v příbuzných vědách, především v pedagogice, psychologii a sociologii. Vědcům, studentům, ale

2 i odborníkům z praxe je v těchto disciplínách k dispozici několik vysoce kvalitních metodologických příruček, jež jsou svou odbornou úrovní srovnatelné s obdobnými zahraničními pracemi. Jde například o: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů (Pelikán, 2011); Úvod do pedagogického výzkumu (Gavora, 2012); Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství (Skutil et al., 2011); Slovník pedagogické metodologie (Maňák, Švec, Švec, 2005); Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Švaříček, Šeďová et al., 2014); Úvod do metodologie psychologického výzkumu (Ferjenčík, 2010); Kvalitativní výzkum (Hendl, 2012); Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu (Miovský, 2006); Kvalitativní analýza textů (Řiháček, Čermák, Hytych et al., 2013); Jak se vyrábí sociologická znalost (Disman, 2011) aj. Kniha Andragogický výzkum se však svou koncepcí od uvedených metodologických příruček liší. Není zde prezentována pouze metodologie andragogiky. Ve čtyřech hlavních kapitolách je zmapován český andragogický výzkum v jeho různých aspektech s cílem přiblížit čtenáři využitelné vědecké přístupy a metody, a to s poukázáním na dobré, již existující příklady andragogického výzkumu. První kapitola je zaměřena na andragogickou edukační realitu jako předmět výzkumu. Nejprve je pregnantně argumentována potřeba výzkumu v andragogice. Autor konstatuje, že česká andragogika splňuje kritéria k uznání za vědeckou disciplínu, avšak andragogický výzkum ve srovnání s jinými společenskými vědami není stále rozvinut na žádoucí úrovni. V textu je upozorněno i na variabilitu v české a mezinárodní andragogické terminologii. Problematické pojmy jsou rovněž objasněny. Pro andragogický výzkum lze vyzdvihnout vypořádání se s anglickou terminologií, neboť pro úspěšnou rešerši výzkumných šetření realizovaných v zahraničních je nezbytná znalost klíčových slov. V rámci kapitoly je dále objasněn pojem andragogický výzkum a jeho předmět, andragogická realita a andragogické edukační procesy. Závěr první kapitoly tvoří přehled základních typů učení a vzdělávání dospělých. Na první pohled se může závěrečná podkapitola zdát jako nadbytečná. Autor však text doplňuje ukázkami z výzkumů a tím nenásilně formuje metodologické uvažování čtenáře.

3 Poněvadž andragogika a andragogický výzkum mají multidisciplinární povahu, jejímž rizikem je roztříštěnost výzkumných témat, J. Průcha ve druhé kapitole precizně specifikuje výzkumné pole andragogiky a jeho základní složky. Nejprve se zabývá andragogickým makroprostředím edukace dospělých, konkrétně legislativním, geografickým a demografickým. Pozornost je dále věnována vstupním determinantám andragogických edukačních procesů. Konceptualizována a na konkrétních příkladech českých výzkumů jsou prezentována témata: motivace subjektů ke vzdělávání, motivační prostředky, zájem o vzdělávání, vzdělávací potřeby, volba vzdělávací dráhy a profesního zaměření a příležitosti ke vzdělávání pro dospělé. Na vstupní determinanty je logicky navázáno procesuálními determinantami andragogických edukačních procesů. Teoretické koncepce jsou konfrontovány s poznatky z výzkumných prací. Autor se věnuje např. stylům a strategiím učení dospělých, elektronickému učení, mezigeneračnímu učení, učení dospělých ve formálních, neformálních a informálních edukačních procesech, dalšímu profesnímu vzdělávání dospělých, podnikovému učení a vzdělávání dospělých, organizačnímu učení a vzdělávání dospělých, organizačnímu klimatu pracoviště aj. Zvláštní pozornost je věnována efektivnosti andragogických edukačních procesů, která je v teoretické rovině často diskutována, ale empirické zkoumání v této oblasti absentuje. Autor se zde pouští do polemiky, zdali jsou postuláty o pozitivních efektech dalšího vzdělávání zcela oprávněné. K odpovědi na tuto otázku by jistě přispěl výzkum týkající se měření efektů vzdělávání. V zahraničí je tato oblast intenzivně zkoumána a pro český andragogický výzkum se tak může stát dobrým vzorem. Jak je v textu připomenuto, metodologicky se může český andragogický výzkum inspirovat i z českých výzkumů prováděných v 70. letech minulého století na Vysoké škole ekonomické v Praze. Druhá kapitola je uzavřena kritickou sebereflexí andragogiky, která se zabývá problematikou publikování výsledků andragogických výzkumů v mezinárodních časopisech. Není překvapivé, že mezinárodní časopisy jsou saturovány hlavně autory z anglosaských zemí a čeští odborníci v nich až na ojedinělé výjimky publikují výsledky své vědecké práce jen výjimečně. Obligátní složkou každé metodologické příručky je popis výzkumných metod. Tuto roli plní třetí kapitola, v níž jsou představeny dostupné metody pro andragogický výzkum. Zde může andragogika čerpat z metodologických publikací společenských věd, jejichž přehledem kapitola začíná. Následuje rozbor druhů výzkumu, nastínění kvantitativního, kvalitativního a smíšeného výzkumného přístupu a uvedení postupů k zajištění validity, reliability a reprezentativnosti výzkumu. Uvedené poznatky mohou andragogové nalézt i v jiných metodologických příručkách. V dalších vydáních monografie

4 by bylo užitečné tuto kapitolu rozpracovat o konkrétní postupy, na nichž by bylo čtenářům ukázáno, jak validitu, reliabilitu a reprezentativnost zajistit a prezentovat ve výzkumných zprávách. Pro rozvoj českého andragogického výzkumu lze za významný považovat podrobný popis výzkumných metod. Autor začíná jejich tabulkovým přehledem, v němž je zachyceno, zdali jsou vhodné pro kvantitativní nebo kvalitativní výzkum a jaká je jejich reálná aplikovanost v českém andragogickém výzkumu. Výsledkem analýzy je konstatování autora, že repertoár metod použitelných v andragogickém výzkumu je poměrně široký, ale jejich užití v uskutečněných výzkumech dosti omezené, což je jedna z příčin, proč český andragogický výzkum nedosahuje ve srovnání se zahraničím náležité úrovně. Otázka, která čtenáře jistě zajímá, je, s jakými metodami se může blíže seznámit. Jsou jimi pozorování, dotazování, sémantický diferenciál, SWOT analýza, rozhovor a experiment. Metody andragogického výzkumu jsou prezentovány na 26 tiskových stranách. Vzhledem k významnosti této problematiky zde vidíme potenciál pro hlubší zpracování např. v podobě samostatné monografie. Poslední kapitola je zaměřena na infrastrukturu andragogického výzkumu. Popsána je situace andragogického výzkumu jak v České republice, tak v zahraničí. Kapitola přináší přehled o centrech andragogického výzkumu, vědeckých asociacích andragogického výzkumu a informačních zdrojích. Andragogové, kteří by chtěli prezentovat výstupy své vědecké práce v renomovaných časopisech, zde naleznou jejich přehled. Cenné by bylo uvedení, ve kterých databázích jsou prezentované časopisy indexovány, a doplnění charakteristik časopisů o adresu oficiálních internetových stránek. Jde však o informace, které rychle zastarávají a zdatný uživatel internetu je schopen si je vyhledat sám. Jednou z předností monografie je zpřehlednění andragogických výzkumů realizovaných v českých podmínkách, které mohou čtenářům sloužit jako příklady dobré praxe. Vyzdvihnout je třeba také ujasněnou koncepci textu. Nejprve jsou systematicky prezentovány oblasti, v nichž se objevují jednotlivé složky andragogické reality. V rámci těchto oblastí jsou prezentovány konkrétní publikované výzkumy a ve vztahu k těmto výzkumům jsou objasněny jednotlivé metody andragogického výzkumu. Pokud by byly číslovány všechny úrovně kapitol, přehlednost textu by to ještě zvýšilo. Jedná se však o výhradu marginální. Obsahem a jazykovou formou je publikace vhodná zejména pro odborníky, kteří se orientují na andragogické teorie a výzkum. Podtrhnout musíme rovněž didaktický charakter textu, který publikaci předurčuje studentům v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v oblasti andragogiky a dalších společenských věd. Pro ně by mohl být vhodnou

5 povinnou či doporučenou studijní literaturou. Přestože je hlavním rysem publikace zaměřenost na praktické využití, lektorům, školitelům, koučům, manažerům vzdělávání a dalším profesionálům z praxe bude vědecká forma textu pravděpodobně vzdálená. Tuto skutečnost do jisté míry vyrovnává exemplární princip, na němž je text vystavěn. Monografie Andragogický výzkum je pro rozvoj české andragogiky nedocenitelná. Je fundovaně zpracovaná, syntetizuje nejdůležitější informace o předmětné problematice a svou odbornou kvalitou se vyrovná obdobným zahraničním publikacím. Nyní nezbývá než doufat, že se pro české andragogy stane kompendiem, které povede k většímu rozvoji a růstu kvality andragogického výzkumu. Literatura D, M Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. vyd. Praha: Karolinum. 372 s. ISBN F, J Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. 2. vyd. Praha: Portál. 255 s. ISBN G, P Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozšířené české vyd. Brno: Paido. 261 s. ISBN H, J Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. 407 s. ISBN M, J., Š, Š., Š, V Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido. 134 s. ISBN M, M Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing. 332 s. ISBN P, J Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. vyd. Praha: Karolinum. 270 s. ISBN Ř, T., Č, I, H, R.. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita. 190 s. ISBN S, M Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 256 s. ISBN Š, R., Š, K Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál. 377 s. ISBN Autor doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, Brno,

6 LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI: MANUÁL ÚSPĚŠNÉHO LEKTORA Jana Gondová KNIHY M, O. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Autorkou monografie Lektorské dovednosti: Manuál úspěšného lektora je Olga Medlíková, ktorá pôsobí ako súkromná lektorka, konzultantka a moderátorka. Špecializuje sa na tréning hovorcov, komunikáciu, argumentáciu, rétoriku a spoločenský protokol. Publikácia odráža autorkine skúsenosti s lektorskou činnosťou. Ide o 2. rozšírené vydanie z roku Spôsob, akým O. Medlíková čitateľa vedie cez text, pripomína odbornú prípravu kurz na profesiu lektora. Ako autorka textu uvádza v predhovore, ide naozaj o manuál začínajúceho lektora, kde predstavuje tipy a triky, ktoré je možné využiť v danej profesii, nezameriava sa na teoretické analýzy problematiky vzdelávania dospelých. Pozornosť je

7 rovnocenne venovaná osobnosti lektora, ako aj individualite klienta (účastníka vzdelávania) a procesu vzdelávania. Úvodná kapitola Co to znamená, když... aneb Čím chci být je venovaná potrebe ozrejmiť si, kto je lektor. Čitateľ má možnosť ujasniť si svoj záujem o profesiu lektora a zorientovať sa v pozíciách vzdelávateľov dospelých. Kapitola Jsem lektor aneb Hlavní kompetence lektora je rozdelená do troch celkov, ktoré na seba logicky nadväzujú, lektorská image, kompetencie lektora a hodnoty tvoria osobnosť lektora. Prvý dojem, sympatia či antipatia nám v skutočnosti niekedy bránia vidieť hlbšie kvality človeka, z tohto dôvodu považujeme za pozitívne venovať sa tejto problematike. Praktické rady sú zamerané na zdanlivo jasné fakty, ako je upravenosť, spôsobilosť v odbore, individuálny prístup ku klientovi. Zaujímavo pôsobia výstrahy zamerané na negatívne javy, ktorým by sme sa mali vyvarovať v správaní i realizácii lektorskej činnosti. Podkapitoly Kompetencie lektora a Hodnoty lektora sú poňaté sebareflexívne a nabádajú budúceho lektora k analýze jeho doterajších kvalít. Upriamujú pozornosť na ideál, ktorý by sme mali dosiahnuť. V nasledujúcej kapitole Začátek je klíčový aneb Analýza vzdělávacích potřeb nás autorka uvádza do procesu prípravy vzdelávacej akcie. Aj keď v publikácii nie je použitý pojem kurikulum vzdelávania dospelých, na základe prístupu k príprave vzdelávacieho podujatia, môžeme konštatovať, že autorka preferuje široko koncipované kurikulum (v knihe nachádzame odpoveď na všetky kurikulárne otázky: Prečo vzdelávať? Koho vzdelávať? Čo vzdelávať? Kedy vzdelávať? Ako vzdelávať? Za akých podmienok vzdelávať? Aká je efektivita vzdelávania?). Modelová situácia prípravy vzdelávacieho podujatia je zasadená do prostredia firiem a organizácií. Autorka podrobne popisuje tri kroky práce na zákazke: prípravu, realizáciu, evaluáciu. Kapitola Příprava je základ, aneb Didaktika a metodika vzdělávací akce ukazuje, ako pracovať s cieľom vzdelávacieho podujatia aké formy, metódy práce použiť pre dosiahnutie cieľov, ktoré máme vytýčené. Podrobne sa venuje jednotlivým formám vzdelávania, ako sú prednáška, seminár, workshop, ako sa kvalitne pripraviť, keď chceme použiť práve tieto formy vzdelávania dospelých. V závere nachádzame návod, ako vytvoriť kvalitný lektorský tandem. Kto ho tvorí? Bez koho sa nezaobídeme a aké nevýhody môže niesť fakt, že podnikáme sami ako lektori a zastávame viacero rolí dokopy. Autorka v kapitole Jedeme! aneb Proces vzdělávací akce zasväcuje budúceho lektora do procesu vzdelávacej akcie prostredníctvom štruktúry vzdelávacieho podujatia. Prechádza jednotlivé fázy tejto štruktúry, na základe textu si dokážeme vytvoriť svoje vlastné podklady k vzdelávaniu. Podkapitola Práce s lidmi a atmosférou obsahuje neoceniteľné typy, získané z praxe prirodzene

8 rozdelené do starostlivosti o klienta a starostlivosti o príjemnú klímu počas vzdelávacieho podujatia. Proces učenia chápe autorka prostredníctvom typológie štýlov učenia Davida A. Kolba. V knihe predstavuje svoj náhľad na proces učenia sa ako špirály, ktorá je plne využiteľná pri vzdelávaní dospelých. V rozšírenom vydaní publikácie oproti vydaniu z roku 2010 nachádzame spracované metódy vzdelávania dospelých. Ukážky a postup ako realizovať jednotlivé metódy vzdelávania sú len tri, avšak autorka uvádza odkazy, kde je možné nájsť celý zásobník vzdelávacích metód. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho podujatia sú tzv. hry aktivizačné prvky vo vzdelávacom procese. V knihe je im venovaná výrazná pozornosť. Pri jednotlivých hrách sú opäť uvedené podrobné návody, ako jednotlivé aktivity viesť. Ďalšie druhy aktivít, ktoré sú vhodné k realizácii na vzdelávacích podujatiach (prípadové štúdie, modelové situácie, simulácie), sú rozšírené oproti prvému vydaniu o videotréning. Záujem je venovaný aj téme pomôcky a práca s pomôckami. Hlavne u začínajúcich lektorov je to neoceniteľná téma. Často sa totiž stáva, že disponujeme vybavením, avšak to pôsobí skôr ako náš nepriateľ. Kapitola Řešíme problémy aneb Komplikované situace při vzdělávací akci umožňuje začínajúcemu lektorovi stretnúť sa s problematickými situáciami v teórii, čo môže uľahčiť okolnosti v reálnej situácii. Otázne je, či si na knihu spomenieme v horúcej situácii. Omnoho pragmatickejšie pôsobia metódy, ktoré využívame ako prevenciu problematických situácií vo vzdelávacom procese. Tieto metódy považujeme za skutočne účinné a je potrebné, aby ich lektor využíval nielen ako prostriedok na vyhnutie sa negatívnym situáciám, ale aj na vytvorenie pozitívnej atmosféry vo vzťahu k účastníkom navzájom i k lektorovi. Za výrazne pozitívnu považujeme kapitolu Hodnocení je zapotrěbí aneb Evaluace jako výstup z akce, ktorá je podrobne spracovaná. V mnohých prípadoch je práve táto fáza kurikula opomínaná, alebo realizovaná len veľmi povrchne. V prípade, že chceme profesiu lektora vykonávať dlhodobo a kvalitne, je táto fáza vzdelávacieho podujatia rovnako dôležitá ako príprava či realizácia vzdelávania. Publikácia ponúka návody, ako evaluáciu realizovať a spracúvať. Táto časť knihy môže dobre poslúžiť nielen začínajúcim lektorom, ale aj profesionálom v tejto oblasti. Lektorské hříchy, chyby a omyly. Autorka nás na ne upozorní ešte skôr, ako by sme sa ich mohli dopustiť, čím nás pravdepodobne dopredu uchráni pred nepríjemnými situáciami. Ďalšia časť je opäť zameraná na riešenie a ponúka návody, ako sa prepracovať od hriechov k prednostiam.

9 Záverečná kapitola je venovaná marketingu, public relation a financiám v práci lektora. Súčasťou je text o time manažmente lektora, ktorý nám ukazuje ideál časového rozvrhu a vyplýva z dlhoročných skúseností s prácou lektora. Lektorské sedmoro proti stresu ukončuje knižný rýchlokurz lektora, za ktorý môžeme považovať túto publikáciu. Kniha je doplnená o slovník základných pojmov a prílohy: príklad anotácie programu, ukážka ankety pre analýzu vzdelávacích potrieb, scenár kurzu, help list pomôcok, marketingový plán lektora, príklad hodnotiaceho dotazníka pre účastníkov, príklad hodnotiaceho dotazníka pre organizátorov, príklad hodnotiacej správy z workshopu, plán osobného rozvoja. Celý text knihy je pretkaný upozorneniami, ktoré sú trefné a upozornia nás na zaujímavé fakty, ktoré si často vo svojej práci ani neuvedomujeme, robíme ich podvedome. Rovnako v publikácii nachádzame doporučenia a príklady, ktoré ozvláštňujú text a potvrdzujú opodstatnenosť predošlého textu. V závere každej kapitoly je v bodoch uvedené zhrnutie, ktoré je ľahko zapamätateľné. Publikácia je primárne určená začínajúcim lektorom a ako konštatuje autorka, snáď vám, ktorí ste na začiatku svojej lektorskej kariéry, pomže lepšie a rýchlejšie zvládnuť úskalia rznych typů vzdelávacích akcií a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám a kiksům. Odporúčala by som ju rovnako študentom andragogiky, ako aj ostatných pomáhajúcich profesií ako kvalitný manuál a podklad k práci so skupinou. Autorka Mgr. Jana Gondová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Ružová 13, Banská Bystrica, Slovenská republika,

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE Téma habilitační práce Autorka: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry PaedDr. Eva Stranovská, PhD Oponent Pracoviště Doc.

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Praktikum didaktických a lektorských dovedností

Praktikum didaktických a lektorských dovedností Praktikum didaktických a lektorských dovedností Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů Pedagogická fakulta JU České Budějovice 2007 Mgr. Miroslav Procházka Obsah: I. Principy

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol.

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. 284. publikace Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Brno 2008 Edice: Pedagogický výzkum v teorii

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz NIDM MŠMT = NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE http://vm.nidm.cz Autoevaluace cesta ke zlepšení výuky

Více

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika 1. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku / Jan Svoboda -- Vyd. 1. Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 164 s. -- cze ISBN 978-80-262-0603-3 (brož.)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková)

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) (pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) Rozlišovány bývají dvě základních paradigmata pedagogické metodologie, resp. kvantitativní a kvalitativní metodologie.

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury BÁRTÍKOVÁ, G. Dětská preventivní soutěţ Jak to vidím já. Závislosti a my. 2002, č.5. s.18-20. BENDL, S. Co musí "mít" dnešní ţáci, aby se nevydělovali z kolektivu? Komenský. 2003,

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a její nástroje PR pro komunikaci s médii TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen

Více

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů v programech našich divadelních scén

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů v programech našich divadelních scén Popularizace hudby a organizace hudebního života Složení komise: předseda: PhDr. Lenka Přibylová, Ph. D. Doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph. D.. členové: doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. JUDr. Jana Sokolová

Více

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti)

Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) CZ54 Inženýrská pedagogika letní semestr 2014/15 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1K1KON, P-C1K2DST, P-C1E1, P-C1V1, P-H2IGE1, P-H2KNE1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.11.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz st 15.00 16.00 Didaktika ekonomiky Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Podniková ekonomika, Synek,

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 2. cvičení zápočtový úkol, opakování předchozího cvičení, konceptualizace výzkumného problému, empirický model výzkumného problému sociologického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Identifikátor školy: 600 114 228 Termín konání inspekce: 31. březen 2006 a

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR

Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR Ján ŠUGÁR Lenka JAKUBCOVÁ Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Ján Šugár,

Více

Hlavní přínosy PBL. Projektově orientované studium

Hlavní přínosy PBL. Projektově orientované studium Hlavní přínosy PBL Efektivnější výuka Zvýšení atraktivity studia Větší propojení s praxí Ekonomický přínos Zlepšení kvality absolventů Audit všech předmětů Možnost specializace absolventů bez nutnosti

Více

METODOLOGIE SPOLEČENSKÝCH VĚD. Václav Bělík

METODOLOGIE SPOLEČENSKÝCH VĚD. Václav Bělík METODOLOGIE SPOLEČENSKÝCH VĚD Václav Bělík Metodologie společenských věd. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Kolbův test učení dospělých Andragogické a psychologické dovednosti pro vyučování dospělých

Kolbův test učení dospělých Andragogické a psychologické dovednosti pro vyučování dospělých 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické teorie vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: a. Základní podoby edukace dospělých

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

PŘECHOD MEZI PRVNÍM A DRUHÝM STUPNĚM: UTAJENÝ MEZNÍK?

PŘECHOD MEZI PRVNÍM A DRUHÝM STUPNĚM: UTAJENÝ MEZNÍK? Studia paedagogica roč. 17, č. 2, rok 2012 www.phil.muni.cz/journals/sp DOI: 10.5817/SP2012-2-10 PŘECHOD MEZI PRVNÍM A DRUHÝM STUPNĚM: UTAJENÝ MEZNÍK? TRANSITION BETWEEN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL:

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Jméno a příjmení, titul Yvona Koutná, Ing. e-mail Koutna.iva@seznam.cz Telefon 605 806 840 PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ Specialista s 30tiletou praxí (z toho 20 let ve školství,

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

ZPRÁVY SKAV A KULATÉ STOLY JAKO REFLEXE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY

ZPRÁVY SKAV A KULATÉ STOLY JAKO REFLEXE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 131 ZPRÁVY SKAV A KULATÉ STOLY JAKO REFLEXE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ÚVOD Kulaté stoly patří k nejdůležitějším a nejznámějším aktivitám, které dlouhodobě organizuje občanské sdružení Stálá konference asociací

Více

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje Model Talentaged 1 První individuální rozhovor y Analýza osobních požadavků y Zkoumání motivace y Adhezní mluva Kontrola shody mezi návrhem a vyjádřenými požadavky y Záznam údajů y (Karta č. 1a Zaměstnaný

Více

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Komunikační dovednosti Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Műllerová, Ph.D., MPH Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014. Vydání druhé.

Více