Projekce demografického vývoje do roku Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4."

Transkript

1 číslo 4 červen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Projekce demografického vývoje do roku 2025 Vzdělávání cizinců Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

2 Slovo úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, je tomu právě rok, co začal vycházet v rámci projektu Monitoring rozvoje lidských zdrojů Plzeňského kraje čtvrtletník Monitor. Mohlo by se zdát, že je čas bilancovat. Avšak výše zmíněný projekt je teprve v polovině, resp. toto číslo startuje druhý rok vydávání, a na jeho rekapitulaci je ještě dostatek času. Přesto je toto číslo něčím inovativní. Přináší totiž první dva výsledky dalších aktivit projektu demografickou projekci Plzeňského kraje do roku 2025 a vyhodnocení spokojenosti investorů s lidskými zdroji v Plzeňském kraji. Třetím článkem, který doplňuje obsah tohoto čísla, je pojednání zabývající se opět cizinci v České republice, tentokrát z hlediska vzdělávání. Nosným tématem celého čísla je ale zmíněná demografická projekce, která nastiňuje možný budoucí vývoj populace Plzeňského kraje do roku Projekce vymezuje tři základní varianty vývoje, přičemž i v té nejpravděpodobnější zahání dosud často prezentované obavy z poklesu populace. Ukazuje se, že při uvažování migrace nečeká Plzeňský kraj v nejbližších dvaceti letech pokles populace, ale naopak její mírný nárůst, který bude podpořen zejména příchodem zahraničních migrantů. Projekce naopak nevyvrací obavy ze stárnutí populace. Článek, který celou demografickou predikci představuje a komentuje, zároveň obsahuje předpoklad vývoje jednotlivých věkových skupin. Tato informace bude hlavně zajímat ředitele základních a středních škol, kteří budou čelit v různých etapách budoucího vývoje nejrůznějším nástrahám. A to ať již poklesu potenciálních uchazečů, tak jejich následnému opětovnému růstu. Nezajímavé nejsou ani výsledky průzkumu spokojenosti s lidskými zdroji mezi investory v Plzeňském kraji. Soustředili jsme se v něm na spokojenost s lidskými zdroji obecně, zároveň na hodnocení absolventů škol z hlediska jejich odbornosti a současně i jejich dovedností. V dalším čísle se budeme ještě věnovat požadavkům zaměstnavatelů na vzdělanost pracovní síly a zmíníme i některé nejčastěji považované profese. Chceme tak nastínit trendy v oblasti lidských zdrojů, které reflektují významní krajští zaměstnavatelé. Znovu bychom Vás chtěli upozornit na diskusní fórum, které se nachází na stránkách projektu V něm se můžete vyjadřovat k problematice jednotlivých článků i k další problematice týkající se lidských zdrojů. Můžete ale samozřejmě využít i ových adres autorů, které najdete na konci článku pod jejich jmény. Na výše zmíněných stránkách najdete také všechna dosavadní čísla čtvrtletníku Monitor a v dohledné době i plná znění expertních zpráv zabývajících se demografickou projekcí a průzkumem zaměstnavatelů. Doufáme, že Vám publikované informace budou vždy k užitku. Na závěr úvodníku mi zbývá popřát Vám hezké prázdniny a vydařené dovolené. Na další číslo se můžete těšit opět na konci září. Mgr. Michal Vozobule

3 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji Z obsahu: demografie PROJEKCE DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE DO ROKU 2025 (Ing. Pavel Beneš)... strana 2 vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ (Lucie Ženíšková)... strana 6 trh práce SPOKOJENOST INVESTORŮ S KVALITOU LIDSKÝCH ZDROJŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI (Mgr. Michal VOZOBULE)... strana 10 Pro příští číslo připravujeme např.: Přijímací řízení na stření školy Potřeby zaměstnavatelů - vzdělání a profese Regionální rozdíly na trhu práce Webové stránky časopis Monitor: WEBOVÉ STRÁNKY ČASOPISU MONITOR čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji Čtvrté číslo. Vydává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Vedoucí redaktor: Pavel Beneš, Redakční rada: Ondřej Bartušek, Zdeněk Čížek, Miloslav Chlad Adresa redakce: Riegrova 1, Plzeň, Tel.: , Grafické zpracování a tisk: Creative studio s.r.o. Tento čtvrtletník je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu. / 1

4 demografie Projekce demografického vývoje Plzeňského kraje do roku 2025 V současné době probíhá řada změn v populačním vývoji obyvatelstva Plzeňského kraje. Zvyšuje se počet narozených, roste naděje dožití, stoupá počet migrantů. Tyto a další poznatky o změnách trendů ve vývoji obyvatel nás vedly k závěru, že je účelné zpracovat aktuální demografickou projekci pro Plzeňský kraj. Cílem bylo vytvořit velmi podrobný demografický model na období následujících cca 20 let, tj. do roku 2025, vycházející z nejaktuálnějších dat. Východiska demografické projekce ČR Na aktuálním zvyšování počtu narozených se kromě vstupu silných ročníků narozených v 70. letech do reprodukčního procesu podílí především realizace odkládané plodnosti z 90. let projevující se skokovou změnou věku žen s nejvyšší plodností mezi léty 2003 a 2004, a to o dva roky. Lze předpokládat, že v období cca 5 let bude ještě docházet k prohlubování naznačených změn. Po roce 2010 pravděpodobně odezní důsledky realizace odkládaného mateřství a reprodukce obyvatel se stabilizuje na hodnotách obvyklých v evropských zemích. Tato úroveň sama o sobě by však nestačila ani k prosté obnově populace. Vliv propopulačních opatření z posledních let se na dosavadních výsledcích porodnosti ještě plně neprojevil. Dalším faktorem, který ovlivní přirozenou měnu, tedy vztah narozených a zemřelých, je úmrtnost. Růst naděje dožití je v podmínkách ČR i Plzeňského kraje dlouhodobým procesem jen s krátkým obdobím stagnace v letech Naděje dožití zřejmě poroste i v dalších letech. Migrace má stále vyšší, a v případě Plzeňského kraje pozitivní vliv na vývoj populace. Vnitrostátní migrace vykazuje poměrně stabilní růst. Zahraniční migrace prochází po roce 2000 velmi dynamickým vývojem, avšak se zřetelnou růstovou tendencí. Ve vnitrostátní migraci převažují ženy, v zahraniční muži, a to výrazněji. Z hlediska věkové struktury migrantů dominují nejmladší ročníky po dokončení přípravy na zaměstnání (20 29 let). Pro podrobnější poznání možného vývoje obou složek pohybu obyvatel v Plzeňském kraji byla kromě nových statistických dat významná především publikace s názvem Perspektivy populačního vývoje České republiky na období Borise Burcina a Tomáše Kučery ve spolupráci s Dušanem Drbohlavem. Autoři na základě předpokládaného vývoje základních parametrů demografického vývoje, tj. úhrnné plodnosti, naděje dožití při narození a migračního salda, přináší nový pohled na demografický vývoj v ČR. Výsledky jsou jistě použitelné i pro Plzeňský kraj. Uvedená publikace obsahuje též srovnání předpokladů použitých v projekci ČSÚ 1999 a OSN 2002, ze kterého je zřejmé, že Burcín a Kučera predikují příznivější demografický vývoj než ČSÚ a OSN a jejich předpoklady tedy zřejmě lépe odpovídají aktuálnímu vývoji. Zmíněná publikace se stala základním podkladem aktualizované demografické projekce Plzeňského kraje. Předpoklady demografické projekce Model demografické projekce Plzeňského kraje byl vytvořen ve čtyřech variantách. Střední varianta představuje nejpravděpodobnější vývojový trend. Nízká a vysoká varianta tvoří jakési mantinely, ze kterých by populační vývoj kraje neměl vybočit. K těmto obvykle zpracovávaným variantám budoucího vývoje byla přidána i tzv. stabilizovaná varianta. Tato varianta vychází ze střední varianty, od které se liší jen migrací a je optimalizovaná z hlediska minimálního kolísání počtu obyvatel Plzeňského kraje. To umožní kvantifikovat migraci potřebnou pro stabilní vývoj počtu obyvatel. Následující dvě tabulky shrnují celkové charakteristiky dílčích projekcí podle variant. Tabulka 1: Očekávaný vývoj přirozené měny Naděje dožití při narození Úhrnná plodnost Rok muži ženy nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká ,30 1,35 1,37 73,5 74,0 74,6 79,5 80,1 80, ,31 1,43 1,47 74,3 75,4 76,5 80,4 81,5 82, ,32 1,50 1,57 75,4 76,6 77,9 81,3 82,5 83, ,35 1,55 1,63 76,2 77,5 78,6 82,0 83,1 84,2 Tabulka 2: Očekávaný vývoj migrace Saldo vnitrostátní Saldo zahraniční migrace Rok migrace muži ženy nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká Poměrně malé rozdíly najdeme v saldu vnitrostátní migrace podle uvažovaných variant. To odráží značnou stabilitu této složky migrace. V případě zahraniční migrace odpovídají hodnoty salda předpokladům Burcína a Kučery v rámci republiky aplikovaným na podmínky Plzeňského kraje, vč. vývoje podílu mužů a žen na přistěhovalých a vystěhovalých. Výsledky demografické projekce Plzeňského kraje Srovnání výsledků jednotlivých variant demografické projekce je provedeno pouze na úrovni očekávaného vývoje celkového počtu obyvatel Plzeňského kraje do roku Podrobnější rozbor očekávaného vývoje pracuje s výsledky střední varianty. Při interpretaci demografické projekce je nutno mít na mysli, že každý odhad budoucího vývoje je zatížen chybou a výsledek má spíše pravděpodobnostní charakter. V případě této projekce, která co nejdůsledněji vychází z předpokladů Burcína a Kučery, se do jisté míry jedná o transformaci republikové prognózy na podmínky Plzeňského kraje. Výsledky tedy byly kromě předpokladů shrnutých v předchozí kapitole ovlivněny především věkovou strukturou populace. / 2 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

5 demografie Vývoj počtu obyvatel Z grafu 1 je patrný předpokládaný vývoj počtu obyvatel Plzeňského kraje podle variant. Podle nízké varianty klesá počet obyvatel Plzeňského kraje během následujících 20-ti let o 20 tisíc a je patrný mírně se zrychlující pokles. Střední varianta vede k nárůstu počtu obyvatel Plzeňského kraje o více než 10 tisíc se zastavením růstu na konci projektovaného období. Vysoká varianta představuje nárůst o více než 30 tisíc obyvatel kraje proti současnému stavu. Graf 1: Vývoj počtu obyvatel podle variant Jedním z výsledků demografické projekce Plzeňského kraje do roku 2025 je také kvantifikace migračního salda potřebného pro trvalé udržení počtu obyvatel na aktuálním stavu, tzv. stabilizovaná varianta. Jak již bylo řečeno, tato varianta je odvozena z varianty střední, tj. používá její parametry přirozené měny, a optimalizuje migrační saldo z hlediska stability populace. Celkové saldo migrace je v případě stabilizované varianty , tj. o téměř 11 tisíc méně než u střední varianty a téměř o 5 tisíc více než u varianty nízké. Potřebné nižší migrační saldo než v případě varianty střední vede k nižšímu počtu narozených a zemřelých, ale k vyššímu přirozenému úbytku (viz tabulka 3). Pro zajištění stability populace Plzeňského kraje je nutno udržet kladné a poměrně vysoké saldo migrace (minimálně 900 osob) po celé projektované období. Po roce 2010 je potřeba migrační přírůstek zvyšovat až na 2000 osob v roce Jen tak je možno eliminovat vliv zhoršujícího se věkového složení populace na její velikost. Tento teoretický model má za cíl učinit si představu o potřebné migraci. Jakýkoliv výkyv migrace, který je především v zahraniční migraci tak častý, má dopady do budoucna. Hypotetické vyšší saldo migrace nebo vyšší počet narozených v nejbližším období vytvářejí zásobu populace pro období po roce 2020, kdy je zastavení růstu, popř. pokles počtu obyvatel v Plzeňském kraji velmi pravděpodobný. Tabulka 3 odkrývá příčiny rozdílů mezi variantami. V nízké variantě je téměř 40-ti tisícový přirozený úbytek obyvatel v období jen z poloviny kompenzován migrací. Tabulka 3: Bilance pohybu podle variant Pohyb obyvatel varianta nízká střední vysoká stabil. počet obyv. k narození zemřelí přirozený přírůstek migrační saldo celkový přírůstek počet obyv. k Ve střední variantě naopak postačují 2/3 migračního salda ke kompenzaci přirozeného úbytku a zbylých téměř 12 tisíc obyvatel představuje celkový přírůstek do roku Ani ve vysoké variantě nedochází k přirozenému přírůstku. Masivní migrační přírůstek by však v tomto případě vedl k dosud největší populační velikosti Plzeňského kraje. Vysoká i střední varianta projekce tedy vedou k populačnímu růstu. To odpovídá aktuálním trendům, které jsou dosti optimistické. čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 3

6 demografie Vývoj věkové struktury populace (střední varianta) Jak se očekávaný pohyb obyvatel Plzeňského kraje do roku 2025 ve střední variantě promítne do věkové struktury populace dokládá v absolutních hodnotách graf 2. Z něj je patrné kolísání počtu mladších 15-ti let kolem hodnoty 80 tisíc (13,9 až 14,7 %). Dále je zřejmý pokles v následujících dvou 10-ti letých věkových skupinách, takže mladší složka populace (do 34 let) celkově klesne z 250 na 200 tisíc. V souvislosti s tím, tj. s posunem silných ročníků 70. let, roste věková skupina let do roku 2016, pak rychle klesá její populační význam a naopak roste skupina let. Z uvedeného vyplývá význam generace 70. let ve struktuře populace v produktivním věku do konce projektovaného období. Graf 2: Vývoj věkového složení populace (střední varianta) Obdobný vliv má i silná poválečná generace na vývoj starší populace. Kolem roku 2015 začne růst věková skupina let na úkor počtu obyvatel v produktivním, a to především předdůchodovém věku. Tím se mění poměr obyvatel v produktivním a poproduktivním věku. Za hranici mezi produktivním a poproduktivním věkem bylo v souladu s Eurostatem a ČSÚ zvoleno 65 let, i když tento věk bude v ČR důchodový až na konci projektovaného období. Počet osob v produktivním věku dosáhne maxima zřejmě v letech 2006 nebo Následuje období poklesu, takže do roku 2025 klesne počet obyvatel v produktivním věku z 390 tisíc na 360 tisíc (o 8 %). Podíl této kategorie na obyvatelstvu klesne z 71 % na 64 %. Ve stejném období vzroste počet obyvatel v poproduktivním věku z 81 tisíc na 124 tisíc, což představuje relativní nárůst téměř o 53 %! Podíl poproduktivních na populaci Plzeňského kraje se tak zvýší z 15 % na více než 22 %. Ve svém důsledku to povede k závažným ekonomickým a sociálním změnám. Tzv. index ekonomického zatížení, tj. podíl předproduktivní a poproduktivní složky populace ku produktivní se změní z 21 % v roce 2005 na 35 % v roce 2025, tj. vzroste o 2/3. Méně dramatický je očekávaný vývoj podílu předproduktivní a poproduktivní složky populace (index vitality). V roce 2005 v Plzeňském kraji byl poprvé vyšší počet obyvatel poproduktivního věku než předproduktivního. Do roku 2025 podle střední varianty klesne tento podíl o 1/3, tj. na 100 obyvatel poproduktivního věku bude připadat pouze 65 dětí do 15 let věku. Vývoj specifických věkových skupin (střední varianta) Vývoj obyvatel v předproduktivním věku jako celku je poměrně stabilní, přesto mladší složky populace, tj. ve věku přípravy na zaměstnání, stojí za zvláštní pozornost, neboť jejich vývoj má vliv např. na potřebu kapacit škol a školských zařízení. Věkové skupiny byly zvoleny s ohledem na jednotlivé stupně škol (viz graf 3). Z důvodu různé velikosti věkových skupin (od 3 do 5 let) byly výsledky střední varianty vztaženy k roku Uvažovaných šest věkových kategorií se rozdělilo do dvou skupin. Tři nejmladší věkové skupiny zaznamenají růst, způsobený současným růstem počtu narozených. Nejvíce se to projeví ve věkové skupině 6 10 let s vrcholem v roce 2015 a nárůstem až o 18 %! Také ve skupině předškolního věku (3 5 let) je nárůst výrazný (o 13 % v roce 2010). Zde může očekávaný vývoj vést k ještě většímu tlaku na kapacity předškolních zařízení než je tomu v současné době. I když počet osob v této věkové skupině pak bude zvolna klesat, až do konce projektovaného období bude vyšší než je tomu v současnosti! Naopak ve všech třech skupinách starších 10-ti let dojde nejprve k neodvratnému a dosti rychlému poklesu a následně k postupnému růstu, kdy se uplatní vyšší počet narozených v současné době. Žádná z těchto tří věkových skupin se však již nevrátí na současnou úroveň. Pokles kategorie starších žáků ZŠ (11 14 let) bude kulminovat kolem roku 2010 na hodnotách nižších než 80 % současného stavu. V součtu obou kategorií žáků ZŠ dojde tedy k poklesu téměř o 10 % kolem roku 2010 a následně k růstu o 4 % nad aktuální stav (rok 2005). Znamená to, že v nejbližších letech ještě bude nutné překlenout problémy s fungováním některých ZŠ v Plzeňském kraji. U čtyř nejmladších věkových skupin je čárkovaně naznačen hypotetický vývoj (možný krátkodobý nárůst) vyvolaný vyšším počtem narozených než vyplývá z projekce s využitím předpokladů Burcína a Kučery. Tuto možnost naznačují předběžné výsledky počtu narozených v roce V takovém případě by byl vývoj celkového počtu žáků ZŠ ještě dynamičtější (-10 % až cca +10 %) a je tedy nutné pečlivě zvažovat případné důsledky redukce počtu ZŠ v delším časovém horizontu, tj. po roce Největší pokles bude ve věkové kategorii terciárního vzdělávání (19 23 let), kde se počet osob v roce 2019 sníží proti současnosti o 30 %! Podobný propad zaznamená kategorie středoškoláků o 5 let dříve. Pokles uchazečů o studium středních škol, který se projevil v posledních letech, se před rokem 2010 promítne do všech ročníků. Dojde tedy zřejmě k rychlejšímu a dlouhodobějšímu poklesu počtu studujících na středních školách. To může ještě více ohrozit existenci některých méně atraktivních škol nebo oborů. / 4 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

7 demografie Graf 3: Očekávaný vývoj dětí a mládeže (střední varianta) Také podrobnější pohled na vývoj vybraných seniorských věkových skupin je významný z hlediska potřebných kapacit sociálních a zdravotnických služeb. Celkové výsledky vývoje starších seniorských skupin podle střední varianty shrnuje tabulka 4. Tabulka 4: Vývoj počtu seniorů (vybrané skupiny) Věk Index 2025/ % % % K největšímu nárůstu dojde v nejstarších věkových skupinách (přibližně o 130 %). Za pozornost stojí i poměrně velká skupina nad 75 let s nárůstem o 65 %, neboť zde dojde k růstu absolutního počtu obyvatel o téměř 23 tisíc. Přitom do roku 2015 počet obyvatel v této věkové skupině téměř stagnuje a pak následuje prudký růst. To může mít značný dopad na potřebu především sociálních, ale i zdravotnických služeb. Souhrn: Aktuální populační vývoj, vč. předběžných výsledků za rok 2006, dává dobré předpoklady mírného populačního růstu Plzeňského kraje do roku 2025, a to na více než 560 tis. ve střední variantě. Tento vývoj je zásadně ovlivněn: stabilním růstem salda vnitrostátní migrace růstem salda zahraniční migrace. Také parametry přirozené měny se lepší: lze očekávat další pokles úmrtnosti, resp. růst naděje dožití. počet narozených jedné matce během jejího života se ve střednědobém horizontu pravděpodobně stabilizuje na úrovni 1,5 1,6 dítěte. Pro udržení stabilní populace je nutno dosáhnout celkového migračního salda v období cca 24 tis. osob při růstu salda z 900 až na 2000 osob ročně. Populace kraje bude dál stárnout. K růstu podílu poproduktivní složky (65 let a starší) bude docházet na úkor složky produktivní. Růst podílu obyvatel 75-ti let a starších bude intenzivnější po roce Na využití kapacit středních škol bude mít značný dopad (přechodné) snížení počtu osob ve věku let o 1/4 mezi lety 2010 až Počet dětí ve věku 6 14 let klesne do roku 2009 téměř o 10 % proti roku 2005, poté však opět vzroste až o 5 % nad současnou úroveň! Zdroj dat: ČSÚ BURCÍN, B., KUČERA T. (2003): Perspektivy populačního vývoje České republiky na období DemoArt Praha, 29 str. Ing. Pavel Beneš čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 5

8 vzdělávání Vzdělávání cizinců Jak již bylo v předchozím čísle tohoto bulletinu avizováno, následující článek navazuje opět na problematiku cizinců a věnuje se základním informacím o vzdělávání cizinců na území České republiky a v jednotlivých krajích s přihlédnutím k situaci v Plzeňském kraji. Články v předchozích dvou číslech MONITORU dokládají strmý vzestup cizinců pobývajících na území České republiky, obdobná situace je i v oblasti vzdělávání. Vzdělávání cizinců je v tomto článku sledováno na třech základních úrovních a to: Primární vzdělávání: do této skupiny patří základní školy (ZŠ) Sekundární vzdělávání: jedná se o střední školy (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště) Terciární vzdělávání: vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ) Podle 20 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky. Podle 36 téhož zákona se povinná školní docházka vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. Podobně je tomu i v případě vzdělávání na veřejných středních školách, kde je cizincům poskytováno bezplatné vzdělání. Cizincům studujícím na vyšších odborných školách (dále jen VOŠ) je stanovena stejná finanční úhrada jako občanům ČR. Podobně je tomu i v případě veřejných vysokých škol, kde se studium cizinců řídí zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. V případě středních a vysokých škol je podmínkou k bezplatnému studiu znalost češtiny. Údaje v tomto článku jsou uvedeny za školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, obcemi, kraji a soukromými a církevními zřizovateli. Vyloučena tak byla data ohledně škol zřizovaných Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem vnitra. Z důvodu nedostupnosti starších dat jsou časové řady studujících cizinců na jednotlivých typech škol uvedeny pouze v období Výjimku tvoří data týkající se vzdělávání cizinců na vysokých školách, kde je zachycen vývoj v období Vzhledem k nejširší nabídce a dostupnosti dat o terciárním vzdělávání bude hlavní pozornost tohoto článku upřena právě na tuto oblast vzdělávání. Struktura vzdělávání cizinců podle typů škol Ve školním roce 2005/2006 studovalo na území ČR celkem cizinců ve všech třech výše zmiňovaných úrovních vzdělávání, což činí 2,2 % celkového počtu žáků a studentů (viz následující tabulka 1). V Plzeňském kraji je podíl studujících cizinců nižší, studuje zde cizinců (což je 1,8 % všech žáků a studentů). Tabulka 1: Cizinci a vzdělávání ve školním roce 2005/2006 Území ČR PLK Úroveň vzdělávání Primární vzdělávání Sekundární vzdělávání Terciární vzdělávání Žáci a studenti celkem studenti celkem studenti ČR zahraniční studenti podíl cizinců (%) 1,3 0,9 6,6 2,2 studenti celkem studenti ČR zahraniční studenti podíl cizinců (%) 1,7 0,8 3,4 1,8 Graf 1: Podíl žáků podle úrovně vzdělávání na území ČR (v %) Přes 31 % cizinců vzdělávajících se na území ČR tvořili žáci základních škol (viz graf 1), téměř 13 % cizinců navštěvovalo některý druh střední školy (tzv. sekundární vzdělávání) a 56 % cizinců studovalo ve školním roce 2005/2006 vysokou školu. Toto rozložení studujících cizinců se značně lišilo od rozložení českých studentů a žáků. Z celkových téměř tis. studujících občanů ČR navštěvovalo základní školu přes 50 % studentů, středoškolského vzdělávání se zúčastnilo celých 32 % a na vysokých školách se vzdělávalo pouze 17 % studentů. Jak tedy z grafu 1 vyplývá, největší podíl cizinců studuje na vysokých školách a mnohem méně na školách základních a středních. Výrazně nižší podíl cizinců zapojených do sekundárního vzdělávání (i v absolutním počtu pouze necelých 5 tis. cizinců v ČR) je dáván do souvislosti s počtem cizinců na základních školách. Jedná se pravděpodobně o děti dlouhodobě či trvale žijících cizinců, kteří se v České republice začali usazovat a zakládat rodiny ve větší míře až od roku Jejich děti do středoškolského věku ještě nedorostly, což dokládá i pozvolný nárůst počtu zahraničních studujících na středních školách od školního roku 2002/2003 viz dále v textu. V Plzeňském kraji je rozložení cizinců podobné jako v celé ČR, výjimku tvoří nadprůměrně vysoké zastoupení zahraničních žáků v základních školách. / 6 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

9 vzdělávání Vzdělávání cizinců podle státního občanství Graf 2: Vzdělávání cizinců na území ČR podle státního občanství* *Pozn.: školní rok 2005/2006 Výrazně odlišná struktura cizinců se projevuje právě ve vzdělávání, což dokládají i následující tři grafy (viz graf 2). Struktura zahraničních studentů se týká území České republiky, pro podrobnější údaje na úrovni Plzeňského kraje nebyla dostupná data. Dvě třetiny cizinců navštěvující základní školy na území ČR pochází z Vietnamu (28 %), Ukrajiny (22 %) a Slovenska (17 %), na čtvrtém místě se nacházejí žáci z Ruska a dále pak z Mongolska. V případě sekundárního vzdělávání je zastoupení cizinců obdobné, pouze v odlišném pořadí studenti z Ukrajiny a Vietnamu (21 %), dále pak ze Slovenska (15 %), Ruska a Kazachstánu. U terciárního vzdělávání je situace zcela odlišná. Téměř 2/3 zahraničních studentů tvoří Slováci, cizinci s jiným občanstvím vykazují velmi nízké podíly (v pořadí Rusko, Ukrajina, Velká Británie, Vietnam). Tento rozdíl mezi strukturou cizinců v primárním a sekundárním vzdělávání na jedné straně a v terciárním vzdělávání na straně druhé je možné vysvětlit tím, že cizinci z Vietnamu a z Ukrajiny zde pobývají společně s rodinami, a jejich děti zde navštěvují základní a střední školy. Naopak v případě terciárního vzdělávání (tedy vyšších odborných škol a vysokých škol) se na počtech studujících již tradičně podílí vysokým zastoupením Slováci, z důvodu geografické i jazykové blízkosti. Graf 3: Vývoj cizinců v ČR dle úrovně vzdělávání v období Vývoj počtu zahraničních žáků a studentů Ve sledovaném období 2002/ /2006 vzrostl počet cizinců studujících na území České republiky o 52 % (z 26 tis. na 39 tis. cizinců), v Plzeňském kraji v tom samém období o 44 % (viz graf 3). Tento velmi intenzivní nárůst studujících cizinců během posledních třech let kopíruje strmý vzestup celkového počtu cizinců na území ČR i vzrůstající zájem cizinců o vzdělávání. Největší nárůst v rámci ČR zaznamenalo terciární vzdělávání (o 78 %), dále následuje sekundární vzdělávání (o 68 %), nejméně vzrostl počet cizinců navštěvující základní školu (pouze o 16 %). V Plzeňském kraji byl zaznamenán největší vzrůst na úrovni sekundárního vzdělávání (o 81 %), jedná se však o malé absolutní počty (ze 132 na 239 zahraničních studentů). Počet cizinců zapojujících se do terciárního vzdělávání vykázal během sledovaných let nárůst o 64 %, v primárním vzdělávání o 23 %. čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 7

10 vzdělávání Primární vzdělávání Graf 4: Vývoj počtu cizinců na VŠ V základních školách se na území ČR vzdělávalo ve školním roce 2005/2006 téměř 917 tis. žáků (viz tabulka 2), z toho cizinci tvořili 1,3 %. V Plzeňském kraji je však podíl cizinců na celkovém počtu žáků primárního vzdělávání vyšší (1,7 %), podobně také v Karlovarském kraji (3,7 %) a v Praze (4,2 %). Tento vyšší podíl je pravděpodobně zapříčiněn výraznějším zastoupením cizinců s vietnamskou národností (viz předchozí články o cizincích v bulletinu), kteří se výraznou měrou podílí na počtech cizinců navštěvujících základní školy. Tabulka 2: Vzdělávání cizinců ve školním roce 2005/06 kraj Studující cizinci Podíl cizinců (%) Index vývoje počtu cizinců (2002=100%) ZŠ SŠ VŠ+VOŠ ZŠ SŠ VŠ+VOŠ ZŠ SŠ VŠ+VOŠ ČR ,3 0,9 6, PHA ,2 2,3 10, STČ ,3 0,8 1, JČK ,0 0,8 1, PLK ,7 0,8 3, KVK ,7 2,0 1, ULK ,6 1,0 0, LBK ,2 0,8 5, HKK ,8 0,5 4, PAK ,7 0,4 1, VYS ,6 0,3 0, JMK ,0 0,5 6, OLK ,6 0,4 6, ZLK ,5 0,5 6, MSK ,6 0,4 4, Sekundární vzdělávání Na středních školách (tj. na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích) se ve školním roce 2005/2006 vzdělávalo celkem 578 tis. studentů a pouze necelých 0,9 % tvořili zahraniční studenti. Podobný podíl jako v ČR je i v Plzeňském kraji, vyšší podíl vykazuje pouze Praha, Karlovarský a Ústecký kraj. Terciární vzdělávání Dle ministerstva školství studovalo na českých vysokých a vyšších odborných školách ve školním roce 2005/2006 okolo 22 tis. cizinců, což je téměř 7 % z celkového počtu. České terciární vzdělávání zaznamenává v posledních letech zvýšený zájem o studium ze strany cizinců (viz graf 4). Pokud bereme pouze vývoj počtu cizinců studující vysoké školy (tedy bez studentů vyšších odborných škol), tak od školního roku 1995/1996 jejich počet vzrostl více než šestkrát. Některé vysoké školy v zahraničí se už nárůstu studujících cizinců začaly bránit, české vysoké školy zatím přijímají studenty bez ohledu na státní občanství za stejných podmínek. Nárůst počtu cizinců ještě více umocňují výměnné pobyty, které na většině vysokých škol fungují již několik let. Studenti ze zahraničí přijíždějí buď v rámci dvoustranných smluv nebo na základě evropských programů (např. program EU Sokrates/Erasmus). Žádná omezení pro studenty ze zahraničí nejsou. Platit studium musí pouze ti, kteří absolvují výuku v angličtině. Například lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabízejí studium v angličtině za 300 tis. Kč za rok. V roce 2004 činil počet zahraničních studentů samoplátců na lékařských fakultách UK 736 (o rok později již 1 069), přičemž nejvíce samoplátců bylo z Velké Británie, Norska, Portugalska, Německa, Indie, USA a Kanady. Nejvíce cizinců studovalo na vysokých školách v Praze, v Brně, v Ostravě a Olomouci (viz tab. 2). Plzeňský kraj vykazuje nižší podíl cizinců účastnících se terciárního vzdělávání pouze 3,5 % a řadí se až na osmé místo v ČR (za Královéhradecký, Liberecký a Zlínský kraj). Je však nutné zdůraznit, že podíl cizinců je výrazně ovlivněn oborovou nabídkou jednotlivých VŠ. Vyšší podíl cizinců na vysokých školách na Moravě je zřejmě ovlivněn i vyšším podílem Slováků. Podíl zahraničních studentů v jednotlivých krajích a počet cizinců VŠ ve městech ČR znázorňuje kartogram 1. Jak již bylo řečeno, nejčastěji se jedná o studenty ze Slovenska (přes 2/3 studentů), po roce 2000 byl zaznamenán nárůst počtu studentů z bývalých států Sovětského svazu (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a další). Poměrně velký počet studentů je i z Vietnamu, Velké Británie, Polska a Německa. Nejvyšší podíl cizinců studuje ekonomické vědy (28 %), zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy (19 %) a vědy technické (17 %), viz graf 5. Také na Lékařské fakultě UK v Plzni studuje více cizinců než na ZČU v Plzni (400 a 260 cizinců). / 8 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

11 vzdělávání Kartogram 1: Cizinci studující VŠ ve školním roce 2005/2006 Graf 5: Cizinci studující VŠ podle oborů, šk. rok 2005/2006 Shrnutí Cizinci mají v České republice v oblasti vzdělávání obdobná práva a povinnosti jako občané ČR. Podmínkou k bezplatnému studiu na primárním, sekundárním i terciárním stupni vzdělávání (mimo soukromá zařízení) je znalost češtiny. V ČR navštěvuje školská zařízení celkem 40 tis. cizinců (2,2 % žáků a studentů), v Plzeňském kraji je podíl cizinců nižší 1,8 % (cca cizinců). Během posledních třech let ( ) vzrostl počet cizinců studujících na území České republiky o 52 % (z 26 tis. na 39 tis. cizinců), v Plzeňském kraji v tom samém období o 44 %. Nejvýraznější vzestup studujících cizinců byl v případě terciárního vzdělávání. Zatímco podíl českých žáků a studentů se postupně s narůstající úrovní vzdělání snižuje, v případě zahraničních studentů je zastoupení opačné přes 56 % cizinců studující v ČR navštěvuje terciární vzdělávání, nejnižší je zastoupení cizinců v případě sekundárního vzdělávání. Nízký počet cizinců na středních školách vyplývá z toho, že cizinci usazení v České republice, kteří tu založili rodiny, jsou spíše mladšího věku a jejich děti tak zatím navštěvují především základní školy. V roce 2005 studovalo na českých vysokých a vyšších odborných školách okolo 22 tis. cizinců, což je zhruba sedm procent z celkového počtu. Vysoký podíl cizinců studujících na vysokých školách vyplývá z toho, že pokud jsou schopní studovat v češtině, nemusí cizinci za studium platit. Této možnosti využívají především studenti ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského svazu. Zdroj dat: Český statistický úřad Cizinci v ČR (www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod) Ústav pro informace ve vzdělávání Statistická ročenka školství 2002/ /06 (www.uiv.cz/rubrika/98) Lucie Ženíšková čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 9

12 trh práce Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů v Plzeňském kraji V rámci projektu Monitoring rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji byla zkoumána spokojenost zaměstnavatelů s pracovní silou a její kvalifikací. Celkem bylo osloveno 120 firem z Plzeňského kraje, které v rámci širšího dotazníku zodpovídaly otázky týkající se lidských zdrojů. Při jejich výběru byla zohledněna nejrůznější kritéria. Nakonec bylo vybráno pět aspektů, dle kterých byli jednotliví respondenti kategorizováni. Došlo tak k jejich rozdělení podle počtu zaměstnanců, podle okresů, ve kterých firma sídlí nebo má hlavní provoz, podle formy investice, podle druhu vlastnictví a podle jejího hlavního produktu. Cílem otázek bylo zjistit, zda je v Plzeňském kraji dostatek kvalifikované pracovní síly a pokud tomu tak není, tak jaké obory a vzdělání na trhu práce chybí. Zároveň byl průzkum cílen na hodnocení kvality absolventů z hlediska jejich znalostí a dovedností v podobě známkování na školní stupnici 1 5. V případě známek sice šlo o subjektivní hodnocení, ale naznačuje to postoj z hlediska vnímání dané problematiky. Spokojenost s pracovní silou V první části pasáže dotazníku týkající se lidských zdrojů byl zkoumán, za pomoci otázky Máte dostatek kvalifikovaných pracovníků, obecný pohled respondentů na problematiku kvality a kvantity lidských zdrojů v dané oblasti. Kvůli potřebě jednoduchého vyhodnocení byla pro odpovědi zvolena pouze základní dichotomie, tj. ano x ne. K podrobnému vyhodnocení pak došlo na základě výše uvedených kategorií, které celý vzorek dotazovaných dělily. Z celkového počtu 120 firem na výše uvedenou otázku odpovědělo kladně 52 respondentů (43,3 %) a záporně 60, což je přesně polovina zkoumaného vzorku. Zbylých osm firem kolonku nevyplnilo. Ukazuje se tak, že u zaměstnavatelů v Plzeňském kraji panuje mírná nespokojenost s kvalitou a počtem pracovních sil. Podrobnější a zajímavější je rozdělení respondentů do jednotlivých kategorií. Podle počtu zaměstnanců byli zaměstnavatelé rozděleni do čtyř skupin, a to na podniky do 100 zaměstnanců, , a nad 500 zaměstnanců (viz Tabulka 1). Tabulka 1: Struktura dotazovaných firem podle počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců Počet % do , , ,5 nad ,8 Celkem ,0 Z hlediska dostatku kvalifikovaných pracovních sil odpovědělo kladně ve skupině do 100 zaměstnanců 54,2 % firem, což je vůbec největší podíl v rámci zkoumaného rozdělení vzorku. Menší firmy vzhledem k objemu požadované pracovní síly spíše seženou potřebný počet pracovníků. Naopak nespokojené byly velké firmy, negativně jich odpovědělo 56 %, které hledají velké objemy osob v různých profesích, čímž vytvářejí větší tlak na trh práce. Proto se v této skupině objevuje více nespokojených (viz Graf 1). Největší nespokojenost panuje ve skupině firem se zaměstnanci (59,4 % záporných odpovědí). Graf 1: Dostatek kvalifikovaných pracovníků podle velikosti firmy (%) Další dělení zkoumaného vzorku bylo provedeno na základě územního členění Plzeňského kraje. Firmy byly rozděleny podle okresů buď podle svého sídla, nebo podle převládající či klíčové výroby. Do každé skupiny v rámci okresního dělení bylo evidováno více než deset firem, čímž byla zajištěna solidní vypovídací hodnota vzorku, která spíše než jasné závěry evokuje trendy a naznačuje postoje investorů v jednotlivých lokalitách Plzeňského kraje (viz Tabulka 2). Tabulka 2: Struktura dotazovaných firem podle sídla v okrese Okres Počet Podíl (%) DO 10 8,3 KT 11 9,2 PM 32 26,7 PJ 19 15,8 PS 12 10,0 RO 15 12,5 TC 21 17,5 Celkem ,0 Největší spokojenost s dostatkem kvalifikovaných pracovníků je na Domažlicku, i když tam mohl ovlivnit výsledek vůbec nejmenší vzorek firem ze všech okresů. Více kladných než záporných odpovědí lze najít již jen u okresu Plzeň-jih. V Plzni jsou hodnoty kladných a záporných odpovědí vyrovnány. V žádném z okresů však spokojenost s dostatkem kvalifikovaných pracovních sil nepřesahuje 50 % respondentů, což naznačuje možné závěry celého průzkumu (viz Graf 2). V ostatních okresech pak nespokojení investoři převyšují spokojené. Zdaleka nejmenší spokojenost vyjadřují firmy na Klatovsku, kde více než 4/5 respondentů mají pocit nedostatku kvalifikované pracovní síly. Zde se nabízí srovnání s nepříliš uspokojivou situací okresu Klatovy z hlediska registrované míry nezaměstnanosti, kdy okres sice kopíruje pozitivní trendy celé společnosti, avšak z dlouhodobého hlediska je vývoj nezaměstnanosti na Klatovsku spíše negativní. V tomto případě nelze vyloučit ani vliv statistické chyby způsobené výběrem. Mírné znepokojení je u firem sledovatelné v okresech Rokycany a Plzeň-sever a na Tachovsku. V případě okresu Tachov je vidět, že i přes vyšší registrovanou míru nezaměstnanosti v okrese (duben 2007: 6,8 %, Plzeňský kraj 4,9 %) nedochází k naplňování potřeb zaměstnavatelů. Dochází tak k jevu, který lze v tomto případě / 10 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

13 trh práce identifikovat jako strukturální nezaměstnanost. Nižší spokojenost zaměstnavatelů pravděpodobně souvisí také se zvýšeným počtem lokalizovaných investic kolem dálnice D5, na což nedokáže trh práce dostatečně rychle reagovat. Graf 2: Dostatek kvalifikovaných pracovníků podle okresů Dalším z vhodných základních dělení pro zkoumání dotazovaného vzorku se ukázalo rozčlenění firem dle původu vlastníka, tj. jedná-li se o investora zahraničního, či domácího. Celkově ze 120 firem bylo 81 (67,5 %) identifikováno s převládajícím zahraničním vlastníkem a 39 (32,5 %) jako domácích. Výsledek ukazuje, že zatímco mezi zahraničními výrobci mírně převládá spokojenost (46,9 % ku 45,7 %), firmy s převážně českým vlastníkem vyjadřují k dostatku kvalifikovaných pracovních sil spíše skepsi (59 % negativních reakcí). České firmy tak obecně více negativně hodnotí tuzemský trh práce. Zahraniční firmy, patrně díky možnosti většího srovnání, nevynáší tak příkré soudy. Otázkou zůstává, který pohled je bližší reálnému stavu. Další dvě kategorizace dotazovaných firem jsou spíše doplňkové, byť i v jejich rámci lze najít zajímavé postřehy. Prvním z nich je dělení podle formy investice, tj. byla-li původní investice lokalizována na zelené louce (greenfield), nebo bylo použito starší již nevyužívané infrastruktury (brownfield). Ostatní formy (join venture, kombinace jednotlivých forem atp.) nejsou v Plzeňském kraji příliš využívané. Toto rozdělení zároveň ukazuje strategii lokalizace investic v Plzeňském kraji, když 54,2 % dotazovaných tvoří greenfieldy a 32,5 % brownfieldy. Je zřejmé, že ve většině případů byla dána přednost novým plochám, před revitalizací stávajících k původnímu účelu již nevyhovujících ploch. Z hlediska kvalifikované pracovní síly jsou výrazně méně spokojeni investoři brownfieldů 61,5 %. U greenfieldů je situace prakticky vyrovnaná. Poslední z vybraných klasifikací je rozdělení podle povahy hlavního produktu firmy, tj. jedná-li se o finální výrobek či o komponenty. V rámci zkoumaných investic převládají komponenty (51,7 %) nad finálními výrobky (40 %). Zbylá část, kterou tvoří polotovary a služby, je spíše zanedbatelná. U obou hlavních skupin převládá v tomto případě nespokojenost. O něco větší pak u výrobců finálního produktu (58,3 %), o něco menší u výrobců komponent (48,4 %). Přestože je zastoupení služeb ve zkoumaném vzorku marginální, zjištěný výsledek 2/3 kladných odpovědí naznačuje trend spokojenosti investorů provozujících služby. že výsledky mohou sloužit spíše jako náznak trendů a pozic a zároveň mohou být zkoumány zejména ve vzájemném porovnání v rámci jednotlivých kategorií. Hodnocení absolventů bylo rozděleno do dvou základních složek. Za prvé se posuzovala odbornost absolventů, zejména jejich znalosti, a za druhé jejich dovednosti. Při srovnání obou složek hodnocení lze konstatovat, že mírně převažuje lepší hodnocení znalostí, než dovedností absolventů. Naznačuje to potvrzení předpokladu, že česká vzdělávací soustava připravuje studenty spíše po stránce znalostní, než praktické. Průměrná známka z celého vzorku je 2,76 u znalostí (odbornosti) a 2,82 u dovedností. Při pohledu na další statistické ukazatele vzorku zjistíme, že střední hodnota (medián) je u obou kategorií 3 a nejčetnější (modus) také 3. Z toho vyplývá, že zaměstnavatelé se poměrně shodují na hodnocení kvality absolventů, která je podle nich na průměrné úrovni. Když zaměstnavatele rozdělíme podle již výše uvedeného klíče, tj. podle počtu zaměstnanců, a podle územního členění, lze získat podrobnější obraz tohoto hodnocení. Podíváme-li se na podniky podle počtu zaměstnanců, pak nejméně spokojenou skupinou jsou zaměstnavatelé ve skupině zaměstnanců, kteří se shodují na horší hodnotě v obou hlediscích (viz Tabulka 3). Největší rozdíl mezi znalostmi a dovednostmi vykazují malé a střední podniky do 100 zaměstnanců, kde jsou slušně hodnoceny znalosti (2,69) a naopak jako slabší jsou označovány dovednosti (2,87). Tabulka 3: Hodnocení připravenosti absolventů podle velikosti podniku (známka 1 5) Počet zaměstnanců Znalosti Dovednosti do 100 2,69 2, ,88 2, ,67 2,82 nad 500 2,79 2,75 Celkem 2,76 2,82 Když se podíváme na hodnocení absolventů v jednotlivých okresech, můžeme vysledovat mnohem větší rozdíly, než v případě předchozího dělení. Více se ukazuje nespokojenost s praktickou přípravou v okresech Klatovy, Domažlice a Rokycany, kde průměrná známka dokonce překračuje hodnotu 3. Opět nejtvrdší postoj zaměstnavatelů vůči absolventům je na Klatovsku, kde průměrná známka dosáhla dokonce hodnoty 3,5 (viz Graf 3). Graf 3: Hodnocení připravenosti absolventů podle okresů (známka 1-5) Hodnocení absolventů K hodnocení absolventů byla využita stupnice 1 5, pomocí níž měli jednotliví respondenti hodnotit jejich kvalitu. Byť se jedná o velmi subjektivní hodnocení, byla tato stupnice využita zejména pro její obecnou srozumitelnost a akceptovatelnost. Je ale nanejvýš zřejmé, čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 11

14 trh práce V případě hodnocení absolventů, stejně jako v obecném hodnocení dostatku kvalifikovaných sil, jsou pozitivnější při hodnocení zahraniční firmy, což platí v obou dotazovaných souvislostech. Domácí firmy naopak hodnotí výstupy vzdělávací soustavy mnohem přísněji. U znalostí se nejedná o nijak zásadní rozdíl, 2,73 u zahraničních firem a 2,81 u českých, ale u dovedností jsou výrazně shovívavější zahraniční firmy (viz Graf 4). Dotazované firmy s českým vlastníkem hodnotí kvalitu praktických dovedností průměrnou známkou 3,28, zatímco zahraniční firmy dávají průměrnou známku 2,65. Graf 4: Hodnocení připravenosti absolventů podle druhu vlastnictví (známka 1 5) Shrnutí Obecně se potvrdila mírně negativní reflexe kvality lidských zdrojů v Plzeňském kraji. Obdobný trend lze vysledovat i při hodnocení absolventů. Z průzkumu vyplynulo, že s kvalitou lidských zdrojů v Plzeňském kraji, a to jak z pohledu absolventů, tak kvalifikace obecně, jsou více spokojeni zahraniční investoři. Domácí firmy jsou v této otázce významně skeptičtější Zahraniční firmy mají větší možnost prostorové komparace (srovnání s jinými zeměmi). Domácí firmy uplatňující především srovnání v čase jsou vůči místním kritičtější. Podle jednotlivých kategorií pak za spíše spokojenější s absolventy lze považovat z hlediska znalostí malé firmy do 100 zaměstnanců a větší firmy ve skupině zaměstnanců, z hlediska dovedností velké firmy nad 500 zaměstnanců, firmy v Plzni, v okrese Plzeň-sever a na Tachovsku, zahraniční firmy, firmy vyrábějící komponenty, oslovené firmy zabývající se službami. Naopak s absolventy jsou méně spokojení z hlediska vědomostí zaměstnavatelé v kategorii , z hlediska dovedností pak firmy do 500 zaměstnanců a firmy sídlící v okresech Domažlice, Klatovy a Rokycany, české firmy, podniky zaměřené na finální výrobek. Průzkum byl zaměřen i na další aspekty požadavků zaměstnavatelů. V příštím čísle se budeme věnovat vzdělanostní struktuře chybějících pracovních sil. Zdroj dat: MPSV ČR Průzkum významných zaměstnavatelů v Plzeňském kraji Mgr. Michal Vozobule / 12 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

15

16 Čtvrté číslo. Vydává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Vedoucí redaktor: Pavel Beneš, Redakční rada: Ondřej Bartušek, Zdeněk Čížek, Miloslav Chlad Adresa redakce: Riegrova 1, Plzeň, Tel.: , Grafické zpracování a tisk: Creative studio s.r.o. Tento čtvrtletník je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu.

Zájem o střední školy

Zájem o střední školy číslo 5 říjen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Stabilita sítě základních škol Zájem o střední školy Kvalifikační potřeby zaměstnavatelů Regionální rozdíly

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Zakázka KZPS-03-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému I.

Zakázka KZPS-03-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému I. PROGNÓZA VÝVOJE VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH A ZMĚNY STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI DO ROKU 233 STAVEBNICTVÍ Zakázka KZPS-3-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu

Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Pavel Římovský Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2010

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 2.1. MĚSTO PROSTĚJOV V REGIONU... 3 2.2. POČET OBYVATEL... 4 2.3. STRUKTURA PODLE VĚKU... 6 2.4. VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA... 8 2.5. NÁRODNOSTNÍ

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více