Vademecum. Program středoškolských mobilit. Rok ve Francii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vademecum. Program středoškolských mobilit. Rok ve Francii"

Transkript

1 Program středoškolských mobilit Rok ve Francii Vademecum Kontakt: Mgr. Jiří Votava Francouzský institut v Praze Jazyková a vzdělávací sekce Štěpánská Praha 1 tel.:

2 Výběr uchazečů Pozn.: studium na střední škole ve Francii trvá celkem 3 roky a francouzští studenti maturují v 18 letech (tzn. o rok dříve než studenti v ČR). Výběrové řízení se koná individuálně zvlášť s každým uchazečem o studium formou ústního pohovoru za účastí alespoň jednoho z rodičů. Výběr provádí Francouzský institut v Praze a dle specifické povahy jednotlivých žádostí jsou do výběrové komise přizvání také zástupci dalších institucí (kraj/zřizovatel škol v případě uchazečů ze Středočeského kraje, Plzeňského a Moravskoslezského kraje, Francouzská aliance příp. také zástupci vysílající školy, např. Gymnázium Jana Nerudy v Praze v případě studentů bilingvní sekce školy apod.). Kritéria výběru: - jazykové znalosti uchazeče, - celkový studijní prospěch, - motivace ke studiu, - podpora rodičů, - souhlas s finančními podmínkami (roční náklady na pobyt ve Francii se pohybují v rozmezí ,- až ,- Kč). Na základě jazykových znalostí, věku uchazeče a studijních předpokladů komise rozhoduje o ročníku, do kterého bude uchazeč navržen: Návrh na vyslání Na základě výběrového řízení navrhuje Francouzský institut v Praze vybrané uchazeče o studium: - konkrétním školám (lyceím) ve Francii, které již participují na projektu, - partnerským školám, hlásí-li se vybraný student ze školy, která má družební lyceum ve Francii, - krajským školským úřadům (fr. rectorat ), jedná-li se o studenty ze škol ve Středočeském (SK), Plzeňském (PK) a Moravskoslezském kraji (MSK), - ostatním krajským školským úřadům (v případě zájmu kraje participovat na projektu). V případě SK, PK a MSK jsou studenti přednostně navrženi ke studiu na lyceích v družebních regionech ve Francii, tj. v Burgundsku, ve Franche- Comté resp. v Lotrinsku. - ročník Seconde (1. ročník na lyceu ve Francii), - ročník Première (2. ročník na lyceu ve Francii). V případě ročníku Première je studentu na základě studijního prospěchu a osobního zájmu doporučena také konkrétní větev studia: - větev ES (ekonomika a společenské vědy), - větev L (cizí jazyky a literatura), - větev S (matematika a přírodní vědy). Zcela výjimečně mohou být uchazeči navrženi do posledního, 3. ročníku na lyceu (Terminale). V tomto případě je určující věk studenta a mimořádné jazykové znalosti. 2

3 Hostitelské školy Hostitelské školy mohou být školy, které již participují na projektu, příp. družební lycea středních škol v ČR, odkud se hlásí vybraní uchazeči o studium. Pokud jsou vybraní uchazeči navrženi krajským školským úřadům (nikoli konkrétním lyceím), vytipování vhodné hostitelské školy je v kompetenci tohoto úřadu. Potvrzení o přijetí ke studiu Doba mezi odesláním návrhu k přijetí ke studiu a potvrzením o přijetí ze strany hostitelské školy ( em) zpravidla činí několik týdnů až měsíců od podání návrhu. Lyceum se definitivně vyjádří k navrženým uchazečům o studium, jsou-li splněny následující podmínky: - kapacita míst ve třídě umožňuje přijmout ke studiu také studenta z ČR, - student bude mít zajištěno ubytování přes týden v internátě školy, - bude zajištěna hostitelská rodina na víkendy. Splnění výše uvedených podmínek je zcela v kompetenci hostitelské školy. Francouzský institut v Praze ani jiná partnerská organizace nemohou tyto podmínky ovlivnit či zajistit svépomocně. V případě první uvedené podmínky (kapacita míst ve třídě) je zejména v případě studentů navržených do ročníku Seconde nutné vyčkat na definitivní vyjádření školy až do konce června, kdy se rozhoduje o tom, kolik žáků lyceum přijme ke studiu. Důvod je ten, že do ročníku Seconde se hlásí žáci z 9. ročníků základní školy (ve Francii neexistují víceletá gymnázia) a je nutné počkat do doby, až bude uzavřena klasifikace za 9. ročník ZŠ. Na středních školách ve Francii se nekonají přijímací zkoušky. V případě, že lyceum nenaplní kapacitu míst v ročníku Seconde, může přijmout do ročníku Seconde také studenty z ČR. Organizace školního roku Školní rok 2015/2016 začíná oficiálně v pondělí 31. srpna Nástup studentů do školy je oficiálně stanoven na pondělí (zpravidla začíná škola nejdříve studentům v ročníku Seconde a následující den začíná školní rok studentům z vyšších ročníků, tj. Première a Terminale). Konkrétní datum nástupu ke studiu sdělí škola během měsíce června/ července. Ve výjimečných případech se mohou čeští studenti dostavit na lyceum a ubytovat se na internátě (viz dále kapitola Internát ) i později, než stanoví harmonogram školy. Co se týče prázdnin během školního roku, ve Francii mají studenti prázdniny celkem čtyřikrát do roka. Ve školním roce 2015/2016 jsou stanoveny termíny prázdnin následovně: - dušičkové (podzimní) prázdniny, fr. vacances de la Toussaint ( ), - vánoční prázdniny ( ), - zimní prázdniny (2 týdny na přelomu února a března), - jarní prázdniny (2 týdny na přelomu dubna a května). Konkrétní termíny zimních a jarních prázdnin se liší podle regionů (podobně jako se v ČR termíny jarních prázdnin liší podle okresů). Konkrétní termíny francouzských prázdnin dostanou studenti před odjezdem na lyceum. Oficiální začátek letních prázdnin je v sobotu 3. července Pokud končí výuka dříve (zejména se to týká studentů v ročníku Seconde), studenti dostávají vysvědčení a odjíždějí na prázdniny už na konci června. 3

4 Organizace výuky Oproti českým školám se na lyceích ve Francii čeští studenti setkají s několika hlavními odlišnostmi: - studium na střední škole ve Francii trvá tři roky; ročníky se nazývají (vzestupně): Seconde, Première, Terminale, - školní rok je rozdělen na tři klasifikační období, tzv. trimestry (fr. trimestre ) - výuková hodina trvá 55 minut, - vyučování trvá zpravidla až do pozdních odpoledních hodin, - na některých školách probíhá vyučování také v sobotu dopoledne. Na francouzských lyceích se vyučuje podle státem garantovaných učebních osnov (fr. programmes ). Tyto osnovy jsou stejné pro všechny školy zařazené do rejstříku škol francouzského ministerstva školství (včetně soukromých a církevních škol akreditovaných ministerstvem) a jsou povinné. Učební plány (tj. seznam povinných a povinně volitelných předmětů, resp. nepovinných předmětů, a jejich týdenní hodinová dotace) a dále přehled organizace studia v ročnících Seconde a Première a příslušné osnovy vydané ministerstvem školství si lze stáhnout na následujících webových stránkách: ročník Seconde: učební plán: organizace studia: osnovy: ročník Première: učební plán (str. 1): organizace studia: osnovy: (dále je třeba si rozkliknout jednotlivé předměty podle větve studia: ES, L, S). Praktické záležitosti ohledně studia mají na starosti nepedagogičtí pracovníci školy, kterým se říká conseiller principal d éducation (ve zkratce se tato funkce uvádí jako CPE ). V případě jakýchkoli studijních či jiných záležitostí jsou CPE prvními, na koho se studenti obracejí. Maturitní zkouška, tzv. baccalauréat Vzhledem k tomu, že studium na lyceu ve Francii trvá 3 roky (maturuje se o rok dříve než na školách v ČR) a že se maturitní zkouška týká velkého počtu předmětů, studenti skládají první část maturitní zkoušky (fr. épreuves anticipées du baccalauréat ) již na konci ročníku Première a z ostatních předmětů pak maturují na konci posledního ročníku (Terminale). Všechny písemné maturitní zkoušky jsou státní, tzn. že jsou garantované ministerstvem školství a jsou stejné pro všechny studenty v dané větvi studijního oboru. Na konci ročníku Première se maturuje z těchto předmětů: - větev ES (ekonomika a společenské vědy): francouzština (písemně, ústně), přírodovědný předmět (písemně), ročníková práce (hodnocení práce, obhajoba ústně), - větev L (cizí jazyky a literatura): francouzština (písemně, ústně), přírodovědný předmět (písemně), ročníková práce (hodnocení práce, obhajoba ústně), - větev S (matematika a přírodní vědy): francouzština (písemně, ústně), ročníková práce (hodnocení práce, obhajoba ústně), Bližší informace viz na V této souvislost je zároveň nutné uvést, že čeští studenti nejsou povinni skládat ve Francii maturitní zkoušku. 4

5 Hostitelská rodina Zajištění hostitelských rodin na víkendy vyžaduje nejvíce času z celé administrativy programu Rok ve Francii. Lyceum nejčastěji formou oznámení na svých webových stránkách příp. oběžníku umístěném na nástěnce školy nebo prostřednictvím sdružení rodičů a studentů školy inzeruje poptávku na umístění studentů do rodin studentů školy příp. do rodin některého z vyučujících na lyceu. Kontakty na hostitelské rodiny jsou zpravidla oznámeny před začátkem letních prázdnin. Následně se doporučuje, aby student/rodiče studenta co nejdříve zkontaktovali tuto hostitelskou rodinu (představili se, vyměnili si fotografie, odsouhlasili si výši měsíčních nákladů na pobyt a jejich splatnost apod.). Nicméně přes veškerou snahu ze strany lycea může nastat situace, že lyceum nebude moci včas (tj. do začátku letních prázdnin) zajistit hostitelskou rodinu. V takových případech je nutné vyčkat do konce srpna resp. do začátku září, kdy lyceum opět osloví rodiče studentů školy a následně na základě vyjádřeného zájmu vybere hostitelskou rodinu. Není pravidlem, že student má na celý školní rok jednu rodinu, do které dochází na víkendy. Na některých lyceích může nastat také situace, že rodiny se obměňují každý trimestr. Toto lze chápat i z toho důvodu, že některé hostitelské rodiny se nemohou zavázat před začátkem školního roku, že si budou brát studenty na víkendy k sobě domů po celou dobu jejich studia ve Francii. Co se týče nákladů na pobyt studenta v hostitelské rodině, je třeba počítat s částkou cca 45,- / víkend. Je na vzájemné domluvě mezi hostitelskou rodinou a rodinou českého studenta, jakým způsobem bude tato částka hrazena (tj. zda bude zasílána na bankovní účet rodiny, nebo hrazena v hotovosti) a v kolika splátkách (tj. zda každý měsíc zvlášť, jednou za čtvrt roku apod.). Částku 45,- je nutné vnímat jako odškodnění rodiny, tj. jedná se o režijní náklady na to, že student bude mít zajištěno ubytování, stravování a event. také program připravený rodinou. Ubytování v rodině není komerční záležitost; rodina, která projeví zájem hostit studenta z ČR, to nečiní ze zištných důvodů, ale proto, že má zájem o to, poznat studenta z jiné země, jeho kulturu apod. a zpětně mu také nabídnout možnost seznámit se s běžným životem ve francouzské rodině. Stejně jako v případě platby za pobyt musí dojít ke shodě mezi oběma rodinami, i co se týče režimu v hostitelské rodině. Student je v rodině hostem a proto také musí respektovat to, jak daná rodina funguje. To znamená, že i v případě již zletilých studentů by se případný individuální program (např. vycházky s přáteli apod.) řešil nejprve tak, že se student a rodina domluví na časovém rámci (odchod, příchod). Internát Přes školní týden, kdy se koná výuka (pondělí až pátek, výjimečně v sobotu dopoledne), jsou dojíždějící studenti ubytováni v internátě školy. Přes víkend se internáty zamykají a studenti odjíždějí na víkend domů. V převážné většině případů je internát součástí školního areálu (kampusu). Pokud nemá škola vlastní internát, student bydlí v internátě jiné školy v daném městě (do školy se pak přemisťuje pěšky, je-li internát blízko lycea, příp. MHD). Na francouzských internátech vládne zpravidla přísný řád, který není obvyklý v domovech mládeže (internátech) v ČR a který je francouzskou administrativou důsledně vyžadován (např. opuštění internátu ve stanovený čas ráno, kdy začíná výuka, a možnost vrátit se na pokoj až v odpoledních hodinách, kdy končí škola). To také znamená, že studenti ubytovaní na internátě si musejí vzít ráno s sebou do školy veškeré učební a další pomůcky, které budou potřebovat během dne, neboť přes den nebudou mít možnost se vrátit na pokoj. Konkrétní podmínky internátního řádu (fr. règlement de l internat ) škola sdělí studentům zpravidla ještě před jejich odjezdem do Francie (příp. je internátní řád ke stažení na internetových stránkách školy). V době, kdy se nekoná výuka, se studenti zpravidla věnují samostudiu a přípravě domácích úkolů (k tomu jsou vyhrazeny učebny školy, tzv. permanence, kde je zajištěn dozor), příp. mohou navštívit školní klub ( maison des lycéens ) či si zajít do města apod. 5

6 Co se týče vybavenosti internátů ve Francii, neexistuje žádný jednotný koncept (podobně jako neexistuje jeden typ internátu v ČR). Internátní budovy vždy respektují architektonické řešení a technické a kapacitní možnosti. Co nicméně platí všude, je, že: - jsou odděleny chlapecká a dívčí část internátu, - studenti bydlí na pokoji po dvou nebo po třech (pokoje mohou být uzpůsobeny i pro více ubytovaných studentů), - studenti mají vlastní skřínku/skříňky, stůl a židli (doporučuje se vzít si s sebou z domova jeden nebo dva visací zámky, stolní lampičku apod.), - umývadla, WC a sprchy/sprchový kout jsou umístěny na pokojích nebo na patře. Pozn.: Ve většině případů si studenti vozí z domova vlastní prostěradlo, peřinu a polštář (na některých internátech ale studenti ložní prádlo dostanou přímo od školy a nemusejí si tedy nic vozit z domova). Konkrétní seznam věcí na internát, které si studenti mají vzít s sebou z domova (francouzsky se tomu říká trousseau ), studenti dostanou před odjezdem do Francie. Z domova si ale v každém případě vezou vlastní ručník, pyžamo a věci osobní hygieny (kartáček na zuby, zubní pasta apod.). Co se týče termínu, kdy se mají studenti přijet ubytovat na internát, konkrétní data sdělí škola na svých webových stránkách v průběhu letních prázdnin. Zpravidla se v jeden den ubytovávají studenti z prvního ročníku (Seconde) a další den ostatní studenti (vyšší ročníky Première a Terminale). Platby za internát se provádějí ve třech splátkách (fr. tranches ), tzn. za každý trimestr zvlášť. Neplatí se dopředu, ale až v průběhu daného trimestru. Konkrétní částku, číslo bankovního účtu a termín splatnosti sdělí škola po zahájení školní roku. Orientačně vypadá splátkový kalendář následovně: - platba za 3. trimestr (duben až červen): splatnost během měsíce dubna. Platbou za internát se rozumějí náklady na ubytování v internátě + stravování ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Ubytování a stravování se tedy platí dohromady jako jeden balíček (studenti se mohou také setkat s termínem pension complète nebo frais d internat ). Roční náklady na ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně stojí cca 1.500,- (konkrétní částka se liší dle konkrétní lokality). Stravování Na školách existují vedle školních jídelen také výdejní automaty, příp. kavárna nebo jiná školou zřizovaná (nikoli soukromá) občerstvovací služba pro studenty, kteří by měli přes den na něco chuť. V zásadě ale platí, že s ohledem na zásady zdravé výživy je v maximální míře omezen prodej různých cukrovinek, hamburgerů, slazených nápojů apod. Prádelna V areálu školy se kromě internátu také nachází prádelna (fr. lingerie ), ve které se na internátě ubytovaným studentům zdarma pere prádlo (ložní prádlo i osobní věci studenta: ručníky, oblečení, spodní prádlo ). Není to však praxe na všech internátních školách ve Francii. Pokud škola nemá vlastní prádelnu, praní obstará hostitelská rodina během víkendů, příp. si během týdne může student zanést věci vyprat do laundromatu (princip shodný s veřejnými prádelními automaty v ČR). - platba za 1. trimestr (září až prosinec): splatnost během měsíce září/října, - platba za 2. trimestr (leden až březen): splatnost během měsíce ledna, 6

7 Ošetřovna V areálu školy funguje také ošetřovna (fr. infirmerie ). Na francouzských lyceích se velice dbá na to, aby byla studentům školy zajištěna odpovídající péče v případě nevolnosti, zranění apod. Na těchto ošetřovnách je kvalifikovaný personál, v případě potřeby je přivolán školní lékař. Nastanou-li zdravotní či jiné problémy ve večerních/nočních hodinách, student příp. některý z ubytovaných studentů ihned kontaktuje vedoucího internátu (na internátě je vždy někdo přítomen). Internetové/mobilní připojení S připojením k internetu (školní wi-fi síť) to není až tak samozřejmé Ačkoli v tomto směru i na lyceích ve Francii dochází k jistému posunu v oblasti IT, není zaručeno, že škola bude mít vlastní wi-fi síť. Studenti budou mít nicméně možnost připojit se k internetu v rámci školní knihovny/mediatéky (ze školních počítačů). Pokud si vezmou z domova vlastní notebook, chytrý telefon apod., mohou využít také lokálně přístupné veřejné wi-fi sítě. Co se týče mobilních telefonů, studenti mohou buď využít roamingové služby nabízené českým operátorem v zahraničí příp. si koupit SIM kartu u některého z francouzských operátorů. Na francouzském trhu působí tito operátoři: Orange France: Bouygues Telecom: SFR: Free Mobile: Konkrétní podmínky nabízených služeb už je nutné prostudovat na uvedených internetových stránkách. Na školách ve Francii je zakázáno používat mobilní telefony, CD přehrávače apod. během výuky (tyto přístroje musejí být vypnuty, aby se zamezilo např. vyzvánění mobilu během výuky ). Odpovědnost za studenta Za nezletilé studenty samozřejmě odpovídají jejich zákonní zástupci (rodiče), nicméně jsou případy, kdy je třeba přenést odpovědnost na jinou osobu. Jedná se zejména o případy, kdy je nutný rychlý lékařský zákrok (nehoda, zranění) a kdy nejsou tito zákonní zástupci k dosažení. Převedení odpovědnosti je obzvlášť důležité v případě zahraničních studentů (nemožnost rychle zkontaktovat rodiče studentů, jazyková bariéra apod.). Pro tyto případy se vyžaduje souhlas zákonných zástupců s tím, že neodkladná rozhodnutí učiní ředitel školy příp. hostitelská rodina. Na podobném principu funguje také souhlas rodičů v případě, bude-li chtít nezletilý student opustit školní kampus, např. když má volno v rozvrhu a chtěl by se projít po městě nebo když škola organizuje školní zájezdy apod. Za tímto účelem podepisují zákonní zástupci příslušné tiskopisy. Sportovní aktivity V rámci mimoškolních sportovních aktivit, kterých se studenti účastní, je nutné mít také vyjádření od lékaře, který určí, jaké sporty student (ne)může provozovat. K tomuto účelu slouží lékařské potvrzení o nekontraindikaci k provozování sportů (dokument vyplňuje praktický lékař před odjezdem studenta do Francie). Příslušný tiskopis studentům poskytne Francouzský institut v Praze. Příjezd do Francie Doporučuje se, aby na začátek školy odjeli studenti v doprovodu svých rodičů (nejlépe autem; pro rodiče se navíc doporučuje, aby si vzali 1-2 dny dovolené, očekává-li se příjezd do Francie během pracovního týdne). Kromě toho, že si student s sebou poveze z domova vybavení, které bude potřebovat minimálně do podzimních prázdnin (pokud by se na tyto prázdniny nevracel do ČR) kromě školních potřeb je to zejména oblečení začíná podzim a budou nutné nějaké teplejší oděvy; dále jsou to slovníky, 7

8 příp. nějaký hudební nástroj (hraje-li student na nějaký a chtěl-li by pokračovat v hraní i ve Francii) apod. pro rodiče studenta je toto zároveň příležitost: - poznat lokalitu a zázemí školy (vybavení školy, internát apod.), - osobně se setkat s hostitelskou rodinou (kontakt přes internet by se měl uskutečnit již v první fázi během letních prázdnin, osobní kontakt je samozřejmě nejdůležitější); pro tento účel se také doporučuje přivézt rodině nějaký menší dárek Pojištění do zahraničí Studenti, stejně jako např. turisté, se v době svého studia zdržují na území jiné členské země Evropské unie (v tomto případě Francie) po přechodnou dobu. Pro uplatnění základního práva na nezbytnou zdravotní péči je nutné, aby u sebe měli svůj průkaz pojištěnce (oficiálně se tento doklad nazývá Evropský průkaz zdravotního pojištění, fr. Carte européenne d assurance maladie, zkr. CEAM); je to ona modrá kartička, kterou svým klientům vydávají pojišťovny. Vypadá takto: Doprava do/z ČR během prázdnin Dovoluje-li to dopravní spojení (letadlo, autobus), studenti opouštějí internát a odjíždějí na prázdniny, tak jak stanoví harmonogram školního roku. V případě, že se studenti dopravují autobusem (do Francie zajišťuje spojení autobusová společnost Eurolines, nebo také Student Agency, je možné po dohodě se školou odjet na prázdniny už dříve (totéž platí i po skončení prázdnin). Důvod je ten, že linky Eurolines ani Student Agency nejezdí do destinací ve Francii každý den. V každém případě platí, že studenti si musejí doplnit chybějící učivo, které zameškali. Důležité je také dopředu požádat ředitele školy o uvolnění z výuky z důvodu předčasného odjezdu na prázdniny do České republiky (stačí napsat , který rodiče studenta zašlou řediteli školy). Totéž platí v případě pozdějšího návratu do Francie zpátky po skončení prázdnin. Učebnice Existuje několik možností, jak si obstarat učebnice. Na některých školách si mohou studenti učebnice zapůjčit zdarma, jinde za symbolický poplatek, na dalších školách dostanou studenti zdarma předplacenou kartu (na konkrétní částku), s níž ve smluvních knihkupectvích zaplatí za učebnice Výdej učebnic (event. předplacené karty) pro české studenty se řeší až po jejich příjezdu na lyceum. V případě úrazu či nemoci je třeba tento průkaz předložit lékaři. Tím je zajištěn nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek, jako mají místní pojištěnci; tzn. že péče za ošetření je hrazena pouze do výše jako u místních pojištěnců. Případná spoluúčast pak podléhá úhradě z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu, že ve většině zemí, včetně Francie, se za lékařskou péči připlácí, je nutné si před odjezdem do Francie vyřídit tzv. komerční cestovní připojištění. Z toho mohou být hrazeny náklady na spoluúčast či případný převoz zpět do ČR. Studenti si tedy před odjezdem do Francie sjednají následující cestovní pojištění, a to po dobu celého školního roku (příp. na 365 dní počínaje dnem vstupu na území Francie): - pojištění léčebných výloh (včetně repatriace v případě úmrtí), - úrazové pojištění (včetně pojištění trvalých následků a zlomenin), - pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. 8

9 Dokumenty Kromě evropského průkazu zdravotního pojištění a kopie pojistné smlouvy (originál zůstává v ČR) je doporučeno vzít si s sebou do Francie také kopii očkovacího průkazu. Dále se doporučuje vzít si s sebou také alespoň 2 kopie občanských průkazů (student, rodiče) a 4-5 ks fotografií pasového formátu. Pozn.: Na území členských států EU lze cestovat i jenom s platným občanským průkazem se strojově čitelnými údaji (není nutný cestovní pas; vízová povinnost zanikla vstupem ČR do EU v roce 2004). Uznání studia v zahraničí pro zdravotní a sociální účely V případě řádného denního studia v ČR je za studenty hrazeno zdravotní pojištění v plné míře státem (Česká republika). Aby tomu tak bylo i v případě jejich studia v zahraničí, je třeba si toto studium nechat posoudit Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). V případě škol participujících na programu Rok ve Francii nečiní toto posouzení žádné problémy. K tomuto účelu slouží formulář Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. Formulář je třeba vyplnit a s dalšími požadovanými přílohami podat na příslušný odbor MŠMT. Další informce získáte na webových stránkách MŠMT: Výše uvedené pokyny týkající se posouzení postavení studia na střední škole v cizině, které vydává MŠMT, se týkají pouze studentů, kteří po dobu studia ve Francii přerušují studium na své domovské škole v ČR. Studentů, kteří budou mít během svého studia na lyceu ve Francii tzv. individuální vzdělávací plán, se povinnost podat Žádost o posouzení postavení studia netýká; tito studenti totiž i nadále zůstávají studenty české školy. Jejich zákonné pojištění tedy i nadále hradí stát (ČR) po dobu, kdy studují zároveň na zahraniční škole. Podmínky, za kterých je studentu umožněno mít individuální vzdělávací plán, stanoví ředitel střední školy v ČR, na které je student přihlášen ke studiu. Po absolvování studia ve Francii a návratu zpět do ČR studenti řeší, jak dál pokračovat ve studiu na české střední škole. Ať už se jedná o případ, kdy student přerušil studium, nebo měl individuální vzdělávací plán, k tomu, aby mohl pokračovat ve studiu na české škole, musí vykonat rozdílové (komisionální) zkoušky. Počet zkoušek a jejich rozsah určuje vždy ředitel školy. Zastupitelský úřad České republiky ve Francii Ve Francii má Česká republika své diplomatické a konzulární oddělení v Paříži. Další honorární konzuláty se nacházejí v Dijonu, Marseille, Lille, Nantes a ve Štrasburku. Bližší informace a kontakty naleznete na webových stránkách české ambasády v Paříži Kontakt: MŠMT - Odbor vzdělávací soustavy tel.:

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

PŘIHLÁŠKA Collège. Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Španělština

PŘIHLÁŠKA Collège. Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Španělština PŘIHLÁŠKA Collège Pro školní rok: 20-20 Vstup do ročníku: ŽÁK Příjmení:... Jméno:...... Datum narození:... Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Předpokládaná doba školní docházky

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: 20. - 20. Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : VÝUKA JAZYKŮ Pozor, výběr se provádí od 2. ročníku (CE1) (2.,3., 4., 5. ročník =

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 P01/2012. Interní směrnice Interní směrnice P01/2012 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/76349 Schválila: Ing. Petra

Více

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:...

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:... SVP HELP ME BOŘETICKÁ 2, 629 00 BRNO VINOHRADY Tel.: 544234629, Tel./fax: 544216178 e-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz ambulance: 602/343309, vychovatelé: 602/343533 NÁSTUPNÍ LIST Jméno klienta:...

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013 Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE :

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE : STANOVEN NA ZÁKLADĚ : - Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 119 - Vyhlášky ministerstva školství 107/2005

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí. www.szeskostelec.cz

SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí. www.szeskostelec.cz Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí Zahájení 3. září 2012 v 8:05 hodin v budovách

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM SOŠ DCR Krnov, p. o.

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM SOŠ DCR Krnov, p. o. INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01321/2012 Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v DM SOŠ DCR Krnov, p. o. V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Jihlavská astronomická společnost

Jihlavská astronomická společnost Pokyny pro účastníky Letního astronomického soustředění LASO 2010 Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku, 21. až 30. července 2010 Vážení rodiče a účastníci, na základě Vámi zaslané přihlášky Vám prostřednictvím

Více

Příloha k přihlášce ke studiu

Příloha k přihlášce ke studiu Pokyny k přílohám: Doložení středoškolského vzdělání s maturitou: Pokud již vlastníte maturitní vysvědčení doložte prosím úředně ověřenou kopii (neověřená kopie nebude uznána). Pokud budete maturovat až

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více