Vademecum. Program středoškolských mobilit. Rok ve Francii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vademecum. Program středoškolských mobilit. Rok ve Francii"

Transkript

1 Program středoškolských mobilit Rok ve Francii Vademecum Kontakt: Mgr. Jiří Votava Francouzský institut v Praze Jazyková a vzdělávací sekce Štěpánská Praha 1 tel.:

2 Výběr uchazečů Pozn.: studium na střední škole ve Francii trvá celkem 3 roky a francouzští studenti maturují v 18 letech (tzn. o rok dříve než studenti v ČR). Výběrové řízení se koná individuálně zvlášť s každým uchazečem o studium formou ústního pohovoru za účastí alespoň jednoho z rodičů. Výběr provádí Francouzský institut v Praze a dle specifické povahy jednotlivých žádostí jsou do výběrové komise přizvání také zástupci dalších institucí (kraj/zřizovatel škol v případě uchazečů ze Středočeského kraje, Plzeňského a Moravskoslezského kraje, Francouzská aliance příp. také zástupci vysílající školy, např. Gymnázium Jana Nerudy v Praze v případě studentů bilingvní sekce školy apod.). Kritéria výběru: - jazykové znalosti uchazeče, - celkový studijní prospěch, - motivace ke studiu, - podpora rodičů, - souhlas s finančními podmínkami (roční náklady na pobyt ve Francii se pohybují v rozmezí ,- až ,- Kč). Na základě jazykových znalostí, věku uchazeče a studijních předpokladů komise rozhoduje o ročníku, do kterého bude uchazeč navržen: Návrh na vyslání Na základě výběrového řízení navrhuje Francouzský institut v Praze vybrané uchazeče o studium: - konkrétním školám (lyceím) ve Francii, které již participují na projektu, - partnerským školám, hlásí-li se vybraný student ze školy, která má družební lyceum ve Francii, - krajským školským úřadům (fr. rectorat ), jedná-li se o studenty ze škol ve Středočeském (SK), Plzeňském (PK) a Moravskoslezském kraji (MSK), - ostatním krajským školským úřadům (v případě zájmu kraje participovat na projektu). V případě SK, PK a MSK jsou studenti přednostně navrženi ke studiu na lyceích v družebních regionech ve Francii, tj. v Burgundsku, ve Franche- Comté resp. v Lotrinsku. - ročník Seconde (1. ročník na lyceu ve Francii), - ročník Première (2. ročník na lyceu ve Francii). V případě ročníku Première je studentu na základě studijního prospěchu a osobního zájmu doporučena také konkrétní větev studia: - větev ES (ekonomika a společenské vědy), - větev L (cizí jazyky a literatura), - větev S (matematika a přírodní vědy). Zcela výjimečně mohou být uchazeči navrženi do posledního, 3. ročníku na lyceu (Terminale). V tomto případě je určující věk studenta a mimořádné jazykové znalosti. 2

3 Hostitelské školy Hostitelské školy mohou být školy, které již participují na projektu, příp. družební lycea středních škol v ČR, odkud se hlásí vybraní uchazeči o studium. Pokud jsou vybraní uchazeči navrženi krajským školským úřadům (nikoli konkrétním lyceím), vytipování vhodné hostitelské školy je v kompetenci tohoto úřadu. Potvrzení o přijetí ke studiu Doba mezi odesláním návrhu k přijetí ke studiu a potvrzením o přijetí ze strany hostitelské školy ( em) zpravidla činí několik týdnů až měsíců od podání návrhu. Lyceum se definitivně vyjádří k navrženým uchazečům o studium, jsou-li splněny následující podmínky: - kapacita míst ve třídě umožňuje přijmout ke studiu také studenta z ČR, - student bude mít zajištěno ubytování přes týden v internátě školy, - bude zajištěna hostitelská rodina na víkendy. Splnění výše uvedených podmínek je zcela v kompetenci hostitelské školy. Francouzský institut v Praze ani jiná partnerská organizace nemohou tyto podmínky ovlivnit či zajistit svépomocně. V případě první uvedené podmínky (kapacita míst ve třídě) je zejména v případě studentů navržených do ročníku Seconde nutné vyčkat na definitivní vyjádření školy až do konce června, kdy se rozhoduje o tom, kolik žáků lyceum přijme ke studiu. Důvod je ten, že do ročníku Seconde se hlásí žáci z 9. ročníků základní školy (ve Francii neexistují víceletá gymnázia) a je nutné počkat do doby, až bude uzavřena klasifikace za 9. ročník ZŠ. Na středních školách ve Francii se nekonají přijímací zkoušky. V případě, že lyceum nenaplní kapacitu míst v ročníku Seconde, může přijmout do ročníku Seconde také studenty z ČR. Organizace školního roku Školní rok 2015/2016 začíná oficiálně v pondělí 31. srpna Nástup studentů do školy je oficiálně stanoven na pondělí (zpravidla začíná škola nejdříve studentům v ročníku Seconde a následující den začíná školní rok studentům z vyšších ročníků, tj. Première a Terminale). Konkrétní datum nástupu ke studiu sdělí škola během měsíce června/ července. Ve výjimečných případech se mohou čeští studenti dostavit na lyceum a ubytovat se na internátě (viz dále kapitola Internát ) i později, než stanoví harmonogram školy. Co se týče prázdnin během školního roku, ve Francii mají studenti prázdniny celkem čtyřikrát do roka. Ve školním roce 2015/2016 jsou stanoveny termíny prázdnin následovně: - dušičkové (podzimní) prázdniny, fr. vacances de la Toussaint ( ), - vánoční prázdniny ( ), - zimní prázdniny (2 týdny na přelomu února a března), - jarní prázdniny (2 týdny na přelomu dubna a května). Konkrétní termíny zimních a jarních prázdnin se liší podle regionů (podobně jako se v ČR termíny jarních prázdnin liší podle okresů). Konkrétní termíny francouzských prázdnin dostanou studenti před odjezdem na lyceum. Oficiální začátek letních prázdnin je v sobotu 3. července Pokud končí výuka dříve (zejména se to týká studentů v ročníku Seconde), studenti dostávají vysvědčení a odjíždějí na prázdniny už na konci června. 3

4 Organizace výuky Oproti českým školám se na lyceích ve Francii čeští studenti setkají s několika hlavními odlišnostmi: - studium na střední škole ve Francii trvá tři roky; ročníky se nazývají (vzestupně): Seconde, Première, Terminale, - školní rok je rozdělen na tři klasifikační období, tzv. trimestry (fr. trimestre ) - výuková hodina trvá 55 minut, - vyučování trvá zpravidla až do pozdních odpoledních hodin, - na některých školách probíhá vyučování také v sobotu dopoledne. Na francouzských lyceích se vyučuje podle státem garantovaných učebních osnov (fr. programmes ). Tyto osnovy jsou stejné pro všechny školy zařazené do rejstříku škol francouzského ministerstva školství (včetně soukromých a církevních škol akreditovaných ministerstvem) a jsou povinné. Učební plány (tj. seznam povinných a povinně volitelných předmětů, resp. nepovinných předmětů, a jejich týdenní hodinová dotace) a dále přehled organizace studia v ročnících Seconde a Première a příslušné osnovy vydané ministerstvem školství si lze stáhnout na následujících webových stránkách: ročník Seconde: učební plán: organizace studia: osnovy: ročník Première: učební plán (str. 1): organizace studia: osnovy: (dále je třeba si rozkliknout jednotlivé předměty podle větve studia: ES, L, S). Praktické záležitosti ohledně studia mají na starosti nepedagogičtí pracovníci školy, kterým se říká conseiller principal d éducation (ve zkratce se tato funkce uvádí jako CPE ). V případě jakýchkoli studijních či jiných záležitostí jsou CPE prvními, na koho se studenti obracejí. Maturitní zkouška, tzv. baccalauréat Vzhledem k tomu, že studium na lyceu ve Francii trvá 3 roky (maturuje se o rok dříve než na školách v ČR) a že se maturitní zkouška týká velkého počtu předmětů, studenti skládají první část maturitní zkoušky (fr. épreuves anticipées du baccalauréat ) již na konci ročníku Première a z ostatních předmětů pak maturují na konci posledního ročníku (Terminale). Všechny písemné maturitní zkoušky jsou státní, tzn. že jsou garantované ministerstvem školství a jsou stejné pro všechny studenty v dané větvi studijního oboru. Na konci ročníku Première se maturuje z těchto předmětů: - větev ES (ekonomika a společenské vědy): francouzština (písemně, ústně), přírodovědný předmět (písemně), ročníková práce (hodnocení práce, obhajoba ústně), - větev L (cizí jazyky a literatura): francouzština (písemně, ústně), přírodovědný předmět (písemně), ročníková práce (hodnocení práce, obhajoba ústně), - větev S (matematika a přírodní vědy): francouzština (písemně, ústně), ročníková práce (hodnocení práce, obhajoba ústně), Bližší informace viz na V této souvislost je zároveň nutné uvést, že čeští studenti nejsou povinni skládat ve Francii maturitní zkoušku. 4

5 Hostitelská rodina Zajištění hostitelských rodin na víkendy vyžaduje nejvíce času z celé administrativy programu Rok ve Francii. Lyceum nejčastěji formou oznámení na svých webových stránkách příp. oběžníku umístěném na nástěnce školy nebo prostřednictvím sdružení rodičů a studentů školy inzeruje poptávku na umístění studentů do rodin studentů školy příp. do rodin některého z vyučujících na lyceu. Kontakty na hostitelské rodiny jsou zpravidla oznámeny před začátkem letních prázdnin. Následně se doporučuje, aby student/rodiče studenta co nejdříve zkontaktovali tuto hostitelskou rodinu (představili se, vyměnili si fotografie, odsouhlasili si výši měsíčních nákladů na pobyt a jejich splatnost apod.). Nicméně přes veškerou snahu ze strany lycea může nastat situace, že lyceum nebude moci včas (tj. do začátku letních prázdnin) zajistit hostitelskou rodinu. V takových případech je nutné vyčkat do konce srpna resp. do začátku září, kdy lyceum opět osloví rodiče studentů školy a následně na základě vyjádřeného zájmu vybere hostitelskou rodinu. Není pravidlem, že student má na celý školní rok jednu rodinu, do které dochází na víkendy. Na některých lyceích může nastat také situace, že rodiny se obměňují každý trimestr. Toto lze chápat i z toho důvodu, že některé hostitelské rodiny se nemohou zavázat před začátkem školního roku, že si budou brát studenty na víkendy k sobě domů po celou dobu jejich studia ve Francii. Co se týče nákladů na pobyt studenta v hostitelské rodině, je třeba počítat s částkou cca 45,- / víkend. Je na vzájemné domluvě mezi hostitelskou rodinou a rodinou českého studenta, jakým způsobem bude tato částka hrazena (tj. zda bude zasílána na bankovní účet rodiny, nebo hrazena v hotovosti) a v kolika splátkách (tj. zda každý měsíc zvlášť, jednou za čtvrt roku apod.). Částku 45,- je nutné vnímat jako odškodnění rodiny, tj. jedná se o režijní náklady na to, že student bude mít zajištěno ubytování, stravování a event. také program připravený rodinou. Ubytování v rodině není komerční záležitost; rodina, která projeví zájem hostit studenta z ČR, to nečiní ze zištných důvodů, ale proto, že má zájem o to, poznat studenta z jiné země, jeho kulturu apod. a zpětně mu také nabídnout možnost seznámit se s běžným životem ve francouzské rodině. Stejně jako v případě platby za pobyt musí dojít ke shodě mezi oběma rodinami, i co se týče režimu v hostitelské rodině. Student je v rodině hostem a proto také musí respektovat to, jak daná rodina funguje. To znamená, že i v případě již zletilých studentů by se případný individuální program (např. vycházky s přáteli apod.) řešil nejprve tak, že se student a rodina domluví na časovém rámci (odchod, příchod). Internát Přes školní týden, kdy se koná výuka (pondělí až pátek, výjimečně v sobotu dopoledne), jsou dojíždějící studenti ubytováni v internátě školy. Přes víkend se internáty zamykají a studenti odjíždějí na víkend domů. V převážné většině případů je internát součástí školního areálu (kampusu). Pokud nemá škola vlastní internát, student bydlí v internátě jiné školy v daném městě (do školy se pak přemisťuje pěšky, je-li internát blízko lycea, příp. MHD). Na francouzských internátech vládne zpravidla přísný řád, který není obvyklý v domovech mládeže (internátech) v ČR a který je francouzskou administrativou důsledně vyžadován (např. opuštění internátu ve stanovený čas ráno, kdy začíná výuka, a možnost vrátit se na pokoj až v odpoledních hodinách, kdy končí škola). To také znamená, že studenti ubytovaní na internátě si musejí vzít ráno s sebou do školy veškeré učební a další pomůcky, které budou potřebovat během dne, neboť přes den nebudou mít možnost se vrátit na pokoj. Konkrétní podmínky internátního řádu (fr. règlement de l internat ) škola sdělí studentům zpravidla ještě před jejich odjezdem do Francie (příp. je internátní řád ke stažení na internetových stránkách školy). V době, kdy se nekoná výuka, se studenti zpravidla věnují samostudiu a přípravě domácích úkolů (k tomu jsou vyhrazeny učebny školy, tzv. permanence, kde je zajištěn dozor), příp. mohou navštívit školní klub ( maison des lycéens ) či si zajít do města apod. 5

6 Co se týče vybavenosti internátů ve Francii, neexistuje žádný jednotný koncept (podobně jako neexistuje jeden typ internátu v ČR). Internátní budovy vždy respektují architektonické řešení a technické a kapacitní možnosti. Co nicméně platí všude, je, že: - jsou odděleny chlapecká a dívčí část internátu, - studenti bydlí na pokoji po dvou nebo po třech (pokoje mohou být uzpůsobeny i pro více ubytovaných studentů), - studenti mají vlastní skřínku/skříňky, stůl a židli (doporučuje se vzít si s sebou z domova jeden nebo dva visací zámky, stolní lampičku apod.), - umývadla, WC a sprchy/sprchový kout jsou umístěny na pokojích nebo na patře. Pozn.: Ve většině případů si studenti vozí z domova vlastní prostěradlo, peřinu a polštář (na některých internátech ale studenti ložní prádlo dostanou přímo od školy a nemusejí si tedy nic vozit z domova). Konkrétní seznam věcí na internát, které si studenti mají vzít s sebou z domova (francouzsky se tomu říká trousseau ), studenti dostanou před odjezdem do Francie. Z domova si ale v každém případě vezou vlastní ručník, pyžamo a věci osobní hygieny (kartáček na zuby, zubní pasta apod.). Co se týče termínu, kdy se mají studenti přijet ubytovat na internát, konkrétní data sdělí škola na svých webových stránkách v průběhu letních prázdnin. Zpravidla se v jeden den ubytovávají studenti z prvního ročníku (Seconde) a další den ostatní studenti (vyšší ročníky Première a Terminale). Platby za internát se provádějí ve třech splátkách (fr. tranches ), tzn. za každý trimestr zvlášť. Neplatí se dopředu, ale až v průběhu daného trimestru. Konkrétní částku, číslo bankovního účtu a termín splatnosti sdělí škola po zahájení školní roku. Orientačně vypadá splátkový kalendář následovně: - platba za 3. trimestr (duben až červen): splatnost během měsíce dubna. Platbou za internát se rozumějí náklady na ubytování v internátě + stravování ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Ubytování a stravování se tedy platí dohromady jako jeden balíček (studenti se mohou také setkat s termínem pension complète nebo frais d internat ). Roční náklady na ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně stojí cca 1.500,- (konkrétní částka se liší dle konkrétní lokality). Stravování Na školách existují vedle školních jídelen také výdejní automaty, příp. kavárna nebo jiná školou zřizovaná (nikoli soukromá) občerstvovací služba pro studenty, kteří by měli přes den na něco chuť. V zásadě ale platí, že s ohledem na zásady zdravé výživy je v maximální míře omezen prodej různých cukrovinek, hamburgerů, slazených nápojů apod. Prádelna V areálu školy se kromě internátu také nachází prádelna (fr. lingerie ), ve které se na internátě ubytovaným studentům zdarma pere prádlo (ložní prádlo i osobní věci studenta: ručníky, oblečení, spodní prádlo ). Není to však praxe na všech internátních školách ve Francii. Pokud škola nemá vlastní prádelnu, praní obstará hostitelská rodina během víkendů, příp. si během týdne může student zanést věci vyprat do laundromatu (princip shodný s veřejnými prádelními automaty v ČR). - platba za 1. trimestr (září až prosinec): splatnost během měsíce září/října, - platba za 2. trimestr (leden až březen): splatnost během měsíce ledna, 6

7 Ošetřovna V areálu školy funguje také ošetřovna (fr. infirmerie ). Na francouzských lyceích se velice dbá na to, aby byla studentům školy zajištěna odpovídající péče v případě nevolnosti, zranění apod. Na těchto ošetřovnách je kvalifikovaný personál, v případě potřeby je přivolán školní lékař. Nastanou-li zdravotní či jiné problémy ve večerních/nočních hodinách, student příp. některý z ubytovaných studentů ihned kontaktuje vedoucího internátu (na internátě je vždy někdo přítomen). Internetové/mobilní připojení S připojením k internetu (školní wi-fi síť) to není až tak samozřejmé Ačkoli v tomto směru i na lyceích ve Francii dochází k jistému posunu v oblasti IT, není zaručeno, že škola bude mít vlastní wi-fi síť. Studenti budou mít nicméně možnost připojit se k internetu v rámci školní knihovny/mediatéky (ze školních počítačů). Pokud si vezmou z domova vlastní notebook, chytrý telefon apod., mohou využít také lokálně přístupné veřejné wi-fi sítě. Co se týče mobilních telefonů, studenti mohou buď využít roamingové služby nabízené českým operátorem v zahraničí příp. si koupit SIM kartu u některého z francouzských operátorů. Na francouzském trhu působí tito operátoři: Orange France: Bouygues Telecom: SFR: Free Mobile: Konkrétní podmínky nabízených služeb už je nutné prostudovat na uvedených internetových stránkách. Na školách ve Francii je zakázáno používat mobilní telefony, CD přehrávače apod. během výuky (tyto přístroje musejí být vypnuty, aby se zamezilo např. vyzvánění mobilu během výuky ). Odpovědnost za studenta Za nezletilé studenty samozřejmě odpovídají jejich zákonní zástupci (rodiče), nicméně jsou případy, kdy je třeba přenést odpovědnost na jinou osobu. Jedná se zejména o případy, kdy je nutný rychlý lékařský zákrok (nehoda, zranění) a kdy nejsou tito zákonní zástupci k dosažení. Převedení odpovědnosti je obzvlášť důležité v případě zahraničních studentů (nemožnost rychle zkontaktovat rodiče studentů, jazyková bariéra apod.). Pro tyto případy se vyžaduje souhlas zákonných zástupců s tím, že neodkladná rozhodnutí učiní ředitel školy příp. hostitelská rodina. Na podobném principu funguje také souhlas rodičů v případě, bude-li chtít nezletilý student opustit školní kampus, např. když má volno v rozvrhu a chtěl by se projít po městě nebo když škola organizuje školní zájezdy apod. Za tímto účelem podepisují zákonní zástupci příslušné tiskopisy. Sportovní aktivity V rámci mimoškolních sportovních aktivit, kterých se studenti účastní, je nutné mít také vyjádření od lékaře, který určí, jaké sporty student (ne)může provozovat. K tomuto účelu slouží lékařské potvrzení o nekontraindikaci k provozování sportů (dokument vyplňuje praktický lékař před odjezdem studenta do Francie). Příslušný tiskopis studentům poskytne Francouzský institut v Praze. Příjezd do Francie Doporučuje se, aby na začátek školy odjeli studenti v doprovodu svých rodičů (nejlépe autem; pro rodiče se navíc doporučuje, aby si vzali 1-2 dny dovolené, očekává-li se příjezd do Francie během pracovního týdne). Kromě toho, že si student s sebou poveze z domova vybavení, které bude potřebovat minimálně do podzimních prázdnin (pokud by se na tyto prázdniny nevracel do ČR) kromě školních potřeb je to zejména oblečení začíná podzim a budou nutné nějaké teplejší oděvy; dále jsou to slovníky, 7

8 příp. nějaký hudební nástroj (hraje-li student na nějaký a chtěl-li by pokračovat v hraní i ve Francii) apod. pro rodiče studenta je toto zároveň příležitost: - poznat lokalitu a zázemí školy (vybavení školy, internát apod.), - osobně se setkat s hostitelskou rodinou (kontakt přes internet by se měl uskutečnit již v první fázi během letních prázdnin, osobní kontakt je samozřejmě nejdůležitější); pro tento účel se také doporučuje přivézt rodině nějaký menší dárek Pojištění do zahraničí Studenti, stejně jako např. turisté, se v době svého studia zdržují na území jiné členské země Evropské unie (v tomto případě Francie) po přechodnou dobu. Pro uplatnění základního práva na nezbytnou zdravotní péči je nutné, aby u sebe měli svůj průkaz pojištěnce (oficiálně se tento doklad nazývá Evropský průkaz zdravotního pojištění, fr. Carte européenne d assurance maladie, zkr. CEAM); je to ona modrá kartička, kterou svým klientům vydávají pojišťovny. Vypadá takto: Doprava do/z ČR během prázdnin Dovoluje-li to dopravní spojení (letadlo, autobus), studenti opouštějí internát a odjíždějí na prázdniny, tak jak stanoví harmonogram školního roku. V případě, že se studenti dopravují autobusem (do Francie zajišťuje spojení autobusová společnost Eurolines, nebo také Student Agency, je možné po dohodě se školou odjet na prázdniny už dříve (totéž platí i po skončení prázdnin). Důvod je ten, že linky Eurolines ani Student Agency nejezdí do destinací ve Francii každý den. V každém případě platí, že studenti si musejí doplnit chybějící učivo, které zameškali. Důležité je také dopředu požádat ředitele školy o uvolnění z výuky z důvodu předčasného odjezdu na prázdniny do České republiky (stačí napsat , který rodiče studenta zašlou řediteli školy). Totéž platí v případě pozdějšího návratu do Francie zpátky po skončení prázdnin. Učebnice Existuje několik možností, jak si obstarat učebnice. Na některých školách si mohou studenti učebnice zapůjčit zdarma, jinde za symbolický poplatek, na dalších školách dostanou studenti zdarma předplacenou kartu (na konkrétní částku), s níž ve smluvních knihkupectvích zaplatí za učebnice Výdej učebnic (event. předplacené karty) pro české studenty se řeší až po jejich příjezdu na lyceum. V případě úrazu či nemoci je třeba tento průkaz předložit lékaři. Tím je zajištěn nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek, jako mají místní pojištěnci; tzn. že péče za ošetření je hrazena pouze do výše jako u místních pojištěnců. Případná spoluúčast pak podléhá úhradě z vlastních prostředků. Vzhledem k tomu, že ve většině zemí, včetně Francie, se za lékařskou péči připlácí, je nutné si před odjezdem do Francie vyřídit tzv. komerční cestovní připojištění. Z toho mohou být hrazeny náklady na spoluúčast či případný převoz zpět do ČR. Studenti si tedy před odjezdem do Francie sjednají následující cestovní pojištění, a to po dobu celého školního roku (příp. na 365 dní počínaje dnem vstupu na území Francie): - pojištění léčebných výloh (včetně repatriace v případě úmrtí), - úrazové pojištění (včetně pojištění trvalých následků a zlomenin), - pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. 8

9 Dokumenty Kromě evropského průkazu zdravotního pojištění a kopie pojistné smlouvy (originál zůstává v ČR) je doporučeno vzít si s sebou do Francie také kopii očkovacího průkazu. Dále se doporučuje vzít si s sebou také alespoň 2 kopie občanských průkazů (student, rodiče) a 4-5 ks fotografií pasového formátu. Pozn.: Na území členských států EU lze cestovat i jenom s platným občanským průkazem se strojově čitelnými údaji (není nutný cestovní pas; vízová povinnost zanikla vstupem ČR do EU v roce 2004). Uznání studia v zahraničí pro zdravotní a sociální účely V případě řádného denního studia v ČR je za studenty hrazeno zdravotní pojištění v plné míře státem (Česká republika). Aby tomu tak bylo i v případě jejich studia v zahraničí, je třeba si toto studium nechat posoudit Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). V případě škol participujících na programu Rok ve Francii nečiní toto posouzení žádné problémy. K tomuto účelu slouží formulář Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. Formulář je třeba vyplnit a s dalšími požadovanými přílohami podat na příslušný odbor MŠMT. Další informce získáte na webových stránkách MŠMT: Výše uvedené pokyny týkající se posouzení postavení studia na střední škole v cizině, které vydává MŠMT, se týkají pouze studentů, kteří po dobu studia ve Francii přerušují studium na své domovské škole v ČR. Studentů, kteří budou mít během svého studia na lyceu ve Francii tzv. individuální vzdělávací plán, se povinnost podat Žádost o posouzení postavení studia netýká; tito studenti totiž i nadále zůstávají studenty české školy. Jejich zákonné pojištění tedy i nadále hradí stát (ČR) po dobu, kdy studují zároveň na zahraniční škole. Podmínky, za kterých je studentu umožněno mít individuální vzdělávací plán, stanoví ředitel střední školy v ČR, na které je student přihlášen ke studiu. Po absolvování studia ve Francii a návratu zpět do ČR studenti řeší, jak dál pokračovat ve studiu na české střední škole. Ať už se jedná o případ, kdy student přerušil studium, nebo měl individuální vzdělávací plán, k tomu, aby mohl pokračovat ve studiu na české škole, musí vykonat rozdílové (komisionální) zkoušky. Počet zkoušek a jejich rozsah určuje vždy ředitel školy. Zastupitelský úřad České republiky ve Francii Ve Francii má Česká republika své diplomatické a konzulární oddělení v Paříži. Další honorární konzuláty se nacházejí v Dijonu, Marseille, Lille, Nantes a ve Štrasburku. Bližší informace a kontakty naleznete na webových stránkách české ambasády v Paříži Kontakt: MŠMT - Odbor vzdělávací soustavy tel.:

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram

Více

Glosář (výběr) větev L: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), přírodovědný předmět sciences

Glosář (výběr) větev L: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), přírodovědný předmět sciences Glosář (výběr) m., mužský rod (masculin) f., ženský rod (féminin) pl., množné číslo (pluriel) Heslo Rod Překlad Doplňující význam @ zavináč vyslovuje se [arobáz], psáno arobase 1 ère f. viz classe 2 nde

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

pro střediska Tyršova 34 a Husova 6

pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 pro střediska Tyršova 34 a Husova 6 PŘEDLOŽEN pedagogickým radám T34 a H6 25. 8. 2014 SCHVÁLEN Školskou radou SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. 23. 10. 2013 SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ SE ŠKOLSKÝM ŘÁDEM A

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Milí studenti, vážení rodiče, děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na středních školách v USA, Německu, Velké Británii,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová Strana: 1 Změna: Počet příloh: Škola: ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické č. j.: 10/2013 Školní rok: 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně ředitelky školy Schválila: PhDr. Ivana

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

Studium na strední škole a univerzite 2014 2015. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2014 2015. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2014 2015 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: Velká Británie, Irsko -1 hodina; USA -6

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek- Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek- Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek- Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád je vnitřní normou školy a po schválení školskou radou působící při této škole se stává

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA Zavadilská 2472, 390 02 Tábor A. Základní ustanovení 1. Školní řád Táborského soukromého gymnázia, s.r.o. (dále jen školní řád) je jedním ze základních dokumentů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydávám školní řád pro Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi, Na Karmeli

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více