STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :"

Transkript

1 STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Snmovna: Proti školnému na vysokých školách [Lower House: Against school fees in higher education institutions] / -- eština In: Veejná správa : týdeník vlády eské republiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 10 (2005), s. 5. Snmovna zamítla v únoru 2005 návrh školného na veejných vysokých školách. Školné podle návrhu mlo init nejvýše 9000 korun ron. Návrh ml podle pedkladatele ešit motivaci student a kvalitu vysokoškolského studia. Návrh píspvku firmám na zamstnávání erstvých absolvent škol. vysoká škola ; studijní poplatky ; parlament ; návrh zákona ; školská legislativa ; vysokoškolské studium ; absolvent ; zamstnání 2. Když ne vysoká, tak alespo vyšší : [When not university, then at least tertiary school: recently relatively wide gap between higher education institutions and tertiary technical schools is narrowing] / kdysi pomrn velká propast mezi vysokými školami a vyššími odbornými školami se zmenšuje / Radka Kvaková -- eština 18,. 59 (11.III.) (2005), s. 20. V R je celkem 160 vyšších odborných škol (VOŠ), z toho vtšina z nich je soukromých. I na veejných VOŠ se platí školné, by pomrn nízké (do 5000 K ron). VOŠ se od zaátku své existence snaží piblížit vysokým školám. Mnohé už dosáhly uritého stupn prostupnosti, mají podobné zkoušky a te i podobnou akreditaní komisi. Absolventi bžných VOŠ získávají titul diplomovaný odborník v 1

2 oboru. Jen málo VOŠ smí udlovat titul bakalá. Asi 10 VOŠ spolupracuje s nkterou vysokou školou, která jejich studentm po zkouškách udluje titul bakalá sama. vyšší odborná škola ; postsekundární vzdlávání ; bakaláská hodnost ; vysoká škola ; spolupráce ; didaktická kontinuita ; studijní poplatky ; akreditace ; statut ; bakaláské studium 3. Je geniální, ale potebuje doprovod : [He is ingenious, but needs to be walked to school: the school for exceptionally gifted children must sometimes fight with symptoms of autism] / škola pro mimoádn nadané dti musí bojovat mimo jiné i s projevy autismu / Radka Kvaková -- eština 18,. 59 (11.III.) (2005), s. 19. Pražské soukromé osmileté gymnázium Buánka bylo zízeno sdružením nadprmrn inteligentních lidí Mensa R. Každý, kdo se na gymnázium hlásí, musí projít inteligenními testy. Dostanou se tam jen žáci s IQ alespo 130. Šest ze 136 gymnazist trpí Aspergerovým syndromem (autismem). Známky se tu nepoužívají, hodnotí se slovn a body od jednoho do sta. Nkteré pedmty nebo témata se probírají i na vysokoškolské úrovni. Školné je 24 tisíc korun ron. Vtšinu student tvoí chlapci. žák ; vysoce nadaný ; vzdlávání ; víceleté gymnázium ; soukromá škola ; podmínky pijetí ; hodnocení žáka ; test inteligence ; studijní poplatky ; autismus ; autistický jedinec ; Praha ; Aspergerv syndrom 4. Vysoké školy. Roste zájem cizinc [Higher education institutions. The interest among foreigners is growing] / -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 49,. 33 (2005), s. 54. Rostoucí zájem cizinc o studium na vysokých školách v R. Cizinci studující v eštin neplatí školné. Nkteré vysoké školy - zajištní prázdninové výuky eštiny pro cizince. Za studium v anglitin se platí. Nejvíce student na UK - první lékaská fakulta. Další Masarykova univerzita v Brn a VŠE v Praze. Nejvíce cizinc ze Slovenska, dále Rusové a Ukrajinci. vysokoškolské studium ; zahraniní student ; studijní poplatky ; eština ; výuka ; poet student ; eská republika 2

3 5. Maturita jinak!!! : [Secondary school leaving examination in a different way!!!: correspondence study materials and four assemblies in barrier-free facility will lead handicapped students to the exam] / korespondenní studijní materiály a tyi soustední v bezbariérových prostorách ve školním roce vás dovedou k maturit -- eština In: Vozíká : asopis nejen pro sedící -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 4 (2005), s. 31. Informace o soukromé obchodní akademii v Žatci, která umožuje zdravotn postiženým zájemcm z celé republiky ptileté externí studium zakonené maturitou. Charakteristika studijního programu 2B - Ekonomika a podnikání speciáln ureného tlesn postiženým studentm. Výše školného, prbh a obsah studia. postižený ; tlesn postižený ; vzdlávání ; stedoškolské vzdlání ; stední škola ; stední ekonomická škola ; soukromá škola ; obsah výuky ; organizace výuky ; ekonomické vzdlávání ; studijní poplatky ; dostupnost pro handicapované ; korespondenní studium ; Žatec 6. Kellnerovi žáci poítají s ponorkou : [Kellner's students and submarine syndrome: college grammar school Open Gate offers above-standard conditions in exchange for students' freedom] / musí tomu ale obtovat svobodu / Jana Machálková -- eština 18,. 212 (9.IX.) (2005), s. 4. lánek seznamuje s osmiletým soukromým kolejním gymnáziem Open gate v Babicích u Prahy (vybudovaným finanníkem Petrem Kellnerem). Jde o vzdlávací experiment, který staví pedevším na pátelském pístupu a na novém stylu výuky. Ve škole se povinn nosí školní uniformy, ve tídách je pouze 16 žák, vybavení školy a tíd je špikové. Školné platí jen dti z bohatých rodin (47 tisíc korun msín), dtem z ústav a chudších rodin ho platí Kellnerova spolenost PPF. as žák je pln organizovaný, areál školy smjí opustit jen se svolením rodi. víceleté gymnázium ; soukromá škola ; stední škola ; internátní škola ; výuka ; styl výuky ; klima školy ; poet žák na uitele ; vybavení ; obleení ; organizace výuky ; organizace asu ; studijní poplatky ; žák ; sociáln znevýhodnný ; školní uniforma 3

4 7. Rok na boarding school v Anglii / [One year in English boarding school] / Pavel Dvoák -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 34 (2005), s Zkušenosti eského stedoškolského uitele z roní stáže na jedné soukromé internátní stední škole v Anglii: organizace výuky, hodnocení práce žák a ešení kázeských problém, práce uitele a její hodnocení, výše školného. Krátce o systému stedního školství ve Velké Británii. stední škola ; internátní škola ; soukromá škola ; organizace výuky ; hodnocení žáka ; hodnocení uitele ; studijní poplatky ; káze ; stední školství ; Anglie ; Velká Británie 8. Stále více cizinc studuje na eských univerzitách / [The number of foreign students in Czech higher education institutions has been growing] / Jana Machálková -- eština 18,. 250 (25.X.) (2005), s. 1, 4. Od r se poet zahraniních student v R zdvojnásobil (nyní jsou jich 4%). Podstatná ást z nich umí eský jazyk a neplatí tedy školné. Výše školného u student, kteí studují v anglitin, se pohybuje mezi dvma až osmi tisíci eur za rok. Zvýšený zájem o studium v R je (mimo jiné) i to, že zdejší univerzity pebírají evropské zvyky. Upouštjí nap. od ptiletých magisterských program a nahrazují je tíletými bakaláskými. Tak je to obvyklé ve vysplých zemích EU. zahraniní student ; cizinec ; vysokoškolské studium ; studijní poplatky ; vysoké školství ; bakaláské studium ; magisterské studium ; konvergence vzdlávacích systém ; statistická data ; Evropská unie ; eská republika 9. Vysokoškolští uitelé chtjí dostat pidáno o 50 procent : [Higher education teachers want 50% pay-rise: according to sociological study mapping out academic soil] / sociologická studie mapující zejména akademickou pdu / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 41 (2005), s

5 lánek seznamuje se zajímavou publikací Petra Matj - eské vysoké školství na kižovatce. Tžištm textu jsou aktuální sociologická data získaná na základ šetení mezi studenty a jejich pedagogy. ást knihy se týká nap. problematiky financování vysokého školství a školného, názor veejnosti na spoluúast student na VŠ studiu, názor dosplé populace na vysoké školství vbec a v neposlední ad pedstavy VŠ pedagog o odpovídajících platech. vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; plat ; názor ; studijní poplatky ; financování ; rozpoet na vzdlání ; sociologický výzkum ; publikace ; Matj, Petr, ; Matj, Petr, 10. Anglitina jako hra / [English as a play] / Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 46 (2005), s lánek uvádí píklad soukromé mateské školy v Praze 3, která vyuuje dti anglickému jazyku. Tato mateinka je výjimená tím, že jiným jazykem než anglicky se v ní, až na výjimky, nemluví. Chodí sem vtšinou dti z eských rodin, které se s anglitinou nikdy nesetkaly. O školu je velký zájem, tebaže se školné pohybuje mezi 11 a 15 tisíci korunami msín. anglitina ; jazyková výuka ; jazykové vzdlávání ; pedškolní dít ; cizí jazyk ; výuka ; studijní poplatky ; mateská škola ; soukromá škola ; Praha 11. Studente, zapla / [Student, you have to pay] / Martin Petíek -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 50,. 1 (2006), s Poet student na eských vysokých školách stále roste, pesto je jich mén než v prmru v zemích EU. Pokusy o reformu financování vysokého školství z posledních let. Po zavedení školného je teba vytvoit dva pilíe - pjky a granty pro studenty. Píklad z Velké Británie - odložené školné. Sociální bariéra vstupu na vysokou školu a malá šance vysokoškolského studia pro dti z dlnických rodin. vysoké školství ; studijní poplatky ; financování ; studentská pjka ; školská reforma ; sociální nerovnost ; vysokoškolské studium ; eská republika 5

6 12. Školné, ale i pjky / [School fees, and even loans] / Martin Petíek, Walter Bartoš -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 50,. 1 (2006), s Se školným by mla být souasn zavedena úinná sociální podpora a systém pjek. Poteba zvyšování potu student. Výše školného by mla záviset na rozhodnutí každé vysoké školy. Forma vybírání školného - pedem nebo formou odložených splátek po ukonení studia. vysoké školství ; studijní poplatky ; financování ; studentská pjka ; podpora ; student ; eská republika 13. Alternativ se v Itálii nedaí / [Alternative schools are not in favour in Italy] / Alice Krausová -- eština 19,. 41 (17.II.) (2006), píl. s Nkolik posteh z prohlídky jedné montessoriovské základní školy nacházející se v centru Milána. V Itálii existuje pouze první stupe montessoriovských škol a velká ást z nich není státem oficiáln uznaná. Rodie, kteí tam chtjí své dti posílat, musejí deklarovat tzv. domácí výuku a dti jsou nuceny skládat u státních škol pravidelné rozdílové zkoušky. Montessoriovské školy žijí pouze z vlastních píjm (nap. z vysokého školného), protože dokonce i ty, jež jsou státem registrované, žádné dotace nedostávají. alternativní škola ; montessoriovský systém ; domácí vzdlávání ; soukromá škola ; základní škola ; první stupe ; financování ; finanní zdroje ; studijní poplatky ; postoj ke škole ; Itálie ; Miláno 14. Kdo zapláe, neplatí : [He who weeps, does not have to pay: fee for prolonged study has risen but schools usually don't claim it] / poplatky za píliš dlouhé studium de facto zdražily, ale školy je vtšinou odpouštjí / Radka Kvaková -- eština 19,. 71 (24.III.) (2006), píl. s. 1. 6

7 Vtšina student, kteí pekroili standardní dobu studia plus jeden rok, platí za jeho prodloužení dosti vysoké ástky (viz tabulka s poplatky podle fakult). Vedle toho existují ješt další, podstatn nižší poplatky za dlouhé studium. Ty jsou ureny studentm, kteí studují další vysokou školu, avšak pedchozí fakultu ádn ukonili zkouškami a získáním titulu. Vysoké školy si však získané peníze nemžou nechat, musí je vrátit studentm (teba formou stipendií). studijní poplatky ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; student ; délka studia ; sankce ; stipendium ; finanní zdroje ; vková hranice ; školská politika 15. Vliv demografického vývoje na vysoké školství R do roku 2010 / [The impact of demografic development on higher education system in the Czech Republic by the year 2010] / Centrum pro studium vysokého školství ; Marcela Šmídová, Jana Hamanová -- eština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 1 (2006), s Projekt Centra vysokého školství vypracovaný pro státní správu (zadavatelem je MŠMT) zkoumá závislosti demografického vývoje a priorit Dlouhodobého zámru vzdlávacích a dalších inností v oblasti vysokého školství. Projekt je zamen hlavn na tato témata: vývoj potu vysokoškolských student do r. 2010, kvalita vzdlávání, postavení veejných a soukromých škol, tístupový systém vzdlávání; profil bakaláe, magistra a doktoranda. Motivace student ke studiu. Problematika související se zavedením školného. výzkumný projekt ; výzkum ; demografie ; vzdlávání ; vysoké školství ; poet student ; student ; veejná škola ; soukromá škola ; bakaláské studium ; magisterské studium ; doktorské studium ; motivace uení ; studijní poplatky ; Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti v oblasti vysokých škol do roku 2010 ; eská republika ; Podmínky vzdlávání dtí, které nemají obanství lenských zemí EU / [Conditions for educating children who don't have EU citizenhip] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy ; [Sestavovatel] Pavla Katzová -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 13 (2006), s

8 Právní výklad 20 zákona. 561/2004 Sb. o odlišných podmínkách poskytování vzdlávání a školských služeb v eské republice dtem s obanstvím jiným než lenských zemí EU. Pravidla pro stanovení výše poplatku za vzdlávání. školská legislativa ; vzdlávání ; cizinec ; studijní poplatky ; dít cizí národnosti ; eská republika 17. Samo školné o dostupnosti vzdlání moc nevypovídá / [School fees alone do not say much about access to education] / Radka Kvaková -- eština 19,. 140 (16.VI.) (2006), s. 1-2 pílohy Akademie. lánek se ve strunosti zabývá modely školného na vysokých školách a dostupnosti vzdlání v Austrálii a v nkolika zemích Evropy. studijní poplatky ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; financování ; pístupnost vzdlání ; komparace ; Austrálie ; Evropa 18. Úhrada za školské služby / [Settlement for school services] / Olga Hanzlová -- eština In: ízení školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 3,. 7 (2006/2007), s lánek je vnován problematice úplaty za vzdlávání a za školské služby ve školách a školských zaízeních, v nichž je vzdlávání bezplatné (tj. jejichž zizovatelem je stát nebo územní samosprávné celky), avšak za nkteré školské služby je vybírána úplata - školné, stravné, úhrada za ubytování aj. škola ; výchovn vzdlávací zaízení ; veejná škola ; státní škola ; jídelna ; ubytování ; studijní poplatky ; služby ; financování ; náklady na vzdlání 19. Studium ve Francii / [Studies in France] / Petra Iblová, Veronika Švihelová, Kateina Srbková ; [Redaktor] Eva Moniová -- eština 19,. 259 (7.XI. (2006), s. 1-4 pílohy. Soubor lánk vztahujících se k možnostem studia eských student na francouzských vysokých školách. Výbr správné vysoké školy, podmínky pijetí, 8

9 možnosti získání stipendia, školné, ubytování a další dležité informace a rady. Ke studiu ve Francii se vyjaduje i nkolik studentek, které na francouzských VŠ studovaly i ješt studují. vysokoškolské studium ; zahraniní studium ; vysoká škola ; podmínky pijetí ; stipendium ; studijní poplatky ; ubytování ; náklady na vzdlání ; informace ; poradenská služba ; Francie 20. Open Gate: elitní škola bez elity / [Open Gate: elite school without elite] / Kateina Havránková -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 53,. 10 (2006), s Reportáž z jednodenní návštvy soukromého osmiletého gymnázia kolejního typu v Babicích u Prahy. Projekt Open Gate, pijímací ízení, výbr žák, organizace a prbh výuky, školné aj. Rodie student o Open Gate. víceleté gymnázium ; soukromá škola ; internátní škola ; žák ; nadaný ; sociáln znevýhodnný ; nemajetný ; studijní poplatky ; podpora ; nadace ; Babice 21. eský Eton sídlí u stanice Vysoany / [Czech Eton is located near Vysoanská metro station] / Radka Kvaková -- eština 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. Autorka pedstavuje pražské elitní gymnázium The English College, které se dá srovnat s britskými školami typu Eton, Winchester nebo Harrow. Výuka probíhá (až na eštinu a literaturu) v anglitin. Výsledky žák se mí metrem nároných mezinárodních zkoušek, za které škola platí nemalé ástky. Ty se odrážejí ve vysokém školném, jež iní 192 tisíc korun za rok. Maturita se skládá celý msíc a i ústní ásti zkoušek se nahrávají na kazety a posílají k vyhodnocení do Velké Británie. gymnázium ; zahraniní škola ; soukromá škola ; vyuovací jazyk ; anglitina ; hodnocení žáka ; zkušební systém ; maturita ; studijní poplatky ; Praha 22. Znalost jazyka nežádají všude / [Foreign language proficiency is not required everywhere] / - kva - -- eština 9

10 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. V R je 25 gymnázií (vtšinou šestiletých), kde se uí ješt jiným jazykem než eským. Z toho je 10 soukromých a 1 církevní. Školné je rzné, výjimen i symbolické. V nkterých z tchto bilingvních škol pijímají žáky pouze s velmi dobrou znalostí cizího jazyka, v jiných se tato znalost nežádá vbec. V lánku je uveden celorepublikový pehled všech bilingvních gymnázií, vetn sídla školy, cizího jazyka a internetové adresy. gymnázium ; víceleté gymnázium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; studijní poplatky ; soupis 23. Mezinárodní školy sázejí na eské žáky / [International schools count on Czech pupils] / Radka Kvaková -- eština 20,. 87 (13.IV.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. Nkteré cizojazyné mezinárodní školy mají mezi svými žáky až 30 % ech. Školné je sice vysoké, ale nemusí je platit všichni. Nadaný eský žák, který nemá na studium, mže žádat o stipendium (jde nap. o anglickou mezinárodní školu EISP). Podmínkou pijetí je vtšinou dobrá znalost jazyka, kterým se na škole vyuuje. V R je mezinárodních škol už celá ada. V lánku je uvedeno 6 škol, které patí mezi renomované. mezinárodní škola ; studijní poplatky ; podmínky pijetí ; žák ; nadaný ; financování ; stipendium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; soupis ; eská republika ; eši 24. Šance pro vné studenty : [Chances for eternal students: the Supreme Court defended thousands of students paying for longer studies] / Nejvyšší správní soud se zastal tisíc student, kteí platí poplatky za delší studium / Marie Valášková -- eština 20,. 113 (16.V.) (2007), s. 1, 4. Podle vysokoškolského zákona (1998) mohou studenti zdarma studovat tyi roky, respektive 6 let - podle toho, zda si zvolili bakaláský i magisterský program. Pokud tuto dobu pekroí, musí už platit. Vysoké školy asto poplatky vymují špatn. Neodvodují totiž, pro a kolik mají studenti platit a asto nestanovují ani horní 10

11 hranici poplatk. Studenti mají ale právo (podle VŠ zákona) žádat o pezkum výše poplatku, mají právo se o výši poplatku soudit. vysokoškolské studium ; student ; vysoká škola ; délka studia ; sankce ; studijní poplatky ; školský zákon ; školská politika ; nedostatek 25. Titul MBA nabízí pes 20 škol : [The MBA title is offered by 20 schools] / dležitá je prestižní akreditace / Tereza Píchalová -- eština 20,. 262 (9.XI.) (2007), s. 10 pílohy Akademie. Pro studium MBA (Master of Business Administration) je podmínkou ukonené vysokoškolské vzdlání a nejmén dvou až tíletá manažerská praxe. Jde o postgraduální studium, které probíhá v anglitin a v R ho nabízí pes 20 škol. Mezi nabízenou výukou a tím i renomé získaného titulu na trhu práce jsou však rozdíly. V R je zárukou kvality lenství školy v eské asociaci MBA škol (CAMBAS). Akoli mnohdy hradí studium zamstnavatelé, vtšina eských student si cestu k titulu zaplatí ze svého. Ceny se pohybují (podle školy) mezi 200 tisíci a 1 milionem korun. manažerské vzdlávání ; ekonomické vzdlávání ; obchodní vzdlávání ; postgraduální studium ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; studijní program ; akreditace ; kvalita ; hodnotící kritérium ; podmínky pijetí ; studijní poplatky ; MBA ; eská republika 26. Kvli maturitám dám hlavu na špalek / [I put head on the chock because of secondary school-leaving examinations] / Ondej Liška ; [Redaktor] Jií Kouda, Josef Pravec -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 4 (2008), s Pokraování v píprav na státní maturity, které byly odloženy do roku Dv úrovn maturit (více a mén nároná). Školné v dob psobení souasné vlády nebude zavedeno. Petrvává názor, že jde o uritou sociální bariéru. Otázka správnosti financování škol na základ principu peníze na žáka. maturita ; školství ; financování ; studijní poplatky ; poet žák na uitele ; ministr školství ; státní maturita ; postoj ; vláda ; Nová maturita 11

12 27. Školné na vysokých školách? / [School-fees at universities?] / Radim Valencím, Jií Kysela -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 55,. 4 (2008), s Zavedení školného na vysokých školách se eší od roku V textu jsou vyjádeny dva názory - len institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) tvrdí, že školné na VŠ je nezbytnost a student vysoké školy oponuje, že pro školné neexistují spolehlivé argumenty. studijní poplatky ; náklady na vzdlání ; studentská pjka ; financování ; ekonomika školství ; vysoké školství ; uplatnní ; vysokoškolské studium ; názor 28. Titul za tvrt milionu / [Degree for a quarter of million] / Radan Dolejš -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN Ro. 52,. 18 (2008), s V R je 46 soukromých vysokých škol s repertoárem obor od marketingu pes ekonomii, zdaování, veejnou správu, sport, spisovatelství, hotelnictví a cestovní ruch. Stát finann podporuje pouze jedinou soukromou VŠ, která se zamuje na vzdlávání zdravotních sester. Za kompletní magisterské nebo inženýrské studium mže student zaplatit i tvrt milionu korun. Pjky pro studenty a zvláštní stipendijní programy pro handicapované studenty. Sledování kvality výuky a psobení pedagog z veejných vysokých škol i na soukromých školách. vysoká škola ; soukromá škola ; studijní poplatky ; akreditace ; kvalita vyuování ; kvalita vzdlání ; financování ; studentská pjka 29. Reprezentace vysokých škol pijala Bílou knihu kriticky : [Higher education teachers have received the White Book with criticism: the strategic document is to transform Czech terciary education] / strategický dokument má promnit naše terciární vzdlávání / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 20 (2008), s Souhlasné i kritické pipomínky vysokoškolských odborník k návrhu reformy terciárního vzdlávání (tzv. Bílé knize terciárního vzdlávání). Zmna systému financování vysokých škol, možné zavedení školného (tzv. odložená platba), posílení správních rad atd. 12

13 postsekundární vzdlávání ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; financování ; studijní poplatky ; správní rada ; návrh reformy ; školská politika ; názor ; Bílá kniha 30. Vyšší školné za horší známky? / [Higher tuition fees for worse marks?] / Jií Havel, Petr Matj ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes [Tištný text] : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN Ro. 14,. 11 (2008), s Dva rozdílné názory na penalizaní školné (finanní trest za špatný prospch nebo opakování zkoušek). Jií Havel tvrdí, že systém by ml motivaní funkci a Petr Matj prosazuje celkové zpoplatnní vysokoškolského studia, tzv. odložené školné doprovázené systémem pjek a grant. vysoké školství ; student ; studijní poplatky ; náklady na vzdlání ; studentská pjka ; financování ; názor ; sankce 31. Hradit, i nehradit poslední rok mateské školy? : [To pay, or not to pay the last year of kindergarten?: opinions differ, members of Parliament will decide it] / názory se rzní, rozhodnou poslanci / Olga Šedivá -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 36 (2008), s. 3. Argumenty odprc a zastánc placení posledního roku mateské školy, které bylo pvodn navrženo v novele školského zákona. Zajištní dostupnosti pro sociáln slabé rodiny versus chybjící prostedky v rozpotu obcí a mateských škol. Školský výbor poslanecké snmovny rozhodl o tom, že poslední roník mateské školy zpoplatnn nebude. mateská škola ; pípravný roník ; pechod z mateské na základní školu ; financování ; studijní poplatky ; školský zákon 32. Skotsko z vás udlá profíka / [Scotland will make a professional of you] / Jana Schmiedtová -- eština In: Lidové noviny [Tištný text] : nezávislý deník založený ISSN Ro. 21,. 281 (1.XII.) (2008), s. II pílohy Akademie. Zkušenosti eské studentky herectví z tímsíní stáže na divadelní škole Royal Scottish Academy of Music and Drama ve skotském Glasgow. Krátce o zpsobu výuky, financování studia a školném. 13

14 zahraniní studium ; výmna student ; umlecká vysoká škola ; umlecké vzdlávání ; vysokoškolské studium ; divadlo ; dramatické umní ; výuka ; financování ; studijní poplatky ; Skotsko ; Glasgow ; eská republika ; herectví 33. Delší studium se prodraží / [Longer studies cost more] / Miloš Cihelka -- eština In: Lidové noviny [Tištný text] : nezávislý deník založený ISSN Ro. 22,. 15 (19.I.) (2009), s. VI pílohy Akademie. Když student petáhne ádnou dobu studia na veejné vysoké škole (VVŠ) o více než jeden rok, musí za každých zapoatých šest msíc platit. Poplatek za semestr si stanovuje každá VVŠ sama. Jeho výše však nesmí být nikdy nižší, než jedenaplnásobek tzv. základu. Ten je definován jako pt procent prmrné ástky, kterou VVŠ pidluje na jednoho studenta ministerstvo školství. vysokoškolské studium ; vysoká škola ; délka studia ; vková hranice ; studijní poplatky ; student ; sankce ; školská politika 34. Školné není aktuální : [School fees are not the topic of the day: Charles University comes up with its own changes in the school act] / Univerzita Karlova pichází s vlastními zmnami vysokoškolského zákona / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 21 (2009), s Text seznamuje se zmnami ve vysokoškolském zákonu, které navrhuje Univerzita Karlova jako hlavní oponent tzv. Bílé knihy terciárního vzdlávání, tedy podoby a prbhu píprav vcného zámru zákona, jímž by ml být nahrazen zákon o vysokých školách z roku Jedním z návrh je zavedení zápisného (to by mohlo nahradit tolik potebné školné). vysoká škola ; vysoké školství ; postsekundární vzdlávání ; studijní poplatky ; návrh reformy ; školská reforma ; školská legislativa ; koncepce ; alternativa ; návrh ; Univerzita Karlova ; Bílá kniha terciárního vzdlávání 35. Vzdlávání senior na eských vysokých školách / [Education of elderly people in Czech higher education institutions] / Petr Vavín -- eština In: Andragogika : tvrtletník pro vzdlávání dosplých -- ISSN Ro. 13,. 2 (2009), s

15 V R se tzv. univerzitami tetího vku (U3V) zabývá už 21 veejných vysokých škol (nebo jejich fakult). Financování U3V zahrnuje ti základní zdroje: zápisné poslucha (prmr je 400 K za semestr), státní dotace a centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Souasná školská legislativa neumožuje využívat kvalifikace získané studiem U3V k výkonu povolání. starší lovk ; vzdlávání dosplých ; další vzdlávání ; celoživotní vzdlávání ; vysoká škola ; univerzita tetího vku ; studijní poplatky ; financování ; finanní zdroje ; pedagogika dosplých ; gerontopedagogika ; školská legislativa Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 11/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 8/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více