STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :"

Transkript

1 STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Snmovna: Proti školnému na vysokých školách [Lower House: Against school fees in higher education institutions] / -- eština In: Veejná správa : týdeník vlády eské republiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 10 (2005), s. 5. Snmovna zamítla v únoru 2005 návrh školného na veejných vysokých školách. Školné podle návrhu mlo init nejvýše 9000 korun ron. Návrh ml podle pedkladatele ešit motivaci student a kvalitu vysokoškolského studia. Návrh píspvku firmám na zamstnávání erstvých absolvent škol. vysoká škola ; studijní poplatky ; parlament ; návrh zákona ; školská legislativa ; vysokoškolské studium ; absolvent ; zamstnání 2. Když ne vysoká, tak alespo vyšší : [When not university, then at least tertiary school: recently relatively wide gap between higher education institutions and tertiary technical schools is narrowing] / kdysi pomrn velká propast mezi vysokými školami a vyššími odbornými školami se zmenšuje / Radka Kvaková -- eština 18,. 59 (11.III.) (2005), s. 20. V R je celkem 160 vyšších odborných škol (VOŠ), z toho vtšina z nich je soukromých. I na veejných VOŠ se platí školné, by pomrn nízké (do 5000 K ron). VOŠ se od zaátku své existence snaží piblížit vysokým školám. Mnohé už dosáhly uritého stupn prostupnosti, mají podobné zkoušky a te i podobnou akreditaní komisi. Absolventi bžných VOŠ získávají titul diplomovaný odborník v 1

2 oboru. Jen málo VOŠ smí udlovat titul bakalá. Asi 10 VOŠ spolupracuje s nkterou vysokou školou, která jejich studentm po zkouškách udluje titul bakalá sama. vyšší odborná škola ; postsekundární vzdlávání ; bakaláská hodnost ; vysoká škola ; spolupráce ; didaktická kontinuita ; studijní poplatky ; akreditace ; statut ; bakaláské studium 3. Je geniální, ale potebuje doprovod : [He is ingenious, but needs to be walked to school: the school for exceptionally gifted children must sometimes fight with symptoms of autism] / škola pro mimoádn nadané dti musí bojovat mimo jiné i s projevy autismu / Radka Kvaková -- eština 18,. 59 (11.III.) (2005), s. 19. Pražské soukromé osmileté gymnázium Buánka bylo zízeno sdružením nadprmrn inteligentních lidí Mensa R. Každý, kdo se na gymnázium hlásí, musí projít inteligenními testy. Dostanou se tam jen žáci s IQ alespo 130. Šest ze 136 gymnazist trpí Aspergerovým syndromem (autismem). Známky se tu nepoužívají, hodnotí se slovn a body od jednoho do sta. Nkteré pedmty nebo témata se probírají i na vysokoškolské úrovni. Školné je 24 tisíc korun ron. Vtšinu student tvoí chlapci. žák ; vysoce nadaný ; vzdlávání ; víceleté gymnázium ; soukromá škola ; podmínky pijetí ; hodnocení žáka ; test inteligence ; studijní poplatky ; autismus ; autistický jedinec ; Praha ; Aspergerv syndrom 4. Vysoké školy. Roste zájem cizinc [Higher education institutions. The interest among foreigners is growing] / -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 49,. 33 (2005), s. 54. Rostoucí zájem cizinc o studium na vysokých školách v R. Cizinci studující v eštin neplatí školné. Nkteré vysoké školy - zajištní prázdninové výuky eštiny pro cizince. Za studium v anglitin se platí. Nejvíce student na UK - první lékaská fakulta. Další Masarykova univerzita v Brn a VŠE v Praze. Nejvíce cizinc ze Slovenska, dále Rusové a Ukrajinci. vysokoškolské studium ; zahraniní student ; studijní poplatky ; eština ; výuka ; poet student ; eská republika 2

3 5. Maturita jinak!!! : [Secondary school leaving examination in a different way!!!: correspondence study materials and four assemblies in barrier-free facility will lead handicapped students to the exam] / korespondenní studijní materiály a tyi soustední v bezbariérových prostorách ve školním roce vás dovedou k maturit -- eština In: Vozíká : asopis nejen pro sedící -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 4 (2005), s. 31. Informace o soukromé obchodní akademii v Žatci, která umožuje zdravotn postiženým zájemcm z celé republiky ptileté externí studium zakonené maturitou. Charakteristika studijního programu 2B - Ekonomika a podnikání speciáln ureného tlesn postiženým studentm. Výše školného, prbh a obsah studia. postižený ; tlesn postižený ; vzdlávání ; stedoškolské vzdlání ; stední škola ; stední ekonomická škola ; soukromá škola ; obsah výuky ; organizace výuky ; ekonomické vzdlávání ; studijní poplatky ; dostupnost pro handicapované ; korespondenní studium ; Žatec 6. Kellnerovi žáci poítají s ponorkou : [Kellner's students and submarine syndrome: college grammar school Open Gate offers above-standard conditions in exchange for students' freedom] / musí tomu ale obtovat svobodu / Jana Machálková -- eština 18,. 212 (9.IX.) (2005), s. 4. lánek seznamuje s osmiletým soukromým kolejním gymnáziem Open gate v Babicích u Prahy (vybudovaným finanníkem Petrem Kellnerem). Jde o vzdlávací experiment, který staví pedevším na pátelském pístupu a na novém stylu výuky. Ve škole se povinn nosí školní uniformy, ve tídách je pouze 16 žák, vybavení školy a tíd je špikové. Školné platí jen dti z bohatých rodin (47 tisíc korun msín), dtem z ústav a chudších rodin ho platí Kellnerova spolenost PPF. as žák je pln organizovaný, areál školy smjí opustit jen se svolením rodi. víceleté gymnázium ; soukromá škola ; stední škola ; internátní škola ; výuka ; styl výuky ; klima školy ; poet žák na uitele ; vybavení ; obleení ; organizace výuky ; organizace asu ; studijní poplatky ; žák ; sociáln znevýhodnný ; školní uniforma 3

4 7. Rok na boarding school v Anglii / [One year in English boarding school] / Pavel Dvoák -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 34 (2005), s Zkušenosti eského stedoškolského uitele z roní stáže na jedné soukromé internátní stední škole v Anglii: organizace výuky, hodnocení práce žák a ešení kázeských problém, práce uitele a její hodnocení, výše školného. Krátce o systému stedního školství ve Velké Británii. stední škola ; internátní škola ; soukromá škola ; organizace výuky ; hodnocení žáka ; hodnocení uitele ; studijní poplatky ; káze ; stední školství ; Anglie ; Velká Británie 8. Stále více cizinc studuje na eských univerzitách / [The number of foreign students in Czech higher education institutions has been growing] / Jana Machálková -- eština 18,. 250 (25.X.) (2005), s. 1, 4. Od r se poet zahraniních student v R zdvojnásobil (nyní jsou jich 4%). Podstatná ást z nich umí eský jazyk a neplatí tedy školné. Výše školného u student, kteí studují v anglitin, se pohybuje mezi dvma až osmi tisíci eur za rok. Zvýšený zájem o studium v R je (mimo jiné) i to, že zdejší univerzity pebírají evropské zvyky. Upouštjí nap. od ptiletých magisterských program a nahrazují je tíletými bakaláskými. Tak je to obvyklé ve vysplých zemích EU. zahraniní student ; cizinec ; vysokoškolské studium ; studijní poplatky ; vysoké školství ; bakaláské studium ; magisterské studium ; konvergence vzdlávacích systém ; statistická data ; Evropská unie ; eská republika 9. Vysokoškolští uitelé chtjí dostat pidáno o 50 procent : [Higher education teachers want 50% pay-rise: according to sociological study mapping out academic soil] / sociologická studie mapující zejména akademickou pdu / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 41 (2005), s

5 lánek seznamuje se zajímavou publikací Petra Matj - eské vysoké školství na kižovatce. Tžištm textu jsou aktuální sociologická data získaná na základ šetení mezi studenty a jejich pedagogy. ást knihy se týká nap. problematiky financování vysokého školství a školného, názor veejnosti na spoluúast student na VŠ studiu, názor dosplé populace na vysoké školství vbec a v neposlední ad pedstavy VŠ pedagog o odpovídajících platech. vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; plat ; názor ; studijní poplatky ; financování ; rozpoet na vzdlání ; sociologický výzkum ; publikace ; Matj, Petr, ; Matj, Petr, 10. Anglitina jako hra / [English as a play] / Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 46 (2005), s lánek uvádí píklad soukromé mateské školy v Praze 3, která vyuuje dti anglickému jazyku. Tato mateinka je výjimená tím, že jiným jazykem než anglicky se v ní, až na výjimky, nemluví. Chodí sem vtšinou dti z eských rodin, které se s anglitinou nikdy nesetkaly. O školu je velký zájem, tebaže se školné pohybuje mezi 11 a 15 tisíci korunami msín. anglitina ; jazyková výuka ; jazykové vzdlávání ; pedškolní dít ; cizí jazyk ; výuka ; studijní poplatky ; mateská škola ; soukromá škola ; Praha 11. Studente, zapla / [Student, you have to pay] / Martin Petíek -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 50,. 1 (2006), s Poet student na eských vysokých školách stále roste, pesto je jich mén než v prmru v zemích EU. Pokusy o reformu financování vysokého školství z posledních let. Po zavedení školného je teba vytvoit dva pilíe - pjky a granty pro studenty. Píklad z Velké Británie - odložené školné. Sociální bariéra vstupu na vysokou školu a malá šance vysokoškolského studia pro dti z dlnických rodin. vysoké školství ; studijní poplatky ; financování ; studentská pjka ; školská reforma ; sociální nerovnost ; vysokoškolské studium ; eská republika 5

6 12. Školné, ale i pjky / [School fees, and even loans] / Martin Petíek, Walter Bartoš -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 50,. 1 (2006), s Se školným by mla být souasn zavedena úinná sociální podpora a systém pjek. Poteba zvyšování potu student. Výše školného by mla záviset na rozhodnutí každé vysoké školy. Forma vybírání školného - pedem nebo formou odložených splátek po ukonení studia. vysoké školství ; studijní poplatky ; financování ; studentská pjka ; podpora ; student ; eská republika 13. Alternativ se v Itálii nedaí / [Alternative schools are not in favour in Italy] / Alice Krausová -- eština 19,. 41 (17.II.) (2006), píl. s Nkolik posteh z prohlídky jedné montessoriovské základní školy nacházející se v centru Milána. V Itálii existuje pouze první stupe montessoriovských škol a velká ást z nich není státem oficiáln uznaná. Rodie, kteí tam chtjí své dti posílat, musejí deklarovat tzv. domácí výuku a dti jsou nuceny skládat u státních škol pravidelné rozdílové zkoušky. Montessoriovské školy žijí pouze z vlastních píjm (nap. z vysokého školného), protože dokonce i ty, jež jsou státem registrované, žádné dotace nedostávají. alternativní škola ; montessoriovský systém ; domácí vzdlávání ; soukromá škola ; základní škola ; první stupe ; financování ; finanní zdroje ; studijní poplatky ; postoj ke škole ; Itálie ; Miláno 14. Kdo zapláe, neplatí : [He who weeps, does not have to pay: fee for prolonged study has risen but schools usually don't claim it] / poplatky za píliš dlouhé studium de facto zdražily, ale školy je vtšinou odpouštjí / Radka Kvaková -- eština 19,. 71 (24.III.) (2006), píl. s. 1. 6

7 Vtšina student, kteí pekroili standardní dobu studia plus jeden rok, platí za jeho prodloužení dosti vysoké ástky (viz tabulka s poplatky podle fakult). Vedle toho existují ješt další, podstatn nižší poplatky za dlouhé studium. Ty jsou ureny studentm, kteí studují další vysokou školu, avšak pedchozí fakultu ádn ukonili zkouškami a získáním titulu. Vysoké školy si však získané peníze nemžou nechat, musí je vrátit studentm (teba formou stipendií). studijní poplatky ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; student ; délka studia ; sankce ; stipendium ; finanní zdroje ; vková hranice ; školská politika 15. Vliv demografického vývoje na vysoké školství R do roku 2010 / [The impact of demografic development on higher education system in the Czech Republic by the year 2010] / Centrum pro studium vysokého školství ; Marcela Šmídová, Jana Hamanová -- eština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 1 (2006), s Projekt Centra vysokého školství vypracovaný pro státní správu (zadavatelem je MŠMT) zkoumá závislosti demografického vývoje a priorit Dlouhodobého zámru vzdlávacích a dalších inností v oblasti vysokého školství. Projekt je zamen hlavn na tato témata: vývoj potu vysokoškolských student do r. 2010, kvalita vzdlávání, postavení veejných a soukromých škol, tístupový systém vzdlávání; profil bakaláe, magistra a doktoranda. Motivace student ke studiu. Problematika související se zavedením školného. výzkumný projekt ; výzkum ; demografie ; vzdlávání ; vysoké školství ; poet student ; student ; veejná škola ; soukromá škola ; bakaláské studium ; magisterské studium ; doktorské studium ; motivace uení ; studijní poplatky ; Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti v oblasti vysokých škol do roku 2010 ; eská republika ; Podmínky vzdlávání dtí, které nemají obanství lenských zemí EU / [Conditions for educating children who don't have EU citizenhip] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy ; [Sestavovatel] Pavla Katzová -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 13 (2006), s

8 Právní výklad 20 zákona. 561/2004 Sb. o odlišných podmínkách poskytování vzdlávání a školských služeb v eské republice dtem s obanstvím jiným než lenských zemí EU. Pravidla pro stanovení výše poplatku za vzdlávání. školská legislativa ; vzdlávání ; cizinec ; studijní poplatky ; dít cizí národnosti ; eská republika 17. Samo školné o dostupnosti vzdlání moc nevypovídá / [School fees alone do not say much about access to education] / Radka Kvaková -- eština 19,. 140 (16.VI.) (2006), s. 1-2 pílohy Akademie. lánek se ve strunosti zabývá modely školného na vysokých školách a dostupnosti vzdlání v Austrálii a v nkolika zemích Evropy. studijní poplatky ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; financování ; pístupnost vzdlání ; komparace ; Austrálie ; Evropa 18. Úhrada za školské služby / [Settlement for school services] / Olga Hanzlová -- eština In: ízení školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 3,. 7 (2006/2007), s lánek je vnován problematice úplaty za vzdlávání a za školské služby ve školách a školských zaízeních, v nichž je vzdlávání bezplatné (tj. jejichž zizovatelem je stát nebo územní samosprávné celky), avšak za nkteré školské služby je vybírána úplata - školné, stravné, úhrada za ubytování aj. škola ; výchovn vzdlávací zaízení ; veejná škola ; státní škola ; jídelna ; ubytování ; studijní poplatky ; služby ; financování ; náklady na vzdlání 19. Studium ve Francii / [Studies in France] / Petra Iblová, Veronika Švihelová, Kateina Srbková ; [Redaktor] Eva Moniová -- eština 19,. 259 (7.XI. (2006), s. 1-4 pílohy. Soubor lánk vztahujících se k možnostem studia eských student na francouzských vysokých školách. Výbr správné vysoké školy, podmínky pijetí, 8

9 možnosti získání stipendia, školné, ubytování a další dležité informace a rady. Ke studiu ve Francii se vyjaduje i nkolik studentek, které na francouzských VŠ studovaly i ješt studují. vysokoškolské studium ; zahraniní studium ; vysoká škola ; podmínky pijetí ; stipendium ; studijní poplatky ; ubytování ; náklady na vzdlání ; informace ; poradenská služba ; Francie 20. Open Gate: elitní škola bez elity / [Open Gate: elite school without elite] / Kateina Havránková -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 53,. 10 (2006), s Reportáž z jednodenní návštvy soukromého osmiletého gymnázia kolejního typu v Babicích u Prahy. Projekt Open Gate, pijímací ízení, výbr žák, organizace a prbh výuky, školné aj. Rodie student o Open Gate. víceleté gymnázium ; soukromá škola ; internátní škola ; žák ; nadaný ; sociáln znevýhodnný ; nemajetný ; studijní poplatky ; podpora ; nadace ; Babice 21. eský Eton sídlí u stanice Vysoany / [Czech Eton is located near Vysoanská metro station] / Radka Kvaková -- eština 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. Autorka pedstavuje pražské elitní gymnázium The English College, které se dá srovnat s britskými školami typu Eton, Winchester nebo Harrow. Výuka probíhá (až na eštinu a literaturu) v anglitin. Výsledky žák se mí metrem nároných mezinárodních zkoušek, za které škola platí nemalé ástky. Ty se odrážejí ve vysokém školném, jež iní 192 tisíc korun za rok. Maturita se skládá celý msíc a i ústní ásti zkoušek se nahrávají na kazety a posílají k vyhodnocení do Velké Británie. gymnázium ; zahraniní škola ; soukromá škola ; vyuovací jazyk ; anglitina ; hodnocení žáka ; zkušební systém ; maturita ; studijní poplatky ; Praha 22. Znalost jazyka nežádají všude / [Foreign language proficiency is not required everywhere] / - kva - -- eština 9

10 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. V R je 25 gymnázií (vtšinou šestiletých), kde se uí ješt jiným jazykem než eským. Z toho je 10 soukromých a 1 církevní. Školné je rzné, výjimen i symbolické. V nkterých z tchto bilingvních škol pijímají žáky pouze s velmi dobrou znalostí cizího jazyka, v jiných se tato znalost nežádá vbec. V lánku je uveden celorepublikový pehled všech bilingvních gymnázií, vetn sídla školy, cizího jazyka a internetové adresy. gymnázium ; víceleté gymnázium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; studijní poplatky ; soupis 23. Mezinárodní školy sázejí na eské žáky / [International schools count on Czech pupils] / Radka Kvaková -- eština 20,. 87 (13.IV.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. Nkteré cizojazyné mezinárodní školy mají mezi svými žáky až 30 % ech. Školné je sice vysoké, ale nemusí je platit všichni. Nadaný eský žák, který nemá na studium, mže žádat o stipendium (jde nap. o anglickou mezinárodní školu EISP). Podmínkou pijetí je vtšinou dobrá znalost jazyka, kterým se na škole vyuuje. V R je mezinárodních škol už celá ada. V lánku je uvedeno 6 škol, které patí mezi renomované. mezinárodní škola ; studijní poplatky ; podmínky pijetí ; žák ; nadaný ; financování ; stipendium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; soupis ; eská republika ; eši 24. Šance pro vné studenty : [Chances for eternal students: the Supreme Court defended thousands of students paying for longer studies] / Nejvyšší správní soud se zastal tisíc student, kteí platí poplatky za delší studium / Marie Valášková -- eština 20,. 113 (16.V.) (2007), s. 1, 4. Podle vysokoškolského zákona (1998) mohou studenti zdarma studovat tyi roky, respektive 6 let - podle toho, zda si zvolili bakaláský i magisterský program. Pokud tuto dobu pekroí, musí už platit. Vysoké školy asto poplatky vymují špatn. Neodvodují totiž, pro a kolik mají studenti platit a asto nestanovují ani horní 10

11 hranici poplatk. Studenti mají ale právo (podle VŠ zákona) žádat o pezkum výše poplatku, mají právo se o výši poplatku soudit. vysokoškolské studium ; student ; vysoká škola ; délka studia ; sankce ; studijní poplatky ; školský zákon ; školská politika ; nedostatek 25. Titul MBA nabízí pes 20 škol : [The MBA title is offered by 20 schools] / dležitá je prestižní akreditace / Tereza Píchalová -- eština 20,. 262 (9.XI.) (2007), s. 10 pílohy Akademie. Pro studium MBA (Master of Business Administration) je podmínkou ukonené vysokoškolské vzdlání a nejmén dvou až tíletá manažerská praxe. Jde o postgraduální studium, které probíhá v anglitin a v R ho nabízí pes 20 škol. Mezi nabízenou výukou a tím i renomé získaného titulu na trhu práce jsou však rozdíly. V R je zárukou kvality lenství školy v eské asociaci MBA škol (CAMBAS). Akoli mnohdy hradí studium zamstnavatelé, vtšina eských student si cestu k titulu zaplatí ze svého. Ceny se pohybují (podle školy) mezi 200 tisíci a 1 milionem korun. manažerské vzdlávání ; ekonomické vzdlávání ; obchodní vzdlávání ; postgraduální studium ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; studijní program ; akreditace ; kvalita ; hodnotící kritérium ; podmínky pijetí ; studijní poplatky ; MBA ; eská republika 26. Kvli maturitám dám hlavu na špalek / [I put head on the chock because of secondary school-leaving examinations] / Ondej Liška ; [Redaktor] Jií Kouda, Josef Pravec -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 4 (2008), s Pokraování v píprav na státní maturity, které byly odloženy do roku Dv úrovn maturit (více a mén nároná). Školné v dob psobení souasné vlády nebude zavedeno. Petrvává názor, že jde o uritou sociální bariéru. Otázka správnosti financování škol na základ principu peníze na žáka. maturita ; školství ; financování ; studijní poplatky ; poet žák na uitele ; ministr školství ; státní maturita ; postoj ; vláda ; Nová maturita 11

12 27. Školné na vysokých školách? / [School-fees at universities?] / Radim Valencím, Jií Kysela -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 55,. 4 (2008), s Zavedení školného na vysokých školách se eší od roku V textu jsou vyjádeny dva názory - len institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) tvrdí, že školné na VŠ je nezbytnost a student vysoké školy oponuje, že pro školné neexistují spolehlivé argumenty. studijní poplatky ; náklady na vzdlání ; studentská pjka ; financování ; ekonomika školství ; vysoké školství ; uplatnní ; vysokoškolské studium ; názor 28. Titul za tvrt milionu / [Degree for a quarter of million] / Radan Dolejš -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN Ro. 52,. 18 (2008), s V R je 46 soukromých vysokých škol s repertoárem obor od marketingu pes ekonomii, zdaování, veejnou správu, sport, spisovatelství, hotelnictví a cestovní ruch. Stát finann podporuje pouze jedinou soukromou VŠ, která se zamuje na vzdlávání zdravotních sester. Za kompletní magisterské nebo inženýrské studium mže student zaplatit i tvrt milionu korun. Pjky pro studenty a zvláštní stipendijní programy pro handicapované studenty. Sledování kvality výuky a psobení pedagog z veejných vysokých škol i na soukromých školách. vysoká škola ; soukromá škola ; studijní poplatky ; akreditace ; kvalita vyuování ; kvalita vzdlání ; financování ; studentská pjka 29. Reprezentace vysokých škol pijala Bílou knihu kriticky : [Higher education teachers have received the White Book with criticism: the strategic document is to transform Czech terciary education] / strategický dokument má promnit naše terciární vzdlávání / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 20 (2008), s Souhlasné i kritické pipomínky vysokoškolských odborník k návrhu reformy terciárního vzdlávání (tzv. Bílé knize terciárního vzdlávání). Zmna systému financování vysokých škol, možné zavedení školného (tzv. odložená platba), posílení správních rad atd. 12

13 postsekundární vzdlávání ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; financování ; studijní poplatky ; správní rada ; návrh reformy ; školská politika ; názor ; Bílá kniha 30. Vyšší školné za horší známky? / [Higher tuition fees for worse marks?] / Jií Havel, Petr Matj ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes [Tištný text] : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN Ro. 14,. 11 (2008), s Dva rozdílné názory na penalizaní školné (finanní trest za špatný prospch nebo opakování zkoušek). Jií Havel tvrdí, že systém by ml motivaní funkci a Petr Matj prosazuje celkové zpoplatnní vysokoškolského studia, tzv. odložené školné doprovázené systémem pjek a grant. vysoké školství ; student ; studijní poplatky ; náklady na vzdlání ; studentská pjka ; financování ; názor ; sankce 31. Hradit, i nehradit poslední rok mateské školy? : [To pay, or not to pay the last year of kindergarten?: opinions differ, members of Parliament will decide it] / názory se rzní, rozhodnou poslanci / Olga Šedivá -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 36 (2008), s. 3. Argumenty odprc a zastánc placení posledního roku mateské školy, které bylo pvodn navrženo v novele školského zákona. Zajištní dostupnosti pro sociáln slabé rodiny versus chybjící prostedky v rozpotu obcí a mateských škol. Školský výbor poslanecké snmovny rozhodl o tom, že poslední roník mateské školy zpoplatnn nebude. mateská škola ; pípravný roník ; pechod z mateské na základní školu ; financování ; studijní poplatky ; školský zákon 32. Skotsko z vás udlá profíka / [Scotland will make a professional of you] / Jana Schmiedtová -- eština In: Lidové noviny [Tištný text] : nezávislý deník založený ISSN Ro. 21,. 281 (1.XII.) (2008), s. II pílohy Akademie. Zkušenosti eské studentky herectví z tímsíní stáže na divadelní škole Royal Scottish Academy of Music and Drama ve skotském Glasgow. Krátce o zpsobu výuky, financování studia a školném. 13

14 zahraniní studium ; výmna student ; umlecká vysoká škola ; umlecké vzdlávání ; vysokoškolské studium ; divadlo ; dramatické umní ; výuka ; financování ; studijní poplatky ; Skotsko ; Glasgow ; eská republika ; herectví 33. Delší studium se prodraží / [Longer studies cost more] / Miloš Cihelka -- eština In: Lidové noviny [Tištný text] : nezávislý deník založený ISSN Ro. 22,. 15 (19.I.) (2009), s. VI pílohy Akademie. Když student petáhne ádnou dobu studia na veejné vysoké škole (VVŠ) o více než jeden rok, musí za každých zapoatých šest msíc platit. Poplatek za semestr si stanovuje každá VVŠ sama. Jeho výše však nesmí být nikdy nižší, než jedenaplnásobek tzv. základu. Ten je definován jako pt procent prmrné ástky, kterou VVŠ pidluje na jednoho studenta ministerstvo školství. vysokoškolské studium ; vysoká škola ; délka studia ; vková hranice ; studijní poplatky ; student ; sankce ; školská politika 34. Školné není aktuální : [School fees are not the topic of the day: Charles University comes up with its own changes in the school act] / Univerzita Karlova pichází s vlastními zmnami vysokoškolského zákona / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 21 (2009), s Text seznamuje se zmnami ve vysokoškolském zákonu, které navrhuje Univerzita Karlova jako hlavní oponent tzv. Bílé knihy terciárního vzdlávání, tedy podoby a prbhu píprav vcného zámru zákona, jímž by ml být nahrazen zákon o vysokých školách z roku Jedním z návrh je zavedení zápisného (to by mohlo nahradit tolik potebné školné). vysoká škola ; vysoké školství ; postsekundární vzdlávání ; studijní poplatky ; návrh reformy ; školská reforma ; školská legislativa ; koncepce ; alternativa ; návrh ; Univerzita Karlova ; Bílá kniha terciárního vzdlávání 35. Vzdlávání senior na eských vysokých školách / [Education of elderly people in Czech higher education institutions] / Petr Vavín -- eština In: Andragogika : tvrtletník pro vzdlávání dosplých -- ISSN Ro. 13,. 2 (2009), s

15 V R se tzv. univerzitami tetího vku (U3V) zabývá už 21 veejných vysokých škol (nebo jejich fakult). Financování U3V zahrnuje ti základní zdroje: zápisné poslucha (prmr je 400 K za semestr), státní dotace a centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Souasná školská legislativa neumožuje využívat kvalifikace získané studiem U3V k výkonu povolání. starší lovk ; vzdlávání dosplých ; další vzdlávání ; celoživotní vzdlávání ; vysoká škola ; univerzita tetího vku ; studijní poplatky ; financování ; finanní zdroje ; pedagogika dosplých ; gerontopedagogika ; školská legislativa Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 7/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 5/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 6/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš Praha : Grada, 2008 -- 135 s. -- eština. ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) Sign.: II 108405V1 pedagogika dosplých ; organizace ; kurikulum

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V p?ípad? akutní pot?eby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, pot?eby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat prod?kana pro výuku?i

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 1/2011

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 1/2011 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 1/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více