STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :"

Transkript

1 STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Snmovna: Proti školnému na vysokých školách [Lower House: Against school fees in higher education institutions] / -- eština In: Veejná správa : týdeník vlády eské republiky -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 10 (2005), s. 5. Snmovna zamítla v únoru 2005 návrh školného na veejných vysokých školách. Školné podle návrhu mlo init nejvýše 9000 korun ron. Návrh ml podle pedkladatele ešit motivaci student a kvalitu vysokoškolského studia. Návrh píspvku firmám na zamstnávání erstvých absolvent škol. vysoká škola ; studijní poplatky ; parlament ; návrh zákona ; školská legislativa ; vysokoškolské studium ; absolvent ; zamstnání 2. Když ne vysoká, tak alespo vyšší : [When not university, then at least tertiary school: recently relatively wide gap between higher education institutions and tertiary technical schools is narrowing] / kdysi pomrn velká propast mezi vysokými školami a vyššími odbornými školami se zmenšuje / Radka Kvaková -- eština 18,. 59 (11.III.) (2005), s. 20. V R je celkem 160 vyšších odborných škol (VOŠ), z toho vtšina z nich je soukromých. I na veejných VOŠ se platí školné, by pomrn nízké (do 5000 K ron). VOŠ se od zaátku své existence snaží piblížit vysokým školám. Mnohé už dosáhly uritého stupn prostupnosti, mají podobné zkoušky a te i podobnou akreditaní komisi. Absolventi bžných VOŠ získávají titul diplomovaný odborník v 1

2 oboru. Jen málo VOŠ smí udlovat titul bakalá. Asi 10 VOŠ spolupracuje s nkterou vysokou školou, která jejich studentm po zkouškách udluje titul bakalá sama. vyšší odborná škola ; postsekundární vzdlávání ; bakaláská hodnost ; vysoká škola ; spolupráce ; didaktická kontinuita ; studijní poplatky ; akreditace ; statut ; bakaláské studium 3. Je geniální, ale potebuje doprovod : [He is ingenious, but needs to be walked to school: the school for exceptionally gifted children must sometimes fight with symptoms of autism] / škola pro mimoádn nadané dti musí bojovat mimo jiné i s projevy autismu / Radka Kvaková -- eština 18,. 59 (11.III.) (2005), s. 19. Pražské soukromé osmileté gymnázium Buánka bylo zízeno sdružením nadprmrn inteligentních lidí Mensa R. Každý, kdo se na gymnázium hlásí, musí projít inteligenními testy. Dostanou se tam jen žáci s IQ alespo 130. Šest ze 136 gymnazist trpí Aspergerovým syndromem (autismem). Známky se tu nepoužívají, hodnotí se slovn a body od jednoho do sta. Nkteré pedmty nebo témata se probírají i na vysokoškolské úrovni. Školné je 24 tisíc korun ron. Vtšinu student tvoí chlapci. žák ; vysoce nadaný ; vzdlávání ; víceleté gymnázium ; soukromá škola ; podmínky pijetí ; hodnocení žáka ; test inteligence ; studijní poplatky ; autismus ; autistický jedinec ; Praha ; Aspergerv syndrom 4. Vysoké školy. Roste zájem cizinc [Higher education institutions. The interest among foreigners is growing] / -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 49,. 33 (2005), s. 54. Rostoucí zájem cizinc o studium na vysokých školách v R. Cizinci studující v eštin neplatí školné. Nkteré vysoké školy - zajištní prázdninové výuky eštiny pro cizince. Za studium v anglitin se platí. Nejvíce student na UK - první lékaská fakulta. Další Masarykova univerzita v Brn a VŠE v Praze. Nejvíce cizinc ze Slovenska, dále Rusové a Ukrajinci. vysokoškolské studium ; zahraniní student ; studijní poplatky ; eština ; výuka ; poet student ; eská republika 2

3 5. Maturita jinak!!! : [Secondary school leaving examination in a different way!!!: correspondence study materials and four assemblies in barrier-free facility will lead handicapped students to the exam] / korespondenní studijní materiály a tyi soustední v bezbariérových prostorách ve školním roce vás dovedou k maturit -- eština In: Vozíká : asopis nejen pro sedící -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 4 (2005), s. 31. Informace o soukromé obchodní akademii v Žatci, která umožuje zdravotn postiženým zájemcm z celé republiky ptileté externí studium zakonené maturitou. Charakteristika studijního programu 2B - Ekonomika a podnikání speciáln ureného tlesn postiženým studentm. Výše školného, prbh a obsah studia. postižený ; tlesn postižený ; vzdlávání ; stedoškolské vzdlání ; stední škola ; stední ekonomická škola ; soukromá škola ; obsah výuky ; organizace výuky ; ekonomické vzdlávání ; studijní poplatky ; dostupnost pro handicapované ; korespondenní studium ; Žatec 6. Kellnerovi žáci poítají s ponorkou : [Kellner's students and submarine syndrome: college grammar school Open Gate offers above-standard conditions in exchange for students' freedom] / musí tomu ale obtovat svobodu / Jana Machálková -- eština 18,. 212 (9.IX.) (2005), s. 4. lánek seznamuje s osmiletým soukromým kolejním gymnáziem Open gate v Babicích u Prahy (vybudovaným finanníkem Petrem Kellnerem). Jde o vzdlávací experiment, který staví pedevším na pátelském pístupu a na novém stylu výuky. Ve škole se povinn nosí školní uniformy, ve tídách je pouze 16 žák, vybavení školy a tíd je špikové. Školné platí jen dti z bohatých rodin (47 tisíc korun msín), dtem z ústav a chudších rodin ho platí Kellnerova spolenost PPF. as žák je pln organizovaný, areál školy smjí opustit jen se svolením rodi. víceleté gymnázium ; soukromá škola ; stední škola ; internátní škola ; výuka ; styl výuky ; klima školy ; poet žák na uitele ; vybavení ; obleení ; organizace výuky ; organizace asu ; studijní poplatky ; žák ; sociáln znevýhodnný ; školní uniforma 3

4 7. Rok na boarding school v Anglii / [One year in English boarding school] / Pavel Dvoák -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 34 (2005), s Zkušenosti eského stedoškolského uitele z roní stáže na jedné soukromé internátní stední škole v Anglii: organizace výuky, hodnocení práce žák a ešení kázeských problém, práce uitele a její hodnocení, výše školného. Krátce o systému stedního školství ve Velké Británii. stední škola ; internátní škola ; soukromá škola ; organizace výuky ; hodnocení žáka ; hodnocení uitele ; studijní poplatky ; káze ; stední školství ; Anglie ; Velká Británie 8. Stále více cizinc studuje na eských univerzitách / [The number of foreign students in Czech higher education institutions has been growing] / Jana Machálková -- eština 18,. 250 (25.X.) (2005), s. 1, 4. Od r se poet zahraniních student v R zdvojnásobil (nyní jsou jich 4%). Podstatná ást z nich umí eský jazyk a neplatí tedy školné. Výše školného u student, kteí studují v anglitin, se pohybuje mezi dvma až osmi tisíci eur za rok. Zvýšený zájem o studium v R je (mimo jiné) i to, že zdejší univerzity pebírají evropské zvyky. Upouštjí nap. od ptiletých magisterských program a nahrazují je tíletými bakaláskými. Tak je to obvyklé ve vysplých zemích EU. zahraniní student ; cizinec ; vysokoškolské studium ; studijní poplatky ; vysoké školství ; bakaláské studium ; magisterské studium ; konvergence vzdlávacích systém ; statistická data ; Evropská unie ; eská republika 9. Vysokoškolští uitelé chtjí dostat pidáno o 50 procent : [Higher education teachers want 50% pay-rise: according to sociological study mapping out academic soil] / sociologická studie mapující zejména akademickou pdu / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 41 (2005), s

5 lánek seznamuje se zajímavou publikací Petra Matj - eské vysoké školství na kižovatce. Tžištm textu jsou aktuální sociologická data získaná na základ šetení mezi studenty a jejich pedagogy. ást knihy se týká nap. problematiky financování vysokého školství a školného, názor veejnosti na spoluúast student na VŠ studiu, názor dosplé populace na vysoké školství vbec a v neposlední ad pedstavy VŠ pedagog o odpovídajících platech. vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; plat ; názor ; studijní poplatky ; financování ; rozpoet na vzdlání ; sociologický výzkum ; publikace ; Matj, Petr, ; Matj, Petr, 10. Anglitina jako hra / [English as a play] / Jaroslava Štefflová -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 108,. 46 (2005), s lánek uvádí píklad soukromé mateské školy v Praze 3, která vyuuje dti anglickému jazyku. Tato mateinka je výjimená tím, že jiným jazykem než anglicky se v ní, až na výjimky, nemluví. Chodí sem vtšinou dti z eských rodin, které se s anglitinou nikdy nesetkaly. O školu je velký zájem, tebaže se školné pohybuje mezi 11 a 15 tisíci korunami msín. anglitina ; jazyková výuka ; jazykové vzdlávání ; pedškolní dít ; cizí jazyk ; výuka ; studijní poplatky ; mateská škola ; soukromá škola ; Praha 11. Studente, zapla / [Student, you have to pay] / Martin Petíek -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 50,. 1 (2006), s Poet student na eských vysokých školách stále roste, pesto je jich mén než v prmru v zemích EU. Pokusy o reformu financování vysokého školství z posledních let. Po zavedení školného je teba vytvoit dva pilíe - pjky a granty pro studenty. Píklad z Velké Británie - odložené školné. Sociální bariéra vstupu na vysokou školu a malá šance vysokoškolského studia pro dti z dlnických rodin. vysoké školství ; studijní poplatky ; financování ; studentská pjka ; školská reforma ; sociální nerovnost ; vysokoškolské studium ; eská republika 5

6 12. Školné, ale i pjky / [School fees, and even loans] / Martin Petíek, Walter Bartoš -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 50,. 1 (2006), s Se školným by mla být souasn zavedena úinná sociální podpora a systém pjek. Poteba zvyšování potu student. Výše školného by mla záviset na rozhodnutí každé vysoké školy. Forma vybírání školného - pedem nebo formou odložených splátek po ukonení studia. vysoké školství ; studijní poplatky ; financování ; studentská pjka ; podpora ; student ; eská republika 13. Alternativ se v Itálii nedaí / [Alternative schools are not in favour in Italy] / Alice Krausová -- eština 19,. 41 (17.II.) (2006), píl. s Nkolik posteh z prohlídky jedné montessoriovské základní školy nacházející se v centru Milána. V Itálii existuje pouze první stupe montessoriovských škol a velká ást z nich není státem oficiáln uznaná. Rodie, kteí tam chtjí své dti posílat, musejí deklarovat tzv. domácí výuku a dti jsou nuceny skládat u státních škol pravidelné rozdílové zkoušky. Montessoriovské školy žijí pouze z vlastních píjm (nap. z vysokého školného), protože dokonce i ty, jež jsou státem registrované, žádné dotace nedostávají. alternativní škola ; montessoriovský systém ; domácí vzdlávání ; soukromá škola ; základní škola ; první stupe ; financování ; finanní zdroje ; studijní poplatky ; postoj ke škole ; Itálie ; Miláno 14. Kdo zapláe, neplatí : [He who weeps, does not have to pay: fee for prolonged study has risen but schools usually don't claim it] / poplatky za píliš dlouhé studium de facto zdražily, ale školy je vtšinou odpouštjí / Radka Kvaková -- eština 19,. 71 (24.III.) (2006), píl. s. 1. 6

7 Vtšina student, kteí pekroili standardní dobu studia plus jeden rok, platí za jeho prodloužení dosti vysoké ástky (viz tabulka s poplatky podle fakult). Vedle toho existují ješt další, podstatn nižší poplatky za dlouhé studium. Ty jsou ureny studentm, kteí studují další vysokou školu, avšak pedchozí fakultu ádn ukonili zkouškami a získáním titulu. Vysoké školy si však získané peníze nemžou nechat, musí je vrátit studentm (teba formou stipendií). studijní poplatky ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; student ; délka studia ; sankce ; stipendium ; finanní zdroje ; vková hranice ; školská politika 15. Vliv demografického vývoje na vysoké školství R do roku 2010 / [The impact of demografic development on higher education system in the Czech Republic by the year 2010] / Centrum pro studium vysokého školství ; Marcela Šmídová, Jana Hamanová -- eština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 1 (2006), s Projekt Centra vysokého školství vypracovaný pro státní správu (zadavatelem je MŠMT) zkoumá závislosti demografického vývoje a priorit Dlouhodobého zámru vzdlávacích a dalších inností v oblasti vysokého školství. Projekt je zamen hlavn na tato témata: vývoj potu vysokoškolských student do r. 2010, kvalita vzdlávání, postavení veejných a soukromých škol, tístupový systém vzdlávání; profil bakaláe, magistra a doktoranda. Motivace student ke studiu. Problematika související se zavedením školného. výzkumný projekt ; výzkum ; demografie ; vzdlávání ; vysoké školství ; poet student ; student ; veejná škola ; soukromá škola ; bakaláské studium ; magisterské studium ; doktorské studium ; motivace uení ; studijní poplatky ; Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti v oblasti vysokých škol do roku 2010 ; eská republika ; Podmínky vzdlávání dtí, které nemají obanství lenských zemí EU / [Conditions for educating children who don't have EU citizenhip] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy ; [Sestavovatel] Pavla Katzová -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 13 (2006), s

8 Právní výklad 20 zákona. 561/2004 Sb. o odlišných podmínkách poskytování vzdlávání a školských služeb v eské republice dtem s obanstvím jiným než lenských zemí EU. Pravidla pro stanovení výše poplatku za vzdlávání. školská legislativa ; vzdlávání ; cizinec ; studijní poplatky ; dít cizí národnosti ; eská republika 17. Samo školné o dostupnosti vzdlání moc nevypovídá / [School fees alone do not say much about access to education] / Radka Kvaková -- eština 19,. 140 (16.VI.) (2006), s. 1-2 pílohy Akademie. lánek se ve strunosti zabývá modely školného na vysokých školách a dostupnosti vzdlání v Austrálii a v nkolika zemích Evropy. studijní poplatky ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; financování ; pístupnost vzdlání ; komparace ; Austrálie ; Evropa 18. Úhrada za školské služby / [Settlement for school services] / Olga Hanzlová -- eština In: ízení školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 3,. 7 (2006/2007), s lánek je vnován problematice úplaty za vzdlávání a za školské služby ve školách a školských zaízeních, v nichž je vzdlávání bezplatné (tj. jejichž zizovatelem je stát nebo územní samosprávné celky), avšak za nkteré školské služby je vybírána úplata - školné, stravné, úhrada za ubytování aj. škola ; výchovn vzdlávací zaízení ; veejná škola ; státní škola ; jídelna ; ubytování ; studijní poplatky ; služby ; financování ; náklady na vzdlání 19. Studium ve Francii / [Studies in France] / Petra Iblová, Veronika Švihelová, Kateina Srbková ; [Redaktor] Eva Moniová -- eština 19,. 259 (7.XI. (2006), s. 1-4 pílohy. Soubor lánk vztahujících se k možnostem studia eských student na francouzských vysokých školách. Výbr správné vysoké školy, podmínky pijetí, 8

9 možnosti získání stipendia, školné, ubytování a další dležité informace a rady. Ke studiu ve Francii se vyjaduje i nkolik studentek, které na francouzských VŠ studovaly i ješt studují. vysokoškolské studium ; zahraniní studium ; vysoká škola ; podmínky pijetí ; stipendium ; studijní poplatky ; ubytování ; náklady na vzdlání ; informace ; poradenská služba ; Francie 20. Open Gate: elitní škola bez elity / [Open Gate: elite school without elite] / Kateina Havránková -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 53,. 10 (2006), s Reportáž z jednodenní návštvy soukromého osmiletého gymnázia kolejního typu v Babicích u Prahy. Projekt Open Gate, pijímací ízení, výbr žák, organizace a prbh výuky, školné aj. Rodie student o Open Gate. víceleté gymnázium ; soukromá škola ; internátní škola ; žák ; nadaný ; sociáln znevýhodnný ; nemajetný ; studijní poplatky ; podpora ; nadace ; Babice 21. eský Eton sídlí u stanice Vysoany / [Czech Eton is located near Vysoanská metro station] / Radka Kvaková -- eština 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. Autorka pedstavuje pražské elitní gymnázium The English College, které se dá srovnat s britskými školami typu Eton, Winchester nebo Harrow. Výuka probíhá (až na eštinu a literaturu) v anglitin. Výsledky žák se mí metrem nároných mezinárodních zkoušek, za které škola platí nemalé ástky. Ty se odrážejí ve vysokém školném, jež iní 192 tisíc korun za rok. Maturita se skládá celý msíc a i ústní ásti zkoušek se nahrávají na kazety a posílají k vyhodnocení do Velké Británie. gymnázium ; zahraniní škola ; soukromá škola ; vyuovací jazyk ; anglitina ; hodnocení žáka ; zkušební systém ; maturita ; studijní poplatky ; Praha 22. Znalost jazyka nežádají všude / [Foreign language proficiency is not required everywhere] / - kva - -- eština 9

10 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. V R je 25 gymnázií (vtšinou šestiletých), kde se uí ješt jiným jazykem než eským. Z toho je 10 soukromých a 1 církevní. Školné je rzné, výjimen i symbolické. V nkterých z tchto bilingvních škol pijímají žáky pouze s velmi dobrou znalostí cizího jazyka, v jiných se tato znalost nežádá vbec. V lánku je uveden celorepublikový pehled všech bilingvních gymnázií, vetn sídla školy, cizího jazyka a internetové adresy. gymnázium ; víceleté gymnázium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; studijní poplatky ; soupis 23. Mezinárodní školy sázejí na eské žáky / [International schools count on Czech pupils] / Radka Kvaková -- eština 20,. 87 (13.IV.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. Nkteré cizojazyné mezinárodní školy mají mezi svými žáky až 30 % ech. Školné je sice vysoké, ale nemusí je platit všichni. Nadaný eský žák, který nemá na studium, mže žádat o stipendium (jde nap. o anglickou mezinárodní školu EISP). Podmínkou pijetí je vtšinou dobrá znalost jazyka, kterým se na škole vyuuje. V R je mezinárodních škol už celá ada. V lánku je uvedeno 6 škol, které patí mezi renomované. mezinárodní škola ; studijní poplatky ; podmínky pijetí ; žák ; nadaný ; financování ; stipendium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; soupis ; eská republika ; eši 24. Šance pro vné studenty : [Chances for eternal students: the Supreme Court defended thousands of students paying for longer studies] / Nejvyšší správní soud se zastal tisíc student, kteí platí poplatky za delší studium / Marie Valášková -- eština 20,. 113 (16.V.) (2007), s. 1, 4. Podle vysokoškolského zákona (1998) mohou studenti zdarma studovat tyi roky, respektive 6 let - podle toho, zda si zvolili bakaláský i magisterský program. Pokud tuto dobu pekroí, musí už platit. Vysoké školy asto poplatky vymují špatn. Neodvodují totiž, pro a kolik mají studenti platit a asto nestanovují ani horní 10

11 hranici poplatk. Studenti mají ale právo (podle VŠ zákona) žádat o pezkum výše poplatku, mají právo se o výši poplatku soudit. vysokoškolské studium ; student ; vysoká škola ; délka studia ; sankce ; studijní poplatky ; školský zákon ; školská politika ; nedostatek 25. Titul MBA nabízí pes 20 škol : [The MBA title is offered by 20 schools] / dležitá je prestižní akreditace / Tereza Píchalová -- eština 20,. 262 (9.XI.) (2007), s. 10 pílohy Akademie. Pro studium MBA (Master of Business Administration) je podmínkou ukonené vysokoškolské vzdlání a nejmén dvou až tíletá manažerská praxe. Jde o postgraduální studium, které probíhá v anglitin a v R ho nabízí pes 20 škol. Mezi nabízenou výukou a tím i renomé získaného titulu na trhu práce jsou však rozdíly. V R je zárukou kvality lenství školy v eské asociaci MBA škol (CAMBAS). Akoli mnohdy hradí studium zamstnavatelé, vtšina eských student si cestu k titulu zaplatí ze svého. Ceny se pohybují (podle školy) mezi 200 tisíci a 1 milionem korun. manažerské vzdlávání ; ekonomické vzdlávání ; obchodní vzdlávání ; postgraduální studium ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; studijní program ; akreditace ; kvalita ; hodnotící kritérium ; podmínky pijetí ; studijní poplatky ; MBA ; eská republika 26. Kvli maturitám dám hlavu na špalek / [I put head on the chock because of secondary school-leaving examinations] / Ondej Liška ; [Redaktor] Jií Kouda, Josef Pravec -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 4 (2008), s Pokraování v píprav na státní maturity, které byly odloženy do roku Dv úrovn maturit (více a mén nároná). Školné v dob psobení souasné vlády nebude zavedeno. Petrvává názor, že jde o uritou sociální bariéru. Otázka správnosti financování škol na základ principu peníze na žáka. maturita ; školství ; financování ; studijní poplatky ; poet žák na uitele ; ministr školství ; státní maturita ; postoj ; vláda ; Nová maturita 11

12 27. Školné na vysokých školách? / [School-fees at universities?] / Radim Valencím, Jií Kysela -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 55,. 4 (2008), s Zavedení školného na vysokých školách se eší od roku V textu jsou vyjádeny dva názory - len institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) tvrdí, že školné na VŠ je nezbytnost a student vysoké školy oponuje, že pro školné neexistují spolehlivé argumenty. studijní poplatky ; náklady na vzdlání ; studentská pjka ; financování ; ekonomika školství ; vysoké školství ; uplatnní ; vysokoškolské studium ; názor 28. Titul za tvrt milionu / [Degree for a quarter of million] / Radan Dolejš -- eština In: Ekonom : Týdeník Hospodáských novin -- ISSN Ro. 52,. 18 (2008), s V R je 46 soukromých vysokých škol s repertoárem obor od marketingu pes ekonomii, zdaování, veejnou správu, sport, spisovatelství, hotelnictví a cestovní ruch. Stát finann podporuje pouze jedinou soukromou VŠ, která se zamuje na vzdlávání zdravotních sester. Za kompletní magisterské nebo inženýrské studium mže student zaplatit i tvrt milionu korun. Pjky pro studenty a zvláštní stipendijní programy pro handicapované studenty. Sledování kvality výuky a psobení pedagog z veejných vysokých škol i na soukromých školách. vysoká škola ; soukromá škola ; studijní poplatky ; akreditace ; kvalita vyuování ; kvalita vzdlání ; financování ; studentská pjka 29. Reprezentace vysokých škol pijala Bílou knihu kriticky : [Higher education teachers have received the White Book with criticism: the strategic document is to transform Czech terciary education] / strategický dokument má promnit naše terciární vzdlávání / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 111,. 20 (2008), s Souhlasné i kritické pipomínky vysokoškolských odborník k návrhu reformy terciárního vzdlávání (tzv. Bílé knize terciárního vzdlávání). Zmna systému financování vysokých škol, možné zavedení školného (tzv. odložená platba), posílení správních rad atd. 12

13 postsekundární vzdlávání ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; financování ; studijní poplatky ; správní rada ; návrh reformy ; školská politika ; názor ; Bílá kniha 30. Vyšší školné za horší známky? / [Higher tuition fees for worse marks?] / Jií Havel, Petr Matj ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes [Tištný text] : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN Ro. 14,. 11 (2008), s Dva rozdílné názory na penalizaní školné (finanní trest za špatný prospch nebo opakování zkoušek). Jií Havel tvrdí, že systém by ml motivaní funkci a Petr Matj prosazuje celkové zpoplatnní vysokoškolského studia, tzv. odložené školné doprovázené systémem pjek a grant. vysoké školství ; student ; studijní poplatky ; náklady na vzdlání ; studentská pjka ; financování ; názor ; sankce 31. Hradit, i nehradit poslední rok mateské školy? : [To pay, or not to pay the last year of kindergarten?: opinions differ, members of Parliament will decide it] / názory se rzní, rozhodnou poslanci / Olga Šedivá -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 36 (2008), s. 3. Argumenty odprc a zastánc placení posledního roku mateské školy, které bylo pvodn navrženo v novele školského zákona. Zajištní dostupnosti pro sociáln slabé rodiny versus chybjící prostedky v rozpotu obcí a mateských škol. Školský výbor poslanecké snmovny rozhodl o tom, že poslední roník mateské školy zpoplatnn nebude. mateská škola ; pípravný roník ; pechod z mateské na základní školu ; financování ; studijní poplatky ; školský zákon 32. Skotsko z vás udlá profíka / [Scotland will make a professional of you] / Jana Schmiedtová -- eština In: Lidové noviny [Tištný text] : nezávislý deník založený ISSN Ro. 21,. 281 (1.XII.) (2008), s. II pílohy Akademie. Zkušenosti eské studentky herectví z tímsíní stáže na divadelní škole Royal Scottish Academy of Music and Drama ve skotském Glasgow. Krátce o zpsobu výuky, financování studia a školném. 13

14 zahraniní studium ; výmna student ; umlecká vysoká škola ; umlecké vzdlávání ; vysokoškolské studium ; divadlo ; dramatické umní ; výuka ; financování ; studijní poplatky ; Skotsko ; Glasgow ; eská republika ; herectví 33. Delší studium se prodraží / [Longer studies cost more] / Miloš Cihelka -- eština In: Lidové noviny [Tištný text] : nezávislý deník založený ISSN Ro. 22,. 15 (19.I.) (2009), s. VI pílohy Akademie. Když student petáhne ádnou dobu studia na veejné vysoké škole (VVŠ) o více než jeden rok, musí za každých zapoatých šest msíc platit. Poplatek za semestr si stanovuje každá VVŠ sama. Jeho výše však nesmí být nikdy nižší, než jedenaplnásobek tzv. základu. Ten je definován jako pt procent prmrné ástky, kterou VVŠ pidluje na jednoho studenta ministerstvo školství. vysokoškolské studium ; vysoká škola ; délka studia ; vková hranice ; studijní poplatky ; student ; sankce ; školská politika 34. Školné není aktuální : [School fees are not the topic of the day: Charles University comes up with its own changes in the school act] / Univerzita Karlova pichází s vlastními zmnami vysokoškolského zákona / Lukáš Doubrava -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 21 (2009), s Text seznamuje se zmnami ve vysokoškolském zákonu, které navrhuje Univerzita Karlova jako hlavní oponent tzv. Bílé knihy terciárního vzdlávání, tedy podoby a prbhu píprav vcného zámru zákona, jímž by ml být nahrazen zákon o vysokých školách z roku Jedním z návrh je zavedení zápisného (to by mohlo nahradit tolik potebné školné). vysoká škola ; vysoké školství ; postsekundární vzdlávání ; studijní poplatky ; návrh reformy ; školská reforma ; školská legislativa ; koncepce ; alternativa ; návrh ; Univerzita Karlova ; Bílá kniha terciárního vzdlávání 35. Vzdlávání senior na eských vysokých školách / [Education of elderly people in Czech higher education institutions] / Petr Vavín -- eština In: Andragogika : tvrtletník pro vzdlávání dosplých -- ISSN Ro. 13,. 2 (2009), s

15 V R se tzv. univerzitami tetího vku (U3V) zabývá už 21 veejných vysokých škol (nebo jejich fakult). Financování U3V zahrnuje ti základní zdroje: zápisné poslucha (prmr je 400 K za semestr), státní dotace a centralizovaný rozvojový projekt MŠMT. Souasná školská legislativa neumožuje využívat kvalifikace získané studiem U3V k výkonu povolání. starší lovk ; vzdlávání dosplých ; další vzdlávání ; celoživotní vzdlávání ; vysoká škola ; univerzita tetího vku ; studijní poplatky ; financování ; finanní zdroje ; pedagogika dosplých ; gerontopedagogika ; školská legislativa Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více